Sunteți pe pagina 1din 96

INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE INSTITUTUL DE ISTORIE

BUCURESTI
'
SI ARHEOLOGIE "A.D. XENOPOL''
.

IASI
'

MUZEUL JUDETEAN

BOTOSANI
J

REPERTORIUL ARHEOLOGIC
AL

JUDETULUI BOTOSANI
, ,

Voi. 11

ALEXANDRU PĂUNESCU
PAUL ŞADURSCHI
VASILE CHIRICA

Bucuresti
. � •· ,

1976

www.cimec.ro
www.cimec.ro
INSTirunJL DE ARHEOLOGIE INSTITUTUL DE ISTORIE
BUCURESTI SI ARHEOLOGIE "A.D. XENOPOL"
'

IASI

MUZEUL JUDETEAN BOTOSANI


.
1 J

REPERTORIUL ARHEOLOGIC
Al

JUDETULUI BOTOSANI
' ,

-- Cuvînt înainte - Prof. Dionisie M. Pippidi -

ALEXANDRU PĂUNESCU
PAUL ŞADURSCHI

VASILE CHIRICA

Bucuresti
1976

www.cimec.ro
ACADEMIA DE STIINTE SOCIALE SI POLITICE

A REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

Comisia orheoiogica

REPERTORIUL ARHEOLOGIC
AL ROMANIEI
1
Repertoriul arheologic
al
judeţului Botoşani

Bucuresti
'

1976

www.cimec.ro
REPERTORIUL LOCALITA'fiLOR

www.cimec.ro
www.cimec.ro
Acest capitol prezintă alfabetic toate localităţile existente şi
dispărute in judeţ.· Oele 574 de localităţi cunoscute pină acum, se pot
grupa tn următo arele categoriia
sate sau cătune dispărute,neidentif icatel
sate sau cătune dispă�1te, sau oare şi-au schimbat numele,neiden­
tificate (unele din ele au putut fi localizate precis sau cu pro­
babilitate pe teritoriul actual al unei comune)a
- sate sau cătune desfiinţate, dar inglobate la alte sate sau oraşe,
unele din ele devenind oartierea
- sate sau cătune desfiinţate , sau dispărute (ori in curs de dispa­
riţie), ca urmare a sistematizării, sau a unor lucrări hidrotehni­
oe etaei
sate aparţin5nd in prezent unei comune sau unui oraş•
La i nto c mirea repertoriului localităţilor s-a folosit in primul rind
Indicatorul Localităţilor din România (Duo., 1974), care cuprinde to�te lo­
calităţile in forma lo r administrativă actuală, ca urmare a modificării ad­
ministrativ-teritoriale din anul 1968. La baza realizării hărţilor comuna­
le a stat Harta judetului Botoşani la scara 1/100.000, editată de IGPCOT in
anul 19?3• Alte detalii de relief au fost luate după hărţile topografice la
s c a ra 1/25.000•

La identificarea satelor şi oătunelor desfiinţate sau dispărute in


seo.al XIX-lea şi al XX-lea, au fost consultate dicţionarele geografice ale
judeţelor Dorohoi şi Boto şani, Dicţionarul Topografic şi Statistic al Româ­
niei, precum şi Marele Dicţionar Geografic al României.

In ceea ce priveşt e satele mai vechi decit seo.al XIX-lea, ne referim


atit la cele dispărute in decursul secolelor, cit şila cele existent e as­
tăzi, s-a căutat să se realizeze o fişă mai completă, oare să ouprindăa
- denumiri vechi sau denumirile anterioare purtate de satul respectiVI
- menţiuni documentare, dindu-se de obicei cel puţin două menţiuni, prima
reprezentind cea mai veche atestare documentară a satului cunoscută p ină
in prezent, iar cea de a doua, ultima menţiune consemnată in documente
sau in hărţi. Este necesar s� menţionăm că, in cazul numero aselor sate
existente şi astăzi, s-a luat oa oea mai recentă dată,anul 1833 sau 18 35
- anii intocmirii hărţilor ruse privind teritoriul Moldovei, şi in oare
sint menţionate satele sau cătunele la care ne referim. T otu şi, la unele
sate există şi o a treia menţiune dar aceasta apare numai in cazul 1n ca­
re prima atestare este in doi elnioă, sau in cazul in care la un anumit an,
satul era deja menţionat ca silişte.
Referitor la menţiunile documentare i au fost cercetate documentele medie­
vale publicate, recensămintele popu aţiei Moldovei (din actualul judeţ
Botoşani) din anii 1??2-1774 , pre cu m şi hărţile vechi ca de pildă cea a
lui Di mitrie Cantemir (1716), a Generalului P.G. de Bawr (1783) şi cele
ruseşti (1833 şi 1835 ) de care am amintit, publicate de r .c . Bă cil� şi
respectiv C.C.Giurescu. De un real folos ne-a fost şi reperto riul biblio­
grafic al Moldovei, publicat recent de N.Stoicescu, precum şi indicele de
l
l ocalit�ţi intocmit de I.Gonţa pentru volumele DIR (sec.XIV-XVII), afl at
in m anuscr a;
- observaţii, cuprinzind consideraţii sumare referitoare la incercarea de
identificare a vetrelor vechi de sate, menţionate in do cumente cu aşeză­
rile feudale (ailiştile) descoperite de r egu l ă în apropierea sau chiar

3W

www.cimec.ro
pe actuala vatră a satului respectiv şi datate pe baza resturilor de
cultură materială (in special a ceramioii), fie 1n perioada (secolul)
oare coincide cu prima atestare documentară, fie anterioară sau poste­
rioară acesteia. De asemenea, numeroasele toponime sau hidronime (oa de
pildă Dealul Sâliştea, Valea seu Piriul Săliştea) ne-au permis at it de­
pistarea multor aşezări, cit şi identificarea unor sate vechi dispărute
(de exemplu Piriul Nelipeşti ne-a ingăduit localizarea vechiului sat
Nelipeşti etc.)•
- in sfirşit, ultima parte a fişei o constituie bibliografia care la une­
le sate este completată şi ou numărul f işei din repertoriul aşezărilor.

1, ADÂŞENI, sat, comuna Avră.Deni (1968).


Denumire vechea Adăşiani.
Menţiuni doc.a 1 mai 1624f Hel835·
DIR, A-Mold, XVII, v.·v, p.288J C,C.Giurescu, P.R., p.228.

2, AGAFTON, aat c011ponent al comunei suburbane Curteşti, municipiul Boto­


şani (1968).
Menţiuni doc.a R.l?? 2-17731 H,l835.
Dmitriev, M.e.f., I, p.l351 C.C.Giurescu, P.R., p.215,

3• ALBA, sat, comuna Hudeşti (1968),

4',· ALBEŞTI, sat, comună (1968).


Denumire vechea Albeştii vechi.
Menţiuni doc, 1 24 mai l 6CP-1 H,l835·
Observaţiia aşezarea din punctul Ia Silişte sau Ia Ostrov, aflată la
sud-vest de sat, ar putea reprezenta vatra vechiului sat Albeşti,
DIR, A-Mold, XVII, v.I, p,46-4?1 C,C.Giuresou, P.R., p.235; vezi
I.l.E,

5, AWNIŞUL, sat desfiinţat, 1nglobat la satul lunea, comuna Vtrfu Cimpu­


lui (1968).
De�umire vechea Hăpăi,

6. ARBOREA, sat, comuna George Enescu (1968) •


N,Filipescu-Dubău, DGJD, P•3 (menţionează că satul a fost 1nfiinţat
in 1878),
7• ARlNI, sat desfiinţat, inglobat la satul-comuna Tudora (1968) e'

B• AUREL VLAICU, sat, comuna Avrămeni (1968),

9• AVRAM IANCU, sat, comuna Coţuşca (1968).


Denumiri vechi& Bodron, Iohimenii Morţun.

10. AVRĂMENI, sat, comună (1968),


Denumire vechea Avrămeani
Menţiuni doc. 1 1554-1555 a 1 2 aprilie 1558 1 H ,1835•
Observaţiia aşezarea feudală de la nord de sat (punctul denumit Se­
lişte sau Loturile Mici aflat în apropierea Văii Seliştei reprezinti
- aşa cum de altfel indică şi toponimele - vatra •ochiului sat Avrl­
meni.
DIR, A-Mold, XVI, v.rr, p.40J Costăchescu, Doc.mold,in.şt.M., I, P •
300
www.cimec.ro
200-2($ ("Arămeani pe Vilhoveţ sub Drislive")1 C.C.Giuresou, P.R. t
p.228J vezi Il.1.A.

11. BABA NOVAC, sat desfiinţat, aflat pe teritoriul actual al comunei N.


BlUoescu.
Denumiri vechia Novaci, Odaia Novacul.
Uenţiuni doc.a 16721 H.l833·
Observaţii• in zona in care se afla vechiul sat Novaci, se găseşte
o vale oare poartă şi azi numele de Vale� �ovaci.
Stoioescu, Repert.bibl.Mold,,p.605 şi 609J Băoilă, H.N., 1833, p.l44
(Odaia Novacul - ocolul Hîrlău).

12. BAISA, sat, comuna Mihai Eminescu (1968).

13.- .BAJURA, sat aparţinînd oraşului Darabani (l':J68).


Denumiri vechii Baţura Ghicăi, Baţura Hatmanului Balş (ambele cătune
formînd apoi acelaşi sat), Baţura, Voicăuţi?
Menţiuni doc.a H.18331 H.l835.
Observaţi! a întinsă aşezare din punctu 1 Podu 1 Lipcăniţe i in care s-au
găsit numeroase fragmente oeramice atribuite seo.XIII-XV iil, ar putea
reprezenta vatra unui vechi sat. Nu putem preciza dacă este vorba de
vatra vechiului sat Bajura, sau al unui alt sat dispărut, neatestat in
documente.
Băoilă, H.M., 1833, p.l431 C.C.Giurescu, P.R., p.2281 N.Filipescu­
Dubău, DGJD, P•51 vezi XVII.2.C.

14-.' BALlNŢI, sat, comuna Havirna (1968).


Denumiri vechii Baliţa, .Balinţi, Ealinţa.
Menţiuni doo. a 24 aprilie 1434 ("Un loc din pustie pe Başeu, in jos de
digurile lui .Baliţa")f 4 decembrie 15451 H.l835•
Ooatăchescu, Doc.mold.in.şt.M. , I, p.382-385J Băcilă, H.M., 1833, P•
142 (menţionează Odaia BalinţiJJ C.C.Giuresou, P.R., p.228.

15. BAlll'A ARSĂ, sat, comuna Corni (1968).

16. BARANOA, sat, comuna Cristineşti (1968).

1?. BARANCA, sat, comuna Hudeşti (1968).


Denumire vechei Cotul Baranoa (?).
»enţiuni doc.120 aprilie 1554 (?)1 R.1772-17731 H.l835•
DIR, A-Mold, XVI, v.II, p.2381 Dmitriev, M.e.f., 1, p.76J C.C.Giurescu,
P.R., p.236e

18. BAŞEU, sat desfiinţat, inglobat la satul Mlenăuţi, comuna Hudeşti (1968).
Denumire vechei Virfu Başeului (?).
Menţiuni doc.1? decembrie 1610 (?) (Si1iştea Virfu Başeului).
DIR, A-Mold, XVII, v.Il, p.347-348.

19·. BlBIOENI, sat, comuna Durneşti (1968).


Denumiri vechii Băbicsni\ BăbiceniiHerescului, Băbicenii lui Gherghel
(ambele sate sau cătune au format acelaşi sat).
Menţiuni doc.1 18 aprilie 15811 H.l833·

www.cimec.ro
DIR, A Mo l d 1 XVI , v.Ili, p . l55 1 Băcilă , H.M., 1833 , p.l44.
-

20. BĂDĂRĂI, sat , comuna Santa Mare ( 1968 ).


Denumire ve che 1 Bă dăre i.
Menţiuni doc.a H. l8 331 H.l835·
Băoilă, H . M., 1833 , p.l45 1 C.C.Giurescu, P.R., p.239.

2le' BADIUŢI , sat, comuna ştefăneşti (1968) .


Denumiri vechi i Bădăuţi, Bădeuţi.
Menţiuni doc.a 26 august 1424 1 H.l835·
Observaţii& in documentul din 7 martie 1591 se menţionează Seliştea
Bădeuţi.
Costăobescu, Doc.mold.in,şt.M., I, p . l66-167 1 DIR, A-Mold, XVI, v.rv,
P • 91 C.C.Giuresou, P.R., p.239 .

22. BliCENI , sat oomponent al oat�unei suburbane Curteşti, municipiul Boto-


şani ( 1968).

Menţiuni doc.a 6 octombrie 1609 1 H.l835·


Observaţiia intinsa aşezare aflată la est de sat {punctul denumit In
Sălişte - La Rai) , in oare s-au găsit fra�ente oeramice atribuite
sec.XVII-XVIII , reprezintă, credem , vatra vechiului sat Blioeni.
DIR1 A-Mold, XVII , v.II, p.257 1 OeCeGiurescu, P.R., p.2l5f vezi
IV.c.3 o". B.

23. BALOŞANI, sat dispărut, aflat pe Volovăţ, neidentificat.


Menţiuni doo.a iunie 1609.
DIR, A-Mold, XVI I, Vel11 p.221.

24. BliDŞENI, sat, c0111ună (1968) .


Denumiri vecbia Băloşeni, Baluşeni , Zosin.
Menţiuni doo.a 20 decem brie 1635 1 Hel833•
Observaţiia aşe zarea af lată pe versantul nord-nord-estic al Dealu­
lui Seliş tea, atribuită, pe baza materialului ceramio in s eo.XVIII, -

re pre zintă vatra unui ve chi sat dispărut, probabil a satului Bălu­
şeni sau Draxini.
G.Ghibănesou, Ispisoaoe şi Zapise , v.II, p.I l p.921 Băcilă, H.M. ,
1833, p.144 1 Nădejde-Ţiţu, DGJB, p.239 (menţ onează denum irea Zosin) 1
'

vezi I11.5. B.

25. BĂLUŞENII-NOI, sat , comuna Băluşeni ( 1968) .


Denumire vechea Pirlita.

26. BĂTRÎNE�TI, sat, comuna Gorbăneşti ( 1968) .


Denum iri vechia Bătrineştii-Tul bureni, Eătrfneştii-Gulioaia.
Menţiuni d oc.a H.l833 1 H.l835·
Observaţii& Nădejde-Ţiţu menţionează o selişte veche numită Zăhărioa­
ra unde se c re de oă ar fi fost vatra vechiului sat Bătrineştii-Gu­
lioaia.
Băcilă, H.M., 1833, p.l44 ( Bătrineş ti-Ocol Sitna) l C.C.Giuresou,P.R.,
p.215 (Bă trineşti-Tul bureni - jud.Botoşani) l Nădejde-tiţu, DGJB, P•
19 şi 237·

310
www.cimec.ro
2?'• BEWEA, sat, ccnuna Ieorda (1968).

28e' BERENII PITARESll, sat sau cătun dispărut, neidenti.fioat.


Menţiune docel H.l833e
Băoilă, H.M., 1833, pel43 (Berenii Pităresii - ocolul Başeului).

29• BERTEA, cătun desfiinţat, inglobat la satul Ionăşeni, com.Virfu Cim­


pului.
N.Pilipescu-Dub�u, DGJD, p.22.

30. BERZA, sat, comuna Santa Mare (1968).

3li BIVOLARI, aat, comuna Dobirceni (1968).


Denumire vechea Biolare.
Menţiuni doc.a l septembrie 1579 (Seliştea Bivolari)l H.l835•
Observaţiia in documentul din 15 oct. l42? se menţionează la sud de
satul Dob!rceni, Satul lui Oprişac. Nu putem preciza dacă acest sat
se identifică ou �liştea Bivolari, amintită � actul din 15 ? 9 • In
harta din 1833 este menţionată Odaia Bivolari.
Oostăohesou, Doc.mold.tn.şt.M., I, p.l96-199a DIR, A-Mold, XVI1 v.
III, p.1211 Băoilă, H.M., 1833, p.l441 C.C.Giuresou, P.'R., P•2-'9•

32. BÎRSlNE�TI, sat, comuna Durneşti (1968).


Denumiri ve ch i 1 Birsoaeni (!Ursomeni), Bărsăneşti, Burslneşti, Bar­
sine şti.
Venţiuni doo.a 3 aprilie 14391 H.l835·
Observaţiil intinsa aşezare aflată de o parte şi de alta a Văii Bîr­
nazului (situată in marginea est-nord-estică a satului), in oare
s-au găsit resturi de locuire (ceramică atribuită seceX ' lV-XVIII şi
pietre funerare ou inscripţii in oirilică de la 1800 şi 1830), re­
prezintă, credem, vatra vechiului sat Birsăneşti.
DRH A-Mold ! I (1384-1448), pe273-2741 O.C.Giuresou, P.R., pa2391
vez! XXIIl.".A.
33·.-. BiZNOASA, sat desfiinţat, inglobat la satul - o0111u na lunea (1968).
Denumiri vechii Stroeşti-Biznoasa, Bugnoasa.
Menţiuni doo.a Hel8331 H. 1835 •
Băcill ţ H.M., 1833, pe' 144 (atgnoasa-ocol Jijia)l C.C.Giuresou, P.R.,
p.236 lBtroeşti-Biznoasa-jud.Hirlău) •
..
34. BLlNDEŞTI, sat, comuna Suliţa (1968).
Denumiri veohia B1indeşti, Brindeştii Cristii, Brîndeştii Pităresii,
Brîndeştii Tăutu1ui t Brîndeştii Velişoului (aceste cătune au format
apoi acelaşi sat).
Menţiuni doc.a 5 martie 16381 H.l835 •
G.Ghibl.nescu, Ispisoace şi Zapise, Ve'Il, p.I, p.l511 Băcilă, H.M.,
1833, p.l44 1 C.C.Giureacu, P.R., p.239.

