Sunteți pe pagina 1din 15

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE - BUCUREȘTI

FACULTATEA DE BUSINESS ȘI TURISM

Studiu de caz la disciplina tranzacții


comerciale
Cumpărarea unei polițe de asigurare
pentru riscul afacerilor

Coordonator științific:
Lect. univ. dr. Iosif Alina Elena

Studenți:
Țugui Florentina
Țugui Gabriela
Uță Elena

BUCUREȘTI
2019
PARTEA I

1. Caracterizarea generală a tipului de tranzacţie ales (definire, trăsături


distinctive în raport cu alte tipuri de tranzacţii, mecanismul de principiu).

Riscul face parte din viața de zi cu zi a persoanelor și organizațiilor, iar identificarea,


evaluarea și tratarea acestuia duce la activități făcute în mod conștient sau nu de către orice
individ sau organizație. Conform dicționarului explicativ al limbii române riscul ​reprezintă
„posibilitate de a ajunge într-o primejdie, de a avea de înfruntat un necaz sau de suportat o
pagubă” un pericol posibil asupra realizării obiectivelor. Astfel dorința omului de a-și proteja
patrimoniul a creat nevoia de asigurare. ​Asigurarea se referă la activitatea socioeconomică
prin care se încheie o „c​onvenția de despăgubire pentru posibilele pagube în care nu este
angajată responsabilitatea celui asigurat” în principal o protecție financiară pentru pierderile
suferite de oamenii și de companii, în cazul de față pentru riscurile dintr-o întreprindere, iar
polița ​reprezintă un act care dovedește obligațiunea unei persoane de a plăti cuiva o anumită
sumă de bani la un termen fix în schimbul unui serviciu pe care îl prestează. ​Asocierea
termenilor formează sintagma „poliță de asigurare” prin care se certifică un contract de
asigurare sau acordul de voință al părților dintre asigurat și asigurator în care sunt menționate
drepturile și obligațiile acestora. ​Întotdeauna este mai bine să previi decât „să vindeci” , iar
asta este valabil si în cazul afacerilor.
Polița de asigurare acoperă întreprinderilor riscuri precum protecția:
● ​clădirilor, echipamentelor, utilajelor, materialelor, mărfurilor;
● clienților, angajaților, precum și a terțelor persoane care interacționează cu
societatea; (​clasificare​)
Riscul trebuie să îndeplinească câteva condiții pentru a putea fi asigurabil. ​În primul
rând acesta trebuie să se petreacă în viitor, să fie întâmplător și independent, să nu depindă de
voinţa persoanelor înscrise în contractul de asigurare, fie din perspectiva faptului că nu este
posibil de influențat. O altă condiție se referă la caracterul evaluabil a riscului, să poată fi
definit și măsurat clar din punct de vedere financiar, încadrându-se în regulile de calcul al
probabilităţilor pentru a se putea stabili valoarea primei și corespunzător al indemnizației.
Prima are o valoare foarte mică comparativ cu posibilitatea unei pierderi foarte mari, suma primită de
persoana care suferă daunele se calculează prin raportarea la istoria evenimentelor și la numărul
persoanelor asigurate.
Dacă un proprietar al unei companii consideră că nu are capacitatea de a evalua în
mod eficient riscul de afaceri și nevoia de acoperire, acesta poate contacta un broker de
asigurare(consultant specializat în desfășurarea activităților de management al riscului) sau
un actuar cu experiență și licență. Se poate obține o listă de agenți autorizați în fiecare stat
prin intermediul departamentului de asigurări al statului respectiv sau al Asociației Naționale
a Comisarilor de ​Asigurări(NAIC). ​Pentru luarea ​cu ușurință a unei decizii, asiguratului i se
poate pune la dispoziție un calculator online pentru a estima ce preț va plăti.
Asigurarea se împarte în două forme, parțială/personalizată și completă. În funcție de
obiectul de activitate, alături de acoperirile de baza asiguratul poate spori protecția oferită de
asigurare cu una sau mai multe clauze suplimentare. De exemplu o clauză poate fi
despăgubirea în avans sau acoperirea bunurilor în afara locației asigurate.
Odată cu sporirea economiei s-a dezvoltat și piața asigurărilor, astfel s-au generat
implicații în majoritatea domeniilor, legate direct sau indirect de serviciile de asigurare.
Asigurările se realizează doar sub formă bănească. ​Serviciul de asigurări are la fel ca celelalte
servicii un rol important în economie, influențând în mod favorabil produsul intern brut
(P.I.B.), a lărgit ramura ofertelor de muncă, remarcându-se o creștere a salariaților pe această
piață. Asigurările participă la oferta de capital, de împrumut pe piața financiară prin rezervele
de prime care sunt plasate î​n acțiuni, obligațiuni, bonuri de tezaur, depuneri pe termen la
bănci, acordare de împrumuturi, achiziții de bunuri imobiliare etc. Resursele financiare
provenite de la societățile de asigurare nu sporesc masa monetara aflată în circulație, ci doar o
redistribuie, consolidând astfel echilibrul monetar. Numai în cazul împrumuturilor acordate
pe baza polițelor de la asigurările de viață crește masa monetară, dar este o creștere mică și
controlată.
Asigurările reprezintă un factor de reducere a incertitudinii economice și un mijloc de
reluare a activitǎții întrerupte temporar.
2. Cadrul legal al tipului de tranzacţie ales (inventarul actelor normative aplicabile,
caracterizarea condiţiilor legale de principiu, prevederi cheie, situaţia cadrului legal
aplicabil în România comparativ cu cadrul legal european).

Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări în vigoare de la 1 octombrie 2018

reglementează următoarele:
a) activitatea de distribuţie a produselor de asigurare şi reasigurare, denumită în
continuare activitate de distribuţie; b) organizarea şi funcţionarea distribuitorilor de asigurări
şi reasigurări, supravegherea activităţide distribuţie şi a altor activităţi conexe acesteia; c)
înregistrarea intermediarilor, inclusiv autorizarea sau avizarea acestora, la Autoritatea de
Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.
Procesul de asigurare se realizează în urma inchierii unui contract. Contractul de
asigurare este format din Poliţa de asigurare, Condiţiile generale de asigurare şi Condiţiile
specifice de asigurare, Clauzele suplimentare şi orice alt document ane xat la acesta.
Prin Contractul de asigurare, Asigurătorul se obligă ca în urma producerii unui eveniment
asigurat în timpul perioadei de asigurare să achite Beneficiarului Contractului de asigurare
despăgubirea cuvenită în condiţiile prevăzute în prezentul Contract de asigurare, sub rezerva
Cererii-chestionar semnată de Contractantul asigurării sau de către Asigurat, precum şi a
oricăror informaţii transmise în scris de acesta, cu condiţia respectării condiţiilor de asigurare,
inclusiv a capitolelor şi menţiunilor privitoare la riscurile asigurate, excluderile, obligaţiile
părţilor şi oricăror alte elemente stabilite de comun acord şi comunicate în scris de părţi şi în
baza faptului că a fost achitată prima de asigurare în cuantumul şi la scadenţele prevăzute în
contractul de asigurare
Contractul de asigurare încheiat în baza prezentelor Condiţii generale de asigurare acoperă
riscuri şi este valabil numai pe teritoriul României şi este supus dispoziţiilor legale din
România, iar condiţiile de asigurare se completează cu prevederile legale în vigoare.
Contractantul/Asiguratul/Beneficiarul pot formula reclamaţii cu privire la încheierea,
modificarea sau executarea Contractului de asigurare pe care le pot depune online sau la
oricare din sediile Asigurătorului, la care vor primi răspuns în termen de 30 de zile de la data
înregistrării acesteia.
În România există două tipuri de asigurări obligatorii și acestea sunt : asigurarea
obligatorie pentru deținătorii de autovehicule pentru cazurile de răspundere civilă conform
legii 136/1995 și asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de
teren și inundațiilor conform legii 260/2008.

3.Cadrul instituţional al tipului de tranzacţie ales

Actorii princpali care participă la activitatea de asigurare a afacerii sunt asiguratul și


asigurătorul. Asiguratul este definit în felul următor: titularul interesului cu privire la riscul
asigurat, iar asigurătorul reprezintă ​persoana/ instituția care face asigurări pentru diverse
domenii.

