Sunteți pe pagina 1din 3278

3

ANEXA Nr. 1

METODOLOGIE DE CALCUL AL PERFORMANfiEI ENERGETICE A CL√DIRILOR

PARTEA I — ANVELOPA CL√DIRII

Indicativ Mc 001/1—2006

I. ANVELOPA CL√DIRII

CUPRINS
I.1. Obiect
I.2. Domeniu de aplicare
I.3. Bibliografie
I.4. Terminologie ∫i nota˛ii
I.5. Definirea ∫i ierarhizarea elementelor componente ale anvelopei cl„dirilor ∫i a parametrilor
de performan˛„ termohigroenergetic„ asociate acestora
I.6. Parametri de climat exterior specifici pentru aplicarea metodologiei
I.7. Elemente privind concep˛ia constructiv-arhitectural„, general„ ∫i de detaliu, care influen˛eaz„
performan˛ele cl„dirii sub aspect termic, al ventil„rii naturale, al Ónsoririi ∫i al iluminatului natural
I.8. Regimuri de utilizare a cl„dirilor ∫i influen˛a acestora asupra performan˛ei energetice
I.9. Stabilirea prin calcul a valorilor parametrilor de performan˛„ termic„, energetic„ ∫i de
permeabilitate la aer a anvelopei cl„dirilor
I.10. Stabilirea prin calcul a parametrilor de performan˛„ termic„ a elementelor de anvelop„
aflate Ón contact cu solul
I.11. Cerin˛e de performan˛„ ∫i niveluri de performan˛„ termic„, energetic„ ∫i de permeabilitate
la aer, pentru elementele anvelopei cl„dirilor ∫i pentru ansamblul acesteia
I.12. Evaluarea influen˛ei sistemelor solare pasive ∫i a sistemelor de protec˛ie solar„ asupra
performan˛ei energetice a cl„dirii
I.13. Condi˛ii de climat interior ∫i de iluminat natural pentru asigurarea confortului higrotermic ∫i
vizual
I.14. Particularit„˛i de aplicare a metodologiei pentru cl„dirile existente care urmeaz„ a fi
modernizate termic ∫i energetic

ANEXE:
Anexa A5 (cap. 5) — Caracteristicile termotehnice ale materialelor de construc˛ie
Anexa A7 (cap. 7) — Elemente privind concep˛ia constructiv-arhitectural„ care influen˛eaz„
performan˛ele cl„dirii sub aspect termic, al ventil„rii naturale, al Ónsoririi ∫i al iluminatului natural
Anexa A7.1 Elemente de conducere, trecere ∫i de control al luminii
Anexa A7.2 Varia˛ia luminii naturale
Anexa A7.3 Raportul dintre aria ferestrelor ∫i aria pardoselii Ónc„perilor Ón func˛ie de
destina˛ia acestora/func˛iuni
Anexa A7.4 Valori informative ale coeficientului de reflexie pentru diverse materiale sau
suprafe˛e
Anexa A7.5 Rezolv„ri volumetrice particulare
Anexa A7.6 Performan˛a termic„ a anvelopei
Anexa A7.7 Optimizarea lumin„rii naturale a spa˛iilor interioare
Anexa A7.8 Tipuri de spa˛ii interioare
Anexa A7.9 Clasificarea cl„dirilor Ón raport cu pozi˛ia Ón mediul construit
Anexa A9.3 (cap. 9) Calculul numeric automat — metoda de calcul pentru determinarea
rezisten˛elor termice corectate — validarea programelor de calcul
Anexa A9.4 (cap. 9) Performan˛a termic„ a ferestrelor, u∫ilor ∫i obloanelor
Anexa A9.6 (cap. 9) Tabele cu valori ale intensit„˛ii radia˛iei solare
Anexa A10 (cap. 10) Parametri de performan˛„ termic„ a elementelor de anvelop„ Ón contact
cu solul ∫i temperaturi ale spa˛iilor subzonelor secundare ale cl„dirilor
Anexa A11 (cap. 11) Temperatura punctului de rou„ pentru diferite temperaturi ∫i umidit„˛i
relative ale aerului interior
4

Anexa A12 (cap. 12) Metod„ de calcul pentru evaluarea influen˛ei sistemelor de protec˛ie
solar„ asupra performan˛ei energetice a cl„dirii
Anexa A13.1 (cap. 13) Valoarea ilumin„rii pentru cerin˛e specifice ale func˛iunilor spa˛iului
interior
Anexa A13.2 (cap. 13) Œn„l˛imea planului util pentru func˛iuni uzuale
Anexa A14 (cap. 14) Metod„ de calcul simplificat„ pentru determinarea rezisten˛elor termice
corectate la cl„dirile existente — Tabele cu valori precalculate pentru
coeficien˛ii de corec˛ie r.

I. ANVELOPA CL√DIRII

I.1. Obiect
Reglementarea tehnic„ are ca obiectiv stabilirea unei metode coerente de evaluare ∫i certificare
a performan˛ei energetice at‚t pentru cl„dirile noi, c‚t ∫i pentru cele existente, av‚nd diverse
func˛iuni, transpun‚nd Ón Rom‚nia prevederile Directivei Parlamentului European ∫i a Consiliului
European 2002/91/CE privind performan˛a energetic„ a cl„dirilor prin Legea nr. 372/2005 privind
performan˛a energetic„ a cl„dirilor.
Partea I stabile∫te metodolologia de determinare a caracteristicilor higrotermoenergetice ale
elementelor care alc„tuiesc anvelopa cl„dirii — subsistem al produsului cl„dire (elemente de
construc˛ie exterioare, Ón contact direct cu aerul exterior ∫i cu solul, sau elemente de construc˛ie
interioare care delimiteaz„ spa˛iul Ónc„lzit fa˛„ de spa˛ii mai pu˛in Ónc„lzite), Ón vederea utiliz„rii lor
Ón partea a II-a, care vizeaz„ caracterizarea celorlalte subsisteme ale produsului cl„dire care sunt
instala˛iile ∫i echipamentele cl„dirii ∫i Ón partea a III-a, care trateaz„ metoda de Óntocmire a
auditului energetic al cl„dirii ∫i a certificatului de performan˛„ energetic„ a cl„dirii.
Prezenta reglementare este elaborat„ Ón conformitate cu cap. III art. 4 din Legea nr. 372/2005
∫i se refer„ at‚t la cl„dirile nou-construite, c‚t ∫i la cele existente care urmeaz„ a fi modernizate
din punct de vedere termic ∫i energetic sau pentru care urmeaz„ s„ se elaboreze un certificat de
performan˛„ energetic„ Ón condi˛iile legii.
Œn prezenta parte I a reglement„rii, la stabilirea performan˛ei energetice a unei cl„diri se au Ón
vedere urm„toarele aspecte:
— alc„tuirea elementelor de construc˛ie ale anvelopei cl„dirii;
— vechimea cl„dirii (la cl„diri noi, la cl„diri existente etc.);
— volumetria cl„dirii (de exemplu: raportul dintre aria anvelopei cl„dirii ∫i volumul de aer
Ónc„lzit, raportul dintre perimetrul construit ∫i aria construit„, gradul de vitrare etc.);
— amplasarea cl„dirii pe teritoritoriul ˛„rii ∫i Ón cadrul unei localit„˛i: influen˛a pozi˛iei ∫i
orient„rii cl„dirilor, inclusiv a parametrilor climatici exteriori;
— sistemele solare pasive ∫i dispozitivele de protec˛ie solar„;
— condi˛iile de climat interior;
— condi˛iile de iluminat natural;
— destina˛ia, func˛iunea ∫i regimul de utilizare a cl„dirii.
Reglementarea tehnic„ stabile∫te, de asemenea, cerin˛ele de performan˛„ ∫i valorile
normate/valori de referin˛„ ale nivelurilor de performan˛„ termic„ ale cl„dirii ∫i elementelor de
construc˛ie care alc„tuiesc anvelopa cl„dirii, diferen˛iate pentru diversele categorii ∫i tipuri de
cl„diri, zone climatice etc.
Reglementarea ofer„, de asemenea, ∫i un instrument pentru:
— verificarea realiz„rii unui nivel de confort higrotermic ∫i a unor condi˛ii igienico-sanitare
corespunz„toare pentru utilizatori, precum ∫i a unor condi˛ii corespunz„toare desf„∫ur„rii activit„˛ii
∫i proceselor tehnologice la cl„dirile industriale;
— evaluarea gradului de izolare termic„ a cl„dirii Ón raport cu valorile de referin˛„ stabilite Ón
scopul reducerii consumului de energie termic„ Ón exploatare ∫i a protec˛iei mediului prin
reducerea emisiilor poluante Ón atmosfer„.

I.2. Domeniu de aplicare


Prevederile prezentei reglement„ri se aplic„ la urm„toarele categorii de cl„diri (noi ∫i existente):
— cl„diri de locuit individuale (case unifamiliale, cuplate sau Ón∫iruite, tip duplex etc.);
— cl„diri de locuit cu mai multe apartamente (blocuri);
— birouri;
— cre∫e, gr„dini˛e, c„mine, internate;
— cl„diri de Ónv„˛„m‚nt;
5

— spitale, policlinici;
— hoteluri ∫i restaurante;
— cl„diri pentru sport;
— cl„diri pentru servicii de comer˛;
— alte tipuri de cl„diri consumatoare de energie (de exemplu: cl„diri industriale cu regim
normal de exploatare).
Prevederile prezentei reglement„ri nu se aplic„ la urm„toarele categorii de cl„diri:
— cl„diri ∫i monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate conform legii,
fie au valoare arhitectural„ sau istoric„ deosebit„, c„rora dac„ li se aplic„ cerin˛ele, li s-ar
modifica Ón mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;
— cl„diri utilizate ca l„ca∫uri de cult sau pentru alte activit„˛i cu caracter religios;
— cl„diri provizorii prev„zute a fi utilizate pe perioade de p‚n„ la 2 ani, din zone industriale,
ateliere ∫i cl„diri nereziden˛iale din domeniul agricol care necesit„ un consum redus de energie;
— cl„diri nereziden˛iale care sunt destinate a fi utilizate mai pu˛in de 4 luni pe an;
— cl„diri independente, cu o suprafa˛„ util„ mai mic„ de 50 m2;
— cl„diri cu regim special de exploatare.
Prevederile prezentei reglement„ri nu se aplic„ cl„dirilor ∫i Ónc„perilor la care se impun cerin˛e
speciale ale regimului de temperaturi ∫i de umiditate, cum sunt: spa˛iile frigorifice, cele cu mediu
agresiv etc.
Prevederile prezentei reglement„ri se utilizeaz„ la determinarea parametrilor de calcul stabili˛i Ón
partea a II-a ∫i Ón partea a III-a.
Œntre modelele de calcul folosite Ón cele 3 p„r˛i trebuie s„ existe o riguroas„ coresponden˛„.
Metodologia prev„zut„ Ón prezenta reglementare tehnic„ se va utiliza la stabilirea/verificarea
performan˛ei energetice a cl„dirilor (PEC) noi ∫i existente Ón vederea elabor„rii certificatului de
performan˛„ energetic„ a cl„dirii, precum ∫i la analiza termic„ ∫i energetic„, respectiv Óntocmirea
auditului energetic al cl„dirilor care urmeaz„ a fi modernizate din punct de vedere termic ∫i
energetic.

I.3. Bibliografie
[1] Metodologie de calcul a performan˛ei energetice a cl„dirilor. Partea a II-a. Instala˛iile de
Ónc„lzire ∫i ap„ cald„ de consum, inclusiv izolarea acestora, instala˛ia de climatizare, ventila˛ia ∫i
ventila˛ia natural„, instala˛ia de iluminat integrat„ a cl„dirii, condi˛iile de climat interior, sisteme
solare active ∫i alte sisteme de Ónc„lzire, inclusiv electrice, bazate pe surse de energie
regenerabil„, electricitate produs„ prin cogenerare, centrale de Ónc„lzire ∫i de r„cire de cartier sau
de bloc;
[2] Auditul ∫i certificatul de performan˛„ energetic„ ale cl„dirii;
[3] NP 008-97 — Normativ privind igiena compozi˛iei aerului Ón spa˛ii cu diverse destina˛ii, Ón
func˛ie de activit„˛ile desf„∫urate, Ón regim de iarn„-var„;
[4] SR EN 410:2003 — Sticl„ pentru construc˛ii. Determinarea caracteristicilor luminoase ∫i
solare ale vitrajelor;
[5] SR EN 673:2000 — Sticl„ pentru construc˛ii. Determinarea transmitan˛ei termice U. Metod„
de calcul;
[6] SR EN 673:2000/A1:2002 — Sticl„ pentru construc˛ii. Determinarea transmitan˛ei termice U.
Metod„ de calcul;
[7] SR EN 673:2000/A1:2002/A2:2004 — Sticl„ pentru construc˛ii. Determinarea transmitan˛ei
termice U. Metod„ de calcul;
[8] SR EN ISO 832:2002 — Performan˛a termic„ a cl„dirilor. Calculul necesarului de energie
pentru Ónc„lzire. Cl„diri de locuit;
[9] SR EN ISO 832:2002/AC:2002 — Performan˛a termic„ a cl„dirilor. Calculul necesarului de
energie pentru Ónc„lzire. Cl„diri de locuit;
[10] SR EN ISO 832:2002/AC:2002/AC:2003 — Performan˛a termic„ a cl„dirilor. Calculul
necesarului de energie pentru Ónc„lzire. Cl„diri de locuit;
[11] SR ISO 6240:1998 — Standarde de performan˛„ Ón cl„diri. Con˛inut ∫i prezentare;
[12] SR ISO 6241:1998 — Standarde de performan˛„ Ón cl„diri. Principii de elaborare ∫i factori
de luat Ón considerare;
[13] SR EN ISO 6946:1998 — P„r˛i ∫i elemente de construc˛ie. Rezisten˛„ termic„ ∫i
transmitan˛„ termic„. Metod„ de calcul;
[14] SR EN ISO 6946:1998/A1:2004 — P„r˛i ∫i elemente de construc˛ie. Rezisten˛„ termic„ ∫i
transmitan˛„ termic„. Metod„ de calcul;
6

[15] SR EN ISO 7345:2002 — Izola˛ie termic„. M„rimi fizice ∫i defini˛ii;


[16] SR ISO 7730:1007 — Ambian˛e termice moderate. Determinarea indicilor PMV ∫i PPD ∫i
specificarea condi˛iilor de confort termic;
[17] SR EN ISO 9251:2002 — Izola˛ie termic„. Condi˛ii de transfer de c„ldur„ ∫i propriet„˛i ale
materialelor. Vocabular;
[18] SR EN ISO 9288:2002 — Izola˛ie termic„. Transfer de c„ldur„ prin radia˛ie. M„rimi fizice
∫i defini˛ii;
[19] SR EN ISO 9346:1998 — Izola˛ie termic„. Transfer de mas„. M„rimi fizice ∫i defini˛ii;
[20] SR EN ISO 10077-1:2002 — Performan˛a termic„ a ferestrelor, u∫ilor ∫i obloanelor.
Calculul transmitan˛ei termice. Partea 1: Metod„ simplificat„;
[21] SR EN ISO 10077-2:2004 — Performan˛a termic„ a ferestrelor, u∫ilor ∫i obloanelor.
Calculul transmitan˛ei termice — Partea 2: Metod„ general„;
[22] SR EN ISO 10211-1:1998 — Pun˛i termice Ón construc˛ii. Fluxuri termice ∫i temperaturi
superficiale. Partea 1: Metode generale de calcul;
[23] SR EN ISO 10211-1:1998/AC:2003 — Pun˛i termice Ón construc˛ii. Fluxuri termice ∫i
temperaturi superficiale. Partea 1: Metode generale de calcul;
[24] SR EN ISO 10211-2:2002 — Pun˛i termice Ón construc˛ii. Calculul fluxurilor termice ∫i
temperaturilor superficiale. Partea 2: Pun˛i termice liniare;
[25] SR EN ISO 10456 — Materiale ∫i produse pentru construc˛ii. Proceduri pentru
determinarea valorilor termice declarate ∫i de proiectare;
[26] SR EN ISO 12524 — Materiale ∫i produse pentru construc˛ii. Propriet„˛i higrotermice.
Valori de proiectare tabelate;
[27] SR EN 13363-1:2003 — Dispozitive de protec˛ie solar„ aplicat„ vitrajelor. Calculul
factorului de transmisie solar„ ∫i luminoas„. Partea 1: Metod„ simplificat„;
[28] SR EN 13363-2:2006 — Dispozitive de protec˛ie solar„ aplicate vitrajelor. Calculul
factorului de transmisie solar„ ∫i luminoas„, Partea 2: Metod„ detaliat„ de calcul;
[29] SR EN ISO 13370:2003 — Performan˛a termic„ a cl„dirilor. Transferul termic prin sol.
Metode de calcul;
[30] SR EN 13788:2002 — Performan˛a higrotermic„ a componentelor ∫i elementelor de
construc˛ie. Temperatur„ superficial„ interioar„ pentru evitarea umidit„˛ii superficiale critice ∫i
condensului interior. Metod„ de calcul;
[31] SR EN 13789: — Performan˛a termic„ a cl„dirilor. Coeficient de pierderi de c„ldur„ prin
transfer. Metod„ de calcul;
[32] SR EN ISO 13790:2004 — Performan˛a termic„ a cl„dirilor. Calculul necesarului de
energie pentru Ónc„lzirea spa˛iilor;
[33] SR EN ISO 13791:2006 — Performan˛a termic„ a cl„dirilor. Calculul temperaturii interioare
a unei Ónc„peri Ón timpul verii, f„r„ climatizare. Criterii generale ∫i proceduri de validare;
[34] SR EN ISO 13792:2006 — Performan˛a termic„ a cl„dirilor. Calculul temperaturii interioare
a unei Ónc„peri Ón timpul verii, f„r„ climatizare. Metode de calcul simplificate;
[35] SR EN ISO 14683:2004 — Pun˛i termice Ón cl„diri. Transmitan˛„ termic„ liniar„. Metode
simplificate ∫i valori aproximate.
[36] SR EN ISO 15927-1:2004 — Performan˛a higrotermic„ a cl„dirilor. Calculul ∫i prezentarea
datelor climatice. Partea 1: Mediile lunare ∫i anuale ale elementelor meteorologice simple;
[37] SR EN ISO 15927-4:2004 — Performan˛a higrotermic„ a cl„dirilor. Calculul ∫i prezentarea
datelor climatice. Partea 4: Date orare pentru evaluarea necesarului energetic anual pentru
Ónc„lzire ∫i r„cire;
[38] SR EN ISO 15927-5:2006 — Performan˛a higrotermic„ a cl„dirilor. Calculul ∫i prezentarea
datelor climatice. Partea 5: Date pentru sarcina termic„ de proiectare pentru Ónc„lzirea spa˛iilor;
[39] SR EN 27726:1996 — Ambian˛e termice. Aparate ∫i metode de m„surare a m„rimilor
fizice;
[40] SR 1907-1/1997 — Instala˛ii de Ónc„lzire. Necesarul de c„ldur„ de calcul. Prescrip˛ii de
calcul;
[41] SR 1907-2/1997 — Instala˛ii de Ónc„lzire. Necesarul de c„ldur„ de calcul. Temperaturi
interioare de calcul;
[42] SR 1907-3/1997 — Instala˛ii de Ónc„lzire. Necesarul de c„ldur„ de calcul. Determinarea
necesarului de c„ldur„ de calcul al serelor simplu vitrate;
[43] SR 4839/1997 — Instala˛ii de Ónc„lzire. Num„rul anual de grade-zile;
[44] STAS 6648/2-82 Instala˛ii de ventilare ∫i climatizare. Parametri climatici exteriori.
7

[45] STAS 6221-1989 — Cl„diri civile, industriale ∫i agrozootehnice. Iluminatul natural al


Ónc„perilor — Prescrip˛ii de calcul
[46] STAS 4908-1985 — Cl„diri civile, industriale ∫i agrozootehnice. Arii ∫i volume
conven˛ionale.
La elaborarea metodologiei s-a avut Ón vedere respectarea prevederilor din urm„toarele acte
legislative:
— Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii
— Legea privind performan˛a energetic„ a cl„dirilor nr. 372/2005

I.4. Terminologie ∫i nota˛ii


Reglementarea tehnic„ utilizeaz„ terminologie, simboluri ∫i concepte armonizate cu cele utilizate
Ón standardele europene de referin˛„.
I.4.1 Terminologie
Termenii utiliza˛i Ón prezenta reglementare tehnic„ sunt:
Cl„dire: ansamblu de spa˛ii cu func˛iuni precizate, delimitat de elementele de construc˛ie care
alc„tuiesc anvelopa cl„dirii, inclusiv instala˛iile aferente, Ón care energia este utilizat„ pentru
asigurarea confortului higrotermic interior. Termenul cl„dire define∫te at‚t cl„direa Ón ansamblu, c‚t
∫i p„r˛i ale acesteia, care au fost proiectate sau modificate pentru a fi utilizate separat.
Anvelopa cl„dirii: totalitatea suprafe˛elor elementelor de construc˛ie perimetrale, care
delimiteaz„ volumul interior (Ónc„lzit) al unei cl„diri, de mediul exterior sau de spa˛ii neÓnc„lzite din
exteriorul cl„dirii.
Performan˛a energetic„ a cl„dirii (PEC) — energia efectiv consumat„ sau estimat„ pentru a
r„spunde necesit„˛ilor legate de utilizarea normal„ a cl„dirii, necesit„˛i care includ Ón principal:
Ónc„lzirea, prepararea apei calde de consum, r„cirea, ventilarea ∫i iluminatul. Performan˛a
energetic„ a cl„dirii se determin„ conform unei metodologii de calcul ∫i se exprim„ prin unul sau
mai mul˛i indicatori numerici care se calculeaz„ lu‚ndu-se Ón considerare izola˛ia termic„,
caracteristicile tehnice ale cl„dirii ∫i instala˛iilor, proiectarea ∫i amplasarea cl„dirii Ón raport cu
factorii climatici exteriori, expunerea la soare ∫i influen˛a cl„dirilor Ónvecinate, sursele proprii de
producere a energiei ∫i al˛i factori, inclusiv climatul interior al cl„dirii, care influen˛eaz„ necesarul
de energie.
Flux termic (Φ) : cantitatea de c„ldur„ transmis„ la sau de la un sistem, raportat„ la timp.
Densitatea fluxului termic (q): fluxul termic raportat la suprafa˛a prin care se face transferul
c„ldurii.
Conductivitate termic„ de calcul ( λ): valoare a conductivit„˛ii termice a unui material sau
produs de construc˛ie, Ón condi˛ii interioare ∫i exterioare specifice, care poate fi considerat„ ca
fiind caracteristic„ pentru performan˛a acelui material sau produs c‚nd este Óncorporat Óntr-o parte
de construc˛ie.
Strat termic omogen: strat de material izotrop, de grosime constant„, av‚nd caracteristici
termice care sunt uniforme sau care pot fi considerate ca fiind uniforme.
Punte termic„: por˛iune din anvelopa unei cl„diri, Ón care valoarea fluxului termic este sensibil
modificat„ ca urmare a faptului c„ izotermele nu sunt paralele cu suprafe˛ele elementelor de
construc˛ie. Parte a elementelor de construc˛ie care alc„tuiesc anvelopa cl„dirii Ón care fluxul
termic este mai intens dec‚t Ón rest, fiind modificat printr-o:
a) penetrare total„ sau par˛ial„ a anvelopei cl„dirii de c„tre materiale cu o conductivitate
termic„ diferit„ ∫i/sau
b) schimbare Ón grosimea structurii ∫i/sau
c) diferen˛„ Óntre suprafe˛ele interioare ∫i exterioare, cum exist„ la intersec˛iile Óntre
perete/pardoseal„/tavan.
Punte termic„ liniar„: punte termic„ av‚nd o sec˛iune uniform„ Ón lungul uneia din cele trei
axe ortogonale.
Coeficient de cuplaj termic (L): fluxul termic Ón regim sta˛ionar, raportat la diferen˛a de
temperatur„ Óntre dou„ medii care sunt legate Óntre ele din punct de vedere termic, printr-un
element de construc˛ie.
Rezisten˛„ termic„ (R): valoare a rezisten˛ei termice a unui produs de construc˛ie, Ón condi˛ii
exterioare ∫i interioare specifice, care pot fi considerate ca fiind caracteristice pentru performan˛a
acelui produs c‚nd este Óncorporat Óntr-o parte de construc˛ie. Diferen˛a de temperatur„ raportat„
la densitatea fluxului termic, Ón regim sta˛ionar.
8

Coeficient de transfer termic (U): Transmitan˛„ termic„: fluxul termic Ón regim sta˛ionar,
raportat la suprafa˛a ∫i la diferen˛a de temperatur„ dintre temperaturile mediilor situate de o parte
∫i de alta a unui sistem. Inversul rezisten˛ei termice.
Transmitan˛„ termic„ liniar„ (Ψ ): termen de corec˛ie care introduce influen˛a liniar„ a unei pun˛i
termice, Ón calcule 1-D ale coeficientului de cuplaj termic L.
Transmitan˛„ termic„ punctual„ (χ ): termen de corec˛ie care introduce influen˛a punctual„ a
unei pun˛i termice, Ón calcule 1-D ale coeficientului de cuplaj termic L.
Calcul unidirec˛ional (1D): model de calcul termotehnic simplificat, Ón care se consider„ c„
liniile de flux sunt perpendiculare pe elementul de construc˛ie.
Calcul bidimensional (2D): model de calcul termotehnic, Ón care se ˛ine seama de influen˛a
pun˛ilor termice liniare ∫i care se bazeaz„ pe un calcul plan, bidimensional, al c‚mpului de
temperaturi.
Calcul tridimensional (3D): model de calcul termotehnic, Ón care se ˛ine seama de influen˛a
tuturor pun˛ilor termice — liniare ∫i punctuale — ∫i care se bazeaz„ pe un calcul spa˛ial,
tridimensional, al c‚mpului de temperaturi.
Lucr„ri de renovare: lucr„ri de modernizare efectuate asupra anvelopei cl„dirii ∫i/sau a
instala˛iilor de Ónc„lzire, ap„ cald„ de consum, electrice ∫i iluminat, gaze naturale, ventila˛ie ∫i
climatizare, ale c„ror costuri dep„∫esc 25% din valoarea de impozitare a cl„dirii, sau lucr„ri de
modernizare efectuate la mai mult de 25% din anvelopa cl„dirii.
Regim (termic) sta˛ionar: ipotez„ conven˛ional„ de calcul termotehnic, Ón cadrul c„reia se
consider„ c„ temperaturile nu variaz„ Ón timp.
Strat omogen: strat de grosime constant„, av‚nd caracteristici termotehnice uniforme sau care
pot fi considerate uniforme.
Strat cvasiomogen: strat alc„tuit din dou„ sau mai multe materiale, av‚nd conductivit„˛i
termice diferite, dar care poate fi considerat ca un strat omogen, cu o conductivitate termic„
echivalent„.
Suprafa˛„ adiabatic„: suprafa˛„ prin care nu se produce niciun transfer termic.
Izoterme: curbe care unesc punctele av‚nd acelea∫i temperaturi, determinate pe baza unui
calcul al c‚mpului plan, bidimensional de temperaturi.
Coeficient de emisie (ε ): fluxul radiant al unui corp Ón raport cu fluxul radiant al corpului negru
Ón acelea∫i condi˛ii de temperatur„.
Temperatura suprafe˛ei interioare: temperatura suprafe˛ei interioare a unui element al
anvelopei.
Temperatur„ medie radiant„: temperatur„ superficial„ uniform„ a Ónchiderii unei incinte cu care
un ocupant ar schimba aceea∫i cantitate de c„ldur„ prin radia˛ie ca ∫i Ón cazul unei incinte reale,
caracterizat„ de temperaturi uniforme diferite ale Ónchiderii.
Temperatur„ operativ„: temperatur„ uniform„ a Ónchiderii unei incinte cu care un ocupant ar
schimba aceea∫i cantitate de c„ldur„ prin radia˛ie ∫i convec˛ie ca ∫i Ón cazul unei incinte reale
neuniforme.
Componenta cerului: raportul dintre acea parte a ilumin„rii Óntr-un punct al unui plan dat care
este receptat„ direct de la cer (sau printr-o sticl„ limpede), a c„rui reparti˛ie a luminan˛elor este
presupus„ sau cunoscut„, ∫i iluminarea pe un plan orizontal, provenind f„r„ obstruc˛ii, de la
semisfera cerului.
Componenta reflectat„ extern„: raportul dintre acea parte a ilumin„rii Óntr-un punct al unui
plan dat din interior determinat„ de primirea direct„ a luminii de la suprafe˛ele exterioare iluminate
direct sau indirect de c„tre cer, a c„rui reparti˛ie a luminan˛elor este presupus„ sau cunoscut„, ∫i
iluminarea pe un plan orizontal, provenind f„r„ obstruc˛ii, de la semisfera cerului.
Componenta reflectat„ intern„: raportul dintre acea parte a ilumin„rii Óntr-un punct al unui plan
dat din interior determinat„ de fluxul reflectat de c„tre suprafe˛ele interioare iluminate direct sau
indirect de c„tre cer, a c„rui reparti˛ie a luminan˛elor este presupus„ sau cunoscut„, ∫i iluminarea
pe un plan orizontal, provenind f„r„ obstruc˛ii, de la semisfera cerului.
Factorul de lumin„ natural„: raportul dintre iluminarea Óntr-un punct al unui plan dat, datorit„
luminii incidente directe sau indirecte a cerului, pentru care reparti˛ia luminan˛elor este presupus„
sau cunoscut„, ∫i iluminarea pe un plan orizontal c‚nd lumina provine de la semisfera cerului
f„r„ obtur„ri. La aceast„ m„rime este exclus„ contribu˛ia solar„ direct„ la cele dou„ valori ale
ilumin„rilor considerate. Influen˛ele geamurilor, petelor etc. sunt incluse. Œn calculele iluminatului
interior, contribu˛ia luminii solare directe trebuie s„ fie luat„ Ón considerare separat.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

ANEXA Nr. 2

METODOLOGIE DE CALCUL AL PERFORMANfiEI ENERGETICE A CL√DIRILOR


PARTEA a II-a — PERFORMANfiA ENERGETIC√ A INSTALAfiIILOR DIN CL√DIRI
Indicativ Mc 001 / 2—2006

II.1 CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE ™I AL EFICIENfiEI ENERGETICE A INSTALAfiIILOR


DE ŒNC√LZIRE
II.2 CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE ™I AL EFICIENfiEI ENERGETICE A INSTALAfiIILOR
DE VENTILARE ™I CLIMATIZARE
II.3 CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE ™I AL EFICIENfiEI ENERGETICE A INSTALAfiIILOR
DE AP√ CALD√ DE CONSUM
II.4 CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE ™I AL EFICIENfiEI ENERGETICE A INSTALAfiIILOR
DE ILUMINAT
II.5 METODE SIMPLIFICATE DE CALCUL AL PERFORMANfiEI ENERGETICE A INSTALAfiIILOR
DIN CL√DIRI

II.1 CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE ™I AL EFICIENfiEI ENERGETICE A


INSTALAfiIILOR DE ŒNC√LZIRE

CUPRINS
II.1.1 Introducere
II.1.2 Normative ∫i standarde conexe
II.1.3 Simboluri ∫i defini˛ii
II.1.4 Principiul metodei de calcul
II.1.5 Calculul necesarului de energie pentru Ónc„lzirea cl„dirilor
II.1.6 Calculul pierderilor de c„ldur„ ale instala˛iei de Ónc„lzire
II.1.7 Calculul pierderilor de c„ldur„ la nivelul subsistemului de distribu˛ie, Qd
II.1.8 Calculul pierderilor de c„ldur„ ∫i performan˛a cazanelor
II.1.9 Necesarul de energie electric„ pentru distribu˛ia agentului termic de Ónc„lzire ∫i energia
auxiliar„ recuperat„
II.1.10 Calculul energiei primare ∫i a emisiilor de CO2

II.1.1 Anexe
Anexa II.1.A. Clasificarea instala˛iilor de Ónc„lzire
Anexa II.1.B. Eficien˛a emisiei de c„ldur„
Anexa II.1.C. Factori de performan˛„ energetic„
Anexa II.1.D. Pierderi de c„ldur„ ale sistemului de distribu˛ie
Anexa II.1.E. Factori de corec˛ie pentru sarcina hidrodinamic„
Anexa II.1.F. Consumul anual de energie electric„ auxiliar„
Anexa II.1.G. Exemplu de calcul pentru un subsistem

II.1 CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE ™I AL EFICIENfiEI ENERGETICE A INSTALAfiIILOR


DE ŒNC√LZIRE

II.1.1. Obiective ∫i domenii de aplicare


Metodologia de calcul are la baz„ pachetul de standarde europene privind performan˛a
energetic„ a cl„dirilor, elaborat ca suport pentru aplicarea Directivei 2002/91/CE privind
performan˛a energetic„ a cl„dirilor, ∫i r„spunde cerin˛elor din Legea nr. 372/2005 privind
performan˛a energetic„ a cl„dirilor.
Partea II.1 descrie structura metodei de calcul a consumului de energie termic„ pentru
Ónc„lzirea unei cl„diri ∫i a eficien˛ei energetice a sistemului de Ónc„lzire p‚n„ la bran∫amentul
cl„dirii. Se va lua Ón calcul performan˛a energetic„ a sursei de c„ldur„ numai Ón cazul cl„dirilor cu
surs„ termic„ individual„.
Aplicarea metodei de calcul depinde de tipul instala˛iilor de Ónc„lzire. O clasificare a instala˛iilor
de Ónc„lzire este prezentat„ Ón anexa II.1.A.
Metoda de calcul poate fi utilizat„ pentru urm„toarele aplica˛ii:
— evaluarea conformit„˛ii cu normele care prev„d limite de consum energetic;
— optimizarea performan˛ei energetice a unei cl„diri Ón proiectare prin aplicarea metodei pentru
mai multe variante posibile de realizare;
— stabilirea unui nivel conven˛ional de performan˛„ energetic„ pentru cl„dirile existente;
— certificarea performan˛ei energetice a cl„dirilor;
163

— evaluarea efectului asupra unei cl„diri existente al m„surilor posibile de conservare a


energiei, prin calcularea necesarului energetic cu sau f„r„ implementarea m„surilor de reabilitare;
— predic˛ia resurselor energetice necesare Ón viitor la scar„ na˛ional„ sau interna˛ional„, prin
calcularea necesarului energetic al unor cl„diri reprezentative pentru Óntregul segment de cl„diri.

II.1. 2. Normative ∫i standarde conexe


Sunt cuprinse referin˛e datate sau nedatate, prevederi din alte publica˛ii citate Ón text ∫i
enumerate mai jos. Pentru referin˛ele datate, modific„rile sau revizuirile ulterioare ale acestora nu
se aplic„ dec‚t dac„ sunt incluse prin modificare sau revizuire. Pentru referin˛ele nedatate se
aplic„ ultima edi˛ie a publica˛iei la care se face referin˛„.
SR EN ISO 13790 — Performan˛a termic„ a cl„dirilor. Calculul necesarului de energie pentru
Ónc„lzire
SR 4839 — Instala˛ii de Ónc„lzire. Num„r anual de grade-zile
Metodologie de calcul al performan˛ei energetice a cl„dirilor — Partea I.

II.1. 3. Simboluri ∫i defini˛ii


II.1.3.1. Defini˛ii
Pentru utilizarea acestei norme sunt valabile defini˛iile cuprinse Ón SR EN ISO 7345, precum ∫i
urm„toarele defini˛ii:
II.1.3.1.1. Perioada de calcul
Perioada de timp considerat„ la calcularea pierderilor de c„ldur„ ∫i aporturilor (lun„, zi,
perioad„ etc.).
II.1.3.1.2. Spa˛iu Ónc„lzit
Camer„/Ónc„pere Ónc„lzit„ av‚nd temperatura interioar„ constant„, prestabilit„ (set-point).
II.1.3.1.3. Zon„ termic„
Acea parte a spa˛iului Ónc„lzit/cl„dirii care are urm„toarele caracteristici:
— aceea∫i temperatur„ interioar„ de referin˛„ (set-point);
— varia˛ie spa˛ial„ neglijabil„ a temperaturii interioare.
II.1.3.1.4. Necesarul de c„ldur„ pentru Ónc„lzirea cl„dirii
C„ldura care trebuie furnizat„ spa˛iului Ónc„lzit pentru a men˛ine temperatura interioar„ la o
valoare constant„ prestabilit„ (set-point, referin˛„).
II.1.3.1.5. Consumul de energie pentru Ónc„lzire
Energia livrat„ sistemului de Ónc„lzire pentru a satisface necesarul de c„ldur„ pentru Ónc„lzirea
cl„dirii.
II.1.3.1.6. Eficien˛a energetic„ a re˛elei de distribu˛ie
Raportul dintre energia consumat„ pentru Ónc„lzire ∫i/sau pentru furnizarea a.c.c. utiliz‚nd un
sistem adiabatic de distribu˛ie ∫i energia consumat„ Ón acela∫i scop utiliz‚nd o re˛ea real„ de
distribu˛ie.
II.1.3.1.7. Eficien˛a energetic„ a consumatorului
Raportul dintre energia consumat„ pentru Ónc„lzirea unui spa˛iu cu un sistem ideal de emisie a
c„ldurii care conduce la o distribu˛ie uniform„ a temperaturii interioare ∫i energia consumat„ Ón
acela∫i scop utiliz‚nd un consumator real cu un sistem real de reglare, care conduce la o
distribu˛ie neuniform„ a temperaturii interioare.
II.1.3.1.8. Eficien˛a energetic„ a instala˛iei de Ónc„lzire
Raportul dintre necesarul de c„ldur„ pentru Ónc„lzirea cl„dirii ∫i consumul de energie pentru
Ónc„lzire.
II.1.3.1.9. Pierderi de c„ldur„ ale cl„dirii
Suma dintre pierderile de c„ldur„ prin transmisie ∫i ventilare.
II.1.3.1.10. Pierderi de c„ldur„ ale re˛elei de distribu˛ie
Pierderile de c„ldur„ ale sistemului de distribu˛ie spre spa˛ii Ónc„lzite sau neÓnc„lzite. Aceste
pierderi includ pierderile recuperabile de c„ldur„.
II.1.3.1.11. Pierderi de c„ldur„ ale sistemului de emisie
Pierderile de c„ldur„ la nivelul corpurilor de Ónc„lzire cauzate de distribu˛ia neuniform„ a
temperaturii interioare ∫i de sistemul real de reglare.
II.1.3.1.12. Pierderi de c„ldur„ ale sursei de c„ldur„
Pierderile de c„ldur„ ale generatorului de c„ldur„ care apar at‚t Ón timpul func˛ion„rii, c‚t ∫i pe
durata nefunc˛ion„rii, precum ∫i pierderile de c„ldur„ generate de reglarea real„ a func˛ion„rii
sursei; aceste pierderi con˛in pierderi recuperabile de c„ldur„.
164

II.1.3.1.13. Pierderile totale de c„ldur„ ale sistemului de Ónc„lzire


Suma pierderilor de c„ldur„ ale emisiei, re˛elei de distribu˛ie ∫i sursei. Aceste pierderi con˛in ∫i
pierderile recuperabile de c„ldur„.
II.1.3.1.14. Coeficientul de (func˛ionare Ón) sarcin„ redus„
Raportul dintre c„ldura furnizat„ pe durata perioadei de calcul ∫i valoarea maxim„ a c„ldurii pe
care ar putea s„ o furnizeze sursa Ón aceea∫i perioad„.
II.1.3.1.15. Energia primar„
Energia care nu a constituit Ónc„ subiectul vreunui proces de conversie sau transformare
(exemplu: energia con˛inut„ Ón petrolul existent, dar neexploatat Ónc„).
II.1.3.1.16. Pierderi recuperabile (utilizabile) de c„ldur„ ale sistemului de Ónc„lzire
Acea parte a pierderilor de c„ldur„ ale unui sistem de Ónc„lzire ∫i furnizare a a.c.c. care se
poate recupera Ón scopul reducerii necesarului de c„ldur„ pentru Ónc„lzire.
II.1.3.1.17. Pierderi recuperate (utilizate) de c„ldur„ ale sistemului de Ónc„lzire
Acea parte a pierderilor recuperabile de c„ldur„ care reduc necesarul de c„ldur„ pentru
Ónc„lzire ∫i care nu sunt luate direct Ón calcul prin reducerea pierderilor de c„ldur„ ale sistemului
de Ónc„lzire.
II.1.3.1.18. Perioada de Ónc„lzire (perioada de func˛ionare a sistemului de Ónc„lzire)
Perioada de timp Ón care sistemul de Ónc„lzire furnizeaz„ energie termic„ pentru satisfacerea
necesarului de c„ldur„ pentru Ónc„lzire ∫i preparare a a.c.c.

II.1.3.2. Simboluri ∫i unit„˛i de m„sur„


Œn acest document sunt utilizate urm„toarele simboluri, unit„˛i ∫i indici:

Simboluri ∫i unit„˛i de m„sur„

Simbol Denumirea m„rimii UM


c C„ldur„ specific„ J/(kg·K)
e Coeficient de performan˛„ a sistemului (factor de extrapolare) —
E Energie primar„ J
f Factor de conversie —
m Mas„ kg
.
M Debit masic Kg/s
t Timp, perioada de timp s
T Temperatur„ termodinamic„ K
Q Cantitate de c„ldur„; energie J
Φ Putere termic„ W
V Volum m3
.
V Debit volumic m3/s
W Energie electric„ auxiliar„ J
η Eficien˛„, randament —
θ Temperatur„ °C
ρ Densitatea apei kg/m3

Indici
a aer gs Aporturi r Recuperat
c Control h C„ldur„ s Stocat
d Distribu˛ie i Interior t Total
in Intrare Ón sistem l pierderi out Ie∫ire din sistem
em Emisie nr Pierderi nerecuperate w A.c.c.
e Exterior off Off/oprit x indice
f Final on On/pornit 0 Moment ini˛ial
g Generare p primar
gl Pierderi la generare
165

II.1.4. Principiul metodei de calcul


II.1.4.1. Consumul de energie pentru Ónc„lzirea cl„dirilor
Pentru o perioad„ determinat„ (an, lun„, s„pt„m‚n„) consumul de energie pentru Ónc„lzirea
cl„dirilor, Qf,h, se calculeaz„ cu rela˛ia urm„toare:

Qf,h = (Qh — Qrhh — Qrwh) + Qth [J] (1.1)

Ón care:
Qh = necesarul de energie pentru Ónc„lzirea cl„dirii, calculat conform capitolului 1.5, Ón
Joule (J);
Qrhh = c„ldura recuperat„ de la subsistemul de Ónc„lzire (componente termice sau electrice),
Ón Joule (J)†; aceast„ component„ reprezint„ o parte a lui Qth;
Qrwh = c„ldura recuperat„ de la subsistemul de preparare a a.c.c. (componente termice sau
electrice) ∫i utilizat„ pentru Ónc„lzirea cl„dirii, Ón Joule (J);
Qth = pierderile totale de c„ldur„ ale subsistemului de Ónc„lzire, Ón Joule (J); aceste pierderi
includ componenta Qrhh (figura 1.1).

Figura II.1.1 — Consumul de energie pentru Ónc„lzirea cl„dirilor

II.1.4.2. Consumuri auxiliare de energie


Energia auxiliar„, de obicei sub forma energiei electrice, este utilizat„ pentru ac˛ionarea
pompelor de circula˛ie, ventilatoarelor, vanelor ∫i dispozitivelor automate de reglare, m„surare ∫i
control. Consumul auxiliar de energie poate fi disponibil ca valoare pentru fiecare subsistem
(Ónc„lzire Wh, respectiv a.c.c. Ww) sau ca valoare global„ (W). O parte din energia auxiliar„ poate
fi recuperat„ sub form„ de c„ldur„, Qrx.

II.1.4.3. Pierderi de c„ldur„ recuperabile ∫i recuperate


Œn cazul unei cl„diri sau al unei p„r˛i dintr-o cl„dire nu toate pierderile de c„ldur„ ale sistemului
de Ónc„lzire ob˛inute prin calcul sunt Ón mod obligatoriu pierdute. O parte din valoarea calculat„
este recuperabil„.
Exemplu: pierderile termice ale unei conducte sunt nerecuperabile doar dac„ aceasta nu se
afl„ Ón interiorul cl„dirii. Altfel, emisia termic„ a conductei poate contribui la Ónc„lzirea spa˛iului,
pierderile termice devenind recuperabile.
Valoarea pierderilor recuperate depinde de factorul de utilizare (raportul degajare/pierdere),
deoarece dac„ degaj„rile termice dintr-un spa˛iu Ónc„lzit sunt foarte mari comparativ cu pierderile
de c„ldur„ ale spa˛iului, atunci doar o mic„ parte din degaj„rile termice vor fi recuperate.
166

Se face distinc˛ie Óntre dou„ tipuri de pierderi de c„ldur„ recuperate:


1. — pierderi de c„ldur„ recuperate care sunt luate Ón mod direct Ón calcul prin reducerea
pierderilor de c„ldur„.
Spre exemplu, o parte substan˛ial„ a energiei auxiliare consumate de subsistemul de distribu˛ie
se transform„ Ón c„ldur„ ∫i se transmite direct apei calde. Aceast„ parte a pierderilor de c„ldur„
recuperate se ia ulterior Ón considerare la calcularea performan˛ei energetice a subsistemului de
distribu˛ie.
2. — pierderi de c„ldur„ recuperate care sunt luate Ón calcul prin reducerea necesarului de
c„ldur„ pentru Ónc„lzirea cl„dirii.
Spre exemplu, pierderile de c„ldur„ ale unui vas de stocare a a.c.c. pot contribui la Ónc„lzirea
Ónc„perii.
Aceast„ parte a pierderilor de c„ldur„ recuperate nu este luat„ Ón calcul la determinarea
performan˛ei energetice a subsistemului de preparare a a.c.c., ci este considerat„ prin reducerea
necesarului de c„ldur„ pentru Ónc„lzire deoarece valoarea pierderilor de c„ldur„ recuperate
depinde de interac˛iunea dintre anvelopa cl„dirii ∫i vasul de stocare.

II.1.4.4. Necesarul de c„ldur„ pentru Ónc„lzirea cl„dirilor


Necesarul de c„ldur„ pentru Ónc„lzirea unei cl„diri, Qh se calculeaz„ conform capitolului 1.5.
Documentul recomandat pentru calculul necesarului de c„ldur„ al cl„dirilor este SR EN ISO 13790.
Metoda prezentat„ Ón acest standard nu ia Ón considerare pierderile sistemelor de Ónc„lzire
cauzate de neuniformitatea distribu˛iei temperaturii interioare, de ineficien˛a sistemelor de reglare,
de pierderile recuperabile ∫i de energia auxiliar„ care vor fi calculate separat la nivelul
subsistemelor de emisie a c„ldurii ∫i de distribu˛ie.
Efectele Ónc„lzirii intermitente a unei cl„diri utiliz‚nd un dispozitiv ideal de programare pot fi
calculate cu o metod„ detaliat„ Ón SR EN ISO 13790 ∫i sunt luate Ón considerare la determinarea
necesarului de c„ldur„, Qh.

II.1.4.5. Pierderile de c„ldur„ ale instala˛iei de Ónc„lzire, Qth


Pentru calcularea acestor pierderi de c„ldur„ sunt considerate urm„toarele subsisteme ale
sistemului de Ónc„lzire:
— sistemul de transmisie a c„ldurii la consumator, inclusiv dispozitivele de reglare ∫i control;
— sistemul de distribu˛ie a c„ldurii c„tre consumator, inclusiv dispozitivele de reglare ∫i control;
— sistemul de stocare, inclusiv dispozitivele de reglare ∫i control (acolo unde este cazul);
— sistemul de generare a c„ldurii (pentru cl„diri dotate cu surse termice individuale), inclusiv
dispozitivele de reglare ∫i control.

II.1.4.6. Perioade de calcul


Scopul metodei de calcul este determinarea necesarului de energie pentru Ónc„lzirea cl„dirii, a
consumului final ∫i a consumului primar de energie pe durata unui an, Ón cazul sistemului de
Ónc„lzire. Acest obiectiv poate fi realizat Ón dou„ moduri:
— utiliz‚nd datele Ónregistrate pe toat„ durata anului ∫i valori medii;
— prin divizarea anului Óntr-un num„r de perioade de calcul (luni, s„pt„m‚ni), efectu‚nd
calculele pentru fiecare subperioad„ ∫i Ónsum‚nd apoi energia consumat„ Ón fiecare subperioad„.

II.1.4.7. Pierderile de c„ldur„ ale instala˛iei de Ónc„lzire a cl„dirii


Sensul de calcul al pierderilor de c„ldur„ este opus sensului de consum al energiei (sens
energetic). Calculul Óncepe cu determinarea necesarului de energie ∫i se termin„ cu calculul
energiei primare consumate. Necesarul de energie este dat de suma dintre energia termic„
transmis„ cl„dirii de corpurile de Ónc„lzire (sistemul de emisie termic„) ∫i pierderile de c„ldur„
recuperate.
Pentru fiecare subsistem se calculeaz„ pierderile de c„ldur„ Qh,x care se adaug„ energiei
termice transferate, determin‚ndu-se astfel energia consumat„.
Pierderile de c„ldur„ ale unui subsistem includ pierderile recuperabile, dar nu ∫i energia
auxiliar„ consumat„. Dac„ exist„, necesarul de energie electric„, Wx, se calculeaz„ separat. Se
˛ine cont ∫i de faptul c„ pierderile de energie electric„ se adaug„ pierderilor de energie ale
subsistemelor sistemului de Ónc„lzire.
Pentru fiecare subsistem al sistemului de Ónc„lzire, o parte a pierderilor de c„ldur„ ∫i o parte
a pierderilor de energie auxiliar„ sunt recuperabile (∫i utilizate la Ónc„lzirea cl„dirii), form‚nd
Ómpreun„ pierderi de c„ldur„ recuperabile ale fiec„rui subsistem, a∫a cum se arat„ Ón figura 1.2.
Calculele se realizeaz„ pentru fiecare subsistem Ón parte p‚n„ c‚nd se ob˛ine consumul
energetic al subsistemului de generare a c„ldurii (sursa).
167

Figura II.1.2. Direc˛ia de calcul ∫i structura sistemului de alimentare cu c„ldur„

Calculele se realizeaz„ pentru fiecare subsistem Ón parte p‚n„ c‚nd se ob˛ine consumul
energetic al subsistemului de generare a c„ldurii (surs„).
Pierderile recuperate de c„ldur„ ale diferitelor subsisteme sunt calculate ∫i sc„zute din
necesarul de c„ldur„ prin mic∫orarea pierderilor totale de c„ldur„ ale subsistemului Ón cauz„.
Aceast„ abordare nu este din punct de vedere fizic corect„ deoarece pierderile de c„ldur„
recuperate ar trebui sc„zute direct din consumul energetic al fiec„rui subsistem. Totu∫i,
metodologia prezentat„ permite o simplificare semnificativ„ prin care se evit„ calcularea iterativ„ a
pierderilor de c„ldur„ recuperate. Astfel, se calculeaz„ doar o singur„ dat„ aceste pierderi de
c„ldur„ recuperate ∫i se scad din valoarea final„ a pierderilor totale de c„ldur„.
Orice metod„ de calcul pentru un anumit subsistem de instala˛ii trebuie s„ furnizeze
urm„toarele m„rimi:
— consumul de energie termic„ Qin,x sau a pierderilor de c„ldur„;
— consumul de energie electric„, Wx;
— pierderile de c„ldur„ recuperabile, Qr,x
prin utilizarea urm„toarelor date privind subsistemul:
— c„ldura care trebuie furnizat„ (necesarul energetic pentru Ónc„lzire), Qout,x;
— indicatori de performan˛„ energetic„.
Ace∫ti parametri utiliza˛i de metodologia de calcul, valorile tabelare ∫i o metod„ mai detaliat„
de calcul vor fi descrise Ón sec˛iuni separate ale acestei norme relativ la fiecare subsistem
(consumator-emisie, distribu˛ie, stocare ∫i generare-surs„) sau tip de tehnologie.

II.1.4.8. Zonarea sistemului de Ónc„lzire


Structura unui sistem de Ónc„lzire poate fi complex„, incluz‚nd:
— mai multe tipuri de corpuri de Ónc„lzire montate Ón mai multe zone ale cl„dirii;
— o singur„ surs„ de c„ldur„ utilizat„ at‚t pentru diferite sisteme de Ónc„lzire c‚t ∫i pentru
prepararea a.c.c.;
168

— mai multe surse de c„ldur„;


— mai multe sisteme de stocare a energiei (dac„ este cazul);
— diferite tipuri de energie utilizate Ón cl„dire.
Utilizarea valorilor medii globale poate fi nepractic„, necesit‚nd ponderi adecvate, poate fi
imposibil„ sau poate conduce la erori de calcul mult prea mari. Aceste dificult„˛i pot fi solu˛ionate
urm„rind structura sistemului de furnizare a c„ldurii.
Exemplul 1: Consumul de energie ∫i pierderile de c„ldur„ la consumator aferente diferitelor
zone ale sistemului de c„ldur„ se pot calcula separat; ulterior se Ónsumeaz„ valorile aferente
fiec„rei zone ∫i se continu„ cu calculele pentru subsistemul comun de distribu˛ie a c„ldurii.
Exemplul 2: Consumul de energie al diferitelor subsisteme de distribu˛ie/stocare a c„ldurii
pentru Ónc„lzire, respectiv pentru prepararea a.c.c., se poate calcula separat, iar dup„ Ónsumare
se continu„ cu calculele pentru subsistemul comun de generare a c„ldurii.
Exemplul 3: Consumul de energie al unui subsistem de distribu˛ie se poate calcula ∫i repartiza
mai multor subsisteme de generare (surse de energie termic„).
Acest tip de îmodularitate“ este Óntotdeauna posibil dac„ principiul aditivit„˛ii pierderilor de
c„ldur„ este respectat.

II.1.4.9. Metode simplificate ∫i detaliate pentru calculul pierderilor totale de c„ldur„


Pentru determinarea pierderilor totale de c„ldur„ se pot aplica subsistemelor metode
simplificate sau detaliate de calcul, Ón func˛ie de cuno∫tin˛ele tehnice actuale sau standardele
disponibile ∫i de gradul de precizie solicitat.
Nivelul de detaliere a metodologiei de calcul se poate clasifica dup„ cum urmeaz„.
Nivelul A: Pierderile de c„ldur„ sau coeficien˛ii de performan˛„ sunt furniza˛i Óntr-un tabel
pentru Óntregul sistem de Ónc„lzire. Selectarea valorilor potrivite se face Ón concordan˛„ cu tipul
Óntregului sistem de instala˛ii termice.
Nivelul B: Pentru fiecare subsistem, pierderile de c„ldur„, consumurile de energie electric„ sau
coeficien˛ii de performan˛„ sunt tabelate. Selectarea valorilor potrivite se face Ón concordan˛„ cu
tipul subsistemului.
Nivelul C: Pentru fiecare subsistem, pierderile de c„ldur„, consumurile de energie electric„ sau
coeficien˛ii de performan˛„ sunt calcula˛i. Calculele sunt realizate pe baza dimensiunilor sistemului,
sarcinilor termice ∫i altor date considerate constante (sau mediate) pe durata de calcul. Metoda
de calcul ˛ine cont de fenomenul fizic (detaliat sau simplificat) sau corela˛ii.
Nivelul D: Pierderile ∫i coeficien˛ii de performan˛„ sunt calcula˛i Ón urma simul„rilor dinamice,
lu‚nd Ón considerare varia˛ia Ón timp a valorilor variabilelor (temperatura exterioar„, temperatura
apei etc.).

II.1.5. Calculul necesarului de c„ldur„ pentru Ónc„lzirea cl„dirilor


II.1.5.1. Principiul metodei de calcul ∫i datele necesare
Metoda de calcul pentru stabilirea necesarului de c„ldur„ anual al unei cl„diri are la baz„
Óntocmirea unui bilan˛ termic a∫a cum indic„ figura 1.3.
Bilan˛ul energetic include urm„torii termeni (se ia Ón considerare numai c„ldura sensibil„):
— pierderile de c„ldur„ prin transmisie ∫i ventilare de la spa˛iul Ónc„lzit c„tre mediul exterior;
— pierderile de c„ldur„ prin transmisie ∫i ventilare Óntre zonele Ónvecinate;
— degaj„rile interne utile de c„ldur„;
— aporturile solare;
— pierderile de c„ldur„ aferente producerii, distribu˛iei, ced„rii de c„ldur„ ∫i aferente reglajului
instala˛iei de Ónc„lzire;
— energia introdus„ Ón instala˛ia de Ónc„lzire.
Œn func˛ie de structura instala˛iei de Ónc„lzire, Ón bilan˛ se va introduce aportul surselor
alternative ∫i va fi inclus„ energia recuperat„ din diverse surse.

NOT√ — fiin‚nd seama de faptul c„ aporturile de c„ldur„ pot conduce la cre∫terea


temperaturii interioare peste valoarea conven˛ional„ de calcul, pierderile termice suplimentare
corespunz„toare se iau Ón considerare prin intermediul unui factor de utilizare care reduce
aporturile de c„ldur„.
Termenii principali ai bilan˛ului energetic sunt prezenta˛i schematic Ón figura 1.3.
169

Figura II.1.3. — Bilan˛ul energetic privind Ónc„lzirea unei cl„diri

Legenda
Q — necesar de energie pentru Ónc„lzire ∫i preparare ap„ cald„ de consum
Qh — necesar de energie pentru Ónc„lzire
Qoa — degaj„ri de c„ldur„ de la alte aparate
QV — pierderi termice prin ventilare
Qr — energie recuperat„
QVr — c„ldur„ recuperat„ din ventilare
Qhs — pierderi din instala˛ia de Ónc„lzire
QT — pierderi termice prin transmisie
Qm — c„ldura metabolic„
Qhw — c„ldura pentru preparare ap„ cald„
Qs — aporturi solare pasive
QL — pierderi termice totale
Qi — degaj„ri de c„ldur„ interne 1 — conturul zonei Ónc„lzite
Qg — aporturi totale 2 — conturul instala˛iei de ap„ cald„
ηQg — aporturi utile 3 — conturul centralei termice
4 — conturul cl„dirii

II.1.5.2. Procedura de calcul


Procedura de calcul este sintetizat„ Ón cele ce urmeaz„:
1) se definesc limitele spa˛iului Ónc„lzit ∫i, dac„ este cazul ale zonelor diferite ∫i ale spa˛iilor
neÓnc„lzite;
2) Ón cazul Ónc„lzirii sau ventil„rii cu intermiten˛„, se definesc, pentru perioada de calcul,
perioadele care sunt caracterizate de program de Ónc„lzire sau ventilare diferit (de exemplu zi,
noapte, sf‚r∫it de s„pt„m‚n„);
3) Ón cazul calculului pentru o singur„ zon„: se calculeaz„ coeficientul de pierderi al spa˛iului
Ónc„lzit; pentru calcul multi-zonal documentul recomandat este SR EN ISO 13790 anexa B;
4) pentru calculele pe sezonul de Ónc„lzire se define∫te sau se calculeaz„ durata ∫i datele
climatice ale sezonului de Ónc„lzire.
Apoi, pentru fiecare perioad„ de calcul (lun„ sau sezon de Ónc„lzire):
5) se calculeaz„ temperatura interioar„ pentru fiecare perioad„;
6) se calculeaz„ pierderile de c„ldur„ totale, QL;
7) se calculeaz„ degaj„rile interne de c„ldur„, Qi;
8) se calculeaz„ aporturile solare, Qs;
9) se calculeaz„ factorul de utilizare al aporturilor de c„ldur„, η;
10) se calculeaz„ necesarul de c„ldur„, Qh, pentru toate perioadele de calcul;
11) se calculeaz„ necesarul anual de c„ldur„, Qh;
12) se calculeaz„ necesarul de energie pentru Ónc„lzire, Qth, ˛in‚nd seama de pierderile sau
de randamentul instala˛iei de Ónc„lzire.

II.1.5.3. Definirea conturului ∫i a zonelor de calcul


II.1.5.3.1. Contur al spa˛iului Ónc„lzit
Conturul spa˛iului Ónc„lzit const„ Ón toate elementele de construc˛ie care separ„ spa˛iul Ónc„lzit
considerat de mediul exterior sau de zone Ónc„lzite sau spatii neÓnc„lzite adiacente, definite
conform îMetodologiei de calcul al performan˛ei energetice a cl„dirilor — Partea I“
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

II.2 CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE ™I AL EFICIENfiEI ENERGETICE A INSTALAfiIILOR


DE VENTILARE ™I CLIMATIZARE

CUPRINS
II.2.1 Terminologie, clasificarea sistemelor de ventilare ∫i climatizare ∫i aer condi˛ionat.
II.2.2 Nota˛ii
II.2.3 Calculul temperaturii interioare Ón perioada de var„; verificarea confortului interior;
oportunitatea climatiz„rii
II.2.4 Calculul necesarului de energie pentru r„cirea cl„dirilor — metod„ de calcul lunar„
II.2.5 Calculul necesarului de energie pentru r„cirea cl„dirilor — metod„ de calcul orar„
II.2.6 Calculul debitelor de aer pentru ventilare natural„ ∫i mecanic„
II.2.7 Calculul consumului de energie pentru ventilarea cl„dirilor
II.2.8 Calculul consumului anual de energie pentru sistemele centralizate ∫i descentralizate de
climatizare ∫i aer condi˛ionat

ANEXE:
Anexa II.2.A. Date climatice
Anexa II.2.B. Calcul multizon„ utiliz‚nd cuplajul termic Óntre zone adiacente
Anexa II.2.C. Date pentru calculul aporturilor solare
Anexa II.2.D. Date de intrare conven˛ionale
Anexa II.2.E. Ipoteze ∫i valori necesare proiect„rii instala˛iilor de ventilare ∫i climatizare
Anexa II.2.F. Date privind coeficien˛ii de presiune dinamica Cp datora˛i v‚ntului
Anexa II.2.G. Caracteristici de permeabilitate ale cl„dirii
Anexa II.2.H. Calculul coeficientului de recirculare Crec
Anexa II.2.I. Degaj„ri medii de umiditate de la surse interne, g/h,m2
Anexa II.2.J. Coeficient de consum specific de energie electric„ pentru umidificare, Wh/g
Anexa II.2.K. Num„r de ore de func˛ionare pe an la sarcin„ nominal„ (echivalent energie)
Anexa II.2.L. Valori recomandate pentru puterea specific„ a ventilatorului, Psp (W/m3/h)

Documente recomandate
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325

II. 3. CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE ™I AL EFICIENfiEI ENERGETICE A


INSTALAfiIILOR DE AP√ CALD√ DE CONSUM

CUPRINS
II.3.1. Obiect, domeniul de aplicare, acte normative conexe, terminologii, nota˛ii
II.3.2. Clasificarea instala˛iilor de alimentare cu ap„ cald„ de consum
II.3.3. Energia util„ pentru instala˛iile de alimentare cu ap„ cald„ de consum
II.3.4. Recuperarea pierderilor de c„ldur„
II.3.5. Energia auxiliar„ total„ necesar„ pentru instala˛ia de alimentare cu ap„ cald„ de consum
II.3.6. Necesarul de c„ldur„ pentru prepararea apei calde de consum (energia util„ net„)
II.3.7. Pierderile de c„ldur„ aferente furniz„rii la consumator a apei calde de consum
II.3.8. Metoda de calcul a necesarului de energie termic„ aferent sistemelor de distribu˛ie a
apei calde de consum
II.3.9. Pierderile de c„ldur„ pe conductele de distribu˛ie a apei calde de consum
II.3.10. Pierderile de c„ldur„ aferente unei re˛ele de distribu˛ie a apei calde de consum, Ón
cazul prezen˛ei re˛elei de recirculare a apei calde de consum
II.3.11. Pierderile de c„ldur„ aferente echipamentelor montate la punctele de consum
II.3.12. Pierderile auxiliare de energie aferente sistemelor de distribu˛ie a apei calde de consum
II.3.13. Pierderi auxiliare de energie necesar„ pentru Ónc„lzirea electric„ a traseelor
II.3.14. Energia auxiliar„ necesar„ func˛ion„rii pompelor
II.3.15. Pierderi de c„ldur„ recuperabile, recuperate ∫i nerecuperabile
II.3.16. Metoda de calcul a necesarului de energie termic„ aferent echipamentelor de preparare
∫i acumulare a apei calde de consum
II.3.17. Pierderile de c„ldur„ aferente echipamentelor de preparare a apei calde de consum
II.3.18. Pierderile de c„ldur„ aferente conductelor de distribu˛ie a agentului termic primar
II.3.19. Pierderile de c„ldur„ aferente echipamentelor de preparare a apei calde de consum
II.3.20. Propor˛iile de calcul ale c„ldurii necesare prepar„rii apei calde menajere Ón sistemele
combinate
II.3.21. Pierderile de c„ldur„ recuperabile, recuperate ∫i nerecuperabile

Anexe
Anexa II.3.A. Utilizarea valorilor specifice de ap„ cald„ pentru consum din STAS 1478
Anexa II.3.B. Valori pentru îa“ ∫i Nu pentru diferite tipuri de cl„diri ∫i activit„˛i, cu excep˛ia
cl„dirilor de locuit
Anexa II.3.C. Indicele mediu de ocupare a locuin˛elor din Rom‚nia
Anexa II.3.D. Necesarul/consumul zilnic de ap„ cald„ de consum
Anexa II.3.E. Volumul necesar de ap„ cald„ de consum calculat pentru locuin˛e unifamiliale
Anexa II.3.F. Pierderi de energie la consumator Ón raport cu temperatura de utilizare, num„rul
de utilizatori pe zi ∫i volumul de ap„ estimat la o utilizare
Anexa II.3.G. Calculul pierderilor de c„ldur„ aferente conductelor de distribu˛ie
Anexa II.3.H. Calculul pierderilor de c„ldur„ aferente conductelor de distribu˛ie a apei calde de
consum, Ón func˛ie de lungimea conductelor
Anexa II.3.I. Calculul pierderilor de c„ldur„ aferente conductelor de distribu˛ie a apei calde de
consum, Ón func˛ie de lungimea conductelor, pentru cl„diri de locuit
Anexa II.3.J. Calculul pierderilor de c„ldur„ din sistemul de distribu˛ie, Ón func˛ie de m„rimea
consumului anual de energie pentru producerea apei calde de consum
Anexa II.3.K. Calculul pierderilor de c„ldur„ aferente conductelor de distribu˛ie a apei calde de
consum, utiliz‚nd o metod„ detaliat„ de calcul
Anexa II.3.L. Calculul consumului de energie electric„ necesar„ pompelor de circula˛ie
Anexa II.3.M. Calculul pierderilor de c„ldur„ pe traseele conductelor de transport a agentului
termic primar
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364

II.4. CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE ™I AL EFICIENfiEI ENERGETICE A


INSTALAfiIILOR DE ILUMINAT

CUPRINS
II.4.1. Introducere
II.4.2. Normative ∫i standarde conexe
II.4.3. Defini˛ii, simboluri
II.4.4. Calculul energiei electrice anuale utilizate pentru iluminat
II.4.5. Recomand„ri privind reabilitarea sistemelor de iluminat din punct de vedere energetic cu
respectarea condi˛iilor de confort vizual

Anexe

Anexa II.4.A.1. Metoda simplificat„


Anexa II.4.B.1. Puteri specifice consumate pentru iluminatul interior general recomandate Ón
vederea reabilit„rii sistemelor de iluminat
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384

II.5. METODE SIMPLIFICATE DE CALCUL AL PERFORMANfiEI ENERGETICE A


INSTALAfiIILOR DIN CL√DIRI

CUPRINS
II.5.1. Varia˛ia temperaturii interioare Ón spa˛ii locuite/ocupate nedotate cu sisteme de
climatizare. Metod„ orar„ analitic„ simplificat„
II.5.2. Necesarul de frig al unui spa˛iu ocupat (metoda orar„ simplificat„)
II.5.3. Necesarul de c„ldur„ anual normal pentru Ónc„lzire
II.5.4. Metodologie de determinare a consumului anual normal de c„ldur„ pentru prepararea
apei calde de consum

Anexe

Anexa II.5.A. Caracteristicile termofizice echivalente ale materialelor care intr„ Ón componen˛a
elementelor de construc˛ie opace afectate de pun˛i termice
Anexa II.5.B. Transformarea unei structuri neomogene (multistrat) Óntr-o structur„ echivalent„
omogen„. Metod„ aproximativ„
Anexa II.5.C. Temperatura exterioar„ de referin˛„ modificat„ a unui element de Ónchidere opac
adiacent mediului exterior
Anexa II.5.D. Parametrii climatici exteriori utiliza˛i Ón scopul verific„rii temperaturii Ón spa˛iile
ocupate/locuite, Ón lipsa dot„rii acestora cu instala˛ii ∫i sisteme de condi˛ionare a
aerului
Anexa II.5.E. Determinarea aporturilor interioare de c„ldur„
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
ANEXA Nr. 3

METODOLOGIE DE CALCUL AL PERFORMANfiEI ENERGETICE A CL√DIRILOR


PARTEA a III-a — AUDITUL ™I CERTIFICATUL DE PERFORMANfi√ A CL√DIRII
Indicativ Mc 001/3 — 2006

III. AUDITUL ™I CERTIFICATUL DE PERFORMANfi√ A CL√DIRII

CUPRINS

III.1. Introducere
III.2. Capitolul I: Auditul energetic al cl„dirii
III.2.1. Obiect, domeniu de aplicare, referin˛e normative, terminologie, nota˛ii
III.2.2. Evaluarea performan˛elor energetice ale cl„dirilor
III.2.3. Indicatori ai eficien˛ei economice a solu˛iilor tehnice de reabilitare/modernizare
energetic„ a cl„dirilor existente
III.2.4. Stabilirea solu˛iilor tehnice de cre∫tere a performan˛ei energetice pentru construc˛ie
∫i instala˛ii, aplicabile cl„dirilor
III.3. Capitolul al II-lea: certificatul de performan˛„ energetic„ al cl„dirii
III.3.1. Obiect, domeniu de aplicare, referin˛e normative, terminologie, nota˛ii
III.3.2. Elaborarea certificatului de performan˛„ energetic„ al unei cl„diri
III.3.3. Con˛inutul certificatului de performan˛„ energetic„ al unei cl„diri
III.3.4. Notarea cl„dirilor Ón vederea certific„rii energetice a acestora

Anexe

Anexa III.1. Fi∫a de analiz„ termic„ ∫i energetic„ (model)


Anexa III.2. Solu˛ii tehnice de modernizare energetic„ a cl„dirilor
Anexa III.3. Solu˛ii de modernizare termotehnic„ a anvelopei construc˛iei — elemente de
construc˛ie opace (Conf. dr. ing. Mihaela Georgescu — UAUIM)
Anexa III.4. Solu˛ii de Ómbun„t„˛ire a t‚mpl„riei exterioare (Conf. dr. ing. Mihaela Georgescu —
UAUIM)
Anexa III.5. Lista solu˛iilor tehnice propuse pentru modernizarea energetic„ a cl„dirilor de
locuit alimentate de la sistem centralizat de alimentare cu c„ldur„
Anexa III.6. Lista solu˛iilor tehnice propuse pentru modernizarea energetic„ a cl„dirilor de
locuit individuale sau Ón∫iruite dotate cu surs„ proprie de c„ldur„
Anexa III.7. Date primare privind costul m„surilor de reabilitare ∫i modernizare pentru analiza
economic„ Ón cadrul auditului energetic al cl„dirilor
Anexa III.8. Model de certificat de performan˛„ energetic„ al cl„dirii
Anexa III.9. Rezisten˛e termice corectate pentru cl„direa de referin˛„
Anexa III.10. Consumuri specifice de c„ldur„ pentru prepararea apei calde de consum pentru
cl„direa de referin˛„

III. AUDITUL ™I CERTIFICATUL DE PERFORMANfi√ A CL√DIRII

III.1./ Introducere

Aceast„ reglementare tehnic„ face parte dintr-o serie de trei documente care alc„tuiesc
Ómpreun„ Metodologia de calcul a performan˛ei energetice a cl„dirilor, denumit„ Ón cele ce
urmeaz„ Metodologie.
Auditul energetic al unei cl„diri urm„re∫te identificarea principalelor caracteristici termice ∫i
energetice ale construc˛iei ∫i ale instala˛iilor aferente acesteia ∫i stabilirea, din punct de vedere
tehnic ∫i economic, a solu˛iilor de reabilitare sau modernizare termic„ ∫i energetic„ a construc˛iei
∫i a instala˛iilor aferente acesteia, pe baza rezultatelor ob˛inute din activitatea de analiz„ termic„ ∫i
energetic„ a cl„dirii.
Certificatul de performan˛„ energetic„ al unei cl„diri urm„re∫te declararea ∫i afi∫area
performan˛ei energetice a cl„dirii, prezentat„ Óntr-o form„ sintetic„ unitar„, cu detalierea
principalelor caracteristici ale construc˛iei ∫i instala˛iilor aferente acesteia, rezultate din analiza
termic„ ∫i energetic„.
Metodologia de calcul al performan˛ei energetice a cl„dirilor se adreseaz„ inginerilor constructori
∫i de instala˛ii, arhitec˛ilor ∫i, Ón general, speciali∫tilor care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón domeniul
energeticii construc˛iilor ∫i al c„rei scop Ól reprezint„ evaluarea ∫i cre∫terea performan˛ei energetice
a construc˛iilor ∫i instala˛iilor aferente acestora.
420

Metodologia de calcul al performan˛ei energetice a cl„dirilor se refer„ la toate cl„dirile, Ón


cadrul c„rora se desf„∫oar„ activit„˛i care necesit„ asigurarea unui anumit grad de confort ∫i
regim termic, potrivit reglement„rilor tehnice Ón domeniu, Ón condi˛ii de consum redus de energie.

III.2. Capitolul I: Auditul energetic al cl„dirii

III.2.1. Obiect, domeniu de aplicare, referin˛e normative, terminologie, nota˛ii

III.2.1.1. Domeniu de aplicare

Cl„dirile sunt grupate Ón dou„ mari categorii, Ón func˛ie de destina˛ia principal„ a acestora,
dup„ cum urmeaz„:
A. Cl„diri de locuit (din sectorul reziden˛ial):
— cl„diri de locuit individuale (case unifamiliale, cuplate sau Ón∫iruite, tip duplex ∫.a.);
— cl„diri de locuit cu mai multe apartamente (blocuri).
B. Cl„diri cu alt„ destina˛ie dec‚t locuin˛e (din sectorul ter˛iar):
— birouri;
— cl„diri de Ónv„˛„m‚nt (cre∫e, gr„dini˛e, ∫coli, licee, universit„˛i);
— c„mine, internate;
— spitale, policlinici;
— hoteluri ∫i restaurante;
— cl„diri pentru sport;
— cl„diri pentru servicii de comer˛ (magazine, spa˛ii comerciale, sedii de firme, b„nci);
— cl„diri social-culturale (teatre, cinematografe, muzee);
— alte tipuri de cl„diri consumatoare de energie (de exemplu: cl„diri industriale cu regim
normal de exploatare).
Prevederile metodologiei nu se aplic„ la urm„toarele categorii de cl„diri:
— cl„diri ∫i monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate conform legii,
fie au valoare arhitectural„ sau istoric„ deosebit„, c„rora dac„ li se aplic„ cerin˛ele, li s-ar
modifica Ón mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;
— cl„diri utilizate ca l„ca∫uri de cult sau pentru alte activit„˛i cu caracter religios;
— cl„diri provizorii prev„zute a fi utilizate pe perioade de p‚n„ la 2 ani, din zone industriale,
ateliere ∫i cl„diri nereziden˛iale din domeniul agricol care necesit„ un consum redus de
energie:
— cl„diri nereziden˛iale care sunt destinate a fi utilizate mai pu˛in de 4 luni pe an;
— cl„diri independente, cu o arie util„ mai mic„ de 50 m2;
— cl„diri cu regim special de exploatare.
Realizarea auditului energetic al unei cl„diri presupune parcurgerea a trei etape:
1. Evaluarea performan˛ei energetice a cl„dirii Ón condi˛ii normale de utilizare, pe baza
caracteristicilor reale ale sistemului construc˛ie — instala˛ii aferente (Ónc„lzire, ap„ cald„ de
consum, ventilare, climatizare, iluminat).
2. Identificarea m„surilor de modernizare energetic„ ∫i analiza eficien˛ei economice a acestora.
3. Œntocmirea raportului de audit energetic.
III.2.1.2. Documente de referin˛„

[1] * * * Legea nr. 372/2005 privind performan˛a energetic„ a cl„dirilor


[2] * * * Metodologia de calcul al performan˛ei energetice a cl„dirilor. Partea I —
Anvelopa cl„dirii
[3] * * * Metodologia de calcul al performan˛ei energetice a cl„dirilor. Partea a II-a —
Performan˛a energetic„ a instala˛iilor din cl„diri
[4] SR 1907/1-97 Instala˛ii de Ónc„lzire. Necesarul de c„ldur„ de calcul. Prescrip˛ii de
calcul.
[5] SR 1907/2-97 Instala˛ii de Ónc„lzire. Necesarul de c„ldur„ de calcul. Temperaturi
interioare conven˛ionale de calcul.
[6] SR 4839-97 Instala˛ii de Ónc„lzire. Num„rul anual de grade-zile.
[7] * * * Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii.