35• BOBULEŞTI, sat, comuna Ştefăneşti (1968).


Denumire vechei Bubu1eşti.
Menţiuni doc.a 12 martie 15331 H.1835·
Observaţii• aşezările descoperite în jurul actualului sat (punctelea
Ptnaţul Zahariei, La Curte• La Iutărie, Marginea nord-vestică) in
oare s-au găsit resturi de locuire(indeosebi fragmente ceramice)

www.cimec.ro
3 11
atribuite sec.XIV-XVIII, reprezintă, credem, vatra vechiului sat Bo­
buleşti. De remarcat este şi faptul că in punctul le. I.utărie s-au
descoperit şi unele fragmente oeramice anterioare seo.XIV, e ie fiind
atribuite de desooperitori seo.XI-XIII.
DIR, A-Mold, XVI, v.I, P•3541 C.C.Giuresou, P.R., p.239 �vezi LVII.
3eF1 LVIl e 3eG I LVI1.3.HI tvlle3el•

36. BOOEABA, sat aparţinînd oraşului Săveni (1968)•


Menţiune doo.a 30 martie 16 52.
G.Ghibănesou, lspisoaoe şi Zapise, v.III, p.I, p. 21 .

3'1• B OOD.ĂNEŞT I, sat, comuna Santa Mare (1968).

38• · BOGDINEŞTI, sat dispărut, aflat pe Piriul Crasnaleuca, pe teritoriul


actualei com.Coţuşca (vezi şi Crasnaleuca).
Uenţiuni doo.a 4 mai 1444 (Ştefan voevOd intăreşte preotului Ioan
satul Bogdăneşti pe Crasnaleuoa).
DRH, A-Mold, I (1384-1448), p e35Q-35le

39• BOGDĂNEŞTI, sat dispărut, out al satului Borod.i ceni , aflat U.ngl Li­
veni, pe teritoriul actualei oom.George Enescu.
Menţiune doc.a 11 mai 14'/9.
DRH, A-M�ld, Yeii, p. )2'/-32Be
40. BOGZA., cătun desfiinţat, inglobat la satul Ion.ăşeni, co111una Virtu O'im­
plllui.
Denuai re vechea Bogzăni.
N.Filipescu-Dubău, DGJD, p. 26.

41. BOHOGHINA, sat, coauna Buceoea (1968).


Denumiri vechi 1 Bugoghina, Buhoghina.­
Menţiune doc.a H. l835•
Stoicesou, Repert ebibleM
' old., p. l34 (aenţionează biserica de le11n
din 1818) 1 CeOeGiuresou, P.R., p. 228.

42. BOlD, sat., comuna Manoleasa (1968)1 sat dispărut in. 1976 prin crearea
lacului de acumulare al punctului hidrotehnic Stinoa-Costeşti.
Denuairi vechia Boldişor, Boldişoara, Volovăţu lui Boldişor, Bold­
Răzeşi, Volovlţu lui Iacovachi sau Iacobachi.
Menţiun.i doc.a H. l8331 H.l835•
Observaţiia in. vatra fostului sat Bold, spre marginea sa sud ică ,
s-a identificat o aşezare din care s-au cules fragmente ceramice
atribuite sec.XVI-XVIl. Aşezarea a fost mult mai intinsă dar a fost
distrusă in. bună parte de construcţii moderne. Este foarte po si bil
oa in. această zonă să fi existat vatra vechiului sat Boldişor. Alte
dovezi arheologice atestate pe teritoriul satului Bold sint cele
identificate in marginea de est-nord-est, unde s-au găsit ur.ele
unei in.tărituri de pămint (Zamcă) datind, se pare, din sec.IVII.
Bă.cilă, H.M., 1833, p.l431 C.C.Giurescu, P.R., pe2281 N.Pilipesou­
Dublu, DGJD, p. 27 1 Frunzescu, DTSR, P•530a vezi UXVIe2 ' şi XXXVI.
' eI
2.K.

43. BONCEN I sau BANCEN I, sat dispărut sau şi-a schimbat numele, neidenti­
ficat.
Jlenţi�i dOOel R.l'/'/2-17731 H.l833•

312
www.cimec.ro
Dmitriev, M. e. f. , I, p. l341 Băcilă, H.M. , 1833, p.l44 (Bănceni-ooo­
lul Bitnei).

44. BORODIC.El�I , sat dispărut sau şi-a schimbat numele, neidentificat,


aflat probabil pe teritoriul actualei comune George
Enescu, intre satele Liveni şi Popeni.
Menţiune doo. t 11 mai 1479•
Observaţiit toponimul Bodoronca este dat zonei de la confluenţa Pt­
riului Tricovei ou Pîrîul Ibăneasa. De altfel, aici se află in pre­
zent 'i oă�1nul Bodoronca. Nu putem preciza· dacă tot in această zonă a
existat şi vatra vechiului sat menţionat in documentul din 1479.
Cootăchesou, Doc .mold.de le. şt.M. , P •'95-9? 1 DRH, A-Mold, v. II, P •-'27--'28 .

45• BOROLEA, sat, comuna Hlneşti (1968).


Denumi�i vechit Borîle , Borole, Borolea-din-Deal şi Borolea-din-Vale
(ambele au format apoi Sbtul Borolea).
Menţiuni doo.a 14 august 14321 H. l835•
Observaţiit N. Filipesou-Dubău menţionează pe moşia Borolea un podiş
numit Beliştea, pe oare ar putea să se afle vatra fostului sat. Nu
este e.xolvs ca satul menţionat la 1432 sl fi existat şi in seo. XIV.-
Costăchesou, Doo.mold.in Şt.M. , 11 P•344-3461 C.C. Giuresou P. R. 1 P•
2281 Frunzesou DTBR, p. 5? (menţionează Borolea-din-Deal ş1 Borolea­
din-Vale)l N. Fllipesou-Dubău, DGJD, p.30B.

46e' BOROSENI, sat desfiinţat, neidentificat ._ aflat p robabil 1n apropierea


confluenţei Pîrîului Corogea �Corovia) cu Prutul, pe terito­
riul actualei comune Banta Mare.
Denumire vechea Baroseni.
Menţiune doo.a 4 iulie 1632•
DRH1 A-Mold, v.XII1 pel801 Nădejde-�iţu, DGJB, p. 86.

4? . BORZEŞTI, sat, comuna Ungureni (1968).


Menţiuni doo. a 16 aprilie 1620 (Belişte fostă domneasoă)l H. l833•
Observaţiit satul pare să fie mai vechi, cel puţin din seo.XVI.
DIR, A-Mold1 �VII, v.IV, p. 462-463t Btoioescu, Repert.bibl. Mold. p.
1021 Băoill, H. M., 1833, p.l43 (menţionează Odaia Borzeşti-ooolu1
Başlului).

48•
' BOOCCY.rENI, sat, comuna Frumuşica (1968).
Denumire vechea Unaa-Bosoo teni (vezi fişa Unsa).
Menţiune doc. a 5 octombrie 1437•
DRH, A-Mold, 1 (1384-1448), p. 244-245.

49. BOBCCY.rENI, sat desfiinţat, înglobat la satul - comuna Româneşti (1968).


Denumiri vechit Băsoăoăuţi, Buţoăteni, Băsclceni, Blscăcenii lui
Morţun.
llenţiuni doc. t 30 aprilie 14311 H .1833·
DRH, A_-Mo1d, 1 (1384-1447), p. l51-1521 Băcilă, H. M. , 1833, p. l45.

50e BOBIA, sat desfiinţat, inglobat la satul comuna Şendriceni (1968)•


Denumire vechea Odaia-Bosia.
NeFilipescu-DuM.u, DGJD, pe'l2 şi p. 251.

www.cimec.ro
51. BOSÎNCENI1 sa� comuna Nicolae Bălcescu (1968).
Denumire vechea Piciorogani (?).
Menţiuni doo.a 1785& H.l833·
Stoicescu, Repert.bibl.Mold., p.6431 Eăcilă, H.M., 18331 p.l44 (Pi­
ciorogani - ocolul Hirlău).

52. BOTOŞANCA1 sat dispărut, aflat pe teritoriul fostei comune Popăuţi,


care în prezent este inglobată in teritoriul municipiului
Boto şani.
Observaţiia aşezarea aflată la vest de Dealul Botoşanoa1 in oare s-au
găsit fragmente c eramice atribuite sec.XVII-XVIIl reprezintă, proba­
bil, vatra vechiului sat.
Frunzescu , DTSR, p.59& vezi IV.l.C.

5}• BOTOŞANI, muni cipiu, reşe dinţa judeţului (1968).


Denumiri vechia Botaşani, Botuşani.
Menţiuni doc. 1 28 noiembrie 1439 (oraşul ars de tătari)1 H.l835•'
Observaţiia este foarte posibil ca satul deYenit apoi tirg sau oraş
să fi existat şi in se c.llV, dacă ţinem seama de unelt descoperiri de
pe teritoriul actual al municipiului (ca de pildă fragmeb'e ceramice
plăci decot'ative, olane eto.) atribuite se c.·xrv-xvi . Alte obiecte m al
vechi aparţin, se pare, sec.XI-XIII.
· reche şi Simion DasoUult I.etopiaeţul Ţării Moldovei, ediţia c.o.·
Gr.u
Giuresou, Craiova, 19341 p.-2ot O. O.Giu res ou1 P.R., p.215& v ez i IV.
l.B. şi IV.l.P'.

54e' BOTOŞANII VORNICUWI OALIMACHI1 sat sau cătun dispărut sau şi- schim-
bat numele, neidentificat.
Menţiune doc.a
- H.l833·
Băcilă, H.M., 18331 p.l44 (Botoşanii Vornioului Calimachi - ocol
Sitna).

55• BOZIENI1 sat aparţinînd oraşului Săveni (1968)e'


Denumiri vechi a Boj ii lui Pet ru (?)1 Boziani•·
Menţiuni doc.a 14 august 1432 (?)a 166?•
Oostăchescu, Doc.mold1 in.şt.M., 11 P •'}44-3461 Stoioescu, Repert. bibl.
Mold., p.ll?.

56• BRĂEŞTI1 sat, comună ( 1968).


Denumiri vechia Brainţi, Brăeştii Iamandioaii1 Brăeştii Oavacului1
B t'ă eşt ii lui Gbeleme şi Brăeştii lui Ghergbel (ultimele patru sate
sau cătune au format apoi acelaşi sat).
Menţiuni doc.a 29 n o ie mb rie 14431 H.l835•
Oostăcbescu, Doc.mold.-in.Şt.M., II1 p.l8?-19 01 O.-C.Giurescu1 P.R.1 P•
228 a Frunzesou, DTSR, p.6�-63; Băcilă, H.M., 18331 p.l43.

57• BRlNEŞTI1 s at dispărut, neidentificat, aflat pe Sitna.


Menţiuni doc.a 30 se ptembrie 1540.
DIR, A-Mold1 XVI, v.l, p.401-402a Stoicescu, Repert.bibl.Mold., p.l21.

58e' BRITENI, cătun desfiinţat, inglobat la satul - comuna Conceşti.

314
www.cimec.ro
59• BREHUEŞTI1 sat, comuna V1ădeni (1968).
Denumiri vechi& Berehoeşti, Brehoeşti.
Menţiuni doc.a R.1772-17731 H.1833·
Dmitriev, M.e.r., I, p.1371 Băci1ă, H.M., 1833, p.144.

60. BROSOlUŢI, sat, comună (1968) •


Denumiri vechia Răscăuţi, Boroscăuţi.
Menţiuni doo.a 20 mai 15821 H.1tl35·
DIR, A-Mo1d, XVI, v.Ill, p.189J O.O.Giurescu1 P.R., p.228a N.Fili­
pesou-Dubău1 DGJD, P•33•

61. BROŞTENI, sat, comuna Durneşti (1968).


Denumiri vechi& Tirjooa sau Tirjoaca (?)1 Broştenii-Lăzoaii.
Menţiuni doc.a 17 februarie 1502 (?)1 15 martie 15281 H.1833•
Costăohesou 1 ms., A-2ooo- x rv 1 !.1303-13061 DIR, A-Mold, XVI, v.I,
__

p .'264-265J .Băoilă, H.M.1 183_,, p.l44.

62e' BUOEOEA, sat, comună (1968).


Denumiri vechii Buoeacea1 Buceoi1 Bucecea-tîrg1 Vălceşti (? ).
Menţiuni doo.·a 13 ianuarie 14341 H.l835·
Oostăchescu, Doo.aold. in. şt.'Me' 1 II, p .'663-6641 O.O.Giuresou, P.R.1
p.215J Nădejde-;iţu, DGJB1 p.2_,1 (Vă1oeşti ? ) .

63 . BUOEOEA-8AT1 sat desfiinţat, inglobat la satul comuna Buoecea (1968).

64. BUOOVINENI, sat desfiinţat , înglobat la satul Ionăşeni1 �omuna Virfu


Cimpului (1968)•

65e' BUDA, sat, comuna Oop!1ău (1968).


Stoioesou Re p ert.bibl.Mo1d.1 p.131 (menţionează biserica sa datînd
din 1?93-l ?Y 4).

66. BUDEŞTI, sat dispărut sau şi-a schimbat numele, neidentific&t, aflat
probabil pe actualul teritoriu al comunei Durneşti'•
Menţiuni doc.a R.l7?2-1?74•
j
Dmitriev M.e.r., I1 p.81 şi 5321 Stoicescu1 Repert.bib1.Mold.1 P•
13 2 (men ionea�ă biserica, ca datînd din 1?011 iar Schitul Budeşti
din 1793 •

67. BUHlOENI1 sat, comuna Truşeşti (1968)e


Denumiri vechi& Buhăiceni1 Buhăiceani, Buhăiceşti1 Buhăşceni.
lfenţiuni doo.'a 6 noiembrie 14911 H.l835•
Observaţii 1 Costăchesou e de părere că satul ar fi existat şi în seo.
XIV.
Oostăchesou 1 Doc.mold.de la Şt.�Iaş11 1948, p.36-431 idem, ms, A-2oo­
XIV, fe8?5-ti791 C.C.Giuresou, P.R., p.235e

68. BUIMlCENI1 sat, comuna Albeşti (1968).


Denumiri vechi& Băimăceni, Băimăceani, Buninţi (? ) •
Menţiuni doce a 26 martie 1532; H.1835.
DIR1 A-Mo1d, XVI, v.I, p.346; C.C.Giurescu, P.R., p.235•
315
www.cimec.ro
69'•' BUNENI, sat desftinţat, inglobat la satul - comuna Dingeni (1968).
Denumiri vechi& Buneana, Bun.enii-Florii, Bunenii-Stibi (ambele sate
sau cătune au format apoi acelaşi sat).
Menţiuni doc.a 2 iunie 15701 H.l8}}.
G.Ghibănescu, Burete şi lzvoade, v.IV, pel' l 21 Băcilă, H.v., 18}}1 P•
4}1 C.C.Giurescu, P.R., p.228 (menţionează Oadaia-Buneni)l Nădejde­
Ţiţu, DGJB, p.'67•

70.- BURLA, sat, comuna Unţeni (1968).


Denumiri vechia Burlăneşti.
Stoioescu, Rep ert.bibl.Mold, pel3? (menţionează biserica oa datind
din sec. XVIII).

71·. BURLEŞTI, sat, comuna Unţeni (1968).

?2;,· WSUIOOENII-POPII, sat desfiinţat, inglobat la satul Poiana, comuna


Brăeşti (1968) (vezi fişa Busuioceni-Vale).

? ?H' BJSUIOOENI-VAIB, sat desfiinţat, înglobat la satul Poiana, comuna


Brăeşti (1968).
Stoioesou, Repert.bibl.Mold., p.l}9 (menţionează biserica oa datind
din 1801).·

?4. BUZENI, sat, comuna Blluşeni (1968).


Denumiri vechii Buzdeni, Buzăni.
Menţiuni doc.a 11 martie 15861 He'l8}5•
DIR, A-Mold, XVI , v.nr, p.}031 c.-c.Giurescu, P.R., p.215·.-

?5• CAPUL comu WI, cătun desfiinţat, inglobat la satul - comuna Tudora.

?6·.- CAPU-PlDUREI, sat desfiinţat, inglobat la satul - caauna Albeşti.·


Nădejde-Ţiţu, DGJB, p.?le

?? · OARAIMAN, sat, comuna Mihllăşeni (1968).'

?8. CARASA, sat, comuna Corlăteni (1968).


Menţiune doo.r H.l8}}.
Băcilă, H.M., 18}}, p.l4}.

? 9' .- clclCENI, sat dispărut sau şi-a schimbat numele


t neidentificat,
pe Jijia (inclus se pare la DimăcheniJ,
aflat
pe actualul terito­
riu al comunei Corlăteni).
Denumiri vechia Căc1oeani, Cacaoeni, Cacoceni, Cioăceni.
Menţiuni doc.a 24 septembrie 14981 H.l835•
Costăchescu, ma., A-2QOO-XIV, f.ll90-11911 C.C.Giurescu, P.R.,p.215'•

8� olcicENI, sat dispărut sau şi-a schimbat numele , neidentificat, aflat


pe Sitna (înclus, se pare, la DrăcşaniJ, probabil pe actua­
lul teritoriu al comunei Suliţa.
Menţiuni doc.a 24 martie 15}4.
DIR, A-Moln, XVI, v.I, p.}6?.

}16
www.cimec.ro
81. OlLARAŞI, sat, comună (1968).
Observaţiia pe teritoriul comunei au fost descoperite mai multe aşe­
zări feudale. De pildă,in aşezarea de pe Dealul Pogoroaia s-au gă­
sit fragmente ceramice atri bu ite seo.XŢV-XV şi XVIl-XVIIl. ·s-ar pu­
tea ca pe acest deal să fi existat vatra unui vec hi sat dispărut.
După Nădejde-Ţiţu actualul sat a luat fiinţă prin anul 1880.
Nădejde-Ţiţu, DGJB, p.?ll vezi Vlli.l.D.