Tab.1. Principalii asiguratori pe piața Românească

City Insurance Groupama

Euroins Generali Romania

Asirom Vig Uniqa Asigurari

Allianz-Tiriac Grawe Romania

Unul din asiguratorii cunoscuti si preferati de pe piata din Romania este Generali:
La nivel mondial, Grupul Generali este unul dintre cei mai mari jucatori, in domeniul
asigurarilor. Infiintat in 1831, sub numele de Assicurazioni Generali, in Trieste, Grupul
Generali opereaza in prezent in peste 60 de tari, are 74.000 de angajati ajuta zilnic peste 55 de
milioane de clienti din jurul lumii, administrand active de peste 500 miliarde de Euro.
Generali este una dintre cele mai mari 50 de companii la nivel mondial, conform
Topului realizat de Fortune Global 500, care administreaza active de peste 500 miliarde de
euro si care detine pozitii de lider in Italia, Germania si Franta.
Totul a inceput in anul 1835 in Braila, cel mai mare oras comercial romanesc al acelei
epoci. Avand asigurarea marfurilor transportate ca principal obiect de activitate, Braila a fost
locul perfect pentru startul Grupului Generali in Romania.
Purtatori ai cererii in asigurari pot fi ​persoane fizice (medici, ingineri, salariati in
orice demoeniu) si persoane juridice (firme din orice domeniu).
Mijlocitori sau intermediari ai cererii si ofertei sunt ​brokeri de asigurari, agenti de
asigurari, consultanti de asigurari.
Autoritati de reglementare si supraveghere in asigurari, rapoarte anuale:
-​ Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF);

-​ Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA);


- Raportare SAL-FIN( Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor in


Domeniul Financiar Nonbancar);


- UNSAR - Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din

Romania​;
- UNSICAR - Uniunea Nationala a Societatilor de Intermediere si Consultanta

in Asigurari din Romania​;


-​ ​​PRBAR - Patronatul Roman al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare​;
-​ ​​ISF - Institutul de Studii Financiare​;
-​ ​​B.A.A.R. - Biroul Asiguratorilor Auto din Romania​;
-​ ​​APPA - Asociatia Pentru Promovarea Asigurarilor​;
-​ ADAR - Asociatia de Drept al Asiguratorilor din Romania;

-​ Baza de date CEDAM;


-​ Rapoarte anuale la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;


Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF):


Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) s-a înființat în 2013 ca autoritate
administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă,
autofinanțată și își exercită atribuțiile prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și
prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private (C.S.S.P.P.).
ASF este autoritatea administrativă competentă din România privind abuzul de piață,
desemnată prin art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi
operaţiuni de piaţă. Este recunoscuta la nivel național pentru aplicarea și urmărirea respectării
actelor normative de directă aplicabilitate emise la nivelul Uniunii Europene, în domeniile
prevăzute de prezentul act normativ, precum și pentru transpunerea și implementarea în
legislația națională a acelor prevederi emise la nivelul Consiliului UE, Parlamentului UE,
Comisiei Europene, precum și al altor autorități europene.
Unica autoritate națională competentă pentru reprezentarea intereselor României în
cadrul Organizației Internaționale a Comisiilor de Valori Mobiliare – IOSCO, Autorității
Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe – ESMA, Autorității Europene de Supraveghere
pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale – EIOPA și Asociației Internaționale a
Supraveghetorilor în Asigurări – IAIS, fiind membă de drept a acestor autorități
internaționale, în baza legislației internaționale aplicabile.
Autoritatea de Supraveghere Financiară este condusă de un Consiliu format din 9
membri: 5 membri executivi, respectiv, preşedintele, prim-vicepreşedintele şi 3
vicepreşedinţi, precum şi 4 membri neexecutivi. Aceştia au fost numiţi pentru un mandat de 5
ani, începând cu data de 14 noiembrie 2018.