III.2.1.3. Termeni ∫i defini˛ii


Pentru utilizarea prezentei reglement„ri tehnice se aplic„ termenii ∫i defini˛iile din Legea
nr. 372/2005 ∫i defini˛iile urm„toare:

III.2.1.3.1. Analiz„ termic„ ∫i energetic„ a cl„dirii


Opera˛iune prin care se identific„ principalele caracteristici termice ∫i energetice ale construc˛iei
∫i ale instala˛iilor aferente acesteia ∫i determinarea consumurilor anuale de energie pentru
Ónc„lzirea spa˛iilor, ventilare/climatizare, ap„ cald„ de consum ∫i iluminat
421

III.2.1.3.2 Audit energetic al unei cl„diri


Procedur„ sistematic„ de ob˛inere a unor date despre profilul consumului energetic existent al
unei cl„diri, de identificare ∫i de cuantificare a m„surilor pentru realizarea unor economii de
energie, precum ∫i de raportare a rezultatelor

III.2.1.3.3 Dosar de audit energetic


Ansamblu de documente cu rol de trasabilitate pentru totalitatea opera˛iunilor legate de
activitatea de audit energetic al unei cl„diri

III.2.1.3.4 Raport de audit energetic


Document tehnic care con˛ine descrierea modului Ón care a fost efectuat auditul, a principalelor
caracteristici termice ∫i energetice ale cl„dirii, a m„surilor propuse de modernizare energetic„ a
cl„dirii ∫i instala˛iilor interioare aferente acesteia, precum ∫i a principalelor concluzii referitoare la
m„surile eficiente din punct de vedere economic

III.2.1.3.5 Utilizarea eficient„ a energiei


Œndeplinirea condi˛iilor specifice pentru asigurarea condi˛iilor normale de locuire, cu un consum
de energie termic„ ∫i electric„ c‚t mai redus

III.2.1.3.6 Cl„dire de referin˛„


Cl„dire av‚nd Ón principiu acelea∫i caracteristici de alc„tuire ca ∫i cl„direa real„ ∫i Ón care se
asigur„ utilizarea eficient„ a energiei

III.2.1.3.7 M„sur„ de modernizare energetic„


Interven˛ie asupra construc˛iei ∫i instala˛iilor aferente acesteia, cu scopul reducerii consumului
de energie al cl„dirii

III.2.1.3.8 Durat„ de via˛„ a solu˛iei de modernizare


Durata de via˛„ estimat„ pentru solu˛ia de modernizare analizat„, pentru care parametrii
considera˛i se p„streaz„ neschimba˛i fa˛„ de stadiul ini˛ial, la momentul aplic„rii solu˛iei respective

III.2.1.3.9 Durat„ de recuperare a investi˛iei


Durata de recuperare a investi˛iei prin economia realizat„ Ón urma reducerii consumului de
energie, datorat„ aplic„rii m„surilor de reabilitare/modernizare energetic„

III.2.1.3.10 Valoare net„ actualizat„


Proiec˛ia la momentul î0“ a tuturor costurilor implicate de aplicarea unei m„suri/solu˛ii de
modernizare energetic„ a cl„dirii, Ón func˛ie de rata de depreciere a monedei considerate — sub
forma deprecierii medii anuale ∫i de rata medie anual„ a cre∫terii costului energiei

III.2.1.3.11 Cost al unit„˛ii de energie economisit„


Costul unit„˛ii de energie ob˛inut„ prin modernizare energetic„ a cl„dirii, determinat ca raport
Óntre valoarea investi˛iei datorat„ aplic„rii unei m„suri sau pachet de m„suri de modernizare
energetic„ ∫i economia de energie realizat„ prin implementarea acesteia pe durata de via˛„ a
m„surii de modernizare energetic„

III.2.1.3.12 Consum normal de energie


Consumul de energie termic„/electric„ Ón scopul realiz„rii st„rii de confort termic
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
METODOLOGIE DE CALCUL AL
PERFORMANłEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR

PARTEA a IV-a – BREVIAR DE CALCUL


AL PERFORMANłEI ENERGETICE A
CLĂDIRILOR I APARTAMENTELOR

Indicativ Mc 001 / 4 – 2009


INTRODUCERE...............................................................................

1. Domeniul de aplicare
2. Utilizatori
3. Necesitate i scop
4. Armonizare cu normele europene

I. CLASIFICAREA CLĂDIRILOR DIN PUNCT DE VEDERE AL APLICĂRII


METODOLOGIEI Mc001...............................................................................

II. SCHEME GENERALE DE APLICARE A METODOLOGIEI DE CALCUL AL


PERFORMANłEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR .........................................

III. SCHEME GENERALE PENTRU DETERMINAREA PERFORMANłEI ENERGETICE


A CLĂDIRILOR I A APARTAMENTELOR ÎN FUNCłIE DE TIPUL
INSTALAłIILOR: ÎNCĂLZIRE, VENTILARE/ CLIMATIZARE, APĂ CALDĂ DE
CONSUM, ILUMINAT .............................................................................

III.1. INSTALAłII DE ÎNCĂLZIRE ...................................................................

III.1.1. Consumul de energie pentru încălzirea clădirilor1formula generală

III.1.2. Procedura generală de calcul sezonier pentru încălzire; scheme generale

III.1.3. Procedura de calcul simplificată, pe sezonul de încălzire, pentru clădiri


rezidenŃiale, apartamente 8i clădiri terŃiare alimentate de la surse urbane
III.1.3.1. Caracteristici geometrice
III.1.3.2. Caracteristici termice
III.1.3.3. Parametrii climatici (θe, Ij); perioada de încălzire preliminară
III.1.3.4. Temperaturi de calcul (θi, θu, θiad)
III.1.3.5. Determinarea programului de funcŃionare
III.1.3.6. Calculul pierderilor de căldură ale clădirii (QL)
III.1.3.7. Calculul aporturilor de căldură (Qg)
III.1.3.8. Determinarea factorului de utilizare (η)
III.1.3.9. Perioada de încălzire a clădirii
III.1.3.10. Necesarul de căldură pentru încălzire (Qh)

1
III.1.3.11. Pierderile de căldură prin transmisie la nivelul corpurilor de încălzire (Qem)
III.1.3.12. Pierderi de căldură prin sistemul de distribuŃie interor clădirii (Qd)
III.1.3.13. Pierderile de căldură ale instalaŃiei de încălzire (Qth)
III.1.3.14. Căldura recuperată de la instalaŃia de încălzire (Qrhh)
III.1.3.15. Căldura recuperată de la instalaŃia de apă caldă de consum (Qrhw)
III.1.3.16. Consumul total de energie pentru încălzire în cazul clădirilor alimentate din surse
urbane (Qfh)

III.1.4. Procedura de calcul simplificată, pe sezonul de încălzire, pentru clădiri


rezidenŃiale, apartamente 8i clădiri terŃiare alimentate de la surse proprii
III.1.4.1. Caracteristici geometrice
III.1.4.2. Caracteristici termice
III.1.4.3. Determinarea parametrilor climatici (θe, Ij, perioada de încălzire preliminară)
III.1.4.4. Temperaturi de calcul (θi, θu, θiad)
III.1.4.5. Determinarea programului de funcŃionare
III.1.4.6. Calculul pierderilor de căldură ale clădirii (ΦL)
III.1.4.7. Calculul aporturilor de căldură (Φg)
III.1.4.8. Determinarea factorului de utilizare (η)
III.1.4.9. Determinarea perioadei de încălzire
III.1.4.10. Calculul pierderilor de energie termică ale clădirii (QL)
III.1.4.11. Calculul aporturilor de căldură (Qg)
III.1.4.12. Necesarul de căldură pentru încălzire (Qh)
III.1.4.13. Pierderile de căldură prin transmisie la nivelul corpurlior de încălzire(Qem)
III.1.4.14. Pierderile de căldură prin sistemul de distribuŃie (Qd)
III.1.4.15. Consumul auxiliar de energie (Wde)
III.1.4.16. Pierderile de căldură la nivelul sursei de căldură (QG)
III.1.4.17. Pierderile de căldură ale instalaŃiei de încălzire (Qth)
III.1.4.18. Căldura recuperată de la instalaŃia de încălzire (Qrhh)
III.1.4.19. Căldura recuperată de la instalaŃia de apă caldă de consum (Qrwh)
III.1.4.20. Consumul total de căldură pentru încălzire în cazul clădirilor alimentate din surse
proprii (Qfh)

III.2. INSTALAłII DE VENTILARE I CLIMATIZARE .................................

III.2.1. ConŃinut general

III.2.2. Evaluarea consumului de energie pentru instalaŃii de climatizare (răcire),


considerând numai sarcina de căldură sensibilă; scheme generale
III.2.2.1. Calculul necesarului de energie pentru răcirea clădirilor/apartamentelor, metoda
lunară, numai căldură sensibilă
III.2.2.2. Necesarul de energie anual pentru răcire
III.2.2.3. Energia consumată de sistemele de climatizare (răcire)

III.2.3. Calculul consumurilor de energie pentru instalaŃiile de ventilare mecanică


III.2.3.1 ConŃinut general i domeniu de aplicare
III.2.3.2. Calculul puterilor termice necesare tratării aerului
III.2.3.3. Energia consumată de sistemele de ventilare

2
III.2.4. Calculul consumurilor de energie pentru instalaŃiile de climatizare considerând
sarcina termică sensibilă 8i latentă
III.2.4.1 ConŃinut i domeniu de aplicare
III.2.4.2. Principalele date de intrare i ie ire ale metodei de calcul
III.2.4.3. Necesarul de energie pentru răcire i dezumidificare
III.2.4.4. Consumurile de energie electrică ale aparatelor auxiliare, Qaux
III.2.4.5. Consumul de energie pentru umidificarea aerului
III.2.4.6. Consumul de energie al instalaŃiei frigorifice
III.2.4.7. Consumul total de energie al sistemului de climatizare
III.2.5. Durata anuală a sezonului de răcire

III.3. INSTALAłII DE APĂ CALDĂ DE CONSUM .............................................

III.3.1. Consumul de energie pentru apa caldă de consum – formula generală

III.3.2. Procedura generala de calcul pentru apa caldă de consum; scheme generale

III.3.3. Procedura de calcul pentru clădiri alimentate de la surse urbane


III.3.3.1. Caracteristici geometrice
III.3.3.2. Necesarul de energie pentru prepararea apei calde de consum (energia utilă
netă, Qhw)
III.3.3.3. Necesarul de energie pentru pierderile de apă caldă de consum la punctele de
consum (Qac,c)
III.3.3.4. Pierderile de căldură prin sistemul de distribuŃie (Qac,d)
III.3.3.5. Consumul de energie auxiliară (Wac,e)
III.3.3.6. Consumul total de energie pentru instalaŃia de preparare apă caldă de consum
(Qacc)

III.3.4. Procedura de calcul pentru clădiri alimentate de la surse proprii


III.3.4.1. Caracteristici geometrice
III.3.4.2. Necesarul de energie pentru prepararea apei calde de consum (energia utilă
netă, Qac)
III.3.4.3. Necesarul de energie pentru pierderile de apă caldă la punctele de consum (Qac,c)
III.3.4.4. Pierderile de căldură prin sistemul de distribuŃie (Qac,d)
III.3.4.5. Consumul de energie auxiliară (Wac,e)
III.3.4.6. Consumul de energie pentru stocare (Qac,s)
III.3.4.7 Pierderile de căldură aferente generatoarelor de preparare a apei calde de consum
(Qac,g)
III.3.4.8. Consumul total de energie pentru instalaŃia de preparare apă caldă de consum
(Qacc)

III.4. INSTALAłII DE ILUMINAT ...................................................................

III.5. CALCULUL ENERGIEI PRIMARE ...........................................................

III.6. CALCULUL EMISIILOR DE CO2 ..............................................................

3
IV. SCHEME GENERALE DE APLICARE A METODOLOGIEI Mc001 ÎN VEDEREA
ELABORĂRII CERTIFICATULUI DE PERFORMANłĂ ENERGETICĂ PENTRU
CLĂDIRILE NOI I EXISTENTE; AUDITAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR
EXISTENTE .....................................................................................................

IV.1. CERTIFICATUL ENERGETIC AL CLĂDIRILOR/APARTAMENTELOR......

IV.2. AUDITUL ENERGETIC AL CLĂDIRILOR EXISTENTE I ANALIZA ECONOMICĂ


A SOLUłIILOR PROPUSE ................................................................

V. CONCLUZII ..........................................................................................................

VI. EXEMPLU DE CALCUL PRIVIND APLICAREA BREVIARULUI DE CALCUL


PENTRU STABILIREA PERFORMANłELOR ENERGETICE ALE UNUI BLOC DE
LOCUINłE ...........................................................................................................

VII. EXEMPLU DE CALCUL PRIVIND APLICAREA BREVIARULUI DE CALCUL


PENTRU STABILIREA PERFORMANłELOR ENERGETICE ALE UNUI APARTAMENT
DE LOCUIT ................................................................................................…...

4
INTRODUCERE

“ Breviar de calcul al performanŃei energetice a clădirilor i apartamentelor”

1. Domeniul de aplicare

Prevederile acestui breviar se referă la sistematizarea modului de aplicare a Metodologiei de calcul


privind performanŃa energetică a clădirilor Mc001–2006.

Domeniul de aplicare este cel privind:


• calculul indicatorilor de performanŃă energetică a clădirilor;
• calculul consumurilor de energie aferente tipurilor de instalaŃii interioare care asigură
confortul sau condiŃiile interioare de muncă;
• întocmirea certificatului energetic al clădirilor;
• auditul energetic #i analiza eficienŃei economice a soluŃiilor de cre#tere a performanŃei
energetice a clădirilor existente #i instalaŃiilor aferente.

Breviarul de calcul se aplică atât clădirilor #i apartamentelor existente care se certifică sau se
auditează energetic cât #i clădirilor #i apartamentelor noi care necesită certificat energetic.

2. Utilizatori

Prezenta lucrare se adresează în mod direct următorilor factori:


' auditorilor energetici pentru clădiri care întocmesc certificate #i realizează auditurile energetice
ale clădirilor;
' inginerilor #i speciali#tilor implicaŃi în activitatea de evaluare a consumurilor de energie rezultate
din exploatarea clădirilor #i a instalaŃiilor aferente;
' experŃilor tehnici #i verificatorilor de proiecte;
' persoanelor #i instituŃiilor însărcinate cu prognoza #i întocmirea programelor de economisire a
energiei la nivel local sau naŃional;
' Ministerului Dezvoltării Regionale #i LocuinŃei, Ministerului AdministraŃiei #i Internelor, Ministerului
Economiei, Ministerului Mediului etc.
' administraŃiilor publice locale, Primării #i Consilii Locale, responsabile cu aplicarea programelor
de reabilitare energetică a clădirilor;
' instituŃii cu atribuŃii de control în domeniul construcŃiilor (Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii) #i
mediului (Garda NaŃională de Mediu etc.).

3. Necesitate i scop

Metodologia de calcul privind performanŃa energetică a clădirilor Mc001–2006 a fost elaborată pe


baza standardelor europene #i conŃine un volum foarte mare de informaŃii. Metodologia acoperă
toate tipurile de clădiri echipate cu sisteme diverse de instalaŃii, ceea ce a necesitat introducerea

5
unor detalieri #i explicaŃii suplimentare. Utilizarea directă a lucrării este anevoioasă, fiind necesară
precizarea unor proceduri clare de calcul.

Breviarul de calcul al performanŃei energetice a clădirilor are ca obiectiv prezentarea unui


material concis #i sistematizat, bazat pe scheme generale care ajută utilizatorii în aplicarea
Metodologiei Mc001'2006 atât pentru clădirile noi cât #i pentru cele existente.

Breviarul preia din Metodologia Mc001 o serie de relaŃii de calcul necesare pentru a înŃelege
schemele generale #i etapele care trebuie parcurse. Pentru valorile parametrilor de calcul se fac
trimiteri la Metodologia de calcul Mc001 #i la anexele cuprinse în această lucrare.

4. Armonizare cu normele europene

Acest breviar s'a elaborat în concordanŃă cu normele #i standardele europene care au stat la baza
întocmirii Metodologiei de calcul Mc001'2006.

6
I. CLASIFICAREA CLĂDIRILOR DIN PUNCT DE VEDERE AL APLICĂRII
METODOLOGIEI Mc001

Pentru aplicarea corectă a Metodologiei de calcul al performanŃei energetice a clădirilor Mc001'


2006 (denumită în continuare Metodologia Mc001) este necesară încadrarea clădirii analizate
(construcŃie+instalaŃiile aferente) într'una din următoarele situaŃii de calcul:
• Clădire existentă sau clădire nouă (în faza de proiectare sau având mai puŃin de 2 ani de
funcŃionare, în garanŃie);
• Clădire rezidenŃială (individuală sau colectivă) sau clădire din domeniul terŃiar (#coli, spitale,
săli de spectacol, spaŃii comerciale, birouri, bănci sau alte tipuri);
• Clădire monozonă sau multizonă;
• Apartament în clădire existentă sau clădire nouă;
• Clădire cu ocupare continuă sau discontinuă (instalaŃiile au funcŃionare continuă sau
intermitentă);
• Clădire de categoria I (clădirile cu “ocupare continuă” #i clădirile cu “ocupare discontinuă”
de clasă de inerŃie termică mare) sau clădire de categoria II (clădirile cu “ocupare
discontinuă” #i clasă de inerŃie medie sau mică);
• Clădire prevăzută cu instalaŃii de
încălzire+iluminat+a.c.c.
încălzire+iluminat+a.c.c.+ventilare mecanică
încălzire+iluminat+a.c.c.+climatizare
alte combinaŃii de instalaŃii.

Aplicarea Metodologiei Mc001 se face în funcŃie de tipul #i complexitatea instalaŃiilor (încălzire,


iluminat, a.c.c., răcire/climatizare, ventilare), utilizând ecuaŃiile particulare de calcul al performanŃei
energetice a clădirii analizate. Spre exemplu:
' alimentarea cu căldură se poate realiza dintr'o sursă de căldură exterioară clădirii
(„încălzire urbană”) sau dintr'o sursă de căldură înglobată în clădire („încălzire proprie”);
sursa de energie poate fi clasică (consum de combustibil fosil) sau regenerabilă (biomasă,
pompe de căldură, instalaŃii solare pasive sau active, centrale de co' sau tri'generare,
celule fotovoltaice, instalaŃii eoliene etc.);
' ventilarea poate fi naturală (organizată), mecanică sau mixtă;
' răcirea se poate realiza cu aparate de tip split, cu aer tratat în centrale de tratare a aerului,
cu ventilo'convectoare etc.;
' apa caldă de consum se poate obŃine în instalaŃii exterioare sau interioare clădirii,
consumând combustibil fosil, energie solară sau doar energie electrică.

DefiniŃiile mărimilor fizice utilizate în BREVIARUL DE CALCUL AL PERFORMAłEI ENERGETICE A


CLĂDIRILOR (denumit în continuare Breviar de calcul) precum #i notaŃiile acestora sunt indicate
în Metodologia Mc001, capitolul I.4 „Terminologie #i notaŃii”.

7
II. SCHEME GENERALE DE APLICARE A METODOLOGIEI DE CALCUL AL
PERFORMANłEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR

Modul general de abordare pentru determinarea performanŃei energetice a clădirilor, pentru


certificarea energetică #i pentru propunerea măsurilor de reabilitare energetică este descris de
schemele generale din figura II.1'cazul auditării energetice a clădirilor existente, figura II.2'cazul
certificării energetice a clădirilor existente sau noi, cu vechimea mai mică de 2 ani #i figura II.3'
cazul certificării de performanŃă energetică a clădirilor noi aflate în faza de proiectare. Se
precizează logic pa#ii care trebuie făcuŃi de la culegerea de date #i până la prezentarea concluziilor
finale ale auditorului energetic.

Din schema prezentată în figura II.1 rezultă că etapele generale aferente unui audit energetic
(doar pentru cazul clădirilor existente) sunt următoarele:
I. analiza energetică a clădirii #i instalaŃiilor aferente acesteia;
II. auditul energetic propriu'zis cu identificarea măsurilor de reabilitare energetică #i analiza
economică a soluŃiilor propuse.

Din schemele prezentate în figurile II.2 #i II.3 rezultă că etapele generale aferente certificării
performanŃei energetice sunt următoarele:
I. analiza energetică a clădirii #i instalaŃiilor aferente acesteia;
II. întocmirea certificatului de performanŃă energetică (CPE) #i completarea anexelor care
însoŃesc certificatul de performanŃă energetică.

Analiza energetică presupune ca pe baza informaŃiilor privind:


zona climatică în care este amplasată clădirea, inclusiv vecinătăŃile,
tipul clădirii conform clasificării din capitolul I al Breviarului de calcul,
caracteristicile termo'tehnice ale elementelor de construcŃie care alcătuiesc
anvelopa clădirii, starea #i configuraŃia acestora,
tipurile instalaŃiilor interioare existente #i starea acestora, caracteristicile tehnice #i
regimul lor de funcŃionare, precum #i starea acestora,
să se calculeze estimativ #i în condiŃii normale de funcŃionare, toate consumurile energetice anuale
globale (MWh/an) #i specifice (kWh/m2,an) ale sistemelor de instalaŃii cu care clădirea este
echipată. Toate informaŃiile necesare calculelor de consumuri energetice vor fi culese atât direct pe
teren cât #i din documentaŃia tehnică existentă (Cartea Tehnică a ConstrucŃiei). Formulele
aplicabile fiecărui caz în parte sunt prezentate detaliat în Metodologia Mc001, părŃile P I #i P II.

Certificarea energetică presupune ca pe baza datelor obŃinute prin aplicarea formulelor de calcul
din Metodologia Mc001'PI #i PII, să se încadreze clădirea într'una din clasele de performanŃă
energetică (A...G), să se acorde o notă energetică clădirii (20...100) #i să se compare clădirea reală
cu o clădire virtuală, denumită “clădire de referinŃă”. Se estimează de asemenea consumurile de
energie primară #i emisiile de CO2 astfel ca datele obŃinute pe baza aplicării Metodologiei Mc001 să
fie utilizate ulterior la întocmirea DocumentaŃiei Tehnice de Avizare a lucrărilor de reabilitare.
8
Toate informaŃiile obŃinute în urma analizei energetice a clădirii #i instalaŃiilor aferente se vor
prezenta detaliat în CONCLUZIILE ASUPRA EVALUĂRII CLĂDIRII.

Pentru clădirile existente se întocme#te auditul energetic, se propun soluŃiile #i pachetele de soluŃii
de reabilitare energetică #i se analizează efectele tehnice #i economice ale aplicării măsurilor de
reabilitare propuse de auditorul energetic (analiza economică). Tot acum, pe baza aplicării
formulelor de calcul din Metodologia Mc001'PIII, se obŃin rezultate numerice care permit
auditorului să concluzioneze care dintre măsurile de reabilitare propuse sunt cele mai fiabile din
punct de vedere tehnico'economic.

9
Figura II.1 Schema generală pentru auditarea energetică a clădirilor #i apartamentelor existente

10
Date climatice si vecinatati

Determinarea caracteris-
ticilor geometrice ale
anvelopei si elementelor de
Informatii privind conceptia constructie
constructiva si
ANALIZA DOCUMENTATIEI Determinarea parametrilor
arhitecturala a cladirii
TEHNICE EXISTENTE de performanta termo-
energetica si de confort
higrotermic si vizual ai
cladirii

Caracteristici tehnice ale Calculul consumurilor de


INSPECTIA PE TEREN A instalatiilor interioare si energie la nivelul

INTOCMIREA CERTIFICATULUI DE
CLADIRII SI A INSTALATIILOR starea acestora consumatorilor Consumuri anuale de

PERFORMANTA ENERGETICA
AFERENTE (RELEVEU) energie pentru iluminat
Caracteristici tehnice ale Calculul pierderilor de
sistemelor de distributie a energie ale sistemelor de Recomandari de reabilitare si
Consumuri anuale de
energiei termice si starea distributie (daca modernizare energetica pentru
energie pentru incalzire
acestora exista) anvelopa

Caracteristici tehnice ale Calculul pierderilor de Consumuri anuale de Recomandari de reabilitare si


sistemelor de stocare a energie ale sistemelor de energie pentru modernizare energetica pentru
energiei termice si starea stocare (daca ventilare/climatizare instalatii
acestora exista)
Consumuri anuale de
Caracteristici tehnice ale Calculul pierderilor de
energie pentru a.c.c.
surselor de energie termi- energie ale surselor (daca
ca si starea acestora exista)

TIMP t

FISA DE ANALIZA TERMICA SI ENERGETICA CERTIFICATUL ENERGETIC SI ANEXA AFERENTA


BENEFICIARULUI
PREZENTATE
DOCUMENTE

CONCLUZII ASUPRA EVALUARII CLADIRII

Figura II.2 Schema generală pentru certificarea energetică a clădirilor #i apartamentelor existente sau noi cu vechimea mai mică de 2 ani

11
Date climatice si vecinatati

Determinarea caracteris-
ticilor geometrice ale
anvelopei si elementelor de
constructie
Informatii privind conceptia
Compararea
constructiva si
Determinarea parametrilor parametrilor de
arhitecturala a cladirii
de performanta termo- performanta cu valorile DA
energetica si de confort normate conf. Mc001-P
higrotermic si vizual I

INTOCMIREA CERTIFICATULUI DE
PERFORMANTA ENERGETICA
NU
REPROIECTARE Calculul consumurilor de
Caracteristici tehnice ale
energie la nivelul
sistemelor de instalatii
ANALIZA DOCUMENTATIEI consumatorilor (inclusiv
interioare ale cladirii Consumuri anuale de
TEHNICE EXISTENTE sisteme transmisie)
energie pentru iluminat

DA Calculul pierderilor de
Caracteristici tehnice ale
energie ale sistemelor de
sistemelor de distributie a Consumuri anuale de
distributie (daca
energiei termice energie pentru incalzire
Compararea exista)
parametrilor tehnici
cu valorile normate Calculul pierderilor de Consumuri anuale de
Caracteristici tehnice ale
energie ale sistemelor de energie pentru
sistemelor de stocare a
stocare (daca ventilare/climatizare
energiei termice
NU exista)

AUDITORULUI
CONCLUZIILE

ENERGETIC
Consumuri anuale de
Calculul pierderilor de
energie pentru a.c.c.
Caracteristici tehnice ale energie ale surselor (daca
surselor de energie termica exista)

REPROIECTARE Timp t
BENEFICIARULUI

FISA DE ANALIZA TERMICA SI ENERGETICA RAPORT DE EVALUARE ENERGETICA


PREZENTATE
DOCUMENTE

CONCLUZII ASUPRA EVALUARII CLADIRII

Figura II.3 Schema generală pentru evaluarea performanŃei energetice a clădirilor noi aflate în faza de proiectare

12
III. SCHEME GENERALE PENTRU DETERMINAREA PERFORMANłEI ENERGETICE A
CLĂDIRILOR I A APARTAMENTELOR ÎN FUNCłIE DE TIPUL INSTALAłIILOR:
ÎNCĂLZIRE, VENTILARE/ CLIMATIZARE, APĂ CALDĂ DE CONSUM, ILUMINAT

În BREVIARUL DE CALCUL descrierea procedurilor de calcul a consumului de energie pentru


încălzirea, respectiv ventilarea/climatizarea unei clădiri sau apartament se limitează la metodele
simplificate lunare"cazul ventilării/climatizării, respectiv sezoniere"cazul încălzirii. Decizia de
limitare a numărului de proceduri prezentate în cazul încălzirii se bazează pe rezultatele obŃinute
prin aplicarea metodei lunare &i sezoniere asupra acelea&i clădiri rezidenŃiale amplasată în aceea&i
zonă climatică. Rezultatele au evidenŃiat diferenŃe nesemnificative între valorile calculate ale
energiilor consumate aplicand metoda lunară &i cea sezonieră.

III.1. INSTALAłII DE ÎNCĂLZIRE

Capitolul III.1. al Breviarului de calcul descrie succint metoda de determinare a consumului de


energie termică pentru încălzirea unei clădiri &i a eficienŃei energetice a instalaŃiei de încălzire până
la bran&amentul clădirii. A&a cum se specifică în Metodologia Mc001, PII.1, performanŃa energetică
a sursei de căldură se ia în calcul numai în cazul clădirilor cu sursă termică proprie.

Aplicarea metodei de calcul conform Metodologiei Mc001 depinde de modul de alimentare cu


căldură a instalaŃiilor interioare de încălzire:
• Clădiri rezidenŃiale sau terŃiare alimentate de la surse de căldură urbane;
• Clădiri rezidenŃiale sau terŃiare alimentate de la surse de căldură proprii.

III.1.1. Consumul de energie pentru încălzirea clădirilor1formula generală

Pentru calculul sezonier consumul de energie pentru încălzirea clădirilor, Qf,h, se calculează cu
relaŃia următoare:
Q f, h = (Q h - Q rhh - Q rwh ) + Q th [kWh] (III.1.1)
în care:
Qh " necesarul de energie pentru încălzirea clădirii, în kWh;
Qrhh " căldura recuperată de la instalaŃia de încălzire (componente termice sau electrice), în
kWh; această componentă reprezintă o parte a lui Qth;
Qrwh " căldura recuperată de la instalaŃia de preparare a a.c.c. (componente termice sau
electrice) &i utilizată pentru încălzirea clădirii, în kWh;
Qth " pierderile totale de căldură ale instalaŃiei de încălzire, în kWh; aceste pierderi includ
componenta Qrhh.

Pentru funcŃionarea instalaŃiei se înregistrează &i un consum de energie auxiliară, de obicei sub
forma energiei electrice, aceasta fiind utilizată pentru acŃionarea pompelor de circulaŃie,
arzătoarelor, servomotoarelor &i dispozitivelor automate de reglare, măsurare &i control. Consumul
de energie auxiliară poate fi disponibil ca valoare pentru fiecare sistem (transmisie, distribuŃie,

13
stocare sau generare) sau ca valoare globală (Wde). O parte din energia auxiliară poate fi
recuperată sub formă de căldură, Qrhh pentru instalaŃia de încălzire sau Qrwh aferentă instalaŃiei de
apă caldă de consum (acc).

III.1.2. Procedura generală de calcul sezonier pentru încălzire; scheme generale

Metoda de calcul pentru stabilirea necesarului anual de căldură pentru încălzire al unei clădiri are la
bază întocmirea unui bilanŃ energetic care include următorii termeni (se ia în considerare numai
căldura sensibilă):
pierderile de căldură prin transmisie &i ventilare de la spaŃiul încălzit către mediul exterior;
pierderile de căldură prin transmisie &i ventilare între zonele învecinate;
degajările interne de căldură;
aporturile solare;
pierderile de căldură aferente producerii, distribuŃiei, cedării de căldură &i aferente reglajului
instalaŃiei de încălzire;
energiile introduse în instalaŃia de încălzire, inclusiv energia recuperată.

În funcŃie de tipul instalaŃiei de încălzire, în bilanŃ se va introduce dacă este cazul &i aportul
surselor alternative, fiind inclusă energia obŃinută din diverse surse regenerabile (panouri solare,
pompe de căldură etc.).

Procedura generală de calcul este sintetizată după cum urmează:


1) se stabilesc în funcŃie de localitate: zona climatică, temperaturile exterioare medii lunare, viteza
convenŃională a vântului de calcul &i valorile medii lunare ale intensităŃilor radiaŃiei solare conform
Metodologia Mc001;
2) se definesc limitele spaŃiului încălzit &i ale spaŃiilor neîncălzite; dacă este cazul se împarte
clădirea în zone diferite, realizându"se zonare acesteia (cazul clădirilor multizonale) asa cum se
specifică în Metodologie &i se stabilesc caracteristicile geometrice Aanv, Ainc, Vinc;
3) în cazul încălzirii cu intermitenŃă, se definesc intervalele de timp care sunt caracterizate de
programe diferite de încălzire (de exemplu zi, noapte, sfâr&it de săptămână);
4) în cazul clădirilor monozonale se calculează caracteristicile termice ale elementelor de
construcŃie, coeficienŃii de pierderi prin transmisie &i ventilare ai spaŃiului încălzit; în cazul clădirilor
multizonale, se determină coeficienŃii de pierderi de căldură pentru fiecare zonă în parte;
5) se stabile&te temperatura interioară a zonelor încălzite, θi;
6) se stabile&te preliminar perioada de încălzire, conform SR 4839;
7) se calculează temperatura exterioară medie a perioadei de încălzire preliminare &i intensităŃile
radiaŃiei solare medii pe perioada de încălzire în funcŃie de orientare;
8) se calculează pierderile de căldură ale clădirii pe perioada preliminară;
9) se calculează aporturile de căldură ale clădirii pe perioada preliminară(interne &i solare);
10) se calculează factorul de utilizare al aporturilor, η1;
11) se recalculează temperatura de echilibru &i perioada reală de încălzire;
12) se calculează temperatura exterioară medie a perioadei de încălzire reale &i intensităŃile
radiaŃiei solare medii pe perioada de încălzire în funcŃie de orientare;
13) se calculează pierderile de căldură ale clădirii, QL;

14
14) se calculează degajările interne de căldură, Qi;
15) se calculează aporturile solare, Qs;
16) se calculează factorul de utilizare al aporturilor de căldură pentru clădirea reală, η;
17) se calculează necesarul anual de energie pentru încălzire al clădirii, Qh;
18) se calculează pierderile de căldură ale subsistemelor care compun instalaŃia de încălzire
(transmisie la nivelul corpului de încălzire, distribuŃiei, generării &i energiei auxiliare);
19) se calculează energia recuperată de la instalaŃia de încălzire &i de la instalaŃia de apă caldă de
consum;
20) se calculează necesarul total de energie pentru încălzire, Qf,h;
21) se calculează energia primară corespunzătoare consumurilor de energie &i combustibililor
utilizaŃi;
22) se calculează emisiile de CO2 corespunzătoare consumurilor de energie &i combustibililor
utilizaŃi;

În figurile III.1.2"a &i b sunt prezentate schemele generale pentru determinarea consumurilor
globale de energie pentru încălzire în cazurile:
clădiri rezidenŃiale &i apartamente sau clădiri terŃiare racordate la surse de căldură urbane
(procedura de calcul detaliată în paragraf III.1.3);
clădiri rezidenŃiale &i apartamente sau clădiri terŃiare cu sursă de căldură proprie (procedura de
calcul detaliată în paragraf III.1.4).

15
CARACTERISTICI CARACTERISTICI PARAMETRII CLIMATICI,
GEOMETRICE TERMICE (t, θe, Ij)
(Aanv, Ainc, Vînc) (R’) III.1.3.3.
III.1.3.1. III.1.3.2.

TEMPERATURI
DE CALCUL
(θi, θiad)
III.1.3.4.

PIERDERI DE CALDURA APORTURI DE


ALE CLADIRII CALDURA
CALCUL PRELIMINAR CALCUL PRELIMINAR
III.1.3.6 III.1.3.7

FACTOR DE PROGRAM DE PERIOADA DE


UTILIZARE (η1, η) FUNCTIONARE INCALZIRE
III.1.3.8. III.1.3.9.
III.1.3.5.

PIERDERI DE CĂLDURĂ APORTURI DE


ALE CLADIRII CĂLDURĂ
(QL) (Qg)
III.1.3.6. III.1.3.7.

CARACTERISTICI NECESAR DE CARACTERISTICI


AUTOMATIZARE CĂLDURĂ PENTRU GEOMETRICE ALE
INSTALAłIE DE ÎNCĂLZIRE INCALZIRE (Qh) INSTALAłIEI DE
III.1.3.10 ÎNCĂLZIRE (L, d)

PIERDERI DE CĂLDURĂ PIERDERI DE CĂLDURĂ


METODE PRIN TRANSMISIE LA PRIN SISTEMUL
ALTERNATIVE CORPURI DE ÎNCĂLZIRE INTERIOR DE
(Mc001-2006) (Qem) DISTRIBUTIE (Qd)
III.1.3.11 III.1.3.12

CONSUM TOTAL DE ENERGIE PENTRU INSTALAłIA DE ÎNCĂLZIRE (Qfh)


III.1.3.16

NECESARUL DE CĂLDURĂ ANUAL NORMAL PENTRU ÎNCĂLZIRE

Figura III.1.2"a Schema bloc de calcul al consumului de energie


pentru încălzirea clădirilor rezidenŃiale, apartamentelor/terŃiare alimentate de la surse urbane

(*indicaŃiile din casete se referă la paragrafele din breviar)

16
CARACTERISTICI CARACTERISTICI PARAMETRII CLIMATICI (SR 4839)
GEOMETRICE TERMICE (t, θe, Ij)
(Aanv, Ainc, Vînc) (R’) III.1.4.3.
III.1.4.1. III.1.4.2.

TEMPERATURI
DE CALCUL
(θi, θiad)
III.1.4.4.

PIERDERI DE CĂLDURĂ APORTURI DE


ALE CLĂDIRII CĂLDURĂ
CALCUL PRELIMINAR CALCUL PRELIMINAR
III.1.4.6. III.1.4.7.

FACTOR DE PROGRAM DE
PERIOADA DE
UTILIZARE (η1, η) FUNCłIONARE
ÎNCĂLZIRE
III.1.4.8. III.1.4.9.
III.1.4.5.

METODE
ALTERNATIVE PIERDERI DE CĂLDURĂ APORTURI DE
(Mc001-2006) ALE CLĂDIRII CĂLDURĂ
(QL) (Qg)
III.1.4.10. III.1.4.11.

CARACTERISTICI CARACTERISTICI
AUTOMATIZARE CENTRALA NECESAR DE CARACTERISTICI
INSTALAłIE DE TERMICĂ ENERGIE PENTRU GEOMETRICE ALE
ÎNCĂLZIRE (ηg,net) ÎNCĂLZIRE INSTALAłIEI DE
(Qh) ÎNCĂLZIRE (L,d)
III.1.4.12.

CONSUM DE PIERDERI DE PIERDERI DE CĂLDURĂ PIERDERI DE CĂLDURĂ


ENERGIE CĂLDURĂ PRIN SISTEMUL DE PRIN SISTEMUL DE
AUXILIARĂ LA SURSĂ TRANSMISIE DISTRIBUłIE
(Wde) (Qg) (Qem) (Qd)
III.1.4.15. III.1.4.16. III.1.4.13. III.1.4.14.

CONSUM TOTAL DE ENERGIE PENTRU INSTALATIA DE INCALZIRE (Qfh)


III.1.4.18.

NECESARUL DE CĂLDURĂ ANUAL NORMAL PENTRU ÎNCĂLZIRE

Figura III.1.2"b Schema bloc de calcul al consumului de energie


pentru încălzirea clădirilor rezidenŃiale,apartamentelor/terŃiare alimentate de la surse proprii

(*indicaŃiile din casete se referă la paragrafele din breviar)

17
III.1.3. Procedura de calcul simplificată, pe sezonul de încălzire, pentru clădiri
rezidenŃiale, apartamente <i clădiri terŃiare alimentate de la surse urbane

Regimul de ocupare pentru astfel de clădiri este fie continuu (cu furnizare continuă de energie
pentru încălzire), fie intermitent (cu furnizare intermitentă de energie pentru încălzire). Modelul de
calcul este simplificat în regim permanent, metoda de calcul aplicându"se pe întreaga perioada de
încălzire.

III.1.3.1. Caracteristici geometrice


În cadrul caracteristicilor geometrice se disting lungimi &i înălŃimi ale elementelor ce compun
anvelopa, înălŃimi de nivel, volumul clădirii conform Mc001/2006. Toate aceste arii &i volume se
determină fie din planurile de arhitectură (dacă acestea există) fie din măsurări efectuate in situ,
respectând convenŃiile stabilite în Mc001"PI.

III.1.3.2. Caracteristici termice


Parametrii de performanŃă caracteristici elementelor de anvelopă, necesari pentru evaluarea
performanŃei energetice a clădirilor sunt :
" rezistenŃe termice unidirecŃionale (R) în [m2K/W], respectiv transmitanŃe termice
unidirecŃionale (U) în [W/ m2K];
" rezistenŃe termice corectate (R’) în [m2K/W], respectiv transmitanŃe termice corectate (U’) în
[W/ m2K] cu efectul punŃilor termice; raportul dintre rezistenŃa termică corectată &i rezistenŃa
termică unidirecŃională (r);
" rezistenŃe termice corectate, medii, pentru fiecare tip de element de construcŃie perimetral, pe
ansamblul clădirii (R’m) în [m2K/W];
" rezistenŃă termică corectată, medie, a anvelopei clădirii (R’M); respectiv transmitanŃă termică
corectată, medie, a anvelopei clădirii (U’clădire) în [W/ m2K].

Valorile mărimilor menŃionate mai sus se determină conform părŃii I a Metodologiei Mc001.

III.1.3.3. Parametrii climatici (θe, Ij), perioada de încălzire preliminară


Pentru clădiri rezidenŃiale/terŃiare valorile de calcul ale temperaturii exterioare și intensității
radiației solare se obŃin prin medierea proporŃională cu numărul de zile a valorilor lunare, pentru
întreaga perioadă de încălzire. Perioada de încălzire încălzire preliminară se stabile&te conform SR
4839 considerand temperatura de echilibru de 12oC (vezi anexă – exemplu de calcul).

III.1.3.4. Temperaturi de calcul (θi, θu, θiad)


• Temperaturile interioare ale încăperilor încălzite (θi)
Se consideră conform reglementărilor tehnice în vigoare (Mc001/2006, SR 1907/2).

Dacă într"o clădire încăperile au temperaturi de calcul diferite (în limita a ±4oC), dar există o
temperatură predominantă, în calcule se consideră această temperatură. Pentru clădirile de locuit
se consideră θi = +20oC, ca temperatură predominantă conform Mc001"PI(I.9.1.1.1).

18
Dacă adiacent volumului încălzit (apartamente), sunt spaŃii a căror temperatură indicată de norme
sau rezultată dintr"un calcul de bilanŃ termic (casa scărilor), este mai mică cu cel mult 4oC decât a
volumului încălzit, calculul se consideră monozonal iar temperatura interioară de calcul se poate
considera temperatura medie ponderată a tuturor zonelor încălzite:

θi = ∑θ ⋅ A
ij j
[oC] (III.1.2)
∑A j

în care:
Aj este aria zonei j în m2, având temperatura interioară θij în [°C] .

• Temperatura interioară corectată θiad (în cazul clădirilor terŃiare cu energie furnizată
intermitent) pe perioada de încălzire
Acest parametru are o valoare constantă care conduce la acelea&i pierderi termice ca &i în cazul
încălzirii cu intermitenŃă pe perioada considerată. Pentru fiecare perioadă de încălzire redusă
temperatura interioară corectată se calculează utilizând procedura definită în Mc001/2006.
• Temperatura interioară a spaŃiilor neîncălzite θu se calculează conform Mc 001 – PI.

III.1.3.5. Determinarea programului de funcŃionare


În cazul utilizării încălzirii cu intermitenŃă, programul de funcŃionare se împarte în intervale de
încălzire normală alternând cu intervale de încălzire redusă (de exemplu nopŃi, sfâr&ituri de
săptămână &i vacanŃe).

Pentru intervalele de încălzire normală se stabile&te temperatura interioară convenŃională de calcul


constantă.
Pentru perioadele de încălzire redusă pot fi programe de funcŃionare diferite. În acest caz
consumurile de energie se vor calcula pentru fiecare tip de perioadă de încălzire, conform Mc001"
PII.1

III.1.3.6. Calculul pierderilor de căldură ale clădirii (QL)


Pierderile de căldură, QL, ale unei clădiri monozonă, încălzită la o temperatură interioară θi
considerată constantă, pentru o perioadă de calcul dată, sunt :
QL = H ⋅ (θ i − θ e ) t = Φ L ⋅ t [kWh] (III.1.3)
în care

θi este temperatura interioară de calcul, conform indicaŃiilor de la paragraful III.1.3.4 în [°C];


θe " temperatura exterioară medie pe perioada de calcul conform indicaŃiilor de la paragraful
III.1.3.3 în [°C];
t " număr de ore din perioada de calcul în [h];
H " coeficientul de pierderi termice al clădirii în [W/K];
ΦL= H(θi " θe) " fluxul termic pierdut de clădire, în [W].

Coeficientul de pierderi termice H, se calculează cu relaŃia:


H = HT + H V [kW/K] (III.1.4)

19
Coeficientul de pierderi termice prin transmisie HT:
H T = L + Ls + H u [kW/K] (III.1.5)

unde:

L este coeficientul de cuplaj termic prin anvelopa exterioră clădirii, definit prin relaŃia
L= ΣUjAj + Σψklk + Σχj , în [W/K] unde Uj este transmitanŃa termică e elementului de construcŃie j
în [W/m2K], Aj este aria elementului de construcŃie j în [m2], ψk este transmitanŃă punŃilor termice
liniare k, lk este lungimea punŃii termice liniare k în [m] iar χj este coeficientul punŃilor termice
punctuale ale elementului de construcŃie j (conform Mc001"PI);
Ls este coeficientul de cuplaj termic prin sol, (conform Mc001"PI, în [W/K];
Hu este coeficientul de pierderi termice prin spaŃii neîncălzite (conform Mc001"PI,), în [W/K];
Hv este coeficientul de pierderi termice aferente debitului de aer pătruns în clădire, în [W/K].

Pierderile termice cauzate de permeabilitatea la aer a anvelopei clădirii (conform Mc001"PI,) sunt
exprimate cu relaŃia:
H V = ρa ca V [kW/K] (III.1.6)

în care:
ρa ⋅ ca " capacitatea termică volumică; ρa ⋅ ca = 1200 J/(m3K) sau ρa ⋅ ca = 0,34 Wh/(m3K);
V " debitul mediu volumic de aer proaspăt, în [m3/s] sau [m3/h].
Sau cu relaŃia:
H v = ρa ca n a V [kW/K] (III.1.7)

în care:
na este numărul mediu de schimburi de aer pe oră, în [h"1];
V " volumul încălzit, în m3.

Pentru clădirile de locuit &i asimilate acestora, numărul mediu de schimburi de aer pe oră datorate
permeabilităŃii la aer a clădirii, poate fi evaluat în funcŃie de:
• categoria de clădire;
• clasa de adăpostire a clădirii;
• clasa de permeabilitate la aer a clădirii,
utilizând datele din tabelul 9.7.1 din Metodologia Mc001"PI.

În cazul în care se aplică împărŃirea în perioade de încălzire diferite, pierderile termice, QL, ale unei
clădiri mono"zonă încălzită la o temperatură uniformă &i pentru o perioadă de calcul dată, se
calculează cu relaŃia:
N
QL = ∑ N j H j (θiad , j − θe )t j [kWh] (III.1.8)
j =1

în care
Nj " numărul de perioade de încălzire de fiecare tip (de exemplu 3: pentru normal, noapte &i
sfâr&it de săptămână), pe durata perioadei de calcul;
θiad,j " temperatura interioară corectată a perioadei de încălzire j, în [°C];

20
tj " număr de ore din perioada de încălzire j , corespunzătoare regimului de încălzire, în [h];
Hj " coeficientul de pierderi termice ale clădirii în perioada j, în [W/K].
Θe " temperatura exterioară medie a perioadei de încălzire în [°C];

∑N t
j =1
j j reprezintă durata perioadei de calcul.

III.1.3.7. Calculul aporturilor de căldură (Qg)


Aporturile totale de căldură ale unei clădiri sau zone, Qg, reprezintă suma degajărilor interioare de
căldură &i aporturilor radiaŃiei solare:
Q g = Qi + Q s = Φ g ⋅ t [kWh] (III.1.9)
Φg = Φi + Φs " fiind fluxul termic al aporturilor totale de căldură, exprimat în [kW].

Aporturile interioare de căldură, Qi, cuprind toată cantitatea de căldură generată în spaŃiul încălzit
de sursele interioare, altele decât instalaŃia de încălzire, ca de exemplu :
" degajări metabolice care provin de la ocupanŃi;
" degajări de căldură de la aparate &i instalaŃia de iluminat.

Pentru calculul degajărilor de căldură la clădirile rezidenŃiale se utilizează fluxurile termice medii
lunare sau pe sezonul de încălzire, în funcŃie de perioada de calcul stabilită. În acest caz, aporturile
de căldură interioare se consideră 4W/m2 pentru clădiri de locuit, iar energia termică
corespunzătoare se calculează cu relaŃia următoare:
Qi = 4 * AINC * t [kWh] (III.1.10)
Φi = 4*Ainc [kW]
Pentru clădirile terŃiare, aporturile de la sursele interioare se determină Ńinând cont de numărul de
surse interioare &i puterea lor, de aporturile de la iluminat dar &i de aporturile de la ocupanŃi în
funcŃie de numărul de ore de ocupare.
Qi = [Φ i,h + (1 - b) Φ i,u ] * t = Φ I * t [kWh] (III.1.11)
unde:
Ф i,h – sunt aporturi de la sursele interioare, în [kW]
Ф i,u – sunt aporturi interioare încăperilor neîncălzite alăturate, în [kW]
b – coeficient de reducere ce Ńine seama că spaŃiul neîncălzit este la o temperatură diferită de cea
exterioară (se consultă Mc001"PI);

Pentru calculul aporturilor de căldură datorate radiaŃiei solare, suprafeŃele care se iau în
considerare pentru iarnă sunt vitrajele, pereŃii &i plan&eele interioare ale serelor &i verandelor,
pereŃii situaŃi în spatele unei placări transparente sau a izolaŃiei transparente. Aporturile solare
depind de radiaŃia solară totală corespunzătoare localităŃii, de orientarea suprafeŃelor receptoare,
de umbrirea permanentă &i caracteristicile de transmisie &i absorbŃie solară ale suprafeŃelor
receptoare.

21
Pentru o perioadă de calcul dată, t, aporturile solare prin suprafeŃe vitrate se calculează cu relaŃia
următoare :
 
QS =  ∑[ I sj ∑ Asnj ] + (1 − b)∑[ I sj ∑ Asnj.u ] * t = Φ S * t [kWh] (III.1.12)
 j n j j 

unde:
" Isj este radiaŃia solară totală medie pe perioada de calcul pe o suprafaŃă de 1 m² având
orientarea j, în [W/m²];
" Asnj " aria receptoare echivalentă a suprafeŃei n având orientarea j în [m2];
" Asnj u " aria receptoare echivalentă a suprafeŃei n având orientarea j pentru spaŃiile neîncălzite
adiacente spaŃiului încălzit în [m2];

Prima sumă se efectuează pentru toate orientarile j, iar a doua pentru toate suprafeŃele n care
captează radiaŃia solară.

Aria receptoare echivalentă As a unui element de anvelopă vitrat (de exemplu o fereastră) este:
A S = A ⋅ FS ⋅ FF ⋅ g [m2] (III.1.13)
unde :
A este aria totală a elementului vitrat n (de exemplu, aria ferestrei) în [m2];
FS " factorul de umbrire al suprafeŃei n;
FF " factorul de reducere pentru ramele vitrajelor, egal cu raportul dintre aria suprafeŃei
transparente &i aria totală a elementului vitrat (conform Mc001"PI);
g " transmitanŃa totală la energia solară a suprafeŃei n.

Pentru definirea factorului de umbrire &i a transmitanŃei la energia solară a vitrajului, se iau în
considerare numai elementele de umbrire &i de protecŃie solară permanente, conform indicaŃiilor
din Metodologia Mc001"PI (anexa A12).

TransmitanŃa g se calculează în funcŃie de g ⊥ aplicând un factor de corecŃie astfel:


g = Fw ⋅ g ⊥ (III.1.14)
Documentul recomandat pentru calculul valorilor g &i a unor valori tipice pentru factorii de
transmisie solară este Mc001/2006 – PI, anexa A12.

Factorul de umbrire, FS , variază între 0 &i 1, reprezintă reducerea radiaŃiei solare incidente cauzată
de umbriri permanente ale suprafeŃei considerate datorită unuia din următorii factori:
" alte clădiri;
" elemente topografice (coline, arbori etc.);
" proeminenŃe;
" alte elemente ale aceleia&i clădiri ;
" poziŃia elementului vitrat faŃă de suprafaŃa exterioară a peretelui exterior.
Factorul de umbrire este definit astfel :
I s , ps
Fs = Is (III.1.15)

22
unde :
I s,ps este radiaŃia solară totală primită de suprafaŃa receptoare cu umbriri permanente pe
durata sezonului de încalzire în [W/m2];
Is " radiaŃia solară totală pe care ar primi"o suprafaŃa receptoare în absenŃa umbririi în
2
[W/m ].

III.1.3.8. Determinarea factorului de utilizare (η)


Calculul factorului de utilizare al aporturilor de căldură se face Ńinând seama de coeficientul
adimensional γ care reprezintă raportul dintre aporturi &i pierderi de căldură:
Qg Φg
γ= = (III.1.16)
QL ΦL

Factorul de utilizare, η, are rolul de a compensa pierderile termice suplimentare care apar atunci
când aporturile de căldură depă&esc pierderile termice calculate &i se calculează astfel:
1−γ a
dacă γ ≠1 η= (III.1.17)
1 − γ a +1
a
dacă γ=1 η= (III.1.18)
a +1
unde a este un parametru numeric care depinde de constanta de timp τ, definită prin relaŃia:
τ
a = a0 + (III.1.19)
τ0

Valorile pentru a0 &i τ0 sunt indicate în tabelul II.1.2 din Metodologia Mc001"PII.1 pentru clădirile
alimentate continuu respectiv intermitent cu energie termică

Constanta de timp, τ , caracterizează inerŃia termică interioară a spaŃiului încălzit &i se determină
cu relaŃia:
C
τ= [h] (III.1.20)
H
C este capacitatea termică interioară a clădirii în [Wh/K];
H " coeficientul de pierderi termice al clădirii în [W/K].

Figura II.1.5 din Medologia Mc001"PII.1 prezintă factorii de utilizare pentru perioadele de calcul
lunar &i pentru diverse constante de timp, pentru clădiri din categoria I (încălzite continuu) &i II
(încălzite numai pe timpul zilei).

Capacitatea termică interioară a clădirii, C, se calculează prin însumarea capacitaŃilor termice ale
tuturor elementelor de construcŃie în contact termic direct cu aerul interior al zonei considerate:

C = ΣχjAj = ΣjΣi ρij cij dij Aj [Wh/K] (III.1.21)

23
unde:
χj – este capacitatea termică interioară raportată la arie a elementului de construcŃie j;
Aj " aria elementului j, în [m2];
ρij " densitatea materialului stratului i din elementul j, în [kg/m3];
cij " căldura specifică masică a materialului stratului i, din elementul j , în [J/kgK];
dij " grosimea stratului i din elementul j , în [m].

Suma se efectuează pentru toate straturile fiecărui element de construcŃie, pornind de la suprafaŃa
interioară până fie la primul strat termoizolant, grosimea maximă fiind indicată în tabelul II.1.1 din
Metodologia Mc001"PII.1, fie în mijlocul elementului de construcŃie, la distanŃa cea mai mică.

III.1.3.9. Perioada de încălzire a clădirii


Perioada de încălzire reală se stabile&te în funcŃie de temperatura de echilibru a clădirii conform
Mc001"2006 (II.1.5.11.2).

III.1.3.10. Necesarul de căldură pentru încălzire (Qh)


Se determină pentru fiecare perioadă de calcul/sezon cu relaŃia:
Qh=QL " ηQg [kWh] (III.1.22)
unde pierderile termice, QL, &i aporturile de căldură, Qg, se calculează de asemenea pentru fiecare
perioadă de calcul/sezon.

III.1.3.11. Pierderile de căldură prin transmisie la nivelul corpurilor de încălzire (Qem)


Pierderile la transmisia căldurii către volumul încălzit se calculează astfel:
Qem = Qem,str + Qem,emb + Qem,c [kWh] (III.1.23)

în care:
Qem,str sunt pierderile de căldură cauzate de distribuŃia neuniformă a temperaturii, în [kWh];
Qem,emb " pierderile de căldură cauzate de poziŃia suprafeŃelor încălzitoare montate în elementele de
construcŃie " cazul pardoselii, plafonului sau pereŃilor radianŃi, în [kWh];
Qem,c " pierderile de căldură cauzate de dispozitivele de reglare a temperaturii interioare, în
[kWh].

Pierderile de căldură datorate distribuŃiei neuniforme a temperaturii interioare se calculează


folosind valori experimentale stabilite pentru eficienŃa sistemelor de transmisie a căldurii ηem cu
relaŃia:
1 − η em
Q em ,str = ⋅ Qh [kWh] (III.1.24)
η em

Anexa II.1.B din Metodologia Mc001"PII.1 conŃine exemple de valori pentru eficienŃa sistemelor de
transmisie a căldurii ηem ca urmare a distribuŃiei neuniforme a temperaturii interioare.

Pierderile de căldură Qem,emb se calculează atunci când elementul de construcŃie încălzitor conŃine o
suprafaŃă orientată către exteriorul spaŃiului încălzit, către sol, către alte clădiri sau către alte spaŃii
neîncălzite.

24
În situaŃia în care caracteristicile suprafeŃelor emisive (exemplu: grosimea sau tipul izolaŃiei
termice) sunt diferite în cadrul aceleia&i clădiri, este necesară separarea calculelor pentru fiecare
zonă omogenă din punct de vedere al instalaŃiei de încălzire prin radiaŃie. RelaŃiile de calcul pentru
aceste pierderi se găsesc în Metodologia Mc001"PII.1.

Pierderile de căldură ale instalaŃiilor de încălzire Qem,c se referă doar la sistemul de reglare al
consumatorului (sistemul de emisie), neluând în calcul influenŃele pe care reglarea centrală sau
locală le poate avea asupra eficienŃei sursei de căldură sau asupra pierderilor de căldură din
reŃeaua de distribuŃie.

Dacă se cunoa&te eficienŃa sistemului de reglare ηc, pierderile de căldură pe care le implică
utilizarea unui sistem real de reglare sunt date de:
1 − ηc
Q em,c = ⋅ Qh [kWh] (III.1.25)
ηc
în care valori ale eficienŃei sistemului de reglare ηc se pot lua din Anexa II.1.C din Metodologia
Mc001"PII.1.

III.1.3.12. Pierderi de căldură prin sistemul de distribuŃie interior clădirii (Qd)


Energia termică pierdută pe reŃeaua de distribuŃie în perioada de calcul t, este:
Qd = ∑ U i ⋅ (θ m − θ a ,i ) ⋅ Li ⋅ t H [kWh] (III.1.26)
i

unde:
U valoarea coeficientului de transfer de căldură, în [W/mK];
θm temperatura medie a agentului termic, în [°C];
θa temperatura aerului exterior (ambianŃă), în [°C];
L lungimea conductei, în [m];
t numărul de ore în perioada de calcul [h];
i indicele corespunzător conductelor cu acelea&i condiŃii la limită

coeficientul de transfer de căldură U pentru conductele izolate, montate în exterior este dat de
relaŃia:
π
U= [W/mK] (III.1.27)
1 D 1
( ⋅ ln a + )
2 ⋅ λD Di α a ⋅ Da
în care:
Di , D a " diametrele conductei fără izolaŃie, respectiv diametrul exterior al conductei în [m];
αa " coeficientul global de transfer termic la exteriorul conductei (W/m²K) ;
λD " coeficientul de conducŃie a izolaŃiei [W/mK].

Coeficientul de transfer U pentru conducte pozate subteran se calculează cu relaŃia:


π
U em = [W/mK] (III.1.28)
1 1 D 1 4⋅ z
( ⋅ ln a + ⋅ ln )
2 λD Di λE Da

25
unde:
z este adâncimea de pozare, în [m];
λE – coeficientul de conductivitate al solului [W/mK].

La calculul pierderilor de căldură ale conductelor se vor lua în considerare &i pierderile aferente
elementelor conexe (robinete, armături, suporturi neizolate, etc.) sub forma unor lungimi
echivalente Le. În cazul pierderilor prin corpul robinetelor, inclusiv flan&ele de îmbinare, lungimea
echivalentă considerată depinde de existenŃa izolaŃiei a&a cum arată tabelul II.1.3 din Metodologia
Mc001"PII.1 Lungimea echivalentă se va însuma cu lungimea conductelor.

În mod similar, se calculează pierderile de căldură nerecuperabile prin conductele orizontale &i
verticale (coloane), dacă acestea sunt pozate în spaŃii neîncălzite.

În cazul în care conductele orizontale sau verticale se află în spaŃii încălzite, aceste pierderi se
consideră recuperabile, valoarea lor fiind introdusă în bilanŃul de căldură sub forma Qrhh.

Pentru apartamente, se vor calcula pierderile de căldură nerecuperabile ale reŃelelor de distribuŃie
aferente clădirii &i se vor repartiza proporŃional cu suprafaŃa încălzită a apartamentului.

III.1.3.13. Pierderile de căldură ale instalaŃiei de încălzire (Qth)


Pierderile de căldură ale instalaŃiei de încălzire Ńin cont de pierderile sistemului de transmisie al
căldurii la nivelul corpurilor de încălzire Qem &i de pierderile sistemului de distribuŃie al căldurii Qd.
Q th = Q em + Q d [kWh] (III.1.29)

III.1.3.14. Căldura recuperată de la instalaŃia de încălzire (Qrhh)


Căldura recuperată de la instalaŃia de încălzire este o parte a termenului Qth &i se determină cu
relaŃia:
Q rhh = Q d,recuperat [kWh] (III.1.30)
unde:
Qd,recuperat este căldura recuperată din pierderile sistemului de distribuŃie a agentului termic,
calculată conform paragrafului III.1.3.11 pentru tronsoanele de conducte aflate în spaŃii încălzite,
în [kWh];

III.1.3.15. Căldura recuperată de la instalaŃia de apă caldă de consum (Qrhw)


Căldura recuperată de la instalaŃia de apă caldă de consum se determină cu relaŃia:
Q rh w = Q d,recuperat ,a.c.c [kWh] (III.1.31)
unde:
Qd,recuperat a.c.c. este căldura recuperată din pierderile sistemului de distribuŃie a apei calde de
consum, calculată conform paragrafului III.3.3.4 pentru tronsoanele de conducte aflate în spaŃii
încălzite, în [kWh];

26
III.1.3.16. Consumul total de energie pentru încălzire în cazul clădirilor alimentate din surse urbane
(Qfh)
Consumul total de energie pentru încălzire se obŃine din însumarea termenilor prezentaŃi în
paragrafele anterioare, respectiv:
Q f,h = (Q h − Q rhh − Q rhw ) + Q th = Q h + Q em + Q d − (Q rhw + Q rhh + Q rhw ) [kWh/an] (III.1.32)

III.1.4. Procedura de calcul simplificată, pe sezonul de încălzire, pentru clădiri


rezidenŃiale, apartamente <i clădiri terŃiare alimentate de la surse proprii

Regimul de ocupare pentru astfel de clădiri este fie continuu (cu furnizare continuă de energie
pentru încălzire), fie intermitent (cu furnizare intermitentă de energie pentru încălzire). Modelul de
calcul este simplificat, în regim permanent, metoda de calcul aplicându"se pe întreaga perioada de
încălzire.

III.1.4.1. Caracteristici geometrice


A se vedea subcapitolul III.1.3.1.

III.1.4.2. Caracteristici termice


A se vedea subcapitolul III.1.3.2.

III.1.4.3. Determinarea parametrilor climatici (θe, Ij, perioada de încălzire preliminară)


A se vedea subcapitolul III.1.3.3.

III.1.4.4. Temperaturi de calcul (θi, θu, θiad)


A se vedea subcapitolul III.1.3.4.

III.1.4.5. Determinarea programului de funcŃionare


A se vedea subcapitolul III.1.3.5.

III.1.4.6. Calculul pierderilor de căldură ale clădirii (ΦL)


A se vedea subcapitolul III.1.3.6. în care Φ L = H ⋅ (θ i − θ e ) , exprimat în kW.

III.1.4.7. Calculul aporturilor de căldură (Φg)


A se vedea subcapitolul III.1.3.7. în care Φg=Φi+ΦS, exprimat în kW.

III.1.4.8. Determinarea factorului de utilizare (η)


Φg
A se vedea paragraful III.1.3.8. în care γ=
ΦL
III.1.4.9. Determinarea perioadei de încălzire
Perioada de încălzire cuprinde toate zilele pentru care aporturile de căldură calculate cu factorul de
utilizare η, nu compensează pierderile termice. Calculul perioadei de încălzire se face conform
MC001"2006"PII.

27
III.1.4.10. Calculul pierderilor de energie termică ale clădirii (QL)
Pierderile de căldură, QL, ale unei clădiri mono"zonă, încălzită la o temperatură interioară uniformă,
pentru o perioadă de calcul dată, sunt :
QL = H (θ i − θ e ) ⋅t [kWh] (III.1.33)
în care t reprezintă durata perioadei de calcul, în ore.

III.1.4.11. Calculul aporturilor de căldură (Qg)


Dacă aporturile de căldură sunt exprimate ca fluxuri de căldură, Φg, energia corespunzătoare
acestora se determină astfel :
Q g = Φ g ⋅t [kWh] (III.1.34)

III.1.4.12. Necesarul de căldură pentru încălzire (Qh)


A se vedea paragraful III.1.3.10.

III.1.4.13. Pierderile de căldură prin transmisie la nivelul corpurilor de încălzire (Qem)


A se vedea paragraful III.1.3.11.

III.1.4.14. Pierderile de căldură prin sistemul de distribuŃie (Qd)


A se vedea paragraful III.1.3.12.

III.1.4.15. Consumul auxiliar de energie (Wde)


Consumul anual auxiliar de energie electrică, Wde, pentru pompele din instalaŃiile de încălzire se
stabile&te simplificat pe baza unei metode tabelare în funcŃie de aria pardoselilor încălzite din zona
de calcul, tipul sursei &i modul de reglare al pompei. În anexa II.1.F din Metodologia Mc001 se găsesc
valorile orientative privind consumul auxiliar anual de energie electrică pentru instalaŃii de încălzire
cu circulaŃie prin pompare.

În timpul funcŃionării pompelor de circulaŃie, o parte din energia electrică este transformată în
energie termică care se transferă apei. O altă parte din energia termică este transferată
(transmisă) mediului ambiant.

Energia recuperată din apă este:


Qd ,r ,w = kWd ,e = 0, 25 ⋅ Wd ,e [kWh/an] (III.1.35)

III.1.4.16. Pierderile de căldură la nivelul sursei de căldură (QG)


Pierderea de căldură totală la nivelul generatorului se calculează în funcŃie de randamentul
sezonier net ηGnet cu relaŃia următoare:
1 − ηG , net
QG = QG , out [kWh] (III.1.36)
ηG , net

QG,out se calculează în funcŃie de tipul de cazan:


o pentru cazane de încălzire:
QG,out = Qh + Qem + Qd " kWd,e [kWh] (III.1.37)
Pentru termenul kWd,e a se vedea paragraful III.1.4.15.

28
o pentru cazane de încălzire &i preparare apă caldă de consum:
QG,out = Qh + Qem + Qd " kWd,e + Qacc [kWh] (III.1.38)
Pentru termenul Qacc ( energia consumată de instalaŃia de apă caldă de consum în [kWh]) a se
vedea capitolul III.3.

o pentru instalaŃiile de încălzire care utilizează combinat surse clasice &i neconvenŃionale sau
regenerabile de energie:
QG,out = Qh + Qem + Qd "kWd,e + Qacc " Qrg [kWh] (III.1.39)

unde
Qrg este energia furnizată de sursele regenerabile în perioada de calcul, în [kWh];
Qacc " energia consumată de instalaŃia de preparare apă caldă de consum, în [kWh].
Randamentul sezonier net ηGnet se calculează în funcŃie de tipul de cazan, de tipul de combustibil &i
de modul de funcŃionare. Pentru ca rezultatele să acopere solicitarea cazanului în sarcină variabilă
se consideră randamentul la încărcare maximă &i randamentul la sarcina minima de 30%.

În tabelul II.1.7 din Metodologia Mc001"PII.1 se indică valoarea maximă acceptată de norme
pentru randamentul sezonier net, ηG,net, în funcŃie de tipul cazanului.

Pentru calculul randamentului brut se utilizează factorii de conversie f din tabelul II.1.8 în ecuaŃia
următoare:
ηG,net=ηG,net /f (III.1.40)

Randamentele cazanelor se calculează conform capitolului II.1.8.3.1. din Metodologia Mc001"PII.1.

III.1.4.17. Pierderile de căldură ale instalaŃiei de încălzire (Qth)


Pierderile de căldură ale instalaŃiei de încălzire Ńin cont de pierderile sistemului de transmisie al
căldurii Qem, de pierderile sistemului de distribuŃie al căldurii Qd de pierderile sistemului de
generare al căldurii QG &i de energia auxiliară consumată de pompe Wd,e.
Qth = Qem + Qd + QG [kWh] (III.1.41)

III.1.4.18. Căldura recuperată de la instalaŃia de încălzire (Qrhh)


Căldura recuperată de la instalaŃia de încălzire (componente termice sau electrice) este o parte a
termenului Qth &i se determină cu relaŃia:
Q rhh = Q d , recuperat [kWh] (III.1.42)
unde:
Qd,recuperat se calculează conform paragrafului III.1.3.14, în [kWh];

III.1.4.19. Căldura recuperată de la instalaŃia de apă caldă de consum (Qrwh)


Căldura recuperată de la instalaŃia de apă caldă de consum (componente termice sau electrice) se
determină cu relaŃia:
Q rhw = Q d,recuperat ,a.c.c + Q d,r,w,a.c.c. [kWh] (III.1.43)

29
unde:
Qd,recuperat a.c.c. este căldura recuperată din pierderile sistemului de distribuŃie a apei calde de
consum, calculată conform paragrafului III.3.3.4 pentru tronsoanele de conducte aflate în spaŃii
încălzite, în [kWh];;
Qd,r,w,a.c.c. = 0,25 Wac,e
Wac,e se determină conform capitol III.3.3.5

III.1.4.20. Consumul total de căldură pentru încălzire în cazul clădirilor alimentate din surse proprii
(Qfh)
Consumul total de energie pentru încălzire se obŃine din însumarea termenilor prezentaŃi în
paragrafele anterioare, respectiv:
Q f,h = (Q h − Q rhh − Q rhw ) + Q th = Q h + Q em + Q d + Wde + Q G − (Q rhh + Q rhw ) [kWh/an](III.1.44)

Pentru apartamentele dintr"o clădire alimentată cu energie termică de la surse proprii pierderile
de căldură pe distribuŃie, consumul de energie electrică &i pierderile de căldură la nivelul sursei se
vor repartiza proporŃional cu suprafaŃa încălzită a apartamentului.

30
III.2. INSTALAłII DE VENTILARE I CLIMATIZARE

Acest capitol cuprinde metodele de calcul pentru evaluarea consumului de energie al instalaŃiilor
de ventilare i climatizare, pentru următoarele situaŃii:
instalaŃii de climatizare (răcire) pentru clădiri i apartamente, considerând numai sarcina de
căldură sensibilă;
instalaŃii de ventilare mecanică;
instalaŃii de climatizare considerând sarcina de căldură sensibilă i latentă.

Metodele detaliază necesarul de energie la nivelul clădirii/apartamentului i consumul de energie al


sistemelor.

III.2.1. ConŃinut general

În forma cea mai generală, consumul de energie al instalaŃiilor de climatizare se determină pe


bază de bilanŃ care cuprinde următoarele componente:
necesarul de energie pentru răcire/climatizare (la nivelul clădirii/apartamentului);
consumul de energie al instalaŃiei de ventilare mecanică (dacă există);
consumul de energie al componentelor auxiliare ale sistemului de ventilare/climatizare: pompe,
ventilatoare, recuperatoare etc.;
consumul de energie al sistemului de generare a frigului;
pierderile termice pe circuitele de apă i de aer ale sistemului;
recuperările de energie din sistem.

Componentele menŃionate se evaluează i se însumează diferit la nivelul sistemelor, în funcŃie de


tipul i de complexitatea acestora.

III.2.2. Evaluarea consumului de energie pentru instalaŃii de climatizare (răcire),


considerând numai sarcina de căldură sensibilă; scheme generale

Metoda se aplică la clădiri rezidenŃiale/apartamente sau clădiri terŃiare climatizate cu sarcini reduse
de căldură latentă. Sistemul de climatizare poate fi „numai aer” sau „aer – apă”.

Pentru determinarea necesarului de energie pentru răcirea clădirilor, metodologia de calcul


a performanŃei energetice a clădirilor Mc001-PII detaliază:
metoda de calcul lunară,
metoda orară simplificată.

În Breviar se detaliază metoda lunară; metoda orară necesită un calcul automat.

Consumul de energie din sistemul de climatizare se poate calcula:


- printr-o metodă simplificată care introduce randamentul global al sistemului;
- pe baza puterilor calculate în condiŃii nominale de calcul i considerând un timp echivalent de
funcŃionare a sistemului.

31
Astfel, consumul de energie din sistemul de climatizare, în cazul în care se ia în considerare numai
căldura sensibilă, se determină cuplând metodele de calcul ale necesarului de energie pentru
răcirea clădirii, cu metodele de calcul al consumului de energie din sistem.

Procedura pentru diferitele situaŃii, se poate urmări în schemele logice după cum urmează:
necesarul de energie al încăperii (sarcina sensibilă) după metoda lunară i evaluarea consumului
de energie al sistemului prin metoda simplificată, figura III.2.1;
necesarul de energie al încăperii (sarcina sensibilă) i evaluarea consumului de energie al
sistemului pe baza puterilor stabilite în condiŃii nominale de calcul, figura III.2.2.

Pentru sistemele care iau în considerare numai căldura sensibilă se recomandă ca fluxurile de
energie să fie urmărite în diagrama din figura 2.4 din Mc001-PII.

PERIOADA DE RACIRE III.2.5


CARACTERISTICI CARACTERISTICI
GEOMETRICE ZONA TERMOTEHNICE PARAMETRII CLIMATICI (Normativ I5,
(U,H,L) SR 4839) (θe, Is)
III.1.3.1 III.1.3.2

TEMPERATURI FACTOR DE PROGRAM DE


FUNCTIONARE
INTERIOARE DE UTILIZARE
(t)
CALCUL (θi) (ηTr,R) proiect
proiect III.2.2.1
Normativ I5

APORTURI/ PIERDERI DE CALDURA ALE SURSE DE CĂLDURĂ PENTRU CLADIRE


CLADIRII (TRANSMISIE+VENTILARE) (SOLARE+INTERIOARE)
(QT + QV) (Qs + Qint)
III.2.2.1 i III.2.3 III.2.2.1

NECESAR DE ENERGIE PENTRU RĂCIRE


(Qsist,CTA)

III.2.2.2

CONSUM DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU


INSTALATIA DE CLIMATIZARE
(Qel. tot)
III.2.2.3

Fig. III.2.1. Schema de calcul pentru necesarul de energie al clădirii/apartament (sarcina


sensibilă), metoda lunară i evaluarea consumului de energie al sistemului prin metoda simplificată

32
CARACTERISTICI PERIOADA DE RACIRE
CARACTERISTICI
GEOMETRICE ZONA PARAMETRII CLIMATICI (Normativ I5,
TERMOTEHNICE
SR 4839) (θe, xe, Is)
(U,H,L)
III.1.3.1 III.1.3.2 III.2.5

TEMPERATURI DE FACTOR DE PROGRAM DE


CALCUL UTILIZARE (ηTr,R) FUNCTIONARE
(θi) (t)
proiect III.2.2.1 proiect

APORTURI/ PIERDERI DE CALDURA


ALE CLADIRII SURSE DE CĂLDURĂ PENTRU APORTURI/PIERDERI DE CALDURA
(TRANSMISIE+VENTILARE) CLADIRE (SOLARE+INTERIOARE) IN CONDUCTE DE AER
(QT + QV) (Qs + Qint)
III.2.2.1 sau III.2.3 III.2.2.1 III.2.2.3.

CARACTERISTICI CENTRALA
NECESAR DE ENERGIE
DE TRATARE AER ** PENTRU RĂCIRE LA
NIVELUL CTA CARACTERISTICI ALE
SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE
III.2.3.2 (Qsist,CTA) ** AER SI APA RACITA
III.2.3.33.2.,III.3.2.5, (L,d, θ)
III.3.3.4

COEFICIENT DE ENERGIA NECESARA PENTRU RACIRE LA NIVELUL


PERFORMANTA AL SURSEI DE FRIG
SISTEMULUI DE PRODUCERE PIERDERI TERMICE IN SISTEMUL DE DISTRIBUTIE
A FRIGULUI (COP) APA RACITA
(QR, sist,F)
III.2.2.3
III.3.2.6

CONSUM DE ENERGIE PIERDERI DE ENERGIE ENERGIE ELECTRICA UTILA


AUXILIARA ELECTRICA PENTRU GENERAREA
(Q aux) LA SURSA DE FRIG FRIGULUI
(Qpierd.GTF) (Qel. util F)
III.2.2.3 III.2.2.3 III.2.2.3
III.3.4.3 III.3.4.2

CONSUM DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU


INSTALATIA DE CLIMATIZARE
(Qel. tot)
III.2.2.3 (sau III.2.3.3**)

Fig. III.2.2. Necesarul de energie al clădirii/apartament (sarcina sensibilă) i evaluarea


consumului de energie al sistemului pe baza puterilor stabilite în condiŃii de calcul.

