Sunteți pe pagina 1din 5

Şcoala gimnazială “Ionel Perlea”

Ograda, Judeţul Ialomiţa

RAPORT PRIVIND REZULTATELE OBŢINUTE


LA TESTELE INIŢIALE, LA DISCIPLINA CHIMIE,
CLASELE a VII-a, ÎN ANUL ŞCOLAR 2014/2015

Obiective:
 cunoaşterea nivelului de pregătire al elevilor în momentul începerii noului an şcolar;
 realizarea de către profesor a diagnozei şi prognozei pentru etapa următoare;
 cunoaşterea de către elevi şi părinţi a nivelului de la care elevii pornesc în următoarea
etapă de studiu;
 cunoaşterea de către profesor a măsurii în care elevii sunt capabili să-şi însuşească
noţiunile ce urmează a le fi predate, să-ţi formeze competenţele specifice disciplinei;
 elaborarea unui plan de măsuri coerent care să armonizeze relaţia competenţe
specifice aşteptate/ conţinuturi atât la nivelul clasei, dar şi individualizat.

Etape:
 stabilirea competenţelor al căror grad de realizare urmează a fi urmărit prin testare;
 stabilirea conţinuturilor aferente competenţelor urmărite;
 stabilirea corelaţiei competenţe/conţinuturi evaluate;
 stabilirea corelaţiei competenţe/ itemi;
 stabilirea condiţiilor în care va avea loc testarea: data, timpul alocat, punctajul
acordat, forma de notare etc.;
 elaborarea şi redactarea itemilor;
 realizarea baremului de evaluare şi notare;
 corectarea şi notarea testelor;
 realizarea statisticilor, stabilirea concluziilor, a măsurilor de remediere şi a planurilor
individualizate de învăţare acolo unde este cazul;
 comunicarea rezultatelor şi concluziilor elevilor, părinţilor şi dirigintelui clasei.

Competenţe urmărite:
Clasa a VII-a:
C1: identificarea caracteristicilor definitorii ale unor corpuri (substanţe), mărimi fizice,
proprietăţi ale unor substanţe chimice;
1
C2: clasificarea şi compararea diferitelor proprietăţi, componente ale amestecurilor, stărilor
de agregare, transformărilor acestora;
C3: rezolvarea unor situaţii-problemă şi a problemelor cu caracter teoretic sau aplicativ;
C4: analizarea/generalizarea/interpretarea relaţiilor cauzale din cadrul fenomenelor fizice;
C5: aprecierea/evaluarea/transferul proceselor, fenomenelor, situaţiilor în contexte diferite.

Rezultate obţinute:
Clasele VII A şi VII B

NOTE OBŢINUTE
NR.TOTAL NR.ELEVI NOTE OBŢINUTE
CLASA MEDIA
ELEVI TESTAŢI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VII A 15 12 - - 2 - 4 4 2 - - - 5,42
VII B 13 9 - - 1 2 3 1 1 1 - - 5,13
TOTAL 28 21 - - 3 2 7 5 3 1 - - 5,29

REPREZENTAREA GRAFICĂ A REZULTATELOR

N 8
R.
E
L 7
E
V
I 6

4
VII A

3 VII B
TOTAL
2

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NOTA

MEDIA PE CLASE
VII A – 5,42 VII B – 5,13

2
MEDIA CLASELOR
5,29

3
REZULTATE ABSOLUTE SI PROCENTUALE (PE ITEMI)
Punctaj realizat
NR.ELEVI
ITEMI Punctaj acordat Punctaj maxim Punctaj OBS.
TESTAŢI %
(pe item) (total elevi testaţi) realizat
1. 21 8 168 114 67,85%
2. 21 8 168 116 69,04%
Partea I

3. 21 8 168 144 85,71%


4. 21 6 126 92 73,01%
5. 21 10 210 154 73,33%
6. 21 12 252 152 60,31%
Partea a II-a

7. 21 8 168 44 26,19%
8. 21 10 210 63 30,00%
9. 21 20 420 23 5,47%
Total 21 90 1890 750 39,68%

Concluzii:
 Deşi testul elaborat a fost abordabil de către un elev de clasa a VII-a, totuşi la partea a
II-a elevii au întâmpinat dificultăţi, fiind vorba de probleme şi calcul matematic
(punctul 9 a fost rezolvat doar ȋn proporţie de 5,47%) ;
 Nu s-au constatat greşeli tipice;
 Mediile celor două clase relevă faptul că elevii nu au toate noţiunile elementare
învăţate în clasele anterioare la ştiinţe, cunoaşterea mediului, matematică şi fizică;
 Nici un elev nu a obţinut note de 9 sau 10, dar nici de 1 sau 2;
 Curba lui Gauss prezintă maxime în zona centrală, ȋn jurul notelor de 5;
 Neatenţie atât la cerinţele itemilor, cât şi la formularea răspunsurilor;
 Subiectele care necesită calcul matematic (partea a II-a) sunt rezolvate în proporţie
mică, ceea ce reflectă faptul că elevii folosesc într-o măsură inacceptabil de mică
nivelurile cognitive superioare.

Măsuri de remediere:
 Responsabilizarea tuturor factorilor educaţionali (părinţi, elevi, comunitate, profesori)
şi acţiunea comună pentru remedierea situaţiei elevilor cu deficit în învăţare;
 Inventarierea permanentă a greşelilor tipice, a deficienţelor în învăţare, a tuturor
factorilor perturbatori şi găsirea celor mai adecvate mijloace de înlăturare a lor;
 Educarea elevilor în spiritul creşterii interesului propriu faţă de învăţare şi educaţie;
 Asigurarea motivaţiei învăţării, garant al unei implicări mai puternice în învăţare ;
 Diversificarea metodelor şi tehnicilor folosite la clasă de către profesor, atât în
predare, cât şi în evaluare astfel încât elevii să se implice mai mult în propria formare;
 Asigurarea condiţiilor pentru stoparea unor rămâneri în urmă prin tutorat între elevi;

4
 Rezolvarea de probleme de calcul numeric folosind noţiunile de matematică şi fizică;
 Dezvoltarea gândirii analitice, reflexive prin rezolvarea mai multor situaţii-problemă;
 Discutarea cu părinţii în vederea implicării lor în pregătirea copiilor pentru şcoală;
 Stabilirea unui plan de remediere a elevilor care au obţinut note mai mici de 4.

EVOLUŢIA ELEVILOR IN ANUL SCOLAR 2014/2015


CHIMIE VII
NOTE OBŢINUTE
NUMELE ŞI
NR.
PRENUMELE OBS.

anuală
Media

Media

Media
sem II
iniţial
CRT.

sem I
Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

final
ELEVULUI

Test

Test
1. Avram Nicuşor-Ionuţ
2. Bondoc Georgeta
3. Călin Andrei
4. Călin Ionut-Leonard
5. Codlea Gabriel
6. Constantin Daniela
7. Cursaru Răzvan
8. Iabraşu Luiza
9. Lospă Silviu-Cătălin
10. Mitu Ştefan-Costin
11. Novac Robert
12. Nucă Mihaela-Livia
13. Oancea Monica
14. Săvulescu Cosmin
15. Stan Andra
16. Coman Teodora
17. Constantin Elena
18. Dudău Nicu-Vasile
19. Ghiula Maria
20 Iancu Valentin-Florin
21. Neculae Ana
22. Oprică Costel
23. Petcu Florian
24. Sforaru Alexandru
25. Stănescu Ştefan
26. Stângă Alexandru

Profesor,
Oniga Maria

S-ar putea să vă placă și