Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare


TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Anul şcolar 2015-2016
Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a V-a

Numele şi prenumele elevului: ___________________________________________________________


Data susţinerii testului: _________________________________________________________________

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de
puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I (48 de puncte)


Citeşte textul:
Într-o zi de primăvară, Bogdan, fratele mai mic al lui Alexandru, se juca în curte, făcând pentru tata
cozonaci de nisip. Pentru el nu se obosea. Lui nu-i plac decât cozonacii adevărați...
Văzându-l pe Bogdan cum se joacă, îi veni și Vântului poftă să se joace. Se învârti, se răsuci, suflă o
dată și, când nimeni nu-l văzu, înhăță pălăriuța de pe capul lui Bogdan și zbură cu ea. O ridică în înaltul
cerului, o duse, o duse și-o lăsă să cadă într-un stejar din pădure.
Aici o întâlni pe Stăncuța-pe-crengi-se-dă-huța:
‒ Ia te uită ce cuib strașnic mi-a căzut din cer. O să-mi clocesc ouăle în el și-o să-mi cresc puișorii fără
grijă...
Și plecă să-și aducă ouăle. Dar, când se întoarse, ia cuibul de unde nu-i! Vântul, pus pe joacă, smulse
pălăriuța, și la drum cu ea!
O purtă iar prin aer, dând-o de-a tumba, apoi o azvârli cu susul în jos într-o poieniță. Aici o găsi
Broscoiul-hop-țop-ușor-ca-un-dop:
‒ Ia te uită ce lac mic și frumos! Păcat că n-are apă. Dar am să-l umplu și-o să mă bălăcesc în el după
pofta inimii... (Octav Pancu-Iași, Și despre pălării se pot scrie povești)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.


A.
1. Subliniază varianta corect despărțită în silabe: 6 puncte

pă-lă-riu-ța / pă-lă-ri-u-ța; smul-se / smu-lse; po-ie-ni-ță / poi-e-ni-ță

2. Alcătuiește câte o propoziție cu sensul opus al următoarelor cuvinte din text: mic, adevărați, frumos.
6 puncte
mic - ...................................................................................................................................................................
adevărați - ..........................................................................................................................................................
frumos - ..............................................................................................................................................................

3. Trece la numărul singular, substantivele de mai jos: 6 puncte

cozonaci - .......................................................................
ouăle - ............................................................................
puișorii - .........................................................................

4. Menționează partea de vorbire a cuvintelor subliniate în enunțul: ce cuib strașnic mi-a căzut din cer.
6 puncte
cuib - ..............................................................................
mi - .................................................................................
a căzut - ..........................................................................
1
5. Citește cu atenție afirmația de mai jos. Dacă apreciezi că afirmația este adevărată, încercuiește DA.
Dacă tu crezi că este falsă, încercuiește NU. 6 puncte

DA / NU În enunțul: Vântul, pus pe joacă, smulse pălăriuța, și la drum cu ea!, cuvântul subliniat
îndeplinește funcția sintactică de subiect.

B.
1. Dintre personajele numite cel care nu participă la acțiune este ...................................................................
6 puncte

2. Transcrie, din textul dat, un grup de cuvinte care indică timpul acțiunii și un cuvânt care indică locul
acțiunii. 6 puncte
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

3. Explică, în două rânduri, sensul expresiei pus pe joacă. 6 puncte


............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

PARTEA a II-a (30 de puncte)

Redactează o compunere, de 70-100 de cuvinte (8-10 rânduri), în care să-ţi imaginezi că tu ești Vântul
și că vrei să continui aventura pălăriei cu cel puțin două personaje de basm cu nume amuzante.

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de
punctuaţie şi de exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate).
2
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Anul şcolar 2015-2016
Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a V-a
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

• Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total.