** Numai pentru sistemele de ventilare care realizează tratarea aerului, utilizate i pentru răcire/încălzire

33
Procedura generală de calcul
Principalele date de intrare necesare pentru efectuarea calculelor sunt:
caracteristicile elementelor de anvelopă i ale sistemului de ventilare;
sursele interioare de căldură,
date referitoare la climatul exterior;
date privind sistemul de climatizare (răcire): ▪ partiŃionarea clădirii în zone de calcul; ▪ tipul
de sistem pe fiecare zonă, elemente componente i eficienŃa acestora; ▪ pierderi de energie la
sursele de răcire i pe distribuŃia agentului termic; ▪ sisteme de recuperarea energiei i care
utilizează surse regenerabile; ▪ debitele de aer ▪ modul de comandă i control pentru menŃinerea
parametrilor la valorile prescrise;
date referitoare la sistemul de ventilare: tipul sistemului (naturală sau mecanică, cu sau
fără tratarea aerului), elemente componente.

Principalele rezultate ale calculelor sunt:


durata sezonului de răcire;
necesarul de energie lunar i anual pentru răcirea clădirilor ;
consumul de energie lunar i anual pentru răcirea clădirilor ;
consumul de energie auxiliar pentru răcire i ventilare;
consumul total de energie pentru climatizare.

În metoda lunară, bilanŃul de energie se scrie pentru o periodă de timp de o lună. Parametrii
climatici sunt valori medii pentru luna de calcul.

Clădirea poate avea mai multe zone termice, cu temperaturi interioare prescrise diferite i cu
scenarii de funcŃionare diferite. In cele ce urmează se prezintă calculul pentru o clădire monozonă;
în cazul mai multor zone, calculul se repetă similar pentru fiecare zonă i rezultatele se însumează
după caz, la nivelul zonelor i a sistemelor, cu sau fără a lua în considerare interacŃiunea dintre
zone.

Sistemul de răcire poate avea o funcŃionare continuă sau intermitentă.

Calculul se realizează urmărind etapele descrise în cele ce urmează.

1) Se define te conturul zonei condiŃionate (răcite), cu toate caracteristicile termofizice ale


anvelopei.

2) Se stabile te durata sezonului de răcire.

3) Se calculează pentru fiecare lună, pe bază de bilanŃ, necesarul de energie pentru răcirea clădirii,
QR.

BilanŃul de energie la nivelul clădirii include următorii termeni (numai căldură sensibilă):
- transferul de căldură prin transmisie, dintre spaŃiul climatizat i mediul exterior, datorat
diferenŃelor de temperatură,

34
- transferul de căldură pentru încălzirea/răcirea aerului de ventilare introdus mecanic sau natural,
datorat diferenŃelor de temperatură dintre spaŃiul climatizat i aerul introdus,
- căldura provenită de la sursele interioare de căldură,
- căldura datorată aporturilor solare.

4) Se calculează energia consumată la nivelul sistemului, pe baza bilanŃului de energie al


sistemului de răcire care include după caz, urmatorii factori:
necesarul de energie pentru răcirea clădirii;
energia furnizată de sistemele ce utilizează energie regenerabilă;
pierderile de energie care au loc la generare, stocare, distribuŃie i emisie în sistemele de răcire;
energia introdusă în sistemele de răcire;
ca un caz particular, energia primară produsă de aceste sisteme de răcire (de exemplu energie
electrică ce rezultă dintr-un sistem de co sau trigenerare).

BilanŃul de energie al fiecărui sistem cuprinde de asemenea i energia recuperată în sistem de la


diverse surse i la diferite niveluri.

III.2.2.1. Calculul necesarului de energie pentru răcirea clădirilor/apartamentelor, metoda lunară,


numai căldură sensibilă.

Necesarul de energie pentru fiecare lună de calcul Q R [MJ], se calculează conform relaŃiei:
Q R = Qsurse,R ± ηR QTr,R (III.2.1)
în care:
- QTr,R - energia totală transferată între clădire i mediul exterior, în situaŃia răcirii clădirilor,
[MJ];
- Qsurse,R - energia furnizată clădirii de sursele de căldură, în situaŃia răcirii, [MJ],
- ηR - factorul de utilizare a pierderilor de căldură, în situaŃia răcirii.

Semnul plus sau minus din relaŃia III.2.1 are semnificaŃia că în medoda lunară, QTr,R poate apare
ca aport sau pierdere de căldură.

Căldură transferată între clădire i mediul adiacent neclimatizat, QTr se calculează cu relaŃia:
QTr = QT + QV (III.2.2)
în care:
QT - căldura transferată prin transmisie, [MJ];
QV - căldura transferată prin aerul de ventilare, [MJ].

Căldura totală de la sursele interioare, Qsurse :


Qsurse = Qint + QS (III.2.3)
cu:
Qint - căldura degajată de sursele interioare , [MJ];
QS - căldura provenită de la soare , [MJ].

Pentru calcul se detaliază în continuare mărimile din relaŃiile III.2.2 i III.2.3.


QT = Σk { HT,k. (θi – θe,k)}.t (III.2.4)

35
în care:
HT,k – coeficientul de transfer termic al elementului k, către spaŃiul sau zona de
temperatură θe,k, [W/K];
θi - temperatura interioară a clădirii, prevăzută în proiect pentru a realiza confortul termic
interior în situaŃia climatizării;
θe,k - temperatura exterioară medie lunară sau a zonei adiacente elementului k;
t - durata de calcul (pentru fiecare lună); [Ms].
Pentru fiecare element exterior, transmitanŃa HT, se calculează cu relaŃia:
HT = L + Ls + Hu (III.2.5)
unde: L - coeficientul de cuplaj termic pentru anvelopa clădirii, [W/K]; Ls - coeficientul de cuplaj
termic pentru sol, [W/K]; Hu - coeficientul de transfer termic către spaŃii neclimate, [W/K].
L= ΣUjAj + Σψklk + Σχj [W/K] (III.2.6)

unde: Uj - transmitanŃa termică a elementului ”j” de anvelopă a clădirii, [W/(m2K)]; Aj – aria


elementului „j”, [m2]; ψk - transmitanŃa termică liniară a punŃii termice liniare „k”, [W/(mK)]; lk –
lungimea punŃii termice liniare „k”, [m]; χj - transmitanŃa termică punctuală a punŃii termice
punctuale j, [W/K].

Pentru semnificaŃia fizică i detalierea calculelor privind caracteristicile termice ale elementelor de
construcŃie - document recomandat: Mc001/2006.

În calculul transferului de căldură către zone/clădiri adiacente zonei climatizate, temperatura


θ e,k reprezintă temperatura zonei/clădirii adiacente, având valori care corespund structurii i
utilizării acesteia; efectul radiaŃiei solare asupra temperaturii θ e,k asupra spaŃiilor foarte vitrate
adiacente zonei climatizate, trebuie tratat prin modele detaliate; la calculul transferului de căldură
către sol temperatura θ e,k este egală cu temperatura mediului exterior.
Efectul radiaŃiei nocturne trebuie luat în considerare mai ales în cazul ferestrelor protejate prin
dispozitive exterioare (obloane sau jaluzele). Pentru tratarea acestor situaŃii ca i pentru alte cazuri
speciale (pereŃi solari ventilaŃi, alte elemente ventilate ale anvelopei, surse interioare de joasă
temperatură), se recomandă Metodologia Mc001 i studii specializate.

Energia disipată de clădire prin ventilare, QV [MJ]se calculează în fiecare conform relaŃiei:
QV = Σk{HV,k(θθi - θintr,k}.t (III.2.7)

în care: HV,k - coeficientul de transfer prin ventilare datorat aerului introdus în zona de calcul, prin
elementul k, [W/K]; θintr,k, - temperatura de introducere (refulare), [K]; θi - temperatura interioară
a clădirii, prescrisă pentru a realiza confortul termic interior în situaŃia climatizării, [K]; t -durata de
calcul, pentru luna respectivă, [Ms].


Pentru un debit de aer volumic V V,k cunoscut, coeficientul de transfer de căldură prin ventilare
HV,k, pentru fiecare lună de calcul, se calculează conform relaŃiei:

H V , k = ρ a ca V V ,k , (III.2.8)

36

în care: V V,k - debitul volumic aferent elementului aeraulic k, [m3/s]; ρ a ca - capacitatea
calorică a aerului refulat ce poate fi considerată 1200 J/m3K.

Valoarea temperaturii de introducere θintr,k a acestui debit, se stabile te pentru una din
următoarele situaŃii:
- ventilare naturală inclusiv infiltraŃii de aer din exterior – θintr,k este egala cu temperatura aerului
exterior θe;
- ventilare naturală ce include infiltraŃii de aer din încăperile adiacente necondiŃionate sau din
poduri, mansarde sau alte spaŃii închise insorite (sere), θintr,k este egala cu temperatura echivalentă
a spaŃiilor adiacente;
- ventilare provenită de la un sistem de ventilare mecanică – θintr,k este egală cu temperatura de
introducere a aerului ce intră prin acest tip de sistem.

Precizări pentru situŃii particulare


În cazul în care aerul de ventilare este tratat (răcit, încălzit), se poate ca θintr = θintr,k, caz în care
energia disipată de clădire prin ventilare, QV = 0. In acest caz, în calculul consumului de energie
al zonei se va include consumul de energie pentru ventilare (§ III.2.3).

Cazul utilizării recuperatoarelor de căldură


Recuperarea căldurii din aerul evacuat se ia în considerare fie prin introducerea în
calcul a unui debit de aer mai mic decâi cel real, reducerea fiind proporŃională cu
eficienŃa recuperatorului, fie înlocuind temperatura exterioară cu temperatura aerului
introdus, obŃinută ca funcŃie de temperatura zonei 9i de eficienŃa recuperatorului. Alte
detalii sunt furnizate în Mc001;PII (§ II.2.4.8.2).

In cazul ventilării nocturne, se consideră un debit volumic mediu suplimentar ∆V V ,k
[m3/s], calculat prin introducerea unor factori de corecŃie ce Ńin cont de diferenŃa de
temperatură, de efectele dinamice 9i de eficienŃa sistemului. Detalii suplimentare sunt
furnizate în Mc001;PII (§ II.2.4.8.2).

Degajări de căldură de la surse interioare


În funcŃie de procesul din încăpere, sursele de căldură pot fi: ocupanŃii, aparate
electrice, iluminatul, căldura degajată sau absorbită datorită instalaŃiilor ce strabat
încăperea, inclusiv cele de canalizare; căldura disipată sau absorbită de instalaŃiile de
ventilare, încălzire sau răcire, altele decât cele pentru climatizarea spaŃiului respectiv,
căldura din procesele tehnologice desfă9urate în încăpere.

Energia totală furnizată de sursele interioare de căldură, în situaŃia răcirii clădirii, Qsurse [MJ] se
calculează cu relaŃia:
Qsurse = ∑ Qsurse,k + ∑ (1 − bl ) * Qsurse ,nc ,l (III.2.9)
k l

Q surse ,k
= Φ surse ,med , k
t
unde:
Qsurse ,nc ,l = Φ surse ,med ,nc ,l t

37
în care: Qsurse,k - energia furnizată de sursa k în spaŃiul climatizat, în timpul lunii considerate, [MJ];
Qsurse,nc,l - energia furnizată de sursa interioară l dintr-un spaŃiu adiacent neclimatizat, în timpul
sezonului sau lunii considerate, [MJ]; bl - factor de reducere al efectului sursei din spaŃiul adiacent
neclimatizat, Φ surse,med ,k - fluxul de căldură mediu degajat de sursa interioară k, Φ surse,med ,nc ,l - fluxul
de căldură mediu degajat de sursa interioară, aflată în spaŃiul adiacent neclimatizat, t - durată
perioadei de calcul (luna), [Ms];

Pentru calcularea degajărilor de căldură de la sursele interioare, se fac următoarele precizări:


- o parte din căldura degajată de sursele interioare, poate fi recuperată fie în elementele
perimetrale ale clădiri, fie în sistemul care se calculează, fie în alt sistem; în cele ce urmează se
consideră numai căldura recuperată în clădire;
- pentru simplificare, cantităŃile mici de căldură disipate în sistem i recuperate în clădire pot fi
ignorate în calculul necesarului de energie pentru răcire, putând fi evaluate în cadrul calculului
performanŃei energetice globale a sistemului, prin introducerea unor factori de corecŃie;
- o sursă rece, ce contribuie la eliminarea unei cantităŃi de căldură din zona de calcul trebuie
tratată ca o sursă obi nuită, dar de semn opus (negativă);

Cu aceste observaŃii, fluxul total de căldură datorat surselor interioare Φ surse [W], se scrie:

Φ surse = Φ oc + Φ ap ,e + Φ il + Φ acm+c + Φ i ,r ,V + Φ proc (III.2.10)

în care: Φ oc - fluxul de căldură cedat de ocupanŃi, [W]; Φ ap ,e - fluxul de căldură cedat de aparatura
electrică,[W]; Φ il - fluxul de căldură de la iluminat, [W]; Φ acm+ c - fluxul de căldură de la
instalaŃiile de apă caldă menajeră i canalizare, [W]; Φ I , R ,V
- fluxul de căldură cedat de instalaŃiile

de încălzire, răcire i ventilare,[W]; Φ proc - fluxul de căldură din procese tehnologice i prepararea
hranei,[W].

Căldura degajată de ocupanŃi i căldura de la aparatura electrică


Valorile orare i săptămânale ale fluxului de căldură cedat de ocupanti i de aparatura electrică
aflată în încăpere trebuie determinate în funcŃie de tipul i gradul de ocupare al clădirii, de modul
de utilizare a clădirii, i de scopul calculului. In acest caz, dificultatea calculului este de a utiliza
valori medii lunare, care să ia în considerare scenarii de funcŃionare, factori de simultaneitate etc.
În absenŃa altor date, pot fi utilizate valorile din Mc001;PII.

Căldura degajată de la iluminatul artificial


Valoarea fluxului de căldură degajat de la iluminat Φ il este suma dintre:
- fluxul de căldură cedat de corpurile de iluminat i
- fluxul de căldură degajat de alte aparate de iluminat prezente în încăpere i care nu fac parte din
prima categorie : corpuri de iluminat decorative, iluminat de siguranŃă, lampi speciale, ingropate
etc. Pentru toate aceste dispozitive, trebuie utilizate valorile existente în documentaŃia de
specialitate, în funcŃie de utilizarea clădirii i scopul calculului.
ObservaŃie : Fluxul de căldură nu include căldura evacuată direct prin sistemul de ventilare utilizat
pentru evacuarea căldurii de la corpurile de iluminat (dacă este utilizat un astfel de sistem).

38
Căldura degajată de la instalaŃiile de apă caldă, apă rece i canalizare
Fluxul de căldură cedat/primit de instalaŃiile de apă rece, apă caldă de consum i canalizare
către/de la încăperea climatizată, se scrie conform relaŃiei:

Φ acm + c = Φ acm + Φ ar + c (III.2.11)


în care: Φ acm = ϕ acm ⋅ Lacm
unde: Φ acm+ c - fluxul de căldură cedat/primit de instalaŃiile de apă rece, apă caldă de consum i
canalizare, [W] ; Φ acm - flux de căldură datorat conductelor de apă caldă, [W]; Φ ar + c - fluxul de
căldură datorat apei reci i canalizarii interioare, [W]; ϕ acm - fluxul de căldură unitar cedat de
instalaŃia de apă caldă de consum, [W/m] ; Lacm - lungimea conductelor din sistemul de apă caldă
menajeră din zona de clădire considerată, [m].

Pentru detaliere, document de referinŃă Mc001-PII.

Dacă se apreciază ca fiind neimportante în raport cu alte fluxuri de căldură, ele pot fi neglijate.

Căldura cedată/absorbită de la sistemele de încălzire, răcire i ventilare, Φ I ,R ,V :

Φ I , R ,V = Φ I + Φ R + ΦV (III.2.12)
în care :
Φ I - flux de căldură de la sistemul de încălzire din spaŃiul climatizat, [W];
Φ R - flux de căldură de la sistemul de răcire din spaŃiul climatizat, [W];
ΦV - flux de căldură de la sistemul de ventilare din spaŃiul climatizat, [W];

Valoarea fluxului de căldură de la sistemul de încălzire Φ I , poate proveni de la surse de energie


auxiliară (pompe, ventilatoare i componente electronice), precum i la căldura disipată în
procesele de emisie, circulaŃie, distribuŃie i inmagazinare a căldurii din sistemul de încălzire, în
zona considerată. Aceste date trebuie considerate, fie ca medii lunare.

Valoarea fluxului de căldură provenit de la sistemul de răcire Φ R se referă la sursele de energie


auxiliară (pompe, ventilatoare i componente electronice) din zona considerată precum i la
căldura disipată în procesele de emisie, circulaŃie, distribuŃie i stocare din sistemul de răcire.
Pentru această metodă, aceste date trebuie obŃinute ca valori medii lunare.

Valoarea fluxului de căldură transferat de la sistemul de ventilare, Φ V se referă la căldura disipată


în zona de calcul de alt sistem de ventilare. Căldura care provine de la sistemul de ventilare care
introduce aer în zona respectivă, trebuie luată în considerare printr-o cre tere a temperaturii de
introducere (relaŃia III.2.34) i de aceea nu trebuie considerată ca o sursă interioară în sine.

39
Căldura degajată de la procese tehnologice i prepararea hranei
Fluxul de căldură transferat către sau de la încăpere ce rezultă din procese tehnologice sau de
preparare a hranei - Φ proc - depinde de tipul de utilizare a clădirii i poate fi determinat pe baza
documentaŃiei de specialitate. Pentru valori prin lipsă se recomandă Mc001-PII.

Fluxurile de căldură se înmulŃesc cu durata de emisie pentru a obŃine energia introdusă în


încăpere, pe perioada de calcul

Aporturi de căldură solare


Aporturile de căldură solare sunt funcŃie de radiaŃia solară la nivelul localităŃii în care se află
clădirea, de orientarea suprafeŃelor receptoare, de coeficienŃii lor de transmitere, absorbtie i
reflexie a radiaŃiei solare, precum i de caracteristicile de transfer ale acestor suprafeŃe.

Energia totală pătrunsă în interior, într-o zonă a clădirii, datorită radiaŃiei solare (aportul solar) Qs
[MJ], se calculează cu relaŃia:

[
Q s = Q s ,c + ∑ (1 − b j )Q s ,nc , j ] (III.2.13)
j

în care:

Q s ,c = ∑ (I s , k Fsu , k As , k ) i
k

Qs ,nc , j = ∑ (I s , j Fsu , j As , j )nc


j

unde:
Qs,c - energia solară pătrunsă în zona de calcul, prin elementele perimetrale exterioare ale clădirii,
pentru luna considerată, [MJ];
Qs,nc,j - energia solară pătrunsă în zona de calcul pentru luna considerată, datorată aporturilor
solare din zona adiacentă “j”, neclimatizată), [MJ];
bj - factor de reducere a aporturilor de la spaŃiul neclimatizat j,
Fsu,k - factor de reducere a aporturilor solare datorită umbririi prin elemente exterioare, a ariei de
captare efectiva corespunzatoare suprafeŃei k,
As,k - aria de captare efectivă a suprafeŃei k, pentru o orientare i un unghi de înclinare dat, în
zona considerată
As,j - idem As,k, pentru aporturi solare către spaŃiul adiacent j neclimatizat, [m2];
Is,k - radiaŃia solară totală, integrată pe perioada de calcul, egală cu energia solară captată de 1 m2
al suprafetei k, pentru o orientare i înclinare dată a acesteia;
Is,j - idem Is,k, pentru aporturi solare către spaŃiul adiacent j neclimatizat, [m2];
Fsu - factor subunitar denumit factor de reducere al aporturilor solare datorat umbririi exterioare.
Pentru detalii i valori, document recomandat Mc001-PII.

Arii de captare efective a radiaŃiei solare


Ariile de captare a radiaŃiei solare se determină pentru toate tipurile de elemente perimetrale ale
unei clădiri, care captează radiaŃia solară (suprafeŃe vitrate exterioare, elemente opace exterioare,
pereŃi i plan ee interioare din spaŃii tip seră, precum i pereŃi aflaŃi în spatele unor elemente de

40
acoperire sau izolaŃii transparente. Caracteristicile de captare ale acestor suprafeŃe depind de
climatul local i de factori dependenŃi de perioada de calcul, cum ar fi poziŃia soarelui sau raportul
dintre radiaŃia directă i difuză; în consecinŃă, trebuie alese valori medii adecvate scopului urmărit
(răcire sau verificarea confortului termic de vară).
Aria de captare efectivă a unui element de anvelopa vitrat se calculează cu relaŃia:

AS , F = Fuτ (1 − Ft )AF (III.2.14)


în care:
AF - aria totala a elementului vitrat, inclusiv rama, [m2];
Ft - factor de tâmplărie, egal cu raportul dintre aria ramei i aria totala a geamului;
Fu - factor de umbrire al fereastrei datorat dispozitivelor de umbrire mobile, cu care aceasta este
prevazută;
τ - factor de transmisie (transmitanŃa) a energiei solare prin elementul vitrat.
Ca valoare prin lipsă, se poate utiliza o pondere a ramei Ft = 0,2.

TransmitanŃa τ a elementului vitrat reprezintă media raportului dintre energia solară transmisă
prin elementul vitrat neumbrit i energia solară incidenta. Mc 001 stabile te metodele de calcul
pentru determinarea transmitanŃei totale a suprafeŃelor vitrate echipate cu dispozitive de protecŃie
solară.

Reducerea aporturilor solare prin utilizarea elementelor de umbrire mobile, se ia în considerare


prin factorul de reducere a aporturilor, care se calculează cu relaŃia:
[ ]
Fu = (1 − f u )τ + f uτ u / τ (III.2.15)
în care:
Fu - Factorul de reducere a aporturilor solare datorat elementelor de umbrire mobile
τ - transmitanŃa totală a ferestrei, în situaŃia în care nu sunt utilizate elemente de umbrire mobile
;
τ u - transmitanŃa totală a ferestrei, în situaŃia utilizării elementelor de umbrire mobile;
fu - factor de corecŃie în funcŃie de durată de utilizare a elementelor de umbrire mobile.

Factorul fu se determină pe baza metodei detaliate în Anexa II.2.D din Mc001-PII.

Umbrirea elementelor vitrate trebuie luată în calcul atunci când radiaŃia solară incidentă pe
suprafaŃa elementului la ora de calcul, depa e te 300 W/m2 i neglijată dacă radiaŃia este
inferioară acestei valori.

Aria de captare efectivă a radiaŃiei solare pentru elemente opace


Aria de captare efectivă a unui element opac de anvelopa (perete, terasă) As,p (m2) se calculeaza
cu formula:
As , p = Fcerα p R p ,seU p Ap (III.2.16)
în care:
Fcer - factor de corecŃie ce Ńine cont de schimbul de căldură prin radiaŃie al peretelui către bolta
cerească, [m2K/W];

41
α p - coeficient de absorbŃie a radiaŃiei solare de către elementul opac considerat;
Ap - aria totala a peretelui considerat de calcul, [m2];
Rp,se - rezistenŃa termică a elementului opac, determinată conform Mc001-PI, [m2K/W];
Up – transmitanŃa termică a peretelui, determinată conform Mc001-PI, [W/m2K];
Factorul de corecŃie Fcer se calculează cu relaŃia :
1 − ϕ cer t
Fcer = (III.2.17)
α p I s, p
în care :
ϕ cer - fluxul de căldură unitar datorat transferului de căldură prin radiaŃie către bolta cerească,
[W/m2] ;
Is,P - radiaŃia solară totală integrată (energia solară) la nivelul elementului opac, [MJ/m2 ] ;
t - perioada de calcul, [Ms] ;

Fluxul de căldura unitar transferat prin radiaŃie către bolta cerească se srie:
ϕ cer = F f hr ,e ∆θ e−cer (III.2.18)
în care:
Ff - factor de formă dintre elementul opac i bolta cerească (1 pentru terasă orizontală deschisă,
0,5 pentru un perete exterior nemascat) ;
hr,e - coeficient de transfer de căldură prin radiaŃie la exterior, [W/m2K] ;
∆θ e−cer ; diferenta medie de temperatură dintre aerul exterior 9i temperatura aparentă
a bolŃii cere9ti, [ºC].

Pentru calculul coeficientului de transfer hr,e, se recomandă Mc001;PII.

Ca valoare prin lipsă hr,e = 5 W/m2K, valoare ce corespunde la o temperatură medie a


suprafeŃei exterioare de 10 ºC. Atunci când temperatura boltii cere9ti nu este
disponibilă în bazele de date climatice, diferenŃa medie de temperatură ∆θ e−cer = 11K.

Calculul factorului de utilizare a pierderilor de căldură


Efectele dinamice ale transferului de căldură sunt luate în considerare prin introducerea factor de
utilizare a aporturilor/pierderilor de căldură în situaŃia răcirii, ηTr,R.

Efectul inerŃiei termice a clădirii în cazul răcirii intermitente sau opririi furnizării frigului este luat în
considerare prin introducerea unei ajustari (corecŃii) a temperaturii interioare prescrise sau a unei
corecŃii aplicate necesarului de energie pentru răcire.

Factorul de utilizare a pierderilor de căldură este funcŃie de raportul dintre pierderile i aporturile
de căldură i de inerŃia termică a clădirii, conform următoarelor relaŃii:

Notând cu λR raportul dintre pierderile i aporturile de căldură în situaŃia răcirii,


1 − λαRR
- dacă λR>0 i λR ≠ 1 atunci ηTr ,R = ; (III.2.19)
1 − λαRR +1

42
αR
- dacă λR =1 atunci ηTr , R = ;
αR +1
- dacă λR < 0 atunci ηTr , R = 1
în care, pentru fiecare lună i pentru fiecare zonă considerată:
ηTr,R - factorul de utilizare a pierderilor de căldură în situaŃia răcirii;
λR - raportul dintre aporturile i pierderile de căldură ale zonei în perioada de răcire:
Qsurse, R
λR = (III.2.20)
QTr , R
Qsurse,R - aporturile de căldura totale pentru răcire, determinate anterior, [MJ];
QTr,R - energia totală transferată între clădire i mediul exterior, în situaŃia răcirii clădirilor,
αR - parametru numeric adimensional ce depinde de constanta de timp a clădirii pentru răcire τR,
care se calculează cu relaŃia:
τR
α R = α 0R + (III.2.21)
τ 0R
unde: α 0 R - parametru numeric de referinŃă;

τ R
- constanta de timp pentru răcire, în ore;
τ 0 R - constanta de timp de referinŃă pentru răcire,
Valorile recomandate pentru α 0 R i τ 0 R ca i graficul variaŃiei factorului de utilizare ηtR pentru o
perioadă de calcul lunară i pentru diverse constante de timp, sunt date în Mc001-PII.
Constanta de timp a clădirii pentru răcire, τ R [ore] se calculează cu relaŃia :
C m / 3,6
τR = (III.2.22)
HT
unde :
Cm - capacitatea termică a clădirii, [kJ/K];
HT - coeficient de transmisie a căldurii prin elementele clădirii [W/K].

Valori convenŃionale ale constantei de timp pentru diverse tipuri de clădiri pot fi calculate pentru
tipuri de clădiri reprezentative construite. Valori curente sunt date în Mc 001.

Capacitatea termică internă a clădirii sau a unei zone, Cm se obŃine prin insumarea capacităŃilor
termice ale tuturor elementelor de construcŃii aflate în contact cu aerul interior al zonei luate în
considerare (document recomandat Mc001-PII).

CorecŃii pentru regimul de funcŃionare al instalaŃiilor

Cazul funcŃionării în regim continu


Pentru răcirea continuă a clădirii pe toată perioada sezonului de răcire, calculul energiei pentru
răcire se face cf. relaŃiei III.2.1 utilizând ca temperatură interioară, temperatura prescrisă pentru
climatizare θi.

43
Cazul răcirii în regim intermitent
Energia necesară pentru răcire în cazul răcirii intermitente QR,interm se calculează cu relaŃia:

QR , int erm = aR ,int ermQR + (1 − aR ,int erm )QR , tot ,int erm (III.2.23)
unde:
QR - energia necesară pentru răcire, calculată conform relaŃiei III.2.1 presupunând că pentru toate
zilele lunii, controlul i setarea termostatului de ambianŃă corespunde unei situaŃii de răcire în
regim continu, [MJ];
QR,tot,interm - energia necesară pentru răcire, calculată conform relaŃiei III.2.1, presupunând că
pentru toate zilele lunii, controlul i setarea termostatului de ambient corespund perioadei de
intermitenŃă, [MJ];
aR,interm - factor adimensional de corecŃie pentru răcirea intermitentă, determinat cu relaŃia:

aR ,int erm = 1 − bR ,int erm (τ 0 R τ R )(1 λR ) (1 − f R ,N ) (III.2.24)


având ca valoare minimă: a R ,int erm = f R , N ; se stabile te din fig. III.2.3.
în care:
f R , N - raportul dintre numărul de zile din saptămână cu răcire normală i numărul de zile dintr-o
săptămână (ex. 5/7) ;
bR,interm - factor de corelaŃie empiric cu valoare constanta bR,interm=3 ;
τ R - constanta de timp pentru răcire, cf. relaŃiei III.2.22 [ore];
τ 0 R - constanta de timp de referinŃă pentru răcire [ore];
λR - raportul dintre aporturile i pierderile de căldură ale clădirii (zonei) în modul de răcire.
aR,interm

τR
τR
τR
τR

raportul λR
Figura III.2.3 - Nomograma de alegere a factorului de corecŃie aR,interm pentru răcirea
intermitentă; 1 – clădiri cu inerŃie mare ; 2 – clădiri cu inerŃie mică

Cazul răcirii cu perioade mari de întrerupere a funcŃionării


În anumite clădiri cum ar fi colile, perioadele de vacanŃă în timpul sezonului de răcire conduc la o
reducere importantă a necesarului de frig.
Necesarul de frig în perioada de întrerupere se calculează astfel:
- pentru luna ce include o perioadă de întrerupere, calculul se face diferenŃiat: a) pentru perioada
de răcire normală; i b) pentru perioada de întrerupere;
- se interpoleaza liniar rezultatele obŃinute, Ńinând cont de raportul dintre perioada de întrerupere
i perioada de timp normală, utilizand următoarea relaŃie:

44
QR ,vac = f R , N QR + (1− f R , N )QR ,tot ,vac (III.2.25)
unde:
QR ,vac - necesarul de energie pentru răcire ce Ńine cont de perioadele de vacanŃă, [MJ];
QR - necesarul de energie pentru răcire calculat conform relaŃiei III.2.1, presupunand ca pentru
toate zilele lunii, setările i controlul termostatului de ambianŃă sunt cele corespunzatoare
perioadei normale, [MJ];
QR ,tot ,vac - necesarul de energie pentru răcire calculat conform III.2.1, presupunând că pentru toate
zilele lunii, setările i controlul termostatului de ambianŃă sunt cele corespunzatoare perioadei de
întrerupere, [MJ];
f RN - factor reprezentând numarul de zile din luna cu răcire normală, raportate la numărul total de
zile al perioadei (ex. 10/31) .

III.2.2.2. Necesarul de energie anual pentru răcire


Necesarul anual de energie pentru răcire, pentru o zonă de clădire dată, se calculează însumând
necesarul de energie pe perioadele (lunile) distincte din an în care este necesară răcirea, Ńinând
cont de durata acestor perioade de-a lungul unui an calendaristic:

QR ,an = ∑ QR , j (III.2.26)
j

în care:
QR,an - necesarul anual de răcire pentru zona considerată, [MJ];
QR,j - necesarul de răcire al zonei considerate pentru luna j, [MJ];

III.2.2.3. Energia consumată de sistemele de climatizare (răcire)

1) Evalarea energiei consumate pe baza randamentului global al sistemului de climatizare.


Energia consumată se determină cu relaŃia:
QR
QR ,sistF = (III.2.27)
η sist , R
unde:
QR,sistF - energia consumată în sistemul de răcire, care include pierderile de energie ale sistemului,
[MJ];
QR - energia necesară pentru răcire a clădirii sau zonei, [MJ],
η sist, R - eficienŃa globală a sistemului de răcire, care include pierderile de energie la generarea,
transportul, acumularea, distribuŃia i emisia de agent termic (aer i apă) din sistem.
Această eficienŃă nu Ńine cont de:
- energia electrică auxiliară introdusă în sistemul de climatizare, Q aux,
- de coeficientul de performanŃă al sursei frigorifice.

De aceea, energia electrică totală consumată în sistemul de climatizare (răcire),

Qel. tot , [MJ] va fi:


QR ,sistF
Qel .tot = +Q (III.2.28)
COP aux

45
în care:
COP - coeficientul mediu de performanŃă al ma inii frigorifice, indicat de producător.
Qaux – energia electrică auxiliară utilizată de pompe, ventilatoare, servomotoare etc; calculul va fi
detaliat în continuare, la pct.2.

Deoarece există foarte puŃine date fiabile referitoare la eficienŃa globală a sistemelor i Ńinând
seama de diversitatea soluŃiilor tehnice, este recomandat ca pierderile i recuperările de energie să
fie evaluate pe componente, conform procedurii care urmează.

2) Evalarea energiei consumate pe baza puterilor calculate în condiŃii de calcul i considerând un


timp de funcŃionare echivalent al sistemului.

În acest caz se evaluează separat:


- pierderile de energie din sistem, Qpierd,
- consumul de energie electrică pentru transportul aerului în instalaŃiile de
ventilare/climatizare, Qta ,
- consumul de energie electrică pentru transportul agentului primar (apă caldă sau apă
răcită) ce alimentează componentele instalaŃiei de climatizare (Centrala de Tratare a Aerului i
aparatele locale de tratare a aerului), Qtapă,
- energia electrică auxiliară utilizată de pompe, ventilatoare, servomotoare etc, Qaux,
- energia recuperată în sistem, Qrec ,
- consumul de energie electrică pentru producerea frigului, la nivelul sursei de frig.

Atunci, energia consumată în sistemul de răcire QR,sistF se calculează pe bază de bilanŃ:

QR,sistF = QR + Qpierd + Qta + Qtapă - Qrec (III.2.29)

unde: QR - energia necesară pentru răcire a clădirii sau zonei (cf. III.2.1).

În cele ce urmează sunt date relaŃii de calcul pentru evaluarea consumurilor i recuperărilor de
căldură. Dacă relaŃiile exprimă puteri termice, calculate în condiŃii nominale, energia
corespunzătoare se calculează prin multiplicare cu timpul echivalent de funcŃionare la sarcina
nominală a sistemelor (Anexa II.2.K din Mc 001-PII).

După evaluarea energiei pierdute sau recuperate în sistem, se calculează energia electrică
totală consumată în sistemul de climatizare (răcire), Qel. tot (cf. III.2.28).

a) Pierderi/aporturi de caldură prin suprafaŃa conductelor de transport al aerului


Pierderile sau aporturile de căldură prin suprafaŃa conductelor (canalelor) situate în încăperea/zona
climatizată.
Aceste pierderi trebuie luate în considerare doar atunci când diferenŃa dintre temperatura aerului
transportat i temperatura încăperii sau zonei climatizate este semnificativă. Ele pot fi neglijate în
cazul cand sistemul nu asigură încălzirea sau răcirea aerului, ci doar ventilarea simplă.

46
Pierderile sau aporturile de caldură prin suprafaŃa conductelor situate în afara încăperii/zonei
climatizate

Temperatura i umiditatea aerului la ie ire din conductă se calculează cu relaŃiile:


θ2 = θ1 + aTcta
x2 = x1 (III.2.30)
 −
H cta

= (θ 1 − θ ext ) 1 − e s
0 , 34 q v , cta
∆ Tcta (III.2.31)
 
 
unde :
θ1, x1 - temperatura i conŃinutul de umiditate al aerului la intrare în conductă, [0C,
respectiv gvapori/kg aer uscat],
θ2, x2 - temperatura i conŃinutul de umiditate al aerului la ie re din conductă, [0C,
respectiv gvapori/kg aer uscat],
Hcta – aportul/pierderea de căldură a aerului prin pereŃii conductei, către mediul ambiant,
[W],
qv,cta - debitul de aer din conductă [m3/h],
S - suprafaŃa laterală a conductelor de aer, prin care se cedează căldură [m2].

H cta = ∑U i ⋅ (θ m − θ a ,i ) ⋅ Li [W] (III.2.32)


i

cu U coeficientul de transfer de căldură în [W/mK];


θm temperatura medie a agentului termic în [°C];
θa temperatura aerului exterior (ambianŃă) în [°C];
L lungimea conductei în [m];
i indicele corespunzător conductelor de acela i tip, în acelea i condiŃii

coeficientul de transfer de căldură U pentru conductele izolate, montate în încăperi, este dat de
relaŃia:
π
U= [W/mK] (III.2.33)
1 D 1
( ⋅ ln a + )
2 ⋅ λD Di α a ⋅ Da
în care:
Di , D a - diametrele conductei fără izolaŃie, respectiv diametrul exterior al conductei
izolate, [m];
αa - coeficientul global de transfer termic la exteriorul conductei (W/m²K) (αa=1/0,33);
λD - coeficientul de conducŃie a izolaŃiei [W/mK].
RelaŃiile III.2.31 i III.2.32 se rezolvă prin iteraŃie.

b) Pierderi/aporturi de aer din conductele de transport ale aerului


Aerul infiltrat/exfiltrat în/din conductele de transport de aer se calculează conform §2.6.7 din
Mc001-PII. Dacă aerul este exfiltrat din conductă, nu exista o modificare a parametrilor aerului
transportat; dacă însă se infiltrează aer în conductă, ace ti parametri se modifică în funcŃie de

47
parametrii aerului infiltrat, care se amestecă cu cel transportat. De la caz la caz, în funcŃie de clasa
de etan eitate la aer a canalelor de transport, pentru a putea estima pierderile de energie pe
traseu trebuie calculat un debit de aer infiltrat în conductă i efectuat un bilanŃ termic pe toată
lungimea conductei unde se realizează infiltraŃiile de aer.

c) Pierdere /recuperare de căldură de la ventilatoare


Cre terea de temperatură a aerului la trecere prin ventilator, aTvent conduce la o pierdere /
recuperare de căldură (în perioada de răcire/încălzire). aTvent se calculează cu relaŃia :
Pabs ,vent Rrc
∆Tvent = (III.2.34)
ρ aer c p ,aer qv ,vent
unde :
- ∆Tvent - diferenŃa de temperatură cu care se încălze te aerul în ventilator, [ºC],
- ρaer (kg/m3) - densitatea aerului,
- cp,aer (J/kgK) - căldura specifică masică a aerului.
- qv,vent (m3/h) - debitul volumic la ventilator;
- Pabs,vent (W) - puterea absorbită la ventilator ;
- Rrc - rata de transformare a energiei electrice în caldură, absorbită de aer – (0,9 pentru
motor plasat în curentul de aer; 0,6 pentru motor plasat în afară curentului de aer).
Cre terea de temperatură a aerului conduce la un debit de căldură în sistem:
Φ = ρ aer c p ,aer qv ,vent ∆Tvent [W] (III.2.35)

Pentru ventilarea mecanică cu debit de aer constant sau variabil (sistem VAV) fără aer recirculat
puterea medie consumată este cea pentru un debit de aer continuu Ccont qv (m3/h).
Pentru sistemele VAV cu recirculare, Ccont depinde de acŃiunea asupra clapetei de reglare pe aerul
exterior în timp ce puterea absorbită de ventilator, Pabs,vent (W) depinde de raportul dintre debitul
mediu i debitul maxim refulat. În orice situaŃie, reglarea ventilatorului trebuie luată în calcul
(document de referinŃă Mc001-PII.

d) Consumul de energie electrică pentru transportul aerului


Se calculează pornind de la puterea absorbită de ventilator, Pabs,vent (kW), i randamentul motorului
electric de antrenare, η motor :
Pabs ,vent
Pel ,motor = (kW) (III.2.36)
η motor
în care:
qv ∆p
; Pabs ,vent = este puterea absorbită de ventilator, qv (m3/s) debitul volumic de aer transportat
η vent
de ventilator (egal cu debitul instalaŃiei de climatizare), ∆p (Pa) presiunea ventilatorului; η vent
randamentul ventilatorului, furnizat de producător.
- Pel,motor (kW) este puterea electrică consumată de motorul de antrenare.

48
e) Consumul de energie electrică pentru transportul agentului termic primar de răcire/încălzire
Se consideră debitele de agent termic primar (apă caldă, apă răcită), necesare proceselor de
tratare a aerului în CTA sau în aparatele locale de răcire/încălzire. Puterea electrică consumată de
motorul pompei, Pel,motor (kW), se va scrie:
Pabs , pompa
Pel ,motor = [kW] (III.2.37)
η motor
în care:
qv ∆p
; Pabs , pompa = este puterea absorbită de pompă, qv (m3/s) debitul volumic de apă
η pompa
transportat de pompă, ∆p (Pa) înălŃimea de pompare a pompei, iar η pompa randamentul pompei,
furnizat de producător.

III.2.3. Calculul consumurilor de energie pentru instalaŃiile de ventilare mecanică

Metoda se aplică la clădiri rezidenŃiale sau terŃiare prevăzute cu instalaŃii de ventilare mecanică.
Metoda poate fi aplicată i clădirilor climatizate cu sisteme „numai aer” care au rol de ventilare i
de încăzire/răcire, umidificare.

III.2.3.1 ConŃinut general i domeniu de aplicare


Metoda se bazează pe calculul puterilor necesare echipamentelor de tratare i de vehiculare a
aerului din sisteme. Se vor lua în calcul acele puteri care corespund procesului de tratare în condiŃii
de calcul (de bază) prevăzut în proiect pentru sistemul respectiv (cu sau fără amestec dintre aerul
proaspăt i recirculat, cu sau fără încălzire, răcire, umidificare etc).

Pentru a obŃine energia necesară fiecărui echipament în procesul de tratare a aerului, se folose te
un timp echivalent de funcŃionare la sarcina nominală a sistemelor (Anexa II.2.K din Mc001-PII).

Scopul final al calculului este să se determine energia totală consumată în sistem, care rezultă din
însumarea energiei necesare echipamentelor cu energia consumată de echipamentele auxiliare
(pompe, ventilatoare i servomotoare) i cu energia consumată de instalaŃia de producere a
frigului.

III.2.3.2. Calculul puterilor termice necesare tratării aerului


In acest paragraf, se vor detalia metodele de calcul pentru:
- recuperatoarele de căldură,
- bateriile de încălzire i răcire,
- camera de amestec,
- umidificatorul cu abur.

Procedura va calcula:
- temperaturile si umidităŃile aerului introdus (refulat) în încăperi;
- puterile termice necesare pentru a realiza tratarea aerului, pe baza debitelor de aer
cunoscute din proiect sau măsurate.

49
1) Recuperatoare de căldură sensibilă
mărimi de intrare :
- θev,1 ; xev,1 – temperatura si conŃinutul de umiditate al aerului evacuat din încăperi, la
intrarea în recuperator [0C, respectiv gvapori/kg aer uscat];
- θref,1 ; xref,1 – temperatura si conŃinutul de umiditate al aerului exterior la intrarea în
recuperator, [0C, respectiv gvapori/kg aer uscat];
- qv,ref ; qv,ev – debitele volumice, refulat i evacuat în/din încăperi, ce trec prin recuperator,
[m3/s];
- εrecup – eficienŃa recuperatorului pentru debite refulat/evacuat aproximativ egale;
- ∆θ recup - cre terea de temperatura a aerului în recuperator.

relaŃii de calcul:
∆θ recup,ref = ε recup(θ ev,1 − θ ref ,1 )

θ ref ,2 = θ ref ,1 + ∆θ recup,ref
∆θ
 recup,ev = −∆θ recup,ref
 (III.2.38)
θ ev,2 = θ ev,1 + ∆θ recup,ev
x = xref ,1
 ref ,2
xev,2 = xev,1
mărimi de ie ire :
- θev,2 ; xev,2 – temperatura i conŃinutul de umiditate al aerului evacuat la ie irea din
recuperator;
- θref,2 ; xref,2 – temperatura i conŃinutul de umiditate al aerului exterior la ie irea din
recuperator.

ObservaŃii: În metodologia Mc001-PII sunt date detalii referitoare la:


a) recuperatoarele de căldură, în situaŃia folosirii ventilării în regim de evoluŃie liberă ”free-
cooling”,
b) situaŃia utilizării recuperatoarelor de caldură sensibilă i latentă (entalpice) când trebuie tratate
distinct probleme legate de îngheŃ.

2) Camere de amestec
mărimi de intrare
- θref,1 ; xref,1 – temperatura si conŃinutul de umiditate al aerului exterior [0C, respectiv
gvapori/kg aer uscat];
- qrec (echivalent ca notaŃie cu qev,1) - debitul masic de aer recirculat [kg/s];
- qext (echivalent ca notaŃie cu qref,1) - debitul masic de aer exterior (proaspat)

q rec
- Rrec = - raportul de recirculare în camera de amestec, (raport dintre debitul masic de
qext
aer recirculat qrec si debitul masic de aer exterior qext)

50
mărimi de ie ire:
- θref,2 ; xref,2 – temperatura si conŃinutul de umiditate al aerului exterior la ie irea din
camera de amestec [0C, respectiv gvapori/kg aer uscat], calculate pe baza relaŃiilor de bilanŃ masic si de
umiditate la nivelul camerei de amestec:
θ ref , 2 = θ ev ,1 + (1 − R rec θ ref ,1 )
 (III.2.39)
 x ref , 2 = x ev ,1 + (1 − R rec x ref ,1 )

unde:
- qref,2=qext(1+Rrec) – debitul masic la ie irea din camera de amestec [kg/s];
- qev,2=qext – debitul masic de aer evacuat în exterior, [kg/s].

3) Baterii de încălzire a aerului


Calculul se referă la bateriile de preîncălzire i de reîncălzire a aerului, din centrala de tratare a
aerului (CTA). Se consideră că în urma încălzirii, aerul are o temperatura impusă θinc.

mărimi de intrare:
- θ1 , x1 – temperatura si conŃinutul de umiditate al aerului la intrarea în baterie de încălzire
(aer exterior sau ie it dintr-o cameră de amestec pe circuitul de refulare), [0C, respectiv gvapori/kg
aer uscat];

- qinc – debitul masic de aer ce trece prin bateria de încălzire (aer exterior sau ie it dintr-o
cameră de amestec pe circuitul de refulare), în kg/s;

Calculul puterii termice utile pentru încălzire :


Φ util ,inc = qinc (θ inc − θ1 ) (kW) (III.2.40)

mărimi de ie ire:
- θ2= θinc – temperatura aerului la ie irea din bateria de încălzire, [0C];
- x2=x1 – conŃinutul de umiditate la ie irea aerului din bateria de încălzire, egal cu cel de la
intrarea în baterie (nu există schimb de energie latent), [gvapori/kg aer uscat];
- Gapă - debitul de agent primar (apă), pentru o diferenŃa de temperatură între intrarea i
(
ie irea din baterie θ apa ,tur − θ apa ,retur : )
Φ util ,inc
Gapa = (kg/s) (III.2.41)
η BI c p ,apa (θ apa ,tur − θ apa ,retur )
- puterea termică utilizată (necesară) pentru încălzire pe partea agentului termic primar se
scrie:
Φ util ,inc
Φ nec ,inc = (kW) (III.2.42)
η BI
în care η BI - randamentul termic al bateriei de încălzire a aerului furnizat de producător.

4) Baterii de răcire a aerului


Calculul se referă la bateriile de răcire a aerului, din centrala de tratare a aerului (CTA).
Se consideră că aerul exterior este răcit până la o temperatură θrac impusă.

51
mărimi de intrare:
- θ1 , x1 – temperatura si conŃinutul de umiditate al aerului la intrarea în baterie de răcire
(aer exterior sau ie it dintr-o cameră de amestec pe circuitul de refulare) [0C, respectiv gvapori/kg aer
uscat];

- qv,rac – debitul volumic de aer ce trece prin bateria de răcire, [m3/s];


- θBR – temperatura medie a bateriei de răcire, [0C].

relaŃii de calcul:
- variaŃia temperaturii aerului în procesul de răcire ∆θ rac :
∆θ rac = θ1 − θ rac (III.2.43)
- θ2 – temperatura aerului la ie irea din bateria de răcire:
θ 2 = θ1 − ∆θ rac (III.2.44)
- eficienŃa procesului de răcire ε rac :
θ rac − θ BR
ε rac = (III.2.45)
θ1 − θ BR
- conŃinutul de umiditate al aerului la suprafaŃa exterioară a bateriei de răcire xBR :
x BR = EXP(18.8161 − 4110.34 / (θ BR + 235)) (III.2.46)
- variaŃia conŃinutului de umiditate al aerului în urma răcirii ∆xrac :
∆xrac = min(0; ( xBR − x1 )(1 − ε rac )) (III.2.47)
- conŃinutul de umiditate al aerului la ie irea din bateria de răcire x2 :
x2 = x1 − ∆xrac (III.2.48)
- puterea utilă pentru a asigura procesul de răcire Фutil,rac (kW) :
Φ util ,rac = qv ,rac [0.83( x2 − x1 ) + 0.34(θ 2 − θ1 )] (III.2.49)

mărimi de ie ire:
- θ2 , x2 , Φnec,rac
- Gapă - debitul de apă pentru agent primar apă răcită, cu diferenŃa de temperatură între
(
intrarea i ie irea din baterie θ apa ,retur − θ apa ,tur , : )
Φ util ,rac
Gapa = (kg/s) (III.2.50)
η BR c p ,apa (θ apa ,retur − θ apa ,tur )
- puterea termică utilizată (necesară) pentru răcire pe partea agentului termic primar se
scrie:
Φ util ,rac
Φ nec ,rac = (kW) (III.2.51)
η BR
în care η BR - randamentul termic al bateriei de răcire a aerului furnizat de producător.

Dacă agentul primar este un agent frigorific, atunci debitul de agent frigorific, Gag.frig. se va
scrie:
Φ util ,rac
Gag . frig . = (kg/s), (III.2.52)
rag . frig .
în care - rag.frig. [kJ/kg] - căldura latentă de vaporizare a agentului frigorific.

52
5) Umidificarea izotermă a aerului
Mărimi de intrare:
- θ1 , x1 – temperatura si conŃinutul de umiditate al aerului la intrarea în camera de
umidificare (aer exterior sau ie it dintr-o cameră de amestec), [0C, respectiv gvapori/kgaer uscat];
- qv.umidif – debitul volumic de aer în procesul de umidificare, [m3/s];
- xumidif – valoare setată a conŃinutului de umiditate al aerului după umidificare [gvapori/kgaer
uscat].

RelaŃii de calcul:
θ2 = θ1 = θiz (temperatura la ie irea din umidificator este egală cu cea la intrare, în condiŃiile
menŃionate) , [0C];
x2 = xumidif – conŃinutul de umiditate al aerului la ie irea din umidificator, [gvapori/kg aer uscat];
Φ util ,umidif = ρ aer * qv ,umidif * (1,85 *θ iz + 2500) * ( xumidif − x1 ) (kW) (III.2.53)
este puterea termică utilă umidificării izoterme a debitului de aer volumic qv,umidif (m3/s).

Mărimi de ie ire
θ2 , x2 , Φnec,umidif

Puterea necesară umidificării izoterme a aerului va Ńine cont de randamentul sistemului de


distribuŃie a aburului de la generatorul până la duzele de injecŃie, η Distrib ,abur *η Duze , (fără a Ńine cont
i de randamentul propriu al generatorului),
Φ util ,umidif
Φ nec ,umidif = (kW) (III.2.54)
η Distrib ,abur *η Duze

Consumul de energie electrică pentru umidificarea izotermă, Ńinând cont de randamentul propriu
de funcŃionare al generatorului de abur, η Gen,abur :

Φ nec ,umidif
Pel ,Gen.abur = (kW) (III.2.55)
η Gen,abur

III.2.3.3. Energia consumată de sistemele de ventilare

Energia totală consumată într-un sistem rezultă din însumarea energiei necesare echipamentelor
cu energia consumată de echipamentele auxiliare (pompe, ventilatoare i servomotoare) i cu
energia consumată de instalaŃia de producere a frigului.

Energia necesară fiecărui echipament se determină folosind puterile calculate corespunzător


procesului de tratare a aerului, multiplicate cu timpul echivalent de funcŃionare la sarcina nominală
(cf. Anexa II.2.K din Mc001-PII).

Calculul energiei consumate în sistem se face după procedurile descrise la § III.2.2.3.

53
III.2.4. Calculul consumurilor de energie pentru instalaŃiile de climatizare considerând
sarcina termică sensibilă 9i latentă.

III.2.4.1 ConŃinut i domeniu de aplicare


Prin calcul se determină:
- necesarul de energie pentru răcire i dezumidificare al unei încăperi, zone sau clădiri
climatizate,
- consumurile de energie electrică ale aparatelor auxiliare,
- consumul de energie pentru umidificarea aerului,
- consumul de energie al instalaŃiei frigorifice,
- consumul total de energie al sistemului de climatizare.

Sunt luaŃiîn considerare factori specifici, corespunzători domeniului de aplicare i anume:


- consumurile de energie datorate sarcinilor de căldură latentă,
- sarcina de răcire datorată debitului de aer proaspăt,
- utilizarea în cadrul sistemelor de climatizare a recuperatoarelor de căldură (sensibilă sau
sensibilă i latentă),
- inerŃia termică a elementelor de construcŃie,
- varietatea mare de tipuri de instalaŃii de climatizare i a surselor de frig utilizate
(sisteme centralizate „numai aer”, sisteme cu aparate terminale de tip„aer-apă”, chillere
cu compresie mecanică, chillere cu absorbŃie, chillere reversibile – pompe de căldură,
etc.).

Metoda de calcul se utilizează pentru încăperile climatizate care au sarcini semnificative de căldură
latentă, datorate condensării vaporilor de apă din aerul interior. Climatizarea se poate realiza cu
sau fără controlul umidităŃii interioare, folosind unul din următoarele tipuri de sisteme de
climatizare:
- sisteme de climatizare de tip „numai aer”,
- sisteme de climatizare de tip „aer-apă” cu aparate terminale – ventiloconvectoare.

Calculul se aplică la clădiri rezidenŃiale sau terŃiare sau părŃi ale acestora.

Metoda poate fi dezvoltată i pentru estimarea consumurilor energetice în cazul altor tipuri de
sisteme de climatizare.

III.2.4.2. Principalele date de intrare i ie ire ale metodei de calcul


Datele de intrare necesare în calcul sunt:
caracteristicile elementelor de anvelopă pentru încăperea climatizată;
scenariul de ocupare al încăperii climatizate;
sursele interne de căldură i umiditate;
climatul exterior;
date privind sistemul de climatizare:
• debitul de aer; debitul de aer proaspăt,
• valorile prescrise pentru parametrii de confort (temperatura, umiditate),
• temperatura i umiditatea aerului introdus în încăpere,

54
• coeficientul de performanŃă al instalaŃiei frigorifice,
• pierderea de sarcină din sistem,
• randamentul ventilatorului,
• modul de funcŃionare al ventilatorului (1 treaptă de turaŃie, 2 trepte de turaŃie,
variaŃie continuă a turaŃiei),
• eficacitatea recuperatorului de căldură (dacă există).
Datele de ie ire sunt:
necesarul de energie lunar i anual pentru climatizarea clădirilor,
consumul de energie electrică al instalaŃiei frigorifice,
consumul total de energie al sistemului de climatizare.

III.2.4.3. Necesarul de energie pentru răcire i dezumidificare


Metoda de calcul pentru necesarul de energie pentru răcire i dezumidificare este de tip „grade-zile”.

Numărul de ”grade-zile”, NGZ , pentru răcire se stabile te pentru fiecare lună cu relaŃia:
N × (θ aem − θ b )
NGZ = (III.2.56)
1 − e −k ×(θ aem −θb )
unde:
N – număr de zile (pentru luna de calcul considerată) [zile];
θaem – temperatura medie lunară a aerului exterior (pentru luna de calcul considerată) [°C];
θb – temperatura de bază calculată conform metodologiei de mai jos, în funcŃie de tipul
sistemului de climatizare [°C];
K – constantă, valoare recomandată, K = 0,71.

Temperatura de bază, θb din relaŃia (III.2.74), se calculează în funcŃie de tipul sistemului de


climatizare după cum urmează:

a) sisteme de climatizare ”numai aer”


Temperatura de bază utilizată depinde de:
temperatura de confort a aerului interior (valoarea setată) din încăperea climatizată,
sarcina sensibilă pentru răcirea aerului proaspăt
încălzirea aerului în ventilatorul de introducere (termenul al doilea din ecuaŃia de mai jos),
degajările de căldură sensibilă de la surse interioare din încăperea climatizată i aporturile
de căldură datorate radiaŃiei solare (termenul al treilea din ecuaŃia de mai jos)
aporturile de căldură prin transmisie pentru încăperea climatizată (termenul al patrulea din
ecuaŃia de mai jos)
degajările de căldură latentă de la surse interioare din încăperea climatizată i sarcina de
răcire latentă datorată aerului proaspăt (ultimul termen din ecuaŃia de mai jos)

V P Q U'
θb = θ ai − − si − (θ aem − θ ai ) − 2400 x (°C) (III.2.57)
m c p ηv m c p m c p
unde:
θai – temperatura prescrisă a aerului interior din încăperea climatizată (°C);
• 3
V – debitul volumic de aer vehiculat în sistemul de climatizare (m /s);
m - debitul masic de aer vehiculat în sistemul de climatizare (kg/s);

55
cp – căldura specifică a aerului, egală cu aproximativ 1 kJ/kg K;
aP – presiunea ventilatorului (Pa);
ηv – randamentul ventilatorului;
Qsi – degăjări de căldură sensibilă de la surse interioare: ocupanŃi, iluminat, echipamente -
i aporturi de căldură de la radiaŃia solară – (kW); pe baza valorilor calculate se determină
valoarea medie lunară (pentru luna de calcul considerată) (kW);
U’ = AU (kW/K), A – suprafaŃa elementului de construcŃie prin care au loc aporturi de
căldură prin transmisie (m2); U – coeficient global de transfer termic al elementului de construcŃie
prin care au loc aporturi de căldură prin transmisie (kW/m2°C);
θaem – temperatura medie a aerului exterior pe perioada de ocupare a încăperii climatizate
(pentru luna de calcul considerată) (°C);
θai – temperatura aerului interior a încăperii climatizate, (°C);
ax = xe – xs, diferenŃa medie lunară de conŃinut de umiditate (pentru luna de calcul
considerată), (kg/kg), xe – conŃinutul de umiditate al aerului exterior (kg/kg) i xs - conŃinutul de
umiditate la ie irea din bateria de răcire (kg/kg); diferenŃa medie de conŃinut de umiditate se
determină utilizând relaŃia:
x e − xs
( xe − x s ) = (kg/kg) (III.2.58)
1 − e − k ( x e − xs )
cu xe - conŃinutul de umiditate mediu lunar al aerului exterior (pentru luna de calcul
considerată) (kg/kg) i k – parametru calculat pe baza expresiei:
2,5
k= (III.2.59)
σx
σx – deviaŃia standard pentru conŃinutul de umiditate lunar al aerului exterior; valoarea
depinde de amplasarea geografică a clădirii climatizate.

Alte situaŃii
1) Pentru luarea în considerare a inerŃiei termice, expresia de calcul a temperaturii de bază
se modifică astfel:

V ∆P Q U'
θ b = θ ai − − si − (θ aem − θ ai ) − 2400∆x + Qc (°C) (III.2.60)
mc pη v mc p mc p mc p
unde:
C∆θ i
Qc = (kW)
24 × 3600
Qc – rata medie zilnică de stocare termică a elementelor de construcŃie (kW);
C = ρ cpmV (kJ/°C), capacitatea termică a elementelor de construcŃie ale încăperii
climatizate;
ρ - densitatea materialelor elementelor de construcŃie (kg/m3);
cpm – căldura specifică a materialelor elementelor de construcŃie (kJ/kg°C);
V – volumul elementelor de construcŃie (m3);
−t
∆θ i = e τ (θ ai − θ ae n ) (°C) (III.2.61)
aθi – rata de răcire a elementelor de construcŃie (diferenŃa de temperatură între
temperatura elementelor de construcŃie i temperatura aerului interior) (°C);

56
t – perioada de neocupare a încăperii climatizate (h);
τ – constanta de timp a elementelor de construcŃie stabilită la § III.1.3.8, (h);
θaen – temperatura medie a aerului exterior noaptea (pentru luna de calcul considerată), (°C).

2) în cazul în care există în cadrul sistemului de climatizare recuperatoare de căldură


(numai sensibilă sau sensibilă i latentă) numărul de grade-zile se calculează cu relaŃia:


 (θ aem − θ b ) ε (θ aem − θ ai ) 
NGZ = N  − −k ×(θ aem −θ ai ) 
 −k ×θ aem −θb 
1− e   1− e 
(III.2.62)
unde:
ε - eficacitatea recuperatorului de căldură; în absenŃa unei valori, se poate determina
conform relaŃiei:
m
ε =1− AP
(III.2.63)
m AP
+ m R

unde:
m AP – debitul de aer proaspăt (kg/s; m3/s);

mR – debitul de aer recirculat (kg/s; m3/s).


* NotaŃiile din această ecuaŃie sunt identice cu cele utilizate anterior, cu menŃiunea că în expresia
temperaturii de bază se modifică calculul diferenŃei medii de conŃinut de umiditate după cum
urmează:

(xe − xs ) = x e − xs

(
ε x e − xr ) (kg/kg) (III.2.64)
− k ( x e − xs )
1− e 1 − e − k ( x e − xr )
unde:
xr – conŃinutul de umiditate din aerul recirculat (considerat egal cu conŃinutul de umiditate
din încăperea climatizată) (kg/kg)

b) sisteme de climatizare de tip „aer-apă” cu aparate terminale – ventiloconvectoare


Există două situaŃii de calcul, în funcŃie de configuraŃia sistemului de climatizare:
- cazul în care ventiloconvectoarele din încăperi preiau sarcinile latente; în această situaŃie
metoda de calcul este similară metodologiei descrisă mai sus pentru determinarea temperaturii de
bază, considerând toate ventiloconvectoarele prin intermediul unui ventiloconvector echivalent i
utilizând sarcini medii la nivelul întregii clădiri
- cazul în care ventiloconvectoarele asigură doar partea sensibilă, bateria de răcire a
centralei de tratare pentru aerul proaspăt asigurând sarcina latentă; în această situaŃie expresia de
calcul a temperaturii de bază pentru calculul numărului de grade-zile se scrie:

 mR m AP 
θ = θ s + (θ ae − θ r ) − 2400 ∆ x  (°C) (III.2.65)
b
 m m 

57
în care:
θs – temperatura aerului la ie irea din bateria de răcire a ventiloconvectorului (°C);
θr – temperatura aerului din încăperea climatizată (°C).

Necesarul anual de energie pentru răcire i dezumidificare, Qr se calculează în funcŃie de numărul


de grade zile obŃinut pentru toată perioada de răcire, NGZR = Σ NGZ , folosind relaŃia:

Qr = 24 ⋅ m c p NGZ R [kWh] (III.2.66)
unde:

m – debitul masic de aer vehiculat în sistemul de climatizare (kg/s);
cp – căldura specifică a aerului (kJ/kg°C).

III.2.4.4. Consumurile de energie electrică ale aparatelor auxiliare, Qaux


Calculul pentru echipamentele auxiliare (pompe, ventilatoare) se face identic cu cel descris în
§III.2.2.3.

III.2.4.5. Consumul de energie pentru umidificarea aerului


Consumul energetic se determină în funcŃie de următorii parametri:
valoarea minimă a umidităŃii aerului din încăpere
sursele de umiditate din încăpere
umiditatea aerului exterior
debitul de aer proaspăt al încăperii

În cadrul metodologiei de calcul se consideră valori medii zilnice pentru aceste mărimi.

Metoda de calcul Ńine seama i de eventuala prezenŃă a unui recuperator de căldură latentă în
cadrul sistemului de climatizare.

Umiditatea transferată aerului din instalaŃia de climatizare prin intermediul echipamentelor


specifice se calculează conform relaŃiei:
X 
x z = xi ,min −  g  (gvapori/m3aer) (III.2.67)
 m 'e 
unde:
xZ – umiditatea adăugată aerului tratat de sistemul de climatizare, (gvapori/m3aer);
xi,min – valoarea minimă a umidităŃii din aerul interior, (gvapori/m3aer);
Xg – degajările medii de umiditate de la surse interne, gvapori/h m2 (valori recomandate
conform Anexei II.2.I din Mc001-PII );
m’e – debitul de aer proaspăt raportat la unitatea de suprafaŃă, m3/h,m2;

Cantitatea totală anuală de apă utilizată pentru umidificare se determină pe baza debitului de aer
tratat i a diferenŃei zilnice între valoarea conŃinutului de umiditate al aerului refulat în încăpere i
valoarea conŃinutului de umiditate al aerului exterior:
[
W = 24h∑ (m'e (x z − xe )) = 24h∑ (m'e (xi , min − xe )) − x g ] (gapa/an) (III.2.68)

58
RelaŃia de mai sus este utilizată numai pentru momentele de timp pentru care este satisfăcută
inegalitatea:
xg
(x z − xe ) = xi , min − xe − >0 (III.2.69)
m' e
Dacă sistemul de climatizare este prevăzut cu un recuperator de căldură latentă, umidificarea
aerului exterior pe baza schimbului de masă din recuperator se determină astfel:
∆x = η recuperator (xi ,min − xe ) (III.2.70)
unde:
ηrecuperator – eficienŃa schimbului de căldură latent la nivelul recuperatorului
In acest caz, cantitatea de apă necesară pentru umidificare este:
[
W = 24h∑ (m'e (xi ,min − xe )(1 − η recuperator )) − x g ] (gapa/an) (III.2.71)

Calculul pe baza relaŃiei anterioare se efectuează pentru momentele de timp pentru care:
xg
(x i , min − xe )(1 − η recuperator ) − >0 (III.2.72)
m'e
Energia consumată pentru umidificare se determină pe baza consumului de apă necesar pentru
umidificare estimat cu relaŃiile de mai sus, în funcŃie de configuraŃia sistemului de climatizare:
Qh = Ch W (Wh/an) (III.2.73)
unde:
Ch – coeficient de consum specific de energie electrică pentru umidificare, în funcŃie de tipul
procesului de umidificare folosit (umidificare cu abur sau umidificare cu apă) (Wh/g). Valorile
recomandate sunt date în Anexa II.2.J din Mc001-PII.
- consumul de energie al instalaŃiei frigorifice,
- consumul total de energie al sistemului de climatizare.

III.2.4.6. Consumului de energie al instalaŃiei frigorifice se determină pe baza necesarului de


energie anual pentru răcire i dezumidificare (relaŃia III.2.66) i a valorii medii a coeficientului de
performanŃă al instalaŃiei frigorifice, COP. Astfel:
Q
QenIF = r (kWh) (III.2.74)
COP

III.2.4.7. Consumul total de energie al sistemului de climatizare


Consumul total de energie, Qt, din sistem se calculează prin însumarea consumurilor evaluate
anterior:
- consumurile de energie electrică ale aparatelor auxiliare (pompe, ventilatoare),
- consumul de energie pentru umidificarea aerului,
- consumul de energie al instalaŃiei frigorifice.
Qt = Qaux + Qh + QenIF (III.2.75)

III.2.5. Durata anuală a sezonului de răcire

Durata sezonului de încălzire 9i de răcire (număr de zile sau ore) se determină considerând
momentul de început i de sfâr it al perioadei de încălzire/răcire atunci când necesarul de căldură

59
sau frig depă e te 1 W/m2. Această durată va fi luată în considerare i pentru calculul energiei
auxiliare consumată în sisteme.
Pentru metoda lunară de calcul, durata sezonului de răcire se determină prin numărarea zilelor
pentru care energia necesară pentru răcire este mai mare ca zero.

O soluŃie simplă este de a reprezenta grafic variaŃia temperaturii medii lunare (pe ordonată),
pentru diferite luni ale perioadei calde i de tranziŃie (pe abscisă) – fig. III.2.3. Se calculează
„temperatura de echilibru” θemz care reprezintă valoarea temperaturii exterioare la care aporturile
de căldură de la sursele interioare i exterioare (soare) sunt egale cu pierderile prin transfer (prin
transmisie QT i aer de ventilare QV), calculate pentru temperatura interioară de calcul pentru
climatizare.
θe med

θemz

Perioada de răcire

luna
Apr Mai Iun Iul Aug Sept

Fig III.2.3: Stabilirea grafică a perioadei anuale de răcire

Se calculează temperatura exterioară medie zilnică θemz care satisface relaŃia:


η1 Qsurse, z
θemz = θi − (III.2.76)
HT t z
în care : θi – temperatura interioară de calcul pentru climatizare, Qsurse,z – energia de la soare i
surse interioare, calculată pentru o zi medie din luna respectivă (de început sau sfâr it de sezon de
răcire), HT – coeficientul total de pierderi/aporturi de căldură al încăperii, ηl – factor de utilizare a
pierderilor de căldură calculat pentru λ = 1 (v.relaŃia III.2.24), tz – durata unei zile (86400
scunde).

Coeficientul total rezultă din suma coeficienŃilor de pierderi/aporturi prin transmisie a pereŃilor
exteriori i prin aerul de ventilare (v. relaŃiile III.2.5 i III.2.8). Energia provenită de la sursele
interioare se va stabili, conform § III.2.2.1. Procedura de determinare a duratei sezonului de
răcire, cu ajutorul figurii III.2.3, este următoarea:
Grafic, se intersectează curba temperaturii exterioare cu dreapta θemz = const i se determină
perioada de răcire care corespunde unei temperaturi θe > θemz. Reprezentarea se face la scară,
considerând că temperatura medie a fiecărei luni corespunde datei de 15 a lunii, pentru a citi pe
abscisă numărul de zile din lunile în care se începe i se termină răcirea.

Durata sezonului de răcire poate fi redusă prin aplicarea unor tehnici care conduc la economii de
energie pentru răcire (de exemplu, prin utilizarea ventilarii nocturne); în aceste situaŃii este
necesară evaluarea perioadelor de funcŃionare a eventualelor sisteme auxiliare, pastrând pentru
calculul consumului de energie, doar perioada de timp în care funcŃionează sistemul de răcire de
bază.

60
III.3. INSTALAłII DE APĂ CALDĂ DE CONSUM

Energia consumată de instalaŃiile de alimentare cu apă caldă de consum (furnizare, distribuŃie,


stocare i generare) reprezintă consumul total de energie pentru furnizarea necesarului de apă
(energia utilă netă) i acoperirea pierderilor din sistem.

Energia necesară acoperirii pierderilor cuprinde, pe de o parte, pierderile de căldură aferente


sistemelor, cât i energiile auxiliare (electrice) necesare alimentării agregatelor de pompare i/sau
servomecanismelor, Wac,e, care se calculează separat (în cazul în care se apreciază că este
necesară estimarea lor).

Pe perioada sezonului de încălzire sau în lunile în care necesarul de căldură pentru încălzirea
spaŃiului este semnificativ ca valoare, o parte din pierderile de căldură aferente instalaŃiei de
alimentare cu apă caldă de consum i o parte din energia auxiliară pentru fiecare din sistemele
componente devin energii recuperabile, Qrhw.

III.3.1. Consumul de energie pentru apa caldă de consum – formula generală

Pentru o perioadă determinată (an, lună, săptămână) consumul de energie pentru apa caldă Qacc,
se calculează cu relaŃia următoare:
Qacc = (Q ac + Q ac, c + Q ac, d + Q ac, s + Q ac, g ) [kWh] (III.3.1)

în care:
Qac consumul de energie datorat furnizării/utilizării la consumator a apei calde [kWh];
Qac,c pierderea de căldură datorată furnizării/utilizării la consumator a apei calde la temperatură
diferită de temperatura nominală de calcul [kWh]
Qac,d pierderea de căldură pe conductele de distribuŃie [kWh;
Qac,s pierderea de căldură corespunzătoare sistemelor de acumulare a apei calde de consum
[kWh];
Qac,g pierderea de căldură aferentă echipamentului de preparare a apei calde de consum cât i
pe circuitul de agent termic primar, atât pe perioada de funcŃionare a acestuia cât i pe perioada
de nefuncŃionare [kWh].

RelaŃia III.3.1 se adaptează în funcŃie de sistemul de preparare i furnizare a apei calde de


consum. Spre exemplu:
• în cazul preparării locale a apei calde de consum cu centrale termice de apartament, valoarea
Qac,d poate fi nesemnificativă i poate fi neglijată;
• pentru evaluarea instalaŃiilor cu sisteme de recirculare, Qac,d trebuie determinat distinct pe
zone din instalaŃie cu i fără recirculare;
• în cazul prezenŃei sistemelor locale de încălzire i preparare a apei calde de consum (centrale
murale), este dificilă separarea cantităŃilor de energie necesare producerii acc Qac,g i stocării acc
Qac,s, astfel că în final cei doi termeni Qac,s i Qac,g trebuie să fie exprimaŃi cumulat.

61
Datele necesare stabilirii consumului anual de energie pentru instalaŃiile de alimentare cu apă
caldă de consum se obŃin în două moduri, după cum urmează:
- utilizând date înregistrate pe durata funcŃionării anuale a instalaŃiei, date care permit
determinarea unor valori medii globale (cazul clădirilor existente pentru care există date privind
consumurile facturate de apă caldă de consum);
- împărŃind anul într2un număr de perioade de calcul (ex: luni, săptămâni), i determinând
consumul total estimat prin calcul teoretic, însumând energiile corespunzătoare pentru fiecare
perioadă (metodă utilizabilă pentru clădiri noi i pentru cele existente).

III.3.2. Procedura generala de calcul pentru apa caldă de consum; scheme generale

Procedura generală de calcul este sintetizată după cum urmează:


1) se stabile te numărul de persoane sau consumatori;
2) în cazul ocupării clădirii cu intermitenŃă, se definesc pentru perioada de calcul, intervalele de
timp care sunt caracterizate de programul de furnizare apa calda (de exemplu zi, noapte, sfâr it de
săptămână);
3) se calculează consumul de energie pentru cantitatea de apă caldă consumată, Qac
4) se calculează consumul de energie pentru cantitatea de apă caldă pierdută , Qacc
5) se calculează necesarul de energie pentru apa caldă Ńinând cont de pierderi pe reŃeaua de
distribuŃie, la stocare sau producerea apei calde.

În cele ce urmează sunt prezentate schemele generale i relaŃiile de calcul pentru clădiri sau
apartamente racordate la surse centralizate (paragraf III.3.3 2 figura III.3.1.a), respectiv clădiri
sau apartamente cu preparare locală a acc (paragraf III.3.4 – figura III.3.1.b).

62
CONSUM DE CONSUM DE CĂLDURĂ
CARACTERISTICI CĂLDURĂ PENTRU PENTRU APA PIERDUTĂ
GEOMETRICE APA CONSUMATĂ (Qacc)
(SINC, Su) (Qac) III.3.3.3.
III.3.3.1.* III.3.3.2.

PIERDERI DE CĂLDURĂ CONSUM DE ENERGIE


PRIN SISTEMUL DE AUXILIARĂ
DISTRIBUłIE (Wde)
(Qd) III.3.3.5.
III.3.3.4.

METODE
ALTERNATIVE
(Mc001-2006)

CONSUM DE CĂLDURĂ PENTRU INSTALAłIA DE ACC (Qacc)


III.3.3.6.

CONSUMUL ANUAL NORMAL DE CĂLDURĂ PENTRU PREPARAREA


ACC
III.3.3.6.

Figura III.3.1.a Schema de calcul a consumului de energie pentru apă caldă pentru
clădiri/apartamente alimentate de la surse centralizate

(*indicaŃiile din casete se referă la paragrafe din lucrare)

63
CONSUM DE
CĂLDURĂ PENTRU CONSUM DE CĂLDURĂ
CARACTERISTICI PENTRU APA PIERDUTĂ
APA CONSUMATĂ
GEOMETRICE Qacc
(Qac)
(SINC, Su) III.3.4.2.
III.3.4.1.* III.3.4.3.

PIERDERI DE CONSUM DE ENERGIE


CĂLDURĂ PRIN AUXILIARĂ
SISTEMUL DE (Wde)
DISTRIBUłIE (Qd) III.3.4.5. METODE
III.3.4.4.
ALTERNATIVE
(Mc001-2006)

CONSUM DE CĂLDURĂ CONSUM DE CĂLDURĂ


LA STOCARE LA SURSĂ
(Qac,s) (Qac,g)

III.3.4.6. III.3.4.7.

CONSUM DE ENERGIE PENTRU INSTALAłIA DE ACC (Qacc)


III.3.4.7.

CONSUMUL ANUAL NORMAL DE CĂLDURĂ PENTRU PREPARAREA


ACC
III.3.3.6.

Figura III.3.1.b Schema de calcul a consumului de energie pentru apă caldă pentru
clădiri/apartamente cu preparare locală

(*indicaŃiile din casete se referă la paragrafe din lucrare)

64
III.3.3. Procedura de calcul pentru clădiri alimentate de la surse urbane

III.3.3.1. Caracteristici geometrice


• Aria incălzită : suma ariilor tuturor spatiilor încălzite direct si indirect sau in contact cu spatii
încălzite (holuri, camere de depozitare, spatii de circulaŃie comună);
• Aria utilă Su: suma ariilor tuturor camerelor de zi, dormitoare, holuri, bucătărie, baie etc.
(nu se consideră suprafaŃa balcoanelor i teraselor);
• SuprafaŃa locuibilă SLOC: suma ariilor spaŃiilor locuite (dormitoare, livinguri, holuri locuite)

III.3.3.2. Necesarul de energie pentru prepararea apei calde de consum (energia utilă netă, Qhw)
Necesarul de energie pentru prepararea apei calde de consum corespunde energiei necesare
încălzirii apei calde cerută de consumator, la temperatura dorită.

