Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT EDUCAŢIONAL

Moto:
“Carte frumoasă cinste cui te-a scris,
Încet gândită, gingaş cumpănită ;
Eşti ca o floare anume înflorită
Mâinilor mele care te-au deschis”
Tudor Arghezi – „Ex libris”

Iniţiator de proiect:
prof. BANDICI LAURA

TEMA PROIECTULUI:

Proiect demarat în anul şcolar 2015-2016

ARGUMENT:
„Copilul –scria George Călinescu – se naşte
curios de lume şi nerăbdător de a se orienta în ea.
Literatura îi satisface această pornire, îl incită”.
Vârsta elevilor este cea mai favorabilă
perioadă pentru acumularea unor impresii
1
puternice , este vârsta imaginaţiei, a fanteziei, a visării şi a jocului. Este unanim
acceptat faptul că este uşor să influenţezi formarea personalităţii copilului prin
literatură, făcând apel la sensibilitatea celui educat.
În ultimii ani se observă o scădere a interesului faţă de lectură.
Televizorul, jocurile video şi calculatorul sunt cele care au „furat” interesul copiilor şi
chiar al adulţilor pentru a citi o carte. Unii părinţi nu mai reprezintă un model pentru
copil, din acest punct de vedere, pentru că nici ei nu citesc.
Sunt copii care nu au o bibliotecă acasă, probabil din cauza preţului din
ce în ce mai mare al cărţilor sau din lipsa de interes a părinţilor faţă de acest domeniu.
Instituţiile de învăţământ sunt cele care trebuie să trezească interesul şi dragostea
pentru citit a copiilor.
Acest proiect îşi propune să trezească în sufletele fragile şi avide de
cunoaştere ale elevilor dorinţa de a se apropia de carte, dorinţa de a citi, dorinţa de a
pătrunde încă de mici în universul liniştit al unei biblioteci, respectul faţă de carte,
faţă de cel ce a scris-o.
Începând din grădiniţă cu povestirile ilustrate, cu audiţii şi vizionări de
diafilme sau chiar filme, până în şcoală când dorinţa de a citi le va îndrepta paşii către
bibliotecă, sperăm ca prietenul nedespărţit şi cel mai drag copiilor să fie socotită
cartea.
Aşadar, proiectul nostru educaţional a apărut din dorinţa de a stimula
interesul pentru lectură al elevilor, acum când aceştia, atraşi tot mai mult de mijloace
moderne, uită că, de fapt, cartea a fost şi este un bun de valoare, un tezaur în care se
concentrează gândurile şi experienţa omenirii, pentru a se transmite urmaşilor.
Elevul trebuie să ştie că doar cartea poate fi un prieten care îi învaţă
multe şi le îmbogăţeşte sufletul . Cartea este una din marile bogăţii ale vieţii.
Lectura ne introduce în viaţa celor care le-au scris şi astfel, devenim
moştenitorii lor. În educarea şi instruirea elevilor, lectura ocupă un loc important.
Acest lucru se observă la elevii cu o lectură suplimentară bogată: au cunoştinţe mai
bogate şi posedă posibilităţi de expunere şi argumentare mai mari.
Am dorit să-i atrag pe elevii noştri în realizarea acestui proiect pentru a-i
învăţa să-şi aleagă cărţile pentru lectură şi să procedeze corect atunci când citesc o
carte. Consider că nu este suficient ca în citirea unei cărţi, micul cititor să înţeleagă
numai acţiunea, ci să aprecieze şi frumuseţea imaginilor şi a expresiilor artistice.

RESURSE DE TIMP: anul şcolar 2015-2016

RESURSE UMANE:
 elevi
 diriginte
 profesori
 bibliotecari
 parinti

2
RESURSE MATERIALE:
 cărţi pentru elevi
 planşe
 pliante
 CD-uri

RESURSE FINANCIARE:
 sponsorizări
 donaţii
 autofinanţare

SCOPUL PROIECTULUI:
 stimularea interesului pentru lectură, în vederea atenuării unora din cauzele care
pot genera eşecul şcolar;
 constituirea unui fond minim de carte din donaţii, sponsorizări şi achiziţii;
 stimularea interesului elevilor pentru a citi independent din ce în ce mai multe
texte variate, deoarece ”nu-i altă zăbavă mai frumoasă şi de mai folos în viaţa
omului decât cetitul cărţilor” (Miron Costin).

OBIECTIVE PROIECTULUI:
1. trezirea interesului elevilor pentru literatură, familiarizarea elevilor cu
biblioteca şi cu activitatea desfăşurată de bibliotecar
2. crearea respectului faţă de carte şi cultivarea dorinţei de a o păstra în bună stare,
pentru ca să poată fi citită de cât mai mulţi elevi
3. apropierea elevilor de carte şi de cuvântul scris
4. exprimarea în stil personal a unor trăiri şi impresii din textele literare parcurse

3
5. conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în formarea şi dezvoltarea
deprinderilor de citire
6. realizarea de programe artistice şi stimularea interesului elevilor pentru poezie
7. aplicarea în contexte variate a cunoştinţelor dobândite din textele literare
8. realizarea unor lucrări originale inspirate din cărţi
9. creşterea implicării părinţilor în activitatea şcolară şi în crearea unui mediu
stimulativ, util şi funcţional în cadrul şcolii
10.sensibilizarea părinţilor şi a altor factori în vederea realizării unor acte de
donaţii şi sponsorizări
11.formarea obişnuinţei de a merge la bibliotecă, de a căuta cărţi sau alte
informaţii pe care aceasta le oferă
12.organizarea bibliotecii.