PARTEA I (48 de puncte)


A.
1. câte 2 puncte pentru sublinierea corectă a fiecărui cuvânt despărțit în silabe (pă-lă-ri-u-ța; smul-se;
po-ie-ni-ță) 3x2p=6 puncte
2. câte 1 punct pentru indicarea sensului opus al cuvintelor date (mic-mare, adevărați-falși, frumos-urât) și
câte 1 punct pentru construirea propozițiilor cu folosirea cuvintelor cu sens opus obținute (mare, falși, urât)
6x1p=6 puncte
3. câte 2 puncte pentru trecerea corectă la numărul singular al fiecărui substantiv dat (cozonac, ou, puișor)
3x2p=6 puncte
4. câte 2 puncte pentru menționarea corectă a fiecărei părții de vorbire date (cuib-substantiv comun; mi-
pronume; a căzut-verb) 3x2p=6 puncte
5. NU 6 puncte

B.
1. precizarea corectă a personajului care nu participă la acțiune (Alexandru) 6 puncte
2. câte 3 puncte pentru transcrierea corectă a grupului de cuvinte care indică timpul acțiunii (Într-o zi de
primăvară) și a cuvântului care indică locul acțiunii (în curte; pădure; o poieniță) 2x3p=6 puncte
3. explicarea nuanţată a semnificaţiei expresie date – 6p / explicare superficială, ezitantă – 2p 6 puncte

PARTEA a II-a (30 de puncte)

• precizarea a două personaje de basm cu nume amuzante; 5 puncte


• relatarea întâmplării, respectând succesiunea logică a evenimentelor – 10 puncte / relatarea întâmplării,
fără respectarea succesiunii logice a evenimentelor – 5 puncte; 10 puncte
• conţinut ideatic adecvat cerinţei (folosirea unui cuvânt care indică timpul acțiunii și a unui cuvânt care
indică locul acțiunii) – 10 puncte / tratare ezitantă, superficială a cerinţei – 5 puncte; 10 puncte
• coerenţă şi echilibru al compoziţiei; 5 puncte

Redactarea întregii lucrări: 12 puncte


• respectarea limitelor de spaţiu indicate 3 puncte
• respectarea normelor de exprimare şi de ortografie 6 puncte
(0-1 greşeli – 6p; 2-3 greşeli – 4p; 4-5 greşeli – 2p; peste 6 greşeli – 0p)
• respectarea normelor de punctuaţie 3 puncte
(0-1 greseli – 3p; 2-3 greseli – 2p; 4-5 greseli – 1p; peste 6 greseli – 0p)

3
Test iniţial – Limba şi literatura română
Clasa a V-a – An şcolar 2015-2016

În contextul acestei evaluări iniţiale, cu rol deopotrivă diagnostic şi prognostic, se au în vedere


competenţele fundamentale vizate de această disciplină, iar atenţia se concentrează asupra îmbinării
echilibrate a proceselor de receptare şi a proceselor de producere a mesajului.
Se au în vedere competenţele specifice din programa aferentă anului anterior de studiu, corelate
cu cele din programa pentru anul de studiu curent. În acest fel, se pot identifica acele cunoştinţe, abilităţi
/ deprinderi care stau la baza anticipării performanţelor elevilor şi, mai ales, facilitează proiectarea
activităţilor didactice prin corelare cu situaţia reală a elevilor, prin trasee particularizate, cu caracter
remedial sau stimulativ.
Selecţia temelor / conţinuturilor de evaluat în cadrul testului, cât şi a competenţelor de evaluat ţine
seama de trăsăturile şi condiţiile specifice ale unei astfel de evaluări, respectiv de un nivel mediu de
dificultate, care să permită analiza ulterioară a rezultatelor prin raportare la evaluările de la ieşirea dintr-un
ciclu de învăţământ (evaluare naţională).

Competenţe specifice:

3.2 recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într-un text narativ;


3.3 identificarea expresiilor şi a cuvintelor noi într-un text literar sau nonliterar;
3.4 sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale învăţate;
4.1 redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă, urmărind un plan;
4.2 utilizarea, în redactare, a unor sinonime, antonime şi derivate adecvate temei date;
4.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical, folosind corect semnele
ortografice şi de punctuaţie;
4.4 redactarea unor texte imaginative şi reflexive în scopuri şi în contexte variate.

Instrumentul care conferă validitate testului iniţial este matricea de specificaţii.


De exemplu, matricea de specificaţii pe care se bazează modelul de test iniţial pentru clasa a V-a
este următoarea:

COMPETENŢE 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

CONŢINUTURI
Despărţirea cuvintelor în silabe X

Sensul unor cuvinte în diferite X X X


contexte
Părţi de vorbire şi categorii X
gramaticale specifice acestora
Sintaxa propoziției X

„Cine” ia parte la acţiune X

Întrebări specifice abordării X


textelor narative
Aprecieri personale referitoare la X
anumite secvenţe dintr-un text
Scrierea imaginativă X X X X