Necesarul de apă caldă de consum se determină în funcŃie de numărul i de tipul consumatorilor,


indiferent dacă în clădire/apartament există sau nu un sistem de contorizare al volumului de apă
caldă de consum.

Formula generală de calcul al necesarului de căldură pentru prepararea apei calde de consum, Qac ,
este dată de relaŃia:
n
Qac = ∑
i =1
ρ * c * Vac * ( θac 2 θar ) , [kWh] (III.3.2)

în care:
ρ densitatea apei calde de consum[kg/m3] (tabel II.3.3 din Metodologia Mc0012PII.3);
c căldura specifică a apei calde de consum [J/kg K] (tabel II.3.3 din Metodologia Mc0012
PII.3);
Vac volumul necesar de apă caldă de consum pe perioada considerată [m3];
θac temperatura de preparare a apei calde, [θac=60 oC];
θar temperatura apei reci care intră în sistemul de preparare a apei calde de consum [oC];
i 1, n reprezintă indice de calcul pentru categoriile de consumatori.

RelaŃia de calcul (III.3.2) poate fi aplicată diferitelor perioade de timp reprezentative pentru
consum. De exemplu, acolo unde volumul de apă Vac reprezintă volumul anual de apă, atunci
necesarul de căldură pentru prepararea apei calde are valoarea anuală.

Temperatura de preparare a apei calde de consum se diferenŃiază faŃă de temperatura de utilizare


a apei calde; pentru preparare, se adoptă temperaturi de 45260 oC, iar pentru utilizare,
temperaturile se încadrează în intervalul 35 i 60 oC, după cum urmează:
- pentru igienă corporală, 35–40oC;
- pentru spălat / degresat, 50260oC.

Volumul de apă caldă de consum se determină cu următoarea relaŃie de calcul:

65
Vac = a Nu / 1000 [ m3 ] (III.3.3)

în care:
a necesarul specific de apă caldă de consum, la 60 oC [m3], pentru unitatea de
utilizare/folosinŃă, pe perioada considerată;
Nu numărul unităŃilor de utilizare / folosinŃă a apei calde de consum (persoană)

Valorile pentru a i Nu depind de:


- tipul i destinaŃia clădirii;
- tipul activităŃii desfă urate în clădire;
- tipul activităŃilor, pe zone ale clădirii, atunci când în clădire există mai multe activităŃi care
diferenŃiază volumele de apă caldă consumate în clădire;
- standardele sau clasa de activitate, ca de exemplu numărul de stele pentru hoteluri sau
categoria restaurantelor.

Valorile lui a sunt prezentate în anexa II.3.A din Metodologia Mc0012PII.3.

Numărul de persoane Nu aferent clădirilor de locuit se determină ca valoare medie, în funcŃie de


indicele mediu de ocupare a suprafeŃei locuibile a clădirilor, utilizând următoarea procedură de
calcul:
- se determină suprafaŃa locuibilă SLOC [m2];
- se apreciază indicele mediu de locuire, iLoc, în funcŃie de tipul clădirii (individuală, în iruită sau
bloc) i de amplasarea acesteia (judeŃ i mediu – urban sau rural), Mc0012PII, Anexa II.3.C;
- se determină numărul mediu normat de persoane aferent clădirii, utilizând următoarea relaŃie
de calcul;
N u = S LOC × i Loc [persoane] (III.3.4)

Pentru alte tipuri de clădiri valorile consumului de apă caldă sunt prezentate în anexa II.3.A din
Metodologia Mc0012PII.3.

Numărul de persoane Nu aferent clădirilor terŃiare se consideră ca valoare obŃinută de la


administratorul clădirii.

Temperatura de preparare a apei calde menajere este cuprinsă în intervalul 45260 oC, în funcŃie de
poziŃia echipamentului de preparare în raport cu punctele de consum. În scopul definirii unor date
comparabile de calcul, se va folosi ca temperatură nominală de preparare a apei calde de consum,
temperatura de 60 oC.

Temperatura apei reci se poate considera convenŃional egală cu 10 oC.

Pentru a Ńine seama de diferitele zone geografice se pot lua în considerare variaŃii locale în funcŃie
de categoria sursei, conform datelor din tabelul II.3.4 din Metodologia Mc0012PII.3.

66
III.3.3.3. Necesarul de energie pentru pierderile de apă caldă de consum la punctele de consum
(Qac,c)
Pentru clădiri noi volumul de apă caldă corespunzător pierderilor i risipei de apă caldă de consum
pe perioada considerată se consideră zero.

Qac,c reprezintă pierderea de căldură datorată furnizării/utilizării la consumator a apei calde la


temperatură diferită de temperatura nominală de calcul i se determină cu relaŃia:
n
Qac,c = ∑
i =1
ρ * c * Vac,c * (θac,c 2 θar ) , [kWh] (III.3.5)

în care:
Vac,c volumul corespunzător pierderilor i risipei de apă caldă de consum pe perioada considerată
[m3];
θac,c temperatura de furnizare/utilizare a apei calde la punctul de consum [oC].

Pentru clădiri existente la evaluarea termenului Vac,c se Ńine seama de următoarele aspecte:
starea tehnică a echipamentelor de consum;
prezenŃa reŃelei de recirculare a apei calde de consum.

Dacă există posibilitatea vizitării subsolului aflat în stare uscată, pierderile de apă se estimează
după starea tehnică a armăturilor din imobilul vizat, după cum urmează:
• în cazul armăturilor într2o stare tehnică bună în proporŃie de 30%, atunci se estimează pierderi
de maxim 5 l/om,zi x (nac/24), unde nac reprezintă numărul zilnic de ore de livrare a apei calde de
consum (valoare medie anuală);
• în cazul armăturilor într2o stare tehnică precară (armături defecte) i în cazul în care se constată
că subsolul blocului/scării expertizate este umed, atunci se consideră pierderi de maxim 30 l/om,zi
x (nac/24).

Aceste valori corespund unor coeficienŃi de pierderi i risipă de apă de 10225% din volumul de apă
normat.

Dacă nu există posibilitatea vizitării subsolului acesta fiind inundat, pierderile de apă caldă de
consum se pot estima i cu ajutorul unor coeficienŃi de calcul, astfel încât volumul real de apă
caldă necesară consumului este determinat de valoarea teoretică a volumului de apă caldă
amendată de coeficienŃi supraunitari, care majorează valoarea teoretică, în funcŃie de timpul de
a teptare pentru furnizarea, la punctele de consum (datorită lipsei sistemelor de recirculare a apei
calde i datorită stării tehnice a armăturilor):
Vac +Vac,c = Vac × f1 × f 2 [m3] (III.3.6)

Se pot adopta următoarele valori pentru coeficienŃii f:


- f1 = 1, 30 pentru obiective alimentate în sistem centralizat , fără recirculare
- f1 = 1, 20 pentru obiective alimentate în sistem local centralizat
- f1 = 1, 10 pentru obiective alimentate în sistem local
- f2 = 1, 10 pentru instalaŃii echipate cu baterii clasice
- f2 = 1, 05 pentru instalaŃii echipate cu baterii monocomandă

67
în care:
f1 depinde de tipul instalaŃiei la care este racordat punctul de consum,
f2 depinde de starea tehnică a armăturilor la care are loc consumul de apă caldă.

III.3.3.4. Pierderile de căldură prin sistemul de distribuŃie (Qac,d)


Se calculează cu relaŃia:
Qd = ∑ U i ⋅ (θ m − θ a ,i ) ⋅ Li ⋅ t H [kWh] (III.3.7)
i

cu U valoarea coeficientului de transfer de căldură în W/mK


θm temperatura medie a agentului termic în 0C
θa temperatura aerului exterior(ambianŃă) în 0C
L lungimea conductei
i indicele corespunzător conductelor cu acelea i condiŃii la limită
tH numărul de ore în pasul de timp (h/pasul de timp)

Valoarea coeficientului U de transfer de căldură pentru conductele izolate, care ia în considerare


atât transferul de căldură prin radiaŃie cât i prin convecŃie este dat de relaŃia:
π
U= (III.3.8)
1 d 1
( ⋅ ln a + )
2 ⋅ λD di α a ⋅ da
în care:
d i , d a –diametrele conductei fără izolaŃie, respectiv diametrul exterior al conductei (m)
αa 2 coeficientul global de transfer termic la exteriorul conductei (W/m²K)
λD –coeficientul de conducŃie a izolaŃiei (W/mK)

Pentru conductele pozate subteran coeficientul de transfer U se calculează cu relaŃia:


π
U em = (III.3.9)
1 1 D 1 4⋅ z
( ⋅ ln + ⋅ ln )
2 λD d λE D
unde z – adâncimea de pozare
λE – coeficientul de conducŃie al solului (W/mK).

Pierderile de căldură ale unui sistem de conducte trebuie să ia în considerare nu numai pierderile
aferente conductelor dar i pe cele ale elementelor conexe (robinete, armaturi, suporturi neizolate,
etc.).

Luând în considerare lungimea conductelor din spatiile neîncălzite se pot calcula pierderile de căldură
nerecuperabile.
În cazul în care conductele se află în spaŃii încălzite, aceste pierderi se consideră recuperabile
(Qd,recuperat,acc)intrând în calcul la bilanŃul necesarului de căldură.

68
Pierderile de căldură prin conductele de recirculare pot fi evaluate în funcŃie de diametrul
conductelor i de materialul din care sunt realizate acestea, cu ajutorul datelor precalculate, oferite
tabelar sau grafic. Pentru calcule orientative/informative, se poate aproxima o pierdere de căldură
pe conductele de recirculare de 40 W/m.

Dacă sistemul de recirculare a apei calde de consum nu funcŃionează continuu, atunci se vor
înregistra pierderi de căldură suplimentare de la traseele de distribuŃie i circulaŃie către mediul
exterior, în perioadele de nefuncŃionare a pompelor.

Pierderile de căldură corespunzătoare se pot aprecia cu următoarea relaŃie de calcul:


Qac ,d , fara _ c = ∑ c ac × Vac ,d × ρ × (θ m ,ac ,d − θ amb ) × N n [kWh] (III.3.10)

în care:
V ac,d volumul de apă caldă de consum conŃinut în conductele de distribuŃie i circulaŃie [m3];
Nn perioada de nefuncŃionare a instalaŃiei de recirculare a apei calde, în ore.

Aceste pierderi de căldură suplimentare, aferente perioadei de nefuncŃionare a sistemului de


circulaŃie se adaugă pierderilor de căldură totale pe distribuŃie.

Pentru apartamente, pierderile de căldură nerecuperabile de pe reŃelele de distribuŃie a apei calde


de consum se repartizează proporŃional cu suprafaŃa încălzită.

III.3.3.5. Consumul de energie auxiliară (Wac,e)


Consumul de energie electrică al pompelor poate fi determinat cu relaŃia:
W ac ,e = ∑ n0 × Ppompa (III.3.11)

în care
W ac ,e – energia electrică necesară acŃionării pompei (de la hidrofor, de circulaŃie etc)
[kWh/an]
n0 – numărul de ore de funcŃionare / an [ore/an]
Ppompa – puterea pompei [kW]

Pentru apartamente, consumul de energie auxiliară se repartizează proporŃional cu suprafaŃa


încălzită.

III.3.3.6. Consumul total de energie pentru instalaŃia de preparare apă caldă de consum (Qacc)
Consumul total de energie pentru apa caldă se obŃine din însumarea termenilor prezentaŃi în
paragrafele anterioare, respectiv:
Q acc = (Q ac + Q ac,c + Q ac,d ) + Wac,e [kWh] (III.3.12)

III.3.4. Procedura de calcul pentru clădiri alimentate de la surse proprii

69
III.3.4.1. Caracteristici geometrice
A se vedea paragraf III.3.3.1.

III.3.4.2. Necesarul de energie pentru prepararea apei calde de consum (energia utilă netă, Qac)
A se vedea paragraf III.3.3.2.

III.3.4.3. Necesarul de energie pentru pierderile de apă caldă de consum (Qac,c)


A se vedea paragraf III.3.3.3.

III.3.4.4. Pierderile de căldură prin sistemul de distribuŃie (Qac,d)


A se vedea paragraf III.3.3.4.

III.3.4.5. Consumul de energie auxiliară (Wac,e)


A se vedea paragraf III.3.3.5.

III.3.4.6. Consumul de energie pentru stocare (Qac,s)


Pierderile de căldură ale unui recipient de preparare i acumulare a apei calde de consum sunt
reprezentate în principal de pierderile de căldură prin mantaua recipientului. Aceste pierderi pot fi
cuantificate pe perioada unui an.

Cantitatea anuală de căldură disipată prin mantaua boilerului amplasat în subsolul unei clădiri
existente (într2un spaŃiu rece) se determină cu relaŃia:
k
0,001 × S Lat
Qac , s = ∑ n h k × (θ acb − θ amb ) , [kWh/an] (III.3.13)
1 δ δ
0,10 + m + iz
λm λiz
în care:
SLat 2 suprafaŃa laterală a acumulatorului [m2]
δ m 2 grosimea peretelui acumulatorului (metal) [m]
λm 2 conductivitatea termică a peretelui [W/mK]
δ iz 2 grosimea medie a izolaŃiei [m]
λiz 2 conductivitatea termică a izolaŃiei, în funcŃie de starea acesteia [W/mK]
nhk 2 numărul mediu de ore de livrare a apei corespunzătoare pentru fiecare lună k din sezonul de
încăzire [h/lună]
θ acb 2 temperatura medie a apei în acumulatorul de apă caldă de consum, determinată cu relaŃia:
θ acb = 0,70 × θ ac 0 , (III.3.14)
unde θ ac 0 reprezintă temperatura de preparare a apei calde de consum, în secŃiunea de ie ire din
echipamentul de stocare; se consideră θ ac 0 = 55 − 60 o C .
Pentru apartamente, pierderile de căldură aferente stocării apei calde de consum se repartizează
proporŃional cu suprafaŃa încălzită.

70
III.3.4.7. Pierderile de căldură aferente generatoarelor de preparare a apei calde de consum (Qac,g)
Necesarul de apă caldă de consum este asigurat cu ajutorul unei surse de căldură, prin intermediul
unui echipament generator de căldură. Acesta poate fi un cazan alimentat de un combustibil (solid,
lichid, gazos), un echipament folosind energia electrică sau, ca variantă suplimentară, utilizând
energia provenind de la o sursă neconvenŃională de energie (energie solară, de exemplu).

În cazul clădirilor cu mai multe instalaŃii de preparare a apei calde de consum, performanŃa
energetică corespunzătoare se calculează Ńinând seama de toate tipurile de instalaŃii de preparare
a apei calde existente în clădire (exemplu: cazul clădirilor de locuit cu apartamente cu preparare
individuală de apă caldă; clădiri cu mai multe funcŃiuni: de ex. apartamente + magazine la parter,
magazine + birouri etc).

Dacă apa caldă de consum este preparată de mai multe echipamente, racordate fiecare la un alt
tip de energie, atunci trebuie evaluată ponderea, în preparare, a fiecărui sistem. ContribuŃia
fiecărui sistem pleacă de la premiza că apa caldă de consum poate fi furnizată de maxim trei tipuri
de echipamente interconectate între ele; de exemplu, preincălzirea apei calde de consum poate fi
realizată cu ajutorul energiei solare, cea de a doua treaptă de preparare este asigurată de un alt
tip de echipament i în final, un al treilea echipament de preparare a apei calde în perioada
vârfurilor de consum. Suma acestor ponderi nu trebuie să depă ească valoarea 1.

Dacă într2o instalaŃie se utilizează mai multe echipamente pentru generarea cantităŃii de căldură
aferente necesarului pentru apa caldă de consum, se calculează contribuŃia proporŃională a fiecărui
echipament, α Tac, g ; în final, energia termică necesară totală se calculează cu formula:
i
Qg = ∑ α Tac , g ,i ∗ Qi (III.3.15)
1

Pentru situaŃiile în care apa caldă de consum este direct preparată de cazane, se utilizează relaŃiile
de calcul prezentate la paragraful III.1.4.16 al Breviarului de calcul.

Pentru apartamente, pierderile de căldură aferente generării apei calde de consum se repartizează
proporŃional cu suprafaŃa încălzită.

III.3.4.8. Consumul total de energie pentru instalaŃia de preparare a apei calde de consum (Qacc)

Consumul total de energie al instalaŃiei de apă caldă de consum se obŃine din însumarea
termenilor prezentaŃi în paragrafele anterioare, respectiv:
Q acc = (Q ac + Q ac,c + Q ac,d + Q ac,s + Q ac,g ) + Wac,e [kWh] (III.3.16)

71
III.4. INSTALAłII DE ILUMINAT

Pentru clădirile de locuit, se va opta pentru stabilirea unui consum mediu de energie electrică‚ în
funcŃie de tipul apartamentului, conform tabel 4 din anexa II.4.A1 din Metodologia Mc001"PII.4.

Metoda de determinare a consumului de energie electrică pentru clădiri terŃiare presupune calcule
estimative #i constă în aplicarea următoarelor relaŃii de calcul:
t u ∑ Pn
Wilum = 6 A + [kWh / an] (III.4.1.)
1000
unde:
t u = (t D ⋅ FD ⋅ FO ) + (t N ⋅ FO ) (III.4.2.)

iar
Pn " puterea instalată
tD " timpul de utilizare a iluminatului artificial pe timp de zi în funcŃie de tipul clădirii (anexa
II.4.A1 din Metodologia Mc001"PII.4)
t N " timpul de utilizare a iluminatului artificial pe timp de seară/noapte (când nu este utilizată
lumina naturală) (anexa II.4.A1 din Metodologia Mc001"PII.4)
FD " factorul de dependenŃă de lumina de zi (anexa II.4.A1 din Metodologia Mc001"PII.4) care
depinde de sistemul de control al iluminatului din clădire #i de tipul de clădire.
FO " factorul de dependenŃă de durata de utilizare (anexa II.4.A1 din Metodologia Mc001"PII.4)
A " aria totală a pardoselii folosite din clădire [m2].

2
Numărul 6 din relaŃia de calcul reprezintă 1kWh / m / an (consumul de energie estimat pentru
2
încărcarea bateriilor corpurilor de iluminat de siguranŃă) la care se adaugă 5kWh / m / an
(consumul de energie electrică pentru sistemul de control al iluminatului). Acest termen nu se
aplică pentru clădirile de locuit #i pentru clădiri unde nu există un control al iluminatului.

În cazul în care nu se cunoa#te puterea instalată se pot folosi valorile din anexa II.4.B1 din
Metodologia Mc001"PII.4.

72
III.5. CALCULUL ENERGIEI PRIMARE

Pentru o perioadă determinată de timp (an, lună, săptămână), energia consumată de o


clădire/apartament prin utilizarea unei anumite energii de tip Qf,i , este dată de relaŃia următoare:
Q f,i = Q fhi + Q fvi + Q fci + Q fwi + Q fLi [kWh/an] (III.5.1)

unde termenii reprezintă energia consumată pentru încălzire Qfhi, ventilare Qfvi, răcire Qfci,
preparare apă caldă de consum Qfwi #i iluminat QfLi, calculată conform prezentei metodologii.

Energia primară se calculează, pe acela#i interval de timp, pornind de la valoarea energiei


consumată, astfel:
Ep = Σ (Qf,i f p,i + ΣWh fp,i) – Σ(Qex,i f pex,i) [kWh/an] (III.5.2)

în care:
Qf,i consumul de energie utilizând energia i, (kWh/an);
Wh consumul auxiliar de energie pentru pentru asigurarea utilităŃilor, (kWh/an);
fp,i factorul de conversie în energie primară, având valori tabelate pentru fiecare tip de energie
utilizată (termică, electrică, etc), conform tabel I.1.12 din Metodologia Mc001"PI.1;
Qex,i pierderile de energie la nivelul sursei aferente energiei termice exportate, (kWh/an);
fpex,i factorul de conversie în energie primară, care poate avea valori identice cu fp,i.

Consumul de energie primară poate fi mai mic sau mai mare decât consumul final de energie după
cum sunt sau nu utilizate surse regenerabile de energie.

III.6. CALCULUL EMISIILOR DE CO2

Emisia de CO2 se calculează similar cu energia primară utilizând un factor de transformare


corespunzător:
ECO2 = Σ (Qf,i x f CO2,i+ ΣWh—x f CO2,i) – Σ(Qex,i x f CO2ex,i) [kg/an] (III.6.1)

unde fCO2, reprezintă factorul de emisie stabilit conform tabelelor I.1.13 #i I.1.14 din Metodologia
Mc001"PI.1.

73
IV. SCHEME GENERALE DE APLICARE A METODOLOGIEI Mc001 ÎN VEDEREA
ELABORĂRII CERTIFICATULUI DE PERFORMANłĂ ENERGETICĂ PENTRU
CLĂDIRILE NOI I EXISTENTE; AUDITAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR
EXISTENTE

În acest capitol se descriu succint, pe baza unor scheme întocmite în conformitate cu partea a III
a a Metodologiei Mc001, etapele care urmează după efectuarea analizei energetice a
clădirii/apartamentului i instalaŃiilor aferente.

IV.1. CERTIFICATUL ENERGETIC AL CLĂDIRILOR/APARTAMENTELOR

Elaborarea certificatului de performanŃă energetică al unei clădiri/apartament presupune


parcurgerea următoarelor etape:
1. Determinarea consumurilor anuale specifice ale clădirii/apartamentului certificate reale,
( C ) (C ) ( C ) (C ) (C )
pentru fiecare tip de instalaŃie în parte ( qînc , q acc , qc lim , qvm si qil ), unde

(C ) Q (jC )
qj = [kWh/m2,an] (j=înc, acc, clim, vm sau il)
S inc
2. Definirea clădirii de referinŃă asociată clădirii reale i evaluarea performanŃei energetice a

( R) ( R) ( R) ( R) ( R) ( R) Q (j R )
acesteia ( qînc , qacc , qc lim , qvm si qil ), unde q j = [kWh/m2,an]
S inc
3. În cazul apartamentelor nu se define te clădirea de referinŃă;
4. Încadrarea în clasele de performanŃă i de mediu folosind referenŃialele energetice
adecvate categoriei de clădire (locuinŃă individuală, bloc de apartamente, clădire de birouri,
spital, centru comercial, hotel, clădire de învăŃământ etc.);
5. Notarea energetică a clădirilor reală i de referinŃă folosind formula III.4.1 din Mc001, adică
exp(− B ⋅ q ⋅ p + B ),
1 T o 2 pentru (q T ⋅ p o ) > q Tm kWh/m2 an
N= ;
100, pentru (q T ⋅ p o )≤ q Tm kWh/m2 an
6. Completarea certificatului de performanŃă energetică al clădirii (CPE);
7. Completarea anexelor la certificatul de performanŃă energetică al clădirii (anexa la CPE
.a.).

Aceste etape sunt descrise de către schema de certificare energetică din figura IV.1. Notele de
calcul privind consumurile anuale i specifice de energie împreună cu calculul notelor energetice
pentru clădirea reală i cea de referinŃă se înscriu în Raportul de Analiză i Certificare Energetică a
clădirii.

Notă: La momentul finalizării Breviarului de calcul nu existau referenŃiale energetice (grile de


eficienŃă) decât pentru clădiri rezidenŃiale (bloc de locuinŃe sau case individuale) . Până la apariŃia
celorlalte tipuri de grile energetice pentru toate categoriile de clădiri aflate sub incidenŃa legii
372/2005, se vor utiliza referenŃialele energetice existente.

74
Alegerea referentialelor
adecvate categoriei cladirii de
referinta

q(R)inc
Definirea cladirii de referinta Incadrarea in clasele de eficienta
q(R)acm
energetica pentru cladirea de
q(R)clim
referinta
q(R)vm
q(R)il
q(R)T
Determinarea notei energetice
Caracteristicile geometrice si pentru cladirea de referinta NR
termice ale anvelopei
Analiza energetica Completarea CPE si a
a cladirii reale q(C)inc
anexelor aferente
q(C)acm
q(C)clim Incadrarea in clasele de eficienta
q(C)vm energetica pentru cladirea reala
q(C)il
q(C)T
Alegerea referentialelor Determinarea notei energetice
adecvate categoriei cladirii pentru cladirea reala NC
reale

Valorile coeficientilor de
penalizare pi,
respectiv ale B1 si B2

Figura IV.1 Schema de întocmire a certificatului de performanŃă energetică

75
IV.2. AUDITUL ENERGETIC AL CLĂDIRILOR EXISTENTE I ANALIZA ECONOMICĂ A
SOLUłIILOR PROPUSE

În cadrul etapei de audit energetic propriu zis se urmăre te identificarea soluŃiilor i pachetelor de
soluŃii cele mai potrivite din punct de vedere tehnic i economic pentru reabilitarea i modernizarea
energetică a clădirii i instalaŃiilor aferente acesteia. SoluŃiile de reabilitare care vor fi propuse de
către auditorii energetici au la bază caracteristicile termotehnice i energetice ale construcŃiei i
instalaŃiilor aferente, obŃinute prin analiza energetică realizată în conformitate cu părŃile I i II ale
Metodologiei Mc001.

Audit energetic pentru stabilirea soluŃiilor de reabilitare ale unui obiectiv se face prin parcurgerea
următoarelor etape, descrise în detaliu în partea a III a (capitolul III.2) a Metodologiei Mc001:
1. analiza energetică pentru determinarea nivelului de protecŃie termică a clădirii i a eficienŃei
energetice a instalaŃiilor i pentru depistarea stării actuale a acestora, comparativ cu soluŃia de
proiect;
2. enunŃarea concluziilor asupra evaluării energetice prin sintetizarea informaŃiilor obŃinute,
interpretarea acestora i indicarea deficienŃelor privind pe de o parte protecŃia termică a
construcŃiei iar pe de altă parte gradul de utilizare a energiei la nivelul instalaŃiilor analizate;
3. enunŃarea soluŃiilor i pachetelor de soluŃii tehnice pentru cre terea performanŃei energetice a
construcŃiei i instalaŃiilor aferente, inclusiv analiza tehnică prin determinarea influenŃelor
intervenŃiilor asupra performanŃei energetice a clădirii prin recalcularea (conform părŃilor I i a II a
ale Metodologiei Mc001) noilor consumuri energetice anuale specifice i globale pentru fiecare tip
de instalaŃie în parte;
4. analiza economică a soluŃiilor i pachetelor tehnice de reabilitare energetică prin calcularea
indicatorilor de eficienŃă economică;
5. elaborarea raportului de audit energetic, inclusiv ierarhizarea soluŃiilor/pachetelor de soluŃii de
reabilitare din punct de vedere tehnic i economic precum i recomandările expertului auditor.

Schema generală asociată etapei de audit energetic propriu zis este prezentată în figura IV.2.
DefiniŃiile mărimilor care intervin în schemă sunt cuprinse în capitolul III.2.1 iar semnificaŃia
notaŃiilor este dată în tabelele I.1 i I.2 ale aceluia i capitol din Metodologia Mc001 PIII.

Analiza economică a măsurilor de reabilitare/modernizare energetică a unei clădiri existente se


realizează prin evaluarea următorilor indicatorilor economici ai investiŃiei:
valoarea netă actualizată aferentă investiŃiei suplimentare datorată aplicării unui proiect de
reabilitare/modernizare energetică i economiei de energie rezultată prin aplicarea
proiectului menŃionat, ∆VNAm [Euro];
durata de recuperare a investiŃiei suplimentare pentru aplicarea unui proiect de
reabilitare/modernizare energetică, NR [ani], reprezentând timpul scurs din momentul
realizării investiŃiei în modernizarea energetică a unei clădiri i momentul în care valoarea
acesteia este egalată de valoarea economiilor realizate prin implementarea măsurilor de
modernizare energetică, adusă la momentul iniŃial al investiŃiei;

76
costul unităŃii de energie economisită, e [Euro/kWh], reprezentând raportul dintre valoarea
investiŃiei suplimentare pentru aplicarea măsurii/pachetului de măsuri de reabilitare
energetică i economiile de energie realizate prin implementarea acestuia pe durata de
recuperare a investiŃiei;
rata lunară de rambursare a creditului, rc [Euro/lună], indicator utilizat în situaŃia creditării
într o proporŃie 1 ac a investiŃiei în reabilitarea energetică (ac fiind avansul procentual din
suma totală C(m) necesară pentru realizarea reabilitării energetice).

Analiza energetica a cladirii si


instalatiilor aferente (p. I si II din
Mc001)

Eficienta energetica a
Nivelul actual de protectie
instalatiilor, consumuri de
termica a cladirii (R,G)
energie globale anuale

Enuntarea concluziilor privind starea


actuala a constructiei si instalatiilor
aferente

Enuntarea solutiilor si pachetelor de


solutii de reabilitare

Analiza tehnica: determinarea noilor


Costuri investitie, costuri
consumuri de energie pentru fiecare
anuale de exploatare Cek, ck, I,
solutie/pachet de solutii de reabilitare
k, Ns, Nc, ac
(p. I si II din Mc001

Analiza economica (conf. fig. IV.3)

Selectarea si ierarhizarea masurilor


eficiente economic

Elaborarea raportului de audit energetic,


inclusiv recomandarile expertului auditor

Figura IV.2 Schema generală de audit energetic

În funcŃie de valorile indicatorilor economici menŃionaŃi mai sus, auditorul energetic va selecta
acele măsuri de reabilitare caracterizate prin:
valoare netă actualizată, AVNA(m), cu valori negative pentru durata de viaŃă estimată pentru
măsura/pachetul de măsuri de modernizare energetică analizate;
durată de recuperare a investiŃiei, NR, cât mai mică i nu mai mare decât o perioadă de
referinŃă, impusă din considerente economico financiare de către creditor/investitor sau
tehnice (durată de viaŃă estimată NS a soluŃiei de modernizare energetică);

77
costul unităŃii de energie economisită, e, cât mai mic i nu mai mare decât proiecŃia la
momentul investiŃiei a costului actualizat al unităŃii de energie ck [Euro/kWh];
rată lunară rc de rambursare a creditului necesar pentru punerea în operă a
măsurii/pachetului de măsuri de reabilitare analizate, mai mică decât cca. 33% din
veniturile medii lunare (VML) ale beneficiarului creditat.

În figura IV.3 este detaliată procedura de determinare a indicatorilor economici i de selectare a


măsurilor i pachetelor de măsuri de reabilitare eficiente din punct de vedere economic. Schema
logică se va aplica pentru fiecare măsură sau pachet de măsuri de reabilitare în parte.

Notă: Coeficientul m subunitar reprezintă gradul admisibil de îndatorare a beneficiarului sau


frontiera de admisibilitate a pachetului de măsuri de modernizare energetică; depinde de
capacitatea de rambursare în termenul stabilit a creditului bancar angajat de beneficiarul lucrărilor
de reabilitare.

Ierarhizarea din punct de vedere tehnic a măsurilor/pachetelor de măsuri de reabilitare energetică


se va face în ordinea crescătoare a consumurilor anuale globale de energie, respectiv în ordine
descrescătoare a duratei de viaŃă estimată NS). Cele mai bune soluŃii/pachete vor fi cele
caracterizate de valori minime ale consumurilor, respectiv valori maxime ale duratei estimate de
viaŃă.

Din punct de vedere economic, cele mai bune soluŃii sau pachete de soluŃii analizate vor fi acelea
pentru care AVNA(m), NR, e i eventual rc prezintă valorile cele mai mici.

78
Enuntarea solutiilor si
pachetelor de solutii de
reabilitare

Analiza tehnica: determinarea noilor Costuri investitie C(m), costuri


consumuri de energie pentru fiecare
anuale de exploatare Cek si
solutie/pachet de solutii de reabilitare
ck, i, k, NS, NC, aC
(P I si II din Mc001)

Costuri anuale de exploatare (energii


consumate) pentru cladirea reabilitata (cazul
fiecarei solutii sau pachet de solutii de
reabilitare)

∆ Ek
∆CEk
∆CE

Calcularea ∆VNA

Calcularea NU DA pentru fiecare NU Masura/pachet
C(m2) si C(mc)
ac=1 ∆VNA<0 pe NS ani
masura/pachet de ineficient economic
(cu credit) (fara credit) masuri de reabilitare

DA
NU Masura/pachet
acxC(m)+C(m2)<∆
∆CExX
ineficient NR=f(∆
∆VNA=0)
economic

DA
NU
Calculare rc NR<NS

DA

NU Calcularea
rc<m x VML
e, e(m), e(a)

DA

NU
NR=f(∆
∆VNA=0) e<e(a)

DA
DA
NR<NS

NU

Masura/pachet SOLUTIE/PACHET
ineficient economic EFICIENT ECONOMIC

PROCEDURA DETERMINARE INDICATORI ECONOMICI SI SELECTARE MASURI/PACHETE DE MASURI DE REABILITARE

Figura IV.3 Procedura de determinare a indicatorilor economici i de selectare a


măsurilor/pachetelor de măsuri de reabilitare eficiente economic

79
V. CONCLUZII

Această reglementare stabile te o procedură simplificată de aplicare a Metodologiei de calcul


Mc001, indiferent de tipul clădirii i instalaŃiilor aferente: clădiri existente sau noi, clădiri
rezidenŃiale (clădiri de locuit individuale, apartamente, case unifamiliale, cuplate sau în iruite, tip
duplex, blocuri de locuit cu mai multe apartamente) sau nerezidenŃiale (birouri, cre e, grădiniŃe,
cămine, internate, clădiri de învăŃământ, spitale, policlinici, hoteluri i restaurante, săli de sport,
clădiri pentru servicii de comerŃ, clădiri industriale cu regim normal de exploatare .a.).

În BREVIARUL DE CALCUL se prezintă succint, sub forma unor scheme graduale, etapele de
determinare simplificată a consumurilor energetice ale unui obiectiv Ńinând cont de pierderile de
energie la nivelul consumatorilor, la nivelul distribuŃiei, a echipamentelor de stocare (dacă există)
i la nivelul echipamentelor de generare a energiei.

Schemele generale concepute pentru fiecare situaŃie de calcul detaliată în Metodologia Mc001 pot
fi utilizate atât la etapa de analiză energetică a clădirii i instalaŃiilor aferente, cât i pentru
certificarea energetică, respectiv etapa de propuneri de măsuri de reabilitare pentru cazul clădirilor
existente.

80
VI. EXEMPLU DE CALCUL
PRIVIND APLICAREA BREVIARULUI DE CALCUL PENTRU
STABILIREA PERFORMANłELOR ENERGETICE ALE
UNUI BLOC DE LOCUINłE

81
Cuprins

1. Obiectul lucrării...................................................................................................................................... 84
2. Analiza energetică a clădirii ................................................................................................................. 84
2.1. Caracteristici geometrice si de alcătuire a clădirii................................................................... 84
2.1.1. Descrierea arhitecturală a clădirii ..................................................................................... 84
2.1.2. Descrierea alcătuirii elementelor de construcŃie si structurii de rezistenŃă ................ 85
2.1.3. Descrierea tipurilor de instalaŃii interioare i alcătuirea acestora (încălzire,
ventilare/climatizare, apă caldă menajeră, iluminat)....................................................................... 85
2.1.4. Regimul de ocupare al clădirii ........................................................................................... 86
2.1.5. Anvelopa clădirii i volumul încălzit al clădirii ................................................................. 86
2.2. Caracteristici termice................................................................................................................... 86
2.2.1. Calculul rezistenŃelor termice unidirecŃionale ................................................................. 86
2.2.2. Calculul rezistenŃelor termice corectate........................................................................... 89
2.3. Parametrii climatici ...................................................................................................................... 90
2.3.1. Temperatura convenŃională exterioară de calcul ........................................................... 90
2.3.2. Intensitatea radiatiei solare si temperaturile exterioare medii lunare ........................ 90
2.4. Temperaturi de calcul ale spaŃiilor interioare .......................................................................... 91
2.4.1. Temparatura interioară predominantă a încăperilor încălzite....................................... 91
2.4.2. Temperatura interioară a spaŃiilor neîncălzite ................................................................ 91
2.4.3. Temperatura interioară de calcul...................................................................................... 91
2.5. Calculul coeficienŃilor de pierderi de căldură HT i HV ............................................................ 92
2.6. Stabilirea perioadei de incalzire preliminare ............................................................................ 94
2.6.1. Calculul pierderilor de caldura ale cladirii QL (calcul preliminar, pentru θeo=12°C). 95
2.6.2. Determinarea factorului de utilizare preliminar, η1 ........................................................ 97
2.6.3. Determinarea temperaturii de echilibru si perioada de incalzire reala a clădirii........ 99
2.7. Programul de functionare si regimul de furnizare a agentului termic ............................... 100
2.8. Calculul pierderilor de caldura ale cladirii............................................................................... 100
2.9. Calculul aporturilor de căldură ale clădirii .............................................................................. 100
2.10. Necesarul de căldură pentru incălzirea clădirii, Qh ............................................................... 102
2.11. Consumul de energie pentru incalzire , Qfh............................................................................ 103
2.12. Consumul de energie pentru prepararea apei calde de consum , Qacm ............................. 105
2.13. Consumul de energie pentru iluminat..................................................................................... 107
2.14. Energia primara si emisiile de CO2 .......................................................................................... 108
82
2.14.1. Energia primara................................................................................................................. 108
2.14.2. Emisia de CO2 ................................................................................................................... 108
3. Certificarea energetică a blocului de locuinŃe ................................................................................. 109
3.1. Consumul anual specific de energie pentru incălzirea spaŃiilor .......................................... 109
3.2. Consumul anual specific de energie pentru prepararea apei calde de consum ............... 109
3.3. Consumul anual specific de energie pentru iluminat............................................................ 109
3.4. Consumul total anual specific de energie............................................................................... 109
3.5. Penalizari acordate clădirii certificate...................................................................................... 110
3.6. Nota energetica.......................................................................................................................... 111
3.7. Definirea clădirii de referinŃă.................................................................................................... 111
4. Descrierea solutiilor de reabilitare/modernizare termica............................................................... 115
5. Concluzii................................................................................................................................................ 119
Bibliografie.................................................................................................................................................... 121

83
1. Obiectul lucrării

Exemplul de calcul privind evaluarea termo?energetică pentru o clădire din Bucuresti de tip bloc de
locuinte, având S+P+3 niveluri, este efectuat pe baza datelor i observaŃiilor obtinute în urma
analizei in situ a clădirii i instalaŃiilor de încălzire, preparare a apei calde de consum i iluminat.
Evaluarea s?a realizat de asemenea pe baza documentatiei tehnice.

Etapele de calcul urmeaza structura indicata in Breviarul de calcul.

Rezultatele obŃinute pe baza evaluarii energetice a clădirii i instalaŃiilor de încălzire, preparare a


apei calde de consum i iluminat aferente acesteia servesc la Certificarea energetică a clădirii,
precum i la intocmirea Raportului de audit energetic care cuprinde soluŃiile tehnice de
reabilitare/modernizare a elementelor de construcŃie si a instalaŃiilor aferente.

2. Analiza energetică a clădirii

2.1. Caracteristici geometrice si de alcătuire a clădirii


2.1.1. Descrierea arhitecturală a clădirii

Clădirea evaluată este de tip bloc de locuinŃe fiind situată în Bucuresti i administrată de AsociaŃia
de Proprietari.

ConstrucŃia a fost executată în anul 1985 i a fost proiectată de Institutul de Proiectare, Bucuresti.

Clădirea, de formă paralelipipedică, se compune din 2 tronsoane, fiecare având regim de înălŃime
S+P+3. Dimensiunile in plan ale cladirii sunt 34.90 m x 13.00 m cu o suprafata totala construita de
1814.88 m2.

Blocul are 24 apartamente, câte 3 apartamente pe fiecare etaj, respectiv cate 12 apartamente pe
fiecare scară.

Fiecare tronson de cladire are o scară interioară comună, cu o singură rampă i podest de nivel i
nu este prevăzută cu ascensor.

SoluŃia arhitecturală existentă pentru o scară grupează următoarele funcŃiuni pe nivel:


• subsol: subsol tehnic
• parter: apartamente si uscatorie
• etaj 1…3: apartamente de 2 si 3 camere

ÎnălŃimile de nivel sunt:


• subsol: 2.65 m
• parter: 2. 65 m
• etajele 1..3: 2.65 m

Clădirea este alcătuită din două tipuri de tronsoane, numite în proiect scara A i B, fiecare din ele
regăsindu?se în poziŃia de tronson de capăt.
84
Accesul principal în clădire are loc pe faŃada SE, faŃada NE fiind prevăzută cu o cale de acces
secundară.

Accesul în subsol se face printr?o rampă amplasată în casa scării. Subsolul este destinat boxelor si
adapostirii conductelor de distributie a apei reci, apei calde de consum si a agentului termic pentru
incalzire. Planseul peste subsol este alcatuit dintr?o placa de beton neizolata, avand un strat de
sapa de egalizare si un finisaj interior de tip pardoseala caldă sau rece.

Terasa clădirii prezinta degradari si neetanseitati.

2.1.2. Descrierea alcătuirii elementelor de construcŃie si structurii de rezistenŃă

Peretii exteriori care alcatuiesc anvelopa cladirii sunt alcatuiti astfel:


• tencuieli de cca. 2 cm grosime la interior;
• zidarie din blocuri de B.C.A. avand grosimea de 35 cm;
• tencuieli de cca. 2 cm grosime la exterior;

Peretii interiori sunt din zidarie de blocuri din B.C.A., iar cei in contact direct cu casa scarii sunt din
beton armat.

Tâmplăria exterioară a apartamentelor din clădire este parŃial cu rama din lemn de ră inoase, de
tip cuplată, cu 2 foi de geam simplu, prezentand elemente de degradare i parŃial din tâmplărie cu
rama din PVC cu geamuri termoizolante duble montata de catre locatari in ultimii ani.

Usa de intrare in cladire si usa de serviciu sunt metalice, neetanse, prezentand rosturi mari. Usa de
intrare in cladire nu este prevazuta cu sistem automat de inchidere.

Structura de rezistenŃă a blocului deasupra cotei 0,00 este alcătuită astfel:


• elemente verticale din beton armat monolit – stalpi de rezistenŃă;
• elemente orizontale – plan ee prefabricate din beton armat i grinzi realizate atât
prefabricat cat i monolit; scările sunt prefabricate.

Infrastructura este realizată după cum urmează:


• pereŃi structurali din beton armat atât pe linia elementelor structurale ale
suprastructurii cat i suplimentari faŃă de ace tia;
• plan eu peste subsol realizat din beton armat turnat monolit;
• fundaŃii continue de tip talpă i cuzinet din beton armat.

2.1.3. Descrierea tipurilor de instalaŃii interioare /i alcătuirea acestora (încălzire,


ventilare/climatizare, apă caldă menajeră, iluminat)

Încălzirea blocului analizat este asigurată prin alimentarea cu agent termic de la un punct termic
învecinat. Conductele subtraversează carosabilul i o zonă verde până la PT, printr?un canal termic
care se deschide în subsolul clădirii expertizate. Ca urmare a uzurii avansate a conductelor de
încălzire i apă caldă i a armăturilor cu care acestea sunt echipate, se constată pierderi mari de
căldură i umiditate atât pe canalul termic cât i în subsolul blocului.

85
Corpurile de incalzire din apartamente sunt in marea lor majoritate cele iniŃiale din fonta.

Casa scării nu este încălzită în mod direct.

DistribuŃia agentului termic se realizează prin sistem bitubular cu distribuŃie inferioară i coloane
verticale care străbat plan eele. Coloanele sunt aparente i sunt racordate la partea superioară a
clădirii la vasul de aerisire. În subsolul tehnic al clădirii conductele formează o reŃea de distribuŃie
ramificată.

InstalaŃia de alimentare cu apă caldă de consum urmează acela i traseu la subsol, ca i instalaŃia
de alimentare cu căldură i se ramifică pe verticală în coloane care alimentează bucătăriile i băile
din apartamente. Se constată degradarea i lipsa pe arii extinse a termoizolaŃiei aferente
conductelor de alimentare cu apă caldă de consum.

Cladirea este alimentată cu apă rece de la reŃeaua oră enească. În blocul de locuinte sunt montate
112 puncte de consum apă rece i 80 de puncte de consum apă caldă.

CondiŃiile convenŃionale de calcul sunt fixate de valorile: θT=80°C, θR=60°C, θi=20°C, θe=?15°C.

Sistemul de iluminat este echipat preponderent cu becuri incandescente atât în apartamente cât i
în spaŃiile comune.

2.1.4. Regimul de ocupare al clădirii

Regimul de ocupare al clădirii este de 24 de ore pe zi, iar alimentarea cu căldură se consideră în
regim continuu. Clădirea nu este echipată cu sisteme de ventilare mecanică, răcire sau
condiŃionarea aerului.

2.1.5. Anvelopa clădirii /i volumul încălzit al clădirii

Anvelopa clădirii reprezintă totalitatea elementelor de construcŃie care închid volumul încălzit,
direct sau indirect.

2.2. Caracteristici termice


2.2.1. Calculul rezistenŃelor termice unidirecŃionale

δj 1 δj 1 m2K
R = Ri + ∑ + Re = +∑ + [ ]
a jλ j αi a jλ j αe W

86
Tabel 2.2.1.1 PERETE EXTERIOR
Nr.crt Material δ λ a λ’ R
2
[=] [=] [m] [W/mK] [=] [W/mK] [m K/W]
1 Tencuiala din mortar de var 0,02 0.7 1.05 0.74 0.03
2 Zidarie din blocuri B.C.A. 0,35 0.22 1.15 0.25 1.38
3 Tencuiala din mortar var ? ciment 0,02 0.87 1.15 1.00 0.02
TOTAL 1.43
R0=1/αi+R+1/αe 1.60

αi: coeficient de transfer termic superficial interior 8 [W/m2K]


αe: coeficient de transfer termic superficial exterior 24 [W/m2K]
a: coeficient de majorare a conductivitatii termice in functie de starea si vechimea materialelor,
cf. tab. 5.3.2, Mc001 ? PI
λ: conductivitatea termică de calcul
λ’: conductivitatea termică corectată de calcul

Tabel 2.2.1.2: PERETI ADIACENTI CASEI SCARII (BETON ARMAT)


Nr.crt Material δ λ a λ’ R
2
[=] [=] [m] [W/mK] [=] [W/mK] [m K/W]
1 Tencuiala din mortar de var 0,02 0.7 1.05 0.74 0.03
2 Beton armat 0,15 2.03 1.05 2.13 0.07
3 Tencuiala din mortar var ? ciment 0,02 0.87 1.05 0.91 0.02
TOTAL 0.12
R0=1/αi+R+1/αe 0.33

αi: coeficient de transfer termic superficial interior 8 [W/m2K]


αe: coeficient de transfer termic superficial exterior 12 [W/m2K]
a: coeficient de majorare a conductivităŃii termice in funcŃie de starea si vechimea materialelor,
cf. tab. 5.3.2, Mc001 ? PI
λ: conductivitatea termica de calcul
λ’: conductivitatea termica corectata de calcul

Tabel 2.2.1.3: TAMPLARIE EXTERIOARA


Material R
2
[=] [m K/W]
Tamplarie termoizolanta 0.55
Tamplarie din lemn cuplata 0.39
Tamplarie din metal simpla 0.17

87
Tabel 2.2.1.4: PLANSEU PESTE SUBSOL – PARDOSEALA RECE
Nr.crt Material δ λ a λ’ R
2
[=] [=] [m] [W/mK] [=] [W/mK] [m K/W]
1 Beton armat 0,15 2.03 1.15 2.33 0.06
2 Izolatie termica 0,02 0.042 1.15 0.05 0.41
3 Sapa autonivelanta 0,025 0.46 1.05 0.48 0.05
4 Gresie si cuartite 0,015 2.03 1.05 2.13 0.01
TOTAL 0.54
R0=1/αi+R+1/αe 0.79

αi: coeficient de transfer termic superficial interior 6 [W/m2K]


αe: coeficient de transfer termic superficial exterior 12 [W/m2K]
a: coeficient de majorare a conductivitatii termice in functie de starea si vechimea materialelor,
cf. tab. 5.3.2,Mc001 ? PI
λ: conductivitatea termica de calcul
λ’: conductivitatea termica corectata de calcul

Tabel 2.2.1.5: PLANSEU PESTE SUBSOL – PARDOSEALA CALDA


Nr.crt Material δ λ a λ’ R
2
[=] [=] [m] [W/mK] [=] [W/mK] [m K/W]
1 Beton armat 0,15 2.03 1.15 2.33 0.06
2 Izolatie termica 0,02 0.04 1.15 0.05 0.41
3 Sapa autonivelanta 0,025 0.46 1.05 0.48 0.05
4 Covor PVC cu suport textil 0,015 0.29 1.05 0.30 0.05
TOTAL 0.58
R0=1/αi+R+1/αe 0.83

αi: coeficient de transfer termic superficial interior 6 [W/m2K]


αe: coeficient de transfer termic superficial
12 [W/m2K]
exterior
a: coeficient de majorare a conductivitatii termice in functie de starea si vechimea materialelor,
cf. tab. 5.3.2, Mc001 ? PI
λ: conductivitatea termica de calcul
λ’: conductivitatea termica corectata de calcul

88
Tabel 2.2.1.6: PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL (TERASA CIRCULABILA)
Nr.crt Material δ λ a λ’ R
2
[=] [=] [m] [W/mK] [=] [W/mK] [m K/W]
1 Tencuiala din mortar de var 0,02 0.7 1.05 0.74 0.03
2 Beton armat 0,15 2.03 1.05 2.13 0.07
3 Beton de panta 0,15 0.93 1.05 0.98 0.15
4 BCA 0,20 0.22 1.05 0.23 0.87
5 Mortar de ciment 0,0125 0.87 1.15 1.00 0.01
6 Hidroizolatie bitum 0,015 0.17 1.15 0.20 0.08
7 Nisip 0,02 0.70 1.05 0.74 0.05
8 Dale din beton 0,02 1.62 1.05 1.70 0.01
TOTAL 1.27
R0=1/αi+R+1/αe 1.44
αi: coeficient de transfer termic superficial interior 8 [W/m2K]
αe: coeficient de transfer termic superficial exterior 24 [W/m2K]
a: coeficient de majorare a conductivitatii termice in functie de starea si vechimea materialelor,
cf. tab. 5.3.2, Mc001 ? PI
λ: conductivitatea termica de calcul
λ’: conductivitatea termica corectata de calcul

2.2.2. Calculul rezistenŃelor termice corectate


1  m2 K 
R’ = r⋅R = R  
R  ∑ (Ψ ⋅ l ) + ∑ χ   W 
1+
A
Tabel 2.2.2.1: COEFICIENTI SPECIFICI LINIARI DE TRANSFER TERMIC
Elementul
Tabel Ψ l Ψxl
de Detaliu
C107/3 [W/mK] [m] [W/K]
constructie
1.Intersectie pereti cu stalpisor 1 0.1 763.2 76.32
2.Intersectie pereti fara stalpisor 1 ?0.04 318 ?12.72
3.Colt pereti cu stalpisor 3 0.16 360.4 57.66
4.Colt pereti fara stalpisor 3 0.09 127.2 11.45
5. Grinda B.A. (consola sus) 1 24 0.14 559.36 78.31
Perete
6. Grinda B.A. (consola sus) 2 24 0.04 559.36 22.37
exterior
7. Soclu subsol 42 0.05 139.84 6.99
8. Tamplarie cuplata (fara urechi) 61 0.12 316 37.92
9. Buiandrug tamplarie cuplata 62 0.12 198.6 23.83
10.Solbanc tamplarie cuplata 53 0.12 198.6 23.83
Total 325.97
11. Perete interior pe placa peste subsol 46 0.09 173.00 15.57
Placa peste
12. Soclu subsol 42 0.30 139.84 41.95
subsol
Total 57.52
13. Atic terasa 1 31 0.32 139.84 44.75
Placa peste
14. Atic terasa 2 31 0.22 139.84 30.76
ultimul etaj
Total 75.51

89
• ψ = transmitanta termica liniară a punŃii termice liniare;
• l = lungimea punŃilor termice liniare de acela i fel;

Tabel 2.2.2.2: REZISTENTE TERMICE CORECTATE


A R Σ(ψxl) [Σ(ψxl)]/A 1/R' R' r
Elementul de constructie 2 2 2
[m ] [m K/W] [W/K] [W/m K] [W/m2K] 2
[m K/W] [=]
Perete exterior 1362.51 1.60 325.97 0.24 0.87 1.16 0.72
Plan/eu peste subsol 453.72 0.83 57.52 0.13 1.34 0.75 0.91
Plan/eu peste ultimul etaj 453.72 1.42 75.51 0.17 0.87 1.15 0.81

• A = aria elementelor anvelopei;


• R= rezistenŃa termică specifică unidirecŃională aferentă ariei A (Conform C107/1);
• R’ = rezistenŃa termică corectată;
• r = coeficient de corecŃie pentru punŃile termice

2.3. Parametrii climatici

2.3.1. Temperatura convenŃională exterioară de calcul

Pentru iarnă, temperatura convenŃională de calcul a aerului exterior se consideră în funcŃie de zona
climatică în care se află localitatea Bucuresti (zona II), conform STAS 1907/1, astfel:
θe = −15°C

2.3.2. Intensitatea radiatiei solare si temperaturile exterioare medii lunare

IntensităŃile medii lunare i temperaturile exterioare medii lunare au fost stabilite in conformitate
cu Mc001 – PI, anexa A.9.6, respectiv SR4839, pentru localitatea Bucuresti.

Tabel 2.3.2.1: Valori medii ale intensitatii radiatiei solare


Intensitatea radiatiei solare [W/m2]
Luna
NV SE SV NE
Ianuarie 14.90 59.3 59.3 14.9
Februarie 28 87.3 87.3 28
Martie 38.9 91.4 91.4 38.9
Aprilie 52.8 91.6 91.6 52.8
Mai 70.4 86 86 70.4
Iunie 78.2 92.8 92.8 78.2
Iulie 71.1 89.9 89.9 71.1
August 75.8 123.8 123.8 75.8
Septembrie 60.1 119.1 119.1 60.1
Octombrie 36.3 104.1 104.1 36.3
Noiembrie 16.5 57.4 57.4 16.5
Decembrie 12.3 53 53 12.3

90
Tabel 2.3.2.2: Valori medii ale temperaturii
exterioare
Temperatura medie
Luna
[°C]
Ianuarie ?2.4
Februarie ?0.1
Martie 4.8
Aprilie 11.3
Mai 16.7
Iunie 20.2
Iulie 22
August 21.2
Septembrie 16.9
Octombrie 10.8
Noiembrie 5.2
Decembrie 0.2

2.4. Temperaturi de calcul ale spaŃiilor interioare


2.4.1. Temperatura interioară predominantă a încăperilor încălzite

Conform Metodologiei Mc001? PI (I.9.1.1.1), temperatura predominantă pentru clădiri de locuit


este:
θ i = 20°C

2.4.2. Temperatura interioară a spaŃiilor neîncălzite

Conform Metodologiei Mc001? PI (I.9.1.1.1), temperatura interioară a spaŃiilor neîncălzite de tip


subsol i casa scărilor, se calculeaza pe bază de bilanŃ termic.
• Temperatura subsolului fără instalaŃie de încălzire, este:
θ s = 8.73 [oC] pentru temperatura exterioară de calcul
• Temperatura casei scării fără instalaŃie de încălzire, este:
θ ucs = 17.13 [oC] pentru temperatura exterioară de calcul

2.4.3. Temperatura interioară de calcul

Conform Metodologiei Mc001 – 2006/PII, dacă diferenŃa de temperatură între volumul încălzit i
casa scărilor este mai mică de 4oC, întregii clădiri se aplică calculul monozonal. In acest caz,
temperatura interioară de calcul a clădirii, este:
∑θ ij * A j
θi = [oC]
∑ Aj
• A j = aria zonei j [m2];
• θ ij = temperatura interioară a zonei j [oC]
• θ i = 19.67 [oC]

91
2.5. Calculul coeficienŃilor de pierderi de căldură HT /i HV

a. Calculul coeficientului de pierderi de căldură al clădirii, H


W 
H = HV + HT  K 
b. Calculul coeficientului de pierderi de căldură al clădirii, prin ventilare, HV
ρ * c * n *V W 
HV = a a a  K 
3,6
 kg 
ρ a = 1,2   ? densitatea aerului (Mc001?P II?1, pag. 14);
 m3 
 kJ 
ca = 1,005   – căldura specifică a aerului;
 kgK 
na = 0,6 [h ] – numărul mediu de schimburi de aer (conform
−1

Mc001?PI);

Numărul de schimburi de aer pe oră


Categoria Clasa de Clasa de permeabilitate
clădirii adăpostire ridicată medie scăzută
neadăpostite 1.5 0.8 0.5
Clădiri individuale moderat adăp. 1.1 0.6 0.5
adăpostite 0.7 0.5 0.5
neadăpostite 1.2 0.7 0.5
Clădiri cu mai dublă
moderat adăp. 0.9 0.6 0.5
multe expunere
adăpostite 0.6 0.5 0.5
apartamente,
neadăpostite 1 0.6 0.5
cămine, simplă
moderat adăp. 0.7 0.5 0.5
internate etc. expunere
adăpostite 0.5 0.5 0.5

[ ]
V = 4252,19 m 3 – volumul incălzit.
W 
HV = 854.69  
K 
c. Calculul coeficientului de pierderi de căldură al clădirii, prin transimise, HT
W 
H T = L + HU  K 
W 
o L = coeficient de cuplaj termic prin anvelopa exterioară a clădirii   ;
K 
W 
L = ∑U ' j * A j  
K 
U ' j = transmitanŃa termică corectată a părŃii j din anvelopa clădirii
 W 
 2 ;
m K 
Aj = aria pentru care se calculează U ' j . [m ]
2

92
Tabel 2.5.1: Coeficienti de cuplaj termic ai spatiului incalzit

R'j U'j = 1/R'j Aj U'j x Aj


Elementul de constructie
[m2K/W] [W/m2K] [m2] [W/K]
Perete Exterior 1.16 0.87 1362.51 1179.00
Plan/eu Terasa 1.16 0.86 453.72 390.80
Lemn 0.39 2.56 75.01 192.33
Tamplărie
Termoizolant 0.55 1.82 171.67 312.13
U/ă Metal 0.17 5.88 10.08 59.29
U/ă Metal 0.17 5.88 10.08 59.29
W 
L = 2192.85  
K 
o HU ? coeficient de pierderi termice prin anvelopa clădirii spre spaŃii
W 
neîncălzite, (conform SR EN ISO 13789)  
K 
W 
H u = H iu * b  K 
H ue W 
b=  K 
H iu + H ue
H iu ? coeficient de transfer de căldură de la spaŃiile încălzite la
W 
spaŃiile neîncălzite   ;
K 
W 
H iu = LT ,iu + HV , iu  
K 
LT , iu = 604,60 ? coeficient de cuplaj termic al plăcii peste subsol

W 
 K 

H V , iu ? coeficient de transfer de caldură prin ventilaŃie de la spaŃiile

W 
încălzite la spaŃiile neîncălzite  
K 
ρ * c * n *V W 
H V , iu = a a a = 854.69  
3,6 K 
• n = 0,6 h?1 ? numărul de schimburi de aer al clădirii cu
a
exteriorul [h ].
−1

W 
H iu = 1459.29  
K 
H ue ? coeficient de transfer de căldură de la spaŃiile neîncălzite la

W 
mediul exterior   .
K 
W 
H ue = LT , ue + HV , ue  K 

93
LT , ue = 133.11 – coeficient de cuplaj termic al elementelor de

W 
construcŃie ale spaŃiului neîncălzit în contact cu mediul exterior  
K 
H V , ue ? coeficient de transfer de căldură prin ventilaŃie de la spaŃiile

W 
neîncălzite la mediul exterior   .
K 
ρ * c * na * Vu W 
HV , ue = a a = 136.8 K 
3,6  
• [ ]
na = 0,6 h?1 ? numarul de schimburi de aer al cladirii h −1 .
W 
H ue = 269.90  
K 
b = 0.23 [?]
W 
H u = 331.15  
K 
W 
H T = 2524.00  
K 
Coeficientul de pierderi de caldura al cladirii este:
W 
H = HV + H T = 3378.69  
K 

2.6. Stabilirea perioadei de incalzire preliminare

În prima faza a calculului consumurilor de energie se stabile te perioada de încălzire preliminară,


conform SR 4839. In acest caz temperatura conventională de echilibru este θeo=12°C.

Tabel 2.6.: Determinarea perioadei de incalzire


24 septembrie – 4 aprilie
Valori conventionale
Luna θeo t θe θem
= [oC] [zile] [oC] [oC]
Iulie 12 0 22
August 12 0 21,2
Septembrie 12 6 16,9
Octombrie 12 31 10,8
Noiembrie 12 30 5,2
Decembrie 12 31 0,2
3,725
Ianuarie 12 31 ?2,4
Februarie 12 28 ?0,1
Martie 12 31 4,8
Aprilie 12 4 11,3
Mai 12 0 16,7
Iunie 12 0 20,2
192 zile de incalzire

94
Tempertura exterioară medie pe sezonul de încălzire se calculează ca o medie ponderată a
temperaturilor medii lunare cu numărul de zile cu încălzire ale fiecărei luni.

2.6.1. Calculul pierderilor de caldura ale cladirii QL (calcul preliminar, pentru


θeo=12°C)
QL = H * (θ i − θ e ) * t [kWh]
W  W 
• H = 3378.69   ? coeficient de pierderi de caldura al cladirii   ;
K  K 
• θ i = 19.67 [°C ] ? temperatura interioara de calcul [°C ] ;
• θ e = 3.725 [°C ] ? temperatura exterioara medie pe perioada de incalzire [°C ] ;
• D z = 192 zile – durata perioadei de incalzire preliminara determinata grafic [zile] ;
• t = 192 X 24 = 4608 [h] ? numar de ore perioada de incalzire.
QL=248215.03 [kWh/an]

Calculul aporturilor de căldură ale clădirii Qg (calcul preliminar, pentru θeo=12°C)

Qg=Qi+Qs [kWh/an]
• Qi = degajări de căldură interne [kWh ] ;
Q = [φ
i i, h
+ (1 − b) * φ ] * t
i, u
[kWh]
o φi, h = fluxul termic mediu al degajărilor interne în spaŃiile încălzite [W ] ;
φi, h = φi * Ainc = 6418.4 [W ]
φi = 4 W/m2 fluxul termic mediu al degajarilor interne, cf. Mc001 –
PII, [W ] ;

Ainc = 1604.60 ? aria totală a spaŃiului încălzit, [m ];


2

o φi, u = 0 ? fluxul termic mediu al degajarilor interne in spaŃiile neincălzite


[W ] ;
95
o D z = 192 zile – durata perioadei de încălzire preliminară determinată grafic
[zile] ;
o t = 192 X 24 = 4608 h ? numar de ore perioada de încălzire.
Qi = 29575.98 [kWh]
• Qs = aporturi solare prin elementele vitrate , [kWh] ;
[ ]
Qs = ∑ I sj * ∑ Asnj * t [kWh]
o I sj = radiaŃia solară totală medie pe perioada de calcul pe o suprafaŃă de
W 
1m2 avand orientarea j  ;
m2  
o Asnj = aria receptoare echivalentă a suprafeŃei n avand orientarea j m 2 [ ]
Asnj = A * Fs * FF * g [m ]
2

A = aria totală a elementului vitrat n m 2 ; [ ]


Fs = factorul de umbrire a suprafeŃei n;
Fs = Fh * Fo * F f
• Fh = factorul parŃial de corecŃie datorită orizontului;
• Fo = factorul parŃial de corecŃie pentru proeminenŃe;
• F f = factorul parŃial de corecŃie pentru aripioare.
• FF = factorul de reducere pentru ramele vitrajelor;
A
FF = t
A
g = transmitanŃa totală la energie solară a suprafeŃei n;
g=Fwgḻ
• FW = factor de transmisie solară;
• gḻ = transmitanta totala la energia solara pentru radiatiile
perpendiculare pe vitraj;
Valorile factorilor Fh, Fo, Ff, Fw si gḻ se gasesc in SR ISO 13790 anexa H.

Tabel 2.6.1.1: Valori medii ale intensitatii radiatiei solare pentru perioada de incalzire
Intensitatea radiatiei solare [W/m2]
Luna Zile
NV SE SV NE
Ianuarie 31 14.90 59.3 59.3 14.9
Februarie 28 28 87.3 87.3 28
Martie 31 38.9 91.4 91.4 38.9
Aprilie 4 52.8 91.6 91.6 52.8
Mai 0 70.4 86 86 70.4
Iunie 0 78.2 92.8 92.8 78.2
26,17 77.03 77,03 26,17
Iulie 0 71.1 89.9 89.9 71.1
August 0 75.8 123.8 123.8 75.8
Septembrie 6 60.1 119.1 119.1 60.1
Octombrie 31 36.3 104.1 104.1 36.3
Noiembrie 30 16.5 57.4 57.4 16.5
Decembrie 31 12.3 53 53 12.3

96
Intensitatea radiaŃiei solare medii pe sezonul de încălzire se calculează ca o medie ponderată a
intensităŃilor medii lunare, cu numărul de zile ale fiecărei luni.

Tabel 2.6.1.2: Determinarea ariei receptoare echivalente a suprafetei vitrate AS


Scara A
Tip Nr. ferestre Orientare Latime Inaltime A Fs FF g As
2
= ? ? [m] [m] [m ] = = = [m2]
3 SE 1.2 1.2 1.44 0.9506 0.83 0.60 2.06
1 SE 1.2 1.2 1.44 0.931 0.83 0.60 0.67
2 SE 1.2 1.2 1.44 0.8827 0.83 0.60 1.28
1 SE 1.2 1.2 1.44 0.9506 0.83 0.60 0.69
F1 1 SE 1.2 1.2 1.44 0.931 0.83 0.60 0.67
3 SE 1.2 1.2 1.44 0.6984 0.83 0.60 1.52
1 SE 1.2 1.2 1.44 0.684 0.83 0.60 0.49
3 SE 1.2 1.2 1.44 0.8455 0.83 0.60 1.84
1 SE 1.2 1.2 1.44 0.9506 0.83 0.60 0.69
3 SE 1.8 1.2 2.16 0.9506 0.86 0.60 1.92
F2
1 SE 1.8 1.2 2.16 0.931 0.86 0.60 1.88
F3 7 SE 0.9 1.2 1.08 0.39 0.81 0.60 1.43

Analog, determinarea ariei receptoare echivalente a suprafetelor vitrate se face pentru fiecare
fereastră, în funcŃie de orientare, pentru scara B a blocului, rezultând:

Tabel 2.6.1.3: Aporturi solare pe orientări


Orientare ΣAsnj [m2] Isj [W/m2] Qsj [W]
NV 30.34 26.17 794.11
SE 39.22 77.03 3020.98
SV 6.14 77.03 473.33
NE 11.08 26.17 289.953483
TOTAL 4578.37

o D z = 192 zile– durata perioadei de incălzire preliminară determinată grafic


[zile] ;
t = 192 X 24 = 4608 h ? număr de ore perioada de încălzire.
o
Qs = 21097.13 [kWh ]
Qg = 50673.12 [kWh]
Fluxul aporturilor de căldură se calculează astfel:
Qg
φg = = 10996.77 [W ]
t

2.6.2. Determinarea factorului de utilizare preliminar, η1

Pentru a putea calcula factorul de utilizare trebuie stabilit un coeficient adimensional, γ, care
reprezinta raportul dintre aporturi, Qg si pierderi, QL, astfel:

97
Qg
γ=
QL
o Qg = 50673.12 ? aporturi totale de caldura [kWh ] ;
o QL = 248215.03 ? pierderile de caldura ale cladirii [kWh ] ;
γ = 0.20
Deoarece coeficient adimensional γ ≠1, atunci:
1− γ a
η1 =
1 − γ a +1
o γ= 0,20 ? coeficient adimensional reprezentând raportul dintre aporturi i
pierderi;
o a = parametru numeric care depinde de constanta de timp τ ;
τ
a = ao +
τo
ao = 0,8 ? parametru numeric (conform Metodologiei Mc 001?1);
τ o = 30 h (conform Metodologiei Mc 001?1);
τ = constanta de timp care caracterizează inerŃia termică interioară a
spaŃiului încălzit, [h];
C
τ=
H
C = capacitatea termică interioară a clădirii
C = ∑ χ j * A j = ∑ ∑ ρij*cij * dij * A j J
K 
 
Tabel 2.6.2.1: Determinarea capacitatii termice interioare a cladirii
Elementul de ρ c d A C
Componente 3
constructie [kg/m ] [J/kgK] [m] [m2] [J/K]
Tencuiala 1700 840 0,02+0,02 1545,48 88277817.60
Pereti interiori
BCA 1800 870 0,075+0,075 1545,48 363033252.00
Tencuiala 1700 840 0,02+0,02 176,78 10097673.60
Pereti interiori 2
Beton 2600 840 0,075+0,075 176,78 57913128.00
Tencuiala 1700 840 0,02 1362.51 38913171.36
Pereti exterior
BCA 1800 870 0,08 1362.51 170694751.68
Covor PVC 1600 1460 0,015 1030.18 36097507.20
Pardoseala calda Sapa suport 1200 840 0,025 1030.18 25960536.00
Placa beton 2600 840 0,06 1030.18 134994787.20
Placi gresie 2400 920 0,015 607.48 20119737.60
Pardoseala rece Sapa suport 1200 840 0,025 607.48 15308496.00
Placa beton 2600 840 0,06 607.48 79604179.20
Tencuiala 1700 840 0,02 453.72 12958243.20
Terasa
Placa beton 2600 840 0,08 453.72 79273958.40
Tencuiala 1700 840 0,01 1637.66 23385784.80
Tavan
Placa beton 2600 840 0,09 1637.66 321898449.60
ρ = densitatea materialului;
c = capacitatea calorică masică a materialului;
d = grosimea stratului;
A = aria elementului;

98
 MJ 
C = 1478.53 
 K 
W  W 
H = 3378.69   – coeficient de transfer de caldura   ;
K  K 
τ = 437605.14 s = 121.56 [h]
a = 4.85
η1 = 0.9996

2.6.3. Determinarea temperaturii de echilibru si perioada de incalzire reala a


clădirii

η * φa
θ ed = θ id −
H
• θ ed = temperatura de echilibru;
• θ id =19.67 °C ? temperatura interioară de calcul;
• η = 0,9996 factorul de utilizare al aporturilor;
• φa =10996,77 W ? aporturile solare si interne medii pe perioada de incalzire [W ] ;
W W 
• H = 3378.69 ? coeficientul de pierderi termice ale cladirii   ;
K K 
Temperatura de echilibru a cladirii este:
θ ed = 16.41 °C

Tabel 2.6.3.1: Determinarea perioadei de incalzire


2 Septembrie – 29 Aprilie
Valori conventionale
Luna θed t θe θem
o o
= [ C] [zile] [ C] [oC]
Iulie 16.41 0 22
August 16.41 0 21.2
Septembrie 16.41 28 16.9
Octombrie 16.41 31 10.8
Noiembrie 16.41 30 5.2
Decembrie 16.41 31 0.2
5,7301
Ianuarie 16.41 31 ?2.4
Februarie 16.41 28 ?0.1
Martie 16.41 31 4.8
Aprilie 16.41 29 11.3
Mai 16.41 0 16.7
Iunie 16.41 0 20.2
239 zile de incalzire

Durata sezonului de incalzire reala este de 239 de zile, adica 5736 ore. Temperatura exterioară
medie pe sezonul de încălzire se calculează ca o medie ponderată a temperaturilor medii lunare cu
numărul de zile ale fiecărei luni.
99
2.7. Programul de functionare si regimul de furnizare a agentului
termic

Cladirea de locuit are un program de functionare continuu, avand un regim de furnizare a


agentului termic continuu.

2.8. Calculul pierderilor de caldura ale cladirii

QL = H * (θ i − θ e ) * t [kWh]
W W 
• H = 3378.69 ? coeficient de pierderi de caldura   ;
K K 
• θ i = 19,67 °C ? temperatura interioara conventionala de calcul [°C ] ;
• θ e = 5,7301 °C ? temperatura exterioară medie pe perioada de încălzire [°C ] ;
• D z = 239 zile– durata perioadei de încălzire determinată grafic [zile] ;
• t = 239 X 24 = 5736 h ? număr de ore perioada de încălzire.

