Sunteți pe pagina 1din 4

Raport asupra activității

Comisiei Metodice Învățământ Primar


pentru anul de studii 2021-2022
Structura Comisiei metodice a învățătorilor a reunit 4 cadre didactice
titulare calificate – toate s-au dovedit a fi, prin modul în care au
gândit și au prestat actul didactic, înzestrate cu harul metodic și
profesionalismul dascălului ce urmărește eficiența și pragmatismul
cunoștințelor predate elevilor. Conținuturile demersului didactic și în
egală măsură al activităților de perfecționare continuă sub diverse
forme, au fost structurate în deplin acord cu parametrii
corespunzători asigurării calității în învățământ.
Întreaga activitate s-a desfășurat în concordanță cu documentele
programatice pe toate compartimentele lor la care s-au adăugat
prioritățile etapei și noutățile survenite în plan organizațional sau din
punct de vedere al conținuturilor.
Fiecare cadru didactic a respectat și s-a bazat ( atât la nivelul muncii
individuale cât și colective) pe unitățile de competență, urmărind
indicatorii de performanță, respectându-și responsabilitățile la
nivelul colectivului, dar și al comisiei metodice.
Cadrele didactice din gimnaziu au activat conform:
Curriculumului pentru învățământ primar la toate disciplinele școlare în
conformitate cu Plan-cadru pentru învățământ primar anul de studii
2021-2022.
Oferta educațională a necesitat introducerea noilor tehnici de predare
centrate pe cerințele și pe stilurile individuale de învățare ale elevului,
promovarea inovației în procesul de predare- învățare-evaluare, precum
și furnizarea competențelor și abilităților necesare.
Fiecare cadru didactic a selectat modalități de comunicare adecvate
diverselor situații în vederea realizării unei comunicări interpersonale
elevi - învățător. În activitatea de formare și educare au fost
stabilite obiective foarte clare, care au fost operaționalizate,
concretizându-le în: activități de formare, de informare, experimentare,
interpretare, aplicare în diverse situații. Totodată elevii claselor au fost
implicați în activități de evaluare, folosindu-se modalități alternative.
Pe parcursul activităților instructiv-educative s-a adoptat o atitudine
echilibrată, calmă, liniștită păstrând o relație de colaborare și cooperare
cu elevii favorizând astfel existența unui climat deschis și în același timp
responsabil, fapt prin care elevii au căpătat încredere în propria
persoană. .
Relațiile cadru didactic-elev:
• Relațiile se bazează pe respect reciproc, conduită civilizată, colaborare
și înțelegere, afectivitate
• Elevii sunt încurajați în dorința de autodepășire, atitudine pozitivă față
de studiu, punctualitate, ținuta decentă, conduita morală
• Cadrele didactice cultivă la elevi atmosfera de muncă, respectul
reciproc, dorința de afirmare și autodepășire
Pentru obținerea unor rezultate deosebite la învățătură și disciplină
s-a menținut o relație permanentă între părinți și cadrele didactice,
între cadre didactice și cadre didactice și echipa managerială.
Materializarea lor s-a concretizat prin lectorate cu părinții, organizate la
nivel de clase, la care au participat și cadre didactice, consultații în
cadrul comisiei metodice. A fost promovată egalitatea de șanse între
toți membrii comisiei, realizându-se o comunicare și o colaborare
eficientă cu celelalte comisii metodice. S-a realizat comunicarea foarte
bună cu toate cadrele didactice din școală împreună cu care au fost
organizate activități extracurriculare.
La realizarea proiectărilor de lungă durată cadrele didactice au ținut cont
de recomandările Scrisorii Metodice 2021 și Curriculumul Învățământ
Primar,2018. Proiectarea de lungă durată realizată de învățătorii claselor
primare sunt documente personalizate care abordează diferențiat
curriculumului și funcționează ca documente operaționale, nu formale.
Comisia Metodică a claselor primare în anul de studii 2021-2022 și-a
proiectat spre realizare 6 ședințe, care au fost realizate cu succes. Au fost
planificate 3 ore publice, dar din păcate au fost realizate doar 2. Pe
parcursul anului de studii 2021-2022 s-au desfășurat un șir de activități
extracurriculare:
D. Angheliuc Doina ne-a demonstrat o oră publică în clasa a IV-a la
Dezvoltarea Personală cu subiectul ,, Bunele maniere” .
În clasa a III-a d. Cebotarenco Irina a petrecut o oră publica la
matematică cu subiectul ,,Adunarea și scăderea în concentrul 0-1000”
100 de Zile în școală- a fost organizată în clasa I de către învățătoarea
Zbîrnea Svetlana.
Ziua Bunicuțelor- organizată în clasa II-a, învățătoare Dumbravă Maria
În perioada 14.03-24.03.2022 s-a desfășurat DECADA CLASELOR
PRIMARE unde au participat cu interes majoritatea elevilor, care au fost
încurajați și motivați de învățătorii claselor primare.
Comisia Metodică și-a desfășurat activitatea conform planului întocmit
la început de an școlar.
Puncte tari Puncte slabe
 Organizarea și desfășurarea  slaba motivație școlară a
procesului de învățământ în unor elevi.
conformitate cu respectarea  starea materială precară a
legislației în vigoare. multor familii.
 Proiectarea plănuirii de lungă  lipsa unor instrumente de
durată și activităților în stimulare a elevilor
concordanță cu noul curriculum. participanți la activitățile
 Încurajarea elevilor de la progres educative
la performanță școlară. extracurriculare.
 Preocuparea pentru dezvoltarea  nivelul scăzut de cultură și
profesională, participarea la instruire al părinților,
activitățile metodice și programe  lipsa mijloacelor
de formare. tehnologice.
 Competențe digitale ale cadrelor  conexiune slabă la internet
didactice formate la un nivel sau lipsa internetului.
acceptabil.  Volumul mare de sarcini
 Utilizarea tehnologiilor de învățare în raport cu
informaționale în activitatea ritmul de lucru al elevilor.
educațională.
 Desfășurarea unor activități
extrașcolare adecvate intereselor
copiilor.

CONCLUZII
Comisia metodică a învățătorilor a demonstrat implicare în promovarea
valorilor școlii și a militat permanent pentru creșterea prestigiului
instituției, încercând să promoveze valori ale unei echipe adevărate,
bazate pe: profesionalism, creativitate, spirit de echipă.
Pentru îmbunătățirea calității activității didactice, pentru ca o școală să
fie eficientă, este necesar ca elevii, dascălii și părinții să aibă foarte bine
conștientizată misiunea comună, iar activitatea didactică să fie mai
mult centrată pe elev.
PROPUNERI
Echipa comisiei metodice să-și mențină la nivel înalt atitudinea față de
aplicarea politicilor educaționali în activitatea pedagogică.
Planul de activitate planificat să fie realizat 100%.
Administrația instituției să soluționeze problema cu conexiunea la
internet.

S-ar putea să vă placă și