82.- CA LINEŞTI, sat, comuna Bucecea (1968).


Denumire vechea Caliianauţi.
Menţiuni doc.a 27 decembrie 15191 H.l835·
Observaţii& la vest de sat, spre riul Siret, există un loc numit Si-
11ştea în oare �ădejde şi Tiţu au semnalat resturi de locuire feuda­
lă. Este vorba probabil, âe vatra unui vechi sat (poate Călineşti
sau Bucecea) d !apărut.
Costăchescu, Doc.mold.de la Ştefăniţă voev., p.l51-15?1 c.c.Giuresou,
P.-a., p.2151 Nădejde-Ţi ţu, OOJB, P • 731 vezi VII.3.Be

83e ClLINEŞTI, sat, comuna Mihăi len i (1968).­


Menţiuni doo.t? iulie 14301 H.l835·
Observaţii& nu pare exclus ca satul să fi eJristat şi in sec.XIVe'
Ooatăchesou, Dcc.mold. in.şt.M., I, pe298-3001 C.C.Giurescu, p.·a.,
p.228.

84. C lUJGlRE NI, sat, comuna Unguren i (1968).


Yenţiuni doc.a 25 aprilie 14?51 H.l835.
DIR, A-Mold � XIV-V, v.I, p.4041 C.O.Giures�l, P.R. t De2151 Băcilă,
H.M., 1833 � menţionea z ă Odaia Oălugăreni - ocolul Bafăului).

85• CXWG!RENII NOI, sat, comuna Ungureni (1968).-

86'• C XRPE NI Ş, sat dispărut, neidentificat, aflat, se pare, pe teritoriul


actualei comune Dobircenie'
Denumiri vechi a O arpeni, Cărpiniş, Oărpineşti.
Menţiuni doc.a 15 octombrie 142?.
DIR, A-Uold, XIV-XV, v.I, p.GO.

8?. O lTIMlREŞTI, sat, comuna Mihai Eminescu (1968).


Denumiri vechia Cătămăreuţi.
Uenţiuni doc. a 15 iunie 14311 H.l835·
Observaţii& intinsa aşezare situată la nord de sat (pe st inga şi pe
dre�pta P ir i ului Dresleuca - punote le a La Podul spre Brăiasca, La
Ţintirim zis şi La Ocoale, La Salcim ii lui Cremă) in oare s-au găsit
resturi oeramice, cahle etc. atribuite sec.XV-XVIll, reprezintă , cre­
dem vatra vechiului sat Cătămăreuţi menţionat in documente. Tot
aicl s-au descoperit şi fragmente ceramice atri buite seo.XI-X III
ceea ce ne face să credem că satul ar fi anterior sec.xv.
Costăchescu, Doc.mold.tn.şt. M. , I, P•'31?-3231 C. C.Giuresou, P.R.,
p.2151 vezi XXXVI1.3.AI 3•BI 3.0.

88. CĂTĂMĂREŞTI-D�AL, sat, comuna Mihai Eminescu (1968).


(pentru menţiunile documentare, vezi fişa Cătămă­
reşti).
Observaţiia la est de sat, pe locul numit şi azi La Sălişte se află
aşe zarea în oa re s-au găsit numeroase resturi de locuire feudalăa
31?
www.cimec.ro
temelii de piatră, lespezi de morminte (una cu inscripţie in cirili ­

că), monede şi f ragmente ceramice atribuite sec.XIV-XVIII. Această


Silişte reprezintă, credem, vatra unui vechi sat dispărut, poate
chiar a satului cunoscut azi sub numele de Cătămăreşti-Deal ;v ezi
X:XXVII.4.A.

89. CEIR, sat desfiinţat, inglobat la satul - comuna Todireni (1968).


90. CERBU, sat, comuna Copălău (1968).
91.- CERCHEJENI, sat, comuna Suliţa (1968).
Denumiri vechia Cercăşani, Cerchijeni, Cercejenii Banului Gherghel,
Cercejenii Comisului Roset (ultimele două au format apoi acelaşi sat).
Menţiuni doc.a 26 aprilie 1634; H.l835·
Observaţiia aşezarea aflată la sud-sud-vest de sat (punctul La Bulha­
ci), în care s-au găsit resturi de locuire (indeosebi ceramică) atri­
buite sec.XIV-XV, reprezintă, credem, vatra unui vechi sat di spă rut
poate chiar a vechiului sat Cerchejeni.
DRH, A Mold, v.XXII, p.-1181 C.C.Giuresou, P.R., p.2151 vezi JN.3.Ae
-

92. CERNEŞTI, sat, comuna Todireni (1968).


Denumire vecbea Czărneşti.
Menţiuni doo.a R.l??2-17731 H.l833·
Dmitriev, M.e.f., I, p.631 Băcilă, H.M., 1833, p.l44.

93· OERVICEŞTI, sat, comuna Mihai Eminescu (1968).


Denumiri vechii Cervăciuţi, Cerveceşti.
Menţiuni doc.a 22 septembrie 14991 H.l835•
DIR 1 A-Mold, XV, v.rr, p.2901 Costăchesou, ma, A-20DO-XIV, f.120B-
12lll C.C.Giurescu, P.R.,p.215.

94e' CERVICESTI-DEAL, sat, comuna Mihai Eminescu (1968).


·(pentru menţiunile documentare vezi fişa Cervioeşti).
Denumire v eche 1 Cervioeşti-crao.-

95• CHELIŞ, sat, comuna Suliţa (1968).


Denumire veche 1 Măneşti.
Simion Raţă, Botoşanii•••, 19?3, p.l44.

96'e' OHIIEŞTI, sat dispărut, neidentificat, aflat, se pare, pe teritoriul


actualei comune Dîngeni.
Menţiune doc. 1 3 O ianuarie 1634.
DRH, A-Mold, v.XXIl, p.348.

9?. OHIŞCOVATA, sat desfiinţat, înglobat la satul - comuna Vorona (1968).


Nădejde-Ţiţu, DGJB, P•75-?6 (menţionează biserica oa datînd din 1824).-

98. CHIŞClRENl, sat aparţinînd oraşului Săveni (1968).


Menţiune doc.a 20 decembrie 1635·
G.Ghibănescu, Ispisoace şi Zapise, v.II, p.I, p.92.

99. OHIŢOVENI, sat, comuna Nicolae Bălcescu (1968).


Denumire vechea Ohiţoreni.
318
www.cimec.ro
Menţiuni doc.a H.l833; H.l835·
Băcil�, H.M., 1833, p.l44; C.C.Giurescu, P.R., p.235a Stoicescu1
Repert.-bibl.Mold., p.l88 (menţionează biserica ca datind din 1?'/0 ?
sau 1?98-1799 ? ) ; Nădejde-Tiţu, DGJB, p.'}6 (consider.! c� satul a
fost infiinţat 1n 1826 de b.Mavrooordat).

100. CINGHINIIA, sat, comuna Ripiceni (1968); dispărut in anul 1976 prin
crearea lacului de acumulare al nodului hidrotehnic
·

Stinca-costeşti.
Denumiri vechii Satu Nou - Movila Ruptă.

101. CIOCANEŞTII CERCHIJENI, sat dispărut, aflat pe teritoriul actualei


comune Suliţa•
Menţiune doc.a H.l835•
Observaţii• intinsa aşezare din punctul Ciooăneşti (aflat� la nord­
est de satul Cerchejeni), 1n oare s-au găsit resturi de locuire atri­
buite seo.XVI-XVIII 1 reprezintă, credem, vatra vechiului sat Oiooă­
neşti, aşa cum de altfel indic� şi toponimul.
C.C.Giurescu, P.R., p.'215 (Ciocăneştii Cerchijeni-jud.-B otoşani) 1
vezi Dre'3•B•

100. CIORBA, sat dispărut pe Borodance, aflat lîngă satul L:>zna, pe terito­
riul actualei comune Dersca.
Menţiune doc.a 1430 - 10 aprilie 1431.
DRH, A-Mold, 1 (1684-1448), p.l45-146.

1�. OIORNEI-DEAL, s�t desfiinţat, inglobat la satul Socrujeni, cam. Ger­


băneşti (1968).

104'e OIORNEI-VAIE, sat desfiinţat, inglobat la satul Socrujeni, com. G�


băneşti (1968).

105. OIORNOHAL, sat desfiinţat, inglobat la satul - comuna C�l�raşi (1968).


Denumire veche t Cernohal.
Menţiuni doc. 1 18 august 1609; H.l833•
DIR t A-Mold, XVIl v.·n, p.243; Băcilă, H.v., 1833, p.l44 (menţione..
� Odaia
_ Cior.nohol u - ocolul Jijia).

106e' OIRITEI, sat, comuna Truşeşti (1968).

107. CIŞMINEŞTI, sat, comuna Dobirceni (1968)."


Denumiri vechi t Suşman, Cişmăleşti, Cişmănesii.
lfenţiuni doo.a 15 octombrie 142'}; H.1835•
Oostăohescu 1 Doc.mold. in.şt.M., I, p.l96-199; Stoioesou, Repert. bible'
Mold., p.19�; O.C.Giurescu, P.R., p.240.

100. CIŞMEA, sat component al comunei suburbane Răchiţi, municipiul Bo-


toşani (1968).
Denumire ve ohea Cişmeaua.
Menţiuni doo.a R.1'}72-17731 H.l833•
Dmitriev, M.e.f., I, p.133; Băoilă, H.M., 1833, p.133.

319
www.cimec.ro
10Je' CÎMPENI, sat, comuna Prăjeni (1968).
Denumiri vech;l"a Iătii, Iătăi.
�enţiuni doc.a 12 septembrie 1626J H.l833·
Observaţii& cele citeva puncte, aflate la nord, nord-vest, vest şi
sud de sat, in cere s-au găsi t resturi de locuire (îndeosebi frag­
mente ceramice) atribuite sec.XIV-XVIII, aparţin, se pare, aceleaşi
mari aşezări, care s-ar putea identifica cu vatra unui vechi sat
dispărut, posibil chiar cu cea a fos�tlui sat Lătăi.
DRH t A-Mold, v.XIX, p.l42; Băcilă, H.M., 1833, p.l44ş vezi XLVI.2.B.
şi 2.0; XLVI.2.E. şi XLVI.2.H. ·

110. CÎNDEŞTI, sat, ca:nuna Mihăileni (1968).


Denumiri vechiz Chindeşti, Căndeşti, Cindeşti-Dorohoi.
Menţiuni doc.a 7 iulie 1430; II.l8.55•
Co.:�tăchescu, Doc.mold.in.şt.M. , I, p.298-303; DRH, A-Mold I (1384-
1
1448), p.245-248 (20 dec. 1437JI C.C.Giurescu, P.R., p.22tl.

llle CÎNDEŞTI-RĂDĂUŢl, sat desfiinţat, î n�loba t la satul Cîndeşti, comuna


Mihăileni (1�68). (Vezi fi şa Cindeşti).

112. COASTA�UCUTENI, sat desfiinţat inglobat la satul Cucuteni, comuna


t
Durneşti (1968).
Denumiri vechii Cocuteni, Cucutenii lui Bosan (?), Oucuteni-Tufesou.
Menţiuni doc.a R.l7?4; H.l833•
Dmitriev M.e.f., I, P•531; Băcilă, H.M., 1833, p.l44J Nădejde-fiţu,
l
DGJB, p.';ltl. .

113. COBICENI, sat desfiinţat, inglobat la satul comuna Hlipiceni (196e).


Denumiri vechii Cobeoeni, Cobecenii lui Panaite Neculai, Oobicenii
fraţii Guşerescu, Cobicenii Cristei, Oobioenii lui Caţichi (ultimele
patru sate sau cătune au format apoi acelaşi sat).
Menţiuni doc.a 22 mai 1632; H.l835·
DRH, A-Mold, v.XXI, p.86; C.C.Giurescu, P.R., p.2351 Nădejde-Ţiţu,
DGJB, p.OO; Frunzescu, DTSR, p.l23•

... .
114. COBILA, sat desfiinţat, inglobnt la satul - comuna Şendriceni (1968).
Denumiri vechia Cobăla, Cobăliia, Cobile, Cobîlia de Sus.
Menţiuni doc.a 2 octombrie 1467; H.l835•
I.Bogdan, Doc.lui Şt.M., I, p.l22-125; DIR , A-Mold, XIV-XV, v.I, P•
358-359; C.C.Giurescu, P.R., p.228.

115. CODRENl, sat, comuna Mileanca (1968).


Denumiri vechi& Cior,beni ?, Codreana.
Menti� doc. 1 H.l835·
C.C.Giurescu, P.R., p.228; N.Filipescu-Dubău, DGJD, p.48.

116. COHERIEAC, cătu n desfiinţat, înglobat la satul - comuna !băneşti.

117. OCNĂNE.ŞTI, sat desfiinţat, inglob1:1t la satul - cotnuna Suharău (1968).


Menţin! doc. :· 3 aprilie 1412 (Alexandru voevod dăruieşte lui Coman
un loc pustiu lîngă Başeu); 5 ianuarie 1622; H.l835·
Costăc hescu, Doc.mold.în.şt.M., I, p.97-98; DIR, A-Mo1d, XVIl, v.v,
p.91; C.C.Giurescu, P.R., p.228.

320
www.cimec.ro
118� COM!NDlREŞTI, sat desfiinţat, inglobat la satul Rediu, comuna Rău-
seni (1968).
Denumiri vechia Grumezeni1 Horia, Comindăreşti-Vechi.
Menţiune doc . a H.l833.
Băcilă1 H.M., 1833, p.l441 Stoicesou, Repert.bibl.Mold., p.203.

119. COMÎNDĂREŞTII-NOI, sat desfiinţat, inglobat la satul Rediu, comuna


Rău seni (1968 ).

120. CONCEŞTI, sat, c omună (1968).


Menţiuni doc.a 5 ianuarie 16221 H.1835a
DIR, A-Mold, XVII, v.V, p.911 O.C.Giures�_., P.R., p.228.

121• COPĂIĂU1 sat, comună ( 1968).


Denumiri vechia Liudi ot Copalău, Capălau, Copaleu.
Menţiuni doc.a R.l7741 H.l833·
Dmitricv, M.e.f., II, p.·2561 Băcilă1 P..M., 18331 p.l441 Stoicescu,
Repert.bibl.Mold., p.205 (menţionează bis eri ca de lemn ca datind din
1785-1787 ).

122. CORCEŞTI, sat dispărut neidentificat, situat pe Piriul Cozanoea.


Denumire vechea Coroceni.
llenţiuni doc. a 18 septembrie 14621 17 11artie l562e
Oostăchescu, Doc.uoldade la Ştefăniţă voev. 1 p. 52- 6l t DIR, A-Mold,
XVI, v.I, p.l261 DRH, A-Mold1 v.II, p.-155-1,:,6.

123. CORDĂRENI1 sat, comună (1968).


Denumiri vechii Cordărenii Gafencului, Cordărenii lliOOstirii (811bele
sate au format apoi acelaşi sat), Cordărenii-Vechi.
Menţiuni doc.a 17 ianuarie 15171 H. l835·
Observaţiia pe locul denumit La Silişte (situat in marginea de sud a
satulu i) s-au găsit resturile unei aşezări feudale. Este foste posi­
bil ca aici să fi fost vatra vechiului sat Cordărenii-Vechi.
DIR1 A-Mold, IVI, v.I, p.lO?I C.C.Giurescu, P.R., p. 2151 vezi XI.l.B.

124� CORDlRENII-NOI1 sat desfiinţat, inglobat la satul - comuna O ordăr e ni


(1968).

125. CORDUN1 sat, comuna Flămînzi (1968).

126. CORDUN1 sat sau cătun desfiinţat, probabil inglobat la satul Dracşani,
comuna Suliţa.
Frunzescu, DTSR, p.133.

127. CORJEUŢI, sat, comuna Hilişeu-Horia (1968).


Denumire vechea Corjdanăuţi.
Menţiune doc.a 1 rebruarie 1429 .
Observaţii& nu este exclus ca satul să fi existat şi in seo.XIV.
Costăchesou, Doc.mold.in.şt.M., I, p.242-244.

3 21
www.cimec.ro
128• CORLXTENI, sat, comună (1968).
Denumiri vechit Horaeţile lui Coşarici (?) (pe Jijia la gura Liuba-
nei), Ccrlăteşti. .
Menţiuni doc.t 15 iunie 1431 (?); 5 martie 1487; R.l772-1773•
DRH1 A-Mold, I (1384-1448), p.152-154; !.Bogdan, Doc.lui Şt.M., 1 1
p.2�3-295; Dmitriev, M.e.f., I, p.l38.

129. COHNĂŢ EL, cătun desfiinţat, inglobat la satul comuna Tudora.

130. CORNE �TI, fost sat, în prezent in componenţa oraşului Darabani (1968).
Menţiuni doc.t R.1772-17741 H.l835•
Observaţii& intinsa aşezare din punctul Lanul Mocăniţei ar putea re­
prezenta vatra unui vechi sat dispărut, poate a satului Corneşti sau
Mărgineni.
Dmitriev, M.e.f., I, P•77 şi 5061 C.C.Giurescu, P.R., p.2281 vezi
XVII.l.F. şi fişa Mărgineni.

131. coma, sat, comună (1968) •


Denumire vechea Cornul�
Menţiuni doc.t R.l772-17731 H.l835·
Observaţii& nu putem preciza dacă intinsa aşezare din punctul denu­
mit şi azi La Silişte, situat la vest de sat, reprezintă vatra ve­
chiului aut Corni sau Lipovenii In această aşezare s-au găsit restu­
ri de locuire (ceramică etc.) atribuite sec.XV-XVI (vezi fişa Lipo­
veni).
Dmitriev, M.e.f., 1, p.l361 c.c.Giuresou, P.R., p.272; vezi XIII.l.E.

