Sunteți pe pagina 1din 4

--ffi

il'ffiffi

faptulcd el o duce mai bine ca tine. Aceasta i1i provoaca indignare. Este
Egti invidios fald de cineva pentru
una dintre cele mai distructive emolii umane. E un amestec de uri, de mAndrie exageratd gi iubire
de sine. lnvidia il poate motiva pe om sd comitd fapte rele, nechibzuite" Omul invidios calomniazd,
bdrfegte, intriga cu scopul de a-i certa pe oameni inde ei. Gelozia e un sentiment negativ, generat
de spfpe de nospciune Anfinodul invidiei esfe bunivointa. iar al oeloziei draoostea. increderea.
...]
emolie de baia
negative
:liri::

I Tristelea este o emolie negativ5. Celui trist lumea inconjurdtoare ii pare striini, neprietenoasd
I sau incomoda. Omul simte durere atunci cdnd se lovegte, se frige, se traum atizeazit sau este bol-
nav. Suferinla e o stare de durere sau de tristele de lungd duratd ;i poate fi fizic5 sau sufleteascS,
legata de neputinla de a obline un lucru rdvnit sau de a-gi satisface necesitalile vitale. Omul suferind
ooate olSnoe sau cidea in disnerare. Onusul tristetii si al suferintei este bucuria.
K,Mtr;@/Wr,j6-
emotie
negativd

ir.

,11 :.

i$& l,,lJ

care, fiind tr;ita deseori, se transformd in trdsdturd de


acumula cdt mai multe bunuri materiale gi frica de a le
nu doresc sd impartd ce au cu prietenii. Ldcomia poate fi
evitati printr-o educalie corectS" Oamenii trebuie sd inleleagd cd nu este bine sa fie obsedati
de avere. Antipodul licomiei este dirnicia.