4. Piaţa specifică a asigurărilor în afaceri

Conceptul de asigurare datează de mii de ani, nu se știe exact mileniul II-III, iar în
timp ce formele de asigurare se schimbă și contractele scrise se schimbă, ideea totuși rămâne
aceeași. Împăratul babilonian din vechime, Hammurabi, a înregistrat una dintre cele mai
vechi forme de asigurare în codul său de legi în secolul al XVIII-lea î.Hr. (acum peste 3800
de ani). Codul impus afirma că atunci când cineva închiria un teren pentru a-l exploata, dacă
existau condiții meteorologice extreme sau o mare boală care ar putea produce un eșec al
culturilor sau incapacitatea de a recolta în mod corespunzător, chiriile pe acel teren urmau să
fie iertat pentru anul respectiv. Există o mulțime de povești de istorie a asigurărilor, inclusiv
modul în care, Benjamin Franklin, a stabilit un model de asigurare împotriva incendiilor și
protecție împotriva incendiilor în anul 1752, a fondat Philadelphia Contributionship for the
Insurance of Houses from Loss by Fire, ​care există și astăzi. O altă poveste poate fi despre
doctorul din Buffalo, NY, care a cumpărat prima politică adevărată despre autovehicule
înregistrate în 1989 sau despre cum în 1929 un grup de profesori din Texas au putut contracta
cu spitalul din Baylor pentru a le oferi asistență medicală pre-plătită Servicii.
Pentru analiza comparativă dintre piața asigurărilor din România și alte piețe
europene au fost analizați o serie de indicatori ce arată nivelul de dezvoltare a piețelor.
Gradul de penetrare a asigurărilor în PIB este un indicator calculat ca raportul dintre volumul
de prime brute subscrise și produsul intern brut din țara analizată. Densitatea asigurărilor se
calculează ca raportul dintre volumul de prime brute subscrise și numărul de locuitori și arată
cât cheltuie, în medie, locuitorul unei țări pentru produse de asigurare.
În anul 2017 a continuat tendința de creștere a pieței asigurărilor din România, iar
societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris prime brute în valoare
de 9,7 miliarde lei, cu 3,5% mai mult comparativ cu anul precedent.
https://asfromania.ro/files/analize/Raport%20asigurari%202017.pdf
Piața asigurărilor din România este caracterizată de un grad mediu spre ridicat de
concentrare. Cea mai mare pondere în domeniul asigurărilor se identifică în București în
valoare de 9.71%, iar cea mai mică este prezentă în S-V țării 5.57%.
La 31 decembrie 2017 activau pe piața asigurărilor 31 societăți de asigurare,
autorizate și reglementate de ASF, dintre care 17 au practicat numai activitate de asigurări
generale („AG”), 8 au practicat numai activitate de asigurări de viață („AV”) și 6 au practicat
activitate compozită. Pe piața Europeană asigurările care domină sunt cele de viață, pe când
în România sunt asigurările auto. Societăți de asigurări din UE au intrat pe teritoriul
României prin intermedul sucursalelor
Volumul total de asigurări a crescut în 2017 cu 11% aproximativ 71 de miliarde, iar
sucursalele au obținut un volum total cu 14% mai crescut, asta semnifică 30,5 milioane.
Gradul de penetrare a PIB-ului în România a fost în 2016 pentru serviciul de asigurări de
1.23%, această valoare și a păstrat același nivel doar cu mici diferențe. Comparativ cu alte
țări este o valoare destul de mică, de exemplu în Germania gradul de penetrare a PIB-ului
pentru serviciile de asigurări este 6.2% în Austria 4.8%, Franța 11% ceea ce denotă
importanța pe care o acordă.

5. Descrierea generală a cazului ce face obiectul studiului

SC Tempera Advertising SRL ​este o companie de 12 ani pe piata din Romania cu sediul in
orasul Bucuresti. Tempera Advertising este o societate ce are ca principale obiecte de
activitate tiparul și producție publicitară. Sunt producatori si importatori directi, folosesc
echipamente de ultima generatie si materiale de cea mai buna calitate. Echipa este formata
din 13 angajati devotati, care indeplinesc promt cererile clienților. Acestia colaboreazaă doar
cu persoanele juridice.
·​ Bulevardul Timisoara nr. 84 ( incinta Complex Comet ), Sector 6, Bucuresti

