Sunteți pe pagina 1din 8

Raionul

MINISTERUL EDUCAŢIEI, Localitatea


CULTURII ŞI CERCETĂRII
Instituţia de învăţământ
AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENŢIA NAŢIONALĂ Numele, prenumele elevului


PENTRU CURRICULUM ŞI
EVALUARE

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


PRETESTARE
CICLUL LICEAL
Profil umanist, arte
03 aprilie 2019
Timp alocat: 180 de minute

Rechizite şi materiale permise: pix cu cerneală albastră.

Instrucţiuni pentru candidat:


- Citeşte cu atenţie fiecare item şi efectuează operaţiile solicitate.
- Lucrează independent.

Îţi dorim mult succes!

Punctaj acumulat _________


SUBIECTUL I (40 de puncte)
Scrie, în spaţiile rezervate, răspunsul la fiecare
dintre cerinţe, pentru a demonstra înţelegerea textului de mai jos:

Oglindă veche

scena e simplă
dumnezeu se uită în oglindă
el vede ceva care-l dezgustă îl îngrozește
în spatele oglinzii e chipul meu al tău al ei al tău al meu al ei
în fine o sinteză a trăsăturilor fizice și morale
ale omului cel mai de preț capital
ale omului ce frumos sună acest cuvânt
ale omului trestie gânditoare

de ce se îngrozește el cu e mare de tipar


e simplu
dumnezeu e naiv crede în ceea ce vede
e groaznic să fii așa simte el

finalul scenei sau explicația ei sunt însă și mai simple


nu ești tu doamne ceea ce vezi
oglinda e veche
pelicula de pe spatele ei s-a cojit pe alocuri
și prin ea se zărește chipul nostru
amestecat cu chipul tău
încât rezultă un fel de frankenstein*
al creației
și asta cu literă mare de la început
Nicolae Prelipceanu

*Frankenstein – personaj savant ce a adus la viață forțe pe care nu le-a putut înfrâna, care s-au
răsculat împotriva lui și de la care a avut de suferit însuși creatorul.
Nr. Item Scor
1 Din șirul propus, selectează un sinonim contextual pentru verbul îngrozește din versul L L
al treilea, motivându-ți mai jos, în baza poemului, opțiunea: alarmează, amețește, 0 0
cutremură, deranjează, frapează, încrâncenă, înfioară, înfricoșează, înspăimântă, 1 1
miră, năucește, oțărăște, scârbește, scutură, sperie, tulbură, zăpăcește, zguduie. 2 2
3 3

2 Ilustrează, în 3 enunțuri proprii, 3 sensuri diferite ale adjectivului simplu. L L


0 0
1 1
2 2
3 3

3 Interpretează, în text coerent de 6-7 rânduri, semnificaţia unei figuri de stil din poem L L
(rescrie secvenţa şi numeşte figura). 0 0
1 1
2 2
Secvenţa
3 3
Comentariul 4 4
5 5
6 6

4 Meditează, în text coerent de 5-6 rânduri, asupra stării de spirit a eului liric, exprimate L L
0 0
în poezie.
1 1
2 2
3 3
4 4
5 Analizează, în spaţiul propus, semnificaţia motivului creaţiei în acest text poetic, în L L
0 0
raport cu acelaşi motiv literar dintr-un alt text (numeşte textul şi autorul, citează din
1 1
textul ales). 2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

6 Propune pentru acest poem un titlu propriu, argumentându-ți mai jos opțiunea. L L
0 0
Titlul: 1 1
2 2
Argumentul: 3 3
4 4

7 În secvenţa de mai jos, plasează semnele de punctuaţie în conformitate cu normele în L L


vigoare. 0 0
1 1
De ce se îngrozește El (cu E mare de tipar) 2 2
3 3
e simplu
4 4
Dumnezeu e naiv crede în ceea ce vede.
8 Comentează, într-un minieseu de 10-12 rânduri, mesajul global al textului, L L
în raport cu afirmaţia lui V. G. Belinski: Un act de creaţie într-un suflet creator 0 0
este o mare taină. 1 1
2 2
În acest eseu, urmează:
3 3
 Să formulezi mesajul global al poeziei (comentând două dintre 4 4
figurile de stil /motivele relevante /stările eului liric); 5 5
 Să relaţionezi mesajul cu citatul; 6 6
 Să angajezi şi să dezvolţi ideea din citat. 7 7
8 8
9 9
10 10
SUBIECTUL AL II-LEA (23 de puncte)

