Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Școala: Colegiul Național, Iași

Anul şcolar: 2018-2019


Semestrul: I
Data: 29.11.2019
Disciplina: FIZICĂ
Clasa: a VII-a D
Nume: Pintea Bianca-Mihaela
Unitatea de învăţare: Fenomene mecanice. Lucrul mecanic. Energie.
Subiectul: Lucru mecanic efectuat de forte constante. Unitate de măsură.
Tipul lecţiei: Lecție de predare și acumulare de noi cunoștințe
Obiective cadru: Formarea unui limbaj caracteristic fizicii, cunoașterea terminologiei, a
conceptelor și a legilor specifice domeniului;

Competențe derivate
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1: să prezinte definiția lucrului mecanic;
O2: să clasifice lucrul mecanic;
O3 : să scrie formula matematică a lucrului mecanic și să-i explice mărimile fizice;

O4: să aplice formula lucrului mecanic în rezolvarea unor probleme

Strategia didactică
a) Metode și procedee: expunerea, conversația, explicația,rezolvarea de probleme,
povestirea.
b) Forme de organizare a activității de învățare: frontal, individual;
c) Mijloace de învățământ: : Manual de fizică pentru clasa a VII-a, autor Victor Stoica,
Corina Dobrescu, Florin Măceşanu, Ion Băraru, editura Art Klett, an 2019

Modul de evaluare: - raspunderea la intrebarile profesorului;

Desfășurarea acțiunii
ETAPA TIMP ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA METODE
ŞI
LECŢIEI ELEVILOR
PROCEDEE

Momentul - notează absenţii şi asigură cadrul - se pregătesc pentru


3 min necesar desfăşurării lecţiei în bune conversaţia
organizatoric lecţie
condiţii.
- adresează elevilor întrebări referitoare
la noţiunile teoretice dobândite în conversaţie
Reactualizare
lecţiile anterioare: - răspund la întrebările euristică
a
4 min Ce este forța? adresate de către
cunoştinţelor
Cu ce literă se notează forța? profesor
anterioare
Care este unitatea de măsură a forței? explicația
Enumerați câteva forțe studiate!
Anunţarea - notează titlul lecţiei în
2 min - anunţă tema lecţiei şi obiectivele expunere
lecţiei noi caiet

Prezentarea 26 min - urmăresc secvenţele


conţinutului şi lecţiei
- propune spre studiu deplasarea unui
dirijarea
corp pe o suprafață orizontală. Cere
învăţării elevilor să reprezinte forțele ce
acționează asupra corpului.
Ilustrează modul de descompunere a
vectorului forţă ce acţionează asupra
expunere
corpului:
Vectorul forţă se descompune pe două conversaţia
direcţii perpendiculare: axa mişcării - conversează cu
OX şi axa perpendiculară pe axa profesorul explicaţia
mişcării OY, componentele sale fiind
Fx şi Fy.

- iau notițe
Dacă vreau să deplasez un corp dintr-
un loc în altul şi acţionez asupra lui
cu o forţă care îi produce deplasarea,
atunci forţa respectivă produce lucru
mecanic.

Despre o forţă care acţionează asupra - iau notițe


unui corp şi-l deplasează, se spune că
efectuează lucru mecanic.
Deci, pentru a efectua lucru mecanic,
forţele trebuie să provoace deplasări.
- dă un exemplu utilizând un scaun.
conversaţia
- explică diferenţa dintre lucru mecanic
şi efort. explicaţia
- prezintă definiția lucrului mecanic:
- identifică tipul de
Lucrul mecanic al unei forțe constante lucru mecanic
F care acționează asupra unui corp
pe direcția și în sensul deplasării
corpului este mărimea fizică scalără
egală cu produsul dintre modulul
forței F și modulul deplasării
corpului d:
L=F ∙ d
-efectuează desenul
- definește U.M.
[ L ] S . I . =[ F ] S . I . ∙ [ d ] S . I .=N ∙ m=J ( Joule)
1 Joule este lucrul mecanic al unei
forțe constante de 1 N al cărei punct
de aplicație se deplasează pe o
distanță de 1 m pe direcția și în
sensul forței.
- clasifică lucrul mecanic:
Lucrul mecanic este de două feluri:
motor și rezistent.
O forță ce acționează asupra unui corp
pe direcția deplasării corpului, având
același sens cu deplasarea,
efectuează lucru mecanic motor.
O forță ce acționează asupra unui corp
pe direcția deplasării corpului, având
sens opus cu deplasarea, efectuează
lucru mecanic rezistent.
- cere elevilor să identifice forțele care
efectuează lucru mecanic motor și
rezistent pe schema de la tablă.
- prezintă modul de reprezentare grafică
a lucrului mecanic

- rezolvă la tablă şi în
- propune rezolvarea unor probleme din caiete exerciţiile
Fixarea propuse
fişa de lucru; conversaţia
cunoştinţelor 12 min
- profesorul supraveghează rezolvarea - verifică corectitudinea
exercițiilor la tablă și în caiete;
re-zolvării exerciţiilor

Tema pentru - notează tema pentru


1 min - indică drept temă pentru acasă conversaţie
acasă acasă
problemele rămase neterminate în
clasă;
Elevii pun întrebări dacă
Răspunde la întrebările elevului au nelămuriri.
Încheierea conversaţie
activității 2 min Feedback Elevii răspund finală
Salutul către elevi Salutul către profesor

FIŞĂ CU PROBLEME

1. În care din următoarele situaţii se efectuează lucru mecanic:


a) Un om coseşte iarba;
b) Un om ţine un sac în spate;
c) Un elev merge la şcoală;
d) Un elev se uită la un film.

2. Expresia lucrului mecanic este;


a) L= F:d;
b) L=F*d;
c) L=F*v;
d) L=m*a;

3. Unitatea de măsură pentru lucru mecanic este:


a) Kg;
b) J;
c) N;
d) m2;

4. Un colet postal este împins pe o masa orizontală cu o forţă de 40 N. Coletul de


deplasează pe distanţa de 1,5m. Ce lucru mecanic s-a efectuat?

5. O maşină a parcurs distanţa de 100m acţionând cu o forţă de 10N. Să se afle lucrul


mecanic efectuat de această maşină.

6. Aflaţi lucrul mecanic necesar pentru a alungi cu Δl=5mm o bară cilindrică din cauciuc
având s=100 mm2 şi lungimea iniţială l0=100cm. Modulul de elasticitate al
cauciucului este E=100kN/m2;