·​ Tel: 021/315.55.05

·​ Fax: 021/315.55.03

·​ Mobil: 0722.40.20.80

·​ E-mail: office@tempera.ro

·​ S.C. Tempera Advertising S.R.L


·​ Numar Reg. Com. J40/7882/2007


·​ CIF RO21597794

·​ RO53BTRLRONCRT0386265701

·​ Banca Transilvania

Oferta: Generali Romania


Callcenter:0372.01.02.02
Program:Luni - Vineri: 09:00 - 18:00
Plaza de Charles de Gaulle, etaj 6 - 7, nr. 15, sector 1
Cod poștal: 011857
E-mail: ​formular de contact
Produsele necesare organizației Tempera sunt următoarele
- ​poliţa multi-risc pentru activităţi comerciale şi industriale destinată I.M.M.-urilor;
- asigurarea privată de sănătate GENERALI CORPORATE CARE;
Cererea din partea companiei Tempera Advertising are loc deoarece acestia isi doresc sa
asigure spatiul in care are loc activitatea de productie, utilajele folosite in acest proces fiind
achizitionate la un pret ridicat. O caracteristica a profesionalismului de care dau dovada este
grija fata si de angajati, de aceea dorinta de a achizitiona o asigurare de sanatate pentru
acestia, deoarece in timpul programului de lucru sunt necesare utilizarea de diferite substante
periculoase.
Tranzacția se desfășoară în pașii prezentați mai jos:
1. Stabilirea unui buget – este importanta stabilirea sumei alocate asigurarii de risc. Aceasta
va fi stabilita in functie de complexitatea acoperirilor asigurarii, dar si a numarului de angajati
ce urmeaza a fi asigurati.
2. Consultarea unor oferte initiale din piata - cunoasterea punctele de plecare in ceea ce
priveste acest tip de beneficiu, cunoasterea ofertei piatei.
3. Compararea ofertelor – pret versus beneficii, acoperiri incluse, servicii aditionale,
modalitati de accesare, proces de implementare al asigurarii, sunt lucruri care trebuie luate in
calcul.
4. Cunoasterea limitelor asigurarii – o asigurare de risc are propriile limite in ceea ce priveste
acoperirile, suma asigurata, excluderi, evaluare de risc, conditii contractuale etc. E important
ca asiguratorul sa le comunice si sa le explice pentru a se intelege serviciile oferite.
5. Alegerea asiguratorului si semnarea contractului – dupa evaluarea si compararea mai
multor oferte, se decide care este cea mai potrivita varianta pentru organizatie.
6. Includerea angajatilor in asigurare – vor fi semnate formularele necesare pentru angajati
si/sau dependenti pentru ca asigurarea sa poata fi aplicata, consimtaminte cu datele personale.
7. Informarea angajatilor – informarea angajatilor cu privire la beneficiile asigurarii (ce
cuprinde, cum poate fi accesata, pe cine poate intreba pentru nelamuriri suplimentare) este un
pas esential pentru ca aceasta sa-si indeplineasca scopul, semnarea unor scrisori de informare.
8. Verificarea periodică a statusului asigurarii si asiguraților – este important să știi dacă
oamenii se folosesc de asigurare pentru a putea monitoriza nevoile angajatșlor și a propune
planuri de imbunatatire a planului de asigurare pe termen mediu si lung. Dupa expirarea
contractului, o asigurare se poate reinnoi si poate fi adaptata unor nevoi nou-aparute.