Pornind de la afirmaţia lui Iorgu Iordan: Expresivitatea îi vine cuvântului exclusiv de la


schimbarea uzului consacrat prin tradiţie, scrie, în limita de 1- 1,5 pagini, un eseu structurat cu
tema:
Metafora – un procedeu compensatoriu în textul liric
(referindu-te la creaţia a doi poeţi români).

În compoziţia ta, vei ţine cont de următoarele Scor


cerinţe:
1. Explicarea conceptului de metaforă. L 0 1 2 L 0 1 2
2.Raportarea conceptului la viziunea lui Iorgu Iordan. L 0 1 2 3 L 0 1 2 3
3a. Reperarea motivată a câte unui exemplu relevant de L 0 1 2 3 L 0 1 2 3
metaforă din creaţia poeţilor aleşi; citarea exactă. 4 5 6 4 5 6
3b. Comentarea aspectelor ce conturează structura şi L 0 1 2 3 L 0 1 2 3
semnificaţia metaforelor alese. 4 4
3c. Interpretarea adecvată a expresivităţii fiecărui exemplu L 0 1 2 3 L 0 1 2 3
citat. 4 4
4.Dezvoltarea motivată a unei idei din aserțiunea L 0 1 2 L 0 1 2
propusă.
5.Exprimarea opiniei proprii cu referire la necesitatea L 0 1 2 L 0 1 2
procedeului metaforizării pentru îmbogăţirea vocabularului.
(ordinea încadrării parametrilor în text este la alegere, dar fiecare va începe din
alineat)
În atenţia candidatului!
Pentru redactarea itemilor din subiectul I şi a eseului, vei obţine, suplimentar,
27 de puncte.
În acest scop, vei respecta următoarele cerinţe:
Cerinţe faţă de redactarea textului Scor
1) Organizarea corectă a ideilor în scris. L 0 1 2 3 L 0 1 2 3
4 4
2) Utilizarea limbii literare. L 0 1 2 3 L 0 1 2 3
4 4
3) Demonstrarea aptitudinilor de analiză şi de L 0 1 2 3 L 0 1 2 3
interpretare critică. 4 4
4) Respectarea normelor de ortografie. L 0 1 2 3 L 0 1 2 3
4 5 6 4 5 6
5) Respectarea normelor de punctuaţie. L 0 1 2 3 L 0 1 2 3
4 5 6 4 5 6
6) Aşezarea în pagină, încadrarea în limitele de L 0 1 2 3 L 0 1 2 3
spaţiu.
SUBIECTUL AL III-LEA (10 puncte)
Te numeşti Dorin/ Dorina Iordăchescu. Ești absolvent/ absolventă a Liceului
Republican cu Profil Sportiv din mun. Chișinău. Locuiești în s. Făgureni, r. Strășeni.
Ai citit un anunț din care reiese că, în localitatea ta de baștină, la tabăra cu sejur
de zi ,,Aventura”, este nevoie, în regim de urgență, de un animator sportiv, pentru
prima decadă a lunii august 2019. Ai luat decizia să te angajezi.
Redactează textul unei cereri pe care o vei adresa directorului taberei,
domnului Nicolae Anghel. Cererea ai scris-o în ziua de 30 iulie 2019.

Cerinţe faţă de redactarea textului Scor


1)Utilizarea structurii specifice acestui L 0 1 2 3 L 0 1 2 3
tip de compunere.
2)Valorificarea conţinutului legendei. L 0 1 2 3 4 5 L 0 1 2 3 4 5
3)Respectarea normelor limbii române L 0 1 2 L 0 1 2
literare.