Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA
DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Liceul Tehnologic,,Dimitrie Leonida”Constanța
PROFESOR : Radu Otilia-Alice
CLASA: a IX-a B
DATA: 21.11.2018
DISCIPLINA: FIZICA
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Principii și legi în mecanica clasică
TEMA: Forța de frecare
TIPUL: comunicare de noi cunostințe
DURATA: 50 minute

 CONŢINUTURI:
Forța de frecare

 COMPETENȚE SPECIFICE
Descrierea si explicarea într-un limbaj specific a forței de frecare

Evidentierea modurilor observabile in care se manifesta forta de frecare

Descoperirea pe cale experimentala a legilor frecarii la alunecare

Rezolvarea unor probleme simple prin aplicarea în diferite situatii a legilor frecarii la alunecare

Analizarea rolului frecarii în tehnica si activitatea cotidiana

 COMPETENŢE DERIVATE ( OPERAȚIONALE):


La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să:

O1 – să definească forța de frecare

O2 – să recunoască situațiile in care este prezenta forța de frecare

O3 – sa reprezinte corect forțele prezente la deplasarea unui corp pe o suprafață

O4 – să formuleze corect, riguros ştiinţific, utilizând limbajul fizicii, concluziile (capacitatea de analiză şi
sinteză)

O5 – să rezolve probleme simple aplicând noţiunile însuşite


 STRATEGIA DIDACTICĂ

1. Resurse procedurale:

Metode și procedee: - conversația euristică, demonstrația, ,, știu-vreau să știu-am invățat”

expunere, explicația experimentul,modelare , problematizare, descoperire dirijată


Forme de organizare: frontală,individuală
2. Resurse materiale:
- fişe de lucru,
- materiale didactice
- manual

3 Modalități de evaluare: observație sistematică, oral, fişe de lucru


DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Strategii didactice Evaluare


Etapele Tim Forme de
Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode și
lecției p Resurse organizar
procedee
e
Moment prezenţa; -se pregătesc pentru conversația catalog frontală
organizatoric 2min organizarea elevilor lecție
- sunt atenți la explicaţii
Activitate
frontala

conversația
Fișe de
Evaluare de progres euristică,sti
lucru Activitate
Profesorul distribuie fişele de lucru și u-vreau să
individua
explică sarcinile de lucru din fişa de lucru - primesc fişele de lucru știu-am

nr.1.,reprezinta pe tabla un tabel cu 3 invățat,
rubrici,,știu-vreau să știu-am invățat” Sunt atenți la explicații explicația
Reactualizarea 8
Evaluează cunoștințele anterioare Citesc fiecare sarcină de
cunoștințelor min
urmărind noțiunile forța de greutate și lucru din fişa de lucru
dobândite Aprecieri
forta normală nr.1şi dau răspunsul corect
anterior fișă de verbale
pentru fiecare punct.
lucru nr.1
Solicită elevilor să rezolve sarcinile din -completează
fişa de lucru,raspunzând pe rând la răspunsurile corecte
intrebari

-urmăresc cu atenție observatie video


imaginea proiector Activitate
Profesorul expune la videoproiector o conversația ecran frontala
Captarea imagine(citește materialul expus) Elevii dau răspunsul d.p.lor
atenției 1min -Despre ce tip de forță credeți că este de vedere carte,creio Aprecieri
vorba?le face o mică demonstrație, cu ane,ață,sti verbale
materialele avute la ispozitie clă
-Corect.

observatie
Sunt atenţi la explicaţii conversația
Subiectul și explicația
anunțarea 2min descoperire Activitate
obiectivelor dirijată frontala
Profesorul anunță și scrie pe tablă titlul notează în caiete titlul
lecției: lecției
,Forța de frecare”
- precizează competențele
lecţiei,completand pe tabla rubrica ,,vreau
să știu”

expunere

Dirijarea
învățării 25 Profesorul incepe predarea completând pe
tablă rubrica,,am invățat” experiment corpuri
min.
-definiția forței de frecare o dă cu ajutorul -ei dau exemple de din
elevilor deplasări ale corpurilor pe diferite
-specifică simbol,unitatea de măsură in o suprafață materiale,
S.I.,relația de calcul
-notează în caiete noțiunile Videopro-
-reprezintă tipurile de forțe care apar când
indicate de profesor
un corp se deplasează pe o suprafața iector
Forța care apare la contactul dintre doua explicație
suprafețe și se opune mișcării: Ff = μN =
μmg; [ Ff]SI= N; -conversație

N -observație
Ff F elevii reprezintă desenul

G
Videopro-
Ff depinde de natura și de gradul de șlefuire -ies la tablă si scriu relații
al suprafețelor corpurilor aflate în contact. intre forțele care apar iector

Dirijarea Legile frecării: -elevii notează in caiete


învățării 25 1. Forța de frecare nu depinde de mărimea Activitate
min suprafețelor de contact. frontala
2. Forța de frecare depinde de natura
materialului din care sunt confecționate Videopro-
corpurile. observatie iector Aprecieri
3. Forța de frecare depinde proporțional de - Sunt atenţi la explicaţii. verbale
forța de apăsare normală.

Activitate
frontala

10 10 Rezolvă aplicațiile din explicația -fişă de Activitate Aprecieri


min min Profesorul dă fișa de lucru nr.2 fișa de lucru nr.2 lucru individua verbale
la
Sunt atenţi la explicaţii
Fixarea
Realizeaza fixarea cunoştinţelor conversaţia autoevalu
cunoștințelor
împreună cu elevii dand răspunsuri are
ptr.fiecare din exercitiile, prin exercițiul
autoevaluare
2 min -urmărind permanent participarea -conversația frontal Aprecieri
elevilor, profesorul evaluează verbal -explicația verbale
activitatea elevilor; Sunt atenţi la explicaţi
Evaluarea 1min -notează elevii care au răspuns la
întrebările adresate
- aprecieri individuale

1 min Secvenţa 1min -anunță elevii tema pentru acasă,exercițiile - nnotează pe caiete - - mfisa frontal
finală de pe fișa de lucru rămase conversaţia nr.2

Bibliografie: Manual cl.a IXa

Sitte-uri educaționale