PARTEA II
6. Analiza aprofundată a tranzacţiei studiate

Condiţii de Asigurare privind Poliţa Multi-Risc pentru activităţi comerciale şi


industriale destinată I.M.M.-urilor. Se asigura in principiu:
- ansamblul de clădiri şi alte construcţii anexe destinate desfăşurării activităţilor
industriale, comerciale, construite şi funcţionând în baza autorizărilor legale, cu respectarea
normelor tehnice în vigoare, care se asigura in integralitatea lor constructiva.
-de asigurare, corespunzător formei de asigurare alese, după cum urmează: a) pentru
clădiri, utilaje, echipamente, mobilier: - la valoarea „de nou” reprezentând costul
construirii/producerii/achiziţionării „de nou” a bunurilor asigurate conform devizelor,
facturilor, contractelor şi altor documente de achiziţie; sau - la valoarea reală/rămasă
reprezentând valoarea de nou diminuată cu valoarea uzurii sau cota de valoare rămasă
(valabilă pentru clădiri); pentru bunurile a căror fabricare a încetat sau nu mai sunt în
vânzare, valoarea asigurată va fi valoarea de piaţă (comercială).
-Societatea se obligă să-l despăgubească pe Asigurat pentru daunele materiale directe
cauzate bunurilor asigurate de: a) Incendiu, inclusiv daunele produse prin măsurile luate de
autorităţi în scopul de a împiedica sau de a opri incendiul si de salvare a bunurilor asigurate;
b) trăsnet (prin acţiunea directă a forţei sau căldurii unui trăsnet); c) explozie, care nu a fost
cauzată de dispozitive explozive sau incendiare; d) căderea aparatelor de zbor şi a vehiculelor
spaţiale, a părţilor acestora şi a obiectelor transportate de acestea, excluzând dispozitivele
explozive sau incendiare; e) lovirea de către vehiculele rutiere care nu aparţin Asiguratului şi
nici nu sunt în folosinţa acestuia. Sunt excluse daunele cauzate de vehicule în mişcare în
incinta clădirilor. f) emanaţii de fum, gaz, vapori, de producerea defectuoasă sau anormală a
energiei electrice, termice sau hidraulice, de funcţionarea defectuoasă sau anormală a
aparatelor electronice, a instalaţiilor de încălzire sau condiţionare, de scurgere sau pierdere a
lichidelor
-Furt instalaţii fixe în serviciul clădirii si daune produse cu ocazia furtului acestora;
Furt prin efractie şi/sau Tâlhărie;
-Constatarea şi evaluarea daunelor se face de către reprezentanţii Societăţii, direct sau
prin împuterniciţi, împreună cu Asiguratul sau împuterniciţii săi, sau prin experţi neutri.
Cuantumul despăgubirii se stabileşte în funcţie de valoarea la care s-a încheiat asigurarea,
separat pentru fiecare partidă din poliţă în parte
Condiţii de Asigurare privind poliţa pentru Asigurarea de Grup (Asigurare acordată
unui anumit număr de persoane (minim 10), în care Contractantul este Angajatorul
persoanelor respective sau asociaţia din care fac parte) - “CLASIC GRUP”:
-Suma asigurată fără investigaţii medicale se determină de către Asigurător în funcţie
de: - mărimea Grupului; salariul anual al membrilor Grupului. Prin salariu anual se înţelege
salariul brut însumat pentru ultimele 12 luni care preced data evenimentului, fără a include
bonus-urile, primele şi alte avantaje băneşti acordate în această perioadă, sau suma asigurată
solicitată de Contractant;
-Asigurarea de deces din accident; Invaliditate permanentă din orice cauză (accident
sau imbolnăvire); Indemnizaţia zilnică pentru spitalizare continuă din orice cauză;
Indemnizaţia zilnică pentru Spitalizare continuă din Accident; Acoperirea pentru
Convalescenţă post-spitalizare a Asiguratului din orice cauză; Asigurarea pentru
Convalescenţă post-spitalizare a Asiguratului din Accident; Acoperirea pentru Incapacitate
temporară de muncă a Asiguratului din orice cauză; Acoperirea pentru Intervenţii
Chirurgicale din orice cauză; Acoperirea pentru Intervenţii Chirurgicale din Accident;
Indemnizaţie pentru cazuri de Fracturi ca urmare a unui Accident; Indemnizaţie pentru cazuri
de arsuri ca urmare a unui Accident; Cheltuieli medicale din orice cauză (Accident sau
Îmbolnăvire); Asigurarea pentru Boli (afecţiuni) Grave; Recuperare din orice cauză;
Asigurarea pentru tratament dentar; Indemnizaţia pentru naştere;
Pagubele în cazul unui eveniment pentru firma Tempera, sunt foarte mari în
comparatie cu primele de asigurare platite anual la ambele polite de asigurare, obervand din
cele enumerate mai sus ce ofera acestea. Costul suportat de firma pentru a realiza aceste
beneficii mai ales angajatilor sunt foarte mari.
Există mai mari beneficii pentru Tempera în a încheia contractele de asigurare cu
Generali, decat riscul pe care si-l asuma fără aceștea. Costurile de asigurare sunt scăzute și nu
își fac simțită prezența, pe când în cazul unui accident sau a unei erori costurile de acoperire
vor lăsa o urmă semnificativă. Posibilitatea de risc devine mică, astfel se obține și o mai mare
încredere din partea clienților, dar și din partea angajaților.