QL = 270116.36 [kWh]
2.9. Calculul aporturilor de căldură ale clădirii

Qg = Qi + Qs [kWh]

• Qi = degajări de căldură interne [kWh ] ;


[ ]
Qi = φi, h + (1 − b ) * φi, u * t [kWh]
o φi, h = fluxul termic mediu al degajărilor interne în spaŃiile încălzite [W ] ;
φi,h = φi * Ainc = 6418.4 [W ]
φi = 4 W/m2 fluxul termic mediu al degajarilor interne [W ]
Ainc = 1604.60 ? aria totală a spaŃiului încălzit [m ];
2

100
o φi, u = 0 ? fluxul termic mediu al degajarilor interne în spatiile neîncălzite [W ] ;
o D z = 239 zile – durata perioadei de incalzire determinata grafic [zile] ;
o t = 239 X 24 = 5736 h ? numar de ore perioada de încălzire.
Qi = 36815.94 [kWh]
• Qs = aporturi solare ale elementelor vitrate [kWh ] ;
[ ]
Qs = ∑ I sj * ∑ Asnj * t [kWh]
o I sj = radiaŃia solară totală pe perioada de calcul pe o suprafata de 1m2

W 
avand orientarea j  2;
m 
o Asnj = aria receptoare echivalentă a suprafeŃei n avand orientarea j [m2]
Asnj = A * Fs * F f * g [m2]
A = aria totala a elementului vitrat n [m2];
Fs = factorul de umbrire a suprafeŃei n;
Fs = Fh * Fo * F f
• Fh = factorul partial de corectie datorita orizontului;
• Fo = factorul partial de corectie pentru proeminente;
• F f = factorul partial de corectie pentru aripioare.
FF = factorul de reducere pentru ramele vitrajelor;
A
FF = t
A
g = transmitanta totala la energie solara a suprafetei n;
• FW = factor de transmisie solara;
• gḻ = transmitanta totala la energia solara pentru radiatiile
perpendiculare pe vitraj;

Tabel 2.9.1: Valori medii ale intensitatii radiatiei solare pentru perioada de incalzire
Intensitatea radiatiei solare [W/m2]
Luna Zile
NV SE SV NE
Ianuarie 31 14.90 59.3 59.3 14.9
Februarie 28 28 87.3 87.3 28
Martie 31 38.9 91.4 91.4 38.9
Aprilie 29 52.8 91.6 91.6 52.8
Mai 0 70.4 86 86 70.4
Iunie 0 78.2 92.8 92.8 78.2
32,08 82,42 82,42 32,08
Iulie 0 71.1 89.9 89.9 71.1
August 0 75.8 123.8 123.8 75.8
Septembrie 28 60.1 119.1 119.1 60.1
Octombrie 31 36.3 104.1 104.1 36.3
Noiembrie 30 16.5 57.4 57.4 16.5
Decembrie 31 12.3 53 53 12.3

101
Tabel 2.9.2: Aporturi solare pe orientari
Orientare ΣAsnj Isj Qsj
NV 30.34 32.08 973.37
SE 39.22 82.42 3232.65
SV 6.14 82.42 506.49
NE 11.08 32.08 355.40
TOTAL 5067.93

o D z = 239 zile – durata perioadei de incalzire determinata grafic [zile] ;


o t = 239 X 24 = 5736 [h] ? numar de ore perioada de încălzire.
Qs = 29069.63 [kWh]
Qg = 65885.58 [kWh]

2.10. Necesarul de căldură pentru încălzirea clădirii, Qh

Necesarul de caldura pentru incalzirea spatiilor se obtine facand diferenta intre pierderile de
caldura ale cladirii, QL, si aporturile totale de caldura Qg, cele din urma fiind corectate cu un factor
de diminuare, η, astfel:
Qh = QL − η * Q g [kWh]
• QL = 270116.36 ? pierderile de caldura ale cladirii [kWh ] ;
• Qg = 65885.58 ? aporturi totale de caldura [kWh ] ;
• η = factor de utilizare;

Pentru a putea calcula factorul de utilizare trebuie stabilit un coeficient adimensional, γ , care
reprezinta raportul dintre aporturi, Qg si pierderi, QL, astfel:
Qg
γ= = 0.24
QL

Deoarece coeficient adimensional γ ≠1, atunci:


1− γ a
η =
1 − γ a +1
o γ = 0,24 ? coeficient adimensional reprezentand raportul dintre aporturi si
pierderi;
o a = parametru numeric care depinde de constanta de timp;
τ
a = ao +
τo
ao = 0,8 ? parametru numeric (conform Metodologiei Mc 001/1);
τ o = 30 h (conform Metodologiei Mc 001/1);
τ = 437605.14 [s] = 121.56 [h]
a = 4.85
η = 0.9991
 kWh 
Qh = 204283.80  an 

102
2.11. Consumul de energie pentru încălzire , Qfh

 kWh 
Q fh = Qh + Qth − Qrh, h − Qrwh  an 
• Qh = 204283.80 [kWh ] = necesarul de energie pentru incalzirea cladirii;
• Qth = totalul pierderilor de caldura datorate instalatiei de incalzire, inclusiv
pierderile de caldura recuperate. Se includ de asemenea pierderile de caldura
suplimentare datorate distributiei neuniforme a temperaturii in incinte si reglarea
imperfectă a temperaturii interioare, in cazul in care nu sunt luate deja in
considerare la temperatura interioara conventionala;
 kWh 
Qth = Qem + Qd  an 

o Qem = pierderi de caldura cauzate de un sistem non?ideal de transmisie a


caldurii la consumator;
Qem = Qem, str + Qem, c [kWh]
Qem, str = pierderi de caldura cauzate de distributia neuniforma a
temperaturii;
1 − η em
Qem, str = * Qh [kWh]
η em
• η em = 0,93 ? eficienta sistemului de transmisie a caldurii in
functie de tipul de corp de incalzire (MC II?1 Anexa II. Tab.
1B);
• Qh = 204283.80? necesarul de energie pentru incalzirea
cladirii;
Qem, str = 15376.20 [kWh]
Qem, c = pierderi de caldura cauzate de dispozitivele de reglare a
temperaturii interioare utilizand metoda bazata pe eficienta
sistemului de reglare ηc;
1 − ηc
Qem, c = * Qh [kWh]
ηc
• η ec = 0,94 ? eficienta sistemului de reglare (MC II?1 Anexa II.
Tab. 3B);
• Qh = 204283.80? necesarul de energie pentru incalzirea
cladirii;
Qem, c = 13039.39 [kWh]
Qem = 28415.59 [kWh]
o Qd = energia termica pierduta pe reteaua de distributie;
 kWh 
Qd = ∑ U i' * (θ m − θ ai )* Li * t H  an 
i

103
U i' = valoarea coeficientului de transfer de caldura;
π W 
U i' =  mK 
1 d 1
* ln a +
2 * λiz di α a * d a
W 
• λiz = 0,0462  – coeficientul de conductie a izolatiei
 mK 
W 
 mK  ;
• d a = diamentrul exterior al conductei cu izolatie [m];
• d i = diamentrul conductei fara izolatie [m];
1  W 
• αa =  2  ? coeficientul global de transfer termic
0.33 m K 
 W 
 2 ;
m K 
θ m = temperatura medie a agentului termic;
θ tur + θ retur
θm = = 70 [°C ]
2
θ ai = temperatura aerului exterior conductelor [°C ] ;
Li = lungimea conductei [m];
t H = t * 24 = 5736 [h] numarul de ore in pasul de timp [h];

Tabel 2.11.1: Pierderi ale sistemului de distributie a caldurii catre consumatori


di da Li Lea Ui' θm θai tH Qd
o o
[m] [m] [m] [m] [W/mK] [ C] [ C] [h] [kWh/an]
Subsol 0.04 0.09 206.28 1.5 0.24 70 8.73 5736 17118.52
Coloane 0.025 0.029 254.4 1.5 0.25 70 20 5736 18025.72
Racorduri 0.015 0.019 960 4 0.16 70 20 5736 44348.56

Lea = 4 [m] ? lungimea echivalenta a armaturilor pentru conducte


neizolate,cu diametrul < 100 mm si Lea = 1,5 [m] ? lungimea
echivalenta a armaturilor pentru conducte izolate, cu diametrul
< 100 mm.
 kWh 
Qd = 79492.81  an 

 kWh 
Qth = 107908.40 
 an 

• Qrh, h = caldura recuperata de la subsistemul de incalzire: coloane + racorduri;


 kWh 
Qrh, h = 62374.28  an 

104
• Qrh, w = caldura recuperata de la subsistemul de preparare a a.c.c. pe perioada de
incalzire (vezi paragraf 2.12);

 kWh 
Qrh, w = Qcoloane, acc + Qdistributie, acc = 25027.01  an 

 kWh 
Q fh = 224790.91  an 

2.12. Consumul de energie pentru prepararea apei calde de consum ,


Qacm

 kWh 
Qacm = Qac + Qac, c + Qac, d  an 
• Qac = necesarul de caldura pentru prepararea apei calde de consum livrata;
 kWh 
Qac = ρ * c *Vac * (θ ac − θ ar )  an 

 kg 
o ρ = 983,2   ? densitatea apei calde de consum la temperatura de 60°C;
 m3 
o c = 4,183 [kJ/kgK] ? caldura specifica a apei calde de consum la
temperatura de 60°C;
 m3 
o Vac = volumul necesar de apa calda de consum pe perioada consumata   ;
 an 
N  m3 
Vac = a * u  
1000  an 
 l 
a = 50   ? necesarul specific de apa calda de consum pentru
 om,zi 
o persoana in cladiri de locuit, conform cu MC001/2;
N u = 62 [persoane] ? numar de persoane;
 m3 
Vac = 1131.5  
 an 
o θ ac = 60 [°C ] ? temperatura apei calde de consum;
o θ ar = 10 [°C ] ? temperatura medie a apei reci care intra in sistemul de
preparare a apei calde de consum.
 kWh 
Qac = 64632.62  an 
• Qac, c = Pierderi de caldura aferente pierderilor si risipei de apa calda de consum;
 kWh 
(
Qac, c = ∑ ρ * c *Vac, c * θ ac, c − θ ar )  an 

105
 kg 
o ρ = 983,2   ? densitatea apei calde de consum la temperatura de 60°C;
 m3 
o c = 4,183[kJ/kgK] ? caldura specifica a apei calde de consum la
temperatura de 60°C;
o Vac, c = volumul corespunzator pierderilor si risipei de apa calda de consum
 m3 
pe perioada considerata  ;
 perioda 
 m3 
Vac, c = Vac * f1 * f 2 − Vac  
 perioda 
 3
Vac = 1131,5  m  ? volumul necesar de apa calda de consum pe
 an 
 3
perioada consumata  m  ;
 an 
f1 = 1,3 ? pentru obiective alimentate in sistem centralizat, fara
recirculare;
f 2 = 1,1 ? pentru instalatii echipate cu baterii clasice;
 3
Vac, c = 486.55  m 
 an 
o θ ac, c = 50 [°C ] ? temperatura de furnizare/utilizare a apei calde la punctul
de consum;
o θ ar = 10 [°C ] ? temperatura apei reci care intra in sistemul de preparare a
apei calde de consum.
 kWh 
θ ac, c = 22233.62 
 an 
• Qac, d = pierderi de caldura pe conductele de distributie a apei calde de consum;
 kWh 
Qac, d = ∑ U i' * (θ m − θ ai ) * Li * t H  an 

U i' = valoarea coeficientului de transfer de caldura;


π W 
U i' =  mK 
1 d 1
* ln a +
2 * λiz di α a * d a
W 
• λiz = 0,0462  – conductivitatea termica a izolatiei;
 mK 
• d a = diamentrul exterior al conductei cu izolatie [m];
• d i = diamentrul exterior al conductei fara izolatie [m];
 W 
1
• αa =  2  ? coeficientul de transfer termic;
0.33
m K 
θ m = temperatura medie a apei calde de consum livrate [°C ] ;
106
θ tur + θ retur
θm = = 50 [°C ]
2
θ ai = temperatura aerului din spatiul unde se afla distributia [°C ] ;
Li = lungimea conductei [m];
t H = t * 24 = 8760 [h] numarul de ore in pasul de timp [h];

Tabel 2.12.1: Pierderi ale sistemului de distributie a apei calde menajere catre consumatori
di da Li Ui' θm θai tHan Qac,d tHszî Qsezonî
o o
[m] [m] [m] [W/mK] [ C] [ C] [h] [kWh/an] [h] [kWh/an]
Subsol 0.032 0.082 124.00 0.22 50 8.73 8760 9912.22 5736 6490.47
Coloane 0.025 0.065 148.4 0.20 50 20.00 8760 7946.61 5736 5203.40
Racorduri 0.015 0.019 576 0.20 50 20.00 8760 30274.56 5736 19823.61

 kWh 
Qac, d = 48133.41  an 
Pierderile de caldura recuperate ale conductelor de apa calda de consum calculate pentru perioada
de incalzire:
 kWh 
Qrwh = Qcoloane, acc + Qracorduri, acc = 25027.01  an 

 kWh 
Qacm = 134999.65  an 

2.13. Consumul de energie pentru iluminat

Calculul necesarului de energie pentru iluminat, in cazul cladirilor de locuit, se realizeaza conform
Metodologiei Mc001 – PIV? tabelului 4 anexa II 4A1:

Tabel 2.13.1: Calculul consumului de energie pentru iluminat


S W'il W'il,total
Tip apart 2
Nr. Apart. Total/apart
[m ] [kWh/an] [kWh/an]
2 camere 46.36 8 501.8 4014.8
15648,4
3 camere 66.1 16 727.1 11633.6

Valoarea consumului total se corecteaza cu coeficienti in functie de:


• raportul dintre suprafata vitrata a anvelopei si suprafata pardoselii spatiului incalzit:
Sv
= 0.27 < 0.3 => totalul se majorează cu 10%
Sp
• datorita faptului ca grupurile sanitare nu sunt prevazute cu ferestre exterioare:
=> totalul se majorează cu 5%

 kWh 
Wil = 18073.87  an 
107
2.14. Energia primara si emisiile de CO2
2.14.1. Energia primara

Ep = Qf,h,l *fh,l + Af,w,l * fw,l +Wi,l * f,i,l [kWh/an]


 kWh 
• Qf,h,l = 224790.91  energia termica consumata pentru incalzire, produsa la
 an 
sursa din combustibil gaz natural;
 kWh 
• Qf,w,i = 134999,65  energia termica consumata pentru prepararea apei
 an 
calde de consum, produsa la sursa din combustibil gaz natural ; Qf,w = Qacm
 kWh 
• Wi,l = 18073,87  energia electrica consumata pentru iluminat din S.E.N.
 an 
 kg 
• fw,l = fh,l = 1,1  ? factorul de conversie in energie primara pentru gaz
 kWh 
natural;
• fi,l = 2,8 ? factorul de conversie in energie primara pentru energie electrică

Ep = 446376,46 [kWh/an]

2.14.2. Emisia de CO2


 hg 
ECO2 = Q f , h, l * f w, CO2 + Q f , w, l * f w, CO2 + Wi, l * f i, CO2  an 

f h ,CO2 f w,CO2  kg 
• = = 0,205  ? factorul de emisie la arderea gazului natural;
 kWh 
se aplica energiei la sursa primara

• f i,CO2 = f h,CO2 = 0.09  kg  ? factorul de emisie electricitate


 kWh 
 hg 
ECO2 = 75383.71  an 

Indicele de emisie echivalent CO2

ECO2  kgCO2 
I CO2 = = 46.98  2 
Ainc  m an 

108
3. Certificarea energetică a blocului de locuinŃe

Notarea energetică a clădirii se face în funcŃie de consumurile specifice corespunzătoare utilităŃilor


din clădire i penalităŃilor stabilite corespunzător exploatării. Încadrarea în clasele energetice se
face în funcŃie de consumul specific de energie pentru fiecare tip de consumator in funcŃie de scala
energetică specifică.

3.1. Consumul anual specific de energie pentru incălzirea spaŃiilor

Qinc  kWh 
qinc = = 140.09  m 2 an 
Ainc
Unde Qinc = Qf,h

Suprafata incalzita a cladirii este


Ainc = 1604,6 m2.

CLASA C
3.2. Consumul anual specific de energie pentru prepararea apei calde
de consum

Qacm  kWh 
q acm = = 84.13  m 2 an 
Ainc

CLASA D
3.3. Consumul anual specific de energie pentru iluminat

Wil  kWh 
wil = = 11.26  m 2 an 
Ainc

CLASA A
3.4. Consumul total anual specific de energie

 kWh 
qtot = qinc + q acm + wil = 235.49  m 2 an 

CLASA C
109
3.5. Penalizari acordate clădirii certificate

• p1 ? coeficient de penalizare functie de starea subsolului tehnic


p1=1.05
• p2 ? coeficient de penalizare functie de utilizarea usii de intrare in cladire
p2=1.05
• p3 ? coeficient de penalizare functie de starea elementelor de inchidere mobila din spatiile
comune
p3=1.02
• p4 ? coeficient de penalizare functie de starea armaturilor de inchidere si reglaj de la
corpurile statice
p4=1.02
• p5 ? coeficient de penalizare functie de spalarea/curatirea instalatiei de incalzire interioara
p5=1.05
• p6 ? coeficient de penalizare functie de existenta armaturilor de separare si golire a
coloanelor de incalzire
p6=1.02
• p7 ? coeficient de penalizare functie de existenta echipamentelor de masura pentru
decontarea consumurilor de caldura
p7=1.00
• p8 ? coeficient de penalizare functie de starea finisajelor exterioare ale peretilor exteriori
p8=1.05
• p9 ? coeficient de penalizare functie de starea peretilor exteriori din punct de vedere al
continutului de umiditate al acestora
p9=1.05
• p10 ? coeficient de penalizare functie de starea acoperisului peste pod
p10=1.00
• p11 ? coeficient de penalizare functie de starea cosului/cosurilor de evacuare a fumului
p11=1.00
• p12 ? coeficient de penalizare care tine seama de posibilitatea asigurarii necesarului de aer
proaspat la valoarea de confort
p12=1.06

p0 = ∏ p i = 1, 436

110
3.6. Nota energetica

Relatia de calcul a notei energetice este urmatoarea:


N = exp(− B1 * qtot * p0 + B2 ) dacă qtot*p0 ≥ qTm
N = 100 dacă qtot*p0 < qTm
• B1=0.001053 ,B2=4.73667 ? coeficienti numerici determinati conform MC 001 –
2006;
• p0 ? coeficient de panalizare a notei acordate cladirii;
• qTm ? consumul specific anual normal de energie minim.
 kWh 
ρ tot * po = 341.20  2 
 m an 

N = 79,64

3.7. Definirea clădirii de referinŃă

Conform definitiei cladirii de referinta din MC001 / PIII, se vor obtine urmatoarele valori
caracteristice pentru clădirea de referinta ata ată clădirii reale:

• Rezistentele termice corectate conform cerintelor minime sunt:

Tabel 3.7.1: REZISTENTE TERMICE CORECTATE


A R' real R' minim referinta
Elementul de constructie 2 2
[m ] [m K/W] [m2K/W]
Perete exterior 1362.51 1.16 1.40
Placa peste subsol 453.72 0.75 1.65
Placa peste ultimul etaj 453.72 1.16 3.00

• Coeficientii de transfer de caldura ai cladirii de referinta calculati conform metodologiei


prezentate anterior:
W 
HT = 1899.15  K 

W 
HV = 712.24  K 

W 
H = 2611.39  K 
• Determinarea perioadei de incalzire a cladirii de referinta:
θ ed = 15.45 oC

111
Tabel 3.7.2: Determinarea perioadei de incalzire
8 septembrie – 23 aprilie
Valori conventionale
Luna teo t θe θem
o o
= [ C] [zile] [ C] [oC]
Iulie 15.45 0 22
August 15.45 0 21.2
Septembrie 15.45 23 16.9
Octombrie 15.45 31 10.8
Noiembrie 15.45 30 5.2
Decembrie 15.45 31 0.2
5,3385
Ianuarie 15.45 31 ?2.4
Februarie 15.45 28 ?0.1
Martie 15.45 31 4.8
Aprilie 15.45 23 11.3
Mai 15.45 0 16.7
Iunie 15.45 0 20.2
228 zile de incalzire

• Pierderile de caldura ale cladirii de referinta:


QL = 204759.12 [kWh]
• Aporturile de caldura ale cladirii de referinta:
Qi = 35121.48 [kWh]
Qs = 27209.26 [kWh]
Qg = 62330.75 [kWh]
η = 0.9994
• Necesarul de caldura pentru incalzire cladirii de referinta,:
Qh = 142461.17 [kWh]

112
• Consumul de energie pentru incalzire , Qfh:
 kWh 
Qfh = 154732.83  an 
• Consumul de energie pentru prepararea apei calde de consum , Qacm:

Calculul consumului specific de caldura pentru prepararea apei calde de consum la cladirea de
referinta, racordata la un sistem de incalzire districtual (punct termic central sau centrala termica
de cartier), se face coform MC001 / PIII, Anexa 9:
Aloc  kWh 
q acm = 1958 * iloc *  m 2 an 
Ainc
o iloc = 0,078 – indice mediu statistic de ocupare a locuintelor (Metodologia de calcul
al performantei energetice a cladirilor – partea a II?a, Anexa II.3.C);
o Aloc = 916.7 – aria utila a camerelor de locuit;
o Ainc = 1604.60 – aria utila a spatiului incalzit.
 kWh 
qacm = 87.25  m 2 an 

 kWh 
Qacm = 140002.09 
 an 
• Consumul de energie pentru iluminat, Wil:
 kWh 
Wil = 18073.87  an 
• Energia primara si emisiile de CO2:
 kg 
Ep = 374815.26  an 

 kg 
ECO2 = 62047.31  
 an 
ECO2  kgCO2 
I CO2 = = 38.67  m 2 an 
Ainc

Notarea energetica a cladirii de referinta se realizeaza in functie de consumurile specifice aferente


utilitatilor din cladire, utilizand scalele energetice corespunzatoare fiecarui consum, considerandu?
se penalizarile p0=1, astfel:
• Consumul anual specific de energie pentru incalzirea spatiilor:
Qinc  kWh 
qinc = = 96.43  m 2 an 
Ainc

CLASA B

113
• Consumul anual specific de energie pentru prepararea apei calde de consum:
Qacm  kWh 
q acm = = 87.25  2 
Ainc  m an 

CLASA D
• Consumul anual specific de energie pentru iluminat:
Wil  kWh 
wil = = 11.26  m 2 an 
Ainc

CLASA A
• Consumul anual specific de energie:
 kWh 
qtot = 194.95  m 2 an 

CLASA B

Relatia de determinare a notei energetice este urmatoarea:


N = exp(− B1 * qtot * p0 + B2 ) dacă qtot*p0 ≥ qTm
N = 100 dacă qtot*p0 < qTm


• B1=0.001053 ,B2= ? coeficienti numerici determinati conform MC 001 – 2006;
• p0 ? coeficient de panalizare a notei acordate cladirii;
• qTm ? consumul specific anual normal de energie minim.
 kWh 
qtot * po = 194.95  m 2 an 

N = 92,90

114
4. Descrierea solutiilor de reabilitare/modernizare termica

Auditul energetic s?a efectuat conform noii metodologii de auditare aprobate prin Ordinul nr.
157/2007 al Ministerului ConstrucŃiilor, Transporturilor i Turismului.

Solutiile propuse corespund cerintelor din Ordonanta de Guvern OG 18/2009 care mentioneaza
limitarea consumului specific de energie termica pentru incalzire la valoarea de 100 [kWh/m2an] si
valori sporite ale rezistentelor termice corectate.

In cazul cladirii auditate s?au identificat urmatoarele solutii posibile de reabilitare:

Solutia 1 (S1) ? Sporirea rezistentei termice a peretilor exteriori peste valoarea de 2,5 m2k/W
prevazuta de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin izolarea termica a peretilor
exteriori cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, inclusiv protectia acestuia
si aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea termosistemului se va acorda o atentie deosebita
acoperirii puntilor termice existente.

Solutia 2 (S2) ? Inlocuirea tamplariei existente din lemn i metal de pe faŃade, corespunzatoare
celor doua scari, cu tamplarie termoizolanta etansa cu rama din PVC, având minim 5 camere si
geamuri duble, tratate low?e i eventual cu strat de Argon. Pentru asigurarea calitatii aerului
interior si evitarea cresterii umiditatii interioare tamplaria va fi prevazuta cu fante higroreglabile.

Solutia 3 (S3) – Sporirea rezistentei termice a placii peste subsol peste valoarea minima de 1,25
m2K/W prevazuta de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin fixarea, lipirea sau
prinderea cu dispozitive mecanice a unui strat termoizolant realizat din placi din polistiren expandat
de 10 cm grosime sau vata minerala. Stratul termoizolant se va cobora pe peretii laterali ai
subsolului pe o inaltime de 0,9 m pentru a „inchide” puntile termice. Termoizolatia se va proteja cu
o masa de spaclu armata cu plasa din fibra de sticla.

Solutia 4 (S4) – Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 3,5 m2K/W
prevazuta de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin indepartarea straturilor
exterioare pana la hidroizolatie si montarea unui nou strat termoizolant, de calitate si grosime
corespunzatoare noilor cerinte. Stratul termoizolant poate fi alcatuit din:
- placi de polistiren expandat de inalta densitate, cu grosime de 10cm, protejate cu o
apă din mortar de ciment armată, sau
- placi de polistiren extrudat cu grosime de 10cm.

La exterior terasa se va proteja cu un strat hidroizolant alcatuit din cel putin 2 membrane
bituminoase multistrat, cea exterioară fiind cu ardezie.

Stratul termoizolant va „imbraca” aticul si se va racorda cu cel de pe fatadele cladirii.

115
SoluŃiile propuse formează împreună un pachet de soluŃii care răspunde cerinŃelor OG 18/2009
SoluŃii recomandate pentru instalaŃiile aferente clădirii

? refacerea izolaŃiei conductelor de distribuŃie agent termic încălzire i apă


caldă de consum aflate în subsolul clădirii
?montare robineŃi cu termostat pe racordul corpurilor de încălzire
?montare debitmetre la punctele de consum apă caldă i apă rece
?montarea becurilor economice în locul celor incandescente
- asigurarea calităŃii aerului interior prin ventilare naturală sau ventilare hibridă a
apartamentelor (introducere permanentă aer exterior prin orificii pe faŃade i evacuare
aer interior prin băi i grupuri sanitare)

Pachetul 1, P1 ?> S1 + S2 + S3 + S4 – Cuplarea solutiei S1 cu solutia S2, S3 si S4 propune


izolarea termica a peretilor exteriori, inlocuirea tamplariei existente vechi cu tamplarie
termoizolanta etansa din PVC, sporirea rezistentei termice a placii peste subsol si sporirea
rezistentei termice a planseului peste ultimul nivel.

Analiza energetică a solutiilor de reabilitare

Aceasta analiza presupune reevaluarea indicatorilor energetici de baza ai cladirii pentru fiecare
solutie in parte. In principal, este vorba de consumul anual de energie al cladirii care rezulta prin
aplicarea fiecarei masuri, mai redus decat cel aferent situatiei actuale. Analiza s?a efectuat atat
pentru solutiile prezentate cat si pentru pachetul de solutii mentionat.

Rezultatele analizei sunt urmatoarele:

116
Consum
Necesar Consum Durata
anual Consum total Consum Nota
Varianta caldura al anual Economia anuala de
specific specific total Energetica
cladirii incalzire incalzire
incalzire
(kWh/an) (kWh/an) (kWh/m2,an) (kWh/m2,an) (kWh/an) (kWh/an) (%) [zile]
V0
204283,81 224790,91 140,09 235,49 377864,4 0 0 79,64 239
(Cl.Reala)
V1 (S1) 129958,20 140589,97 87,62 183,01 293663,5 84200,93 22,28 88,54 225
V2 (S2) 179364,56 196537,79 122,48 217,88 349611,3 28253,11 9,62 85,11 235
V3 (S3) 197037,44 216536,58 134,95 230,34 369610,1 8254,32 2,18 81,62 239
V4 (S4) 184811,73 202676,47 126,31 221,71 355750,9 22114,44 5,85 81,33 237
V5 (P1) 89383,22 94768,14 59,06 154,46 247841,6 130022,76 34,41 95,34 213

117
Analiza economica a solutiilor propuse

Aceasta analiza presupune evaluarea urmatorilor indicatori:


• costurilor de investitie a variantelor de reabilitare;
• duratei de viata a variantelor de reabilitare;
• economiile energetice datorate adoptarii variantelor de reabilitare.

łinand seama de costul specific al energiei termice se stabilesc urmatoarele:


• durata de recuperare a investitiei pentru fiecare varianta de reabilitare;
• costul specific al energiei termice economisite;
• reducerea procentuala a facturii la utilitatile de energie termica.

In analiza economica a variantelor de reabilitare s?a avut in vedere un cost specific al agentului de
incalzire de 0,5 lei/kWh. Aceasta valoare reprezinta pretul nesubventionat indicat de furnizorul de
agent termic pentru incalzire in Bucuresti. Preturile unitare aferente fiecarei solutii reprezinta valori
medii ale pietei la momentul intocmirii auditului.

Rezultatele analizei economice:

Durata Costul specific al


Economia Cost aproximativ Durata
Varianta recuperare economiei
anuala investitie de viata
investitie energetice

(kWh/an) (lei) (ani) (ani) (lei/kWh)


V1 (S1) 84200,93 172902,01 20 4,11 0,103
V2 (S2) 28253,12 35993,07 15 2,55 0,085
V3 (S3) 8254,32 34546,24 15 8,37 0,279
V4 (S4) 22114,44 61415,53 10 5,55 0,278
V5 (P1) 130022,76 304856,86 10 4,69 0,156

118
5. Concluzii

Analizele energetice si economice prezentate in tabelele 1 si 2 pun in evidenta performantele


diferitelor solutii de reabilitare. Astfel :

• Varianta de reabilitare V1(S1) – implica un cost de cca. 172902 lei si se recupereaza in cca.
4.11 ani, costul specific al economiei energetice fiind de 0.102 lei/kWh. Aceasta solutie
implica un cost relativ mare al investitiei dar aduce o economie semnificativa de energie si
imbunatateste confortul termic interior. In acelasi timp, solutia aduce imbunatatiri
performantei energetice a anvelopei cladirii prin limitarea efectelor puntilor termice.
Aceasta solutie se va aplica conform detaliilor si indicatiilor date in proiectul de executie
intocmit de un specialist in domeniul constructiilor civile care va analiza starea cladirii din
punct de vedere al rezistentei.

• Varianta de reabilitare V2(S2) – implica un cost de cca. 35993 lei si se recupereaza in cca.
2.55 ani, costul specific al economiei energetice fiind de 0.08 lei/kWh. Aceasta solutie este
cea mai performanta din punct de vedere tehnico?economic.

• Varianta de reabilitare V3(S3) – implica un cost de cca. 34546 lei si se recupereaza in cca.
8.37 ani, costul specific al economiei energetice fiind de 0.27 lei/kWh. Aplicand solutia de
termoizolare a placii peste subsol printr?o costul investitiei este relativ mare comparativ cu
economia de energie insa imbunatateste semnificativ confortul termic din spatiile de la
parter si asigura inchiderea puntilor termice pe ansamblul anvelopei.

• Varianta de reabilitare V4(S4) – implica un cost de cca. 61415.53 lei si se recupereaza in


cca. 5.55 ani, costul specific al economiei energetice fiind de 0.27 lei/kWh. Aplicand solutia
de termoziolare a placii planseului de pod ca si in cazul termoizloarii placii pe sol se asigura
continuitatea stratului termoizolant aplicat anvelopei cladirii si se reduc pierderile de
energie.

• Varianta de reabilitare V5(P1) – implica un cost de cca. 304856 lei si se recupereaza in cca.
4.69 ani, costul specific al economiei energetice fiind de 0,15 lei/kWh. Varianta de
reabilitare este buna atat din punct de vedere energetic cat si economic rezultand scadera
consumului anual specific pentru incalzire la valoarea de 59.06 kwh/m2an, respectand
prevederile Ordonantei de Guvern OG 18/2009.

In analiza si decizia finala privind adoptarea anumitor solutii si pachete de solutii in scopul reducerii
consumurilor energetice trebuie avut in vedere faptul ca pretul specific al energiei termice va
creste in urmatorii ani, astfel incat durata de recuperare a investitiilor se va reduce corespunzator.

119
Centralizator al solutiilor de reabilitare energetica a cladirii din Bucuresti

Econ. Durata
Consum Econ. de Durata de Costul
SoluŃie/Pachet Consum Consum relat de Costul
Nr. specific energie, recup. a energiei
soluŃii specific acm specific total de viaŃă, investiŃiei
Crt. incalzire ZE investiŃiei, economisite,
modernizare (kWh/m2,an) (kWh/m2,an) energie Ns (LEI)
(kWh/m2,an) (kWh/an) NR, (ani) e (LEI/kWh)
(%) (ani)
1 V1 (S1) 87,62 84,13 183,01 84200,9 22,28 20 172902,01 4,11 0,102672
2 V2 (S2) 122,48 84,13 217,88 28253,1 9,62 15 35993,07 2,55 0,08493
3 V3 (S3) 134,95 84,13 230,34 8254,3 2,18 15 34546,24 8,37 0,279015
4 V4 (S4) 126,31 84,13 221,71 22114,4 5,85 10 61415,53 5,55 0,277717
5 V5 (P1) 59,06 84,13 154,46 130022,8 34,41 10 304856,86 4,69 0,156309

120
Bibliografie

Întocmirea raportului de audit energetic al clădirii s?a efectuat în conformitate cu prevederile


noii Metodologii Mc 001/2006, privind calculul consumurilor de energie a clădirilor.

Alte documente conexe sunt:


• Legea 325/27.05.2002 pentru aprobarea O.G. 29/30.01.2000 privind reabilitarea termică
a fondului construit existent i stimularea economisirii energiei termice.
• O.G. 29/30.01.2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent i stimularea
economisirii energiei termice.
• O.G. 18/04.03.2009 – Ordonanta de urgenta privind cresterea performantei energetice a
blocurilor de locuinte publicata in MO nr. 155/2009.
• Norma Metodologica din 17.03.2009 – Norma metodologica de aplicare a O.G.
18/04.03.2009
• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcŃii.
• NP 008?97 ? Normativ privind igiena compoziŃiei aerului în spaŃii cu diverse destinaŃii, în
funcŃie de activităŃile desfă urate în regim de iarnă?vară.
• GT 032?2001 ? Ghid privind proceduri de efectuare a măsurărilor necesare expertizării
termoenergetice a construcŃiilor i instalaŃiilor aferente.
• SC 007?2002 ? SoluŃii cadru pentru reabilitarea termo?higro?energetică a anvelopei
clădirilor de locuit existente.
• C 107/1?2005 ? Normativ privind calculul coeficienŃilor globali de izolare termică la
clădirile de locuit.
• C 107/3?2005 ? Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcŃie ale
clădirilor.
• C 107/5?2005 ? Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcŃie în
contact cu solul.
• SR 4839?1997 ? InstalaŃii de încălzire. Numărul anual de grade?zile.
• SR 1907/1?1997 ? InstalaŃii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. PrescripŃii de
calcul.
• SR 1907/2?1997 ? InstalaŃii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi
interioare convenŃionale de calcul.
• STAS 4908?85 ? Clădiri civile, industriale i agrozootehnice. Arii i volume convenŃionale.
• STAS 11984?83 ? InstalaŃii de încălzire centrală. SuprafaŃa echivalentă termic a corpurilor
de încălzire.

121
Cod po tal Nr. înregistrare la Data
localitate Consiliul Local înregistrării
z z l l a a

– –

Notare energetică:
PerformanŃa energetică a clădirii
79,64
Certificat de performanŃă energetică Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al
PerformanŃei Energetice a Clădirilor elaborată în
Clădirea
certificată
Clădirea de
referinŃă
aplicarea Legii 372/2005

EficienŃă energetică ridicată

A
B B
C C
D

E
F
G
EficienŃă energetică scăzută

Consum anual specific de energie [kWh/m²an] 235,49 194,95


Indice de emisii echivalent CO2 [kgCO2/m²an] 46,98 38,67
Consum anual specific de energie Clasă energetică
[kWh/m²an] pentru: Clădirea Clădirea
certificată de referinŃă
Încălzire: 140,09 C B
Apă caldă de consum: 84,13 D D
Climatizare: - - -
Ventilare mecanică: - - -
Iluminat artificial: 11,26 A A
Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m²an]: 0

Date privind clădirea certificată:


Adresa clădirii: Bucuresti Suprafata incalzita: 1604.6 m²
Categoria clădirii: Cladire .de locuit cu mai multe
Volumul incalzit al clădirii: 4252.19 m³
apartamente (bloc)
Regim de înălŃime: S+P+3
Anul construirii: 1985
Scopul elaborării certificatului energetic: reabilitare energetica
Programul de calcul utilizat: X , versiunea: 1 , Metoda de calcul: sezonieră
Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri:
Gradul i Numele i prenumele Seria i Nr. i data înregistrării
Semnătura
Specialitatea Nr. certificat certificatului în registrul
i tampila
(c, i, ci) de atestare auditorului
auditorului
...gr. I C+I Alexandru S. .......................... ......................
12 / 01.08.2009
...................... ..................................... .......................... ..............................................
......................
Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcŃie de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză 122
termică i energetică a construcŃiei i instalaŃiilor aferente.
Notarea energetică a clădirii Ńine seama de penalizările datorate utilizării neraŃionale a energiei.
Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia
DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANłEI ENERGETICE A CLĂDIRII
Grile de clasificare energetică a clădirii funcŃie de consumul de căldură anual specific:

ÎNCĂLZIRE: APĂ CALDĂ DE CONSUM: ILUMINAT:


A

A B C D E F G

40

73

91

120
49
59
kWh/m²an

TOTAL:ÎNCĂLZIRE, APĂ CALDĂ CLIMATIZARE: VENTILARE MECANICĂ:


DE CONSUM, ILUMINAT

A B C D E F G
A B C D E F G
20
50
87
134
198

300

5
8
11
15
21

30
kWh/ m² an kWh/ m² an

PerformanŃa energetică a clădirii de referinŃă:

Consum anual specific de energie Notare


[kWh/m²an] energetică
pentru:
Încălzire: 96,43
Apă caldă de consum: 87,25
Climatizare: - 92,90
Ventilare mecanică: -
Iluminat: 11,26

Penalizări acordate clădirii certificate i motivarea acestora:


P0 = 1.436 – după cum urmează.
Subsol inundat/inundabil p1 = 1,05
Usa nu este prevazuta cu sistem automat de inchidere si este lasata frecvent deschisa
in perioada de neutilizare p2 = 1,05
Ferestre/usi in stare proasta, lipsa sau sparte p3 = 1,02
Corpuri statice sunt dotate cu armaturi de reglaj dar unele nu functioneaza p4 = 1.02
Corpurile statice nu au fost demontate si spalate / curatate in totalitate dupa ultimul
sezon de incalzire p5 = 1,05
Coloanele de incalzire sunt prevazute cu armaturi de separare si golire a acestora,
functionale p6 = 1,02
Exista contor general de caldura pentru incalzire si acm.m p7 = 1,00
Stare proasta a tencuielii exterioare p8 = 1,05
PereŃii exteriori umezi p9 = 1,05
Terasa degradata, dar in stare uscata p10 = 1,00
Nu prezinta cosuri de fum p11 = 1,00
Exista sistem de ventilare naturala, stare de nefunctionare p12 = 1,06

Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcŃie de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză 123
termică i energetică a construcŃiei i instalaŃiilor aferente.
Notarea energetică a clădirii Ńine seama de penalizările datorate utilizării neraŃionale a energiei.
Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia
Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunătăŃirea performanŃei
energetice a clădirii:

SoluŃii recomandate pentru anvelopa clădirii:

Solutia 1 (S1) 4 Sporirea rezistentei termice a peretilor exterior peste valoarea de 2,5 m2k/W.,
prevazuta de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin izolarea termica a peretilor exteriori cu un
strat de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, inclusiv protectia acestuia si aplicarea tencuielii
exterioare. La aplicarea termosistemului se va acorda o atentie deosebita inchiderii puntilor termice
existente.
Solutia 2 (S2) 4 Inlocuirea tamplariei existente din lemn ;i metal de pe faŃade, corespunzatoare
celor doua scari, cu tamplarie termoizolanta etansa din PVC, minim 3 camere si geamuri duble cu strat de
Argon. Pentru asigurarea calitatii aerului interior si evitarea cresterii umiditatii interioare tamplaria va fi
prevazuta cu fante higroreglabile.
Solutia 3 (S3) – Sporirea rezistentei termice a placii peste subsol peste valoarea minima de 1,25
m2K/W prevazuta de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin fixarea, lipirea sau prinderea cu
dispozitive mecanice a unui strat termoizolant realizat din placi din polistiren extrudat de 10 cm grosime sau
vata minerala. Stratul termoizolant se va cobora pe peretii laterali ai subsolului pe o inaltime de 0,9 m pentru
a inchide puntile termice. Termoizolatia se va proteja cu un strat impermeabil rezistent.
Solutia 4 (S4) – Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 3,5 m2K/W
prevazuta de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin indepartarea straturilor exterioare pană la
hidroizolaŃia existentă ;i montarea unui nou strat termoizolant, de calitate si grozime corespunzatoare noilor
cerinte. Stratul termoizolant poate fi alcatuit din:
- placi de polistiren expandat cu grosime de 10cm, armat cu plasa de sarma si protejat
cu o sapa din mortar de ciment, sau
- placi de polistiren extrudat cu grosime de 10cm, protejat cu o sapa din mortar de
ciment,
La exterior terasa se va proteja cu un strat hidroizolant din membrana de bitum in doua straturi.

SoluŃiile propuse formează împreună un pachet de soluŃii care răspunde cerinŃelor OG 18/2009

SoluŃii recomandate pentru instalaŃiile aferente clădirii


• Refacerea izolaŃiei conductelor de distribuŃie agent termic încălzire ;i apă caldă de
consum aflate în subsolul clădirii
• Montare robineŃi cu termostat pe racordul corpurilor de încălzire
• Montare debitmetre la punctele de consum apă caldă ;i apă rece
• Montarea becurilor economice în locul celor incandescente
• Asigurarea calităŃii aerului interior prin ventilare naturală sau ventilare hibridă a apartamentelor
(introducere permanentă aer exterior prin orificii pe faŃade ;i evacuare aer interior prin băi ;i
grupurisanitare)

124
INFORMAłII PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ
Anexa la Certificatul de performanŃă energetică nr.

1. Date privind construcŃia:


Categoria clădirii: de locuit, individuală de locuit cu mai multe apartamente
(bloc)
cămine, internate spitale, policlinici
hoteluri i restaurante clădiri pentru sport
clădiri social-culturale clădiri pentru servicii de comerŃ
alte tipuri de clădiri consumatoare de energie
Nr. niveluri: Subsol, Demisol,
Parter + 3 etaje
Nr. de apartamente i suprafeŃe :

Tip. ap. Nr. ap. Sap [m²]

1 2 3
2 cam. 8 46,36
3 cam. 16 66,1
Volumul incalzit al clădirii: 4252,19 m³
Caracteristici geometrice i termotehnice ale anvelopei:

RezistenŃă termică
SuprafaŃă
Element de construcŃie corectată
2 2
m m K/W
1 2 3
Perete exterior opaci 1362.51 1,16
Planseu peste subsol 453.72 0,75
Planseu peste ultimul nivel 453.72 1,15
Tamplarie lemn 75.01 0.39
Tamplarie PVC 171.67 0.55
Tamplarie metal 10.08 0,17

2. Date privind instalaŃia de încălzire interioară:

Sursa de energie pentru încălzirea spaŃiilor:


Sursă proprie, cu combustibil:
Centrală termică de cartier
Termoficare – punct termic central
Termoficare – punct termic local
Altă sursă sau sursă mixtă:

Tipul sistemului de încălzire:


Încălzire locală cu sobe,
Încălzire centrală cu corpuri statice,
Încălzire centrală cu aer cald,
Încălzire centrală cu plan ee încălzitoare,
Alt sistem de încălzire:

125
Date privind instalaŃia de încălzire locală cu sobe:
- Numărul sobelor:
- Tipul sobelor,

Date privind instalaŃia de încălzire interioară cu corpuri statice:

Număr de corpuri statice [buc]


Tip corp
În spaŃiul În spaŃiul
static Total
locuit comun
624/4 144 - 144

- Necesarul de căldură de calcul: : 84412.48 W


- Racord la sursa centralizată cu căldură: racord unic,
multiplu: puncte,

- Contor de căldură: - tip contor ,


- anul instalării ,
- existenŃa vizei metrologice ;
- Elemente de reglaj termic i hidraulic:
- la nivel de racord ,
- la nivelul coloanelor ,
- la nivelul corpurilor statice armaturi de reglaj;
- Lungimea totală a reŃelei de distribuŃie amplasată în spaŃii neîncălzite 206,28 m

3. Date privind instalaŃia de apă caldă de consum:


Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:
Sursă proprie, cu:
Centrală termică de cartier
Termoficare – punct termic central
Termoficare – punct termic local
Altă sursă sau sursă mixtă:
Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:
Din sursă centralizată,
Centrală termică proprie,
Boiler cu acumulare,
Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.,
Preparare locală pe plită,
Alt sistem de preparare a.c.m.:
Puncte de consum a.c.m.: 80
Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri: 32 WC: 32 lavoare: 24 baterii : 24 spalatoare
Racord la sursa centralizată cu căldură: racord unic,

multiplu: puncte,
Conducta de recirculare a a.c.m.: funcŃională,
nu funcŃionează
nu există

126
Contor de căldură general: - tip contor ,
- anul instalării ,
- existenŃa vizei metrologice ;
Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu există
parŃial
peste tot
- Lungimea totală a reŃelei de distribuŃie amplasată în spaŃii neîncălzite 124 m

4. Date privind instalaŃia de iluminat:

La interiorul apartamentelor sunt folosite preponderent becuri incandescente. Conform


normativului de calcul a eficientei energetice Mc 001/2006, in vigoare, consumul specific de
energie electrica, este :

2
Nr. camere Nr. apartamente S apartament (m ) Consum specific pe
apartament (KWh/an)
2 8 46,36 501,84
3 16 66,1 757,10

Întocmit,

Auditor energetic pentru clădiri,


Numele i prenumele,
tampila i semnătura

127
VII. EXEMPLU DE CALCUL
PRIVIND APLICAREA BREVIARULUI DE CALCUL PENTRU
STABILIREA PERFORMANTELOR ENERGETICE ALE UNUI
APARTAMENT DE LOCUIT

128
Cuprins

1. Obiectul lucrării .........................................................................................................................131


2. Analiza termică i energetică a apartamentului..................................................................131
2.1. Caracteristici geometrice si de alcătuire a apartamentului ....................................... 131
2.1.1. Descrierea arhitecturală a apartamentului ..........................................................131
2.1.2. Descrierea alcătuirii elementelor de construcŃie si structurii de rezistenŃă......131
2.1.3. Descrierea tipurilor de instalaŃii interioare i comune i alcătuirea acestora
(încălzire, ventilare/climatizare, apă caldă menajeră, iluminat) ........................................ 132
2.1.4. Regimul de ocupare al apartamentului ................................................................133
2.1.5. Anvelopa apartamentului i volumul încălzit al apartamentului ......................133
2.2. Caracteristici termice........................................................................................................133
2.2.1. Calculul rezistenŃelor termice unidirecŃionale .......................................................133
2.2.2. Calculul rezistenŃelor termice corectate ................................................................136
2.3. Parametrii climatici ...........................................................................................................136
2.3.1. Temperatura convenŃională exterioară de calcul................................................. 136
2.3.2. Intensitatea radiatiei solare si temperaturile exterioare medii lunare ..............137
2.4. Temperaturi de calcul ale spaŃiilor interioare ...............................................................137
2.4.1. Temperatura interioară predominantă a încăperilor încălzite ............................137
2.4.2. Temperatura interioară a spaŃiilor neîncălzite......................................................138
2.4.3. Temperatura interioară de calcul ...........................................................................138
2.5. Calculul coeficienŃilor de pierderi de căldură HT i HV ................................................. 138
2.6. Stabilirea perioadei de incalzire preliminare .................................................................140
2.6.1. Calculul pierderilor de caldura ale apartamentului QL (calcul preliminar, pentru
θeo=12°C)...................................................................................................................................140
2.6.2. Determinarea factorului de utilizare preliminar, η1 .............................................. 143
2.6.3. Determinarea temperaturii de echilibru si perioada de incalzire reala a
apartamentului ..........................................................................................................................144
2.7. Programul de functionare si regimul de furnizare a agentului termic ......................145
2.8. Calculul pierderilor de caldura ale apartamentului ......................................................146
2.9. Calculul aporturilor de căldură ale apartamentului ....................................................146
2.10. Necesarul de căldură pentru incălzirea apartamentului, Qh ..................................148
2.11. Consumul de energie pentru incalzire , Qfh ..............................................................148
2.12. Consumul de energie pentru prepararea apei calde de consum , Qacm ................150
2.13. Consumul de energie pentru iluminat .......................................................................152
2.14. Energia primara si emisiile de CO2 .............................................................................153

129
2.14.1. Energia primara..................................................................................................... 153
2.14.2. Emisia de CO2 ........................................................................................................153
3. Certificarea energetică a apartamentului..............................................................................154
3.1. Consumul anual specific de energie pentru incălzirea spaŃiilor .................................154
3.2. Consumul anual specific de energie pentru prepararea apei calde de consum ......154
3.3. Consumul anual specific de energie pentru iluminat................................................... 154
3.4. Consumul total anual specific de energie .....................................................................154
3.5. Penalizari acordate apartamentului certificat ................... Error! Bookmark not defined.
3.6. Nota energetica.................................................................................................................155
Bibliografie .........................................................................................................................................156

130
1. Obiectul lucrării

Exemplul de calcul privind evaluarea energetică pentru un apartament din Bucuresti dintr?un
bloc de locuinte, având S+P+3 niveluri, este efectuat pe baza datelor i observaŃiilor
obtinute în urma analizei apartamentului i a instalaŃiilor de încălzire, preparare a apei calde
de consum i iluminat. Apartamentul nu este dotat cu sistem de ventilare mecanica sau de
climatizare. Evaluarea s?a realizat pe baza documentatiei tehnice.

Rezultatele obŃinute pe baza evaluarii energetice a apartamentului i instalaŃiilor de încălzire,


preparare a apei calde de consum i iluminat aferente acesteia servesc la Certificarea
energetică a apartamentului.

2. Analiza termică )i energetică a apartamentului

2.1. Caracteristici geometrice si de alcătuire a apartamentului


2.1.1. Descrierea arhitecturală a apartamentului

Apartamentul evaluat este situat intr?un bloc de locuinŃe din Bucuresti, administrat de
AsociaŃia de Proprietari.

ConstrucŃia a fost executată în anul 1985 i a fost proiectată de Institutul de Proiectare,


Bucuresti.

Apartamentul studiat este situat la etajul al doilea (apartament de mijloc), orientarea


principală fiind Sud?Est. Apartamentul este decomandat. Dimensiunile in plan ale acestuia
sunt 9,6 m x 6,5 m cu o suprafata totala construita de 62,22 m2.

Accesul în apartament se face pe o scară interioară comună, cu o singură rampă i podest


de nivel.

SoluŃia de compartimenate arhitecturală existentă pentru apartamnet:


• cameră de zi
• dormitor
• dormitor
• bucătarie
• baie
• hol
ÎnălŃimea libera de nivel este 2,65 m.

2.1.2. Descrierea alcătuirii elementelor de construcŃie si structurii de


rezistenŃă
Peretii exteriori care alcatuiesc anvelopa apartamentului sunt alcatuiti astfel:
• tencuieli de cca. 2 cm grosime la interior;
• zidarie din blocuri de B.C.A. avand grosimea de 35 cm;
• tencuieli de cca. 2 cm grosime la exterior;

131
Peretii interiori sunt din zidarie de blocuri din B.C.A., iar cei in contact direct cu casa scarii
sunt din beton armat.

Tâmplăria exterioară a apartamentului este din lemn de ră inoase, de tip cuplată, cu 2 foi de
geam simplu, prezentand elemente de degradare.

Usa de intrare in apartament si usa de la apartament sunt din lemn.

Finisajele interioare sunt obi nuite:


• tencuieli de cca. 2 cm grosime la interior, zugrăveli în culori de apă;
• pereŃii băilor i bucătăriilor au fost prevăzuŃi cu faianŃa pe toată suprafaŃa
pereŃilor;
• tencuieli de cca. 2 cm la exterior, cu finisaj de praf de piatră;
• pardoseli, în camere, din parchet; pardoseli de gresie, în bucătării, băi i
spaŃii comune;

Structura de rezistenŃă a blocului deasupra cotei 0,00 este alcătuită astfel:


• elemente verticale din beton armat monolit – stalpi de rezistenŃă;
• elemente orizontale – plan ee prefabricate din beton armat i grinzi realizate
atât prefabricat cat i monolit; scările sunt prefabricate.

Infrastructura este realizată după cum urmează:


• pereŃi structurali din beton armat atât pe linia elementelor structurale ale
suprastructurii cat i suplimentari faŃă de ace tia;
• plan eul peste nivel realizat din beton armat turnat monolit;
• fundaŃii continue de tip talpă i cuzinet din beton armat.

2.1.3. Descrierea tipurilor de instalaŃii interioare )i comune )i alcătuirea


acestora (încălzire, ventilare/climatizare, apă caldă menajeră,
iluminat)

Încălzirea apartamentului analizat este asigurată prin alimentarea cu agent termic de la un


punct termic învecinat. Conductele subtraversează carosabilul i o zonă verde până la PT,
printr?un canal termic care se deschide în subsolul clădiri. Ca urmare a uzurii avansate a
conductelor de încălzire i apă caldă i a armăturilor cu care acestea sunt echipate, se
constată pierderi mari de căldură i umiditate atât pe canalul termic cât i în subsolul
blocului.

Corpurile de incalzire din apartament sunt din fonta.

Casa scării nu este încălzită în mod direct.

DistribuŃia agentului termic se realizează prin sistem bitubular cu distribuŃie inferioară i


coloane verticale care străbat plan eele. Coloanele sunt aparente i sunt racordate la partea
superioară a apartamentului la vasul de aerisire. În subsolul tehnic al clădirii conductele
formează o reŃea de distribuŃie ramificată.

132
InstalaŃia de alimentare cu apă caldă de consum urmează acela i traseu la subsol, ca i
instalaŃia de alimentare cu căldură i se ramifică pe verticală în coloane care alimentează
bucătăriile i băile din apartament. Se constată degradarea i lipsa pe arii extinse a
termoizolaŃiei aferente conductelor de alimentare cu apă caldă de consum.

Apartamentul este alimentat cu apă rece de la reŃeaua oră enească. În apartament sunt
montate 4 puncte de consum apă rece i 3 de puncte de consum apă caldă.

CondiŃiile convenŃionale de calcul sunt fixate de valorile: θT=80°C, θR=60°C, θi=20°C, θe=?
15°C.

Sistemul de iluminat este echipat cu becuri incandescente.

2.1.4. Regimul de ocupare al apartamentului

Regimul de ocupare al apartamentului este de 24 de ore pe zi, iar alimentarea cu căldură se


consideră în regim continuu. Apartamentul nu este echipat cu sisteme de ventilare
mecanică, răcire sau condiŃionarea aerului.

2.1.5. Anvelopa apartamentului )i volumul încălzit al apartamentului

Anvelopa apartamentului reprezintă totalitatea elementelor de construcŃie care închid


volumul încălzit, direct sau indirect, al acestuia.

2.2. Caracteristici termice


2.2.1. Calculul rezistenŃelor termice unidirecŃionale

δj 1 δj 1 m2 K
R = Ri + ∑ + Re = +∑ + [ ]
a jλ j αi a jλ j αe W

133
Tabel 2.2.1.1 PERETE EXTERIOR
Nr.crt Material δ λ a λ’ R
2
[<] [<] [m] [W/mK] [<] [W/mK] [m K/W]
1 Tencuiala din mortar de var 0,02 0.7 1.05 0.74 0.03
2 Zidarie din blocuri B.C.A. 0,35 0.22 1.15 0.25 1.38
3 Tencuiala din mortar var ? ciment 0,02 0.87 1.15 1.00 0.02
TOTAL 1.43
R0=1/αi+R+1/αe 1.60
αi: coeficient de transfer termic superficial interior 8 [W/m2K]
αe: coeficient de transfer termic superficial exterior 24 [W/m2K]
a: coeficient de majorare a conductivitatii termice in functie de starea si vechimea materialelor, cf. tab. 5.3.2, Mc001 ? PI
λ: conductivitatea termică de calcul
λ’: conductivitatea termică corectată de calcul

Tabel 2.2.1.2: PERETI ADIACENTI CASEI SCARII (BETON ARMAT)


Nr.crt Material δ λ a λ’ R
2
[<] [<] [m] [W/mK] [<] [W/mK] [m K/W]
1 Tencuiala din mortar de var 0,02 0.7 1.05 0.74 0.03
2 Beton armat 0,15 2.03 1.05 2.13 0.07
3 Tencuiala din mortar var ? ciment 0,02 0.87 1.05 0.91 0.02
TOTAL 0.12
R0=1/αi+R+1/αe 0.33
αi: coeficient de transfer termic superficial interior 8 [W/m2K]
αe: coeficient de transfer termic superficial exterior 12 [W/m2K]
a: coeficient de majorare a conductivităŃii termice in funcŃie de starea si vechimea materialelor, cf. tab. 5.3.2, Mc001 ? PI
λ: conductivitatea termica de calcul
λ’: conductivitatea termica corectata de calcul

134
Tabel 2.2.1.3: TAMPLARIE EXTERIOARA
Material R
2
[<] [m K/W]
Tamplarie din lemn cuplata 0.39

135
2.2.2. Calculul rezistenŃelor termice corectate
1 m2 K
R’ = r⋅R = R [ ]
R  ∑ (Ψ ⋅ l ) + ∑ χ  W
1+
A
Tabel 2.2.2.1: COEFICIENTI SPECIFICI LINIARI DE TRANSFER TERMIC
Elementul de Tabel Ψ l Ψxl
Detaliu
constructie C107/3 [W/mK] [m] [W/K]
1.Intersectie pereti cu stalpisor 1 0.1 56.77 5.677
2.Intersectie pereti fara stalpisor 1 ?0.04 13.25 ?0.53
3.Colt pereti cu stalpisor 3 0.16 15.1 2.416
4.Colt pereti fara stalpisor 3 0.09 5.32 0.4788
5. Grinda B.A. (consola sus) 1 24 0.14 23.3 3.262
Perete exterior 6. Grinda B.A. (consola sus) 2 24 0.04 23.3 0.932
7. Tamplarie cuplata (fara urechi) 61 0.12 12.8 1.536
8. Buiandrug tamplarie cuplata 62 0.12 8.2 0.984
9.Solbanc tamplarie cuplata 53 0.12 8.2 0.984
Total
15.74

• ψ = transmitanta termica liniară a punŃii termice liniare;


• l = lungimea punŃilor termice liniare de acela i fel;

Tabel 2.2.2.2: REZISTENTE TERMICE CORECTATE


Elementul de A R Σ(ψxl) [Σ(ψxl)]/A 1/R' R' r
2 2 2 2 2
constructie [m ] [m K/W] [W/K] [W/m K] [W/m K] [m K/W] [<]
Perete exterior 66.22 1.60 15.74 0.24 0.87 1.16 0.72

• A = aria elementelor anvelopei apartamentului;


• R= rezistenŃa termică specifică unidirecŃională aferentă ariei A (Conform
C107/1);
• R’= rezistenŃa termică corectată;
• r= coeficient de corecŃie pentru punŃile termice

2.3. Parametrii climatici

2.3.1. Temperatura convenŃională exterioară de calcul

Pentru iarnă, temperatura convenŃională de calcul a aerului exterior se consideră în funcŃie


de zona climatică în care se află localitatea Bucuresti (zona II), conform STAS 1907/1,
astfel:
θ e = ?15 °C

136
2.3.2. Intensitatea radiatiei solare si temperaturile exterioare medii lunare

IntensităŃile medii lunare i temperaturile exterioare medii lunare au fost stabilite in


conformitate cu Mc001 – PI, anexa A.9.6, respectiv SR4839, pentru localitatea Bucuresti.

Tabel 2.3.2.1: Valori medii ale intensitatii radiatiei solare


Intensitatea radiatiei solare [W/m2]
Luna
NV SE SV NE
Ianuarie 14.90 59.3 59.3 14.9
Februarie 28 87.3 87.3 28
Martie 38.9 91.4 91.4 38.9
Aprilie 52.8 91.6 91.6 52.8
Mai 70.4 86 86 70.4
Iunie 78.2 92.8 92.8 78.2
Iulie 71.1 89.9 89.9 71.1
August 75.8 123.8 123.8 75.8
Septembrie 60.1 119.1 119.1 60.1
Octombrie 36.3 104.1 104.1 36.3
Noiembrie 16.5 57.4 57.4 16.5
Decembrie 12.3 53 53 12.3

Tabel 2.3.2.2: Valori medii ale temperaturii


exterioare
Temperatura medie
Luna
[°C]
Ianuarie ?2.4
Februarie ?0.1
Martie 4.8
Aprilie 11.3
Mai 16.7
Iunie 20.2
Iulie 22
August 21.2
Septembrie 16.9
Octombrie 10.8
Noiembrie 5.2
Decembrie 0.2

2.4. Temperaturi de calcul ale spaŃiilor interioare


2.4.1. Temperatura interioară predominantă a încăperilor încălzite

Conform Metodologiei Mc001? PI (I.9.1.1.1), temperatura predominantă pentru clădiri de


locuit este:
θ i = 20 °C

137
2.4.2. Temperatura interioară a spaŃiilor neîncălzite

Conform Metodologiei Mc001? PI (I.9.1.1.1), temperatura interioară a spaŃiilor neîncălzite de


tip subsol i casa scărilor, se calculeaza pe bază de bilanŃ termic.
• Temperatura casei scării neîncălzită, este:
θ ucs = 17.13 [°C ]

2.4.3. Temperatura interioară de calcul


Conform Metodologiei Mc001 – 2006/PII, dacă diferenŃa de temperatură între volumul
încălzit i casa scărilor este mai mică de 4oC, întregii clădiri se aplică calculul monozonal. In
acest caz, temperatura interioară de calcul a apartamentului, este:
∑ θ ij * A j
θi = [°C ]
∑ Aj

Aj = aria zonei j [m 2 ] ;
• θij = temperatura interioara a zonei j [°C ]
θ i = 19.67 [°C ]

2.5. Calculul coeficienŃilor de pierderi de căldură HT )i HV

a. Calculul coeficientului de pierderi de căldură al apartamentului, H


W 
H = HV + HT  K 
b. Calculul coeficientului de pierderi de căldură al apartamentului, prin ventilare, HV
ρ a * ca * na * V W 
HV =  K 
3,6
kg
ρa = 1,2 3
? densitatea aerului (Mc001?P II?1, pag. 14);
m
 kJ 
ca = 1,005   – căldura specifică a aerului;
 kgK 
na [ ]
= 0,6 h −1 – numărul mediu de schimburi de aer
(conform Mc001?PI);
Numărul de schimburi de aer pe oră
Categoria Clasa de Clasa de permeabilitate
apartamentului adăpostire ridicată medie scăzută
neadăpostite 1.5 0.8 0.5
Clădiri individuale moderat adăp. 1.1 0.6 0.5
adăpostite 0.7 0.5 0.5
neadăpostite 1.2 0.7 0.5
Clădiri cu mai dublă
moderat adăp. 0.9 0.6 0.5
multe expunere
adăpostite 0.6 0.5 0.5
apartamente,
neadăpostite 1 0.6 0.5
cămine, simplă
moderat adăp. 0.7 0.5 0.5
internate etc. expunere
adăpostite 0.5 0.5 0.5

138
V = 168 [m3] – volumul incălzit, direct sau indirect, al
apartamentului.
W 
Hv=34,27  K 

c. Calculul coeficientului de pierderi de căldură al apartamentului, prin transimise, HT


W 
H T = L + HU  K 
o L = coeficient de cuplaj termic prin anvelopa exterioară a
W 
apartamentului  ;
 K 
W 
L = ∑U ' j * A j  K 
U ' j = transmitanŃa termică corectată a părŃii j din anvelopa
 W 
apartamentului  ;
2
m K 
Aj = aria pentru care se calculează U ' j [m2].

Tabel 2.5.1: Coeficienti de cuplaj termic ai spatiului incalzit al apartamentului

R'j U'j = 1/R'j Aj U'j x Aj


Elementul de constructie
[m2K/W] [W/m2K] [m2] [W/K]
Perete Exterior 1.16 0.87 56.77 49.35
Tamplarie Lemn 0.39 2.56 10.25 26.28

L=75,64 [W/K]
o HU ? coeficient de pierderi termice prin anvelopa apartamentului spre
W 
spaŃii neîncălzite, (conform SR EN ISO 13789)  
K 

W 
HU=0   deoarece diferenta dintre θ i = 19.67 [°C ] si θ ucs = 17.13 [°C ] este mai mica de
K 
4°C.

HT=75,64 [W/K].

Prin urmare coeficientul de pierderi de caldura al apartamentului este:


W 
H=HT+HV=109,91 
 K 

139
2.6. Stabilirea perioadei de incalzire preliminare

În prima faza a calculului consumurilor de energie se stabile te perioada de încălzire


preliminară, conform SR 4839. In acest caz temperatura conventională de echilibru este
θeo=12°C.

Tabel 2.6.1: Determinarea perioadei de incalzire


24 septembrie – 4 aprilie
Valori conventionale
Luna θeo t θe θem
o o
< [ C] [zile] [ C] [oC]
Iulie 12 0 22
August 12 0 21,2
Septembrie 12 6 16,9
Octombrie 12 31 10,8
Noiembrie 12 30 5,2
Decembrie 12 31 0,2
3,725
Ianuarie 12 31 ?2,4
Februarie 12 28 ?0,1
Martie 12 31 4,8
Aprilie 12 4 11,3
Mai 12 0 16,7
Iunie 12 0 20,2
192 zile de incalzire

Tempertura exterioară medie pe sezonul de încălzire se calculează ca o medie ponderată a


temperaturilor medii lunare cu numărul de zile ale fiecărei luni.

2.6.1. Calculul pierderilor de caldura ale apartamentului QL (calcul preliminar,


pentru θeo=12°C)

QL = H * (θ i − θ e ) * t [kWh]

140
W  W 
• H = 109,91   ? coeficient de pierderi de caldura al cladirii   ;
K  K 
• θ i = 19.67 °C ? temperatura interioara de calcul [ °C ];
• θ e = 3,725 °C ? temperatura exterioara medie pe perioada de incalzire
[ °C ];
• Dz = 192 zile– durata perioadei de incalzire preliminara determinata grafic
[zile] ;
• t = 192 X 24 = 4608 h ? numar de ore perioada de incalzire.

QL=7144,41 [kWh]

Calculul aporturilor de căldură ale apartamentului Qg (calcul preliminar, pentru θeo=12°C)

Qg=Qi+Qs [kWh]
• Qi = degajari de căldură interne [kWh];
Q = [φ
i i, h
+ (1 − b) * φ ] * t
i, u
[kWh]
o φi, h = fluxul termic mediu al degajarilor interne in spatiile incalzite
[W];
φi, h = φi * Ainc = 248.9 [W]
φi = 4 W/m2 fluxul termic mediu al degajarilor interne, cf.
Mc001 – PII, [W];
Ainc = 62,22? aria totala a spatiului incălzit, [m ];
2

o φi, u = 0 ? fluxul termic mediu al degajarilor interne in spaŃiile


neincălzite [W];
o D z = 192 zile– durata perioadei de incălzire preliminară determinată
grafic [zile] ;
o t = 192 X 24 = 4608 h ? numar de ore perioada de incălzire.

Qi=1146.84 [kWh ]

• Qs = aporturi solare prin elementele vitrate , [kWh] ;


[ ]
Qs = ∑ I sj * ∑ Asnj * t [kWh]
o I sj = radiatia solara totala medie pe perioada de calcul pe o

W 
suprafata de 1m2 avand orientarea j  ;
m2  
o Asnj = aria receptoare echivalentă a suprafetei n avand orientarea j
[m2]
Asnj = A * Fs * FF * g [m ] 2

A = aria totala a elementului vitrat n [m2];

141
Fs = factorul de umbrire a suprafetei n;
Fs = Fh * Fo * F f
• Fh = factorul partial de corectie datorita orizontului;
• Fo = factorul partial de corectie pentru proeminente;
• F f = factorul partial de corectie pentru aripioare.
• FF = factorul de reducere pentru ramele vitrajelor;
A
FF = t
A
g= transmitanta totala la energie solara a suprafetei n;
g=Fwgḻ
• FW = factor de transmisie solara;
• gḻ = transmitanta totala la energia solara pentru
radiatiile perpendiculare pe vitraj;
Valorile factorilor Fh, Fo, Ff, Fw si gḻ se gasesc in SR ISO 13790 anexa H.

Tabel 2.6.1.1: Valori medii ale intensitatii radiatiei solare pentru perioada de incalzire
Intensitatea radiatiei solare [W/m2]
Luna Zile
NV SE SV NE
Ianuarie 31 14.90 59.3 59.3 14.9
Februarie 28 28 87.3 87.3 28
Martie 31 38.9 91.4 91.4 38.9
Aprilie 4 52.8 91.6 91.6 52.8
Mai 0 70.4 86 86 70.4
Iunie 0 78.2 92.8 92.8 78.2
26,17 77.03 77,03 26,17
Iulie 0 71.1 89.9 89.9 71.1
August 0 75.8 123.8 123.8 75.8
Septembrie 6 60.1 119.1 119.1 60.1
Octombrie 31 36.3 104.1 104.1 36.3
Noiembrie 30 16.5 57.4 57.4 16.5
Decembrie 31 12.3 53 53 12.3

Intensitatea radiaŃiei solare medii pe sezonul de încălzire se calculează ca o medie ponderată


a intensităŃilor medii lunare, cu numărul de zile ale fiecărei luni.

Tabel 2.6.1.2: Determinarea ariei receptoare echivalente a suprafetei vitrate AS

Tip Nr. ferestre Orientare Latime Inaltime A Fs FF g As


< ? ? [m] [m] [m ]2
< < < [m2]
F1 3 SE 1.2 1.2 1.44 0.9506 0.839 0.60 1.38
F2 1 SE 1.8 1.2 2.16 0.9506 0.839 0.60 1.03
F3 1 SE 0.9 1.2 1.08 0.9506 0.839 0.60 0.52

Analog, determinarea ariei receptoare echivalente a suprafetelor vitrate se face pentru


fiecare fereastră, in funcŃie de orientare, rezultand:

142
Tabel 2.6.1.3: Aporturi solare pe orientări
Orientare ΣAsnj [m2] Isj [W/m2] Qsj [W]
SE 2.93 77.03 225.68
TOTAL 225.68

o D z = 192 zile– durata perioadei de incălzire preliminară determinată


grafic [zile] ;
o t = 192 X 24 = 4608 h ? număr de ore perioada de incălzire.
o
Qs=1039.93 [kWh]
Qg =2186.77 [kWh]
Fluxul aporturilor de căldură se calculează astfel:
Qg
=474.56 [W]
t

2.6.2. Determinarea factorului de utilizare preliminar, η1

Pentru a putea calcula factorul de utilizare trebuie stabilit un coeficient adimensional, γ, care
reprezinta raportul dintre aporturi, Qg si pierderi, QL, astfel:

Qg
γ= =0.21
QL

o Qg=2186.77 ? aporturi totale de caldura pentru apartament [kWh/an]


o QL=10074.26 ? pierderile de caldura ale apartamentului [kWh/an];

Deoarece coeficient adimensional γ≠1, atunci:


1− γ a
η1 =
1 − γ a +1
o γ = 0,21 ? coeficient adimensional reprezentand raportul dintre
aporturi si pierderi;
o a = parametru numeric care depinde de constanta de timp ;
τ
a = ao +
τo
ao = 0,8 ? parametru numeric (conform Metodologiei Mc 001?
1);
τ o = 30 h (conform Metodologiei Mc 001?1);
τ = constanta de timp care caracterizeaza inertia termica
interioara a spatiului incalzit, h;
C
τ=
H
C= capacitatea termica interioara a apartamentului

143
C = ∑ χ j * A j = ∑ ∑ ρij*cij * dij * A j J
K 
 

Tabel 2.6.2.1: Determinarea capacitatii termice interioare a cladirii

Elementul de ρ c d A C
3 2
constructie Componente [kg/m ] [J/kgK] [m] [m ] [J/K]
Tencuiala 1700 840 0.04 40 2284800
Pereti interiori 1 BCA 1800 870 0.15 40 9396000

Tencuiala 1700 840 0.04 8.4 479808


Pereti interiori 2 Beton 2600 840 0.15 8.4 2751840
Tencuiala 1700 840 0.02 56.77 1621351
BCA 1800 870 0.08 56.77 7112146
Pereti exteriori Placa beton 2600 840 0.06 26.22 3435869
Tencuiala 1700 840 0.01 62.22 888502
Tavan Placa beton 2600 840 0.09 62.22 12229963

ρ = densitatea materialului;
c = capacitatea calorica masica a materialului;
d = grosimea stratului;
A = aria elementului;
C=48,9 [MJ]
W  W 
H = 109,91   – coeficient de transfer de caldura   ;
K  K 
τ =393837.87 s=109.39[h]

a=4.45

η1 =0.9991

2.6.3. Determinarea temperaturii de echilibru si perioada de incalzire reala a


apartamentului

η * φa
θ ed = θ id −
H
• θ ed = temperatura de echilibru;
• θ id =19.67 °C ? temperatura interioara de calcul;
• η = 0,9991 factorul de utilizare al aporturilor;
• φa =225.68 W ? aporturile solare si interne medii pe perioada de incalzire
[W ] ;
W W 
• H = 109,91 ? coeficientul de pierderi termice ale cladirii  K  ;
K

144
Temperatura de echilibru a apartamentului este:
θed = 15.21 C

Tabel 2.6.3.1: Determinarea perioadei de incalzire


4 Septembrie – 26 Aprilie
Valori conventionale
Luna θed t θe θem
o o
< [ C] [zile] [ C] [oC]
Iulie 15.21 0 22
August 15.21 0 21.2
Septembrie 15.21 26 16.9
Octombrie 15.21 31 10.8
Noiembrie 15.21 30 5.2
Decembrie 15.21 31 0.2
5,463
Ianuarie 15.21 31 ?2.4
Februarie 15.21 28 ?0.1
Martie 15.21 31 4.8
Aprilie 15.21 26 11.3
Mai 15.21 0 16.7
Iunie 15.21 0 20.2
235 zile de incalzire
Durata sezonului de incalzire reala este de 235 de zile, adica 5640 ore. Temperatura
exterioară medie pe sezonul de încălzire se calculează ca o medie ponderată a
temperaturilor medii lunare cu numărul de zile ale fiecărei luni.

2.7. Programul de functionare si regimul de furnizare a agentului


termic

Cladirea de locuit are un program de functionare continuu, avand un regim de furnizare a


agentului termic continuu.

145
2.8. Calculul pierderilor de caldura ale apartamentului

QL = H * (θ i − θ e ) * t [kWh]
W W 
• H = 109,91 ? coeficient de pierderi de caldura   ;
K K 
• θ i = 19,67 °C ? temperatura interioara conventionala de calcul [°C ] ;
• θ e = 5,463 °C ? temperatura exterioara medie pe perioada de incalzire
[°C ] ;
• D z = 235 zile– durata perioadei de incalzire determinata grafic [zile] ;
• t = 235 X 24 = 5640 h ? numar de ore perioada de incalzire.

QL = 8806, 61 [kWh]

2.9. Calculul aporturilor de căldură ale apartamentului

Qg = Qi + Qs [kWh]

• Qi = degajari de caldura interne [kWh ] ;


[
Qi = φi, h + (1 − b ) * φi, u * t] [kWh]
o φi, h = fluxul termic mediu al degajarilor interne in spatiile
incalzite[W];
φi ,h = φi * A inc = 248.9 [W]
φi = 4 W/m2 fluxul termic mediu al degajarilor interne [W]
Ainc = 62,22 ? aria totala a spatiului incalzit [m ];
2

o φi, u = 0 ? fluxul termic mediu al degajarilor interne in spatiile


neincalzite [W];
o D z = 235 zile – durata perioadei de incalzire determinata grafic
[zile] ;
o t = 235 X 24 = 5640 h ? numar de ore perioada de incalzire.
Qi=1403.68 [kWh ]
• Qs = aporturi solare ale elementelor vitrate [kWh ] ;
[
Qs = ∑ I sj * ∑ Asnj * t ] [kWh]
o I sj = radiatia solara totala pe perioada de calcul pe o suprafata de
W 
1m2 avand orientarea j  ;
m2  
o Asnj = aria receptoare echivalenta a suprafetei n avand orientarea j
[m2]
Asnj = A * Fs * F f * g [m2]

146
A= aria totala a elementului vitrat n [m2];
Fs = factorul de umbrire a suprafetei n;
Fs = Fh * Fo * F f
• Fh = factorul partial de corectie datorita orizontului;
• Fo = factorul partial de corectie pentru proeminente;
• F f = factorul partial de corectie pentru aripioare.
FF = factorul de reducere pentru ramele vitrajelor;
A
FF = t
A

g = transmitanta totala la energie solara a suprafetei n;


• FW = factor de transmisie solara;
• gḻ = transmitanta totala la energia solara pentru
radiatiile perpendiculare pe vitraj;
Tabel 2.9.1: Valori medii ale intensitatii radiatiei solare pentru perioada de incalzire
Intensitatea radiatiei solare [W/m2]
Luna Zile
NV SE SV NE
Ianuarie 31 14.90 59.3 59.3 14.9
Februarie 28 28 87.3 87.3 28
Martie 31 38.9 91.4 91.4 38.9
Aprilie 26 52.8 91.6 91.6 52.8
Mai 0 70.4 86 86 70.4
Iunie 0 78.2 92.8 92.8 78.2
32,08 82,42 82,42 32,08
Iulie 0 71.1 89.9 89.9 71.1
August 0 75.8 123.8 123.8 75.8
Septembrie 26 60.1 119.1 119.1 60.1
Octombrie 31 36.3 104.1 104.1 36.3
Noiembrie 30 16.5 57.4 57.4 16.5
Decembrie 31 12.3 53 53 12.3

Tabel 2.9.2: Aporturi solare pe orientări


Orientare ΣAsnj [m2] Isj [W/m2] Qsj [W]
SE 2.93 82,42 241.47
TOTAL 241.46

o D z = 235 zile – durata perioadei de incalzire determinata grafic


[zile] ;
o t = 235 X 24 = 5640 h ? numar de ore perioada de incalzire.

