Sunteți pe pagina 1din 4

S.C.EXPERT S.R.L.

Str. Arh. Horia Creanganr.9C


T el. 0722514294, TIMI$OARA

SINTEZA RAPORTULUI DE EXPERTTZA


1. Expert autorizat: Prof. dr. ing. MARIN MARIN -ing. expert tehnic atestat MLPAT nr.65l
Prof. dr. ing_.MARrN MARrN -ing. expert tehnic atestatMCc nr.155E
2. Denumire proiect: LUCRARI DE coNSoLfDARE TUR|I, INCINTA BISERTCII
FORTIFICATE
3. Amplasament: com.Mogna.sat Mogna,str. Principali FN, jud. Sibiu
4. Beneficiar: CONSISTORIUL DISTRICTUAL EVANGHELIC
5. Numar exoertiza'. s073 / 2018
DATE TEHNICEDE EXPERTIZA
Turn de Nord din cadrul Zonaseismicd Metodede investigare:
ansambluluiBisericii Evanghelice Conf.P100-ll20l3 Evaluarecalitativa
FortificateMoqna inscris in LMI
SB-lI-a-A-12471, se invecineaza Accelerafiaterenuluide Solutii de intervenfii:
direct cu Piata publica, fiind fundare ag:0,209 VARIANTA l-minimala
elment de granita cu aleile n= lnjeclii verticale ;i inclinate, in
pietonaledin piata. Perioadade coll: jurul fundaliilor pentruconsolidarea
Dimensiunule turnului in Tc:0,7 sec terenului de fundarecu lungimeade
plan sunt 4,22x4,90 m, avand o circa 6m fa!d, de cota terenului
inaltime la streasinade 13,65m si Spectrunormalizat de raspuns natural, din interior gi exterior cu
in varf de 24,0 m. Accesulla baza elasticptr.B0:2,50; lapte de ciment sau realizareaunor
tumului se realizeazadin parteade Tc:O.7sec) piloli perimetralidin betonarnat cu
nord, direct din piata, pe o usa din P100-l/2013 lungimea de 6m fafd de cota
pietonala de ll3xl70 cm, usa de terenuluinatural
acces din incinta bisericii fiind Clasade importan!5: 13 Executarea unei centuri
il perimetrale din beton armat pe
Fundatia turnului este din exterior, sub nivelul trotuarului cu
de piatra cu mortar, Avarii tipice constatate: baza la circa lm addncimefati de
incastratain terenDF -1,85m fata CTN. in cazulconsolidarii terenului
CTN, fundatiazidului de aparare Stareain care se g[segtein cu piloli, centuraperimetral5va lega
este din zidarie de piatra - prezent Turnul de Nord al capdtulpilofilor;
incastrata in teren DF-2,00m fata incintei fortificate a rF Realizarea de juguri, pe
Bisericii Evanghelice din exteriorul turnului, formate din
CTN. Latimile fundatiilor
MoEna,judelul Sibiu este profile metalice qi tiranli (profile
B:1,10-1,20m.Terenulde fundare
una ingrijor[toare.Fractura U20 gi tiranli din otel cu diametru
este alcatuit din prafuri nisipoase-
cu deplasare pe vertical5de 132mm cu piulile la capete cu
argiloase cafenii inchise (negre) pe faladade vesta turnului, posibilitateastr0ngerii)sub nivelul
aranate,cosistente- moi umede(cu dezvoltatd pe aproape ginzllor din lemn de la fiecare
aspectde umplutura). intreaga indl!ime acestuia, planqeu(5buca!ide juguri) , solulie
Structura peretilor portanti cu corespondenfdpe falada reversibild;
te realizata din caramida plina, de est dar qi fracturile din r= Scoateareacdrdmizilor fracturate
imea acestorafiind de 130 cm funda{iilede pe laturile de qi inlocuirealor cu altele in stare
la nivelul parterului,ingustandu-seest Ei de vest, mai vechi , bund gi injectareafisurilor cu liant
la fiecarenivel. hidraulic pebazade var saucu rasini
conform cercetlrilor
epoxidice;
De la nivelu 2 al arheologuluiDana Marcu $i
accesul este ingreunat ,Bordareagolurilor mari de uEi Ei
re cu cadre inchise metalice
planseelor din lemn
scarilorde lesaturaintre rdftlry
th'{"*;
?,.{
ln zonel cu fisuri dintre turn Ei
Acoperisul cu a z ile . de incintd Ei in zonele
ructurale ale salpa '- frop.*u pu nicqdegradatese demonteazd
i