, 132. COSTĂCHENI, cătun doafi:l.nţat, inglobat la satul Ionăşeni, ccauna Vir-


fu Cimpului.
Simion Raţă, Botoşanii•••, p.l973, p.l42.

133i COSTENI, sat desfiinţat, inglobat la satul Iacobeni, comuna Dîngeni


(1968).
Denumire vechea Silişcanii Costeanului (?).
Menţiuni doc.a 1398 - după 2 iulie - 1399 inainte de 28 noiembriea
H.l833•
Observaţiil hotarul lui Pan Coste de lîngă Strahotin ar fi, după Cos­
tăchescu, satul Costeni. s-ar putea ca satul Costeni, dacă documentul
de la cea 1400 il indică cu adevărat, să fi existat şi în sec.xrv.
DRH, A-Mold, I (1384-1448)1 p.lo-111 Costăchescul Doc.mold.in.şt.M. 1
I, p.26-29; Hăcilă, H.M., 1833, p.144 (Silişcani Costeanului - o�o1
Ştefăneşti).

134. COSTE ŞTI, sat component al comunei suburbane Răchiţi, municipiul Boto­
şani (1�68). Sa�1l Costeşti este format din satele Costeşti­
Deal şi Costeşti-Vale.
Menţiuni doc.a H.l�331 H.l835·
Băcilă, II.M., 1833, p.l44; C.C.Giurescu, P.R., p.215.
135.' COSTEŞTI, sat dispărut, neidentificat, situat pe malul Siretului, pro-
babil pe actualul teritoriu al comunei Vlădeni.
Menţiuni doc.a 18 martie 1615 ( ? ) ; R.l772-1773•
DIR, A-Mold, XVII, v.III, p.203; Cantemir, D.M.-H (1716 ?); Dmitriev,
M.e.f., I, p.l37•

322
www.cimec.ro
136. COSTINEŞTI, sat, comuna Laorda (1968).
Denumire vechea Costăneşti.
Jlenţiuni dOc.a 6 iunie 16171 H.-1835·
DIR, A-Mo1d, XVII, v.IV, p.l81J C.C.Giurescu, P.R., p.-215.-

13'7-' COOTIUGENI, sat, comuna A1beşti (1968).


Denumiri vechii Octiugeni, Cosciugeni, Costinjeni, Costinjani, Ooe­
tinjenii vechi.
Menţiuni doc.a 27 martie 16501 H.l835•
G.Ghibănescu, Surete şi Izvoade, v.V, pe'315J C.C.Giurescu, P.-R.,
p.235·

138'• COf1JLA, sat, comuna Cop!U.u (1968).


Menţiuni doc.a 20 iulie l6l0f Hel833•
Observaţiia intinsa aşezare din apropierea Minăatirii Coşula ziditl
la 1535 (punctele& Grădina Minăstirii, Dealul Minlstirii şi L vatra Sa­
tului - Dealul Morii), ar putea reprezenta vatra vechiului sat Co­
şula. Aici, ea fost descoperite vase intregi şi fregn�ente oereice
atribuite sec.XVI-XVllle
Stoicescu, Repert.-bibl.Mold., p . 213-214 1 DIR, A-llold1 XVII, v.n,
p.311a BăoiU., H.v •• 1833, pe l44 1 vezi x.-4. B. - Xe'4eo. - - X . 4.D .

139• COŞJ IENI, sat, comuna M1uşeni (1968) .;·


Denumiri veohia Ouşuteni (?), Ooşu1enii Cristesoului, Ooşulenii Moţ­
ou (ultimele două sate au fo1111at apoi acelaşi sat).-

Menţiuni doo.a- 24 aprilie 15481 H.lB35·


DIR, A-Mold, XVI, v. 11 p e 5?9 1 O.-O.Giuresou, P.R.,- p e'215 1 ll'runBesou,
'

D!SR, pel39•

140: C�UTENI, sat dispărut sau şi-a schimbat numele, neidentificat.


Denumire veche 1 Coşoteni.-
Menţiuni doo.- a Re l?72-1??3 1 H. l833•·
Dmitriev, M•e.f., I, p.62a Mcill, He'Ye, 1833, p.l44 (Ooşuteni-oool
Jijia)'.

141 . OOTENI, sat desfiinţat, inglobat la satul Lozna, comuna Dersoa (1968).

142. C<Yr.ÎRGAOI, sat, comuna Roma (1968)e'


Monţiune doc.a H.l833·
Stoicesou, Repertebibl.Mold 1 pe215 (menţionează biserica ca datind
din l??O)a Băoill, H.M. , 18,3, p.l43 (menţioneazl Odaia Ootirgaoi­
ocolul Coşulei).

143.' CCY.l\.J, sat, comuna Ooplllău (1968).­


Denumiri vechi 1 Ruşi, Cotu-Ruşi.
Menţiune dooea' 2 0 aprilie 1626.-
DRH, A-Mold, v.XIX, peG ' la vezi şi fişa Jorovleae'

l44e· OCJ.rU YIOULINŢI, sat, comuna Coţuşca (1968).


Denumiri vechia Miculinţi, Mioulineţi, Cotul Perertta.
Monţiuni doo.a 31 mai 1619J H.l835·

www.cimec.ro
Observaţii 1 N . Fi l i p e s cu-Du bău menţ J. onează pe t eri t oriul satului o
s�lişte veche , p ro bab i l v a t ra ve chiu lui sat Miculinţi,
DIR , A-Mold, XVI I , v.IV , P•352 ; C . C . Giure s cu , P . R. t p.2281 Bă cilă,
H.U . , 1833 , p.l43 ( Qlaia M lculinţi-ocolul Prutului) 1 vezi XIV.3.A.

145'• COOU L SURARĂIJ llJ I OCYI'U SUHAREU, sat sau că tu n desf iinţat, i.nglo­
sau
bat la satu l c omuna Suharău .
Menţiuni doc . 1 H.l8331 H.l835·
Băci.lă, H.M . , 1833 , p.l42 ; C.C.Giurescu , P.H., p.228.

146,' COTUBUL NEOŞEN I , cătun desfiinţat , probabi l înglobat la comuna Nicşeni.


Menti.une doc.a H.l833.
Blci.lă , H.M. , 1833 , p.l43 (Cotunul Necşeni - ocolu l Ooşulei).'

14'} .- C OJ.'UŞCA, sat , comună (1968).


Denumire vechei Ooţiuşoa,
Menţiuni doc.a iunie 1609 1 H , l835•
DIR, A-lfold, XVIl , ·v . II , p.2211 C, C, Giure scu, P.R . , p, 228.

148 � C RACALIA, sat desfiinţat, inglobat la satu l Dumeni , comuna George


Ene s cu (1968),
Denumiri vechia Popenii lui C ra o alie ! Popenii lui Virgolioi , Popeni­
Mavrodin, Livenii-Sofian (sate seu cătune care au format apoi ace­
laţi sat de numit Cracalia).
Menţiu ni doo. s H, l833 J H, l835•
Băcilă , H . M . , 1833, p.l43 (Popenii lui Cracalie - ocolul Ooşulei) l
C,O, Giurescu, P. R., p e'228 ( Cracaliea-Popeni - jud , Dorohoi)t N,Fili­
pesou-Du bău, DGJD, p.60 ş i 200.

149 . ORASNA U!:UCA, sat , c om una Coţuşca (1968)e' (Vezi şi fişa Bogdăneş ti),
llenţiuni doo . 1 15 augu st 16671 H e'l835•
Iu lian M erine s cu, BOI , v. IV, 1925 , p. 311 C . C. Giuresou, P. R., pe 228,

150• C RlOIUNENI, sat desfiinţat , înglobat la satu l Jijia, comuna Albe şti
(1968).
Denumire veche a Orăoiuneşti.
llenţiuni doc. a 15 martie 16091 H. l835•
Dm, A-Mold , XV ll, v.II , p.l961 C . C . Giurescu , P.R., p.235•

151·· C RAINICENI, sat desfiinţat , i.nglobat la satul Horodiştea, comuna Păl-


tiniş (1968 ) .
Denumiri vechii Căiniceni , Cîrniceni , Crinioeni.
Menţiuni doc. a 1436-14421 1645 ( Se lişte) a H.l835·
Observaţii a in intinsa aşezare af lată la sud-sud-vest de sat ( punc­
tul Sub Dealul C ru c ii) s-au descoperit fragmente o e ram ice atribuite
se o . XVII-XVIIl . De asemen ea, tot in aceeaşi parte a satului ( la sud­
sud-est) , s-a identif icat o altă aşezare (punctul Bobeucă 111 ), o are
a oferit fragmente ceramioe datate în a doua jumătate a sec.XIV şi
in sec . XVII-XVI II . Este foarte posibil ca in ace astă zonă a satu lui
să fi existat vatra vechiului sat Crăiniceni,
DIR, A-Mold , X I V-XV, v . I , p.l2l a XVIl , v , IV, p.32 a C . C , G i ure sc u,
p,·R, , p.2281 vezi XLIII.3.H. şi XLIII.3.I.

324
www.cimec.ro
152. CR ISTE ŞTI 1 sat , comună ( 1�68 ) .
Denum i ri v e chi i Cărate şti , C i rs te ş t1 1 Cresteşti .
Menţiuni d o o . 1 12 aprilie 15861 H . l835· .
Observaţii a aşe zarea af lată in margine a de nord- e s t a satulu i cunos­
cută şi sub denum ire a de Cotu l � p oveni Vale-Balta Ochi , in oare s-au
de sc operit fragm ente oerami ce atri bu i t e s e o . XIl i-XIV ş i XVI-XVI I ,
pare să repre zint a vatra unui v e chi sat dis părut , poate chiar a a atu­
lui Criste ş t i . Nu este ex o lua ca această aşe z are s ă fie una ş i ace e a­
şi ou cea semnalată de Qiobe s ou , Năde j de şi Ţiţu şi c u nos cută sub de ­
numirea de Silişte .
DIR, A-Mold 1 XV I , v . Ill , p . 3 ll� - 3 15 a C . C . Giure s cu , P . R. , p . 2 15 J Stoi­
ces cu , Re pe rt . bi b l . Mold , p . 225 1 vezi XV . l . E .

l53e C RI S T 1NE ŞT I 1 sat , comună (1968).


Denumiri ve ohi a Cărstiinc � t i , Cîrstine şt i , Crăstiene ş t i , C1rstlne şti 1
Cre stiane ş t i e
Menţiuni doo . a 16 martie 1591 ( Se lişte domne as că) l H. l83 5 ·
Observaţii a p e teri toriul oomunei N . Filipe s ou-Dubău menţionează o
v ale denuMită Se liştea. Este f o art e p osi bil ca acest toponim să indi­
ce un loc (mărginit de această vale ) pe oare să f i existat si lişte a
satu lui C�istine ş ti menţionată in docum en tu l din 1591. De asemenea
,
s înt menţionate pe te rit oriul comunei şi curţi boiereşti ( s e c .' :XVII J e
DIR 1 A-Mold 1 XVIt_ v . IV1 p . ll a C . C . Giures cu , P . R . , p . 22B I N.Filipesou­
Dubău 1 DGJD, p.3�1 St oicescu , Re pe rt . bibl .Mold, p. 226.

l54e cuc oRXNr , sat ,


comuna Mihai Eminescu ( 1968 ) .
Denum iri ve chi i Cocoreni , Cocore an i , Cucoriani •
Menţiuni do o . t 3 a pri lie 15501 H.l835·
Observaţii a aşe zarea af lată la e st . de sat , pe locu l num it ş i azi 1n
Săli ş te t 1n oare s-au găsit f ragme nte c e ramioe atribuite seo.XVI, re­
prezinta, cre dem , vatra unu i ve chi sat dispărut , poate a satului Se­
liştea menţionat de Năde j de şi Ţiţu , sau poate chiar a satului Cuco­
rlni e
DIR 1 A-Mold 1 XV I , v . I , P•'592-5931 C . C . Giure sou , P . R. , p . 2 15 t Nlde jde­
Ti tu , DGJB, p . 9? (după aceşti aut ori satu l Cuoorăni 8r f i fost f ormat
din satele sau oătunele a Se lişte a , Văleni şi Tănlseşti ) l v e z i XXXV I I .
? e Fe

155·,, CUCUTEN I , sat , comuna Durneş t i (1968). (Ve zi Cucuteni-Raze ş i şi Ooa:Jta­


Cucuteni) .

156e' CUCUTENI-RAZEŞI, sat desf i in ţ a t , îngl obat la satul Cucuteni , comuna


Du r.ne ş t i ( 19 68 ) .
·

Denumi ri v e chi i Cocuteni , Cucutenii lu i Pe lin, Cuouteni-Răzeşi.


Menţiuni doc . a R. l?? 2-17?4 1 H.l835·
Dm i tri �! t M . e . f • 1 I, p e'8 şi P•5311 Bă c i l ă , H . M. , 18331 p •. l44 a Năde jde­
Ţiţu , DGJB, P•97 •

157• CURTEŞTI, sat , c omună suburbană a muni c i piu lu i Botoşani ( 1968 ) .


llenţiuni d o o . a 22 mai 162? 1 H. l833'··
DRH, A�Mold, X IX , p . 295-29? a Bă cilă , H . M. , 1833, p . 144 1 St oi cesou.
Repert . bibl•.Mold, p.232e

158'• OU ZA-VCJ>l, sat , comuna Viiş oara (1968).


Observaţ ii a ce le trei aşe zări identifi cnte , aflate la nord � nord-est
şi e st-nord-e st de sat ( punctele Ia Mangu ş , Ia şes şi Dealul Biserici�

325
www.cimec.ro
in oare s-au găsit f ragmente oeramice etri b1ite se c . XV-XVII I , repre­
zintă, credem , va tra unui v e chi sat dispărut , pos i bi l chiar a satu­
lui care p oartă tiBtăzi denum ire a de Cu za Vod.ă 1 v e z i IilCV. l . A I LKV.
l . B; IXV. l . c .
.

159 • cuzr.Au, sat , comuna Păltiniş ( 1968 ) .


Denumi re v e c he a Coz leu .
Yenţiuni doc . a 26 noiem brie 1627 1 H. l835·
DRH, A-Mold, v . XIX, P • 344-346 a C . C . Giure scu , P . R. , p . 228.

l S O. DACIA , sat, c omuna Nioşeni ( 1�68 ) .


Observaţ ii a la hotaru l dintre comune le Nioşeni şi Răohiţ i , există un
deal şi o vale oare poartă numele de Dealul Siliştei şi Vale a Silişte�
Tinind seama de ace ste toponime nu e ste ex clus oa pe Dealul Silişte1
să f� existat o aşe zare feudală. Nu putem insă preciza dacă e ste v or­
ba de aşezarea numită Ia Şanţ ( si tuată la sud de satu l Dacia) unde
s-au găsit fragmente ceram ice atribu i te se o . XV-XVI sau de o altă aşe­
zare . Ve zi XLIII . 2 . B.

161 . DARABANI , oraş ( 1968 ) .


Denum iri v e c hi 1 Căbiceni , Căbăoeani , Dără bani.
Menţiuni doc . c 13 iunie 1569 1 H. l835 •
DIR, A-llo1d, XV-!.!_ v .·rr p . 197 - 198 a O . C . Giure sou , P . R. , p . 229 a Ne'Fili­
pesou-Dubău, DGJD, p .4 1 •

�62. DlVIDOAIA, sat , comvna Vorniceni ( 1968) .-

16}. DlMIDENI, sat , comuna Rom âne şti ( 19 68 ) .


Denumiri v echi t Dimideni , Dămideanii , DăDidăeni.
Menţiuni doc . a 23 sept embrie 1616 1 H. l833 .
DIR, A-Mold, XVII , v . IV , p . 46 ; Băcilă, H . M . , 1833 , p . l45 •

164 . DlMILENI , sat desfiinţat, inglobat la satul - c omuna Cristine şti ( 1968) .
Denumi �! ve chi i Dimi1eni , Dem i1enii lui Murgu 1 e ţ , Demi1enii Buzn11 ,
Demi1enii Miole scu ( cele trei cătune au format apoi acelaşi sat ) .
Menţiuni doc . a 7 de cem brie 1610 (?) ( Siliştea Dimileni) a H • 1833·
DIRt A-Mold , XVI I , v . II , p . 347-348 1 Băcil ă , H . M . , 1833 , p .'l42 1 Frun­
�esou, DTSR, p . 56.

165 . DEAVJ CRUC I I , sat , comuna Vornioeni ( 1968 ) .

1664 DEALU MARE , sat aparţ inînd oraşului Dorohoi ( 1968 ) .

6?. DELII-BOERI , s at desfiinţat, înglo bat , se pare , la satu l C ostineşti,


comuna Ie orda.
Năde jde-Ţiţu , DGJB, p e'lal.

168 . DEP$CA, sat , comună ( 1968 ) .


Denumiri v e chi a Dertsca, Derzsoa, Dirsca, Derţoa.
Menţiuni d oc . a 25 august 14? 0 1 H. 18 35·

326
www.cimec.ro
Observaţii & aşe zare a din margine a esti că a satului ( p un c tu l În Săliş­
te ) ,în c are s-au găsit re sturi d e l o� l ire ( ceram i c ă ) atri bu it e sec.
XVI-XVI I , re pre zintă v atra v e chiului sat De rs c a . De altfe l , ce le
două toponime a Sel i ş t e a Veche (unu l ref erindu-se la z ona e st i că a
satu lui , iar ce lă lalt la p ir i i aşu l care curge prin ace astă p arte de
sat ) sint dov e zi în plus in priv inţa ex istenţei la est de sat a unei
întinse aş e zări f e udale .
Costăche s cu , Do c . m o ld . ( supliment ) , I aş i , p . 7 3-74 f C . C . Giurescu , Pe'R. ,
p . 229J v e zi XVIli . l . A.

