Sunteți pe pagina 1din 5

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calitătii - un pas important în

reforma învăţământului românesc

Calitatea şi eficienţa sunt doi piloni importanţi ai reformelor


educaţionale din toată lumea, care trebuie avute în vedere la construirea
sistemelor naţionale de management şi de asigurare a calităţii şi în învăţământul
românesc.
Această aliniere este necesară nu numai pentru a se asigura o integrare reală şi
funcţională, din punct de vedere educaţional, a României în Uniunea Europeană,
ci şi pentru ca iniţiativele româneşti din acest domeniu să fie echitabile, din
punct de vedere teoretic şi metodologic, cu ceea ce se întâmplă acum în lume.
Necesitatea compatibilizării cu sistemele de învăţământ din Uniunea
Europeană oferă doar o parte din argumentele pentru dezvoltarea sistemelor de
management şi de asigurare a calităţii educaţiei din România, deoarece
implementarea sistemului de management al calităţii va conduce la crearea unor
noi modele de gândire şi comportament care vor contribui la îmbunătăţirea
continuă a tuturor proceselor de învăţământ din unităţile şcolare.
Rolul Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calitătii
Calitatea, ca punct de plecare înseamnă stabilirea de norme şi criterii pe
care o grădiniţă trebuie să le atingă şi să le depăşească.
Înfiinţată ca un răspuns la marile schimbări produse de reforma învăţântului,
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii constitue un nou cadru legislativ
şi instituţional prin care s-au pus bazele reglementării unui mecanism de
asigurare a calităţii în educaţie pentru protecţia beneficiarilor direcţi şi indirecţi
ai sistemului educaţional. Prin înfiinţarea acestei comisii se urmăreşte
îmbunătăţirea calităţii întregii activităti din grădiniţă şi revizuirea şi optimizarea
strategiilor educaţionale de la nivelul unităţii preşcolare.
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calitătii este singura comisie, la nivel de
grădiniţă, care are un statut reglementat prin lege organică şi se află în relaţie de
coordonare fată de conducerea grădiniţei, nu de subordonare.
Obiectivele Comisiei:
• Definirea structurii organizatorice şi funcţionale a sistemului de
management al calităţii şi a modului de integrare a acestuia în
managementul strategic al grădiniţei.
• Stabilirea obiectivelor calităţii şi a rezultatelor ce se doresc a fi obţinute.
• Elaborarea strategiei calităţii ca strategie integratoare.
• Informarea cadrelor didactice cu privire la sistemul de management al
calităţii
• Evaluarea oportunităţilor de îmbunătăţire şi necesitatea de schimbare în
sistemul de management al calităţii.
Principiile de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt
stabilite în concordanţă cu valorile educaţiei din România şi vor asigura:
• dreptul la educaţie,
• pluralismul educaţional,
• respectarea tradiţiei şi identităţii naţionale,
• toleranţa, libertatea de opinie, demnitatea,
• patriotismul, democraţia, egalitatea.
Cum se formează?
Comisia de evaluarea a calităţii din învăţământul preşcolar, se înfiinţează în
fiecare unitate preşcolară, cu reprezentanţi ai tuturor părţilor interesate şi
responsabile:
• 2-3 cadre didactice, alese prin vot secret, de consiliul profesoral
• un reprezentant al părinţilor
• un reprezentant al sindicatului
• un reprezentant al consiliului local,
• un reprezentant al minoritătilor naţionale{unde este cazul}
Aceştia nu trebuie să se limiteze la simpla constatare a existenţei unor
probleme, ci să se implice activ în rezolvarea lor, prin inovaţie şi cooperare.
Profilul cadrului didactic care ar trebui selectat în Comisia pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii ar trebui să aibă competenţe şi calităţi, cum sunt:
Competenţe şi calităţi
Profesionale Intelectuale Organizaţionale Morale
• bine • deschis • preocupat de • ţinută morală
pregătit profesional schimbărilor asigurarea unor impecabilă
• o bună • flexibil resurse noi, • fire
reputaţie în grădiniţă • receptiv la educaţionale neconflictuală
şi comunitate nou • bun • ataşat de copii
• rezultate • creativ organizator • sociabil
bune obţinute cu • adept al • adept al • comunicativ
copii muncii de calitate activitătilor prin • empatic
• preocupat • obiectiv în cooperare
de perfecţionare evaluare
• adept al
performanţei

Responsabilităţile membrilor Comisiei :


