Sunteți pe pagina 1din 3

COMISIA METODICĂ FIZICĂ – CHIMIE - BIOLOGIE

RAPORT DE ACTIVITATE

AN ȘCOLAR 2018-2019

Comisia de fizică – chimie - biologie constituită la începutul anului școlar 2018-2019 a


avut în componență următorii membrii:

 Tudor Loredana Marana – prof. Chimie, Fizică


 Niazi Șeila – Denis - prof. Chimie
 Ștefan Corina – prof. Fizică
 Frigea Carmen Gabriela –prof. Biologie

Comisia metodică și-a corelat activitatea cu aceea a celorlalte catedre din aria
curriculară ”Matematică și științe” și în acord cu planul managerial aprobat de CA al Liceului
Tehnologic „Axiopolis”, realizând urmatoarele activități ce se impun la modul general:

- a elaborat programul de activități anual în conformitate cu activitățile desfașurate la


nivel de scoală și județ;

- a stabilit tematica ședintelor de catedră în funcție de cerințele actuale și de situatiile apărute


pe parcurs;

- a dezbătut programele de învățământ, stabilind procesul optim de elaborare al proiectării


didactice ;

- a utilizat noi metode de predare adaptate la nivelul fiecărei clase ;

- a stabilit diverse metode de evaluare și notare (teste inițiale, de progres, sumative, fișe de
lucru, lucrări de laborator, portofolii etc.).

CURRICULUM

Aspecte pozitive

Toți membrii catedrei s-au preocupat de susținerea în condiții cât mai bune a orelor de
curs, fapt ce presupune:

- realizarea unei planificări care să asigure parcurgerea integrală a programei școlare;

- efectuarea de experimente demonstrative și frontale utilizand aparatura din dotare;

- realizarea unei colaborări permanente între membrii catedrei dar și între membrii celorlalte
catedre;

- realizarea evaluării rezultatelor procesului didactic (evaluare initială, evaluare continuă,


evaluare sumativă);
- profesorii au avut schiţe de lecţie şi material didactic necesar pentru lecţii;

- temele de casă au fost stimulative înlesnind procesul de învăţare;

- strategiile didactice au fost în conformitate cu conţinuturile şi resursele disponibile;

- toţi profesorii sunt calificaţi;

- relaţia profesor-elev a fost bună, profesorii au stimulat creativitatea şi motivarea elevilor la


lecţii;

- perfecționarea continua si sustinuta a membrilor catedrei in vederea desfasurarii unei


activitati didactice de calitate;

- realizarea evaluarii continue;

- parcurgerea programei scolare conform planificarii calendaristice;

- portofoliile individuale sunt bogate si bine intocmite;

- perfectionarea tehnicii didactice educative;

- dezvoltarea receptivitatii pentru nou si a aptitudinilor de a-l introduce in practica

- îmbinarea optima a metodelor traditionale cu metodele complementare de evaluare in


scopul cresterii eficientei activitatii de invatare si imbunatarirea motivatiei invatarii.

Aspecte negative

- inregistrarea unor situatii de slaba comunicare cu o parte din elevi si parinti;

- realizarea legaturii interdisciplinare nu a avut caracter permanent;

- abordarea prea teoretica a notiunilor in unele cazuri;

- ineficienta folosire a lectiilor in sistem AEL ;

- neimplicarea tuturor membrilor comisiei in realizarea unui invatamant diversificat, care sa


stimuleze pregatirea elevului potrivit propriilor interese, nevoi, inclinatii si aptitudini;

- existenta unui numar mare de elevi cu desprinderi minime de munca independenta, total
nemotivati pentru invatare
Analiza activității comisiei metodice a catedrei de fizică – chimie - biologie

Oportunități:

- valorificarea bazei material,a bibliotecii scolare si a laboratorului de informatica/AEL;

- valorificarea resursei umane-elevii-obtinerea performantelor scolare,participarea la


olimpiade si concursuri scolare;

- diversificarea modalitatilor de lucru utilizand strategii de tipul:lucrul pe grupe,in perechi,


activitati de proiect;

- intensificarea asistențelor si interasistențelor.

Amenințări:

- reducerea numarului de ore din planul cadru de studiu;

- corelarea interdisciplinara neadecvata a programelor scolare cu planurile cadru;

- scaderea motivatiei si interesul pentru activitatile prof (colaborarea cu parintii,


perfectionare,inovatii didactice,pregatirea tuturor lectiilor cu profesionalism);

- volum prea mare de situatii, statistici, care indeparteaza de munca efectiva cu elevul;

- programe școlare prea încărcate și manuale neatractive;

- interesul scazut fata de scoala al unor elevi cat si al parintilor lor;

- scaderea demografică la nivel de județ și națională .

Întocmit ,

Responsabil comisie,

Niazi Șeila-Denis