169. DIACĂUŢI1 sat dispărut , neidentif icat , aflat pe Pîrîul Sitna ( l în gă


satu l Stroie şti ) , pe t e ri to riul actuale i comune Lunea { ve­
zi ş i fişa Discului-sat ) .
Menţiune doc. : 15 iunie 1431.
Observaţii a nu este exclus ca satul Diacăuţi , situat pe Sitna, s� se
identifice cu . satul Dia cu lu i menţionat în docum entul din 1438 .
DRH1 A-Mold , I ( 1384-1448 ) 1 p . l52-l54 •

17 0. DIACUllJ I ( sat al DIACU LUI) , sat dispărut sau şi-a schimbat num e le , ne­
ident if ic at , af lat pe Pirîul Sitna, in am ont e de satul Stro­
i e ş ti, probabi l pe teritoriul actu al ei comune Lunea sau su-
·

liţa ; ve zi şi f i şa Di ac ău ţi
Menţiune doc . a 5 m artie 1438 ( satu l Diacu lui pe Sitna) .
Observaţii & Costăchescu e ste de părere că satul ar fi existat şi în
se c. xrv . De remarcat că pe Pîrîul Sitna e st e menţi onat un a lt sat
dispărut , denumit Diacăuţi.
Costăchescu, Doc .mold. in. şt .M. , II , p . l4-18 J D RH , A-Mold, v . IXII,
p.l?2.

171 . DIMĂCHENI , sat , c omuna Corlăteni (1968 ) .


Denumire v e che a Dămăcheni.
Menţiune doc . 1 30 m artie 1615 .
DIR 1 A-Mold l XVII , v . III, p . 203-210s Stoicescu , Repert . bi b 1eMold. 1
pe'2,l s N.Fi ipe scu-Du bău , DGJD , p . l90 ( auto ru l crede că numele ve chi
al satu lui Dimăoheni ar f i f ost Cî căceni ; v e z i şi fişa Căcăceni pe
Jij ia.

172• DIMITRIE CANTEMIR, sat , comuna Avrămeni ( 1968 ) .


Denumire ve che a Valea Răchiţii .

173 • DÎNGENI1 sat, c om ună ( 1968 ) .


Denumiri ve chi i D în ce ni , Danj eni .
Menţiuni d oc . a 8 iulie 1633 J H. l835.
D RH , A-Mold1 v .·xxr, p e'43 1 ; C . C . Giurescu, P. R. , p . 235 •

17 4 • DOBÎRCENI, sat , c omună ( 1968 ) .


Denumiri ve chi & Dobrăcin, Dobri cen i , Do bră cen i , Dobroceni , Dobăroeni .
Menţ iuni doc . a 15 octom brie 1427 ; 19 mai 1606 ( Se liştea Dobrăcina) ;
H. l835 •
Observaţii & în documentu l din 1427 se menţionează că regiunea în oare
se afla s atu l lui Do bră c in , se nume a Le. Că rp ini ş .

Costăche sou , Doc .m o ld . în. ş t . M . , I , p. l96-199 ; DIR, A-Mold , XVII , v .


II, p .'44 1 C . C . Giure scu, P. R. , p . 240.

5 27
www.cimec.ro
175 • DOBRONlUŢl , DOBRlNĂU Ţ il s at dispărut care ş i-a schim bat nume le ! afl at
pe t e ri tor�u actual al s atu lu i lunea, c omuna Virfu ci�pu­
lui { ·e zi f i şa lunea - Vîrfu C îm pului ) •

Alte denumiri a D o be r.năuţi , Do brănăuţi , Dobranauţi i Gapoi .


Menţini do c . a 3 0 martie 1392 ( " pe unde se arată drumul de la Dobri­
năuţi" ) a 15 iunie 143 1 1 H. l835·
Obse rv aţii a intinsa aşe zare de pe terasa Sire tu lu i , aflată la vest
de satul :W.nca ( c0111una Virfu Cîm pu lui) , pe locu l denumit ş i azi Ia
Silişte re p re zintă, c re dem , vatra ve chiulu i s at Dobrinăuţi . Săpăturil e
arheo l ogic e efe ctuate in anii 1965-196?, au d ovedit că ce le mai v e c hi
u rm e d e l o cuire feudală d e aici apa rţ in sf îrşitu lu i se c olului XII I.
C os tăche s cu 1 Doc . m old . in . şt. M. , I , P • 7-13 ; DRH, A-Mold , I ( 1384-
1448 ) 1 p . l5�-154 a c . C . Giure s cu , P. R. , p . 229 a N.Filipe scu-Dubău , DGJD,
p . '/6 1 t'e zi r.xvr.· 3 . A.

176. DOINA, sat, c omuna Răuseni ( 1968 ) .

177 ·. DOIJ:NA , s at, comuna Leorda ( 1968 ) .


Menţiuni doc. a 2 de cem brie 1633 1 H. l835·
DRH, A-Mold , v . XXI, P • 528 a C . C . Giure scu, Pe R. , p. 215 .

178 . DOLNICENI , sat dis părut sau ş i-a s chimbat num ele , neidentificat taf lat
probabil .Pe Prut, l a sud-est de s atul Baranoa , p e e ri­
t oriu l actu al ei c omune Hude şti (?) .
Menţiuni doo . a 3 0 mai 15'7 5 1 H. l835 ·
DlR, A-Mold f XVI , v . ll l , P • 54 ; C . C . Giure s cu , P. R. , p . 229 (Dolnioeni­
jud. Dorohoi J I Stoicesou , Re pert . bi bl . Mold . , p. 259.

179 • DONEŞTI, s at dispăru t , neidentif i cat ( si tuat pe Baş e u , l ingă satu l str­
bi ) , c omuna Vlăsineşt i .
Menţiune d o c . a inainte de 12 de c . l632.
DRH, A-Mold , v . XX I , p . 262.

180. DOROBANŢI , sat, c omuna Ni cşeni ( 1968 ) .


Năde j de- iţu , DGJB, p . l09 ( satu l ar data de pe la 187 0) 1 Stoi cesou,
I
Repe rt . b bl . Mo ld . , p . 260.

181 . DOROHOI 1 oraş ( 19 68 ) .


Menţiuni d o c . a 8 octom brie 14 08 1 H. l835 •
Observaţi i a num e roase l e re sturi de l ocuire ( atribuite sec. XV-XVIIl ) ,
des c ope rite in ac tuala vatră a oraşu lui , ne permit să credem c ă ve­
chea v e tră a ti rgu lui se af la tot aic i . Este f oarte posibi l ca ace as­
te localitate să fi existat şi în s e c . xrv.
C ostăohe scu, Doc . m old . in. Şt . M. , I l , p . 63G-637 1 C . C . Giure s cu şi Dinu
C . Giure scu , I storia Rom âni lor din ce le m ai v e chi timpuri pînă astă zi ,
Buc. , 19 7 l l p . 223 (menţione ază tîrgu l Dorohoi în 14 07 ) 1 C . C . Giures cu ,
P. R. , p . 22� f v e zi XXI. l . A , l . B, l . C , l . D , l . E , l . F , l . G.

182. DRlCŞAN I , sat, c omuna Su liţa ( 1968 ) .


Denumiri v e chi a Drăgşani , Drăcşani , Dracşanu l .
Menţ iul\i d oc . l iulie 1616 ; H. l835•
Observaţii a aş e zarea af lată în marginea nord-esti că a satulu i , in
care s-nu găsit re sturi de locuire atri bu ite seo. XIV-XV şi XVI-XVIll ,
repre zintă , vatra unui ve chi sat dispărut , foarte pos i bi l , chiar a
vechiului sat Drăcşani.

328
www.cimec.ro
Miron Costin, Opere (ed. P . P . �anaite s cu ) , Buc . , 1958 , p . 64 (Mov ileştii
.sînt înf rinţi de turci la Drăgşani in iulie 1616) ; DRH, A-Mold v.
XXI P• 75-76 (Drăgăşani - 1 1 mai 16�2) ; c . C . Giurescu , P . R. , p . � l.5 1
v e zI LV . 5 . A.

183 . DRAGALlNA, sat , c omuna Cristineşti ( 1968 ) .


Denumire ve che i Draguleae
Observaţiia aşe zarea de pe m alul sudic şi vestic al bălţii , denumitl
Balta Urieşului sau Balta la Urieş i , unde s-au descope rit f ragmente
ceramice atri buite s e c . XV-:X:VII , ar putea re prezenta vatra unui vechi
sat dispăru t , p osibi l chiar a satului oare in pre zent poartă num ele
de Dragalina t vezi XVI . 3 . A.

184. DRAGALINA, sat , c omuna Hlipiceni (1968) �


Denumiri ve chi i Mihăile ş ti (?) , Mihăiasa ( ?).
Observaţii a pe harta lu i Cantemir din 1 7 16 satu l Mihăileşti (ţinutul
Dorohoiu lui ) este situat pe parte a dreaptă a Piriului Oorovia (C oro­
gea) , în aval de Dobircenie După Năde j de şi Tiţu , satu l Jlihăiasa, dis­
părJt în a doua jumătate a sec . XIX� se af la in partea de vest a moşiei
satulu i Oiornoha1 ( c om . Oălăraşi) j pe valea Mihăiasa. Se pare că ambele
denumiri se referă la unul şi acelaşi sat , identificat d�pl poziţia
sa geografică ou actualul sat Dragalina.
Cantemir• D . M . -H. t Nădejde- Ţiţu . DGJB, p . 153 •

18.5. DRAGCI.rEŞTI , DRAG�EŞTI , sat dispăru t , ne identificat, pe Miletin.


Menţiune doc . i 14 (52) .
/
DRH, A-Mold , v . II , p . l7-19 .

186. DRAXINI , sat , comuna Băluşeni ( 1968 ) .


Denumiri vechi i Dragsini , Dracseni, Be jirani (?).
Menţiuni doc . a 15 iunie 1616 1 H . l835·
Observaţii • siliştea datată pe baza ceramicii in sec. XVIl-XVIli af latl
pe versantul nord-nord-estic al Dealului Se liştea ar putea fi identi­
ficată cu v atra unui v e chi sat dispăru t , poate Dra.xini sau Mluşeni.
De altfe l , o altă aşe zare feudală destul de intinsă , in oare s-au
descoperit fragmente ceramice atrl buite sec.XVI-XVII se af lă la circa
1 , 2 laa nord-nord-est de sat , in punctul denumit Oinepişte sau Ia Grldi­
ni . Este foarte posibi l ca şi aici s� avem de a face cu yatra unui alt
sat dispărut .
DIR, A-Mold , XVII , v . IVt P • 9 1 C . C . Giu rescu , P. R. , p . 2 15 1 N�de jde-Ţiţu �
DGJB, p . lll t v e zi Ill · 5 • B• şi 111 . 5 . 0 .

187 • DRĂGUŞENI , sat , comună ( 1968 ) .


· satul este format din ce le două sate devenite in pre zent cartiere �
Drăguşenii de Jos ş i Drăgu şenii de Sus .
Denumiri v echi 1 Drăguşani , Dragoşani .
Menţiuni doo . 1 2 7 m ai 1480 1 H i l.83.5 ·
Cost�ohescu , ms.A-2QOO-X1Vt r . B34-836 1 o . c . Giuresou , P . R. , p . 229.

188. DRISLEA, sat , comuna Truşeşti ( 1968) .


Denumiri ve chi i Dreslive , Drisliv e .
Menţiuni doo . a 1 4 august 1432 1 10 septem brie 1632.
Observaţii l aşe zarea din punctul în Siliş�e , af lată în margine a de
vest-sud-vest a satu lu i, in care a-au descoperit fragmente cerami ce
atribuite sac . XIV-XV II , repre zintă, credem , vatra vechiului sat Dris­
live'e' Este foarte posibil ca satul să fi existat şi in aec. XIV •

329
www.cimec.ro
Costăchescu, Doc . m o ld . în . Şt . M. , I , p . 344-346 J DRH, A-Mold, v . xxr,
p . 261 ; ve zi LX. 4. BI DRH, A-Mold, 1 ( 1384-1448) 1 p . l63 (autorii cred
că un anum e sat Drislive aflat pe Vi lhovăţ (Volovăţ ) , menţionat in
documentul din 14 &lgust 1432 , ar fi f ost inglobat la satu l Sirbi ,
comuna Vlăsineşti) .

189 . DRUJlŞTI, sat di spărut sau şi-a schim bat numele , af lat pe Piriul Sit­
na, neidentificat .
Menţiune doc. a 5 iunie 1634.
DRH, A-Mold 1 v .XXIl , p . 17 2 .

190. DUMBRAVIŢA , sat, comuna Ibăne şti ( 1968) .

191 . DU MEN l ,sat , comuna Ge orge Enescu ( 1968 ) .


Menţiuni doc . a 15 iulie 1569 1 H . 1835•
DIR, A-Mold , XVI, v . Il t p . 203 a C . C , Giurescu , P. R. , p . 2 15 .

192 . DUMITRENI , sat dispărut (Se lişte p e Jijia) , aflat mai j o s de satul
Birsomeni ( Birsăneşti) , probabil pe teritoriul actual al
comunei Durneşti, neidentif icat.
Menţiune doc. a 3 aprilie 1439 .
DRH, A-Mold, 1 ( 16384-1448 ) , p . 273-27 5 •

19' • DURNEŞTI 1 s at , comună ( 1968 ) .


Menţiuni doc . a apri lie 1584 ; H . l835 ·
Costăchescu , ms. A-200Q-XIV, f .'l 054 1 . C . C . Giuresou , P. R. , p . 240.

194• DURNEŞTI , sat , comuna Santa Mare ( 19 68 ) .


Denumiri v e chi i Durne ştii Mitropoleii1 Periţcani .
Menţiuni doc . a 12 februarie 162? 1 H. l835•
Observaţii a d ocumentele v orbesc ( anterior 1636) de curţile boiereşti
ale lui Toader Petriceico .
DIDI , A-Mo1d , v . XIX• p . l78 1 C . C . Giuresc� ! P. R. , p . 240a St oice scu, Re­
pert. bibl. Mold. , p . 276 1 Năde jde-Ţiţu , DGJB, p . 11 5 .

195 • DURNEŞT I , sat , comuna Ungureni ( 1968 ) .


Denumire veche a Durneni ( ? ) .
Menţiuni doc . a după 15 iunie 1433 1 H. l833·
Observaţii t este foarte posibil ca si liştea vechiu lui sat Durneşti să
se afle in punctul Pe Holm (situat in m arginea de nord a actualului
sat ) , unde s-a descoperit o bogată lo�tire feudală din sec. XVI-XVII .
Se pl1.re 1 că nivelul cel mai vechi de locuire de pe Holm este anterior
ee o. XVI .
DIR1 A-Mold , XIV-XV, v . I , p . l 03 1 Băcilă, H . M. , 1833 , p . l43 (menţionea­
ză OO.aia Durne şti - ocolul Başeului) 1 vezi LXII . 5 . B.
196• EPURENI , sat desfiinţat , ing lo bat la satu l comuna Ungureni ( 1968 ) .
Menţiuni doc . a 15 decem brie 159 0; H. 1835.
Observaţii a la e st şi sud-est de sat se af lă o vale şi un deal care
poartă num ele de Valea Săliştea şi respectiv Coasta Săliştei . Ce le
două t oponime intăresc păre re a , potriv it căreia , in această zvnă a sa­
tulu i se poate v orbi de o întinsă aşe zare feudală. In pre zent ne este
cunoscută doar aşe zarea din vatra satului Epureni , in care s-au desco­
perit fragm ente oeramice atri buite sec. XVIl-XVIll.
330
www.cimec.ro
DJR, A-llold , XV I , v . I l l , p . 468 1 C . C . Giures cu , P. R. , p . 2 15 1 v e zi
r..-v. n . l. c şi harta LX I l - Ungureni .

19? . EŞANCA ( IEŞANOA) , sat aparţinînd oraşului Darabani ( 1968 ) .


Menţiune doc. a H. l783 .
Observaţ ii & N . Fi l i pe s cu-Du bău m enţ ione ază pe v alea Eşanca o aşe zare
ve che cunos cută su b numele de Se liştea Eşanca sruA Iaşanca. Nu putem
pre ci za dacă această ae lişte se iden tifică cu aşe zarea din pun ctu l
denumit Budăi (unde a-au gă sit fragme nte c eramice atribuite se c. XIV) ,
sau ou alte aşe zări feu dale re cent de s coperite tot pe v a lea Eşanca,
cu m ar fi cea din De alul Uri e i ( ceramică din se c . XVI-XVIl ?) sau ce a
de la Podul de Piatră ( ce ramică din se c . XV-XV II ) .
Bawr, C . M. , 1783 ; N . Filipe s cu-Du bău , DGJD , p . 186 ; vezi XVI1 . 3 . B,
XVII . 3 e C . ş i XVll l .3eE.

198 . EŞIŢII ( IEŞIŢi l ) DIN POMÎRLA, sat sau cătun dispă rut 1 neidentificat,
aflat probabi l pe terit oriul actuale i comune Fomirla.
Menţ iune doc . a R. l??2-1??4.
Dmi trie v , M . e . f . , I, p . 76 şi 498 .

199 . FABRICA RÎNGHI IEŞTI sau RÎNGHI LEŞTI-FABRICl, sat desfiinţat , inglo bat
la satul Ringhi le ş t i , c omuna Santa Mare ( 1968 ) .

200. FAICIEN I , s at sau t irg ( ? ) , dispă rut , ne identificat , aflat probabil


pe t e ritoriul actu al e i com une Corlăteni.