7. Concluzii şi soluţii de urmata.


Este foarte important ca înainte de încheierea unui contract de asigurare, să se
analizeze ofertele disponibile pe piață. De asemenea, trebuie să știut faptul că, înainte de
încheierea oricărui contract de asigurare, trebuie să primești un set minim de informații
referitoare la societate și la contractul de asigurare propus.
Autoritatea de Supraveghere Financiară impune societăților de asigurare să fie
transparente și să ofere clienților, înainte de încheierea unui contract, următoarele:
- denumirea asigurătorului și forma sa juridică;
- numărul de ordine din Registrul asigurătorilor;
- adresa sediului social și dacă este cazul, adresa sucursalei sau agenției la care
se încheie contractul, precum și numărul de telefon;
- definirea fiecărui eveniment asigurat şi a indemnizaţiei de asigurare în cazul
producerii evenimentului asigurat;
- modalitatea prin care se plătesc primele şi termenele de plată a primelor de
asigurare;
- procedurile de soluţionare a eventualelor litigii rezultate din executarea
contractului;
Asiguratul trebuie să fie atent la condițiile contractuale care diferă de la o firma la alta atât în
ceea ce privește riscurile asigurate, riscurile excluse și alte elemente specifice, cât și în ceea
ce privește primele de asigurare și condițiile de plată a acestora. Persoana care încheie un
contract trebuie să răspundă în scris la întrebările formulate de Compania de asigurări – să
declare la data încheierii contractului, orice informaţii sau împrejurări pe care le cunoaşte şi
care sunt esenţiale pentru evaluarea riscului.
E important ca asiguratul să se intereseze de riscurile asigurate, cât și despre excluderile
contractului și să fie atent la prevederile și clauzele contractuale, să fie cât mai clare și
neinnterpretabile.
Un alt aspect este legat de limita teritorială, să se cunoască zona care acoperită de
asigurare, dar și informarea eventualilor beneficiari e un aspect însemnat, dacă există și alți
beneficiari e bine ca aceștia să cunoască să fie informați de existența și conținutul
contractului.Contractul ar putea să prevadă obligații pentru beneficiari, iar neîndeplinirea
obligațiilor lor atrage posibilitatea ca asigurătorul să nu acorde despăgubirea contractată.

8. Autoevaluare finală
Proiectul a fost realizat în decursul a x ore, dintre care o parte au reprezentat 3
întâlniri în afra orelor de curs și cealaltă parte am comunicat prin intermediul rețelelor
sociale. Prima etapă a constat în studierea și împărțirea sarcinilor de comun acord și în mod
egal, a doua etapă a reprezentat căutarea de informații, a treia etapă a fost scrierea
propriu-zisă a proiectul și mai apoi în a patra și ultima etapă am analizat împreună produsul
final.
Bibliografie
1. Kagan, J., (2018) ​Business Insurance, [online] disponibil la
https://www.investopedia.com/terms/b/business-insurance.asp​ , [accesat la
04.04.2019]
2. DEX.
3. https://www.academia.edu/7151488/CONCEPTUL_DE_ASIGURARE
4. https://cityinsurance.ro/despre-noi/despre-noi/
5. https://www2.allianztiriac.ro/companie/Despre-Allianz-Tiriac
6. https://www.euroins.ro/scurt-istoric,184.html
7. https://www.asirom.ro/despre-noi.html
8. https://www.omniasig.ro/despre-omniasig-vig.html
9. https://www.groupama.ro/despre-noi/groupama-asigurari
10. https://www.generali.ro/despre-noi/generali-in-romania/
11. https://www.uniqa.ro/despre-noi/despre-companie.html
12. https://www.grawe.ro/despre-noi/povestea-grawe
13. https://asfromania.ro/despre-asf/prezentare
14. https://asfromania.ro/despre-asf/conducere-si-organizare/consiliul-asf
15. https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eiopa_ro
16. http://www.salfin.ro/consiliu/
17. https://www.tempera.ro/contact/
18. https://www.generali.ro/wp-content/uploads/2017/05/Conditii-de-Asigur
are-IMM_Mod-IMM-10-Ram-107-Martie-2018.pdf
19. https://www.generali.ro/wp-content/uploads/2017/01/Conditii-Clasic-Gr
up-Jan-2014-RO.pdf
20.

S-ar putea să vă placă și