Qs=1361.89 [kWh]
Qg =2765,57 [kWh ]

147
2.10. Necesarul de căldură pentru încălzirea apartamentului, Qh

Necesarul de caldura pentru incalzirea spatiilor se obtine facand diferenta intre pierderile de
caldura ale cladirii, QL, si aporturrile totale de caldura Qg, cele din urma fiind corectate cu un
factor de diminuare, η, astfel:
Qh = QL − η * Q g [kWh]
• QL = 8806,61 ? pierderile de caldura ale cladirii [kWh ] ;
• Qg = 2765,57 ? aporturi totale de caldura [kWh ] ;
• η = factor de utilizare;

Pentru a putea calcula factorul de utilizare trebuie stabilit un coeficient adimensional, γ, care
reprezinta raportul dintre aporturi, Qg si pierderi, QL, astfel:

Qg
γ= = 0.31
QL

Deoarece coeficient adimensional γ≠1, atunci:


1− γ a
η =
1 − γ a +1

o γ = 0,31 ? coeficient adimensional reprezentand raportul dintre


aporturi si pierderi;

o a = parametru numeric care depinde de constanta de timp;


τ
a = a0 +
τ0

ao = 0,8 ? parametru numeric (conform Metodologiei Mc


001/1);
τ 0 = 30 h (conform Metodologiei Mc 001/1);
τ =393837.87 [s]=109.39 [h]
a=5.35

η=0.9986

kWh
Qh = 8171.02 [ ]
an

2.11. Consumul de energie pentru încălzire , Qfh

 kWh 
Q fh = Qh + Qth − Qrh, h − Qrwh  an 
• Qh = 6069,69 [kWh ] < necesarul de energie pentru incalzirea cladirii;

148
• Qth = totalul pierderilor de caldura datorate instalatiei de incalzire, inclusiv
pierderile de caldura recuperate. Se includ de asemenea pierderile de caldura
suplimentare datorate distributiei neuniforme a temperaturii in incinte si
reglarea imperfectă a temperaturii interioare, in cazul in care nu sunt luate
deja in considerare la temperatura interioara conventionala;
 kWh 
Qth = Qem + Qd  an 

o Qem = pierderi de caldura cauzate de un sistem non?ideal de


transmisie a caldurii la consumator;
Qem = Qem, str + Qem, c [kWh]
Qem, str = pierderi de caldura cauzate de distributia neuniforma
a temperaturii;
1 − η em
Qem, str = * Qh [kWh]
η em
• η em = 0,93 ? eficienta sistemului de transmisie a
caldurii in functie de tipul de corp de incalzire (MC II?1
Anexa II. Tab. 1B);
• Qh = 8171.02 ? necesarul de energie pentru incalzirea
cladirii;
Qem,str=456.78 [kWh]
Qem, c = pierderi de caldura cauzate de dispozitivele de reglare
a temperaturii interioare utilizand metoda bazata pe eficienta
sistemului de reglare ηc;
1 − ηc
Qem, c = * Qh [kWh]
ηc
• η ec = 0,94 ? eficienta sistemului de reglare (MC II?1
Anexa II. Tab. 3B);
• Qh = 204283.80? necesarul de energie pentru
incalzirea cladirii;
Qem,c= 387,36 [kWh/an]
Qem = 844,14 [kWh/an]
o Qd = energia termica pierduta pe reteaua de distributie;
 kWh 
Qd = ∑ U i' * (θ m − θ ai )* Li * t H  an 
i

U i' = valoarea coeficientului de transfer de caldura;


π W 
U i' =  mK 
1 d 1
* ln a +
2 * λiz di α a * d a
W  W 
• λiz = 0,0462  – coeficientul de conductie a izolatiei  ;
 mK   mK 

149
• d a = diamentrul exterior al conductei cu izolatie [m];
• d i = diamentrul conductei fara izolatie [m];
1  W   W 
• αa =  2  ? coeficientul global de transfer termic  2  ;
0.33 m K  m K 
θ m = temperatura medie a agentului termic;
θ tur + θ retur
θm = = 70 [°C ]
2
θ ai = temperatura aerului exterior conductelor [°C ] ;
Li = lungimea conductei [m];
t H = t * 24 = 5640 [h] numarul de ore in pasul de timp [h];
Lea = 4 [m] ? lungimea echivalenta a armaturilor pentru conducte neizolate,cu
diametrul < 100 mm si Lea = 1,5 [m] ? lungimea echivalenta a
armaturilor pentru conducte izolate, cu diametrul < 100 mm.
Qd=2897,36 [kWh/an]
Qth= 3741,51 [kWh/an]

• Qrh, h = caldura recuperata de la subsistemul de incalzire: coloane +


racorduri;
Qrh,h=2273,35 [kWh/an]
• Qrh, w = caldura recuperata de la subsistemul de preparare a a.c.c. pe
perioada de incalzire (vezi paragraf 2.12);

Qrwh=Q coloane acc+ Q distributie acc =911,96 [kWh/an]

Qfh= 6624,88 [kWh/an]

2.12. Consumul de energie pentru prepararea apei calde de


consum , Qacm

 kWh 
Qacm = Qac + Qac, c + Qac, d  an 
• Qac = necesarul de caldura pentru prepararea apei calde de consum livrata;
 kWh 
Qac = ρ * c *Vac * (θ ac − θ ar )  an 

 kg 
o ρ = 983,2   ? densitatea apei calde de consum la temperatura
 m3 
de 60°C;
o c = 4,183 [kJ/kgK] ? caldura specifica a apei calde de consum la
temperatura de 60°C;

150
o Vac = volumul necesar de apa calda de consum pe perioada
 m3 
consumata  ;
 an 
N  m3 
Vac = a * u  
1000  an 
 l 
a = 75   ? necesarul specific de apa calda de consum
 om,zi 
pentru o persoana in cladiri de locuit multifamiliale, conform cu
MC001/2
N u = 2 [persoane] ? numar de persoane;
Vac=54,75 [m3/an]
o θ ac = 60 [°C ] ? temperatura apei calde de consum;
o θ ar = 10 [°C ] ? temperatura medie a apei reci care intra in sistemul
de preparare a apei calde de consum.
Qac=3127,39 [kWh/an]
• Qac, c = Pierderi de caldura aferente pierderilor si risipei de apa calda de
consum;
 kWh 
(
Qac, c = ∑ ρ * c *Vac, c * θ ac, c − θ ar )  an 

 kg 
o ρ = 983,2   ? densitatea apei calde de consum la temperatura
 m3 
de 60°C;
o c = 4,183[kJ/kgK] ? caldura specifica a apei calde de consum la
temperatura de 60°C;
o Vac, c = volumul corespunzator pierderilor si risipei de apa calda de
 m3 
consum pe perioada considerata  ;
 perioda 
în cazul armăturilor într?o stare tehnică bună în proporŃie de 30%,
o
atunci se estimează pierderi de 5 l/om,zi x (nac/24), unde nac
reprezintă numărul zilnic de ore de livrare a apei calde menajere
(valoare medie anuală);
o în cazul armăturilor într?o stare tehnică precară (armături defecte) i
în cazul în care se constată că subsolul blocului/scării expertizate este
umed, atunci se consideră pierderi de 30 l/om,zi x (nac/24), unde nac
reprezintă numărul zilnic de ore de livrare a apei calde menajere
(valoare medie anuală).
3
Vac,c= 5*Nu/1000 [m /an]

Vac,c= 3,65 [m3/an]


o θ ac, c = 50 [°C ] ? temperatura de furnizare/utilizare a apei calde la
punctul de consum;

151
o θ ar = 10 [°C ] ? temperatura apei reci care intra in sistemul de
preparare a apei calde de consum.
Qac,c=166,79 [kWh/an]
• Qac, d = pierderi de caldura pe conductele de distributie a apei calde de
consum;
 kWh 
Qac, d = ∑ U i' * (θ m − θ ai ) * Li * t H  an 

U i' = valoarea coeficientului de transfer de caldura;


π W 
U i' =  mK 
1 d 1
* ln a +
2 * λiz di α a * d a
W 
• λiz = 0,0462  – conductivitatea termică a izolatiei;
 mK 
• d a = diamentrul exterior al conductei cu izolatie [m];
• d i = diamentrul exterior al conductei fara izolatie [m];
1  W 
• αa =  2  ? coeficientul de transfer termic;
0.33 m K 
θ m = temperatura medie a apei calde de consum livrata;
θ m =50 ˚C
θ ai = temperatura aerului exterior conductelor [°C ] ;
Li = lungimea conductei [m];
t H = t * 24 = 8760 [h] numarul de ore in pasul de timp [h];

Qac,d=1866,42 [kWh/an]

Pierderile de caldura recuperate ale conductelor de apa calda de consum calculate pentru
perioada de incalzire:

Qrwh=Q coloane acc+ Q distributie acc =911,96 [kWh/an]

Qacm=5160,60 [kWh/an]

2.13. Consumul de energie pentru iluminat

Calculul necesarului de energie pentru iluminat, in cazul cladirilor de locuit, se realizeaza


conform Metodologiei Mc001 – PIV? tabelului 4 anexa II 4A1:

Tabel 2.13.1: Calculul consumului de energie pentru iluminat


S W'il W'il,total
Tip apart 2
Nr. Apart. Total/apart
[m ] [kWh/an] [kWh/an]
3 camere 62,2 1 670,2 62,2 670,2

152
Valoarea consumului total se corecteaza cu anumiti coeficienti in functie de:
• raportul dintre suprafata vitrata si suprafata pardoselii:
Sv
= 0.27 < 0.3 => totalul se majorează cu 10%
Sp
datorita faptului ca grupurile sanitare nu sunt prevazute cu ferestre

exterioare:
=> totalul se majorează cu 5%

Wil=770,73 [kWh/an]

2.14. Energia primara si emisiile de CO2


2.14.1. Energia primara

Ep = Qf,h,l *fh,l + Af,w,l * fw,l +Wi,l * f,i,l [kWh/an]


 kWh 
• Qf,h,l = 6624,88  energia consumata pentru incalzire, combustibil gaz
 an 
natural;
 kWh 
• Qf,w,i = 5160,60  energia consumata pentru prepararea apei calde de
 an 
consum, combustibil gaz natural ; Qf,w = Qacm
 kWh 
• Wi,l = 770,73  energia consumata pentru iluminat, energie electrică;
 an 
 kg 
• fw,l = fh,l = 1,1  ? factorul de conversie in energie primara pentru gaz
 kWh 
natural;
• fi,l = 2,8 ? factorul de conversie in energie primara pentru energie electrică

Ep = 15122,08 [kWh/an]

2.14.2. Emisia de CO2


 hg 
ECO2 = Q f , h, l * f w, CO2 + Q f , w, l * f w, CO2 + Wi, l * f i, CO2  an 

f h ,CO2 f w,CO2 = 0,205 kg 


• =  kWh  ? factorul de emisie gaz natural;

• f i,CO2 = f h,CO2 = 0.09  kg  ? factorul de emisie electricitate


 kWh 
E co2=2485,39[kg/an]

Indicele de emisie echivalent CO2

I co2= E co2 / A inc = 39,95 [kg CO2/m2an]

153
3. Certificarea energetică a apartamentului

Notarea energetică a apartamentului se face în funcŃie de consumurile specifice


corespunzătoare utilităŃilor din clădire i penalităŃilor stabilite corespunzător exploatării.
Încadrarea în clasele energetice se face în funcŃie de consumul specific de energie pentru
fiecare tip de consumator in funcŃie de scala energetică specifică.

3.1. Consumul anual specific de energie pentru incălzirea


spaŃiilor

qinc=Qinc/Ainc=106,48[kWh/m2 an]
Unde Qinc = Qf,h
Suprafata incalzita a apartamentului este
Ainc = 62,22 m2.

CLASA B

3.2. Consumul anual specific de energie pentru prepararea apei


calde de consum

qacm=Qacm/Ainc=82,94 [kWh/m2 an]

CLASA D
3.3. Consumul anual specific de energie pentru iluminat

wil=Wil/Ainc=12,39 [kWh/m2 an]

CLASA A
3.4. Consumul total anual specific de energie

qtot= qinc+ qacm+ wil=201,80[kWh/m2 an]

CLASA C

154
3.5. Penalizari acordate apartamentului certificat

• P1 ? coeficient de penalizare functie de starea armaturilor de inchidere si reglaj de la


corpurile statice
P1=1.02
• P2 ? coeficient de penalizare functie de spalarea/curatirea instalatiei de incalzire
interioara
P2=1.05
• P3 ? coeficient de penalizare functie de existenta armaturilor de separare si golire a
coloanelor de incalzire
P3=1.02
• P4 ? coeficient de penalizare functie de existenta echipamentelor de masura pentru
decontarea consumurilor de caldura
P4=1.00
• P5 ? coeficient de penalizare functie de starea finisajelor exterioare ale peretilor
exteriori
P5=1.05
• P6 ? coeficient de penalizare functie de starea peretilor exteriori din punct de vedere
al continutului de umiditate al acestora
P6=1.05
• P7 ? coeficient de penalizare functie de starea acoperisului peste pod
P7=1.00
• P8 ? coeficient de penalizare functie de starea cosului/cosurilor de evacuare a fumului
P8=1.00
• P9 ? coeficient de penalizare care tine seama de posibilitatea asigurarii necesarului de
aer proaspat la valoarea de confort
P9=1.06
• P10 ? coeficient de penalizare care tine seama de starea tehnică a apartamentului
P10=1.02
p0 = ∏ pi = 1,367

3.6. Nota energetica

Relatia de calcul a notei energetice este urmatoarea:


N = exp(− B1 * q tot * p 0 + B2 ) dacă qtot*p0 ≥ qTm
N = 100 dacă qtot*p0 < qTm
• B1=0.001053, B2=4.73667 ? coeficienti numerici determinati conform MC001–
2006;
• p0 ? coeficient de panalizare a notei acordate cladirii;
• qTm ? consumul specific anual normal de energie minim.
qtot*p0=275,92[kWh/m2 an]

N = 85,3
155
Bibliografie

Întocmirea raportului de audit energetic al apartamentului s?a efectuat în conformitate cu


prevederile noii Metodologii Mc 001/2006, privind calculul consumurilor de energie a
clădirilor.

Alte documente conexe sunt:


• Legea 325/27.05.2002 pentru aprobarea O.G. 29/30.01.2000 privind reabilitarea termică
a fondului construit existent i stimularea economisirii energiei termice.
• O.G. 29/30.01.2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent i stimularea
economisirii energiei termice.
• O.G. 18/04.03.2009 – Ordonanta de urgenta privind cresterea performantei energetice a
blocurilor de locuinte publicata in MO nr. 155/2009.
• Norma Metodologica din 17.03.2009 – Norma metodologica de aplicare a O.G.
18/04.03.2009
• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcŃii.
• NP 008?97 ? Normativ privind igiena compoziŃiei aerului în spaŃii cu diverse destinaŃii, în
funcŃie de activităŃile desfă urate în regim de iarnă?vară.
• GT 032?2001 ? Ghid privind proceduri de efectuare a măsurărilor necesare expertizării
termoenergetice a construcŃiilor i instalaŃiilor aferente.
• SC 007?2002 ? SoluŃii cadru pentru reabilitarea termo?higro?energetică a anvelopei
clădirilor de locuit existente.
• C 107/1?2005 ? Normativ privind calculul coeficienŃilor globali de izolare termică la
clădirile de locuit.
• C 107/3?2005 ? Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcŃie ale
clădirilor.
• C 107/5?2005 ? Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcŃie în
contact cu solul.
• SR 4839?1997 ? InstalaŃii de încălzire. Numărul anual de grade?zile.
• SR 1907/1?1997 ? InstalaŃii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. PrescripŃii de
calcul.
• SR 1907/2?1997 ? InstalaŃii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi
interioare convenŃionale de calcul.
• STAS 4908?85 ? Clădiri civile, industriale i agrozootehnice. Arii i volume convenŃionale.
• STAS 11984?83 ? InstalaŃii de încălzire centrală. SuprafaŃa echivalentă termic a corpurilor
de încălzire.

156
Serie i număr Nr. înregistrare Certificat
Certificat atestare de performanŃă energetică Data
auditor energetic pentru clădiri în registrul auditorului înregistrării

z z l l a a

PerformanŃa energetică a apartamentului


Certificat de performanŃă energetică
Nota energetică:
Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al
PerformanŃei Energetice a Clădirilor
*) 85,3
Clasa energetică
EficienŃă energetică ridicată

A
B
C C
D
E
F
G
EficienŃă energetică scăzută

Consum anual specific de energie [kWh/m²an] 201,8


Indice de emisii echivalent CO2 [kgCO2/m²an] 39,9
Consum anual specific de energie
[kWh/m²an] pentru: Clasă energetică

Încălzire: 106,48 B
Apă caldă de consum: 82,94 D
Climatizare: - -
Ventilare mecanică: - -
Iluminat artificial: 12,39 A
Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m²an]: 0

Date privind apartamentul certificat:


Adresa: (Bucuresti, sector 3, strada, nr., bloc, Tipul apartamentului: ( de colŃ/ de mijloc/ parter/
apartament ) ultim etaj)
Orientarea apartamentului: S -E
Categoria clădirii: bloc de locuinŃe
Regim de înălŃime: S+P+3 SuprafaŃa utilă (încălzită): 62,22 m²
Anul construirii: 1985 Volumul util (încălzit): 168 m³
Scopul elaborării certificatului energetic: (reabilitare energetică/ vânzare-cumpărare /închiriere)
)
Programul de calcul utilizat: , versiunea: , Metoda de calcul** : sezoniera
Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri:
Gradul i Numele i prenumele Semnătura i tampila
Specialitatea auditorului energetic pentru clădiri auditorului energetic pentru clădiri

I ci

*)Metodologia de calcul al PerformanŃei Energetice a Clădirilor aprobată prin OMTCT nr. 157/2007, cu completările i
modificările ulterioare, elaborată în aplicarea prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanŃa energetică a clădirilor.
**) Metoda de calcul utilizată: orară / lunară / sezonieră

157
- verso -

DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANłEI ENERGETICE A APARTAMENTULUI


Grile de clasificare energetică funcŃie de consumul de căldură anual specific:

ÎNCĂLZIRE: APĂ CALDĂ DE CONSUM: ILUMINAT:


B D A

A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G
245

343

15

90

132

200

40

73

91

120
117
173

500

35

49
59

59
70

kWh/m²an kWh/m²an kWh/m²an

TOTAL CLIMATIZARE: VENTILARE MECANICĂ:


Încălzire, apă caldă de consum,
iluminat
C

A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G
125
201
291
408

566

820

11
15
21

30
8
20
50
87
134
198

300

kWh/m²an kWh/ m² an kWh/ m² an

Penalizări aplicate apartamentului i motivarea acestora:


P0 = 1,302– după cum urmează:
Corpuri statice sunt dotate cu armaturi de reglaj dar unele nu funcŃionează p1 = 1,02
Corpurile statice nu au fost demontate i spălate / curtate în totalitate după ultimul
sezon de încălzire p2 = 1,05
Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armaturi de separare i golire a acestora,
funcŃionale p3 = 1,02
Există contor general de căldura pentru încălzire i a.c.c. p4 = 1,00
Stare proasta a tencuielii exterioare p5 = 1,05
PereŃii exteriori umezi p6 = 1,05
Terasă degradată, dar în stare uscată p7 = 1,00
Nu prezintă co uri de fum p8 = 1,00
Există sistem de ventilare naturală, stare de nefuncŃionare p9 = 1,06
Alte penalităŃi funcŃie de starea tehnică a apartamentului/blocului de locuinŃe p10 = 1,02

158
Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunătăŃirea performanŃei energetice a
apartamentului:

A. SoluŃii recomandate la nivel de clădire

SoluŃii recomandate pentru anvelopa clădirii:


• Sporirea rezistentei termice a peretilor exteriori peste valoarea minimă prevazută de normele tehnice
în vigoare, prin izolarea termică.
• Sporirea rezistenŃei termice a plăcii peste subsol peste valoarea minimă prevazută de normele
tehnice în vigoare, prin izolarea termică.
• Sporirea rezisŃentei termice a terasei peste valoarea minimă prevazută de normele tehnice în
vigoare, prin izolarea termică.
• Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente din lemn i metal aferentă spaŃiilor comune, cu tâmplărie
eficientă energetic.

SoluŃii recomandate pentru instalaŃiile aferente clădirii:


• Refacerea izolaŃiei conductelor de distribuŃie agent termic încălzire i apă caldă de consum aflate în
subsolul clădirii.
• Montarea robineŃilor cu termostat pe racordul corpurilor de încălzire din spaŃiile comune.
• Asigurarea calităŃii aerului interior prin ventilare naturală sau ventilare hibridă a spaŃiilor comune.
• Montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă i apă rece i a gicacalorimetrelor.
• Montarea becurilor economice în locul celor cu incandescenŃă din spaŃiile comune.

B. SoluŃii recomandate la nivel de apartament

SoluŃii recomandate pentru anvelopa apartamentului:


• Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente din lemn i metal aferentă camerelor apartamentului, cu
tâmplărie eficientă energetic. Pentru evitarea cre terii umidităŃii interioare i asigurarea calităŃii
aerului interior tâmplăria va fi prevăzută cu fante higroreglabile.

SoluŃii recomandate pentru instalaŃiile aferente apartamentului:


• Montarea robineŃilor cu termostat pe racordul corpurilor de încălzire.
• Montarea debitmetrelor la punctele individuale de consum apă caldă i apă rece.
• Montarea becurilor economice în locul celor cu incandescenŃă.
• Asigurarea calităŃii aerului interior prin ventilare naturală sau ventilare hibridă a apartamentelor
(introducere permanentă aer exterior prin orificii pe faŃade i evacuare aer interior prin băi i
grupurisanitare)

Sunt recomandate i următoarele măsuri conexe în vederea cre terii în mod direct sau indirect a
performanŃei energetice a apartamentului din blocul de locuinŃe:
măsuri generale de organizare:
• informarea administraŃiei i a locatarilor despre economisirea energiei;
• înŃelegerea corectă a modului în care clădirea trebuie să funcŃioneze atât în ansamblu cât i la nivel
de detaliu;
• desemnarea unui reprezentant al utilizatorilor pentru urmărirea execuŃiei lucrărilor de reabilitare
termică;
• încurajarea ocupanŃilor de a utiliza clădirea corect, fiind motivaŃi pentru a reduce consumul de
energie;
• înregistrarea regulată a consumului de energie (electricitate, apă caldă, căldură:dacă există
repartitoare de cost);
• analiza facturilor de energie i a contractelor de furnizare a energiei i modificarea contractelor, dacă
este cazul;
• utilzarea serviciilor de consultanŃă energetică din partea unor firme specializate (care să asigure i
întreŃinerea corespunzătoare a instalaŃiilor din construcŃii);

159
măsuri asupra instalaŃiilor de încălzire:
• schimbarea coloanelor de încălzire i a racordurilor la corpurile de încălzire;
• demontarea i spălarea corpurilor de încălzire sau înlocuirea lor;
• îndepărtarea obiectelor care împiedică cedarea de căldură a radiatoarelor către încăpere
• introducerea între perete i radiator a unei suprafeŃe reflectante care să reflecteze căldura radiantă
către cameră;
• echilibrarea termo:hidraulică corectă a corpurilor de încălzire, coloanelor de agent termic, reŃelei de
distribuŃie în general;
• executarea unui co comun pentru fiecare coloană de apartamente, pentru evacuarea gazelor de
ardere emise de centralele murale;
măsuri asupra instalaŃiilor de apă caldă de consum:
• schimbarea coloanelor colmatate de a.c.c. i a racordurilor cu pierderi la obiectele sanitare;
• înlocuirea obiectelor sanitare vechi/ineficiente;
• utilizarea panourilor solare pentru prepararea individuală/colectivă a a.c.c.;
• utilizarea de dispersoare de du economice;
• înlocuirea garniturilor la robineŃi i repararea armăturilor defecte;
• echilibrarea hidraulică a reŃelei de distribuŃie a apei calde de consum.

160
INFORMAłII PRIVIND APARTAMENTUL CERTIFICAT
Anexa la Certificatul de performanŃă energetică nr.

1. Date privind construcŃia:


Categoria clădirii: de locuit, individuală de locuit cu mai multe apartamente
Nr. niveluri: Subsol, Demisol,
Parter + 3 etaje
Număr & tip apartamente i suprafeŃe utile:

Tip. ap. Nr. ap. Sap [m²]

1 2 3
3 cam 24 62,2

Volumul incalzit al apartamentului: 168 m³


Caracteristici geometrice i termotehnice ale anvelopei:

SuprafaŃă RezistenŃă termică corectată


Element de construcŃie
2 2
m m K/W
1 2 3
Perete exterior opaci 56,77 1,150
Tamplarie lemn 6,12 0,39

2. Date privind instalaŃia de încălzire interioară:

Sursa de energie pentru încălzirea spaŃiilor:


Sursă proprie, cu combustibil:
Centrală termică de cartier
Termoficare – punct termic central
Termoficare – punct termic local
Altă sursă sau sursă mixtă:

Tipul sistemului de încălzire:


Încălzire locală cu sobe,
Încălzire centrală cu corpuri statice,
Încălzire centrală cu aer cald,
Încălzire centrală cu plan ee încălzitoare,
Alt sistem de încălzire:

Date privind instalaŃia de încălzire locală cu sobe:


- Numărul sobelor:
- Tipul sobelor,

Date privind instalaŃia de încălzire interioară cu corpuri statice:

Număr de corpuri statice [buc]


Tip corp
În spaŃiul În spaŃiul
static Total
locuit comun
624/4 6 - 6

- Necesarul de căldură de calcul: 4800 W


- Racord la sursa centralizată cu căldură: racord unic,
multiplu: puncte,
- Contor de căldură: - tip contor ,
- anul instalării ,
- existenŃa vizei metrologice ;

161
- Elemente de reglaj termic i hidraulic:
- la nivel de racord ,
- la nivelul coloanelor ,
- la nivelul corpurilor statice armaturi de reglaj;
- Lungimea totală a reŃelei de distribuŃie amplasată în spaŃii neîncălzite 206,3 m

3. Date privind instalaŃia de apă caldă de consum:


Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:
Sursă proprie, cu:
Centrală termică de cartier
Termoficare – punct termic central
Termoficare – punct termic local
Altă sursă sau sursă mixtă:
Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:
Din sursă centralizată,
Centrală termică proprie,
Boiler cu acumulare,
Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.c.,
Preparare locală pe plită,
Alt sistem de preparare a.c.c.:
Puncte de consum a.c.c.: 3
Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri: 1 WC: 1 lavoare: 1 baterii : 1 spalator
Racord la sursa centralizată cu căldură: racord unic,
multiplu: puncte,
Conducta de recirculare a a.c.m.: funcŃională,
nu funcŃionează
nu există
Contor de căldură general: - tip contor ,
- anul instalării ,
- existenŃa vizei metrologice ;
Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu există
parŃial
peste tot
- Lungimea totală a reŃelei de distribuŃie amplasată în spaŃii neîncălzite 124 m

4. Date privind instalaŃia de iluminat:


Tip iluminat:
fluorescent incandescent mixt

Starea reŃelei de conductori pentru asigurarea iluminatului:


bună uzată date indisponibile

Puterea instalată a sistemului de iluminat: aproximativ 670 W

Întocmit,

Auditor energetic pentru clădiri,


Numele i prenumele,
tampila i semnătura

162
62

Completarea anexei nr. 4 ,,Partea a IV-a - Breviar de calcul al performantei energetice


a cladirilor ,i apartamentelor, indicativ Mc 001/4-2009"

ANEXA

VIII. PROCEDURA PRIVIND VALIDAREA PROGRAMELOR DE CALCULATOR UTILIZABILE


PENTRU CALCULUL PERFORMANTEI ENERGETICE �I ELABORAREA CER TIFICATULUI
DE PERFORMANTA ENERGETICA PENTRU APARTAMENTE DIN BLOCURI DE LOCUINTE

1. Dispozi\ii generale INCD URBAN-INCERC, pe baza cercetarilor in domeniul


Auditorii energetici pentru cladiri pot utiliza programe de performantei energetice a cladirilor �i a algoritmului de calcul
calculator pentru calculul performantei energetice �i elaborarea prezentat in reglementarile tehnice specifice in vigoare,
certificatelor de performanta energetica pentru apartamente din elaboreaza documentatia de referinta utilizata in vederea
blocuri de locuinte, denumite in continuare aplicafii software, in validarii aplicatiilor software.
condi\iile in care acestea sunt validate conform prezentei
proceduri. 2. Comisia de validare a programelor de calculator
Persoanele juridice/fizice autorizate, in calitate de elaboratori Comisia de validare a programelor, denumita in continuare
�i/sau administratori de programe de calcul informatizat pentru comisie, se constituie din 15 membri, numiti prin decizie a
elaborarea certificatelor de performanta energetica pentru directorului general al INCD URBAN-INCERC, cu avizul
apartamente din blocuri de locuinte, denumiti in continuare Ministerului Dezvoltarii Regionale �i Turismului.
solicitanfi, pot solicita validarea acestora, adres§ndu-se in acest Din comisie fac parte cadre universitare, cercetatori �tiintifici
scop lnstitutului National de Cercetare Dezvoltare in Constructii, �i alti speciali�ti cu activitate in domeniul constructiilor, auditori
Urbanism �i Dezvoltare Teritoriala Durabila ,,URBAN-INCERC" energetici pentru cladiri atestati gradul I, reprezentand faculta\ile
din coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale �i Turismului, de profil - construc\ii, instalatii pentru constructH, arhitectura -.
sucursala INCERC Bucuresti, denumit in continuare /NCO INCD URBAN-INCERC �i asocia\iile profesionale
URBAN-JNCERC. reprezentative in domeniu, astfel:
63

- 3 reprezentanti ai INCD URBAN-INCERC; a) Valoarea maxima admisibila in modul a erorii relative a


- un reprezentant al Ministerului Dezvoltarii Regionale �i rezistentei termice corectate medii a elementelor perimetrale
Turismului; opace �{ transparente ale apartamentului, calculata cu aplicatia
- 8 reprezentanti ai facultatilor de constructii/instalatii pentru software, cu referire la suprafetele de transfer de caldura catre
constructii/catedrelor de constructii civile �i instalatii pentru medii naturale/construite adiacente, in raport cu rezistenta
construc\ii, dupa caz, din Universitatea Tehnica de Constructii termica corectata medie de referinta a elementelor perimetrale
Bucure�ti �i centrele universitare Cluj-Napoca, la�i. Timi�oara; de constructie, este de 5%. In cazul depa�irii valorii de 5%
- un reprezentant al Universitatii de Arhitectura �i Urbanism pentru un singur caz, aplicatia software nu prime�te aviz
,,Ion Mincu" din Bucure�ti; favorabil.
- 2 reprezentanti ai asociatiilor profesionale reprezentative Eroarea relativa se determina procentual cu relatia:
in domeniul performantei energetice a cladirilor.
1(1- RCAlCUL.J}, 1001
Prel?edintia comisiei, precum l?i secretariatul tehnic al
ERRJ = (I) I
acesteia, denumit in continuare secretariat, se asigura de catre
RREF,J
INCD URBAN-INCERC - Sucursala INCERC Bucuresti.
Pentru eficientizarea activitatii comisiei, secretariatul asigura
in care:
informarea, in format electronic, a membrilor comisiei cu privire
la actiuni, puncte de vedere, decizii, dupa caz. ERR - valoarea absoluta a erorii relative [%];
R - valoarea medie a rezistentei termice corectate [m2K/W],
3. Procedura de validare a programelor de calculator
Pentru validarea aplicatiei software, solicitantul se adreseaza indicii:
in scris INCD URBAN-INCERC - sucursala INCERC CALCUL - cu referire la valoarea furnizata de aplicatia
Bucurel?ti, anexand urmatoarele documente:
software supusa avizarii;
- memoriu de prezentare a aplicatiei;
- manual de utilizare; REF - cu referire la valoarea din documentul de referinta al
- scurta prezentare a solicitantului; comisiei;
- versiunea demo a aplicatiei software. J - indicele studiului de caz din fi�a tehnica.
Documentatia va fi redactata in limba romana, care este b} Valoarea maxima admisibila in modul a erorii relative a
limba de lucru a oricarei aplicatii software. performantei energetice calculata cu aplicatia software, pentru
Comisia, la solicitarea secretariatului, elaboreaza fise de fiecare utilitate �i pe ansamblul cazurilor, este de 5% prin
testare specifice, care cuprind date de intrare pentru raportare la valorile de referinta ale performantelor energetice
apartamente cu diferite caracteristici geometrice, functionale, de proprii tuturor utilitatilor �i tuturor cazurilor. fn cazul depa�irii
amplasare in blocurile de locuinte �i de dotare cu instalatii �i valorii de 5% pentru o singura utilitate, intr-un singur caz,
echipamente de incalzire, producere/furnizare a apei calde de aplicatia software nu prime�te aviz favorabil.
consum si iluminat interior. Eroarea relativa se determina procentual cu relatia:

I(
Membrii comisiei adopta prin consens atat propunerile de fi�e
1- �CUL.J.K ) -1001
de testare a aplicatiei software pentru care se solicita validarea,
ERC JJ( = (2)
cat �i rezolvarile de referinta. raspunzand solidar pentru qREF.J.K
corectitudinea rezultatelor.
In termen de pana la 15 zile lucratoare de la inregistrarea in care:
cererii, prin secretariatul comisiei, se transmit solicitantului fi�ele ERC - valoarea absoluta a erorii relative [%];
de testare adoptate de comisie, in vederea prelucrarii acestora q - indicatorul performantei energetice a apartamentului
de catre solicitant cu aplicatia software. [kWh/m2an].
In termen de pana la 5 ziie lucratoare de la primirea fi�elor de indicii:
testare de catre solicitant, rezultatele generate de aplicatia CALCUL - cu referire la valoarea furnizata de aplicatia
software se transmit pe adresa de e-mail a comisiei, a�a cum software supusa avizarii;
sunt ele redate de aplicatia software, in format .pdf.
REF - cu referire la valoarea din documentul de referinta al
Aplicatia software furnizeaza obligatoriu ca documente de comisiei;
ie�ire in format .pdf �i printate urmatoarele informatii:
J - indicele studiului de caz din fi�a tehnica;
- rezistenta termica corectata a fiecarui element de
K - indicele utilitatii (incalzire - 1, apa calda de consum - 2,
constructie perimetral ,,N" prin care se produce transfer de
iluminat - 3).
caldura, RN. J [m2 K/W];
_ - rezistenta termica corectata medie pe apartament l?i caz, c) Valoarea maxima admisibila in modul a erorii relative pe
ansamblul utilitatilor este de 5% prin raportare la valorile de
R CALCUL,J[m2 K/W]; referinta ale tutu'ror cazurilor. In cazul depa�irii valorii de 5%
- performanta energetica pe apartament, pe fiecare utilitate
�i caz, qCALCUL,J,K [kWh/m2 an]; pentru un singur caz, aplicatia software nu prime�te aviz
- performanta energetica totala pe apartament �i caz, favorabil.
qCALCUL,J [kWh/m2 an]. Eroarea relativa se determina procentual cu relatia:
Nu se admit fi�iere Excel sau mesaje care nu reprezinta
qCALCUl.J)
documentul de ie�ire produs de aplicatia software supusa ERC J = [(1 -1 ooi (3) '
validarii. QREF.J

In termen de pana la 10 zile lucratoare de la primirea


rezultatelor, comisia, in baza documentelor primite �i a propriei in care:
analize, stabile�te, prin consens, emiterea avizului de validare a ERC - valoarea absoluta a erorii relative [%];
aplicatiei software; in lipsa intrunirii consensului, hotararea de q - indicatorul performantei energetice a apartamentului
emitere a avizului se ia cu votul a eel pu\in 2/3 din numarul [kWh/m2an].
membrilor comisiei. indicii:
Pentru emiterea avizului trebuie indeplinite simultan CALCUL - cu referire la valoarea furnizata de aplicatia
urmatoarele: software supusa avizarii;
64

REF - cu referire la valoarea din documentul de referinta al Datele inscrise in registrul avizelor se posteaza pe pagina
comisiei; de internet a INCD URBAN-INCERC si se comunica in scris
J - indicele studiului de caz din fisa tehnica. Directiei genera le tehnice fn construc\ii · din cadrul Ministerului
Criteriile de acordare a avizului comisiei pentru aplicatia De?;voltarii Regionale �i Turismului.
software sunt: In cazul in care solicitantul NU a primit aviz favorabil, are
1. eligibilitatea; dreptul de a depune o contestatie in termen de 5 zile lucratoare
2. conformitatea; de la data in�tiintarii, confirmata prin data emiterii fn�tiin\arii prin
3. transparenta - claritatea �i utilitatea programului de calcul fax sau, fn cazul fn care se trimite prin po�ta, confirmata prin
supus avizarii �i a rezultatelor furnizate. (Documentul de data fnscrisa pe plic, care se ata�eaza contestatiei.
prezentare va furniza informatii despre modul de operare, Contestatiile, fn cazul neacordarii avizului, se iau fn
etapele de calcul, rezultatele obtinute, securizarea informatiei considerare 'numai fn situatia in care se constata vicii de
etc.) procedura (material receptionat, dar neprocesat, inregistrari
4. Documentele de lucru ale comisiei defectuoase ale corespondentei, pierderea documentelor etc.).
Nu se iau fn considerare contestatiile care vizeaza rezultatele
a) Lista persoanelor care fac parte din comisie, cu date de numerice, precum �i cele care se refera la documente de
identificare informare cu aviz favorabil trimise altar solicitanti.
b) Conventia de confidentialitate prin care fiecare membru al Comisia analizeaza in termen de maximum 5 zile lucratoare
comisiei se obliga sa nu faca publice rezultate �i informatii contestatiile primite fn termen legal.
privind procesul de avizare La expirarea termenul legal de analiza a contestatiilor,
c) Declaratia pe propria raspundere a fiecarui membru din comisia emite raspunsul final sub forma: .. se acorda" sau ,,nu se
comisie ca nu se afla in situatie de conflict de interese (nu a corda aviz". Documentul este semnat de catre pre�edintele
solicita aviz in nume propriu sau al persoanei juridice pe care o comisiei �i este trimis prin fax/po�ta pe adresa solicitantului, prin
reprezinta) grija secretariatului.
d) Fi�ele de testare Solicitantii carora nu Ii s-a acordat aviz pot reveni, o singura
e) Fi�ele cu rezultatele de referinta corespunzatoare fi�elor data, cu o noua solicitare, nu mai devreme de 60 de zile
de testare calendaristice de la data comunicarii neacordarii avizului.
f) Procesul-verbal intern al comisiei prin care este stabilita Orice modificare facuta asupra aplicatiei software care detine
structura fiselor de testare si a fiselor cu rezultatele de referinta avfz va fi notificata Tn scris comisiei, care procedeaza automat
g) Procesul-verbal intern al comisiei privind rezultatul analizei la suspendarea avizului. In acest caz se poate solicita un nou
rezultatelor primite ale aplicatiilor software aviz pentru aplicatia software valabila la data solicitarii.
h) Hotararea comisiei privind acordarea avizului Comisia T�i rezerva dreptul de a solicita periodic efectuarea
i) Registrul cu indicatorii alfanumerici de identificare a unor teste de conformitate a unei aplica\ii software aflate in uz,
aplicatiei software care obtine avizul comisiei pe baza unor noi fi�e tehnice, altele decat cele utilizate la
5. Dispozitii finale acordarea avizului. Rezultatele acestor teste NU conditioneaza
Avizul, in baza prezentei proceduri, este emis pentru o mentinerea in valabilitate a avizului acordat. Refuzul de a
perioada de pana la 2 ani. participa la testele de conformitate al posesorilor de aviz atrage
Aplicatia software prime�te, la avizarea favorabila, cod de retragerea acestuia.
identificare alcatuit din indicatori alfanumerici. Taxa pentru obtinerea avizului de validare a unei aplicatii
Secretariatul completeaza/actualizeaza registrul avizelor software se stabileste si se actualizeaza de INCD URBAN­
cuprinzand detinatorul aplicatiei software, denumirea �i codul INCERC, luandu-se tn considerare activitatile specifice
alfanumeric ale acesteia, precum �i data emiterii �i durata de membrilor comisie �i secretariatului fn aplicarea prezentei
valabilitate a avizului emis de comisie. proceduri.
3

METODOLOGIE DE CALCUL AL
PERFORMANEI ENERGETICE A CLDIRILOR

PARTEA a VI-a – PARAMETRII CLIMATICI NECESARI


DETERMINRII PERFORMANEI ENERGETICE A CLDIRILOR
NOI I EXISTENTE, DIMENSIONRII INSTALAIILOR DE
CLIMATIZARE A CLDIRILOR I DIMENSIONRII
HIGROTERMICE A ELEMENTELOR DE ANVELOP
ALE CLDIRILOR

Indicativ Mc 001/6 – 2013


4

CUPRINS

VOLUMUL I.
Capitolul I. Date generale.
I.1 Obiect i domeniu de aplicare
I.2. Terminologie
I.3. Documente conexe
I.4. Tipuri de date climatice – utilizate în domeniul energeticii cldirilor

Capitolul II. Valori medii lunare ale parametrilor climatici reprezentativi


(temperatur, umiditate, radiaie solar) pentru localiti din România

Capitolul III. Clim de calcul pentru iarn. Date climatice.

Capitolul IV. Clim de calcul pentru var. Date climatice.

Capitolul V. Conversia intensitii radiaiei solare de la nivelul planului orizontal la


nivelul unui plan oarecare. Exemplu de calcul.

Capitolul VI. Determinarea coeficientului de însorire al unei suprafee. Exemplu de


calcul.

VOLUMUL II. Anul climatic tip pentru Municipiul Bucureti. Date climatice orare.
VOLUMUL III. Anul climatic tip pentru Municipiul Braov. Date climatice orare.
VOLUMUL IV. Anul climatic tip pentru Municipiul Cluj- Napoca. Date climatice orare.
VOLUMUL V. Anul climatic tip pentru Municipiul Constana. Date climatice orare.
VOLUMUL VI . Anul climatic tip pentru Municipiul Craiova. Date climatice orare.
VOLUMUL VII. Anul climatic tip pentru Municipiul Deva. Date climatice orare.
VOLUMUL VIII. Anul climatic tip pentru Municipiul Galai. Date climatice orare.
VOLUMUL IX. Anul climatic tip pentru Municipiul Iai. Date climatice orare.
VOLUMUL X. Anul climatic tip pentru Municipiul Timioara. Date climatice orare.
5

VOLUMUL I

Capitolul I. Date generale.

I.1. Obiect i domeniu de aplicare

I.1.1. Obiect
I.1.1.1. Lucrarea are ca obiect prezentarea parametrilor climatici reprezentativi i catalogul de date
climatice aferente anului climatic tip, utile pentru determinarea performanei energetice a cldirilor, precum i
clima de calcul pentru iarn i pentru var, utile pentru dimensionarea elementelor de anvelop i a instalaiilor
de înclzire i climatizare a cldirilor.
I.1.1.2. Anul climatic tip, cuprinzând date climatice orare, a fost elaborat pentru 9 localiti
reprezentative din punct de vedere climatic din România (ora local): Bucureti, Braov, Cluj, Constana,
Galai, Craiova, Iai, Deva i Timioara.
Parametrii termodinamici intensivi i extensivi care formeaz structura anului climatic tip sunt
urmtorii:
- temperatura exterioar [°C];
- temperatura punctului de rou [°C];
- viteza vântului [m/s];
- intensitatea radiaiei solare directe pe plan orizontal [W/m²];
- intensitatea radiaiei solare difuze pe plan orizontal [W/m²];
- umiditatea absolut a aerului [g/m³];
- umiditatea relativ a aerului [%].
Intervalul de timp utilizat pentru determinarea parametrilor climatici este cuprins între anii 1994 i 2008.
Datele climatice orare, aferente anului climatic tip pentru fiecare din cele 9 localiti reprezentative
meionate mai sus, sunt prezentate în volumele II÷X.
I.1.1.3. Valorile medii ale parametrilor climatici au fost determinate pentru 41 de localiti din ar,
pentru urmtorii parametri de calcul:
- temperatura aerului exterior (valori medii lunare) [°C];
- temperatura punctului de rou al aerului exterior [°C];
- viteza vântului [m/s;]
- umiditatea relativ a aerului (valori medii lunare) [%];
- umiditatea absolut a aerului (valori medii lunare) [g/m³].
- intensitatea radiaiei solare pe suprafee plane verticale cu azimut variabil (valori medii lunare pentru
30 localiti) [W/m²];
- intensitatea radiaiei solare pe suprafee plane orizontale i înclinate cu azimut variabil (valori medii
lunare pentru 30 localiti) [W/m²];
I.1.1.4. Parametrii climatici utili dimensionrii sistemelor de înclzire în condiiile solicitrii
climatice de iarn sunt reprezentai prin variaia temperaturii aerului exterior în urmtoarele condiii:
- ziua de iarn de calcul,
- pentada din sezonul rece a crei temperatur medie are valoarea minim din mulimea analizat, cu
particularitatea c ziua cu temperatur minim s se gseasc în centrul pentadei (pentada cu temperatura medie
- valoare minim),
- pentada din sezonul rece care conine ziua cu temperatura medie minim.
I.1.1.5. Pentru sezonul cald, lucrarea prezint variaia temperaturii aerului exterior pentru 39 de
localiti, în urmtoarele condiii:
- ziua de var de calcul,
- pentada din sezonul cald a crei temperatur medie are valoarea maxim din mulimea analizat
(pentada cu temperatura medie - valoare maxim),
6

- pentada din sezonul cald care conine ziua cu temperatura medie maxim.
I.1.1.6. Lucrarea conine variaia principalilor parametri în ziua senin de var pentru 39 de localiti,
prin asocierea temperaturilor exterioare din ziua de var de calcul cu valorile intensitii radiaiei solare pentru
ziua senin a lunii iulie (80 % din valorile de temperatur provin din luna iulie) i a lunii august.

I.1.2. Domeniu de aplicare


I.1.2.1. Lucrarea furnizeaz parametrii climatici exteriori relevani i necesari activitilor de evaluare a
performanei energetice a cldirilor.
I.1.2.2. Lucrarea se aplic categoriilor de cldiri prevzute în Legea nr. 372/2005 privind performana
energetic a cldirilor, cu modificrile i completrile ulterioare.
I.1.2.3. Lucrarea se adreseaz proiectanilor, verificatorilor de proiecte, experilor tehnici i auditorilor
energetici pentru cldiri, precum i altor categorii de specialiti din domeniul construciilor i instalaiilor pentru
construcii.

I.2. Terminologie
Pentru utilizarea lucrrii se utilizeaz termenii i definiiile prezentate în prile I-V din Metodologia de
calcul al performanei energetice a cldirilor, Mc 001-2006, SR EN ISO 15927-1, precum i cele ce urmeaz.

I.2.1. An climatic tip


valori anuale orare ale parametrilor meteorologici adecvai, reprezentativi pentru climatul pe termen lung (an de
referin)

I.2.2. Azimut
unghiul cuprins între meridianul unui loc i planul vertical al direciei respective

I.2.3. Intensitate a radiaiei solare


fluxul radiant pe suprafa generat prin receptarea radiaiei solare pe un plan având o înclinare i orientare
oarecare, [W/m2]

I.2.4. Intensitate a radiaiei solare total


intensitatea radiaiei solare generat prin receptarea pe un plan oarecare a radiaiei totale de la întreaga emisfer,
[W/m2]

I.2.5. Intensitate a radiaiei solare directe


intensitatea radiaiei solare generat prin receptarea radiaiei solare care provine dintr-un unghi solid care
înconjoar concentric discul solar aparent, [W/m2]

I.2.6. Intensitate a radiaiei solare difuze


intensitatea radiaiei solare generat prin receptarea radiaiei solare disperse dinspre întreaga bolt cereasc, cu
excepia unghiului solid care este utilizat la msurarea intensitii radiaiei solare directe, [W/m2]

I.2.7. Intensitate a radiaiei solare reflectate


intensitatea radiaiei generat prin receptarea radiaiei solare globale reflectat în sus de un plan orientat în jos,
[W/m2]

I.2.8. Intensitate a radiaiei solare global


intensitatea total a radiaiei solare, msurat pe un plan orizontal, [W/m2]

I.2.9. Indicator de confort termic PMV


7

Predicted Mean Vote – opinia medie a unui grup important de persoane care îi exprim votul privind senzaia
termic în raport cu mediul termic înconjurtor

I.2.10. Indicator de confort termic PPD


Predicted Percentage of Dissatisfied – procentul de persoane susceptibile de a avea senzaia de prea rece sau
prea cald în raport cu mediul ambiant i furnizeaz informaii privind disconfortul termic

I.2.11. Parametri termodinamici intensivi


mrimi macroscopice, care descriu starea de echilibru termodinamic a sistemului, dar care nu depind de masa
sistemului termodinamic

I.2.12. Parametri termodinamici extensivi


mrimi macroscopice, care descriu starea de echilibru termodinamic a sistemului i care depind de masa
sistemului termodinamic

I.2.13. Pentad
interval de timp compus din cinci zile consecutive pentru care se cunosc valorile orare ale parametrilor climatici

I.2.14. Temperatura aerului exterior


temperatura aerului dat de termometrul uscat, msurat conform metodologiei stabilite de Organizaia
Mondial de Meteorologie (WMO), [°C]

I.2.15. Temperatura punctului de rou


temperatura aeului umed la care vaporii de ap devin saturai i încep s se condenseze, [°C]

I.2.16. Temperatur medie orar


valoare medie calculat din msurri continue de temperatur înregistrate într-o anumit or, [°C]

I.2.17. Temperatur exterioar de referin


valoarea medie a temperaturii exterioare caracteristic zilei de iarn de calcul, [°C]

I.2.18. Temperatur exterioar de proiectare pentru iarn


temperatura aerului exterior cu o anumit perioad de revenire, utilizat la determinarea sarcinii termice de
proiectare a unei cldiri (temperatur exterioar de calcul), [°C]

I.2.19. Temperatur interioar rezultant a spaiilor înclzite


parametru termodinamic compus, constituit din valoarea medie volumic a temperaturii aerului dintr-o încpere
înclzit i valoarea temperaturii medii radiante caracteristic încperii, [°C]

I.2.20. Temperatur medie pentadic


valoarea medie a temperaturii exterioare caracteristic unei pentade, [°C]

I.2.21. Umiditate absolut a aerului


cantitatea de vapori de ap coninui în aer, exprimat în mod curent prin presiunea parial a vaporilor de ap
(presiunea parial a vaporilor de ap dintr-un amestec de aer umed fiind presiunea pe care ar exercita-o vaporii
de ap coninui în acest amestec dac ei ar ocupa singuri volumul pe care îl ocup aerul umed la aceeai
temperatur) i prin coninutul specific de umiditate (raportul dintre masa vaporilor de ap a unui eantion de
aer umed i masa aerului uscat din acelai eantion), [g/m3]

I.2.22. Umiditate relativ a aerului


8

raportul dintre presiunea vaporilor de ap din aerul umed i presiunea de saturaie a vaporilor la aceeai
temperatur, [%]

I.2.23. Viteza vântului de referin


viteza vântului msurat la o înlime de 10 m deasupra nivelului solului, în câmp deschis, fr obstacole în
imediata apropiere; se calculeaz ca valoarea medie, pe o perioad de la 10 minute pân la o or, a valorilor
instantanee, [m/s]

I.2.24. Zi de iarn de calcul


zi caracterizat de variaia orar a temperaturii aerului exterior, determinat pe baza analizei statistice, pe
frecvene de apariie, a datelor climatice pe o durat de 15 ani, sub forma valorilor orare caracteristice zilei cu
temperatura exterioar medie cea mai sczut din lunile decembrie, ianuarie i februarie, precum i a valorilor
orare corespunztoare zilelor care preced zilei celei mai reci

I.2.25. Zi de var de calcul


zi caracterizat de variaia orar a temperaturii aerului exterior, determinat pe baza analizei statistice, pe
frecvene de apariie, a datelor climatice pe o durat de 15 ani, sub forma valorilor orare caracteristice zilei cu
temperatura exterioar medie cea mai ridicat din lunile iulie, august i septembrie, precum i a valorilor orare
corespunztoare zilelor din pentada care conine ziua cu temperatura medie cea mai ridicat

I.2.26. Zi senin
zi caracterizat de variaia orar a temperaturii aerului exterior din ziua de var de calcul i de variaia orar a
intensitilor radiaiei solare din ziua senin asociat pentadei care conine ziua de var de calcul

I.3. Documente conexe


I.3.1. Standarde:

1. SR EN ISO 15927-1:2004 Performana higrotermic a cldirilor. Calculul i


prezentarea datelor climatice. Partea 1: Mediile lunare i
anuale ale elementelor meteorologice simple
2. SR EN ISO 15927-4:2006 Performana higrotermic a cldirilor. Calculul i
prezentarea datelor climatice. Partea 4: Date orare pentru
evaluarea consumului anual de înclzire pentru înclzire
i rcire
3. SR EN ISO 13788:2002 Performana higrotermic a componentelor i elementelor
de construcie. Temperatura superficial interioar pentru
evitarea umiditii superficiale critice i condensului
interior. Metode de calcul

I.4. Tipuri de date climatice – utilizate în domeniul energeticii cldirilor


I.4.1. Parametrii climatici exteriori utilizai în domeniul energeticii cldirilor sunt:
x Temperatura aerului exterior, în °C,
x Umiditatea relativ a aerului exterior, în %,
x Intensitatea radiaiei solare, în W/m²,
9

x Viteza vântului, în m/s.

I.4.2. Temperatura aerului exterior este temperatura aerului dat de termometrul uscat, msurat
conform metodologiei stabilite de Organizaia Mondial de Meteorologie (WMO).
În funcie de scopul urmrit (evaluarea performanei energetice a cldirii, dimensionarea instalaiei de
înclzire sau climatizare) i de metoda de calcul utilizat (cu pas de timp orar sau lunar, sezonier), temperatura
aerului exterior se exprim prin:
 valori medii orare în anul climatic reprezentativ (an tip);
 valori medii lunare;
 valori convenionale.

I.4.3. Umiditatea relativ a aerului exterior se determin ca raport între presiunea vaporilor de ap din
aerul umed i presiunea de saturaie a vaporilor la aceeai temperatur.
I.4.4. Pe lâng umiditatea relativ, pentru caracterizarea strii aerului umed se pot utiliza umiditatea
absolut (Uabs) i temperatura punctului de rou (tR), parametri determinai cu relaiile urmtoare:

I.4.4.1. Temperatura punctului de rou:


tR = 143,668  t e 2  287,36 ˜ t e  20643,28  3987,08 ˜ ln U 100 , [°C]
unde
te = temperatura aerului exterior, în °C,
U = umiditatea relativ a aerului, în %.

I.4.4.2. Umiditatea absolut a aerului:


7 ,5˜t R
237 , 7  t R
611 ˜10 ˜1000
Uabs = , [g/m³]
461,5 ˜ t e  273,15
unde
tR = temperatura punctului de rou, în °C

I.4.5. Intensitatea radiaiei solare reprezint fluxul radiant pe suprafa generat prin receptarea radiaiei
solare pe un plan având o înclinare i orientare oarecare. În funcie de condiiile de receptare, intensitatea
radiaiei solare poate fi: total, direct, difuz, reflectat, global.

I.4.6. Viteza vântului de referin este definit ca fiind viteza vântului msurat la o înlime de 10 m
deasupra nivelului solului, în câmp deschis, fr obstacole în imediata apropiere i se calculeaz ca valoarea
medie, pe o perioad de la 10 minute pân la o or, a valorilor instantanee.
10

Capitolul II. Valori medii lunare ale parametrilor climatici reprezentativi (temperatur,
umiditate, radiaie solar) pentru localiti din România.

II.1. Parametrii climatici (temperatur, umiditate, radiaie solar) se utilizeaz în activitatea de evaluare a
performanei energetice a cldirilor prin metode de calcul lunare, dar i pentru dimensionarea i verificarea
alctuirii elementelor de construcie din punct de vedere al pericolului de apariie a fenomenului de condens pe
suprafaa i în interiorul elementului de construcie al anvelopei cldirilor.

II.2. În prezentul capitol sunt prezentai parametrii climatici de calcul pentru 42 de localiti din România:
temperatura aerului exterior medie lunar multianual [°C] i umiditatea relativ a aerului exterior medie lunar
multianual [%], care au fost determinai prin prelucrarea datelor climatice specifice celor 42 localiti pe
perioada anilor 1994÷2008.

II.3. Valorile medii lunare ale intensitii radiaiei solare totale în plan orizontal i vertical pe orientri
principale i valorile medii ale intensitii radiaiei solare difuze în plan orizontal i vertical [W/m2] pentru 30
localiti din România sunt prezentate în Anexa nr. A9.6. din Metodologia de calcul al performanei energetice
a cldirilor – Partea I Anvelopa cldirii – Indicativ Mc 001/1-2006.
11

Tabel II.1 Temperatura aerului medie lunar (°C) multianual


Localitate / Luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MED
ALBA IULIA -1,5 0,7 5,1 10,9 16,5 19,6 21,2 20,5 15,3 10,1 4,1 -0,8 10,2
ALEXANDRIA -1,4 1,3 6,1 11,7 18,0 22,0 24,0 23,4 17,6 11,8 5,5 -0,2 11,7
ARAD -0,3 1,1 5,3 11,2 16,9 20,3 22,1 21,5 15,9 11,0 5,5 0,6 11,0
BACU -2,2 -0,1 4,0 10,3 16,4 19,8 21,6 20,5 15,1 9,8 4,0 -1,4 9,9
BAIA-MARE -1,0 0,3 4,6 10,8 16,2 19,2 20,9 20,1 15,0 10,4 5,1 0,0 10,2
BISTRIA -2,7 -1,2 3,3 9,8 15,3 18,4 20,0 19,2 13,9 8,9 3,4 -1,7 8,9
BOTO ANI -1,9 0,0 3,8 10,2 16,2 19,6 21,4 20,2 14,7 9,6 3,9 -1,3 9,8
BRILA -1,2 1,0 5,4 11,3 17,5 21,4 23,5 22,4 16,8 11,2 5,5 -0,1 11,3
BRA OV -3,3 -1,9 2,7 8,5 14,2 17,4 19,1 18,2 13,2 8,4 2,7 -2,8 8,1
BUCURE TI -1,2 1,2 5,6 11,3 17,5 21,4 23,4 22,5 16,8 11,1 5,2 -0,2 11,3
BUZU -0,8 1,6 5,7 11,6 17,9 21,6 23,7 22,9 17,1 11,7 5,5 -0,1 11,6
CLRA I -0,3 2,0 6,3 11,9 18,0 22,0 24,1 23,1 17,6 12,0 6,4 0,8 12,0
CLUJ-NAPOCA -2,4 -0,6 3,8 9,6 15,1 18,2 19,8 19,1 14,0 9,1 3,4 -1,7 9,0
CONSTANA 1,4 2,7 6,1 10,6 16,5 21,2 23,8 23,4 18,6 13,6 8,0 2,8 12,4
CRAIOVA -1,1 1,7 6,0 11,6 17,5 21,3 23,2 22,5 16,9 11,5 5,3 -0,2 11,4
DEVA -1,1 0,8 5,2 10,8 16,1 19,1 20,8 20,2 15,0 10,2 4,4 -0,4 10,1
DROBETA TURNU SEVERIN 0,4 2,8 6,9 12,3 18,1 21,9 24,0 23,4 17,5 12,3 6,2 1,2 12,3
FOC ANI -1,5 1,0 5,4 11,5 17,7 21,6 23,6 22,6 16,9 11,3 5,1 -0,7 11,3
GALAI -1,1 1,2 5,5 11,4 17,7 21,5 23,8 22,8 17,1 11,7 5,7 0,0 11,5
GIURGIU -1,2 1,5 6,4 12,4 18,6 22,4 24,5 23,8 17,9 12,0 5,7 0,2 12,1
GURA PORTIEI 0,5 1,6 5,4 10,6 16,6 21,4 23,8 23,4 18,4 13,3 7,5 2,0 12,1
IA I -2,1 -0,1 4,3 10,8 16,9 20,4 22,3 21,1 15,6 10,3 4,4 -1,2 10,3
MIERCUREA CIUC -6,2 -4,4 0,3 6,7 12,4 15,7 17,4 16,3 11,4 6,3 0,3 -5,5 5,9
ORADEA -0,3 1,1 5,2 11,2 16,9 20,1 21,8 21,2 15,8 11,1 5,6 0,4 10,9
PIATRA NEAM -1,8 -0,1 3,4 9,2 15,1 18,5 20,3 19,4 14,2 9,4 3,7 -1,1 9,2
PITE TI -0,3 1,5 5,3 10,6 16,4 20,0 21,9 21,0 15,7 10,7 5,2 0,5 10,8
PLOIE TI -1,2 0,9 5,1 11,1 17,3 20,9 22,9 22,2 16,4 11,0 4,9 -0,5 11,0
RE IA 0,4 2,1 5,7 10,9 16,1 19,2 20,9 20,5 15,2 11,0 6,1 1,4 10,8
RÂMNICU VÂLCEA -0,5 1,6 5,8 11,4 16,9 20,4 22,3 21,4 16,0 11,2 5,4 0,5 11,1
SATU MARE -1,4 0,0 4,6 10,6 16,5 19,7 21,3 20,4 15,0 10,0 4,7 -0,4 10,1
SFÂNTU GHEORGHE -3,7 -2,5 2,1 8,2 14,1 17,3 18,9 18,0 12,8 7,9 2,2 -3,2 7,7
SIBIU -2,3 -0,3 3,8 9,7 15,2 18,5 20,1 19,2 14,0 9,2 3,6 -1,5 9,2
SLATINA -1,2 1,6 6,0 11,7 17,6 21,4 23,3 22,4 16,8 11,4 5,5 -0,1 11,4
SLOBOZIA -1,1 1,1 5,5 11,3 17,5 21,6 23,9 23,0 17,4 11,7 5,7 0,1 11,5
SUCEAVA -2,8 -1,1 2,4 8,7 14,6 17,9 19,7 18,7 13,5 8,6 2,8 -2,1 8,5
TÂRGU JIU -1,2 1,2 5,8 11,4 17,0 20,6 22,4 21,4 15,8 10,6 4,9 -0,1 10,9
TÂRGU MURE -2,5 -0,8 4,1 10,3 15,8 19,0 20,6 19,7 14,6 9,4 3,6 -1,6 9,4
TIMI OARA 0,0 1,8 6,0 11,7 17,4 20,7 22,5 21,8 16,2 11,4 5,9 1,0 11,4
TÂRGOVI TE -1,1 0,8 4,8 10,5 16,3 20,0 22,0 21,1 15,5 10,4 4,6 -0,3 10,4
TULCEA 0,0 1,6 5,6 11,2 17,3 21,4 23,7 22,6 17,1 11,8 6,5 1,2 11,7
VASLUI -2,2 -0,2 4,1 10,6 16,6 20,2 22,1 20,8 15,3 10,0 4,4 -1,2 10,1
ZALU -0,7 0,8 4,8 10,7 16,1 19,2 21,0 20,2 15,0 10,5 5,2 0,0 10,3
12

Tabel II.2 Umiditatea relativ a aerului medie lunar (%) multianual


Localitate / Luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MED
ALBA IULIA 87,1 79,5 70,4 68,8 71,1 71,6 72,3 73,9 78,7 81,5 85,5 87,9 77,4
ALEXANDRIA 90,7 82,9 73,7 71,2 67,8 66,2 62,5 63,9 71,5 79,7 87,3 91,5 75,7
ARAD 84,5 79,3 70,7 67,9 66,9 66,7 64,9 66,5 72,9 76,5 80,5 85,3 73,5
BACU 86,1 81,6 74,3 70,5 67,2 69,3 71,5 74,7 76,9 80,0 83,9 85,9 76,8
BAIA-MARE 85,9 81,1 71,1 67,6 69,4 69,9 71,6 73,3 77,7 80,4 81,9 85,9 76,3
BISTRIA 87,4 83,2 74,3 69,5 70,3 71,5 73,0 74,4 79,3 82,5 84,4 87,3 78,1
BOTO ANI 80,7 76,7 71,3 67,1 64,7 66,8 69,2 73,0 77,3 78,2 81,6 82,1 74,0
BRILA 83,4 76,8 70,3 67,1 63,5 63,4 62,1 65,0 71,2 76,9 81,4 83,9 72,1
BRA OV 88,1 82,9 75,8 72,5 72,1 73,7 73,9 76,5 80,0 81,8 84,2 87,8 79,1
BUCURE TI 87,7 81,3 73,9 72,5 70,1 70,0 68,0 69,9 75,8 81,5 86,1 88,3 77,1
BUZU 82,0 75,1 66,8 64,4 61,9 64,5 63,9 65,8 70,8 75,0 79,9 83,1 71,1
CLRA I 85,0 77,3 71,3 67,3 63,8 64,3 62,9 65,9 71,7 77,9 82,5 85,5 72,9
CLUJ-NAPOCA 86,0 79,2 68,7 66,6 68,4 69,7 70,6 72,7 76,9 79,3 83,1 86,7 75,6
CONSTANA 85,9 81,0 79,2 79,6 77,1 73,7 73,3 76,1 77,8 81,5 84,9 86,8 79,7
CRAIOVA 88,5 78,8 69,9 67,9 67,9 68,7 65,4 67,8 74,9 79,7 85,0 90,1 75,4
DEVA 84,3 76,5 67,7 66,3 68,4 69,8 69,5 71,8 76,9 79,7 82,3 85,5 74,9
DROBETA TURNU SEVERIN 78,9 71,3 64,0 64,5 64,0 62,1 58,8 61,4 68,9 74,6 77,7 80,7 68,9
FOC ANI 86,1 78,9 70,9 67,5 64,8 65,3 64,5 68,4 73,6 78,5 83,8 86,7 74,1
GALAI 84,9 77,7 70,3 66,7 63,3 63,7 62,3 65,7 71,1 75,9 81,9 84,9 72,3
GIURGIU 90,7 83,7 74,7 72,3 69,0 70,0 67,7 69,9 76,6 83,2 88,1 90,7 78,0
GURA PORTIEI 85,2 82,7 79,4 77,6 74,2 72,0 71,6 72,9 75,9 80,4 83,4 85,3 78,4
IA I 84,0 77,9 70,0 65,3 61,6 63,2 65,3 67,9 73,1 77,2 82,3 84,7 72,7
MIERCUREA CIUC 87,4 83,1 77,1 74,1 71,4 73,6 74,9 78,2 80,9 82,9 86,5 88,6 79,9
ORADEA 87,1 81,5 74,0 68,7 68,8 68,3 67,4 69,9 76,1 78,5 82,3 87,3 75,8
PIATRA NEAM 80,3 76,9 72,6 71,3 69,7 71,3 72,5 75,4 78,6 80,5 81,8 82,2 76,1
PITE TI 82,2 76,7 70,3 68,9 68,2 68,3 66,4 69,1 75,0 79,1 81,9 84,7 74,2
PLOIE TI 85,9 79,7 72,3 68,9 65,9 66,9 66,1 69,0 75,6 79,8 84,3 87,1 75,1
RE IA 85,1 77,3 70,1 69,5 72,7 73,6 72,3 73,1 79,5 80,6 80,3 85,5 76,6
RÂMNICU VÂLCEA 84,3 75,9 66,9 65,0 66,2 66,3 64,9 68,5 75,4 78,5 80,5 85,8 73,2
SATU MARE 87,1 83,3 75,9 71,2 70,4 70,6 71,5 73,2 78,3 81,5 84,6 87,5 77,9
SFÂNTU GHEORGHE 86,1 82,4 75,4 71,5 70,4 72,5 74,6 77,7 81,5 81,9 84,5 86,5 78,7
SIBIU 86,2 78,8 72,1 69,0 69,5 70,9 71,4 73,7 79,0 80,5 81,4 86,1 76,5
SLATINA 89,2 81,7 73,9 71,8 71,3 71,6 67,7 72,5 78,3 82,7 87,3 91,5 78,3
SLOBOZIA 87,7 80,1 72,7 69,9 65,5 65,4 61,8 63,5 70,1 77,3 84,7 88,4 73,9
SUCEAVA 85,0 82,5 77,6 73,1 69,9 71,9 74,7 77,1 79,7 81,7 85,6 86,0 78,7
TÂRGU JIU 86,9 77,5 68,9 68,1 68,9 68,7 67,5 71,6 78,5 81,9 84,0 88,4 75,9
TÂRGU MURE 85,4 79,1 69,3 65,3 66,2 67,4 68,8 71,7 76,6 79,9 83,0 86,0 74,9
TIMI OARA 83,9 77,2 68,1 65,2 64,5 65,4 64,0 64,6 72,7 76,5 79,6 84,1 72,1
TÂRGOVI TE 84,3 78,4 72,9 71,3 71,7 70,9 70,7 72,7 80,1 81,9 83,7 85,9 77,0
TULCEA 84,5 79,7 74,5 71,5 67,5 67,1 66,9 71,0 76,2 80,1 82,3 83,9 75,4
VASLUI 86,1 80,2 73,1 68,5 65,5 66,9 68,8 72,1 76,5 79,3 83,6 86,4 75,6
ZALU 79,1 74,5 66,3 63,0 64,8 66,7 67,1 68,1 74,0 75,6 77,0 80,9 71,4
13

Capitolul III. Clim de calcul pentru iarn. Date climatice.

III.1 Parametri climatici caracteristici zilei de iarn de calcul i pentade reprezentative pentru
iarn

III.1.1. Parametrii climatici utili dimensionrii sistemelor de înclzire, în condiiile solicitrii


climatice de iarn, sunt reprezentai prin variaia temperaturii aerului exterior în urmtoarele condiii:
- ziua de iarn de calcul,
- pentada din sezonul rece a crei temperatur medie are valoarea minim din mulimea
analizat, cu particularitatea c ziua cu temperatur minim s se gseasc în centrul pentadei
(pentada cu temperatura medie - valoare minim),
- pentada din sezonul rece care conine ziua cu temperatura medie minim.

III.1.2. În acest capitol sunt prezentate valorile parametrilor menionai pentru clima de calcul de
iarn aferent perioadei 1994-2008, pentru 41 localiti reprezentative din România.

III.2. Pentru calcule de dimensionare efectuate prin metode simple specifice regimului staionar de
transfer de cldur, se consider necesar introducerea zonei climatice V de iarn, în interiorul zonei IV
din actuala zonare (mrginit la nord de Toplia, la Sud de Sfântu Gheorghe, la Vest de Odorheiul
Secuiesc i la Est de Covasna) caracterizat de temperatura exterioar convenional de calcul de –25°C:
- zona I teo = – 12°C,
- zona II teo = – 15°C,
- zona III teo = – 18°C,
- zona IV teo = – 21°C,
- zona V teo = – 25°C.
Harta de zonare a teritoriului României, din punct de vedere al temperaturilor exterioare
convenionale de calcul pentru iarn este prezentat în Fig. III.1.