Observaţii a N . Fi lipe scu-Dubău menţ ionează pe t e rito riul comunei Cor­


lăteni , Tirgul Fălcieni . După ace l aş i autor, aici ar fi exis tat o " bi­
serică săsească • • • re stu ri de pie tre , cărăm i z i şi tem e lii de piatră" .
N . Fi l ipe sou-Dubău , DGJD , P • 353 ·

201 . FEREDEIEN I , FEREDlENI , sat dispărut cu m oară pe Sit na , neidentificat.


Menţiune doc . 1 12 m ai 148 0.

DRH , A-Mold , v . Il , p . 343 .

2 02 . F LAMÎNZI , sat , c om ună ( 1968 ) .


Menţiuni doc . a 4 septem brie 1605 1 H . l835·
DIR, A-Mo1d 1 XVII , v . I , p . 257 J C . C . Giure scu , P . R. , p . 23 5 •

2 03 • F LONDORA, sat , comuna Manole asa ( 1968 ) .


Denumiri v e chi a Dumăşenii lui Flondor sau Flendru ( ? ) , Dom oşenii­
Cnt pens chi .
Menţiuni doc . t H . l833 1 H. l835·
Băc i1ă, H . M . , 183 3 , p . l43 (Dumă şe nii lui Flondor - oc olu l Baş eu ) l
O . C . Giure s cu , P . R . , p . 229 (Flendru - jud . Dorohoi ) J N.Filipescu-Dubău ,
DGJD 1 P • 77 (Dom oşenii-Cru pens chi ) J St oice s cu , Re pert. bi bl . Mold . ,
P • 54tl ( m en ţione a ză bise ri ca de lemn ca datînd din 18 04 ) .

204. F LOREŞTI , sat, comuna Todireni ( 1968 ) .


Menţiune doc . a H . l835·
C . C . Giure s cu , P . R. , p . 240.

331
www.cimec.ro
205.- FRUVUŞICA, sat , c omună ( 1968 ) •
Menţiuni doo . a H . l833 1 H. l835 ·
Băoilă 1 H.M. , 1833 1 p . l40; C . C . Giure scu , P. R. , p . 235 •

206. FUNDU HERŢI1 1 sat, comuna Cri stineşti ( 1968 ) .


Denumiri vechi i Fundoi He rţa, Herţ uş oa.
Uenţiuni doo . a 20 decem brie 1437 ; H. l835 .
DIR, A-Mold 1 XIV-XV 1 v . l , p e l77 1 C . C . Giuresr-1 . 1 P. R. , p . 237 ş N. Fili­
pescu-Dubău, DGJD, p . 172 .

2 07 . FURNICARil , sat sau cătun dispărut , ne identi fi cat af lat , se pare , l a


v e s t de s atu l Cris teşti , probaoil pe t eritoriul actualei
comune Criste ş ti .
Năde jde-Ţiţu, DGJB, p . 95 .

2 08. GALAŢI , cătun desfiinţat , inglo bat l a s&tul-comuna Hilişeu-Horia.

2C9e' GA LBEN I , sat, comuna Hav îrna ( 1968 ) .

210. GlUREN 1 1 sat desfiinţat, probabil inglobat la satu l Ringhile şti , co­
muna Santa Mare .
Frunzescu , DTSR, p . 2 07 .

211. GE ORGE COŞBUC , sat , c omuna Gorbăne şti ( 1968 ) .


Denumire v eche a Tome ştii-Giolac.

212. GEORGE ENESCU , sat , comună ( 1968 ) .


Denumiri ve chi a leveni, Li veni, Livenii-Virnav .
Yenţ iuni doc . a 11 m ai 1479 ; H. l83 3·
C ostă che scu , Doc.mold .de la Şt.M. , p . 95-97 ; Băcilă, H.M. , 1833 , p . l43 1
c . c . Giurescu, P. R. , p . 230 ( narta din 1835 m enţionează localitatea
Virma1iveni sau Virnaliveni - jud. Dorohoi ) .

213. GHILlNEŞTI, sat desfiinţat , inglo bat la satu l - c omuna Criste şti ( l968 ) .

214 . GHILlA, sat desfiinţat , ingl obat la satul - comuna Şendriceni (1968 ) .
Denumiri ve chi i Ighilia, Ghiliea.
Uenţiuni doc . a R. l772-1773 J H. l835·
Dm itirev , M. e . f . , I, p . 60 a C . C . Giurescu , P . R. , p . 2 29 .
2 15 . GHl ORŢAN1 1 sat desf iinţat , inglobat la satul - comuna Pomir1a ( 1�68 ) .

216. GHIRENI 1 sat , comuna Coţuşca ( 1968 ) .


Denumiri ve chi a Ghereni , Gireni , Ghireni-Tăutu1.
Menţiuni doc . a 3 1 mai 1619 ; H. l835 ·
Observ aţii a aşezarea din margine a sud i că a actualului sat unde s-au
găsit res turi de locuire , ca de pildă , ce ramică atribuită se c . XVI-XVII
şi pie tre funerare (una cu inscripţie alav onă din anul 1634 ) repre­
zintă , credem , v atra ve chiului sat Ghireni .
DIR, A-Mold , XVII , v . IV , P • 352 ; C . C . Giurescu , P. R. , p . 229 ; v e zi XIV.
5 . R.

33 2
www.cimec.ro
2 1 7 . GHITCĂUfi, sat desf iinţat , înglo bat l a satul-comuna Mileanca (1968).
Manţiuni doc. a H . l833; H . l835 ·
Băcilă,. H . M. , 1833 , p . l42 (menţionează Oiai a Ghitoăuţi - oc_olul Pru­
tului) J C. C. Giurescu, P . R . , p . 229 .

2 1 8 . GJ ULINŢI ,. sat dispărut , situat pe malul drept al Prutului, neidenti-


ficat.
Menţiune doo. a 21 noiembrie 1634 (Giulinţi pe Prut - ţinutul Doro­
hoiului).
DRH, A-Mold , v. XXII, p . 324.

?19 . G ÎR�� I , sat, comuna Havirna (1968) .


Denumire vechea Oiaia Gir beni.
Menţiune doc.a H . l833.
Băoilă, H . M. , 1833, p.l42 (Odaia Gir beni - ocolul Prutului).

22 0. G ÎRBEŞTI, sat, c omuna Todireni (1968).


Denumire veche a Gorbeşti.
Menţiuni doc . 1 14 august l.-4.133 ; H. l835·
DIR, A-Mold, XV, v.Il , p . 41 1 Băcilă , H . M. , 1833, p. l441 C.C.Giure scu,
'P.R., P• 235•

221. GIODENI, sat dispărut, neidentificat, aflat pe teritoriul actual al


comunei Vorniceni.
Denumire veche a Glodeani.
Men ţiuni �oc . a 28 decem brie 14281 25 aprilie 14?50 Dvornicianii sub
Dtm brava Inaltă şi Stăvceani şi Glodeani" ) ; l'742.
Observaţii & pe harta lui Cantemir din 1716, satul este situat pe par­
tea stingă a 'Piriului Iubana (Iubăneasa) , cam in dreptul satului Vorni­
ceni. Costăohescu afirmă că la 1742 cele trei sate amintite in docu­
mentul din 14'75 formau un singur sat numit Vorniceni.
Oostăchescu , Doc . mold , in.ŞteM• , I, p.·235-2361 I . Bogdan, Doc e lu i Şte M.,
I, pe 203-205 şi 438-441 1 Cantemir , D . M.-H.

2 22• GLODENI, sat dispărut , neidentificat, aflat pe teritoriul actualei co-


mune Vorona { lîngă satul Vor ana Mare).
Denumire vechea Glodeani .
Menţiuni doo.a 16 noiembrie 14331 31 iulie 1463.
Observaţiia Oostăchesou e de părere că satul a existat şi in sec.XIV.
Menţionăm că la hotarul de sud-vest al comunei Vorona şi cel de nord­
est al comunei Liteni (mai exact intre satele Măldăreşti şi Vercicani)
· există o vale denumită Valea Glodinoasa sau Glădinoasa. Acest hidro­
nim ar putea fi pus in legătură cu numele vechiului sat Glodeni, aflat
probabil in apropierea văii sau de o parte şi de alta a ei.
Oostăchescu1 Doc.mold.· in . şt . M., 1 , p.369-371 & DRH , A-Mold, l ( 1?84-
1448 ) , p. l? , -174.

2 23. GOLĂŞEI, sat sau cătu n dispărut, neidenti ficat, aflat probabil pe te­
ritoriul actual al comunei Manoleasa sau Ripiceni .
Menţiune doc.a R.l774.
Dmitriev, M.e. f . , 1 , p . 519 .

333
www.cimec.ro
224• GORBiDEŞT I, sat , canună ( 19 68 ) ..

Dentlll iri ve chi 1 GurbănR şti , Goroăne şti .


Menţiuni doc . a 12 martie 162? (fostă silişte ) J H . l83 5 ·

Observaţii & satul para să fie mai vechi , p oate d in secolul XVI, daol
ţinea seama de fap tul că la 162? era de j a silişte .
Stoicesou , Repert . bibl . Mold. , p . 34 0 şi p . 34 ? 1 C . C . Giurescu, P. R. ,
p .2 1 5 .

225. GOROVEI, sat , comuna Văcule şti ( 1968 ) .


Denumire ve che a Gorovei-Schit .
Menţiune doo. a H . l8 35 ·

CeCeGiuresou , P. R. 1 p . 229 t Stoicesou t Re pert. bi bl.Mold. t P • 333-334


(menţionează biser ca de l em n ca datind intre 1?4Q-17 42 J .

226" GREACA , sat desfiinţat, inglobe.t la satu l-comuna Santa Ve.re (1968 ) •
\

22?• GRIVITA, sat , comuna Cordăreni ( 1968 ) .

228• GRIVIŢA, sat desfiinţat , inglobat la satul-comuna PlătiniP ( 1968 ) .

�29 .,.· GURANDA, sat, canuna Du rn e şti (1968 ) .


Denumire veche a Ou r anda-Bude ş t i .
Menţiune doc. a H. l835•
ObserVaţii t intinsa aş ezare af lată in marginea nord-estică a satului ,
cunoscută d e looalnioi ş i su b denumirea de Siliştea satului vechi sau
LB Ră ohi ţă ( La Răchită) , 1n oare s-au descoperit fragmente oeremice
atribuite s e o. XIV•XVIII , re p rezintă , credem , vatra unui ve ohi sat dis­
păru t , poate chiar a satului Guranda.
Bawr, Ce ll e t 1?83 ( e ate m enţ i onată looalita ·t ea Buranda 7 t C. O Giu resou ,
PeR. , p . 24oa v e zi xxn . 6.A•
.

?.308 HAV ÎRNA, sat , comună (1968) .


Denum iri vechi 1 Havorvana, Havol"tanele , Havorona, Havoronea, Hav o rna. .
Menţiuni doc . a 28 ianuarie 1518 - oct om brie 152 01 15 ianuarie 161 1 1
H. l8}5•
Obaervaţii a la sud-aud-vest de sat se află un d�al ş i un iaz care
poartă numele de Dealul Săliştea ş ! Iazul Săliştea. Aceste toponime
indică fără indoială existenţa in zonă a une i aşezări feudale . De al t ­

fe l 1 cele d ouă aşe zări apropiate t identifi cate la aud-sud-vest de ac­


tualul sat (punctele Săliştea - La Odaie şi La Murgu) , in care s-au
descoperit fragmente cerami ce atri buite se c. XVII-XVIII reprezintă,
credem • vatra uLui vechi sat dispărut poate. chiar a satului Hav irna.
Ooatăohescu eate de părere că satul ar fi existat şi in se o. xrv.
Ooatăchescu , Doc .m old•de la �tefăniţă voev . , p e4?8-483 1 D IR A-Mold1
XVI I1 v. II I , P • 5 1 C . C . Giurescu , P. R. , p . 215 1 vezi XXVII I . l. j • şi
XXVIII . l. Ke'

2�1� HlNEŞTI, sat, comună ( 1968) .


Menţiuni doc. 1 3 1 octombrie 1600 J H e' l833•
Observaţii a cele tre i aşezări apropiate , aflate pe partea dre aptă a
Başeului ( punc te le a La Moviliţă, Vatra Satu lui şi La Ie zătură) , în care
a-au găsit fragmen�e ceramice at ri bu i te se o . XV-XVIl l , repre zintă , se
pare , vatra unui ve chi sat dispărut , poate chiar a vechiului sat Hă­
ne ştie De asemene a, e ste nece sar să am intim că la vest de sat , spre
h ota ru l ou comuna Dîngeni există un de a l denumit Dealul Bordeelor.

www.cimec.ro
Ţinînd seama de acest toponim nu e ate exclus ca pe dealul menţi onat
să se afle o aşezare , probabi l feudală.
DIR, A-Mold, XVI , v . IV , p.301 1 Băcilă , H . M. , 183 3 , p . l43 J vezi XXIX.
l. B. - l . C . şi XXIX. l . G.

232. HILIŞEU-C LOŞCA, sat, comuna Hilişeu-Horia ( 19 68 ) .


Denumire v e che a Hilişeu-Vîrnav .

233 • HILIŞEU-CR IŞAN, sat , comuna Hiliş eu-Horia ( 1968 ) .


Denumiri v e chi & Hilişeu l Curte ştilor , Hilişeu-Curt�şti , Hilişeu-Curt .
Menţiuni doc . z H. l833 1 H. l835·
Băoilă, H.M. , 1833 , p . l43 1 C . C . Giurescu, P . H. , p . 229.

234• HI LIŞEU-HORIA, sat, comună ( 1968 ) .


Denumiri veohi a Siliaeşti, · Silişeu , Si1işeul de Gios , Se 1e ş eu , Hili­
şeul Gafencu lui , Hi1işeu-Gafencu.
Menţiuni doc • .a 19 septem brie 1436 1 H . l835·
Observ atii a intinsa aşe zare de pe stinga Ji j iei (in apropierea că­
reia există o muchie de deal cunoscută su b num ele de Muchia Să1iş­
tei ) , in care s-au descoperit f ragmente oeramice atribuite s e o. XV­
XVI , repre zintă credem , vatra unui ve chi sat dispărut poate a ve­
chiului sat Hil ! şeu-Horia sau a oătunului Galaţi . Cost A ohescu este
de părere că satu l Hilişeu ar fi e x istat şi in s e c . XIV.
Coatăchescu, Doc .mold. de la Ştefăniţă v oev . , p . 347-3501 C . C . Giures cu ,
P.R. , p .'229 1 v e zi XXX . 1. A.

235 • HLIPIOENI , sat , comună ( 1968 ) .


Denumiri vechi i H1ipiceani , Hliboeani , Hlipoeani , Slobozia-Hlipioeni .
Menţiuni doc . a 7 mai 1546 1 H. 1835·
DIR, A-Mold, XVI , v . I , p . 492-493 J C . C . Giure a ou , P . R. , p . 235•

236e HOLBAN, sat, inglobat la satul-comuna Vorana ( 1968 ) .

237 • HORIA, sat , comuna Mitoo ( 1968 ) .


Denumiri vechi i Gerenii Ourtioaii , Ghireni-Ourt.
Menţiuni doo . a He' l833t H . l835 •'
Observaţii a NeP'ilipe sou-Dubău menţ i onează un sat denumit Selişte a
Slăvenilor aflat , se pare , mai la nord de satul Ghireni-Curt.
Băoilă H . M • .t 1833 , p . l43 J C . C . Giuresou...t P. R. , p . 229 ( Slăvinceni­
Ghirenl ) 1 N.�ilipescu-Dubău , DGJD, P • 3 � ·

238 . HORLĂCENI , sat , comuna Şendri ceni ( i968 ) .


Denumiri ve chi a Horlăgani , Horloceni , Horlăg.mii lui Moruz, Hor1ă­
cenii lui Stroici .
Menţiuni doc. a 1 m ai 138 4 ; H. l835·
DRH, A-Mold , I ( 1384-1448 ) , p . l-2 1 St oicesou , Repert . bi b l . Mold . , P•
366 (menţionează biserica de lemn ca datînd din 1788 ) ; &�oilu 1 H . M . ,
1833 , p .-143 1 O . C . Giuresou , P. R. , p e 229 1 Frunzesou , DTSR, p . 23' •

239'e' HORODI ŞTEA, aat, c omuna Păltiniş ( 1968) •


Denumi ri v e chi i Horodişti , Gorodişte , Horodiştea Hatmanului Başotă
Horodiştea Doftorului (ultim e le două s ate sau cătune au f ormat apol
ace laşi sat ) .

335
www.cimec.ro
DIR, A-Mold , XVI l , v . V, p e351 1 C . C . Giurescu , P . R. , p . 229 .

240. HRI ŞCANI , sat , comuna Vlădeni ( 1968 ) .


Denumiri vechi a Gri ş oani, Hricani, Hri oicani , Hriţoani .
Menţiuni doo . a 2 ? decem brie 1519 & H. l835·
Costăche scu, Doo .mold. in. Şt . M. I , p . :; QB a idem , Doc .mold . de la Şte­
făniţă voev . , p . l51-154 a O . c . Glurescu , P. R. , p . 2 15 .

24le' HRIŢENI , sat desfiinţat , inglobat la satu l-oomuria .Uanoleasa ( 1968 ) .


Denumiri veohi a Hreţeni , Dom oşeni-Hriţeni.
Menţiuni doo . a 2 0 mai 1582 1 R. 1??2-17?4.
DIR, A-Mold, XVI , v . Ill t p . l89 & Dmitrie v , M.e . f . , I, p . 79 şi Pe518 1
N. Filipe scu-Dubău , DGJD• P • 7 7 •

242. HUDE ŞTI, sat, comună ( 1968) .


Denumiri ve ohi a Hudinţi, Hudintăi , Iupeni , Hude ştii Mari .
Menţiuni doo . a 2 0 ianuarie 1582 & H. l835·
Observaţii & se menţione ază pentru se o . XVII curţ ile boiereşti ale fa­
milie i Ciogolea.
DIR, A-Mold1 XVI , v . Il l , p . l82 1 C . O. Giuresou , P . R. , p e 229 e

24� . HUDUU, sat, c omuna Mihai Eminescu ( 1968) .