• Implementează sistemul de management al calităţii,
• Stabilesc standardele de referinţă, indicatorii de referinţă şi
metodologia de evaluare a calităţii, pentru unitatea respectivă
• Întocmesc raportul anual de evaluare internă privind calitatea educaţiei
• Realizează analize de sistem asupra calităţii educaţiei
• Definesc cerinţele calitative ce trebuie stipulate în planul de calitate al
grădiniţei
• Cooperează cu toţi „actorii”implicaţi
Identifică punctele sensibile ale sistemului de educaţie din unitatea

respectivă, cauzele acestora şi vor propune soluţii pentru îmbunătăţirea
lor
• Propun măsurile ce trebuie luate pentru îmbunătăţirea calităţii
învăţământului din unitatea respectivă
Proiectarea sistemului de management al calităţii
NR.CRT. COMPETENŢE INDICATORI DE CALITATE
1. Comunicare • Transmiterea de informaţii cu caracter
ştiinţific, instructiv-educative
• Selectarea modalităţilor de comunicare
adecvată
• Facilitarea comunicării cu copiii, prin
cooperare şi interacţionare eficientă
• Abordarea aspectelor metodice şi
pedagogice ale activitătii didactice cu
toate educatoarele din unitate
• Identificarea domeniilor de colaborare
• Informarea şi consilierea familiei
copilului
2. Proiectare • Cunoaşterea şi aplicarea curriculumului
naţional, diferenţiat, pe niveluri de vârstă
• Intocmirea planificării calendaristice,
anuală şi săptămânală, conforme
currículum-ului naţional
• Stabilirea coerentă şi corespunzătoare a
activităţilor şi a temelor{proiecte
tematice, educaţionale} în funcţie de
interesul manifestat de copii şi capacităţile
lor de învăţare
• Elaborarea proiectării didactice ţinând
cont de următoarele repere: strategii activ-
participative; rigoare ştiinţifică şi
obiective operaţionale corect formulate
• Selectarea materialelor auxiliare în
conformitate cu legislaţia în vigoare şi
utilizarea lor conform capacităţilor de
învăţare ale copiilor
• Stabilirea ofertei de curriculum opţional
în funcţie de interesul copiilor şi resursele
de care dispune grădiniţa
• Corelarea obiectivelor cu conţinuturile,
respectând interesele copiilor
• Selectarea activităţilor de învăţare cu
caracter formativ
• Identificarea resurselor informaţionale
adecvate continuturilor stabilite
• Stabilirea ofertei de activităti extraşcolare
şi extracurriculare

3. Management • Asigurarea mijloacelor de învăţământ, a


educaţional materialului didactic şi a auxiliarelor
didactice adecvate particularitătilor de
vârstă ale copiilor, nivelului de dezvoltare
intelectuală şi conţinuturilor activitătilor
planificate.
• Amenajarea, în sala de grupă, a ariilor de
stimulare/ zone/ centre de interes, în
vederea învăţării stimulative şi eficiente
• Amenajarea mediului educaţional în
conformitate cu tipul de activitate
desfăşurată{activitate în perechi, învăţarea
prin cooperare,etc}, pentru a asigura
desfăşurarea eficientă a activităţilor
• Valorizarea tuturor copiilor prin
expunerea lucrărilor realizate, prin
portofoliu, prin amenajarea colţului
tematic al grupei, {când se trece la o nouă
temă}
• Găsirea de căi şi mijloace eficiente pentru
a transmite cunoştinţe copiilor respectând
principiile didactice
• Individualizarea activitătii cu copiii şi
implicarea activă a acestora în procesul
instructiv-educativ
• Asigurarea securităţii copiilor în timpul
activităţilor, în vederea prevenirii unor
accidente sau evenimente neprevăzute.
• Implicarea părinţilor şi a comunităţii
locale în amenajarea mediului educaţional
al grupei şi în procurarea de mijloace de
învăţământ necesare
• Popularizarea activităţilor la nivel de
comunitate, prin mass-media
4. Evaluarea • Evaluarea se va realiza pe baza
standardelor în vigoare, în conformitate cu
legislaţia existentă
• Elaborarea unor instrumente alternative de
evaluare, adecvate conţinutului şi
obiectivelor propuse
• Aplicarea unor probe de evaluare în
diferite momente ale procesului didactic,
în funcţie de obiectivele propuse
• Inregistrarea periodică a performanţelor
copiilor în fişe sau caiete de observaţii
• Revizuirea planificării calendaristice sau
săptămânale în funcţie de rezultatele
evaluărilor iniţiale, continue sau sumative.
• Identificarea măsurilor ameliorative
pentru copiii cu dificultăti de învăţare, şi
asigurarea măsurilor de dezvoltare pentru
copiii cu performanţe
5. Dezvoltarea • Manifestarea unei atitudini obiective în
profesională autoevaluare
• Preocuparea constantă pentru activităţi
care conduc la propria dezvoltare, atât pe
plan profesional cât şi personal
• Participarea la activităţi metodice şi de
perfecţionare la nivel de unitate, local,
judeţean, naţional şi internaţional
• Aplicarea, în activitatea didactică, a
informaţiilor obţinute în cadrul întâlnirilor
metodice, a cursurilor de formare şi studiu
individual
Pentru evaluarea rezultatelor acestei proiectări vor fi stabilite standarde de
calitate pe trei nivele: de excelenţă, de referinţă şi minimale, care vor indica
gradul de calitate a fiecărei unităti preşcolare şi măsurile ce trebuie luate pentru
a asigura calitatea impusă de reforma învăţământului românesc.
Prin înfiinţarea Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii se
realizează un proces de autoevaluare institiţională, dar şi individuală, având
stabilite standarde de evaluare concepuţi în termeni realişti şi observabili.

S-ar putea să vă placă și