III.3. Pentru calcule de dimensionare efectuate prin metode de simulare a rspunsului termic al cldirilor
în regim dinamic, la solicitri climatice variabile, se utilizeaz valorile orare caracteristice zilei de iarn
de calcul i pentadei reprezentative pentru iarn, prezentate în Tabelul III.1 i Tabelul III.2.
14

LEGENDA :
Zona I : Teo = –12 °C
Zna II : Teo = –15 °C
Zona III : Teo = –18 °C
Zona IV : Teo = –21 °C

Figura III.1 – Zonarea climatic – iarn de calcul


Tabel III.1. Temperatura în ziua de iarn de calcul
Temp. Ora
Localitatea medie
zilnic 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Alba Iulia -13,07 -14,50 -14,72 -15,14 -15,82 -16,28 -16,76 -16,86 -17,32 -17,58 -17,68 -16,84 -14,28 -12,20 -10,16 -8,76 -7,40 -6,80 -6,86 -8,42 -10,14 -11,10 -12,06 -12,54 -13,52
Alexandria -16,04 -16,84 -17,58 -18,92 -19,48 -20,24 -20,90 -20,62 -21,14 -21,68 -21,40 -19,56 -16,70 -14,20 -11,90 -10,12 -8,80 -8,96 -9,86 -11,08 -12,74 -14,18 -15,08 -16,34 -16,70
Arad -15,49 -18,54 -19,02 -20,68 -20,24 -21,06 -19,88 -21,16 -21,22 -20,88 -21,02 -16,34 -13,16 -9,74 -7,06 -7,42 -7,10 -7,52 -7,90 -10,02 -13,46 -16,24 -15,92 -17,70 -18,40
Bacu -16,56 -18,02 -18,76 -18,92 -19,74 -20,02 -20,32 -21,08 -20,44 -20,98 -20,98 -18,56 -16,84 -14,76 -12,92 -10,98 -11,06 -11,32 -11,78 -13,14 -13,90 -15,20 -15,22 -16,18 -16,40
Baia Mare -12,93 -15,18 -15,12 -15,80 -16,04 -15,20 -17,60 -17,08 -17,64 -17,46 -17,02 -15,34 -13,50 -10,16 -8,70 -7,10 -6,76 -5,82 -6,80 -9,98 -10,70 -11,38 -13,10 -13,72 -13,22
Bistria -15,70 -18,56 -18,86 -19,32 -19,54 -19,98 -20,22 -21,48 -21,84 -22,50 -21,76 -18,18 -13,98 -9,34 -7,64 -7,42 -6,24 -6,42 -7,48 -11,02 -14,36 -16,40 -17,22 -17,88 -19,16
Boto ani -19,36 -20,48 -20,76 -20,90 -21,22 -21,28 -20,96 -21,06 -20,98 -20,68 -20,70 -20,12 -19,04 -18,26 -17,32 -16,56 -16,52 -16,94 -17,54 -17,76 -18,28 -18,92 -19,16 -19,58 -19,50
Brila -13,10 -13,72 -14,22 -14,44 -14,68 -14,84 -15,00 -15,44 -15,32 -15,74 -15,12 -13,70 -12,10 -11,00 -10,22 -9,64 -9,58 -9,62 -10,62 -11,62 -12,34 -13,22 -13,56 -14,04 -14,50
Bra ov -19,27 -20,00 -22,94 -21,86 -22,62 -23,32 -24,46 -25,52 -26,98 -26,40 -24,64 -21,08 -17,78 -15,38 -11,90 -9,88 -10,78 -10,10 -11,36 -17,16 -19,74 -20,76 -19,18 -19,04 -19,64
Bucure ti -12,32 -15,94 -16,48 -16,90 -16,26 -17,02 -17,50 -18,14 -18,28 -18,30 -15,40 -11,90 -9,70 -6,92 -5,80 -4,58 -3,38 -4,10 -5,18 -8,18 -10,00 -12,44 -14,00 -14,48 -14,82
Buzu -11,36 -11,96 -12,42 -12,96 -13,10 -13,54 -13,72 -14,04 -14,24 -14,36 -14,10 -12,68 -10,38 -8,38 -7,64 -7,34 -7,46 -7,94 -8,80 -10,12 -10,98 -11,16 -11,48 -11,70 -12,14
Clra i -12,18 -13,78 -14,12 -14,56 -14,74 -15,06 -14,88 -15,16 -15,22 -15,30 -14,84 -13,76 -12,30 -10,86 -9,74 -8,24 -7,68 -7,82 -8,40 -9,44 -9,98 -10,52 -11,28 -12,10 -12,52
Cluj -13,50 -13,56 -13,94 -14,10 -14,60 -14,86 -15,34 -15,68 -15,98 -16,32 -16,62 -16,08 -14,64 -12,82 -11,60 -10,92 -10,08 -10,14 -10,92 -11,50 -12,16 -12,34 -12,62 -13,34 -13,80
Constana -10,17 -10,74 -10,98 -11,44 -11,46 -11,80 -11,98 -12,50 -12,80 -13,02 -12,96 -12,18 -10,54 -9,18 -8,30 -7,58 -7,00 -6,96 -7,74 -8,36 -8,68 -9,24 -9,40 -9,60 -9,72
Craiova -13,20 -13,92 -14,46 -14,86 -15,50 -15,68 -16,24 -16,44 -16,46 -16,98 -17,00 -15,48 -13,22 -11,90 -10,72 -9,68 -8,92 -8,70 -9,14 -10,60 -11,32 -11,76 -12,16 -12,52 -13,04
Deva -11,73 -12,62 -14,76 -16,38 -16,80 -16,50 -16,92 -18,10 -18,42 -17,68 -16,24 -13,58 -11,04 -8,76 -7,10 -5,40 -4,90 -3,76 -4,92 -7,72 -8,42 -9,66 -10,24 -10,58 -11,08
Dr. Tr. Severin -11,35 -11,80 -12,42 -12,40 -13,16 -13,82 -14,16 -13,56 -14,00 -14,70 -14,40 -12,84 -10,88 -9,46 -8,16 -7,50 -6,94 -7,06 -7,54 -8,76 -10,06 -11,18 -11,96 -12,86 -12,68
Foc ani -13,33 -12,86 -13,22 -14,08 -14,24 -14,18 -15,28 -15,52 -16,08 -16,02 -15,70 -14,90 -13,66 -12,66 -11,48 -10,56 -10,12 -10,34 -11,10 -12,42 -12,56 -13,46 -13,00 -13,14 -13,36
Galai -14,17 -14,68 -15,16 -15,40 -15,70 -15,94 -16,32 -16,50 -16,70 -16,90 -16,44 -15,14 -13,40 -12,28 -11,40 -10,56 -10,38 -10,64 -11,68 -12,78 -13,50 -14,04 -14,46 -14,88 -15,12
Giurgiu -15,52 -16,52 -16,50 -17,36 -18,62 -18,88 -18,64 -18,94 -19,54 -20,08 -19,32 -17,82 -15,48 -13,22 -10,88 -10,48 -9,42 -9,38 -10,96 -12,70 -14,32 -14,66 -15,78 -16,64 -16,32
Ia i -18,63 -19,24 -19,38 -19,14 -19,40 -20,12 -20,42 -20,40 -20,78 -20,78 -20,56 -19,92 -18,80 -17,44 -16,78 -16,52 -16,22 -16,14 -16,36 -17,04 -17,24 -17,96 -18,28 -18,88 -19,28
Miercurea
Ciuc -24,71 -27,92 -28,36 -28,88 -30,06 -29,96 -28,90 -30,98 -30,56 -30,44 -30,56 -27,26 -23,92 -20,02 -18,28 -15,66 -14,56 -14,24 -15,68 -20,30 -23,90 -23,76 -25,34 -26,40 -27,20
Oradea -12,62 -14,56 -15,28 -15,64 -16,36 -16,44 -16,70 -16,48 -16,84 -16,54 -15,62 -14,10 -10,86 -8,94 -7,88 -6,44 -5,80 -5,74 -7,04 -9,42 -11,14 -12,44 -13,66 -14,58 -14,28
Piatra Neam -16,08 -16,36 -16,08 -16,36 -16,86 -16,90 -17,08 -16,58 -16,66 -17,58 -17,72 -16,92 -15,86 -15,12 -14,50 -14,08 -14,76 -14,66 -14,92 -15,70 -16,14 -16,40 -16,32 -16,20 -16,20
Pite ti -13,02 -14,32 -15,00 -15,44 -15,96 -16,42 -16,80 -17,42 -17,50 -18,25 -17,36 -16,18 -14,18 -11,06 -8,08 -6,76 -6,74 -7,50 -8,32 -9,98 -11,00 -11,16 -11,64 -12,20 -13,32
Ploie ti -12,23 -14,66 -14,94 -14,74 -15,76 -16,16 -15,90 -16,28 -16,34 -16,36 -15,70 -12,84 -10,48 -8,96 -7,54 -6,60 -6,16 -6,06 -7,20 -9,36 -9,80 -11,94 -12,54 -12,66 -14,44
Re ia -9,75 -10,96 -11,42 -11,74 -12,02 -12,46 -12,92 -13,24 -13,54 -13,58 -13,42 -11,86 -9,38 -7,70 -6,38 -5,00 -5,22 -4,86 -5,42 -6,56 -7,66 -8,52 -9,38 -10,12 -10,62
Râmnicu
Vâlcea -13,58 -14,32 -15,22 -15,88 -16,06 -16,52 -16,92 -17,66 -17,62 -18,20 -18,00 -15,56 -12,68 -10,32 -9,18 -8,24 -7,64 -7,58 -8,30 -10,64 -12,20 -13,00 -14,20 -14,46 -15,54
Satu Mare -17,29 -19,90 -20,94 -21,42 -21,22 -22,22 -23,22 -23,64 -23,82 -24,22 -23,98 -20,72 -16,76 -12,80 -10,36 -7,94 -7,44 -7,64 -8,48 -11,42 -13,98 -15,98 -17,14 -18,86 -20,90
Sfântu
Gheorghe -21,32 -23,92 -24,56 -24,66 -25,26 -25,68 -26,12 -26,24 -26,12 -26,16 -25,62 -23,76 -20,90 -18,00 -16,06 -14,42 -13,48 -13,00 -15,14 -17,42 -18,86 -20,54 -21,20 -21,98 -22,62
Sibiu -16,02 -18,46 -19,10 -20,12 -19,56 -19,34 -20,52 -20,64 -20,56 -20,40 -20,30 -17,98 -15,54 -14,24 -10,88 -9,50 -8,64 -8,80 -10,06 -12,84 -13,92 -14,22 -15,20 -16,68 -16,94
Slatina -12,74 -14,32 -15,06 -16,06 -16,76 -17,44 -17,50 -17,58 -18,24 -18,72 -17,70 -15,04 -12,96 -10,14 -8,14 -6,78 -5,60 -5,86 -7,00 -8,40 -9,66 -10,10 -11,16 -12,06 -13,50
Slobozia -12,69 -14,34 -14,84 -14,94 -15,12 -15,34 -15,50 -16,12 -16,20 -16,42 -15,68 -14,20 -12,58 -11,02 -9,78 -8,86 -8,18 -7,96 -8,56 -9,84 -10,66 -11,18 -11,94 -12,48 -12,84
Suceava -19,65 -20,24 -20,24 -20,94 -21,04 -21,18 -21,70 -21,26 -21,24 -21,20 -20,82 -20,60 -19,72 -18,82 -17,92 -17,24 -17,00 -17,06 -17,90 -18,26 -19,04 -19,20 -19,62 -19,44 -19,86
Târgovi te -13,67 -16,38 -16,88 -17,02 -17,16 -17,92 -17,60 -17,90 -17,56 -17,76 -17,02 -13,80 -10,72 -8,44 -7,44 -6,78 -6,78 -7,06 -7,96 -10,40 -13,10 -15,20 -15,20 -15,54 -16,48
Târgu Jiu -15,23 -17,44 -18,28 -19,06 -19,72 -19,94 -20,24 -20,80 -21,78 -21,80 -21,28 -18,72 -16,18 -13,98 -10,70 -8,34 -6,60 -5,80 -6,20 -9,08 -11,84 -12,80 -13,74 -15,28 -16,02
Târgu Mure -16,11 -18,84 -19,40 -20,20 -19,92 -20,60 -21,14 -21,44 -21,40 -21,60 -21,40 -19,28 -16,86 -14,00 -11,14 -8,94 -7,40 -7,12 -8,26 -11,26 -12,52 -14,00 -15,12 -16,46 -18,30
Timi oara -12,61 -14,02 -15,48 -16,62 -16,58 -16,90 -17,62 -18,22 -18,84 -19,32 -18,66 -15,36 -12,36 -10,28 -7,48 -4,68 -5,30 -4,90 -5,28 -7,54 -9,14 -10,12 -10,94 -12,62 -14,36
Tulcea -13,44 -13,72 -13,78 -14,18 -14,64 -15,04 -15,32 -15,68 -15,84 -15,94 -15,68 -14,48 -12,90 -11,56 -11,02 -10,50 -10,32 -10,48 -11,04 -12,00 -12,92 -13,42 -13,82 -14,06 -14,32
Vaslui -18,73 -20,86 -21,40 -21,84 -22,28 -22,62 -23,34 -23,42 -23,58 -23,92 -22,84 -20,76 -19,18 -17,06 -14,96 -13,20 -12,24 -11,56 -12,60 -14,44 -15,48 -16,30 -17,66 -18,70 -19,32
Zalu -11,76 -13,74 -14,34 -14,74 -15,00 -15,14 -14,64 -14,64 -14,54 -15,22 -16,02 -12,92 -11,18 -8,82 -7,58 -6,90 -5,80 -5,82 -7,12 -8,80 -10,18 -10,88 -12,14 -12,96 -13,12
15
Tabel III.2. Temperaturi medii zilnice ale pentadelor, pentru cele dou moduri de selectare a pentadei - IARNA
16

Pentada cu temperatura medie - valoare minim Pentada care conine ziua cu temperatura medie - minim
Localitate Val.med. Val.med.
Z-2 Z-1 Z Z+1 Z+2 pentad Z-2 Z-1 Z Z+1 Z+2 pentad
Alba Iulia -12,43 -14,45 -13,66 -12,71 -12,12 -13,07 -8,88 -14,09 -16,04 -4,70 0,16 -8,71
Alexandria -15,48 -14,53 -17,38 -17,18 -15,64 -16,04 -12,10 -17,60 -17,55 -8,95 -2,01 -11,64
Arad -16,23 -14,72 -14,77 -15,35 -16,37 -15,49 -8,75 -9,98 -16,23 -14,72 -14,77 -12,89
Bacu -19,58 -16,90 -16,77 -15,98 -13,58 -16,56 -9,34 -15,15 -19,64 -15,89 -16,02 -15,21
Baia Mare -13,00 -13,38 -14,72 -13,01 -10,56 -12,93 -5,97 -10,78 -16,20 -12,61 -8,20 -10,75
Bistria -13,36 -18,08 -16,90 -15,43 -14,73 -15,70 -13,62 -16,88 -19,89 -18,45 -10,88 -15,94
Boto ani -18,17 -22,85 -22,08 -21,08 -12,60 -19,36 -9,94 -18,17 -22,85 -22,08 -21,08 -18,82
Brila -8,81 -18,05 -15,65 -12,90 -10,08 -13,10 -7,87 -8,81 -18,05 -15,65 -12,90 -12,65
Bra ov -20,08 -16,62 -20,89 -19,86 -18,90 -19,27 -7,41 -18,74 -23,32 -22,28 -18,56 -18,06
Bucure ti -12,60 -9,69 -14,16 -12,76 -12,39 -12,32 -7,00 -14,84 -17,30 -12,09 -5,45 -11,34
Buzu -8,29 -16,03 -12,93 -11,15 -8,40 -11,36 -6,41 -8,29 -16,03 -12,93 -11,15 -10,96
Clra i -16,36 -14,85 -11,97 -9,77 -7,95 -12,18 -3,97 -5,28 -16,36 -14,85 -11,97 -10,49
Cluj-Napoca -10,37 -15,36 -16,00 -15,83 -9,94 -13,50 -8,68 -11,25 -16,70 -10,02 -5,50 -10,72
Constana -15,35 -13,37 -9,58 -6,98 -5,59 -10,17 -1,99 -4,83 -15,35 -13,37 -9,58 -9,02
Craiova -13,79 -15,61 -14,22 -12,15 -10,21 -13,20 -12,33 -14,56 -16,88 -8,30 -0,46 -10,51
Deva -10,40 -12,15 -12,43 -11,96 -11,71 -11,73 -7,12 -14,59 -15,68 -3,94 0,75 -8,12
Drobeta Tr. Severin -10,46 -14,30 -12,40 -10,86 -8,70 -11,35 1,96 -10,46 -14,30 -12,40 -10,86 -9,21
Foc ani -8,10 -13,26 -17,75 -17,01 -10,54 -13,33 -8,10 -13,26 -17,75 -17,01 -10,54 -13,33
Galai -9,89 -18,92 -16,65 -13,95 -11,43 -14,17 -9,26 -9,89 -18,92 -16,65 -13,95 -13,73
Giurgiu -15,40 -13,32 -16,65 -17,20 -15,03 -15,52 -13,32 -16,65 -17,20 -15,03 -13,39 -15,12
Ia i -11,86 -19,00 -24,34 -19,48 -18,48 -18,63 -11,86 -19,00 -24,34 -19,48 -18,48 -18,63
Miercurea Ciuc -25,19 -26,14 -25,70 -24,99 -21,56 -24,71 -12,75 -6,38 -18,20 -26,04 -27,10 -18,09
Oradea -13,28 -11,27 -11,98 -13,25 -13,30 -12,62 -7,12 -13,82 -13,70 -6,71 -0,09 -8,29
Piatra Neam -15,50 -18,84 -16,00 -16,37 -13,70 -16,08 -12,11 -12,57 -19,80 -14,95 -14,47 -14,78
Pite ti -15,12 -16,05 -13,46 -11,53 -8,56 -13,02 -4,17 -15,12 -16,05 -13,46 -11,53 -12,07
Ploie ti -14,45 -15,00 -12,63 -10,54 -8,51 -12,23 -6,28 -14,86 -18,90 -17,43 -4,65 -12,42
Re ia -9,35 -11,27 -11,91 -9,78 -6,44 -9,75 -4,42 -8,74 -13,80 -10,58 -8,16 -9,14
Râmnicu Vâlcea -12,99 -17,10 -14,95 -12,81 -10,06 -13,58 -3,19 -12,99 -17,10 -14,95 -12,81 -12,21
Satu Mare -15,85 -18,50 -18,70 -17,31 -16,10 -17,29 -15,85 -18,50 -18,70 -17,31 -16,10 -17,29
Sfântu Gheorghe -23,05 -26,39 -24,28 -19,26 -13,63 -21,32 -9,90 -23,05 -26,39 -24,28 -19,26 -20,58
Sibiu -16,83 -17,35 -16,71 -15,39 -13,81 -16,02 -13,03 -19,05 -18,04 -15,20 -10,15 -15,10
Slatina -11,73 -13,26 -13,59 -12,59 -12,53 -12,74 -11,74 -15,14 -15,54 -7,28 0,29 -9,88
Slobozia -17,23 -15,08 -12,63 -9,90 -8,62 -12,69 -5,93 -7,59 -17,23 -15,08 -12,63 -11,69
Suceava -18,47 -24,90 -19,89 -19,63 -15,36 -19,65 -11,35 -18,47 -24,90 -19,85 -19,63 -18,84
Târgovi te -16,09 -17,78 -14,37 -11,42 -8,70 -13,67 -5,94 -16,09 -17,78 -14,37 -11,42 -13,12
Târgu Jiu -16,68 -17,40 -16,35 -13,50 -12,24 -15,23 -11,05 -16,68 -17,40 -16,35 -13,50 -15,00
Târgu Mure -17,28 -17,55 -16,45 -15,02 -14,25 -16,11 -9,65 -16,11 -18,55 -17,85 -10,70 -14,57
Timi oara -11,97 -10,99 -10,85 -13,61 -15,63 -12,61 -6,03 -12,34 -16,46 -7,95 -0,74 -8,70
Tulcea -10,02 -18,55 -16,03 -12,97 -9,65 -13,44 -8,38 -10,02 -18,55 -16,03 -12,97 -13,19
Vaslui -21,29 -19,13 -18,86 -19,01 -15,36 -18,73 -12,85 -12,63 -21,29 -19,13 -18,86 -16,95
Zalu -12,78 -11,66 -13,34 -11,58 -9,43 -11,76 -4,19 -11,16 -15,03 -9,51 -6,19 -9,21
17

Capitolul IV. Clim de calcul pentru var. Date climatice.

IV.1. Valorile datelor climatice pentru sezonul cald se bazeaz pe pentadele de tip zi senin,
caracterizate de temperaturi exterioare maxime pentru 41 de localiti din România.

IV.2. Existena valorilor orare ale parametrilor climatici caracteristici sezonului cald permite
prelucrarea rspunsului termic al anvelopei cldirilor la solicitri climatice aleatoare proprii
parametrului termodinamic intensiv compus, cunoscut sub numele de temperatura exterioar
echivalent asociat cu bilanul de cldur latent propriu controlului umiditii aerului în spaiile
ocupate. Datele climatice pot fi utilizate în dou scopuri, dup cum urmeaz:
– verificarea calitii microclimatului natural în cldiri noi i existente prin verificarea
dinamicii entalpiei aerului în lipsa sistemelor de climatizare;
– dimensionarea sistemelor de climatizare în cazul în care intervenia sistemelor pasive
de reducere a potenialului termodinamic al mediului exterior natural i al mediului antropic
nu este suficient pentru realizarea parametrilor de confort termic în spaiile ocupate.

IV.3. Parametrii climatici determinai sunt caracterizai de un grad de asigurare în ceea ce


privete dimensionarea instalaiilor de rcire, dar i de proiectare energetic a cldirilor în sezonul
cald, de 99 %, ceea ce confer siguran deplin din punct de vedere al confortului, dar poate conduce
la costuri superioare ale investiiilor. În cazul în care s-ar pune problema diversificrii gradului de
asigurare i s-ar elabora zile medii caracterizate de temperaturi exterioare inferioare celor prezentate
în aceast lucrare, gradul de asigurare se poate analiza exclusiv prin prisma rspunsului termic al
incintelor / cldirilor având ca referin depirea valorii admise a temperaturii interioare rezultante,
cu referire strict la procesele de transfer de cldur sensibil. Combinaia temperatur exterioar i
intensitate a radiaiei solare, care genereaz, indiferent de natura anvelopei cldirii, temperatura
echivalent exterioar tE (W), constituie parametrul climatic sintetic care particip la realizarea
microclimatului interior.

IV.4. În funcie de rezolvarea de arhitectur a cldirilor, de amplasarea unor dispozitive de


umbrire i de prevederea unor soluii de utilizare a energiei mediului natural combinate cu soluii
constructive specifice (elemente de anvelop cu rezisten termic variabil, rcire prin ventilare
mecanic nocturn, utilizarea solului ca surs natural de frig) este posibil s se poat realiza un
microclimat confortabil chiar i în zilele cu potenial termodinamic foarte ridicat.
Prin urmare, gradul de asigurare poate fi estimat nu exclusiv prin prisma parametrilor
climatici, ci prin rspunsul termic al cldirii în raport cu acetia, dar i cu soluiile de proiectare
energetic a cldirii. Prevederile actuale se refer strict la soluiile de climatizare/rcire, fr s
implice (ca i condiie fundamental) soluiile de configurare energetic a cldirii.
Practic se analizeaz parametrii termodinamici specifici spaiilor ocupate în diverse variante
de rezolvare a anvelopei cldirilor i se relev, pentru acelai tip de solicitare climatic, diverse grade
de disconfort în lipsa instalaiilor de rcire / climatizare, dar i soluii care afecteaz strict anvelopa i
funcionalitatea spaiului conducând la confort termic chiar i fr intervenia instalaiilor de
climatizare.

IV.5. În acest capitol se prezint valorile orare ale temperaturilor exterioare în ziua de calcul
de var pentru 41 de localiti din România (Tabelul IV.1) i valorile reprezentative pentru pentada
din sezonul cald a crei temperatur medie are valoarea maxim din mulimea analizat, respectiv
pentru pentada din sezonul cald care conine ziua cu temperatura medie maxim (Tabelul IV.2).
De asemenea, se prezint variaia principalilor parametri în ziua senin de var pentru 39 de
localiti, prin asocierea temperaturilor exterioare din ziua de var de calcul cu valorile intensitii
radiaiei solare pentru ziua senin a lunii iulie (80 % din valorile de temperatur provin din luna iulie)
i a lunii august.

IV.6. Parametrii termodinamici intensivi i extensivi specifici pentru ziua senin de var –
valori orare (ora local, clima 1994-2008) sunt urmtorii:
18

x temperatura aerului exterior;


x temperatura punctului de rou;
x umiditatea relativ a aerului;
x umiditatea absolut a aerului;
x intensitatea radiaiei solare difuze pe suprafa orizontal;
x intensitatea radiaiei solare total pe suprafa orizontal;
x intensitatea radiaiei solare totale pe suprafee verticale – orientrile S, SE, E, NE, N, NV,
V, SV;
x intensitatea radiaiei solare difuze pe suprafa vertical.
Tabel IV.1 Temperatura de calcul de var
Temp. Ora
Localitatea medie
zilnica 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Alba Iulia 26,90 24,12 22,88 22,04 20,92 19,17 18,38 18,25 18,80 19,70 21,58 23,76 26,18 28,42 30,68 32,58 33,80 35,10 35,40 35,54 35,16 34,24 32,50 29,40 27,00
Alexandria 31,74 29,34 27,82 26,80 24,72 23,92 22,90 22,36 22,02 24,02 27,32 30,64 33,62 35,54 37,18 38,60 39,42 39,54 39,96 39,80 39,36 38,30 35,54 32,54 30,40
Arad 28,95 24,84 23,94 22,86 22,24 22,00 21,42 20,44 20,14 20,64 24,32 28,20 30,76 32,84 33,92 35,16 36,26 36,94 37,46 37,38 37,12 36,10 33,30 29,64 26,80
Bacu 28,30 24,66 23,50 23,30 21,16 20,48 19,66 19,08 19,52 22,38 25,10 27,80 29,86 31,90 33,82 35,34 36,64 36,82 36,86 36,48 35,54 34,02 30,04 28,20 26,92
Baia Mare 28,48 24,76 23,66 23,38 23,00 22,10 21,36 21,12 21,38 22,96 25,46 27,70 30,34 32,30 33,32 34,60 35,44 35,92 36,18 36,08 35,54 33,88 30,20 27,32 25,58
Bistria 24,98 20,04 19,28 18,48 17,82 17,28 16,74 16,38 16,68 19,04 22,50 25,14 27,92 29,82 30,98 31,92 32,62 32,74 33,34 33,06 32,78 31,48 28,18 23,54 21,76
Boto ani 27,04 23,18 22,62 21,94 21,56 21,06 20,72 20,46 20,06 20,06 21,94 24,62 27,40 29,88 31,50 32,92 34,64 35,12 35,72 34,96 33,96 32,50 29,84 27,28 25,12
Brila 29,49 25,04 23,64 22,20 21,76 20,34 19,60 18,90 20,60 24,18 27,24 29,88 32,42 34,64 36,10 37,56 38,30 38,54 38,82 38,80 37,32 35,58 30,80 28,10 27,38
Bra ov 25,00 21,48 20,12 18,58 17,36 16,12 15,72 14,36 14,58 18,06 21,52 23,76 26,54 29,04 31,38 33,74 34,22 34,50 34,72 34,12 33,20 31,58 27,86 24,22 23,12
Bucure ti 29,56 24,90 23,80 22,30 22,16 21,02 19,86 19,00 19,38 24,26 28,54 31,30 33,34 34,74 36,42 36,98 38,02 38,46 38,78 38,56 37,90 36,26 30,94 27,26 25,28
Buzu 30,61 27,80 27,00 25,70 24,20 23,52 23,06 22,24 22,52 24,54 27,10 30,06 32,26 34,00 35,44 36,58 37,66 38,24 38,42 38,12 37,48 36,04 33,02 30,74 28,96
Clra i 31,38 29,54 27,30 26,00 25,04 23,74 23,52 22,66 22,86 25,28 27,92 29,96 32,58 34,60 36,18 37,42 38,50 38,98 39,06 39,06 38,26 37,08 34,44 32,28 30,90
Cluj 25,62 21,90 20,62 19,84 19,18 18,48 17,94 17,16 16,82 18,36 21,56 24,70 26,56 28,78 30,96 32,20 32,98 33,38 33,52 33,40 32,94 31,90 30,00 27,08 24,64
Constana 29,30 27,50 27,10 26,46 26,06 25,70 25,44 24,54 24,44 26,06 29,04 31,06 30,86 31,70 31,46 33,10 32,98 32,84 31,66 32,04 32,40 31,48 30,58 29,98 28,60
Craiova 30,83 30,14 29,84 28,54 27,04 25,44 24,02 23,26 22,64 23,52 26,06 28,68 31,42 33,70 35,66 36,30 37,10 37,62 37,60 37,48 36,72 35,02 32,10 30,24 29,68
Deva 27,65 23,92 22,42 20,54 20,08 19,40 18,92 18,06 18,20 22,26 23,46 25,44 28,34 30,84 33,16 35,80 37,22 37,54 37,90 37,36 36,58 34,38 29,14 26,94 25,58
Dr. Tr. Severin 30,85 26,90 26,14 25,02 24,74 23,64 23,06 22,58 22,54 24,68 26,42 28,54 31,84 34,44 36,00 37,60 38,40 38,74 39,04 39,48 38,40 37,60 35,26 30,60 28,62
Foc ani 30,40 27,14 24,62 23,62 23,10 21,66 21,66 21,18 21,46 24,48 27,60 29,86 32,32 34,84 36,44 37,38 38,24 38,54 38,74 38,90 38,10 36,66 33,30 30,72 28,94
Galai 31,54 29,32 28,62 27,90 26,84 25,72 25,14 23,90 24,56 26,28 27,60 29,82 32,48 34,36 35,98 36,82 37,44 38,62 38,48 38,20 37,28 35,64 33,74 31,78 30,46
Giurgiu 31,76 29,22 27,30 27,58 26,00 25,20 24,36 23,56 23,22 25,40 27,72 29,90 33,16 35,02 37,04 38,14 39,14 39,50 39,64 39,52 38,94 37,04 34,42 31,40 29,70
Ia i 26,11 22,86 21,94 21,50 20,56 20,06 19,44 19,00 18,92 21,04 23,30 25,74 27,88 29,26 30,58 31,14 32,12 32,66 32,98 32,72 32,36 30,78 28,28 26,12 25,36
Miercurea Ciuc 19,51 17,06 15,35 13,95 12,65 12,31 10,88 9,67 9,39 12,34 15,00 18,56 21,14 23,84 25,36 26,56 27,12 27,54 27,58 27,60 27,02 26,12 23,72 20,34 17,22
Oradea 29,73 24,58 23,82 23,22 22,54 22,12 21,42 21,24 21,42 23,30 26,24 29,70 33,32 34,90 35,72 36,72 37,38 37,68 37,94 37,78 37,30 36,08 33,02 28,74 27,38
Piatra Neam 26,56 22,72 21,80 21,02 20,76 20,42 19,86 19,64 19,40 20,60 22,70 25,24 27,62 30,72 32,26 32,78 33,92 33,98 34,02 33,76 33,00 31,82 28,66 25,82 24,90
Pite ti 27,96 25,14 23,84 22,78 22,38 21,64 20,34 19,84 20,32 22,22 24,96 28,12 30,44 31,96 32,82 33,70 34,74 34,86 34,90 34,62 34,02 32,82 30,76 27,72 26,08
Ploie ti 29,62 25,62 24,42 23,54 23,32 22,56 21,70 20,96 20,88 23,82 26,78 29,26 31,82 34,06 35,48 36,32 36,96 37,66 37,64 37,60 37,32 35,38 32,36 28,66 26,80
Re ia 28,19 25,52 24,62 23,76 21,90 20,88 20,26 19,94 19,54 18,96 20,90 24,74 29,44 33,16 34,32 35,60 35,98 36,18 36,48 36,42 35,88 34,44 31,50 28,96 27,18
Râmnicu Vâlcea 29,58 25,54 24,60 23,80 23,10 22,48 22,04 21,22 21,16 22,24 25,04 27,88 31,02 34,06 36,26 37,06 37,64 38,22 38,52 37,70 36,74 35,60 31,12 29,46 27,40
Satu Mare 28,94 24,12 23,16 22,64 21,66 21,30 21,24 20,14 19,48 22,46 27,14 30,02 32,22 33,90 34,98 35,68 36,68 37,18 37,14 37,18 36,46 34,64 31,44 27,88 25,86
Sfântu Gheorghe 24,77 19,82 19,68 18,94 18,58 18,92 18,62 18,52 18,08 19,84 23,42 26,22 28,24 29,80 30,66 31,48 31,66 32,18 32,48 30,98 29,86 28,18 24,76 22,38 21,24
Sibiu 25,58 21,82 21,02 20,52 19,72 18,74 17,94 17,34 18,00 19,16 21,22 23,98 26,90 29,42 30,90 32,34 32,96 33,36 33,64 33,46 32,60 31,74 28,70 24,68 23,76
Slatina 30,86 29,10 26,00 25,68 23,52 22,80 21,90 21,02 20,50 23,16 27,30 29,74 32,00 34,44 36,68 37,66 38,50 38,56 38,86 38,80 38,28 36,88 34,30 33,24 31,66
Slobozia 31,80 28,62 27,08 25,92 25,42 24,94 24,06 23,04 22,70 24,98 28,68 31,44 33,86 35,22 37,02 38,14 38,82 39,42 39,30 39,58 38,84 37,46 35,20 32,70 30,66
Suceava 25,00 21,80 21,02 20,18 18,78 18,36 18,02 17,44 17,08 17,88 19,28 22,90 25,16 29,36 30,84 31,98 33,18 33,42 32,58 32,30 31,28 29,62 27,46 25,52 24,48
Târgovi te 28,57 24,70 23,76 22,66 22,56 21,20 20,78 20,26 20,24 22,04 25,08 28,50 30,28 32,36 33,66 34,52 35,68 36,36 36,68 36,46 36,06 34,34 32,94 28,50 26,02
Târgu Jiu 27,99 24,60 22,62 21,46 19,46 18,98 17,92 17,28 17,62 20,12 24,70 27,90 31,22 33,38 34,90 35,48 35,92 36,44 36,40 36,66 36,20 35,78 32,08 28,26 26,42
Târgu Mure 27,39 24,56 23,50 22,36 20,24 19,70 19,24 18,78 18,72 20,16 22,66 25,44 28,42 30,80 32,44 33,96 35,24 36,20 36,32 36,08 35,22 33,96 30,60 27,26 25,46
Timi oara 28,99 24,54 23,62 22,96 22,06 21,66 21,32 20,66 20,72 21,82 24,12 26,86 29,88 32,80 34,68 35,98 36,88 37,24 37,62 37,26 37,42 36,48 33,16 28,68 27,28
Tulcea 29,13 25,52 24,04 24,44 24,66 22,98 21,20 20,80 20,74 24,74 28,80 31,84 33,18 34,48 35,76 36,56 36,34 36,22 35,66 34,94 33,06 31,06 28,74 27,06 26,38
Vaslui 30,36 27,40 25,76 24,70 23,72 22,68 20,76 19,66 20,38 22,42 25,76 29,40 32,86 35,72 36,62 37,96 38,62 38,82 39,20 39,36 38,40 37,22 33,30 29,68 28,30
Zalu 28,65 26,24 25,26 24,14 22,44 22,06 20,42 21,36 21,02 23,44 25,84 28,48 30,44 32,10 33,34 34,18 34,88 35,34 35,14 35,14 34,52 33,78 31,64 28,94 27,50
19
20

Tabel IV.2 Temperaturi medii zilnice ale pentadelor, pentru cele dou moduri de selectare a pentadei - VARA
Pentada cu temperatura medie - valoare maxim Pentada care conine ziua cu temperatura medie - maxim
Localitate Val.med. Val.med.
Z-2 Z-1 Z Z+1 Z+2 pentad Z-2 Z-1 Z Z+1 Z+2 pentad
Alba Iulia 25,05 26,68 26,89 27,84 28,04 26,90 25,09 25,69 26,40 26,25 23,18 25,32
Alexandria 31,35 30,43 31,49 32,67 32,74 31,74 27,70 32,23 33,16 30,01 27,60 30,14
Arad 27,45 28,27 29,22 29,48 30,31 28,95 20,96 24,55 27,75 26,24 27,54 25,41
Bacu 27,87 27,98 28,46 28,38 28,79 28,30 27,87 27,98 28,46 28,38 28,79 28,30
Baia Mare 27,55 28,52 28,68 28,64 29,03 28,48 26,58 27,55 28,52 28,68 28,64 27,99
Bistria 23,56 24,38 24,79 25,73 26,45 24,98 23,56 24,38 24,79 25,73 26,45 24,98
Boto ani 24,31 25,58 27,60 27,95 29,78 27,04 14,24 14,62 15,13 15,24 14,93 14,83
Brila 30,24 28,85 27,70 29,57 31,10 29,49 28,77 29,12 30,24 28,85 27,70 28,94
Bra ov 24,16 24,63 25,01 25,25 25,93 25,00 18,04 20,81 22,35 21,73 22,50 21,08
Bucure ti 28,38 29,31 30,65 29,92 29,55 29,56 26,73 28,66 30,59 27,27 24,40 27,53
Buzu 31,13 29,56 29,79 31,11 31,47 30,61 28,94 30,07 31,13 29,56 29,79 29,90
Clra i 28,50 30,99 33,19 32,03 32,20 31,38 28,50 30,99 33,19 32,03 32,20 31,38
Cluj 23,74 25,10 26,10 26,20 26,98 25,62 23,74 25,10 26,10 26,20 26,98 25,62
Constana 26,17 28,96 30,71 29,07 31,57 29,30 30,71 29,07 31,57 24,00 23,73 27,82
Craiova 30,93 31,83 31,75 31,44 28,18 30,83 29,12 32,15 32,39 28,58 26,66 29,78
Deva 26,87 27,44 27,76 28,39 27,77 27,65 27,44 27,76 28,39 27,77 26,34 27,54
Drobeta Tr. Severin 30,61 30,97 30,88 30,97 30,80 30,85 29,99 30,61 30,97 30,88 30,97 30,68
Foc ani 30,82 31,29 29,23 29,47 31,17 30,40 29,23 29,47 31,17 30,45 31,10 30,28
Galai 31,95 30,63 29,88 32,32 32,92 31,54 29,88 32,32 32,92 31,00 30,88 31,40
Giurgiu 30,44 31,23 33,00 32,22 31,88 31,76 30,44 31,23 33,00 32,22 31,88 31,76
Ia i 23,02 24,54 26,71 28,12 28,15 26,11 23,02 24,54 26,71 28,12 28,15 26,11
Miercurea Ciuc 23,18 21,50 16,34 17,74 18,81 19,51 23,18 21,50 16,34 17,74 18,81 19,51
Oradea 28,02 29,34 30,09 30,94 30,28 29,73 25,22 25,88 26,50 26,80 26,55 26,19
Piatra Neam 24,42 26,29 26,85 27,43 27,80 26,56 21,36 23,58 25,48 25,17 24,73 24,06
Pite ti 26,05 29,28 30,70 28,15 25,62 27,96 26,05 29,28 30,70 28,15 25,62 27,96
Ploie ti 30,26 28,82 28,72 30,05 30,26 29,62 26,74 29,58 31,60 28,79 25,50 28,44
Re ia 26,67 27,70 28,40 30,54 27,65 28,19 27,70 28,40 30,54 27,65 23,42 27,54
Râmnicu Vâlcea 29,21 29,46 29,55 30,18 29,50 29,58 26,58 29,65 31,21 27,28 25,09 27,96
Satu Mare 28,52 28,82 29,64 28,94 28,80 28,94 28,52 28,82 29,64 28,94 28,80 28,94
Sfântu Gheorghe 21,62 24,85 25,67 26,32 25,41 24,77 15,96 18,58 19,92 19,19 17,79 18,29
Sibiu 23,65 25,49 25,63 26,70 26,43 25,58 23,17 24,94 26,73 25,97 24,01 24,96
Slatina 31,01 30,54 31,09 30,61 31,03 30,86 28,38 31,34 31,82 29,37 26,81 29,54
Slobozia 29,82 32,23 33,80 31,96 31,16 31,80 29,82 32,23 33,80 31,96 31,16 31,80
Suceava 22,16 23,96 25,35 26,39 27,11 25,00 21,08 23,23 25,03 24,94 24,53 23,76
Târgovi te 29,10 28,44 27,52 28,50 29,28 28,57 25,15 28,26 29,75 26,43 23,98 26,71
Târgu Jiu 26,58 27,25 28,34 28,95 28,84 27,99 24,61 25,68 26,86 26,65 25,77 25,91
Târgu Mure 27,00 27,62 27,70 26,98 27,65 27,39 27,00 27,62 27,70 26,98 27,65 27,39
Timi oara 26,61 28,58 29,14 30,13 30,47 28,99 22,13 23,21 24,50 24,88 26,35 24,21
Tulcea 29,41 27,39 27,08 29,61 32,18 29,13 25,86 28,35 30,38 29,41 27,39 28,28
Vaslui 28,95 29,62 31,33 30,93 30,99 30,36 28,95 29,62 31,33 30,93 30,99 30,36
Zalu 25,63 27,91 29,67 29,89 30,16 28,65 25,63 27,91 29,67 29,89 30,16 28,65
ALBA IULIA – ziua senin de var
Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 46,064
Longitudine [grd.] = 23,563
Altitudine [m] = 246,0
Ziua de calcul: 18.07.2007

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 24,4 18,4 69,3 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 23,2 17,6 70,8 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 22,4 17,7 74,6 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 21,0 17,4 79,8 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 19,5 17,0 85,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 18,8 16,8 88,6 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 18,8 17,2 90,5 14,5 84,6 10,0 257,0 681,5 712,6 332,1 10,0 10,0 10,0 19,9 10,0
8 7 19,3 17,4 89,0 14,7 219,7 25,9 341,8 643,0 582,7 196,2 25,9 25,9 25,9 51,8 25,9
9 8 20,0 17,2 84,0 14,5 395,2 41,0 471,9 712,3 559,5 103,0 41,0 41,0 41,0 82,0 41,0
10 9 21,6 16,9 74,4 14,1 558,3 115,0 546,2 688,5 458,5 53,0 53,0 53,0 53,0 106,0 53,0
11 10 23,8 17,6 68,4 14,7 696,3 238,1 564,3 596,3 315,4 62,2 62,2 62,2 62,2 124,3 62,2
12 11 26,0 18,7 64,2 15,6 803,0 335,4 530,5 455,0 153,3 68,7 68,7 68,7 68,7 137,4 68,7
13 12 28,0 18,9 57,8 15,7 869,8 397,6 447,6 277,9 72,6 72,6 72,6 72,6 157,2 145,2 72,6
14 13 30,3 19,3 52,1 16,0 891,9 419,1 323,4 81,5 73,9 73,9 73,9 73,9 312,5 147,7 73,9
15 14 32,4 19,9 47,7 16,4 870,2 399,4 169,3 72,6 72,6 72,6 72,6 262,5 438,0 145,2 72,6
16 15 33,0 20,1 46,8 16,6 754,8 319,5 70,5 70,5 70,5 70,5 135,8 411,9 488,0 141,0 70,5
17 16 34,8 19,1 39,8 15,5 657,3 231,8 64,1 64,1 64,1 64,1 283,7 542,3 520,8 128,1 64,1
18 17 35,0 19,2 39,7 15,6 529,4 119,7 55,0 55,0 55,0 55,0 413,4 626,5 504,9 109,9 55,0
19 18 35,6 19,0 38,0 15,4 402,9 41,5 41,5 41,5 41,5 93,4 546,5 703,8 473,1 83,0 41,5
20 19 35,0 18,4 37,9 14,9 228,2 26,7 26,7 26,7 26,7 186,7 572,3 638,3 346,0 53,3 26,7
21 20 34,0 18,4 39,9 14,9 65,9 9,1 9,1 9,1 9,1 211,0 460,3 445,3 174,8 18,1 9,1
22 21 32,2 19,3 46,8 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 29,8 18,9 52,1 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 27,0 18,4 59,6 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21
22

ALEXANDRIA – ziua senin de var


Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 43,978
Longitudine [grd.] = 25,353
Altitudine [m] = 75,5
Ziua de calcul: 22.07.2007

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 27,9 7,4 27,4 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 27,0 8,5 31,1 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 25,5 9,0 35,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 23,5 10,2 43,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 23,3 10,2 43,5 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 22,2 9,7 44,8 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 22,0 10,2 46,9 9,1 56,7 7,7 189,0 471,7 482,6 215,3 7,7 7,7 7,7 15,3 7,7
8 7 20,6 10,7 53,1 9,5 227,8 26,4 363,9 666,5 594,2 189,2 26,4 26,4 26,4 52,8 26,4
9 8 23,2 11,5 47,6 9,9 412,8 42,0 490,5 730,0 566,5 95,8 42,0 42,0 42,0 84,0 42,0
10 9 25,4 11,7 42,5 10,0 586,9 123,3 561,5 702,7 464,1 54,4 54,4 54,4 54,4 108,8 54,4
11 10 29,6 10,5 30,7 9,1 734,8 245,4 574,5 604,5 317,9 63,9 63,9 63,9 63,9 127,8 63,9
12 11 33,3 9,3 23,0 8,3 790,7 319,3 494,9 422,9 145,5 72,2 72,2 72,2 72,2 144,4 72,2
13 12 35,9 8,5 18,9 7,8 914,5 399,0 439,3 265,8 74,4 74,4 74,4 74,4 168,6 148,8 74,4
14 13 38,0 8,1 16,4 7,5 937,8 418,1 306,4 75,7 75,7 75,7 75,7 91,8 329,2 151,3 75,7
15 14 38,5 6,9 14,7 6,9 906,3 392,2 141,9 73,9 73,9 73,9 73,9 296,0 456,0 147,8 73,9
16 15 40,4 8,2 14,5 7,5 780,1 308,9 71,4 71,4 71,4 71,4 170,0 448,3 505,9 142,8 71,4
17 16 40,1 6,5 13,2 6,7 715,1 228,3 62,5 62,5 62,5 62,5 342,6 624,4 577,1 125,0 62,5
18 17 41,0 7,8 13,7 7,3 456,1 102,6 67,2 67,2 67,2 67,2 370,9 532,1 421,0 134,4 67,2
19 18 40,0 6,9 13,6 6,9 342,1 45,6 45,6 45,6 45,6 105,0 487,3 610,9 403,3 91,1 45,6
20 19 40,0 6,9 13,6 6,9 198,8 23,5 23,5 23,5 23,5 198,9 586,9 644,9 338,8 46,9 23,5
21 20 39,1 6,9 14,2 6,9 33,9 4,4 4,4 4,4 4,4 201,8 380,9 380,9 155,4 8,8 4,4
22 21 35,9 8,4 18,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 32,8 9,3 23,6 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 30,6 9,7 27,5 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BACU – ziua senin de var
Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 46,532
Longitudine [grd.] = 26,913
Altitudine [m] = 184,0
Ziua de calcul: 20.07.2007

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 25,0 15,6 56,1 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 23,7 15,0 58,0 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 24,8 15,3 55,4 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 21,6 14,5 63,8 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 20,5 15,8 74,3 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 20,2 15,6 75,0 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 19,3 15,3 77,9 12,9 83,4 14,8 179,4 419,9 423,1 187,1 14,8 14,8 14,8 29,5 14,8
8 7 19,8 15,2 75,0 12,8 229,9 34,1 319,8 556,8 487,7 152,8 34,1 34,1 34,1 68,2 34,1
9 8 22,1 16,5 70,8 13,8 353,0 56,5 375,1 527,1 403,4 76,5 56,5 56,5 56,5 113,0 56,5
10 9 25,2 16,5 58,5 13,6 476,2 137,8 426,7 506,6 330,6 69,8 69,8 69,8 69,8 139,6 69,8
11 10 27,5 16,3 50,3 13,3 631,0 242,6 488,5 489,8 245,8 71,0 71,0 71,0 71,0 141,9 71,0
12 11 29,5 15,1 41,7 12,3 832,2 369,1 534,0 427,1 111,0 70,0 70,0 70,0 70,0 140,0 70,0
13 12 31,7 12,7 31,4 10,4 892,2 425,2 440,1 240,3 73,5 73,5 73,5 73,5 204,2 146,9 73,5
14 13 34,1 12,0 26,3 9,9 902,3 436,8 304,0 74,1 74,1 74,1 74,1 111,6 357,1 148,1 74,1
15 14 35,0 13,5 27,7 10,9 753,2 353,6 136,0 79,8 79,8 79,8 79,8 274,1 410,8 159,6 79,8
16 15 36,7 13,3 24,9 10,7 693,9 297,0 75,5 75,5 75,5 75,5 161,8 419,1 475,2 150,9 75,5
17 16 36,5 11,4 22,1 9,4 596,9 209,3 68,1 68,1 68,1 68,1 294,7 529,8 494,4 136,2 68,1
18 17 36,5 11,5 22,3 9,5 505,9 100,7 52,9 52,9 52,9 52,9 444,6 654,8 512,3 105,7 52,9
19 18 35,9 11,8 23,5 9,7 347,5 40,1 40,1 40,1 40,1 108,2 525,9 659,0 429,6 80,2 40,1
20 19 34,9 13,0 26,8 10,5 191,9 23,0 23,0 23,0 23,0 200,9 572,8 622,6 321,1 46,0 23,0
21 20 33,4 13,5 30,1 10,9 38,2 5,1 5,1 5,1 5,1 208,9 425,1 407,1 145,2 10,2 5,1
22 21 30,3 14,7 38,7 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 29,7 12,0 33,5 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 29,2 11,9 34,5 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23
24

BAIA MARE – ziua senin de var


Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 47,661
Longitudine [grd.] = 23,492
Altitudine [m] = 216,0
Ziua de calcul: 20.07.2007

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 25,2 14,4 51,1 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 24,0 12,7 49,2 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 23,2 13,2 53,4 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 23,1 12,7 51,8 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 21,9 13,0 57,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 21,3 13,4 60,7 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 21,2 13,1 59,9 11,1 54,6 10,7 130,7 332,9 346,4 163,2 10,7 10,7 10,7 21,4 10,7
8 7 21,3 13,5 61,2 11,4 190,1 35,5 262,2 471,6 425,6 151,0 35,5 35,5 35,5 70,9 35,5
9 8 22,9 15,0 61,2 12,5 393,4 40,7 481,9 715,7 554,1 91,7 40,7 40,7 40,7 81,4 40,7
10 9 25,2 16,4 58,1 13,5 552,4 130,0 558,8 691,0 449,1 52,4 52,4 52,4 52,4 104,8 52,4
11 10 28,2 17,3 51,7 14,2 690,1 257,9 581,9 601,1 304,2 61,5 61,5 61,5 61,5 123,0 61,5
12 11 30,7 17,0 43,9 13,8 744,8 336,8 512,3 428,6 134,6 69,7 69,7 69,7 69,7 139,4 69,7
13 12 32,4 16,2 37,8 13,0 811,0 398,9 440,0 266,5 73,8 73,8 73,8 73,8 167,4 147,6 73,8
14 13 33,4 14,2 31,4 11,4 829,7 418,9 324,0 83,3 75,0 75,0 75,0 75,0 312,3 150,0 75,0
15 14 35,2 15,6 31,2 12,4 810,4 400,4 180,5 73,8 73,8 73,8 73,8 249,5 429,0 147,6 73,8
16 15 35,6 15,7 30,8 12,5 756,8 345,8 70,3 70,3 70,3 70,3 121,3 417,9 510,9 140,6 70,3
17 16 36,3 13,3 25,4 10,7 665,3 256,1 64,3 64,3 64,3 64,3 276,3 556,0 547,6 128,5 64,3
18 17 37,1 11,2 21,2 9,3 570,0 143,0 53,4 53,4 53,4 53,4 441,0 691,2 567,8 106,8 53,4
19 18 36,3 13,5 25,7 10,8 408,8 41,8 41,8 41,8 41,8 81,5 548,2 718,2 492,0 83,5 41,8
20 19 36,1 13,7 26,4 11,0 237,1 27,3 27,3 27,3 27,3 183,6 584,4 658,8 363,3 54,6 27,3
21 20 34,4 13,1 27,8 10,6 73,0 10,0 10,0 10,0 10,0 213,8 472,0 459,6 183,8 19,9 10,0
22 21 29,9 18,8 51,5 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 27,1 16,6 52,6 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 26,2 15,1 50,4 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BISTRI
A – ziua senin de var
Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 47,149
Longitudine [grd.] = 24,514
Altitudine [m] = 366,0
Ziua de calcul: 18.07.2007

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 19,7 15,5 76,6 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 18,4 14,7 78,9 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 18,1 14,2 77,8 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 17,5 13,7 78,6 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 17,1 13,7 80,5 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 16,5 13,4 82,0 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 16,2 13,4 83,5 11,5 75,9 10,3 190,9 486,3 502,9 230,9 10,3 10,3 10,3 20,6 10,3
8 7 16,6 13,4 81,5 11,5 238,2 27,6 360,2 662,0 592,2 191,6 27,6 27,6 27,6 55,1 27,6
9 8 19,2 14,2 72,8 12,0 410,2 42,1 486,5 719,0 555,0 90,5 42,1 42,1 42,1 84,1 42,1
10 9 22,1 15,0 64,1 12,5 567,5 132,2 556,4 686,0 445,1 53,6 53,6 53,6 53,6 107,1 53,6
11 10 24,7 17,0 62,4 14,1 704,7 257,5 575,2 592,6 299,4 62,5 62,5 62,5 62,5 125,0 62,5
12 11 28,0 16,5 49,7 13,5 810,3 356,2 540,5 448,6 134,3 68,9 68,9 68,9 68,9 137,8 68,9
13 12 29,6 15,6 42,9 12,7 881,0 420,9 458,2 269,9 73,0 73,0 73,0 73,0 179,7 145,9 73,0
14 13 30,7 13,0 34,0 10,7 895,3 438,0 327,7 73,9 73,9 73,9 73,9 79,0 335,0 147,7 73,9
15 14 32,3 15,5 36,5 12,5 876,1 417,4 170,6 72,7 72,7 72,7 72,7 278,9 462,3 145,3 72,7
16 15 32,8 13,7 31,6 11,1 802,8 350,6 68,4 68,4 68,4 68,4 142,4 455,3 541,5 136,8 68,4
17 16 33,1 16,2 36,4 13,0 697,7 251,4 62,0 62,0 62,0 62,0 307,2 598,2 575,1 123,9 62,0
18 17 33,6 15,8 34,7 12,7 563,2 125,9 53,0 53,0 53,0 53,0 454,7 693,9 557,7 106,0 53,0
19 18 32,7 13,4 31,2 10,9 399,5 41,1 41,1 41,1 41,1 95,7 556,2 714,9 478,9 82,2 41,1
20 19 32,8 14,1 32,4 11,4 223,6 26,2 26,2 26,2 26,2 190,6 575,6 638,8 343,1 52,4 26,2
21 20 31,4 16,7 41,4 13,5 64,2 8,8 8,8 8,8 8,8 214,8 461,1 442,4 169,8 17,6 8,8
22 21 27,5 18,8 59,1 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 22,7 17,5 72,4 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 21,6 15,9 70,2 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25
26

BOTO ANI – ziua senin de var


Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 47,736
Longitudine [grd.] = 26,646
Altitudine [m] = 161,0
Ziua de calcul: 13.09.2006

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 10,7 8,7 87,7 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 10,4 8,5 88,3 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 10,1 8,4 88,9 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 9,8 8,2 89,6 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 9,0 7,6 90,9 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 8,8 7,4 90,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 8,3 7,0 91,5 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 7 8,7 7,4 91,5 7,9 64,7 18,8 261,9 359,0 253,2 12,7 12,7 12,7 12,7 25,4 12,7
9 8 8,3 7,0 91,5 7,7 226,4 148,9 485,5 557,6 322,9 33,9 33,9 33,9 33,9 67,8 33,9
10 9 11,5 10,1 91,1 9,4 421,7 330,7 687,1 666,4 280,7 43,3 43,3 43,3 43,3 86,6 43,3
11 10 14,9 10,7 76,2 9,7 564,0 470,5 712,2 568,2 122,8 53,7 53,7 53,7 53,7 107,4 53,7
12 11 17,2 10,1 62,8 9,2 668,6 574,7 669,7 408,0 60,8 60,8 60,8 60,8 178,6 121,5 60,8
13 12 19,3 9,2 51,8 8,6 724,5 631,0 566,2 207,4 64,4 64,4 64,4 64,4 363,9 128,7 64,4
14 13 20,8 9,8 49,1 8,9 734,9 641,3 419,8 65,0 65,0 65,0 65,0 139,5 525,2 129,9 65,0
15 14 22,0 8,8 42,7 8,3 693,1 599,2 240,1 62,3 62,3 62,3 62,3 347,7 643,8 124,5 62,3
16 15 22,9 9,0 41,1 8,4 605,0 510,9 56,4 56,4 56,4 56,4 66,8 525,6 709,5 112,8 56,4
17 16 22,9 8,8 40,6 8,3 475,9 382,9 47,3 47,3 47,3 47,3 237,0 651,3 711,7 94,5 47,3
18 17 22,9 8,5 39,6 8,1 313,1 225,7 34,3 34,3 34,3 34,3 365,4 693,9 636,1 68,6 34,3
19 18 22,5 8,4 40,5 8,1 133,5 63,5 17,1 17,1 17,1 17,1 394,7 597,5 460,4 34,1 17,1
20 19 21,7 8,8 43,5 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 20 19,3 9,7 53,7 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 21 15,8 10,8 72,1 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 13,4 10,2 80,9 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 11,9 9,8 87,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BRILA – ziua senin de var
Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 45,207
Longitudine [grd.] = 27,920
Altitudine [m] = 14,5
Ziua de calcul: 21.07.2007

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 22,4 11,4 49,8 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 20,9 12,8 59,9 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 18,9 12,9 67,9 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 18,4 13,0 70,6 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 17,0 13,6 80,3 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 15,2 12,0 81,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 14,8 11,9 83,0 10,5 90,0 12,1 219,4 510,7 509,9 217,5 12,1 12,1 12,1 24,1 12,1
8 7 17,3 16,1 92,5 13,6 265,7 29,9 392,0 686,0 595,8 174,0 29,9 29,9 29,9 59,8 29,9
9 8 22,7 12,5 52,5 10,6 445,6 44,6 509,1 728,6 547,4 71,6 44,6 44,6 44,6 89,1 44,6
10 9 26,0 12,4 42,7 10,4 611,0 153,7 570,4 686,0 432,5 56,2 56,2 56,2 56,2 112,3 56,2
11 10 29,3 11,6 33,6 9,8 749,6 273,4 575,1 577,9 280,2 65,0 65,0 65,0 65,0 129,9 65,0
12 11 31,6 10,6 27,6 9,1 854,9 365,2 527,1 421,9 111,2 71,2 71,2 71,2 71,2 142,3 71,2
13 12 33,8 8,4 21,1 7,8 909,7 416,3 425,9 229,5 74,3 74,3 74,3 74,3 206,4 148,6 74,3
14 13 35,4 9,6 20,9 8,4 925,4 428,9 288,5 75,1 75,1 75,1 75,1 127,1 362,0 150,2 75,1
15 14 37,0 7,8 17,0 7,4 881,2 392,9 120,3 72,7 72,7 72,7 72,7 325,6 478,0 145,3 72,7
16 15 37,3 11,2 21,0 9,3 806,3 323,2 68,2 68,2 68,2 68,2 196,2 504,2 556,9 136,4 68,2
17 16 37,6 9,2 18,0 8,1 687,2 217,5 60,9 60,9 60,9 60,9 360,7 641,6 582,2 121,7 60,9
18 17 37,8 8,4 17,0 7,7 534,9 87,2 50,7 50,7 50,7 50,7 499,6 722,0 551,2 101,4 50,7
19 18 37,8 7,9 16,3 7,4 358,8 37,6 37,6 37,6 37,6 126,3 586,2 724,7 460,7 75,1 37,6
20 19 36,8 7,8 17,1 7,4 173,8 21,1 21,1 21,1 21,1 206,3 571,5 614,3 309,6 42,2 21,1
21 20 35,7 10,0 21,1 8,6 22,6 2,8 2,8 2,8 2,8 208,6 259,3 259,3 136,6 5,5 2,8
22 21 28,6 14,4 42,0 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 26,6 16,6 54,1 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 25,8 12,7 44,0 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27
28

BRAOV – ziua senin de var


Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 45,696
Longitudine [grd.] = 25,526
Altitudine [m] = 534,0
Ziua de calcul: 20.07.2007

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 21,2 11,1 52,3 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 20,0 10,5 54,4 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 17,8 10,9 63,9 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 16,8 10,8 67,9 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 16,6 10,8 68,7 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 14,4 10,9 79,4 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 13,9 10,4 79,3 9,5 72,8 9,9 197,7 490,2 501,4 224,6 9,9 9,9 9,9 19,7 9,9
8 7 14,4 10,9 79,4 9,8 240,5 27,7 368,2 668,7 593,7 187,2 27,7 27,7 27,7 55,4 27,7
9 8 18,0 12,7 71,0 10,9 419,1 42,7 493,4 725,8 558,0 88,3 42,7 42,7 42,7 85,3 42,7
10 9 21,3 12,8 58,5 10,9 585,1 134,5 563,3 694,0 450,2 54,6 54,6 54,6 54,6 109,1 54,6
11 10 24,6 12,4 46,7 10,5 723,3 256,9 574,5 592,7 301,0 63,5 63,5 63,5 63,5 127,0 63,5
12 11 26,9 13,1 42,6 10,9 829,9 352,4 534,0 443,6 134,3 69,9 69,9 69,9 69,9 139,7 69,9
13 12 28,7 12,5 36,8 10,4 830,7 382,7 411,9 243,9 75,0 75,0 75,0 75,0 173,2 150,0 75,0
14 13 31,3 13,9 34,8 11,3 861,6 404,9 296,6 76,7 76,7 76,7 76,7 93,9 321,0 153,3 76,7
15 14 33,8 8,3 20,8 7,7 770,7 352,9 144,6 80,9 80,9 80,9 80,9 262,9 401,9 161,8 80,9
16 15 34,7 9,4 21,4 8,3 652,4 277,1 86,0 86,0 86,0 86,0 154,4 373,8 424,6 172,0 86,0
17 16 33,9 7,9 20,1 7,5 564,8 201,7 78,1 78,1 78,1 78,1 267,9 470,2 442,8 156,1 78,1
18 17 34,7 8,9 20,6 8,0 410,1 104,5 70,1 70,1 70,1 70,1 321,7 460,4 370,4 140,1 70,1
19 18 34,3 10,8 23,9 9,1 291,8 52,2 52,2 52,2 52,2 93,7 376,3 469,0 317,6 104,4 52,2
20 19 32,9 11,3 26,9 9,5 160,7 30,6 30,6 30,6 30,6 140,6 383,5 419,7 228,0 61,2 30,6
21 20 31,4 13,8 34,3 11,2 40,8 9,1 9,1 9,1 9,1 149,0 311,2 296,4 113,3 18,2 9,1
22 21 28,5 13,4 39,4 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 25,6 12,1 42,8 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 24,5 12,0 45,6 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BUCURETI – ziua senin de var
Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 44,511
Longitudine [grd.] = 26,078
Altitudine [m] = 90,0
Ziua de calcul: 23.07.2007

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 25,8 14,7 50,3 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 23,9 14,1 54,1 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 22,4 14,3 60,0 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 23,0 14,8 59,9 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 20,4 13,8 65,6 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 19,5 13,8 69,8 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 19,4 14,2 72,0 12,0 75,2 13,9 205,3 491,9 498,5 221,1 13,9 13,9 13,9 27,7 13,9
8 7 19,3 14,9 75,4 12,5 196,2 36,2 272,0 475,2 421,2 141,7 36,2 36,2 36,2 72,4 36,2
9 8 24,4 17,6 65,7 14,6 310,3 55,3 327,6 466,0 363,7 80,8 55,3 55,3 55,3 110,5 55,3
10 9 29,4 17,3 48,1 14,1 545,7 129,0 518,1 636,3 414,5 55,8 55,8 55,8 55,8 111,5 55,8
11 10 33,2 15,9 35,7 12,8 725,4 254,4 570,0 588,8 299,8 63,3 63,3 63,3 63,3 126,5 63,3
12 11 34,9 15,0 30,6 12,0 831,9 346,8 525,8 437,6 133,8 69,6 69,6 69,6 69,6 139,2 69,6
13 12 35,5 14,7 29,0 11,7 893,2 402,0 431,6 251,2 73,2 73,2 73,2 73,2 179,8 146,3 73,2
14 13 38,1 15,4 26,5 12,2 912,5 418,5 299,5 74,2 74,2 74,2 74,2 99,9 335,8 148,4 74,2
15 14 38,2 14,7 25,1 11,6 883,7 392,6 137,8 72,5 72,5 72,5 72,5 300,3 460,0 145,0 72,5
16 15 40,1 14,4 22,2 11,3 811,8 327,9 68,3 68,3 68,3 68,3 176,4 480,8 543,6 136,6 68,3
17 16 39,8 12,9 20,6 10,3 694,5 227,0 61,2 61,2 61,2 61,2 339,7 620,9 574,2 122,3 61,2
18 17 39,9 13,1 20,7 10,4 543,9 101,3 51,3 51,3 51,3 51,3 478,6 705,7 549,4 102,5 51,3
19 18 39,5 13,2 21,3 10,5 372,3 38,6 38,6 38,6 38,6 111,4 573,4 722,1 470,4 77,1 38,6
20 19 38,0 11,1 20,1 9,2 188,1 22,5 22,5 22,5 22,5 196,5 575,6 630,7 329,5 44,9 22,5
21 20 36,6 10,4 20,6 8,8 29,4 3,8 3,8 3,8 3,8 201,6 332,3 332,3 150,9 7,5 3,8
22 21 34,3 9,9 22,6 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 31,0 9,2 26,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 28,9 8,9 28,7 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29
30

BUZU – ziua senin de var


Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 45,133
Longitudine [grd.] = 26,852
Altitudine [m] = 97,0
Ziua de calcul: 21.07.2007

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 26,9 8,1 30,5 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 26,5 10,2 35,9 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 23,9 11,1 44,4 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 23,3 10,9 45,4 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 22,8 10,8 46,7 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 22,0 11,0 49,5 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 21,8 10,3 47,9 9,2 80,7 10,8 212,1 507,6 512,1 222,9 10,8 10,8 10,8 21,6 10,8
8 7 21,5 10,5 49,3 9,3 254,4 28,8 384,5 684,7 600,7 181,6 28,8 28,8 28,8 57,6 28,8
9 8 22,9 10,5 45,5 9,3 435,7 43,7 505,7 733,7 557,5 80,4 43,7 43,7 43,7 87,4 43,7
10 9 25,6 10,7 39,1 9,3 602,1 144,1 569,6 693,9 444,3 55,5 55,5 55,5 55,5 110,9 55,5
11 10 28,6 10,6 32,7 9,2 739,2 264,3 574,6 585,9 291,7 64,3 64,3 64,3 64,3 128,5 64,3
12 11 31,6 11,6 29,4 9,7 844,6 357,0 528,8 432,1 123,5 70,5 70,5 70,5 70,5 141,0 70,5
13 12 33,5 10,6 24,7 9,0 909,8 414,0 434,8 244,3 74,2 74,2 74,2 74,2 194,2 148,4 74,2
14 13 34,6 8,9 20,7 8,0 928,0 429,2 299,2 75,2 75,2 75,2 75,2 112,4 351,8 150,3 75,2
15 14 35,7 7,4 17,6 7,2 901,0 402,4 133,8 73,6 73,6 73,6 73,6 317,1 478,3 147,1 73,6
16 15 36,5 5,2 14,6 6,2 825,6 333,4 69,1 69,1 69,1 69,1 187,0 500,1 560,7 138,2 69,1
17 16 37,1 4,1 13,0 5,7 705,8 227,9 61,9 61,9 61,9 61,9 354,5 641,7 589,3 123,7 61,9
18 17 37,3 4,3 13,1 5,8 553,0 97,3 51,8 51,8 51,8 51,8 497,4 727,4 561,7 103,6 51,8
19 18 37,4 4,3 13,0 5,8 375,3 38,8 38,8 38,8 38,8 120,2 588,9 735,4 473,7 77,5 38,8
20 19 36,9 5,2 14,3 6,2 187,1 22,4 22,4 22,4 22,4 204,0 580,4 629,9 323,5 44,7 22,4
21 20 35,9 8,5 18,9 7,8 30,2 3,9 3,9 3,9 3,9 208,5 341,4 341,4 146,0 7,7 3,9
22 21 32,6 7,8 21,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 30,8 9,2 26,2 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 29,3 10,5 31,2 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CLRAI – ziua senin de var
Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 44,206
Longitudine [grd.] = 27,338
Altitudine [m] = 18,7
Ziua de calcul: 23.07.2007

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 30,2 9,7 28,1 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 29,7 10,2 29,8 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 29,3 10,2 30,5 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 28,6 10,2 31,7 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 24,4 11,5 44,5 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 24,9 11,7 43,7 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 23,5 12,2 49,2 10,4 74,8 10,1 211,2 497,9 498,8 213,4 10,1 10,1 10,1 20,1 10,1
8 7 23,9 12,4 48,5 10,5 248,4 28,3 381,7 674,6 588,9 174,8 28,3 28,3 28,3 56,6 28,3
9 8 26,2 14,5 48,4 11,9 434,5 43,5 505,5 731,2 554,0 77,8 43,5 43,5 43,5 87,0 43,5
10 9 29,9 12,1 33,5 10,1 605,5 144,4 569,6 693,6 443,9 55,5 55,5 55,5 55,5 111,0 55,5
11 10 31,1 10,8 28,6 9,2 746,3 263,3 573,4 585,4 292,2 64,5 64,5 64,5 64,5 129,0 64,5
12 11 33,4 10,7 25,1 9,1 850,6 353,5 523,5 428,2 123,5 70,7 70,7 70,7 70,7 141,3 70,7
13 12 35,9 10,7 21,8 9,0 915,7 408,7 427,1 238,9 74,3 74,3 74,3 74,3 194,4 148,6 74,3
14 13 38,9 8,9 16,5 7,9 928,3 420,4 288,3 75,0 75,0 75,0 75,0 118,6 350,1 149,9 75,0
15 14 40,4 9,1 15,5 8,0 841,7 368,5 120,4 75,0 75,0 75,0 75,0 304,3 444,7 150,0 75,0
16 15 41,3 5,9 11,9 6,4 706,3 282,5 75,9 75,9 75,9 75,9 179,7 429,3 471,9 151,8 75,9
17 16 41,7 8,2 13,6 7,5 606,3 196,6 68,4 68,4 68,4 68,4 313,8 543,7 495,2 136,7 68,4
18 17 41,1 6,6 12,5 6,7 508,4 87,8 52,7 52,7 52,7 52,7 465,3 671,3 515,0 105,3 52,7
19 18 40,6 6,3 12,7 6,6 362,9 37,7 37,7 37,7 37,7 123,7 590,1 733,0 468,6 75,4 37,7
20 19 39,9 5,6 12,5 6,3 172,7 20,9 20,9 20,9 20,9 202,6 573,5 620,7 316,5 41,7 20,9
21 20 38,5 8,1 15,9 7,5 19,3 2,2 2,2 2,2 2,2 212,3 225,7 225,7 147,0 4,4 2,2
22 21 36,3 5,0 14,5 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 33,9 6,0 17,7 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 33,0 5,3 17,7 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31
32

CLUJ-NAPOCA – ziua senin de var


Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 46,778
Longitudine [grd.] = 23,571
Altitudine [m] = 410,0
Ziua de calcul: 18.07.2007

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 22,4 17,5 73,6 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 21,2 17,5 79,4 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 20,5 16,9 79,9 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 20,5 16,5 77,7 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 19,2 16,0 82,0 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 18,4 15,7 84,0 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 17,9 15,1 83,9 12,8 64,4 8,8 177,5 466,0 486,8 227,5 8,8 8,8 8,8 17,6 8,8
8 7 17,6 15,0 84,8 12,7 225,1 26,4 348,1 651,8 589,1 196,8 26,4 26,4 26,4 52,7 26,4
9 8 18,9 15,0 77,9 12,6 397,7 41,1 476,8 715,4 559,1 99,3 41,1 41,1 41,1 82,2 41,1
10 9 21,8 16,0 69,4 13,3 560,1 121,1 553,0 692,0 456,6 53,0 53,0 53,0 53,0 106,0 53,0
11 10 24,5 16,2 59,9 13,4 695,6 245,7 570,7 597,7 310,9 62,0 62,0 62,0 62,0 124,0 62,0
12 11 26,5 17,9 59,2 14,8 801,2 344,3 537,4 455,8 147,2 68,5 68,5 68,5 68,5 136,9 68,5
13 12 28,8 18,1 52,5 14,9 878,3 412,4 460,5 281,4 72,8 72,8 72,8 72,8 165,4 145,6 72,8
14 13 32,4 14,1 33,1 11,4 899,4 434,0 333,9 81,6 74,1 74,1 74,1 74,1 323,2 148,1 74,1
15 14 32,5 15,2 35,3 12,2 877,7 413,8 177,3 72,8 72,8 72,8 72,8 265,9 450,4 145,5 72,8
16 15 33,4 15,3 33,9 12,3 816,3 354,1 69,1 69,1 69,1 69,1 135,8 448,4 538,8 138,2 69,1
17 16 33,7 13,8 30,1 11,1 710,7 256,2 62,7 62,7 62,7 62,7 301,6 594,0 575,2 125,4 62,7
18 17 33,9 14,0 30,4 11,3 572,7 131,3 53,7 53,7 53,7 53,7 448,2 689,2 558,0 107,3 53,7
19 18 33,7 13,9 30,4 11,2 410,5 41,9 41,9 41,9 41,9 90,9 554,1 717,2 484,8 83,8 41,9
20 19 33,2 13,6 30,7 11,0 236,0 27,3 27,3 27,3 27,3 189,4 585,9 655,2 356,6 54,5 27,3
21 20 32,2 13,3 31,7 10,8 71,5 9,7 9,7 9,7 9,7 218,5 477,2 462,0 181,9 19,4 9,7
22 21 30,6 14,7 38,1 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 27,0 17,1 54,9 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 25,5 15,5 54,1 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CONSTANA – ziua senin de var
Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 44,214
Longitudine [grd.] = 28,646
Altitudine [m] = 12,8
Ziua de calcul: 23.07.2007

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 29,8 10,2 29,7 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 28,8 10,7 32,4 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 29,3 10,0 30,1 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 28,3 10,1 32,2 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 28,4 10,0 31,7 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 28,3 10,0 31,8 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 27,9 9,9 32,5 8,8 89,7 11,9 220,8 498,6 491,3 203,2 11,9 11,9 11,9 23,7 11,9
8 7 27,6 9,8 32,7 8,7 267,3 29,9 394,9 678,5 582,1 162,3 29,9 29,9 29,9 59,8 29,9
9 8 27,6 11,7 37,2 9,9 450,7 44,7 513,0 724,4 537,6 62,1 44,7 44,7 44,7 89,4 44,7
10 9 29,5 11,6 33,2 9,8 617,6 161,9 571,8 679,8 422,5 56,4 56,4 56,4 56,4 112,7 56,4
11 10 32,5 11,6 28,0 9,7 740,7 274,0 560,8 556,7 264,3 64,4 64,4 64,4 64,4 128,7 64,4
12 11 30,8 17,9 46,2 14,6 847,1 363,1 513,0 403,7 99,3 70,6 70,6 70,6 70,6 141,2 70,6
13 12 32,5 14,8 34,4 11,9 896,4 409,4 408,9 212,0 73,5 73,5 73,5 73,5 213,1 147,0 73,5
14 13 33,0 17,3 39,5 14,0 910,8 419,7 272,0 74,3 74,3 74,3 74,3 140,1 365,0 148,5 74,3
15 14 34,5 15,3 31,8 12,2 873,8 386,1 105,9 72,1 72,1 72,1 72,1 338,2 482,3 144,2 72,1
16 15 34,5 14,9 31,0 11,9 784,8 310,3 67,0 67,0 67,0 67,0 206,3 507,4 550,5 133,9 67,0
17 16 33,6 17,4 38,3 14,0 664,7 205,2 59,5 59,5 59,5 59,5 366,7 639,7 572,7 119,0 59,5
18 17 33,4 16,4 36,4 13,2 506,6 76,0 48,9 48,9 48,9 48,9 495,0 706,8 533,3 97,8 48,9
19 18 31,8 18,3 44,7 14,9 333,6 35,7 35,7 35,7 35,7 129,3 575,5 705,5 443,1 71,3 35,7
20 19 32,4 16,3 38,1 13,1 144,7 20,1 20,1 20,1 20,1 187,9 507,3 541,2 269,9 40,1 20,1
21 20 31,4 15,7 38,9 12,7 9,8 1,4 1,4 1,4 1,4 107,9 107,9 107,9 107,9 2,7 1,4
22 21 30,9 14,7 37,5 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 30,6 14,1 36,8 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 29,6 14,1 38,8 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33
34

CRAIOVA – ziua senin de var


Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 44,300
Longitudine [grd.] = 23,800
Altitudine [m] = 113,0
Ziua de calcul: 23.07.2007

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 32,3 4,8 17,8 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 32,7 5,5 18,3 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 30,7 7,1 22,9 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 29,7 7,7 25,1 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 28,6 7,6 26,7 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 26,7 8,1 30,8 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 24,5 8,9 37,1 8,3 41,8 6,3 163,6 423,0 438,3 200,5 6,3 6,3 6,3 12,6 6,3
8 7 23,7 9,6 40,7 8,7 209,5 24,6 352,8 659,5 594,2 195,3 24,6 24,6 24,6 49,1 24,6
9 8 24,2 10,6 42,3 9,3 393,1 40,4 484,0 730,5 572,7 103,1 40,4 40,4 40,4 80,7 40,4
10 9 25,5 12,1 43,1 10,2 567,5 114,1 560,6 709,7 474,1 53,0 53,0 53,0 53,0 105,9 53,0
11 10 27,9 11,3 35,5 9,6 715,9 238,5 578,2 615,9 329,4 62,6 62,6 62,6 62,6 125,2 62,6
12 11 31,8 11,0 27,9 9,3 826,8 335,5 539,0 467,3 162,5 69,3 69,3 69,3 69,3 138,5 69,3
13 12 34,8 11,8 24,9 9,7 905,6 401,2 455,5 286,2 73,7 73,7 73,7 73,7 155,1 147,4 73,7
14 13 37,7 8,6 17,3 7,8 939,8 427,6 328,4 81,2 75,5 75,5 75,5 75,5 320,4 151,0 75,5
15 14 37,8 4,8 13,2 6,0 913,2 405,7 165,0 74,0 74,0 74,0 74,0 277,0 452,1 148,0 74,0
16 15 38,1 6,0 14,1 6,5 843,3 344,4 70,0 70,0 70,0 70,0 155,2 464,8 543,2 140,0 70,0
17 16 37,7 5,7 14,2 6,4 731,2 247,1 63,3 63,3 63,3 63,3 324,6 616,6 584,6 126,6 63,3
18 17 37,7 5,3 13,7 6,2 579,1 121,7 53,6 53,6 53,6 53,6 469,9 710,4 566,2 107,1 53,6
19 18 37,4 6,8 15,5 6,9 407,1 41,2 41,2 41,2 41,2 98,1 576,0 740,6 495,5 82,3 41,2
20 19 36,4 5,0 14,4 6,1 219,8 25,4 25,4 25,4 25,4 192,2 598,6 669,2 362,7 50,7 25,4
21 20 34,9 3,2 13,8 5,4 47,2 6,3 6,3 6,3 6,3 204,0 453,6 441,1 173,9 12,5 6,3
22 21 32,7 4,6 17,2 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 29,8 6,2 22,7 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 28,8 5,8 23,2 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DEVA – ziua senin de var
Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 45,865
Longitudine [grd.] = 22,899
Altitudine [m] = 240,0
Ziua de calcul: 20.07.2007

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 24,9 14,3 51,6 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 22,2 15,3 64,7 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 20,7 15,7 72,8 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 19,4 15,7 79,2 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 19,0 15,4 79,9 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 18,2 14,7 79,9 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 17,8 13,8 77,2 11,7 73,0 8,6 258,3 694,6 729,1 341,5 8,6 8,6 8,6 17,3 8,6
8 7 18,0 14,0 77,6 11,9 209,0 24,8 339,6 643,8 585,4 198,5 24,8 24,8 24,8 49,5 24,8
9 8 22,5 14,5 60,6 12,1 388,8 40,3 476,4 723,5 570,4 106,7 40,3 40,3 40,3 80,5 40,3
10 9 23,0 12,9 53,0 10,9 556,5 112,1 555,2 703,8 471,0 52,6 52,6 52,6 52,6 105,1 52,6
11 10 25,3 13,2 47,0 11,0 698,1 238,0 575,4 612,0 326,3 61,9 61,9 61,9 61,9 123,8 61,9
12 11 28,1 14,5 43,6 11,9 812,3 339,7 545,6 472,1 162,4 68,8 68,8 68,8 68,8 137,5 68,8
13 12 31,4 13,1 32,8 10,7 825,6 379,3 432,4 275,8 74,6 74,6 74,6 74,6 147,8 149,1 74,6
14 13 33,6 12,6 28,1 10,3 846,3 400,3 316,5 91,7 75,9 75,9 75,9 75,9 294,1 151,7 75,9
15 14 36,0 14,1 27,3 11,3 843,0 390,6 175,9 75,5 75,5 75,5 75,5 248,5 420,7 150,9 75,5
16 15 37,8 8,1 16,5 7,5 781,6 335,0 71,6 71,6 71,6 71,6 131,0 419,0 503,4 143,2 71,6
17 16 38,3 8,5 16,5 7,7 681,8 245,5 65,2 65,2 65,2 65,2 285,0 556,4 540,0 130,3 65,2
18 17 37,7 9,0 17,7 8,0 553,8 131,1 56,2 56,2 56,2 56,2 423,8 651,0 529,7 112,4 56,2
19 18 37,0 7,2 16,3 7,1 369,9 48,4 48,4 48,4 48,4 85,6 471,0 608,8 418,3 96,7 48,4
20 19 36,6 9,7 19,6 8,4 211,9 31,8 31,8 31,8 31,8 159,9 486,0 546,0 304,9 63,6 31,8
21 20 35,4 13,0 26,1 10,5 61,6 13,6 13,6 13,6 13,6 152,7 331,5 324,1 134,8 27,2 13,6
22 21 29,2 15,9 44,5 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 27,4 15,2 47,2 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 26,8 14,9 48,0 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35
36

DR. TR. SEVERIN – ziua senin de var


Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 44,626
Longitudine [grd.] = 22,626
Altitudine [m] = 77,0
Ziua de calcul: 21.07.2007

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 26,8 12,3 40,5 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 26,8 11,7 38,9 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 25,9 11,0 39,2 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 25,5 13,5 47,3 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 25,2 11,3 41,7 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 24,1 12,7 48,9 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 23,3 10,9 45,4 9,5 38,5 5,1 163,9 429,6 429,6 219,5 5,1 5,1 5,1 10,2 5,1
8 7 23,5 10,9 44,9 9,5 170,0 32,4 248,7 461,5 422,9 155,6 32,4 32,4 32,4 64,7 32,4
9 8 24,2 12,9 49,1 10,8 287,8 51,8 314,7 468,5 378,2 96,6 51,8 51,8 51,8 103,5 51,8
10 9 24,8 13,9 50,5 11,5 447,2 101,2 414,5 524,0 365,5 66,6 66,6 66,6 66,6 133,2 66,6
11 10 27,3 13,4 42,4 11,1 613,0 204,6 487,9 526,0 296,6 69,4 69,4 69,4 69,4 138,7 69,4
12 11 31,4 11,4 29,4 9,6 822,9 329,0 543,7 480,4 176,3 69,3 69,3 69,3 69,3 138,5 69,3
13 12 34,2 10,4 23,5 8,9 897,7 394,9 460,5 299,4 73,6 73,6 73,6 73,6 141,1 147,2 73,6
14 13 35,5 10,0 21,3 8,6 926,7 420,6 334,6 96,7 75,2 75,2 75,2 75,2 304,2 150,4 75,2
15 14 37,3 9,7 19,0 8,4 913,4 406,2 177,6 74,4 74,4 74,4 74,4 260,2 440,4 148,7 74,4
16 15 38,1 7,3 15,4 7,1 737,6 306,5 78,4 78,4 78,4 78,4 136,8 389,2 459,4 156,7 78,4
17 16 38,7 5,1 12,8 6,1 646,2 227,4 71,6 71,6 71,6 71,6 274,5 514,4 494,8 143,2 71,6
18 17 38,8 4,6 12,4 5,9 522,8 124,2 61,8 61,8 61,8 61,8 395,3 595,9 483,6 123,6 61,8
19 18 39,9 4,7 11,7 5,9 426,2 42,7 42,7 42,7 42,7 92,2 572,0 741,8 502,0 85,4 42,7
20 19 38,4 5,1 13,0 6,1 238,8 27,2 27,2 27,2 27,2 189,0 600,8 676,6 372,0 54,4 27,2
21 20 37,4 6,0 14,6 6,5 64,0 8,6 8,6 8,6 8,6 212,4 477,7 468,2 189,4 17,2 8,6
22 21 35,2 7,3 18,1 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 30,0 10,2 29,4 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 28,9 11,5 34,0 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FOCANI – ziua senin de var
Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 45,688
Longitudine [grd.] = 27,200
Altitudine [m] = 57,0
Ziua de calcul: 20.07.2007

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 27,6 12,3 38,7 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 24,3 13,4 50,6 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 23,1 13,8 55,7 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 21,0 14,3 65,6 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 21,3 14,5 65,0 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 21,3 14,6 65,5 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 19,0 14,3 74,3 12,1 81,3 14,4 179,0 418,1 420,7 185,3 14,4 14,4 14,4 28,8 14,4
8 7 20,0 15,3 74,1 12,8 230,6 34,2 320,4 558,6 489,6 153,8 34,2 34,2 34,2 68,3 34,2
9 8 23,1 15,8 63,4 13,1 356,5 56,9 375,6 529,7 406,7 78,8 56,9 56,9 56,9 113,7 56,9
10 9 25,9 15,3 52,1 12,6 520,1 137,5 474,8 570,4 368,3 62,2 62,2 62,2 62,2 124,3 62,2
11 10 28,3 16,1 47,5 13,1 733,9 267,9 570,0 575,8 281,9 64,2 64,2 64,2 64,2 128,4 64,2
12 11 29,9 14,6 39,5 11,9 835,5 359,2 523,7 422,6 115,0 70,3 70,3 70,3 70,3 140,5 70,3
13 12 32,7 14,1 32,6 11,4 896,1 414,0 429,3 236,2 73,7 73,7 73,7 73,7 199,4 147,4 73,7
14 13 34,5 13,2 27,9 10,7 914,0 428,6 295,5 74,7 74,7 74,7 74,7 116,3 354,4 149,3 74,7
15 14 35,7 11,5 23,3 9,5 889,9 402,5 132,3 73,2 73,2 73,2 73,2 318,9 479,8 146,3 73,2
16 15 36,5 8,0 17,6 7,5 812,8 331,8 68,7 68,7 68,7 68,7 186,0 497,8 558,2 137,3 68,7
17 16 37,1 7,6 16,6 7,3 696,6 226,6 61,5 61,5 61,5 61,5 352,6 638,3 586,1 123,0 61,5
18 17 38,2 6,9 14,9 6,9 546,4 95,9 51,6 51,6 51,6 51,6 494,5 722,3 557,2 103,1 51,6
19 18 39,1 6,5 13,8 6,7 372,2 38,7 38,7 38,7 38,7 121,6 586,4 730,4 469,2 77,3 38,7
20 19 37,9 6,4 14,7 6,7 186,3 22,4 22,4 22,4 22,4 204,9 576,2 623,1 318,1 44,8 22,4
21 20 35,9 10,7 21,8 9,0 31,9 4,2 4,2 4,2 4,2 209,6 358,2 358,2 142,5 8,3 4,2
22 21 32,0 10,3 26,4 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 28,3 11,4 35,1 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 28,9 10,8 32,6 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37
38