Observaţii & aşe zarea oa şi cele două cimitire de pe Dealul Hudumului
(situat in extremitatea vestică a s atului) au fost datate pe baza
resturilor de loouire şi a obie cte lor de inventar din necropole , in
sec .-XIV Cll unele e lemente , aai veohi atribuite sf'irşitului seo.XIII
şi ou al tele mai noi din prima jumătat e a se c.xv. Nu este exc lus oa
aici să avea de a f'aoe cu vatra unui vechi sat dispărut, foarte po­
sibil ou vatra ve chiului sat Hudua , neate stat in documente f v e zi
XXXVI Ie 8 e Ae

244.- HUEŢENI sau HUBfEANI, sat dispărut, neidentificat , aflat pe teritoriul


actualei comune Vorona ( la gura Pir1ului Vorona) .
Denumire veche 1 Unguraşi .
Menţiuni doo . a 16 noiembrie 1433 1 3 0 ianuarie 1518 .
Oostăchesou, Doo.mold . in . şt . M. , I , p . 369-370s idem , Doo .mold . de la
Ştefăniţl voev. p e 39-42 1 ! . Bogdan, Doo . lui şt . M. , 1, p . l29-131 ( in
4oc . din 1468 este menţionat satul Hueţani zis ş i Unguraşi) .

245• HUWB, sat , oomuna Dingeni ( 1968 ) .

246. HU WBEŞTI , sat, comuna Pom irla ( 1968 ) .


Denumire veche a Hliboca.

24? . HUSEN I sau HUSOBN I , sat , dispărut , neidentificat , aflat pe te ritoriul


actuale; comune Răuseni.
Rsp. che st . Odobe s ou , ms . nr . 224, f e l52 1 Năde jde-Ţiţu, DGJB, p. l8o-18 l a
vezi XDIII . l . c .

248 . HUZEU L, sat sau cătun dispărut , neidentifi cat , aflat probabil pe te­
ritoriul actual ei comune su burbane Răchiţi , municipiul Bot o­
şani.
Menţiune doc. a Re l??2-17 7 3 •

www.cimec.ro
Dmitrie v , M. e . f •. , 1 1 p . 133 .

249. HUŢANI, s at , comuna Vlăden i ( 1968 ) .

250. IACAC I , sat dispă ru t , ne identif icat , af lat pe Pîrîul Vi lhouţi (Volo­
v ăţ · proba bi l lingă satu l Adăşeni , pe te ritoriu l actual al
comune i Avrămeni .
Menţ iune doo . a 10 apri lie 143 o-1l�3 1.
DRH, A-M o ld 1 I ( 1384-1448 ) 1 p . l45- 146 .

251 . IAC OBENl 1 sat , com una Dingeni ( 1�68 ) . Format din sate l e sau cătune le t
Iacobenii Ve c h.:i. şi Iacobenii Noi .
Denum i ri vechi a Slo bo zieni , Sloboziiani , Iaoobenii Costeanu lui 1 Ia­
cobenii C oşulii 1 Iacobenii Mari , Iacobenii 'Mi c i .
Menţ iuni doc .· a 17 f e bruarie 1502 1 H. l835·
Observaţii a aşe z are a din punctul denumit La Sălişte , in oare s- au gă­
sit fragmente ceram i ce atribu ite se c . XIV-XV şi XV II-XVI I I , re pre zint ă,
credem , vatra unui ve chi sat dispărut, f oarte p osib il al v e c hiului
sat Iacobeni sau Costeni .
Oostăch e s cu , m s . A-200o-xrv , f . l3 03-13 06 f DI R, A-Mold , XVi1 1 v . IV , P •
494-495 1 O.C. Giures cu , P. R. , p . 235 J Năde j de-Ţiţu , DGJB, p e 137 1 Frun­
ze aou , DTSR, p. 238 1 vezi XIX. 3. B.

252. IBlNEASA, s at , c omuna Ştiubeni ( 1968 ) .


Denumire v e che a Liu băne asa.
Menţiuni doc . t 3 iunie 1429 1 24 noiembrie 1492 • .
Observaţii t s-ar pute a oa satul să fi existat ş i in se c. XIV.
Costăche scu, Doc .mold . in . Şt. M. , I , p . 323 ; idem , ms. . A-200o-XIV, f . 9 14 1
Stoicesou , Re pert . bi bl . Mo l d . , p. 487 1 Frunze s cu , DTSR, p . 242 .

253• IBlNEŞTI , sat , comună ( 1968 ) .


Denumire ve che i ! băne şti (pe Liubana) .
Menţiuni doc . a 23 august 1455 1 H. l835 •
Observaţ ii a intinsa aş ezare din punctul denumit În Să1işte (mărgini­
tă la est de Val e a Să liş tei ) 1 aflată la sud de satul ! băneşti , in oa­
re s-au găsit fragm ente ce ramice atri buite sec. XIV-XV I, repre zintă ,
credem , vatra unui ve chi sat , foarte posi bi l a satu lu i ! băneşti. De
altf e l , oe remioa (da tată in seo. XVIl-XVIII) a fos t desc operită şi in
alte punct e din vatra actu alu lu i sat , pre cum şi pe Dealul Muchiosu
(situat in margine a estică a satu lui ! băne ş ti ) . Demn• de rem arcat
este şi t oponimul Dealul Palanca, deal aflat la nord-vest de satu l
! băne şt i . Este posibil ca pe ace st deal să fi existat - aşa cum de
altfe l indi că şi t oponimul Palanca - o cetate sau înt ăritu ră de pămint .
O ostăohe s cu , Doc . m old . in. St . M. , v . Il 1 P • 55 3-558 a O . C . Giure s cu , P . R. ,
p . 229 1 vezi XXXI I 1 . l . c ; XXX I II . l . D . şi XXX IIl . l. G.

254. ICHr�ENI , sat , comuna Avrăm eni ( 1968 ) .


Denumiri ve ohi a Iachimeni 1 Ichimenii Pisoschi sau Pisoţ chi , I ohim�nii
de Jos , I chimenii M ari .
Menţiuni doc . t 24 noiem brie 1492 ( se v orbeşte de Drumu l lui I ch im ) l
15 fe bruarie 1721 ; H . l8 35·
Observaţii & in punctul La Iaz ( situat la sud-e st de sat ) , a-au desco­
peri t fragmente ceramice atribuite se c . XV-XVI pre cum ş i o inscri pţie
slavonă dat ind din s e c . xv. Nu e ste exclus oa aici să avem de a face
ou v atra unui ve chi sat dis păru t , fo arte p osibil cu vatra ve chiului

337
www.cimec.ro
sat Iohimeni .
Costăohe s ou , ros . A-2 000-XIV , f . 9 13-914 ; G. Ghibăne sou, Surete şi I z­
voade , VI l , p . 27 1 ; Băci l ă , H. M . , 1833 , p . l 43 (unde s înt m enţionate
cătune le & Odaia Iohimenii lu i Pisoţs chi şi Odaia Ichimenii Pităre ­
sii) ; C . C . Giure s cu , P. R . , p . 229 ; v e zi II. 5 . E .

255 · ICHIUENil DE sus , s at de sfi in ţ at t inglobat la satu l Ichim eni , c omuna


Avrămeni ( 1 9 6 8 ) •
Denumire v e ch e a I chim eni- Softa ( s au Safta) .

256. ICUŞENI , sat , comuna Vorona ( 1968 ) .


Denumiri v e chi a E cu şani , E cuşeni , l cu şăni .
Menţ iuni d o c . a 27 m ai 148 0 ; H. l835 ·
Observaţii c aşe zări le de scoperite pe t e rit oriul satului ( puncte le
Vatra satu lui ş i Marginea e stică a Satu lui ) , in c are s-au găsi t f rag­
mente c e rami ce atribuite s e c . XVII-XVIl i , ar putea re pre zenta vatra
ve chiulu i sat I cuşeni .
I. Bogdan, Doc . lu i Şt . M. , I , p . 240-242 ; BC ci l ă , H . M . , 1833 , p . l44 ;
vezi LlX. 2 . D . şi 2 . E .

257• IEZER, sat , comuna HiliŞ eu -Hori a ( 1968 ) .


Denum ire v e che a Ezer.
Menţiuni d oc . a 1 iunie 1522 ( :Wcul Ezer de l ingă Dorohoi ) •
DIR, A-Mold, XVI , v . I , p . l98 .

258 . I LISENI , sat , c omuna Santa Mare ( 1968 ) •


Denumire v e che : Ilişani •
Menţiuni doc . a 27 ianuarie 1587 .
DIR , A-Mold , XVI , v . Il i , p . 336.

259 • I ONĂŞENI , sat , comuna Tru şe ş t i ( 19 68 ) .


Denumi ri v e chi i Ionişen i , Ionăşe ş t i .
Menţ iuni doc . a 24 mai 1602 ; E. 1835 ·
Observ aţ i i a aşe zare a din punctul le. Ţintirim, af lată la e st-nord-est
de s at , in care s -au de sc operit fragmente ceramice atribuite s e c .
XIV-XV ş i XVI I-XVII I ( as ociate ou alte le m ai ve chi din se c . VIll-X) ,
rep re zintă, credem , vatra unu i ve chi sat dispăru t , foarte p osibi l ,
a s atu lu i Ionăşeni. Tot l a Ionă şeni s int m enţionate pe nt ru s e o . XVII
( 1617 ) curţi boiere şt i .
DIR , A-Mol d , XVIl , v . I p . 46-47 ; C . C . Giure s ou , P . R. , p . 235 1 Stoi c e s cu ,
l
Re pe rt . bi b l . Mold � , p . 4� 1 ; ve zi LI. 5 . A.

260. I CN AŞENI , s at , c omuna V i rfu C im pu lu i ( 19 68 ) .


Menţiuni d oc . a 18 oct om brie 1614 ; H. l83 5 ·
Observ aţii a aşe zarea d e la v e st d e sat , unde pa re s ă f i ex i s t at şi
o întăritură d e păm înt ( zam că) feudală ( punc tul La Teme lii ) ş i in
oare s-au găsi t resturi de locuire atrim1ite s e c . XV-XV II , ar pute a
s ă re p re zinta v atra unui ve chi sat dispărut , f oarte posi bil a ve chiu­
lui sat Ionăşeni.
DIR, A-Mold , XV II , v . Il l , p . l79 ; c . c . Giure s cu , P. R . , p . 27 3 ; ve zi
LXVI . 2 . A.

261 . I ORGA , s at , c om una Manole asa ( 1�68 ) .

338
www.cimec.ro
• IPOTEŞTI, sat , c omuna Mihai Eminescu ( 1�68 ) .
Denumire ve che a Epot e ş t i .
Menţiuni doc . z 1 5 iunie 1616 ; H . l835•
Observaţii z aşe zarea af l ată la sud de sat ( punctul 1n Lun că-Iuncani ) 1
in care s-au des coperit fragmente ceram i c e atri buite se c. XIV-XV şi
XVl1-XVlll re prezint ă , cre dem , vatra unui ve chi s at dispărut , f oarte
posi bil a satu lui lpote ş t i .
DIR, A-Mold , XVI I , v . IV , P • 9 1 C . C . Giurescu , P . R. , p . 2 16 ; ve zi XXXV I I.
l . A.

3 • IŞNOVlŢ, sat dispărut sau şi-a s chimbat num e le ( vezi Rediu) , aflat pe
teri toriul actuale i c omune Rădăuţi-Prut .
Denumire v e che i Vişniveţ .
Menţiuni doc. 1 8 iunie lL�56 t H . l833 ·
DRH, A-Mold, V . I l , p . 88-89 ; Băc ilă , H . M . , 1833 , p . l43.

64. ITEŞTI , · sat dis părut, neidentificat , af lat pe teri,t oriul actu al al c o-
munei Cop'!iUiu (se pare l îngă M . inăstirea Coşula) •
Men ţiuni doc . 1 7 martie 159 2 ; 1667 ( si1işte ) .
DIR, A-Mold , XVI , v . rv , p . �-49 ; XVII , v . Il , p a 310-31 1 ; BC I , V II I ,
p . 46 ; Stoices cu , Repe rt . bi bl .Mold , p . 49 3 ·

65 . ITOVOENŢI , sat disp�rut , neidentif i ca t , aflat p e Prut proba bil lin­


gă sam1 l Rădăuţi-Prut , pe t eri toriul actual al comunei
Rădău·ţi-Prut •
Menţiune doc . 1 20 de cem bri e 1437 .
DRH , A-Mold , I ( 1384-1L�8 ) , p . 245-2� .

266. IUREŞTI , sat , comuna Todireni ( 1968 ) .


Denumiri ve chi i Ere ş ti , Iore ş ti .
Menţiuni doc . 1 5 april ie 1598 ; H . l835•
DI R, A-Mold, XVI , v . IV , p . 2 01 ; C . C . Giure s cu , P . R. , p . 235 •

2&? . IVĂNCĂUŢl , sat desfiinţat , înglobat la satu l-comuna Păltiniş ( 1968) .


Denumire ve che a Invancouţi.
Menţiuni doc . a 24 apri l ie 152 01 H . l835·
Observaţii a Costăche scu crede că satul ar fi ex istat şi in se c . XIV .
O ostăche s cu , Doc .m old. de la Ştefăniţă v oe v . , p . 19 0- 199 J o . c . Giuresou,
P . R. , p . 229 ; Stoicescu , Re pert . bi bl . Mold . , p . 495 ş i 526.

268 . IZVOARE , sat , comuna Suharău ( 1968 ) .

9 • JIJIA, sat , comuna Albe şti ( 1968 ) .


Denum iri vechi i Şătrăreni , Şetrărei .
Menţiuni doc . 1 8 iu nie 1458 ; 4 septem bri e 1605 1 H . l835 ·
DIR, A�Mold , XIV-XV, v . I , p e 296 ( sat Ji j ia) l DIR, A-Mo1d 1 XVII , v . I
p . 25? ( sat Şetrăreni ) ; O . C . Giu rescu , P . R. , p . 236 ( Şătrăreni - oco1u l
Hirlău ) .

o. JOLDEŞTI, sat , comuna Vor ona ( 1�68 ) .


Denumiri v e chi i Mihu l , C otu l Mihu 1u i ( 3 1 iulie 1463 ? ) .
339
www.cimec.ro
Menţiuni doc . a 16 noiem brie 1433 1 H. lB35 ·
Observaţii a Costăchescu crede că pe t e ritoriul satului Joldeşti s-ar
af la Curtea Anuşoăi1 bazindu-se pe o insemnare v e che pusă pe dosu l
originalu lui pe pergament , detst la 16 noiem brie 1433 • Nu este exclus
oa această ou�te să fi existat in puno�t l denumit azi La Curte , unde
s-au descoperit res turi de locu ire atri bu ite sec. XIV-XVIll .
Costăchescu , Doc .mold. in. şt . M. , 1 1 1 P • 594-596 1 idem , Doc .aold . de la
Stefăniţă v oev . , pe42l c . O . Giurescu , P. R. , p . 273 a vezi LXX . 3 . BI DRH,
1-Mold1 v . II , p . 4ll-4 3 •

2? 1 . JOWEŞTI, sat s au cătun dispărut sau şi-a schimbat nume le , neidenti-


ficat .
Menţiuni doc . a H. lB33 1 He l835 ·
Blci l!1 H.M. t 1833 1 p . l43 (Jolde şt i - ocolul BaŞe �lui ) l c . c . Giures ou ,
P. R. , p e 229 �Jolde ş ti - jud. Dorohoi) .

272 • JOOOVIEA1 sat dispărut ! neidentifica t , aflat pe t erit.oriul actual e i


COIIune CopllAue
Observ aţii a aşezare a aflată la nord-vest de satu l Cotu, in oare a-au
găsit res tu ri de loouire din seo . XV-XVIl l reprezintă, credem, va­
tra v e chiului sat dispărut Jorovlea. De a ltfe l , in aceeaşi zonă exis­
tă un deal care poertl şi azi nuaele de Dealul Jorov lea. După Năde �de
f
şi 1tu1 satu l Jorovlea ar fi fost desfiinţat prin anul 18? 0t iar
Soh tul Jurav l ea, diapărut , se pare , prin 1811 , se afla 1n pădurea
:Jlălll inzi.
Stoioesou, Re pert . bibl . Mold. , P • 5 2B I Năde jde-�iţu, DGJB1 p . l43 1 v e zi
Xe5 eAe

2!l3•' JUIIITITBN I 1 sat desfiinţat, inglobat la satul Jij ia, comuna Albeşti
(1968 ) .
Denumire veche a Giwaătăţeni .
Menţiuni doc . a 7 iulie 14301 17 te bruarie 1492 1 H. l835·
Observaţii a Oostăohesou este de părere că satul ar fi existat şi 1n
s e o . XIV. In documentul din 1492 sint mentionata pe teri toriul satului
Ji.Uiăt�ţeni curti boie!'EiQti ( " • • • unde a f ost curte a lui Căliman" sau
"unde au f ost <lvoriştea Călimanu lu i") .
Oostăchescu , Doo .m old e in. şt . M. 1 1, p . 29B-3001 DIR, A-Mold , XV, v . I I 1
pal?G a O . C . Giuresou , Pe Re , p . 2,6.