lr#4:s
degradari, cu rise major de lacunare in cimp gi cdrlmida degradatd ;i se repun
infiltrare a apelor de ploaie prin desprinderi de ligle la cdrdmiziintregicu mortarhidraulic;
invelitoarea din tigla solzi. Riscul comi;d, figle sparte r= Asigurareaetangeit[1ii
major il reprezinta zidaia permit agresiunea apelor invelitorii turnului prin refacerea
neprotejatasi fisurile meteorice. integritdlii acesteiaprin repararea
Pentrua stopafenomenulde Solul expusla intemperii qi suportuluide gipcigi a unorpiese
re si extindere a ariei relativ afhnat de la baza de la baza;arpanteicu completdri
fisurilor, s-a pregatit si montat un turnului, pe tot perimetrul, de ligle acoloundeestenecesar,
perimetral din grinzi de
trotuarul din pavele de tigla de aceeasiforma si
lemn, pana la definitivarea solutiei
beton, cu nivel mai ridicat dimensiuni,inclusiv elementede
conservare si consolidare a
fafl terenul din vecinltatea tinchigerie;
mului in ansamblu.
soclului turnului, de pe r= Restabilireaechilibrului
latura de nord gi scurgerea constructival ;arpanteicu solufii
la picdturd a acoperiqului reversibileqi refacerea invelitorii
antreneazdstagnareaapelor din ligld solziin zonaqarpantei
meteorice in vecindtatea prdbugite, adiacentllaturii de vesta
soclului. Degradarea turnului de nord;
irevesibilSqi foarteavansatd rs inlocuireatuturor elementelor
a foEtilor pilofi din lemn degradatede la ;arpantadin lemn gi
introdu;i in pdmdntca parte completarealipsurilor cu elemente
integrantda sistemului de din lemn de stejar;
fundarea turnului ;i chiar al r= Refacerea planqeelorde nivel la
incintei, sensibilizeazd turn , cu indep[rtareaelementelor
continuu gi semnificativ degradateqi completarealipsurilor
terenul-suport al cu grinzi din lemn de stejar,
consmlctrel. montarede podinede acces,dotare
Pr[bugirea locald a cu sc5rigi balustrade de protecfie;
acoperi;uluianexelordinspre rsRealizareaunui trotuar de gardl
vest antreneazd ape din piatrbde rdu pe suportde
meteorice suplimentare la pdmintargilosEipietriqfin pe zona
bazaturnului. cu terendescoperit,labaza turnului
gi indepdrtareaapelorde suprafald
cu panteinversegi eventualrigol5.

VARIANTA 2-maximala
r= Injec{ii verticalepi inclinate, in
jurul fundaliilor pentruconsolidarea
terenului de fundarecu lungimeade
circa 6m fat6 de cota terenului
natural, din interior gi exterior cu
lapte de ciment sau realizareaunor
pilo{i perimetralidin betonarmatcu
lungimea de 6m fa\d de cota
terenuluinatural
4's, A hl'\ [s Executarea unei centuri
/(t:$rxkr 1"g\t",,...
\
din beton armat pe
4:7' terior, sub nivelul trotuarului cu
)i C,rt15trl1r.';{r Il{
(t''wa * i;^tit'iint'r* baza la circa lm addncimefatd de
'CTN. In cazul consolidirii
l- :l

{/ ,6Jtr> terenului
C$it'j pilofi, centuraperimetral[va lega
pilofilor;
sF olt b ConsolidareaTumului de Nord
pnn cama$ulre pe interior cu o
strucutr[ metalica pdn[ la inbllimea
zidului de incint5;
(? Realizarea de juguri, pe
exteriorul turnului, formate din
profile metalice qi tiranfi (profile
U20 gi tiranli din otel cu diametru
032mm cu piulile la capete cu
posibilitatea strdngerii) sub nivelul
grinzilor din lemn de la fiecare
planqeu(5buca1ide juguri) , solufie
reversibil[;
u= Scoateareacdrdmizilor fracturate
gi inlocuirea lor cu altele in stare
bun6 ;i injectareafisurilor cu liant
hidraulic pebazade var saucu rasini
epoxidice;
ns Bordareagolurilor mari de ugi qi
ferestre cu cadre inchise metalice
saudin lemn;
rs in zonel cu fisuri dintre turn qi
zidurile de incintl qi in zonele
puternic degradate se demonteazi
cdrdmida degradatd gi se repun
cdrdmiziintregi cu mortar hidraulic;
r= Asigurareaetan$eitAii
invelitorii turnului prin refacerea
integritAfi acesteiaprin repararea
suportuluide Eipcigi a unor piese
delabaza garpanteicu complet[ri
de ligle acoloundeestenecesar,
tigla de aceeasiforma si
dimensiuni,inclusiv elementede
tinchigerie;
r= Restabilireaechilibrului
constructival garpanteicu solulii
reversibileqi refacereainvelitorii
din figl6 solzi in zona Earpantei
pr[buqite,adiacentdlaturii de vest a
turnului de nord;
rs inlocuireatuturor elementelor
degradatede la Earpantadin lemn gi
completarealipsurilor cu elemente
din lemn de stejar;
r="Refacerea planqeelorde nivel la
turn , cu indep[rtareaelementelor,
i,.M4s degradategi completarealipsurilor

llt m ,fl*o'n^
Q-V

.-
1\I!!i'
f

fuf '
cu grinzi din lemn de stejar,
montarede podinede acces,dotare
cu sciri qi balustrade de proteclie;
r=Realizareaunui trotuar de gard[
l(- din piatri de r6u pe suportde
l+l p[mint argilosgi pietriqfin pe zona
cu terendescoperit,labaza tumului
fa
F
gi indep5rtareaapelor de suprafali
cu panteinversegi eventualrigol6.

Pe tot parcursul lucririlor de


consolidare, si inainte de
inceperea lucrarilor in regim de
urgenta, Turnul de Nord se va
sprijini pe toate cele 4 laturi ale
sale cu esafodaje verticale din
lemn

Misurile de intervenfie propuse


imbunatatesc rezistenfa qi
stabilitatea Turnului de Nord
existent.

EXPERT TEHNIC
prof.dr.ing. MARIN MARIN

95fD
$-
''.e

NR.65l

$*#r/

+:J