GALAI – ziua senin de var


Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 45,473
Longitudine [grd.] = 28,032
Altitudine [m] = 69,0
Ziua de calcul: 23.07.2007

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 31,4 8,5 24,2 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 30,7 8,5 25,1 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 29,8 8,6 26,7 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 28,3 9,3 30,4 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 27,2 9,6 33,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 26,9 9,6 33,6 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 27,0 9,9 34,2 8,8 90,6 12,0 228,7 526,7 523,2 220,1 12,0 12,0 12,0 23,9 12,0
8 7 27,1 10,1 34,4 8,9 265,6 29,7 400,0 693,8 598,6 170,2 29,7 29,7 29,7 59,4 29,7
9 8 27,8 10,6 34,2 9,2 445,3 44,3 517,6 734,4 547,0 65,1 44,3 44,3 44,3 88,5 44,3
10 9 28,8 11,0 33,1 9,4 609,6 161,1 578,1 689,0 429,0 55,8 55,8 55,8 55,8 111,5 55,8
11 10 30,2 10,9 30,4 9,3 743,2 280,3 578,8 575,9 273,3 64,3 64,3 64,3 64,3 128,6 64,3
12 11 32,3 12,1 29,2 10,0 841,7 369,8 527,1 416,8 103,4 70,2 70,2 70,2 70,2 140,3 70,2
13 12 34,4 12,5 26,7 10,2 902,5 423,7 430,0 227,5 73,6 73,6 73,6 73,6 212,3 147,2 73,6
14 13 36,6 11,0 21,5 9,2 917,1 435,7 292,2 74,4 74,4 74,4 74,4 127,7 367,5 148,7 74,4
15 14 38,4 9,6 17,7 8,3 887,3 405,8 125,4 72,6 72,6 72,6 72,6 331,0 491,0 145,1 72,6
16 15 38,8 7,3 14,9 7,1 694,6 289,9 75,1 75,1 75,1 75,1 176,7 433,6 480,5 150,1 75,1
17 16 39,0 8,9 16,4 7,9 636,5 210,9 61,9 61,9 61,9 61,9 333,1 594,6 544,0 123,7 61,9
18 17 39,7 9,6 16,6 8,3 496,9 90,1 51,8 51,8 51,8 51,8 460,9 668,6 515,1 103,6 51,8
19 18 39,5 8,3 15,4 7,6 334,5 38,6 38,6 38,6 38,6 116,4 541,1 671,5 431,1 77,2 38,6
20 19 39,5 7,5 14,6 7,2 144,3 28,2 28,2 28,2 28,2 152,8 403,2 434,0 227,0 56,4 28,2
21 20 36,0 13,5 26,1 10,8 19,4 3,2 3,2 3,2 3,2 176,6 198,2 198,2 118,0 6,4 3,2
22 21 36,6 4,8 14,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 33,4 8,0 20,9 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 30,6 16,4 42,6 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GIURGIU – ziua senin de var
Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 43,875
Longitudine [grd.] = 25,933
Altitudine [m] = 23,6
Ziua de calcul: 23.07.2007

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 29,8 12,6 34,7 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 27,7 13,2 40,8 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 28,5 11,0 33,6 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 26,2 12,1 41,4 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 25,6 11,8 42,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 25,1 11,7 43,2 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 25,2 11,6 42,5 9,9 84,8 9,8 290,4 714,4 725,7 317,5 9,8 9,8 9,8 19,6 9,8
8 7 25,2 11,9 43,4 10,1 231,6 26,7 369,5 668,9 592,1 184,1 26,7 26,7 26,7 53,4 26,7
9 8 26,7 12,6 41,5 10,5 391,1 43,7 457,0 671,8 518,6 87,3 43,7 43,7 43,7 87,4 43,7
10 9 29,4 13,3 37,2 10,9 586,9 128,6 560,0 695,2 455,0 54,4 54,4 54,4 54,4 108,7 54,4
11 10 31,0 13,2 33,8 10,8 731,9 248,6 569,9 594,7 308,4 63,7 63,7 63,7 63,7 127,3 63,7
12 11 34,7 12,7 26,6 10,3 839,4 340,6 524,4 442,0 141,8 70,1 70,1 70,1 70,1 140,1 70,1
13 12 36,3 12,7 24,5 10,3 908,2 398,5 432,4 256,3 74,0 74,0 74,0 74,0 174,5 147,9 74,0
14 13 38,3 11,1 19,8 9,2 927,8 415,1 298,5 75,0 75,0 75,0 75,0 99,0 332,5 150,0 75,0
15 14 40,8 10,6 16,7 8,8 903,5 391,7 135,8 73,6 73,6 73,6 73,6 303,6 461,2 147,1 73,6
16 15 41,1 8,2 14,0 7,5 824,3 324,7 69,0 69,0 69,0 69,0 181,9 484,4 543,5 138,0 69,0
17 16 42,0 9,6 14,7 8,2 708,4 225,0 62,0 62,0 62,0 62,0 348,0 629,5 578,6 123,9 62,0
18 17 41,8 8,2 13,6 7,5 559,4 99,7 52,2 52,2 52,2 52,2 493,1 723,4 560,4 104,3 52,2
19 18 41,6 5,7 11,5 6,3 380,4 39,1 39,1 39,1 39,1 115,7 587,2 737,6 478,8 78,1 39,1
20 19 40,2 5,2 11,9 6,1 190,4 22,6 22,6 22,6 22,6 200,6 587,4 643,3 335,6 45,1 22,6
21 20 38,5 5,1 13,0 6,1 27,7 3,5 3,5 3,5 3,5 204,2 315,5 315,5 153,6 6,9 3,5
22 21 36,0 4,5 14,2 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 31,4 5,9 20,2 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 29,0 6,8 24,7 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39
40

IAI – ziua senin de var


Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 47,171
Longitudine [grd.] = 27,628
Altitudine [m] = 102,0
Ziua de calcul: 28.07.2005

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 23,7 19,5 77,3 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 23,0 19,7 81,9 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 22,2 19,1 82,7 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 21,1 19,0 88,1 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 20,7 19,0 90,2 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 20,6 18,9 90,1 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 20,2 18,7 91,1 15,9 80,2 10,9 218,2 492,6 484,8 199,4 10,9 10,9 10,9 21,8 10,9
8 7 20,1 18,2 88,8 15,4 244,0 28,2 389,5 661,3 562,1 150,2 28,2 28,2 28,2 56,4 28,2
9 8 21,8 19,2 85,1 16,3 414,7 42,6 510,7 707,8 515,1 45,7 42,6 42,6 42,6 85,1 42,6
10 9 23,9 19,9 78,3 16,9 573,1 177,9 577,5 670,4 402,3 54,0 54,0 54,0 54,0 108,0 54,0
11 10 25,9 19,3 67,0 16,2 703,6 299,1 585,2 565,1 250,6 62,6 62,6 62,6 62,6 125,2 62,6
12 11 28,1 19,7 60,5 16,5 800,3 390,9 539,5 412,2 83,5 68,5 68,5 68,5 68,5 137,0 68,5
13 12 29,5 19,7 55,7 16,4 738,9 383,0 383,4 205,5 79,2 79,2 79,2 79,2 204,7 158,4 79,2
14 13 30,7 20,4 54,5 17,1 750,4 393,4 274,8 80,0 80,0 80,0 80,0 117,9 328,4 160,0 80,0
15 14 31,5 19,7 49,8 16,3 726,5 369,2 142,3 78,2 78,2 78,2 78,2 278,5 425,6 156,4 78,2
16 15 32,5 17,9 42,0 14,5 664,3 309,8 73,6 73,6 73,6 73,6 151,6 420,1 485,6 147,2 73,6
17 16 33,2 16,9 37,9 13,6 566,8 220,0 66,0 66,0 66,0 66,0 282,9 526,8 500,7 132,0 66,0
18 17 33,4 17,1 38,1 13,8 440,7 109,4 55,4 55,4 55,4 55,4 390,5 583,3 466,9 110,7 55,4
19 18 33,4 18,6 41,7 15,1 314,6 37,5 37,5 37,5 37,5 92,3 500,4 637,4 423,0 75,0 37,5
20 19 32,9 20,6 48,5 17,1 147,0 24,0 24,0 24,0 24,0 153,5 441,7 485,2 258,5 48,0 24,0
21 20 31,6 20,7 52,5 17,3 20,6 3,6 3,6 3,6 3,6 161,5 206,1 206,1 118,1 7,1 3,6
22 21 28,3 20,1 61,3 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 26,7 20,7 69,7 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 26,1 19,9 68,8 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MIERCUREA CIUC – ziua senin de var
Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 46,371
Longitudine [grd.] = 25,773
Altitudine [m] = 661,0
Ziua de calcul: 26.07.2007

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 13,1 7,8 70,2 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 13,7 8,2 69,3 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 11,2 8,8 84,9 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 10,2 9,4 94,7 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 8,2 8,3 100,0 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 6,5 6,5 100,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 5,2 5,2 100,0 6,9 66,5 9,0 205,3 492,5 496,5 214,9 9,0 9,0 9,0 17,9 9,0
8 7 5,1 5,0 99,5 6,8 234,1 27,1 382,6 676,9 590,5 174,1 27,1 27,1 27,1 54,1 27,1
9 8 8,4 8,4 100,0 8,5 412,1 42,1 510,7 733,3 551,1 70,6 42,1 42,1 42,1 84,1 42,1
10 9 11,2 9,8 90,9 9,2 585,4 156,7 590,5 710,2 445,7 54,4 54,4 54,4 54,4 108,8 54,4
11 10 17,2 5,8 47,1 6,9 684,4 269,4 564,1 566,7 275,8 65,5 65,5 65,5 65,5 131,0 65,5
12 11 19,3 3,5 35,0 5,8 726,4 335,6 482,3 392,1 117,7 77,8 77,8 77,8 77,8 155,6 77,8
13 12 20,4 2,8 31,1 5,5 780,5 385,9 405,9 236,0 81,7 81,7 81,7 81,7 187,7 163,3 81,7
14 13 21,3 2,8 29,5 5,5 794,0 399,5 293,8 82,6 82,6 82,6 82,6 100,7 319,5 165,2 82,6
15 14 22,4 3,6 29,2 5,8 832,2 407,3 160,2 74,9 74,9 74,9 74,9 286,5 459,6 149,7 74,9
16 15 22,8 3,4 28,0 5,7 762,9 343,1 70,5 70,5 70,5 70,5 149,9 455,4 535,4 141,0 70,5
17 16 23,6 3,9 27,7 5,9 656,3 245,4 63,5 63,5 63,5 63,5 306,0 588,3 563,2 127,0 63,5
18 17 23,8 3,9 27,4 5,9 519,2 123,0 53,7 53,7 53,7 53,7 441,3 671,1 539,2 107,4 53,7
19 18 24,2 3,7 26,4 5,8 359,1 40,9 40,9 40,9 40,9 92,5 533,3 685,6 460,3 81,8 40,9
20 19 23,5 2,9 26,0 5,5 197,7 23,4 23,4 23,4 23,4 191,1 588,2 654,4 351,0 46,7 23,4
21 20 22,8 2,9 27,1 5,5 36,7 4,8 4,8 4,8 4,8 204,8 411,3 411,3 163,0 9,6 4,8
22 21 21,3 2,8 29,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 19,2 4,2 37,0 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 16,5 6,2 50,6 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41
42

ORADEA – ziua senin de var


Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 47,036
Longitudine [grd.] = 21,896
Altitudine [m] = 136,0
Ziua de calcul: 19.07.2007

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 24,5 15,9 58,6 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 23,8 15,5 59,6 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 23,1 15,2 61,0 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 22,8 15,3 62,5 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 22,5 15,1 63,1 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 22,1 14,8 63,1 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 21,8 14,1 61,5 11,8 49,9 6,8 162,3 447,8 474,9 227,8 6,8 6,8 6,8 13,5 6,8
8 7 21,8 14,0 61,0 11,7 206,2 24,5 334,6 642,9 588,8 204,2 24,5 24,5 24,5 48,9 24,5
9 8 23,9 13,5 52,2 11,3 380,1 39,6 471,4 720,2 570,3 109,5 39,6 39,6 39,6 79,1 39,6
10 9 26,1 13,9 47,0 11,5 542,9 109,7 552,5 701,9 470,4 51,7 51,7 51,7 51,7 103,3 51,7
11 10 29,3 15,3 42,5 12,4 694,7 242,2 588,5 626,1 333,0 61,6 61,6 61,6 61,6 123,1 61,6
12 11 34,1 10,8 24,2 9,1 805,8 347,1 560,0 484,8 165,7 68,4 68,4 68,4 68,4 136,7 68,4
13 12 35,2 11,0 23,1 9,2 880,2 417,5 481,8 306,6 72,7 72,7 72,7 72,7 151,1 145,4 72,7
14 13 36,6 10,0 20,1 8,6 914,1 448,0 360,7 105,8 74,6 74,6 74,6 74,6 316,5 149,1 74,6
15 14 37,7 8,2 16,8 7,6 890,5 428,9 202,0 73,3 73,3 73,3 73,3 246,9 447,5 146,5 73,3
16 15 37,6 10,9 20,2 9,1 839,8 375,5 70,2 70,2 70,2 70,2 114,7 438,5 546,5 140,4 70,2
17 16 38,1 6,9 15,0 6,9 738,1 279,3 64,1 64,1 64,1 64,1 286,5 593,9 590,9 128,1 64,1
18 17 38,5 6,7 14,5 6,8 601,0 153,3 55,3 55,3 55,3 55,3 440,9 698,7 579,6 110,5 55,3
19 18 38,1 6,9 15,0 6,9 437,5 43,7 43,7 43,7 43,7 76,0 556,0 735,8 510,2 87,4 43,7
20 19 37,9 7,3 15,6 7,1 258,3 29,2 29,2 29,2 29,2 180,5 595,4 678,6 381,3 58,3 29,2
21 20 36,6 9,9 19,9 8,5 87,6 11,7 11,7 11,7 11,7 219,8 498,0 491,3 203,7 23,4 11,7
22 21 33,4 14,8 32,8 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 28,9 14,5 41,4 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 27,8 14,4 43,9 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PIATRA NEAM – ziua senin de var
Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 46,934
Longitudine [grd.] = 26,389
Altitudine [m] = 360,0
Ziua de calcul: 18.07.2007

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 23,2 15,8 63,1 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 22,3 15,7 66,4 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 21,9 15,4 66,4 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 21,3 15,3 68,7 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 21,3 15,2 68,2 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 20,3 15,2 72,3 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 20,1 15,0 72,6 12,6 92,4 12,4 211,1 511,0 518,8 230,0 12,4 12,4 12,4 24,7 12,4
8 7 20,2 15,1 72,7 12,7 258,2 29,4 376,7 672,2 591,2 181,1 29,4 29,4 29,4 58,8 29,4
9 8 21,4 15,5 68,9 12,9 430,0 43,6 496,4 717,7 544,1 77,3 43,6 43,6 43,6 87,2 43,6
10 9 23,4 15,9 62,8 13,2 588,3 147,6 562,3 679,8 431,3 54,9 54,9 54,9 54,9 109,8 54,9
11 10 25,9 16,1 54,6 13,2 720,1 269,1 571,7 576,6 280,9 63,5 63,5 63,5 63,5 126,9 63,5
12 11 28,1 16,8 50,2 13,7 821,5 363,3 530,4 427,5 114,9 69,6 69,6 69,6 69,6 139,1 69,6
13 12 31,2 15,8 39,7 12,8 888,4 423,5 442,8 245,7 73,4 73,4 73,4 73,4 199,1 146,7 73,4
14 13 32,1 12,8 31,0 10,5 901,3 437,2 309,1 74,1 74,1 74,1 74,1 104,8 352,6 148,2 74,1
15 14 32,7 13,7 31,8 11,1 813,3 382,1 142,6 74,0 74,0 74,0 74,0 285,1 441,1 147,9 74,0
16 15 33,7 13,9 30,4 11,2 745,8 318,6 69,7 69,7 69,7 69,7 159,6 445,8 511,7 139,3 69,7
17 16 33,9 14,0 30,4 11,3 688,4 236,6 61,2 61,2 61,2 61,2 331,0 618,1 579,0 122,4 61,2
18 17 34,0 13,2 28,6 10,7 544,8 107,2 51,7 51,7 51,7 51,7 472,2 701,8 550,6 103,4 51,7
19 18 33,7 13,2 29,1 10,7 380,9 39,6 39,6 39,6 39,6 111,5 570,5 718,4 468,7 79,1 39,6
20 19 33,0 11,7 27,3 9,7 204,1 24,2 24,2 24,2 24,2 202,5 579,8 631,6 327,6 48,4 24,2
21 20 31,8 13,0 31,8 10,6 47,8 6,5 6,5 6,5 6,5 214,7 445,8 419,6 151,4 13,0 6,5
22 21 28,7 15,0 43,2 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 25,4 14,1 49,7 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 24,8 13,7 50,1 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43
44

PITETI – ziua senin de var


Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 44,849
Longitudine [grd.] = 24,866
Altitudine [m] = 316,0
Ziua de calcul: 19.07.2007

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 25,1 14,7 52,3 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 23,6 14,8 57,9 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 22,7 14,7 60,4 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 21,9 14,4 62,2 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 21,1 14,1 64,1 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 20,4 13,8 65,6 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 20,1 13,3 65,0 11,3 62,7 8,6 184,6 470,2 485,3 221,2 8,6 8,6 8,6 17,1 8,6
8 7 19,5 13,4 68,0 11,4 231,0 26,9 357,2 661,2 593,6 194,0 26,9 26,9 26,9 53,7 26,9
9 8 20,6 13,1 62,0 11,1 411,7 42,1 483,2 723,5 564,6 99,6 42,1 42,1 42,1 84,2 42,1
10 9 22,7 13,3 55,5 11,2 578,9 119,6 552,5 693,5 460,0 54,2 54,2 54,2 54,2 108,4 54,2
11 10 25,2 13,9 49,4 11,5 718,3 240,2 563,8 594,3 313,7 63,3 63,3 63,3 63,3 126,6 63,3
12 11 29,5 15,3 42,1 12,4 778,9 316,8 492,3 421,4 145,8 71,9 71,9 71,9 71,9 143,7 71,9
13 12 33,5 12,0 27,2 9,9 846,5 374,2 413,4 255,0 76,0 76,0 76,0 76,0 160,2 151,9 76,0
14 13 35,6 9,5 20,4 8,3 929,0 419,4 311,7 75,5 75,5 75,5 75,5 85,3 325,6 151,0 75,5
15 14 36,0 8,9 19,3 8,0 905,8 397,3 150,6 74,2 74,2 74,2 74,2 289,3 454,8 148,3 74,2
16 15 36,3 7,8 17,6 7,4 833,6 333,3 70,0 70,0 70,0 70,0 168,3 472,3 540,7 139,9 70,0
17 16 36,8 7,6 16,9 7,3 721,9 234,5 63,2 63,2 63,2 63,2 335,6 619,8 577,9 126,3 63,2
18 17 36,9 6,8 15,9 6,9 572,9 108,4 53,5 53,5 53,5 53,5 479,8 711,4 557,6 106,9 53,5
19 18 37,0 7,2 16,3 7,1 398,0 40,8 40,8 40,8 40,8 110,4 576,5 728,7 478,0 81,5 40,8
20 19 36,3 8,4 18,3 7,7 214,1 25,1 25,1 25,1 25,1 200,9 591,9 650,9 343,3 50,1 25,1
21 20 35,2 7,9 18,8 7,5 47,5 6,4 6,4 6,4 6,4 210,2 450,1 430,1 161,9 12,8 6,4
22 21 33,1 9,9 24,1 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 29,3 12,5 35,6 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 27,1 13,6 43,3 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PLOIETI – ziua senin de var
Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 44,956
Longitudine [grd.] = 25,988
Altitudine [m] = 177,0
Ziua de calcul: 21.07.2007

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 25,3 14,8 52,1 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 23,9 13,3 51,3 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 22,7 12,8 53,5 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 21,9 12,7 56,0 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 21,9 11,6 51,8 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 20,4 11,6 57,1 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 19,2 12,0 63,1 10,4 97,3 11,1 288,0 709,7 722,2 318,2 11,1 11,1 11,1 22,3 11,1
8 7 19,3 11,6 60,9 10,1 241,8 27,7 372,9 673,9 596,3 185,6 27,7 27,7 27,7 55,4 27,7
9 8 22,7 11,8 50,0 10,1 423,9 42,9 497,6 730,8 560,9 87,6 42,9 42,9 42,9 85,7 42,9
10 9 25,8 11,6 41,1 9,9 591,6 134,6 564,6 695,9 451,7 54,8 54,8 54,8 54,8 109,6 54,8
11 10 28,5 11,6 35,1 9,8 729,5 255,1 571,7 590,8 301,1 63,7 63,7 63,7 63,7 127,4 63,7
12 11 31,3 13,1 33,0 10,7 841,2 350,8 531,7 442,4 135,1 70,3 70,3 70,3 70,3 140,6 70,3
13 12 32,7 10,4 25,4 8,9 905,6 408,3 438,4 255,1 74,0 74,0 74,0 74,0 182,3 148,0 74,0
14 13 34,5 9,9 22,4 8,6 863,5 397,5 287,3 76,7 76,7 76,7 76,7 99,6 319,7 153,4 76,7
15 14 35,2 9,1 20,3 8,1 841,0 375,2 137,8 75,3 75,3 75,3 75,3 286,8 436,9 150,5 75,3
16 15 35,9 7,0 17,0 7,0 773,1 314,0 71,0 71,0 71,0 71,0 170,3 454,3 513,9 142,0 71,0
17 16 36,1 6,1 15,8 6,6 667,4 220,1 64,1 64,1 64,1 64,1 324,1 587,9 544,8 128,1 64,1
18 17 36,9 4,8 13,8 6,0 563,1 103,9 52,5 52,5 52,5 52,5 491,6 724,8 564,2 105,0 52,5
19 18 36,5 4,0 13,4 5,7 382,4 39,4 39,4 39,4 39,4 114,1 580,9 730,5 475,3 78,8 39,4
20 19 36,4 7,6 17,2 7,3 199,5 23,5 23,5 23,5 23,5 204,0 593,1 648,5 337,8 47,0 23,5
21 20 34,9 4,9 15,6 6,1 33,7 6,0 6,0 6,0 6,0 171,9 331,5 331,5 127,3 12,0 6,0
22 21 32,9 6,4 19,2 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 28,7 12,7 37,2 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 25,6 12,4 43,7 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45
46

RM. VÂLCEA – ziua senin de var


Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 45,089
Longitudine [grd.] = 24,363
Altitudine [m] = 237,0
Ziua de calcul: 21.07.2007

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 25,3 13,7 48,7 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 24,7 13,2 48,6 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 24,0 12,8 49,6 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 23,5 13,0 51,6 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 22,5 12,9 54,6 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 21,6 12,9 57,5 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 20,0 13,9 67,8 11,7 80,9 9,5 273,6 704,3 727,9 330,7 9,5 9,5 9,5 19,0 9,5
8 7 20,7 12,4 58,9 10,6 222,2 26,1 355,4 658,5 591,2 192,8 26,1 26,1 26,1 52,1 26,1
9 8 22,3 13,2 56,2 11,1 404,1 41,6 486,2 727,6 567,1 98,7 41,6 41,6 41,6 83,1 41,6
10 9 24,5 13,2 49,2 11,0 573,5 121,4 559,6 701,6 464,1 53,9 53,9 53,9 53,9 107,7 53,9
11 10 27,6 13,0 40,6 10,8 714,5 244,4 573,3 603,3 317,0 63,2 63,2 63,2 63,2 126,3 63,2
12 11 31,2 12,2 31,3 10,1 830,0 343,5 539,3 460,2 152,6 70,1 70,1 70,1 70,1 140,1 70,1
13 12 34,8 11,6 24,6 9,6 899,1 405,4 451,4 276,4 74,1 74,1 74,1 74,1 165,2 148,1 74,1
14 13 34,9 8,9 20,4 8,0 862,2 399,0 303,1 77,1 77,1 77,1 77,1 79,4 306,4 154,1 77,1
15 14 36,4 10,2 20,6 8,7 844,3 380,9 156,3 75,9 75,9 75,9 75,9 267,2 426,8 151,7 75,9
16 15 37,0 10,0 19,7 8,6 781,0 323,5 71,9 71,9 71,9 71,9 152,2 437,2 508,1 143,7 71,9
17 16 38,2 8,5 16,6 7,7 679,6 232,8 65,2 65,2 65,2 65,2 307,1 574,9 544,1 130,4 65,2
18 17 38,8 10,0 17,8 8,5 579,9 119,9 54,0 54,0 54,0 54,0 476,1 716,8 569,3 107,9 54,0
19 18 37,4 9,5 18,6 8,3 401,6 41,1 41,1 41,1 41,1 101,6 572,0 731,4 486,4 82,2 41,1
20 19 37,4 10,2 19,5 8,7 219,6 25,6 25,6 25,6 25,6 196,4 596,8 662,6 355,3 51,1 25,6
21 20 36,0 13,2 25,6 10,6 47,1 8,5 8,5 8,5 8,5 174,5 376,9 363,5 142,1 17,0 8,5
22 21 32,5 15,2 35,3 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 30,1 16,9 45,0 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 27,9 16,3 49,2 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SATU MARE – ziua senin de var
Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 47,721
Longitudine [grd.] = 22,887
Altitudine [m] = 123,0
Ziua de calcul: 20.07.2007

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 24,3 16,4 61,5 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 24,1 15,7 59,5 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 22,6 16,0 66,3 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 22,7 15,3 62,9 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 23,3 14,7 58,4 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 22,6 14,7 60,8 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 21,9 15,5 66,9 12,9 57,7 8,9 160,1 422,2 442,2 208,3 8,9 8,9 8,9 17,7 8,9
8 7 20,5 15,6 73,7 13,1 203,9 26,7 317,3 591,4 534,8 180,5 26,7 26,7 26,7 53,4 26,7
9 8 23,1 17,5 70,7 14,6 385,2 40,1 476,0 712,1 554,5 95,6 40,1 40,1 40,1 80,1 40,1
10 9 27,8 17,7 54,4 14,6 546,1 124,9 556,9 693,2 453,8 52,0 52,0 52,0 52,0 103,9 52,0
11 10 30,6 17,5 45,4 14,2 642,1 239,7 541,4 562,8 291,3 62,9 62,9 62,9 62,9 125,7 62,9
12 11 32,4 16,5 38,7 13,3 743,8 335,4 516,7 436,1 140,7 69,6 69,6 69,6 69,6 139,1 69,6
13 12 34,4 15,1 31,7 12,1 866,7 426,2 476,9 290,4 72,0 72,0 72,0 72,0 168,0 144,0 72,0
14 13 35,3 14,1 28,3 11,3 892,4 451,6 353,1 90,8 73,5 73,5 73,5 73,5 328,5 146,9 73,5
15 14 35,9 14,1 27,4 11,3 875,7 434,3 197,1 72,5 72,5 72,5 72,5 257,9 459,5 144,9 72,5
16 15 37,4 13,2 23,8 10,6 815,1 374,4 68,9 68,9 68,9 68,9 117,1 442,5 549,1 137,8 68,9
17 16 38,7 12,6 21,3 10,1 724,8 280,6 63,3 63,3 63,3 63,3 290,6 602,1 597,9 126,5 63,3
18 17 38,3 7,1 15,0 7,0 548,4 144,7 55,9 55,9 55,9 55,9 411,5 647,6 537,1 111,8 55,9
19 18 37,7 8,4 17,0 7,7 396,7 44,2 44,2 44,2 44,2 76,0 512,2 674,2 467,1 88,3 44,2
20 19 37,2 9,5 18,8 8,3 228,0 29,1 29,1 29,1 29,1 166,3 531,2 602,0 337,2 58,2 29,1
21 20 34,7 17,1 35,4 13,7 79,3 10,8 10,8 10,8 10,8 215,6 481,7 471,9 192,0 21,5 10,8
22 21 31,7 18,5 45,6 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 28,2 17,5 52,5 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 25,9 17,9 61,2 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47
48

SF. GHEORGHE – ziua senin de var


Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 45,872
Longitudine [grd.] = 25,802
Altitudine [m] = 523,0
Ziua de calcul: 14.08.2008

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 15,2 13,3 88,7 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 14,4 13,2 92,4 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 14,5 13,4 93,4 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 13,1 12,1 93,9 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 12,9 12,3 96,0 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 11,7 11,0 95,7 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 11,0 10,4 96,0 9,6 31,9 3,9 364,9 364,9 364,9 298,3 3,9 3,9 3,9 7,9 3,9
8 7 11,9 11,3 96,5 10,2 169,6 20,9 388,4 633,3 519,4 113,5 20,9 20,9 20,9 41,8 20,9
9 8 14,3 13,7 96,2 11,8 351,8 61,5 537,0 719,9 503,1 37,5 37,5 37,5 37,5 74,9 37,5
10 9 18,1 14,5 79,7 12,3 524,9 206,9 620,1 699,7 399,0 50,6 50,6 50,6 50,6 101,1 50,6
11 10 21,5 13,3 59,4 11,2 669,5 336,2 636,6 599,4 246,4 60,3 60,3 60,3 60,3 120,5 60,3
12 11 24,9 13,3 48,5 11,1 773,4 433,0 590,9 441,7 72,9 66,8 66,8 66,8 66,8 133,5 66,8
13 12 27,5 15,2 46,9 12,4 840,6 494,4 498,4 251,7 70,7 70,7 70,7 70,7 242,3 141,3 70,7
14 13 29,9 14,0 37,8 11,4 861,9 513,0 362,6 71,9 71,9 71,9 71,9 101,9 405,1 143,7 71,9
15 14 31,0 12,5 32,2 10,3 777,9 452,0 185,1 71,8 71,8 71,8 71,8 291,7 496,2 143,5 71,8
16 15 32,6 12,0 28,5 9,9 709,1 387,4 67,3 67,3 67,3 67,3 120,3 462,5 573,1 134,5 67,3
17 16 32,7 10,5 25,7 9,0 598,6 286,6 59,7 59,7 59,7 59,7 277,2 594,2 598,1 119,4 59,7
18 17 32,9 10,4 25,2 8,9 457,0 160,8 49,1 49,1 49,1 49,1 410,9 672,5 568,9 98,2 49,1
19 18 33,1 9,3 23,2 8,3 290,0 34,9 34,9 34,9 34,9 46,2 491,5 669,3 475,5 69,8 34,9
20 19 33,3 9,9 23,8 8,6 109,6 18,7 18,7 18,7 18,7 112,3 409,5 477,7 277,1 37,3 18,7
21 20 29,1 15,6 44,0 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 21 24,6 15,7 57,8 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 19,8 16,4 80,9 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 18,7 15,8 83,2 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SIBIU – ziua senin de var
Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 45,789
Longitudine [grd.] = 24,091
Altitudine [m] = 443,0
Ziua de calcul: 18.07.2007

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 21,8 16,0 69,4 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 21,6 16,9 74,4 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 20,7 16,4 76,2 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 20,1 15,7 76,0 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 19,6 15,4 76,5 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 17,5 14,3 81,3 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 16,9 14,7 87,0 12,5 63,1 8,7 179,3 466,1 485,0 224,8 8,7 8,7 8,7 17,3 8,7
8 7 18,0 14,8 81,5 12,5 226,3 26,5 349,0 651,8 588,4 195,8 26,5 26,5 26,5 53,0 26,5
9 8 19,4 15,3 77,4 12,9 402,5 41,5 476,4 716,0 560,5 101,0 41,5 41,5 41,5 83,0 41,5
10 9 21,1 15,8 71,7 13,2 566,3 117,9 548,7 689,4 457,6 53,5 53,5 53,5 53,5 106,9 53,5
11 10 23,6 16,5 64,5 13,7 704,8 240,4 564,8 595,1 313,4 62,6 62,6 62,6 62,6 125,1 62,6
12 11 26,1 17,4 58,9 14,4 758,6 316,0 492,1 421,4 145,2 70,7 70,7 70,7 70,7 141,4 70,7
13 12 28,8 17,2 49,7 14,1 820,6 372,5 414,9 257,9 74,6 74,6 74,6 74,6 155,7 149,2 74,6
14 13 30,9 17,2 44,1 14,0 852,5 396,9 303,5 77,0 76,4 76,4 76,4 76,4 302,6 152,8 76,4
15 14 32,5 12,6 29,8 10,3 831,9 377,7 158,4 75,1 75,1 75,1 75,1 260,0 419,8 150,2 75,1
16 15 33,5 12,2 27,4 10,0 769,7 320,8 71,2 71,2 71,2 71,2 145,8 426,4 498,9 142,3 71,2
17 16 33,1 11,8 27,4 9,8 664,5 229,1 64,4 64,4 64,4 64,4 295,0 555,3 528,0 128,7 64,4
18 17 34,6 14,2 29,6 11,4 533,9 115,1 55,1 55,1 55,1 55,1 426,4 640,2 511,3 110,2 55,1
19 18 33,8 13,8 30,0 11,1 380,6 43,0 43,0 43,0 43,0 97,0 519,7 663,2 443,4 86,0 43,0
20 19 32,4 12,5 29,9 10,3 190,1 35,4 35,4 35,4 35,4 151,0 420,3 464,1 256,8 70,8 35,4
21 20 31,2 15,0 37,5 12,1 45,4 11,1 11,1 11,1 11,1 119,5 250,6 241,3 97,2 22,1 11,1
22 21 28,4 19,1 57,3 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 25,2 16,7 59,3 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 24,3 16,1 60,2 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49
50

SLATINA – ziua senin de var


Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 44,442
Longitudine [grd.] = 24,354
Altitudine [m] = 172,0
Ziua de calcul: 22.07.2007

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 29,3 11,8 33,9 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 25,3 12,0 43,6 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 25,1 10,3 39,3 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 24,0 9,2 39,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 24,1 9,4 39,3 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 21,1 11,5 54,3 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 20,5 12,1 58,5 10,4 45,6 10,2 129,4 323,0 333,3 154,3 10,2 10,2 10,2 20,3 10,2
8 7 21,0 11,7 55,1 10,1 217,2 25,4 354,6 658,0 590,9 192,5 25,4 25,4 25,4 50,8 25,4
9 8 22,7 12,1 51,0 10,3 399,4 41,0 483,3 725,4 566,6 99,8 41,0 41,0 41,0 81,9 41,0
10 9 27,6 13,3 41,4 11,0 568,4 117,1 554,1 697,7 463,8 53,3 53,3 53,3 53,3 106,5 53,3
11 10 28,8 14,5 41,6 11,8 717,3 240,5 572,8 606,5 321,7 62,9 62,9 62,9 62,9 125,8 62,9
12 11 32,1 12,7 30,7 10,4 828,4 336,7 534,0 459,2 156,1 69,6 69,6 69,6 69,6 139,1 69,6
13 12 33,7 12,5 27,7 10,2 903,5 400,2 448,5 277,3 73,8 73,8 73,8 73,8 160,7 147,6 73,8
14 13 37,0 10,0 19,7 8,6 929,9 422,2 319,0 75,2 75,2 75,2 75,2 77,4 322,2 150,4 75,2
15 14 38,1 8,6 16,9 7,8 906,1 400,8 157,4 73,8 73,8 73,8 73,8 282,6 452,7 147,6 73,8
16 15 39,3 8,1 15,3 7,5 723,9 297,2 77,3 77,3 77,3 77,3 152,1 403,0 463,1 154,6 77,3
17 16 39,4 7,3 14,4 7,1 627,9 215,3 70,2 70,2 70,2 70,2 287,3 522,4 492,6 140,3 70,2
18 17 39,8 7,3 14,2 7,1 540,8 112,6 55,1 55,1 55,1 55,1 443,0 661,2 524,3 110,2 55,1
19 18 39,4 6,0 13,2 6,5 400,6 40,8 40,8 40,8 40,8 103,2 576,3 735,7 488,0 81,5 40,8
20 19 39,7 6,9 13,8 6,9 212,6 24,8 24,8 24,8 24,8 193,5 589,1 654,1 350,5 49,6 24,8
21 20 37,8 8,3 16,7 7,6 44,7 6,0 6,0 6,0 6,0 204,3 447,4 432,0 167,0 11,9 6,0
22 21 34,6 9,2 21,2 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 33,3 8,2 21,3 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 32,5 7,6 21,4 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SLOBOZIA – ziua senin de var
Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 44,553
Longitudine [grd.] = 27,384
Altitudine [m] = 51,2
Ziua de calcul: 23.07.2007

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 30,5 8,3 25,0 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 29,2 9,0 28,2 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 28,5 9,1 29,7 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 27,7 9,2 31,4 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 26,8 9,0 32,6 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 25,5 9,1 35,5 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 23,2 9,4 41,3 8,6 78,2 10,5 216,0 507,7 508,2 217,0 10,5 10,5 10,5 20,9 10,5
8 7 23,1 10,0 43,5 9,0 254,5 28,7 390,6 688,5 599,9 176,7 28,7 28,7 28,7 57,4 28,7
9 8 25,9 10,0 36,7 8,9 439,7 43,8 512,7 739,2 558,3 76,0 43,8 43,8 43,8 87,6 43,8
10 9 31,2 9,2 25,7 8,3 608,9 148,5 575,3 697,6 443,9 55,7 55,7 55,7 55,7 111,3 55,7
11 10 33,9 8,8 21,5 8,0 750,8 269,2 580,3 589,4 291,0 64,7 64,7 64,7 64,7 129,3 64,7
12 11 36,6 8,4 18,0 7,7 857,8 361,6 531,8 432,0 120,7 70,9 70,9 70,9 70,9 141,8 70,9
13 12 38,5 6,9 14,7 6,9 921,0 416,7 433,4 239,9 74,5 74,5 74,5 74,5 199,4 148,9 74,5
14 13 40,4 5,9 12,4 6,4 935,8 429,4 294,0 75,3 75,3 75,3 75,3 120,1 357,4 150,5 75,3
15 14 41,3 5,2 11,3 6,1 904,1 400,1 125,9 73,4 73,4 73,4 73,4 325,8 482,9 146,8 73,4
16 15 41,3 4,0 10,4 5,6 817,2 326,5 68,5 68,5 68,5 68,5 193,8 503,8 558,7 136,9 68,5
17 16 41,8 6,6 12,1 6,7 653,0 210,1 62,9 62,9 62,9 62,9 337,3 598,2 545,5 125,7 62,9
18 17 41,6 5,7 11,5 6,3 544,5 92,0 51,1 51,1 51,1 51,1 503,1 731,3 561,0 102,1 51,1
19 18 41,7 4,3 10,4 5,7 365,7 37,9 37,9 37,9 37,9 123,2 594,0 739,1 473,4 75,7 37,9
20 19 40,4 3,7 10,7 5,5 176,0 21,1 21,1 21,1 21,1 205,2 582,1 630,3 321,7 42,2 21,1
21 20 39,1 5,1 12,6 6,1 20,8 2,4 2,4 2,4 2,4 213,7 242,4 242,4 147,7 4,8 2,4
22 21 36,7 2,7 12,1 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 33,5 3,4 15,1 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 32,9 2,6 14,7 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51
52

SUCEAVA – ziua senin de var


Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 47,633
Longitudine [grd.] = 26,241
Altitudine [m] = 350,0
Ziua de calcul: 14.08.2000

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 21,9 19,2 84,6 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 21,5 18,7 83,9 15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 21,7 18,7 83,0 15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 21,6 16,8 73,9 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 21,1 14,7 66,8 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 20,6 14,2 66,5 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 20,4 14,1 67,3 11,9 26,7 3,4 214,1 301,9 301,9 156,2 3,4 3,4 3,4 6,8 3,4
8 7 19,9 15,1 74,0 12,7 178,8 21,9 398,1 639,9 519,6 107,8 21,9 21,9 21,9 43,7 21,9
9 8 20,6 14,9 69,9 12,5 353,7 74,0 542,6 715,5 491,3 37,7 37,7 37,7 37,7 75,3 37,7
10 9 22,2 16,4 69,9 13,7 517,2 221,0 622,0 688,1 380,4 50,1 50,1 50,1 50,1 100,2 50,1
11 10 23,6 16,6 65,0 13,8 654,3 351,1 638,4 586,5 225,9 59,4 59,4 59,4 59,4 118,8 59,4
12 11 25,4 17,0 59,5 14,0 755,1 449,5 595,5 431,2 65,8 65,8 65,8 65,8 78,7 131,6 65,8
13 12 27,2 17,7 56,2 14,6 817,4 510,1 503,2 242,2 69,5 69,5 69,5 69,5 258,9 139,0 69,5
14 13 29,3 17,0 47,7 13,9 837,1 528,0 368,6 70,6 70,6 70,6 70,6 106,6 419,5 141,2 70,6
15 14 30,6 15,4 40,0 12,5 808,2 498,7 200,7 68,9 68,9 68,9 68,9 312,3 544,9 137,7 68,9
16 15 31,0 14,4 36,6 11,7 732,1 424,2 64,2 64,2 64,2 64,2 113,4 493,7 622,4 128,4 64,2
17 16 31,2 14,6 36,5 11,8 615,7 312,0 56,7 56,7 56,7 56,7 283,7 633,0 644,7 113,4 56,7
18 17 31,0 15,0 37,9 12,1 410,1 155,7 52,6 52,6 52,6 52,6 363,2 595,1 509,1 105,1 52,6
19 18 30,8 15,5 39,6 12,5 263,8 37,9 37,9 37,9 37,9 45,0 432,1 588,3 422,1 75,8 37,9
20 19 29,8 15,4 41,7 12,5 97,1 19,2 19,2 19,2 19,2 95,2 335,3 390,2 227,8 38,3 19,2
21 20 26,4 18,4 61,6 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 21 25,8 18,8 65,3 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 24,4 19,0 72,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 22,8 19,2 80,4 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TÂRGOVITE – ziua senin de var
Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 44,929
Longitudine [grd.] = 25,426
Altitudine [m] = 296,5
Ziua de calcul: 21.07.2007

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 22,8 17,8 73,4 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 22,6 17,8 74,3 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 22,3 16,4 69,5 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 20,1 18,0 87,6 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 19,7 18,0 89,7 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 18,8 16,9 88,9 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 18,3 16,3 88,4 13,8 63,9 8,7 189,6 471,7 482,6 215,9 8,7 8,7 8,7 17,4 8,7
8 7 19,0 15,4 79,9 13,0 231,5 26,9 361,4 658,9 586,1 185,8 26,9 26,9 26,9 53,7 26,9
9 8 21,2 15,4 69,7 12,9 410,0 42,0 484,8 716,8 553,5 90,6 42,0 42,0 42,0 83,9 42,0
10 9 25,2 16,6 58,9 13,7 581,6 128,7 558,7 693,3 453,4 54,2 54,2 54,2 54,2 108,4 54,2
11 10 28,4 13,9 41,0 11,4 723,3 250,2 570,9 594,2 306,6 63,4 63,4 63,4 63,4 126,7 63,4
12 11 29,3 13,8 38,7 11,3 829,3 344,0 528,4 444,1 140,6 69,8 69,8 69,8 69,8 139,5 69,8
13 12 31,3 14,0 35,1 11,4 894,8 402,3 437,9 260,1 73,6 73,6 73,6 73,6 174,1 147,1 73,6
14 13 32,8 13,7 31,6 11,1 914,0 419,7 306,7 74,6 74,6 74,6 74,6 91,6 330,6 149,2 74,6
15 14 33,8 13,6 29,7 11,0 886,3 395,1 146,0 73,0 73,0 73,0 73,0 291,9 455,5 146,0 73,0
16 15 35,0 13,5 27,7 10,9 704,0 289,7 76,2 76,2 76,2 76,2 157,4 404,5 459,3 152,3 76,2
17 16 35,8 13,7 26,8 11,0 609,2 207,3 69,0 69,0 69,0 69,0 289,6 519,3 485,3 138,0 69,0
18 17 36,5 13,0 24,7 10,5 552,5 106,2 52,1 52,1 52,1 52,1 471,9 699,9 548,4 104,2 52,1
19 18 35,6 13,6 26,8 10,9 379,9 39,5 39,5 39,5 39,5 107,8 563,7 712,5 467,0 78,9 39,5
20 19 34,8 14,5 29,8 11,6 198,3 23,7 23,7 23,7 23,7 193,4 569,5 625,9 329,4 47,3 23,7
21 20 33,0 15,1 34,1 12,1 39,3 5,3 5,3 5,3 5,3 201,8 431,7 411,8 153,8 10,5 5,3
22 21 32,7 14,7 33,8 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 27,2 20,0 64,7 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 24,2 18,7 71,5 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53
54

TG. JIU – ziua senin de var


Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 45,041
Longitudine [grd.] = 23,259
Altitudine [m] = 203,0
Ziua de calcul: 18.07.2007

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 24,4 14,4 53,5 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 21,3 15,4 69,3 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 20,3 15,3 72,9 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 19,9 14,9 72,8 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 18,6 14,9 79,3 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 18,3 14,7 79,4 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 17,6 14,4 81,4 12,2 51,3 7,0 168,4 451,0 473,5 222,7 7,0 7,0 7,0 14,0 7,0
8 7 17,6 14,3 80,8 12,1 213,6 25,3 338,6 644,6 587,9 201,6 25,3 25,3 25,3 50,5 25,3
9 8 19,9 14,9 72,8 12,5 392,5 40,7 468,7 716,5 568,4 111,1 40,7 40,7 40,7 81,3 40,7
10 9 25,4 15,4 54,0 12,7 558,2 104,5 541,7 692,5 468,6 52,9 52,9 52,9 52,9 105,7 52,9
11 10 28,6 17,0 49,5 13,9 706,8 228,7 565,5 607,7 330,5 62,6 62,6 62,6 62,6 125,1 62,6
12 11 31,9 14,9 35,8 12,0 823,1 328,6 534,7 468,2 168,2 69,5 69,5 69,5 69,5 139,0 69,5
13 12 34,1 12,6 27,4 10,3 901,4 395,4 454,1 290,1 74,0 74,0 74,0 74,0 148,4 147,9 74,0
14 13 35,8 9,6 20,5 8,4 928,9 419,6 327,4 87,7 75,5 75,5 75,5 75,5 310,2 151,0 75,5
15 14 35,9 8,9 19,4 8,0 912,2 402,6 169,2 74,5 74,5 74,5 74,5 268,6 443,7 148,9 74,5
16 15 36,5 7,0 16,5 7,0 844,7 342,4 70,6 70,6 70,6 70,6 149,9 454,7 534,4 141,1 70,6
17 16 37,4 7,2 15,9 7,1 737,4 246,7 64,1 64,1 64,1 64,1 318,8 606,9 577,0 128,1 64,1
18 17 37,1 6,4 15,3 6,7 593,1 122,7 54,8 54,8 54,8 54,8 467,6 706,5 563,6 109,5 54,8
19 18 37,8 6,2 14,5 6,6 424,1 42,7 42,7 42,7 42,7 100,7 576,6 739,7 494,5 85,3 42,7
20 19 37,1 4,8 13,7 6,0 238,0 27,2 27,2 27,2 27,2 196,6 602,5 671,4 362,9 54,4 27,2
21 20 36,7 6,4 15,6 6,7 64,2 8,7 8,7 8,7 8,7 214,0 469,3 454,7 178,9 17,4 8,7
22 21 32,7 12,6 29,5 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 28,5 12,5 37,2 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 26,8 12,0 39,7 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TG. MURE – ziua senin de var
Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 46,533
Longitudine [grd.] = 24,533
Altitudine [m] = 308,0
Ziua de calcul: 22.07.2007

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 24,0 17,9 68,6 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 23,8 17,1 66,1 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 23,3 16,2 64,2 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 21,8 16,4 71,5 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 20,0 16,3 79,4 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 20,2 15,6 75,0 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 17,9 15,6 86,6 13,2 63,0 8,6 185,5 467,6 480,7 217,3 8,6 8,6 8,6 17,2 8,6
8 7 17,3 15,7 90,4 13,3 225,4 26,3 358,9 655,3 583,1 184,8 26,3 26,3 26,3 52,6 26,3
9 8 20,3 15,5 74,0 13,0 400,4 41,2 488,4 718,9 552,3 86,4 41,2 41,2 41,2 82,3 41,2
10 9 22,4 15,7 66,0 13,1 562,0 134,3 560,7 689,7 445,7 53,0 53,0 53,0 53,0 105,9 53,0
11 10 25,1 16,8 60,1 13,9 703,6 260,2 581,0 597,9 300,9 62,2 62,2 62,2 62,2 124,3 62,2
12 11 28,2 15,4 45,9 12,6 805,9 356,8 541,9 449,6 134,0 68,4 68,4 68,4 68,4 136,8 68,4
13 12 31,2 16,9 42,5 13,7 876,4 420,7 458,5 270,1 72,4 72,4 72,4 72,4 178,9 144,8 72,4
14 13 33,0 14,8 33,5 11,9 897,5 441,0 330,0 73,6 73,6 73,6 73,6 78,4 336,7 147,2 73,6
15 14 34,4 14,9 31,2 11,9 880,0 421,5 171,9 72,5 72,5 72,5 72,5 280,8 466,5 144,9 72,5
16 15 36,0 12,3 24,1 10,0 812,1 357,4 68,5 68,5 68,5 68,5 143,2 463,2 551,9 136,9 68,5
17 16 36,6 12,0 22,9 9,8 704,8 257,3 61,9 61,9 61,9 61,9 311,3 610,0 587,7 123,8 61,9
18 17 36,8 11,4 21,8 9,4 562,9 129,5 52,6 52,6 52,6 52,6 458,6 703,7 567,4 105,2 52,6
19 18 37,0 11,1 21,1 9,2 394,8 40,5 40,5 40,5 40,5 91,9 559,9 723,6 487,1 80,9 40,5
20 19 36,0 12,0 23,6 9,8 217,8 25,4 25,4 25,4 25,4 189,0 584,6 652,6 353,2 50,7 25,4
21 20 34,4 10,9 24,1 9,2 52,2 8,0 8,0 8,0 8,0 192,0 417,8 403,6 157,6 15,9 8,0
22 21 31,8 14,3 34,8 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 27,5 13,4 42,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 25,9 13,6 46,7 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55
56

TIMIOARA – ziua senin de var


Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 45,771
Longitudine [grd.] = 21,258
Altitudine [m] = 86,0
Ziua de calcul: 18.07.2007

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 24,6 15,0 55,1 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 23,5 16,4 64,4 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 23,1 17,4 70,2 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 22,3 16,8 71,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 21,8 16,2 70,4 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 21,5 15,5 68,5 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 20,7 15,1 70,1 12,6 60,4 7,3 243,1 695,0 695,4 361,5 7,3 7,3 7,3 14,5 7,3
8 7 20,8 15,2 70,2 12,7 193,2 23,3 319,4 627,2 581,2 208,4 23,3 23,3 23,3 46,5 23,3
9 8 21,7 15,5 67,7 12,9 369,8 38,8 456,8 712,4 573,5 121,3 38,8 38,8 38,8 77,6 38,8
10 9 23,9 15,9 61,1 13,2 537,6 92,6 540,0 701,2 481,7 51,4 51,4 51,4 51,4 102,7 51,4
11 10 26,8 16,3 52,7 13,4 683,6 219,5 568,1 619,7 344,0 61,1 61,1 61,1 61,1 122,1 61,1
12 11 29,7 16,3 44,3 13,2 802,4 324,0 545,1 486,9 183,5 68,3 68,3 68,3 68,3 136,6 68,3
13 12 33,1 14,4 32,5 11,6 878,6 393,4 468,5 311,8 72,7 72,7 72,7 72,7 130,4 145,4 72,7
14 13 35,0 14,0 28,4 11,2 911,5 423,1 348,8 113,8 74,6 74,6 74,6 74,6 293,2 149,1 74,6
15 14 36,5 13,3 25,2 10,7 900,8 411,6 196,2 73,9 73,9 73,9 73,9 238,7 429,2 147,8 73,9
16 15 36,9 11,7 22,1 9,6 839,0 356,0 70,3 70,3 70,3 70,3 118,9 424,7 522,9 140,6 70,3
17 16 37,7 12,5 22,4 10,1 743,1 266,3 64,5 64,5 64,5 64,5 288,2 582,6 573,6 129,0 64,5
18 17 38,5 10,1 18,3 8,6 608,9 145,8 55,9 55,9 55,9 55,9 442,2 692,1 569,4 111,7 55,9
19 18 37,8 8,3 16,7 7,6 440,1 44,0 44,0 44,0 44,0 80,0 551,3 725,5 500,4 88,0 44,0
20 19 38,0 10,9 19,8 9,1 260,2 29,4 29,4 29,4 29,4 180,3 591,3 673,1 377,8 58,7 29,4
21 20 37,1 12,3 22,8 10,0 87,7 11,7 11,7 11,7 11,7 218,0 496,6 491,2 204,8 23,4 11,7
22 21 33,0 15,1 34,1 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 28,2 16,3 48,4 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 27,2 14,8 46,5 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TULCEA – ziua senin de var
Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 45,191
Longitudine [grd.] = 28,824
Altitudine [m] = 4,0
Ziua de calcul: 21.07.2007

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 21,3 15,8 70,9 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 18,5 15,9 84,8 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 19,0 16,7 86,7 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 19,8 17,6 87,4 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 17,2 14,9 86,2 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 19,5 15,1 75,8 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 18,9 15,6 81,0 13,1 100,3 13,2 233,0 530,9 525,5 220,0 13,2 13,2 13,2 26,4 13,2
8 7 19,0 13,8 71,9 11,7 271,7 30,6 392,7 677,8 583,8 165,7 30,6 30,6 30,6 61,2 30,6
9 8 24,2 17,4 66,0 14,5 446,6 44,8 503,0 711,9 530,0 63,9 44,8 44,8 44,8 89,6 44,8
10 9 25,7 18,4 64,0 15,3 612,1 159,4 564,3 671,7 418,6 56,4 56,4 56,4 56,4 112,7 56,4
11 10 29,2 15,7 44,1 12,8 749,5 277,0 567,6 563,9 267,9 65,1 65,1 65,1 65,1 130,1 65,1
12 11 30,5 13,7 36,0 11,2 846,5 363,7 514,1 404,8 99,8 70,8 70,8 70,8 70,8 141,6 70,8
13 12 31,6 13,8 34,0 11,2 905,7 415,2 415,6 216,0 74,2 74,2 74,2 74,2 215,0 148,3 74,2
14 13 34,0 11,9 26,2 9,8 911,6 421,9 275,2 74,5 74,5 74,5 74,5 138,1 365,1 149,0 74,5
15 14 34,6 13,0 27,2 10,5 870,6 386,4 109,0 72,2 72,2 72,2 72,2 334,3 479,7 144,3 72,2
16 15 35,7 14,1 27,7 11,3 792,6 314,6 67,5 67,5 67,5 67,5 204,8 508,8 554,3 135,0 67,5
17 16 35,5 12,3 24,7 10,0 676,3 209,3 60,2 60,2 60,2 60,2 368,7 645,6 579,5 120,4 60,2
18 17 35,9 9,6 20,4 8,4 417,8 83,1 63,5 63,5 63,5 63,5 376,2 525,4 404,0 126,9 63,5
19 18 35,5 13,8 27,5 11,1 336,1 36,0 36,0 36,0 36,0 128,4 567,6 695,5 437,0 72,0 36,0
20 19 33,4 17,4 38,7 14,0 157,8 19,7 19,7 19,7 19,7 201,6 545,6 581,5 288,3 39,3 19,7
21 20 30,9 17,9 46,0 14,6 16,7 1,9 1,9 1,9 1,9 196,9 196,9 196,9 134,6 3,7 1,9
22 21 27,9 17,4 53,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 25,6 17,7 61,8 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 26,5 17,1 56,4 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57
58

VASLUI – ziua senin de var


Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 46,646
Longitudine [grd.] = 27,714
Altitudine [m] = 116,0
Ziua de calcul: 21.07.2007

Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]


Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 29,1 9,1 28,7 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 26,8 10,1 35,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 26,2 10,9 38,2 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 25,9 11,5 40,5 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 25,5 11,4 41,4 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 22,4 11,7 50,9 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 20,6 11,8 57,0 10,2 98,4 13,0 228,2 530,1 529,0 225,6 13,0 13,0 13,0 25,9 13,0
8 7 21,8 11,9 53,2 10,2 267,3 30,1 393,4 683,9 591,4 170,1 30,1 30,1 30,1 60,2 30,1
9 8 22,8 13,7 56,6 11,5 441,7 44,3 511,6 724,8 539,4 63,9 44,3 44,3 44,3 88,5 44,3
10 9 26,3 13,9 46,5 11,5 605,4 164,0 578,0 686,1 424,9 55,8 55,8 55,8 55,8 111,5 55,8
11 10 30,0 11,7 32,3 9,8 739,7 286,3 584,2 577,6 270,3 64,3 64,3 64,3 64,3 128,6 64,3
12 11 34,1 11,2 25,0 9,4 846,0 381,9 540,7 424,1 100,4 70,6 70,6 70,6 70,6 141,1 70,6
13 12 35,7 8,0 18,4 7,5 905,2 437,2 443,2 232,9 73,9 73,9 73,9 73,9 218,3 147,8 73,9
14 13 36,4 7,0 16,5 7,0 917,3 448,8 304,2 74,6 74,6 74,6 74,6 123,9 374,1 149,1 74,6
15 14 37,5 6,8 15,4 6,9 888,0 418,7 136,9 72,8 72,8 72,8 72,8 328,0 497,9 145,6 72,8
16 15 38,5 4,8 12,8 6,0 809,3 344,6 68,2 68,2 68,2 68,2 183,4 507,6 574,3 136,4 68,2
17 16 38,6 4,9 12,7 6,0 686,1 233,5 60,7 60,7 60,7 60,7 349,3 641,6 593,7 121,4 60,7
18 17 39,5 7,3 14,4 7,1 539,0 100,3 50,9 50,9 50,9 50,9 493,3 726,0 563,2 101,8 50,9
19 18 39,3 6,0 13,3 6,5 368,1 38,2 38,2 38,2 38,2 119,3 588,2 735,0 473,6 76,4 38,2
20 19 38,4 5,1 13,0 6,1 177,2 23,5 23,5 23,5 23,5 194,1 541,1 584,8 299,8 47,0 23,5
21 20 36,8 6,1 15,3 6,6 30,1 5,4 5,4 5,4 5,4 176,2 296,4 296,4 118,4 10,7 5,4
22 21 32,6 8,0 21,8 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 28,6 8,9 29,2 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 28,9 10,3 31,5 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ZALU – ziua senin de var
Coordonate geografice:
Latitudine [grd.] = 47,195
Longitudine [grd.] = 23,047
Altitudine [m] = 295,0
Ziua de calcul: 18.07.2007
Umiditatea Umiditatea Intensitate radiaie solar total, IT [W/m²]
Ora Temperatura Temperatura relativ a absolut a Vert. Vert. Vert. Vert. I difuz I difuz
local exterioar punctului de aerului aerului Vert. Sud- Vert. Nord- Vert. Nord- Vert. Sud- oriz. vert.
Moment [h] [°C] rou [°C] [%] [g/m³] Oriz. Sud Est Est Est Nord Vest Vest Vest [W/m²] [W/m²]
1 0 27,7 16,1 49,4 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 1 27,0 15,9 50,6 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2 27,0 15,5 49,4 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3 26,5 15,6 51,2 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 25,7 15,8 54,4 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 5 22,0 16,3 70,2 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 6 24,7 15,8 57,5 13,0 62,6 8,6 174,3 464,1 487,1 229,7 8,6 8,6 8,6 17,1 8,6
8 7 25,1 14,7 52,3 12,1 222,0 26,0 346,1 652,3 591,7 199,6 26,0 26,0 26,0 52,0 26,0
9 8 25,9 14,0 47,9 11,6 395,0 40,8 478,3 720,4 564,3 101,6 40,8 40,8 40,8 81,6 40,8
10 9 27,0 14,4 45,9 11,8 557,8 120,3 557,4 698,8 461,9 52,8 52,8 52,8 52,8 105,5 52,8
11 10 27,7 14,3 43,8 11,7 699,8 249,2 582,5 611,0 317,9 62,1 62,1 62,1 62,1 124,1 62,1
12 11 29,3 13,3 37,4 10,9 805,2 350,1 549,3 466,8 151,0 68,6 68,6 68,6 68,6 137,1 68,6
13 12 31,1 14,2 35,8 11,5 871,4 414,9 466,5 287,2 72,5 72,5 72,5 72,5 162,7 144,9 72,5
14 13 33,0 15,1 34,1 12,1 897,7 439,9 343,1 88,7 74,0 74,0 74,0 74,0 322,3 147,9 74,0
15 14 33,8 14,4 31,3 11,6 762,5 366,6 174,5 80,6 80,6 80,6 80,6 233,8 391,2 161,2 80,6
16 15 35,1 12,8 26,3 10,4 710,7 317,0 76,8 76,8 76,8 76,8 123,7 383,2 463,3 153,6 76,8
17 16 35,4 11,9 24,4 9,8 572,0 220,9 79,0 79,0 79,0 79,0 241,1 450,1 441,8 158,0 79,0
18 17 35,5 12,6 25,2 10,2 506,6 130,9 60,9 60,9 60,9 60,9 378,3 579,9 477,4 121,7 60,9
19 18 35,2 12,5 25,6 10,2 367,9 48,4 48,4 48,4 48,4 82,8 462,5 599,7 413,9 96,8 48,4
20 19 34,4 13,4 28,3 10,8 243,8 28,0 28,0 28,0 28,0 185,6 586,6 660,3 363,6 55,9 28,0
21 20 33,5 13,5 29,9 10,9 79,7 10,7 10,7 10,7 10,7 222,8 491,9 479,0 191,9 21,4 10,7
22 21 31,9 13,2 32,2 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 22 29,3 14,3 40,1 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23 28,3 14,3 42,4 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59
60

Capitolul V. Conversia intensitii radiaiei solare de la nivelul planului


orizontal la nivelul unui plan oarecare. Exemplu de calcul.

Pornind de la valorile cunoscute, la un moment de timp oarecare (W) din timpul unei zile,
ale intensitii radiaiei solare directe în plan orizontal, I Direct oriz (W) [W/m2] i ale intensitii
radiaiei solare difuze în plan orizontal, I Dif oriz (W) [W/m2], se pot determina valorile intensitii
radiaiei solare directe i difuze pe un plan cu orientare i înclinare oarecare (s), utilizând relaiile
urmtoare.

2
I Direct , s (W) R b (W) ˜ I Direct oriz (W) [W / m ] (V.1)

unde
I Direct oriz (W) – componenta direct a intensitii radiaiei solare în plan orizontal, [W / m2];
R b (W) – coeficientul adimensional de corecie a componentei directe a radiaiei solare
(msurat în plan orizontal), în funcie de poziia real a suprafeei receptoare:

cos T T
R b ( W) (V.2)
cos T Z

în care:

cos T T sin G ˜ sin I ˜ cos s  sin G ˜ cos I ˜ sin s ˜ cos J  cos G ˜ cos I ˜ cos s ˜ cos Z 

 cos G ˜ sin I ˜ sin s ˜ cos J ˜ cos Z  cos G ˜ sin s ˜ sin J ˜ sin Z t 0 (V.3)

cos T Z sin G ˜ sin I  cos G ˜ cos I ˜ cos Z t 0 (V.4)

T T – unghiul fcut de vectorul paralel cu direcia componentei directe a radiaiei solare cu


vectorul normal la suprafaa captatoare a radiaiei solare la momentul (W) [°];
T Z – unghiul fcut de vectorul paralel cu direcia componentei directe a radiaiei solare cu
vectorul normal la suprafaa orizontal la momentul ( W) [°];
G – declinaia eclipticii solare care se calculeaz cu relaia [°]:

§ 284  n ·
G 23,45 ˜ sin ¨ 360 ˜ ¸ (V.5)
© 365 ¹

(n – numrul zilei din an cu începere de la 1 ianuarie);

I – latitudinea geografic a localitii respective, [°];


s – unghiul planului receptor fa de planul orizontal, [q];
61

J – unghiul de azimut al suprafeei receptoare, cu valori pozitive pornind de la direcia SUD


ctre EST, respectiv negative ctre VEST, [q];
Z – unghiul orar la momentul (W) , cu valori pozitive de 15°/ h, pornind de la amiaza solar
ctre EST, respectiv negative ctre VEST [q].

Calculul componentei radiaiei solare difuze pe un plan înclinat cu un unghi „s” fa de
planul orizontal (pe care se msoar valorile componentei difuze a radiaiei solare) se determin
cu relaia:

1  cos s
I Dif , s (W) ˜ I Dif oriz (W) [W / m2] (V.6)
2

Exemplu de calcul

Caz particular: s = 90°, cos 90 = 0°


Calculele s-au efectuat considerând planul receptor vertical (s = 90°) amplasat în oraul
Galai (latitudine: I = 45,44°N, longitudine
= 28,032°E), pornind de la valori cunoscute ale
componentei intensitii directe în plan orizontal.

Se determin intensitatea radiaiei directe pe un plan vertical (s = 90°), orientat SE (JSE =


45q). Calculele se fac pentru ziua de 9 martie 1999 (n = 68, G 5,20°). Rezultatele se prezint în
tabelul V.1.
Amiaza solar în ziua considerat este la 12:19:33.

Not:
1. În cazul în care valoarea lui cos TT este negativ se consider cos TT = 0 (unghiul fcut de
vectorul paralel cu direcia componentei directe a radiaiei solare cu vectorul normal la suprafaa
captatoare a radiaiei solare nu poate fi mai mare de 90q).

2. Se impune condiia Rb 0. În caz contrar se consider Rb = 0.


62

Tabelul V.1

ora IDir oriz Z sin Z cos Z cos TZ cos TT SE Rb SE IDir SE


0 0,00 184,89 -0,085 -0,996 -0,760 -0,515 0,000 0,00
1 0,00 169,89 0,176 -0,984 -0,752 -0,326 0,000 0,00
2 0,00 154,89 0,424 -0,905 -0,697 -0,111 0,000 0,00
3 0,00 139,89 0,644 -0,765 -0,599 0,115 0,000 0,00
4 0,00 124,89 0,820 -0,572 -0,464 0,335 0,000 0,00
5 0,00 109,89 0,940 -0,340 -0,302 0,536 0,000 0,00
6 0,00 94,89 0,996 -0,085 -0,124 0,704 0,000 0,00
7 0,19 79,89 0,984 0,176 0,058 0,826 14,265 2,71
8 2,72 64,89 0,905 0,424 0,232 0,896 3,866 10,51
9 7,83 49,89 0,765 0,644 0,385 0,907 2,354 18,43
10 20,56 34,89 0,572 0,820 0,508 0,860 1,692 34,78
11 156,25 19,89 0,340 0,940 0,592 0,757 1,278 199,69
12 258,61 4,89 0,085 0,996 0,631 0,605 0,959 247,98
13 249,31 -10,11 -0,176 0,984 0,623 0,416 0,667 166,35
14 272,78 -25,11 -0,424 0,905 0,568 0,201 0,354 96,45
15 235,61 -40,11 -0,644 0,765 0,469 -0,025 0,000 0,00
16 133,75 -55,11 -0,820 0,572 0,335 -0,245 0,000 0,00
17 34,44 -70,11 -0,940 0,340 0,173 -0,446 0,000 0,00
18 1,06 -85,11 -0,996 0,085 -0,005 -0,614 0,000 0,00
19 0,00 -100,11 -0,984 -0,176 -0,187 -0,736 0,000 0,00
20 0,00 -115,11 -0,905 -0,424 -0,361 -0,806 0,000 0,00
21 0,00 -130,11 -0,765 -0,644 -0,515 -0,817 0,000 0,00
22 0,00 -145,11 -0,572 -0,820 -0,637 -0,770 0,000 0,00
23 0,00 -160,11 -0,340 -0,940 -0,721 -0,667 0,000 0,00
63

Capitolul VI. Determinarea coeficientului de însorire al unei suprafee.


Exemplu de calcul.

VI.1. Coeficientul de însorire al unei suprafee se determin ca raport între aria însorit i aria
total a suprafeei respective, în condiiile de calcul considerate, inând seama de prezena
obstacolelor naturale / artificiale i de poziia aparent a soarelui pe bolta cereasc. Coeficientul
de însorire se poate determina în funcie de coeficientul sau factorul de corecie pentru umbrire,
Fu.
AS A
FS 1 u (VI.1)
AT AT
în care
FS reprezint coeficientul de însorire al suprafeei,
AS reprezint aria însorit a suprafeei,
Au reprezint aria umbrit a suprafeei,
AT reprezint aria total a suprafeei.

VI.2 Factori de corecie pentru umbrire datorat obstacolelor exterioare

Factorul de corecie pentru umbrire datorat obstacolelor exterioare se determin cu


relaia:
Fu Foriz Fpr Fel (VI.2)
în care

Foriz reprezint factorul de corecie pentru umbrire parial datorat orizontului;


Fpr reprezint factorul de corecie pentru umbrire parial datorat proeminenelor;
Fel reprezint factorul de corecie pentru umbrire parial datorat ecranelor laterale.

Efectul umbririi datorate orizontului (de exemplu teren, arbori i alte cldiri) depinde de
unghiul la orizont, de latitudine, de orientare, de climatul local i de sezonul de înclzire. Factorii
de corecie pentru umbrire pentru climatele medii tipice pentru emisfera nordic i sezon de
înclzire din octombrie pân în aprilie, se prezint în tabelul VI.1, pentru trei latitudini i patru
orientri ale suprafeei. Valorile pentru alte latitudini i orientri pot fi obinute prin interpolare.
Unghiul la orizont este unghiul mediu vizibil începând de la suprafaa considerat.
64

Figura VI.1 — Unghi la orizont,D

Se consider c masca orizontului modific numai radiaia solar direct.

Foriz se calculeaz cu ajutorul relaiei urmtoare:

Dac Sh  D Foriz (1  Rdir/Rtot) (VI.3)


altfel Foriz 1

în care:

Sh reprezint înlimea soarelui;

Rdir reprezint radiaia solar direct pe faad;

Rtot reprezint radiaia solar total pe faad.

Tabelul VI.1 — Factor de corecie pentru umbrire parial pentru orizont, Foriz
45° lat. N 55° lat. N 65° lat. N
Unghi la orizont
S E/V N S E/V N S E/V N
0° 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
10° 0,97 0,95 1,00 0,94 0,92 0,99 0,86 0,89 0,97
20° 0,85 0,82 0,98 0,68 0,75 0,95 0,58 0,68 0,93
30° 0,62 0,70 0,94 0,49 0,62 0,92 0,41 0,54 0,89
40° 0,46 0,61 0,90 0,40 0,56 0,89 0,29 0,49 0,85

Valorile indicate în tabelul VI.1 sunt valabile numai pentru sezonul de înclzire i
amplasarea indicat.

Umbrirea dat de proeminene i de ecrane laterale depinde de unghiul proeminenei sau al


ecranului lateral, de latitudine, de orientare i de climatul local. În tabelele VI.2 i VI.3 se indic
factorii de corecie pentru umbrire sezonier pentru climate tipice.
65

a) Seciune vertical b) Seciune orizontal

Legenda
D Unghiul proeminenei
E Unghiul ecranului lateral
Figura VI.2 — Proeminen i ecran lateral

Se consider c umbrirea afecteaz radiaia direct i difuz, îns nu reflect radiaia.


Pentru proeminene, factorii de reducere parial pentru radiaia direct, Fpr,dir, i pentru
radiaia difuz, Fpr,dif, se calculeaz cu :
Fpr,dir max{0; 1  [0,5 tan(D)/tan (90  Sh)]} (VI.4)
Fpr,dif 1  (D/90) (VI.5)
Coeficientul Fpr se calculeaz cu:
Fpr (Fpr,dir Rdir  Fpr,dif Rdif 1  Rtot)/Rtot (VI.6)
în care Rdif reprezint raportul radiaiei difuze pentru o orientare dat.

Tabelul VI.2 — Factor de corecie pentru umbrire parial pentru proeminene, Fpr
Unghiul 45° lat. N 55° lat. N 65° lat. N
proeminenei S E/V N S E/V N S E/V N
0° 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
30° 0,90 0,89 0,91 0,93 0,91 0,91 0,95 0,92 0,90
45° 0,74 0,76 0,80 0,80 0,79 0,80 0,85 0,81 0,80
60° 0,50 0,58 0,66 0,60 0,61 0,65 0,66 0,65 0,66

Tabelul VI.3 — Factor de corecie pentru umbrire parial pentru ecrane laterale, Fel
Unghiul 45° lat. N 55° lat. N 65° lat. N
ecranului S E/V N S E/V N S E/V N
lateral
0° 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
30° 0,94 0,92 1,00 0,94 0,91 0,99 0,94 0,90 0,98
45° 0,84 0,84 1,00 0,86 0,83 0,99 0,85 0,82 0,98
60° 0,72 0,75 1,00 0,74 0,75 0,99 0,73 0,73 0,98

Valorile indicate în tabelul VI.2 sunt valabile pentru ecrane laterale pe o singur parte.
Pentru suprafee orientate spre Sud, pentru latitudinile considerate, cu ecrane laterale pe
ambele pri, trebuie multiplicai cei doi factori de corecie pentru umbrire.
66

Pentru suprafee orientate spre Est i Vest, factorul de corecie este valabil pentru ecranele
laterale amplasate la captul sudic al suprafeei. Ecranele laterale amplasate la captul nordic al
suprafeei, pentru latitudinile date, nu se iau în considerare.
Valorile indicate în tabelele VI.2 i VI.3 sunt valabile numai pentru sezonul de înclzire i
amplasarea indicat.

VI.3 Determinarea factorului mediu de umbrire caracteristic unui spaiu solar


Metodologia de calcul prezentat se refer la suprafaa vertical de captare a radiaiei
solare având proiecia în plan orizontal sub form de poligon convex deschis cu una din laturi
orientat pe axa E-V, reprezentând proiecia în plan orizontal a faadei orientate spre Sud.
Schema de calcul care permite determinarea suprafeei umbrite în fiecare moment ( W ) este
prezentat în figura VI.3. S-au fcut urmtoarele notaii cu privire la micarea aparent a discului
solar pe bolta cereasc:
hz - unghiul de înlime deasupra orizontului, care reprezint unghiul fcut de dreapta care
unete un punct P de pe suprafaa vertical orientat spre Sud i discul solar (considerat sub forma
unui punct geometric concentrat în centrul discului solar) i normala la suprafaa vertical
orientat spre Sud dus din punctul P.
Z s - unghiul de deplasare a poziiei Soarelui msurat în raport cu normala la suprafaa
vertical orientat spre Sud, dup cum urmeaz:
Z s+ > 0 de la Sud spre Est;
Z s- < 0 de la Sud spre Vest
Astfel ora 1000 are valoarea Z s+ = 300 i ora 1500 are valoarera Z s- = -450.
Se prezint metoda de determinare a suprafeei umbrite.
Metoda conduce la determinarea suprafeei medii sezoniere afectate de umbr fr a fi
necesar s se efectueze calculul exact al suprafeei umbrite în funcie de poziia relativ a Soarelui
pe bolta cereasc. Notaiile utilizate sunt cele din fig. VI.3.
Se disting urmtoarele cazuri:
0
A.a.1. \ 3 ! 60 ; Z = Z + > 0 ; s s

L4
BC = PC - 0,866 . ; 0 < BC < L3
cos(\ 2  30)
sin \ 2
BD = H - 0,364. L4 . ;
cos(30  \ 2 )
sin \1
CN = H + 0,364. L2 . ;
cos(30  \1 )
Suprafaa afectat de umbr se determin cu relaia:
Au(+) = >
0.50. (BD  CN) ˜ BC  (CN  H) ˜ L 2 @  L1 H
()
Au 
( )
§ Au ·
¨¨ ¸¸
© A PS ¹ ( L1  L 2  L 3 ) ˜ H

A.a.2. \1  \ 3 < 600 ; Zs Zs >0 ;
B 2 H = -1,1547.L1. cos(30  \1 ) ; 0 < B 2 H < L2
. .
B 2 D 2 = H - 0,4203 L1 sin \1 ;
67

Au(+) = 0,50 . ( B 2 D 2 + H) . B 2 H + L1H ;


()
Au 
( )
§ Au ·
¨¨ ¸¸ ;
© A PS ¹ ( L1  L 2  L 3 ) ˜ H
()
0  (+) § Au ·
A.a.3. \ 1 < 60