GRUP ŢINTĂ: elevii claselor a XII a

MODALITĂŢI DE REALIZARE:
- activităţi desfăşurate la bibliotecă
- audiţii
- concursuri
- prezentări de carte pentru elevi
- montaje artistice

PARTENERI IMPLICAŢI ÎN PROIECT:

1. elevii claselor a XII a


2. părinţi
3. Colegiul Tehnic de Transporturi si Telecomunicatii ,,Ion I.C Bratianu”
reprezentat de profesor Bandici Laura si bibliotecar Noaghi Adriana

DERULAREA ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI:


Nr Obiec- Teme Mod de Data şi locul Resurse umane şi Evaluare
crt tive Conţinuturi realizare desfăşurării materiale
urmă-
rite

4
O1 Miracolul cărţilor - reuniune Noiembrie
O5 • vizitarea de proiect 2015 - elevi profesor
1. O11 bibliotecii bibliotecar
judetene Bibliotecă - imagini, pliante
• prezentarea vizita la
serviciilor pe care biblioteca
le prestează
biblioteca
• informare
privind condiţiile
acceptării
împrumutului de - impresii
carte consemnate în
• tehnici de „Jurnalul
aşezare a cărţilor bibliotecar,elevi grupei”
în biblioteca
Pledoarie pt
lectura
-prezentarea de
catre bibliotecara
a avantajelor
Ce m-a marcat cel - expoziţie Decembrie - elevi,, spectatori -aprecieri prin
O3 mai mult intro de desene, 2015 înmânare de
2. O4 carte Colaje diplome
• împrumut de inspirate din Bibliotecă
carte carti
• cunoaşterea
diversităţii
tipurilor de texte elevi profesori
• selectarea parinti,bibliotecara
textelor Spectacol amfiteatru
• interpretarea
unor texte
Iarna
-alegerea unor
„Luceafărul - recital de Ianuarie 2016 - elevi, părinţi, - confecţiona-rea
poeziei” = Mihai poezie diriginte, biblio- unui por-tofoliu
O6 Eminescu tecar cu desene din
• selectarea amfiteatru versurile lui
3. adecvată a Eminescu
textelor în versuri
• memorarea
versurilor
• recitare de
versuri
Atenţie! Şi cărţile - repararea Februarie - elevi, părinţi, Reamenajarea
O2 au suflet! unor cărţi 2016 diriginte, biblio- bibliotecii cu
4. O12 • organizarea deteriorate tecar ajutorul elevilor
bibliotecii Bibliotecă
• tehnici de
aşezare a cărţilor
în bibliotecii
Oameni darnici - colectare şi Martie 2016 - elevi, părinţi, - donaţie de

5
O9 • donaţie de carte donaţie de diriginte, biblio- carte
5. O10 la bibliotecă carte tecar
Citeşte, învaţă şi - concurs Aprilie 2016 - elevi, părinţi, - concurs
câştigă diriginte, biblio- finalizat cu
6. O7 • interpretarea Sala de clasă tecar înmânarea unor
unor texte diplome
• prezentarea la
concurs
• premierea
câştigătorilor
Din lumea cărţilor - expoziţie Mai - elevi, părinţi, - expoziţie
7. O8 • curiozităţi din cu lucrări 2016 diriginte, biblio-
lumea cărţii artistico- tecar
• prezentarea la plastice Bibliotecă
expoziţie

REZULTATE AŞTEPTATE:

 îmbogăţirea experienţelor de învăţare


 dezvoltarea sentimentelor de respect pentru carte
 dezvoltarea deprinderilor de citire, recitare şi analiză a unor teste literare
 dezvoltarea deprinderilor de a lucra în echipă.

CONCLUZII:

Dialogul permanent care se naşte în acţiunile educative între elevi –


bibliotecari – părinţi, nu reprezintă un simplu act de comunicare, ci de căutare de
soluţii la problemele pe care le ridică realizarea fiecărei activităţi. Pentru a realiza
acest dialog profesorul va colabora continuu cu bibliotecarii şi parintii.

6
Prin modul cum vom organiza, desfăşura şi realiza întreaga paletă de
activităţi, vom reuşi să dezvăluim elevilor frumuseţea lecturii, satisfacţia împlinirilor
diverselor activităţi, descoperirea dragostei pentru lectură.
Elevii vor realiza progresul pe care l-au făcut de la o clasă la alta în ceea
ce priveşte lectura suplimentară şi creativitatea.
Am lăsat loc spontaneităţii şi actului liber, am valorificat fiecare moment,
schimbul de idei sau sentimente antrenând întreaga personalitate a elevilor.
Cu ajutorul lecturilor la bibliotecă, elevii vor putea aprofunda materia de
la orele de curs, dar vor putea afla şi lucruri noi, cum ar fi faptul că: Pământul, Terra e
parte componentă în Sistemul Solar; condiţiile vieţii pe o planetă sunt apa; aerul şi
lumina; Pământul face parte din familia noastră, iar noi facem parte din familia
pământului. Totodată pot afla despre alcătuirea plantelor şi animalelor şi
comportamentele acestora; părţile componente ale unei plante, ale unui animal şi rolul
acestora; obiceiuri ale diverselor popoare si multe altele. Prin lectura ei isi vor
imbogati cunostintele si sufletul.

Avizat:

Director: Colegiu Tehnic de transporturi si Telecomunicatii ,,Ion I. C


Bratianu”
Ursu Daniela Simona

Bibliotecar: Noaghi Adriana

Profesor: Bandici Laura