274e' UNGA, cătun desfiinţat , inglobat la s atul - comuna Conceşti ( in pre-


zent cartier al satului Conceşti) .
Observaţii a aşezarea feudaU de pe locu l numit Tomuleni , in care s-au
găsit fragmente oeramice atri bu ite sec. XV-XVI ar putea repre zenta
vatra unui vechi sat dispărut , poate a satulu l Tomuleni , neatestat
in documente . Nu P.St exclus ca satu l Tomuleni să-şi fi schim bat mai
tirziu nume le in Langa a ve zi IX . l . B.

275• IBHNEŞTI1 sat , comuna , Ripiceni (1�68 ) , dis părut in 1976 prin crearea
lacu lui de acu mulare al nodului hidrotehnic Stinoa-Cos­ -
teşt i .
Denumiri vechi i Lihne şti, Lehneşti-Răze şi sau Gulimăşoaia1 Lehneşti­
Maghistan (am be le sate au format apoi ace laş i sat) .
Uenţiuni doc . a ? mai 1546 ; H. lB35•
DIR, A··Mold1 XVI, v . I, p e 491-493 4 Băci lă , H. M. 1 1833 , p . l44 (menţio­
ne ază Odaia-Leneşti ) a c . c . Giurescu P. R. , p . 22� 1 Năde jde-Ţiţu , DGJB1
p . l2? ş.t 45 a P'runzescu, DTSR, p . 26 l •

340
www.cimec.ro
? • IEOlWA , sat , comună (1968).
Denumiri v echi i Livărda , Leverda, Levorda , Liverda C osmiteş tilor,
Liverda Ve lişou lui (ultime le două sate sau cătune au f ormat apoi
ace laş i sat).
Menţiuni d oo . a 5 apri lie 1623 (?) J 2 de c . l633 1 H. 183 3 •
Obeo rv Qţii l intinsa a ş e zare din actuala vatră a satulu i (ne re ferim
la c e a din zona g�rii) , în oare s-au de scoperit numeroase restu ri de
lo ou ire (urmele unor gropi de borde e , fragmente ceram i oe atribu ite
sec a XI-XI I , XV, XVI I-XVII I) , re pre zint� , credem , vatra ve chiului sat
I.e orda.
DIR, A-Mold , XVI I , v . V, p . 386 1 DRH, A-Mold , v . XXI , P • 528 1 Băoil�,
H . M. , 1833 1 p. l44 J vezi XXXI V, l. B.

2?? • LIBERTATEA, sat, comuna Căl�raşi (1968) .

?78 • LlNGURIŞEŞTI , sat disp ărut seu şi-a s chimbat num ele , neidentificat ,
af lat se p are pe P1riul Başeu , proba bi l in hotar cu
satu l Slobozia-Sil iş cani ( comuna Mihălăşeni) •·
Menţiune doo . e 7 m ai 1546.
DIR, A-Mold 1 XVI , v. I , p . 492.

2?9 . IJPOVENI , sat desfi inţa t , inglobat la satul-comuna Corn! ( in pre zent
cartier al s at� lui Oorni).
Denumire ve che i Se liştea ( ? ) .
Observaţii a aş e zarea din punc tul La Silişte , aflată la ve st de satu l
Corni re pre zintă , c redem , vatra unui vechi sat dispărut. Nu putem
pre ciza dac� este v orba de vatra vechiului sat Lipoveni sau Corn!.
Nă:ie jde-Ţiţ'.l , DGJB, p . 95 şi ll l i vezi nii . l . E . şi fişa Corn!.

28 0e' LIŞM!NIŢA, sat ararţinind oraşului Darabani (1968) ..

281 . LIŞNA, sat , comuna Suharău (1968).


Denumire ve che a Lăcina.
Menţiuni doc . a 18 ianuarie 1633 1 H. l835 •
DRH , A-Mold1 v.XXI, p. 348 1 O . C. Giure scu, P.R., p . 229.

282.- LIVADA, sat , comuna Dob!roeni (1968).

t'83 . Ll :tENI , sat , comuna Manoleasa (1968 ) .


Denumiri ve chi i C iş la Liveni , Odaia Livenii Mitropoliei , Livenii Mi­
trop oliei , Livini , Liveni-Prut.
Menţiuni doo. a Re l772-1?7 4 1 H. l835•
Observaţii • intinsa aşe zare aflată in m arginea de nord şi nord-nord­
est a satului (punc tele Valea Oioo oiului şi Tarlaua Armaş) in oare
s-au desc ope rit fragm ente oeramice atribuite s eo. XIV-XVII I l re pre­
zinti1 l oredet1 1 vat ra unu i ve chi s at dispărut , poate a veoh ului sat
Liven •
Dmitriev , M . e .r . 1 1 1 P • 79 şi 5 18 ; Băcilă t H.M. , 1833 , p. l43 (Odaia Li­
v enii Mitropolie - ocolul Başeului); c. o. Giuresou i P. R. p. 229 (Li­
v ini - jud. Dorohoi) l N. Filipe sou-Du bău, DGJD, p . 20 1 vez l XXXVI . 5e Âe
ş:!. XXXV I. 5 . F.

284. LlVENI-SAT , sat de sfiinţa t , înglo bat l a satul Liveni , comuna Manoleaaa
(1968 ) i vezi f işa Liveni.

341
www.cimec.ro
285 . LlVENI I NOI , sat desf iinţa t , ingl o ba t la s atul Liveni , c om una Mano-
leasa ( 1968 ) .
Denumi re v e ohe l Stînca lui Ure che .
N. Filipe scu-Dubău , DGJD, p . 2 01 ( satu l ar fi f o s t 1nfiinţat prin anu l
1878 ) .

286e LlVENil-VECHI , sat desfiinţat , ingl o bat la satul Liveni , c omuna Mana­
l e asa ( 1968 ) a v e zi f i ş a Li v eni .

257 • IOCEN I sau �ENl , sat dispărut , sau şi-a schimbat num e l e , neidenti­
f ioat t
af lat pe harta lu i Cantem i r1 pe partea st ingă a Başeu­
lui , � aval de satul Hude şti .
Menţiune d o c . t H e 1 7 1 6 .
Observaţ i i a după p oziţia g e o grafică indicată de Cantemir, a c e s t sat
ar putea f i identif i c a t ou aşe zarea prin p re a jm a satu lui Se l i ş t e a
( oom . Mi 1 e anoa) .
Gant emirt D. M . -H. , 17 16.

288 .' Wl'U RI , sat , c omuna Manol easa ( 1968 ) .

289. LOTUR I ENESOU , sat aparţinînd oraşu lui Dorohoi ( 1968 ) .

290. LOZNA• sat , c omuna Dersea ( 1968 ) .


Denum iri v e c hi � Iozeni , I.oze an i 1 I.uzna.
Menţiuni d oc - a 13 se ptem brie 147 1 1 H. l835 •
Observaţ ii a aşe zările aflate in vatra satului ( puncte l e În Deal la
Orişmă ş i Pe Vale ) l
in oare s-au de s c o p e ri t f ragmente oeramice atri­
buite eeo. XVII-XVI I , ar putea re pre zenta v atra v e chiului sat Lo zna.
In documentu l d in 18 octom brie 1614 s int m enţi onate la Lozna curţ i
boiere ş t i .
DRH, A-Mold, v . II 1 p . 261-262 1 DIR 1 A-Mold 1 XVII , v . II1 1 p . l79 1 O . C .
Giures ou 1 P . R. , p . 229 ; v e zi XVI1 1 .2.C.

291. LUOOVIŢA1 aat desfi inţat , inelobat la oraşul Darabani ( in p re zen t car-
tier al oraşulu i ) .
Observ aţii a intinsa aşe zare ! de la e s t-nord-e s t de acest cartier
( punctu l Iazu l Bălăşe a cu ) � in care s-au găsit numeroase f ragm ente
oeramioe atri bu ite s e c . XIV-XVI , re prezint ă , crede m , vatra v e chiului
sat Iu o ov iţa 1 v e z i XV Il . l . E .

:::') 2,. nJNCA 1 sat � c omună ( 11)68 ) .


O�serv aţ i i a aşe zarea de la n ord-v e s t de s at ( punc t e l e Val e a Se acă
ş i Mori ş ca) in oare s-au descoperi t fragmente ce ram i c e atribuite ae o .
XIV-�1 ş i XVII-XV111 1 re pre zintă v atra unu i ve chi sat dispăru t , p osi­
bil , v atra ve chiu lu i sat Iunca 1 vezi XX:XV . l . A. ş i XXXV . l . B.

293 . LUNCA, sat , c omuna Virfu C îm pului ( 1968 ) ; v e zi f iş a Dobronau ţ i .

294.· WPĂRIA , . sat , comuna Pră jeni ( 1968 ) .


Observ aţ i i a a ş e z area af lată în v atra satu lui , în care s-au de s c o p e ri t
re sturi d e l o ou i re atri bu ite s e c . XVl l l , p are s ă repre zinta va tra unui
v e chi sat dispăru t , p osi bi l , a satu lui ce poartă astă zi num e le de Lu­
pări a l v e zi X LVI . 3 . A .

3 42
www.cimec.ro
' 5• LUPENI , cătun de sf i in ţat, îng lobat la satu l-comuna Hu deşti ( in pre­
z e nt cartier a l sat1.1 lui Hude şt i ) .

6. IDŢOAIA, cătu n de sf i in ţ a t , af lat pe t e ri toriul actual a l c omune i Mi­


hai Eminescu .
Năde jde-Ţiţu, DGJB, p . l49 .

· ?. MAGHERA, sat de sfiinţat , ing l o ba t la satul-comuna Vîrfu Cîm pului


( 1968) .

· a. MANOLEASA, sat , comuna ( 1968 ) .


Denum iri vechi t Volov ăţul lui Lupşacu , Manole asa-Volov ăţ.
Menţiuni doc. t He l833 1 H. l835·
Băcilă, H . M. , 1833 , p . l43 1 C . C . Giurescu , P. R. , p . 23 01 N.Filipescu­
Du bău , DGJD, P • 7 7 •

�99 . MANOLEASA-PRUT , sat , comuna Manoleasa ( 1968 ) .


Denumiri vechi i Dumuşeni , Dumăşenii Manole sii , Domoşeni-Manole , Dă­
măşeni .
Menţiuni doc . a 2 iunie 157 01 H. 1835 ·
G. Ghi bănescu , Bure te şi Izvoade , v . rv, p . 112 1 Băci1ă, H.M. , 1833,
p.·143 (sînt menţionate t Dumă şenii Manolesii şi O:iain Dumăşeni , am­
bele in ocolul Başeu lui ) l C . C . Giurescu , P . R. , p . 229 (Dămăşeni - jud.
Dorohoi) l N . Filipescu -Du bău , DGJD, p . 77 .

} 00. MAN OLEŞTI 1 sat , comuna Mihai Eminescu ( 1968) . Format din oătune 1e a
Manole şti-Deal şi Manole şti-Vale .
Denumire ve che a Odaia Botoşanca lui Mano1i ( ? ) .
Menţiuni doc . a H. l833 (?).
Băoilă, H . M. , 1833, p . l44 ( Odaia Botoş anca lui Manoli - ocol Sit .na ) .

301 . MARISEUŢI , sat dispărut 1 aflat pe Siret , lî n gă satul Virfu Cîm pului,
pe teritoriu� actual al comune i Virfu Cimpu lui.
Menţiune d oo. a 3 0 martie 1392.
DRH , A-Mo 1d 1 1 ( 13 84-1448 ) , P • 3-4.

3 02 . MASCA, sat desfi inţat , in globat la satu l lunea, comuna Vîrfu Cimpului
( 1968) .

�� . _ MATIENI , sat , comuna Corlăteni ( 1968 ) .


Denum iri vechi t Măt iiani , Mateieni p Matiiani, Matienii Banii, Matie­
nii lui Manole 1 Matienii Cog ilnlciyii (ultim e le trei cătune au form at
apoi acelaşi sat ) .
Menţiuni doc. a 20 decembrie 1437 1 H . l833 ·
DIR, A-Mold1 xrv�xv , v . I , p . l47 1 Bnci lă , H . M. , 1833 , p . l43 ; St oi­
cescu , Re pert. bi bl. Mold . , p . 548.

} 04 . MAZILI, · cătun înglo bat la satul Ionăşen i , c om una Vîrfu Cimpu lui.
Simion Raţă, Bot oşani! • • • , 1973 , p . 142.

� C1j . MĂGURA, sat de sf i inţ at , îng l obat la satu l-comuna I băne ş t i .


Denumire ve che a Măguri.

343
www.cimec.ro
Menţiuni. doo . 1 12 apri lie 1620a iulie 1653 - aprilie 1654•
DIR, A-Mold, XVI I, v . IV , p .'447-448 a St oioesou , Repert . bi bl .'Molde' ,
P • 55 l a DRH, A-Mold, v .'XIII , p . la;.

306• MALDĂREŞTI, sat desfiinţat, inglobat la satul Joldeşti, comuna Voro-


na ( 1968 ) e'
Observaţii • de remarcat că in intinsa aşe zare din punctul Ia Araml,
aflatl de-a lungu l t erasei Siretului (in seot. oru l cuprins intre ma:r­
ginea de sud-aud-vest a satului Mlldlreşti r; J.. marginea nordică a sa­
tului Vercicani - c om .-Liteni, jud . Suceav a) , · s-au descoper:f t numeroase
resturi de locuire , atri buite feudalismulu 'J.. de zvoltat ( se o.'XIV-XV)
şi tirziu ( se c . XVIII ) . Ea re pre zintl, cred.em , vatra fostului sat Vex­
cioani, m enţionat in documentele din 15 01: t om brie 1429 ( satul lui
Verişceao) şi din 12 martie 1458 (satul Vere ş oe cani pe Sire t ) .'
Costlohesou , Doo .mold . in . şt . M. , I , p . 294-295 a idem, Doc.mold.-de la
Şt. M. , p .-43 1 I . Bogdan, Doc .- lui şt.-M. , I ,, p . ?-8 şi p .'235-236 1 v e zi
rzx.- � . A.

MlRGINENI, sat desfiinţat, inglobat la oraşul Darabani ( in p re ze nt


. cartier al oraşului) .
Observaţii l intinsa aş ezare din margine a de est a ace stui cartier
(punctul Lanul 16oolni1;ei) 1 in oare s•·au descoperit fragmente cermai­
ce atri buite se o. XV-XVI ( 7 ) , ar pute l.i re prezenta vatra unui v e chi
sat dispărut, poate chiar a ve chiului sat Mlrgineni sau Corneş ti ;
v e zi XVII . l .P . şi fişa Corne şti .

300·.� MlşclTENI , sat, comuna Albe şti (1968 ) .


Denum iri v echi i Mlcicateni , Jloşcoteni, lluşoateni.­
Menţiuni doc . 1 1 august 1583 1 H. l835·
Observaţii l se pare el s11iştea aflatl la sud-est de sat ( punctul La
Iaz) , in oare s-au descoperit fragmente cer8llli ce atribu ite se ce'DV­
XVI, ar putea repre zenta vatra ve chiului sat Mlşclteni•

DIR, A-Mold, XVI , v . III , p . 224 1 O e'O. Giuresou , P e R•' • pe'23 6 1 ve zi I.'5'• J.e'

3 o:J·· MESTEACAN, sat, ccouna Corni (1968 ) e'

.
310; MESTEAOlN, sat desfiinţat, inglobat la satul Inn o a, comuna Virfu C1JI­
pului ( 1968 ) .-

311 � MICLAUSENI , sat desfiinţat, inglobat la satul Oarasa, comuna Oorllteni


( 1968 ) .
Denumire v eche i Oenita ( ? ) .
Menţiuni doc . a 7 iulie 14301 H. l833 ·
Obse rvaţii l intinsa aşezare ounoasoută sub numele de Siliştea Ve che
sau La Opust (situată la nord de satul Corlăteni) 1 in oare s-au gă­
sit ati t fragm ente oeramioe c it şi monede aparţin�d se o . XV-XVII , re­
prezint! , credem , vatra unui vechi sat dispărut , poate chiar a satului
Miclăuşeni.
Costăchesou _!. _Doo.molde'in . şt . M. , I , p e'298-30l , Băoill, H . lf.. , 1833 , P •
143 1 v e zi LU.- 2 . c .-

3 12 � lfiHAI EUINESOU, sat, comuna Gorbăne şti (1968 ) .


Denumiri v echi i Tome şti , Tomeş tii Spltaru lui Roaeti,· Toaeştii Hataa­
nului Leon, Tomeştii bănesii Virnav , Tomeştii Spltarului 7otea (ulti­
•ele patru cătune au f orm at apoi ace laşi sat ) �

344
www.cimec.ro
Menţiuni doc . 1 5 aprilie 1626 1 H. l835·
DRH, A-Mold, v . XU, p .461 1 C . C . Giuresou , . P. R. , p_.216 t Stoicesou ,
Re pert .. bi bl.'Mold. t p.868 .

13 • MIHAIL KOOlUUCEANU, sat, comuna Coţuşca (1968 ) .-

14 • .MIHAI VITEAZUL, sat , comuna Ungureni ( 1968 ) .


Denumire v eche a Colonişti.

15 ." MIHliASCA, sat dispăru t , neidentificat , af lat probabil pe teritoriul


actual al comune i Santa Mare.
Frunzesuu, DTSR, p .291 (menţionează satu l .Mihăiasa, oare aparţinea
la acea vreme de comuna Ringhileşti) e'

16• MIHĂI IENI , sat , c omună ( 19 68 ) .-


Denumiri vechi t Tirgu-Vlădeni, Tirgu-Nou t vezi fişa Vlădeni-111hki•
leni •
Observaţii t in 1837 Mihail Sturza dl Tirgului Vlldeni nume le de 11-
hăileni.
C.C. Giurescu , P . R. , p.2301 N. Pilipescu-Dubău 1 DGJDl r. • 217 J Blli l Dia­
conescu, lucrările Societăţii Geografice "D. oantea r ' , II , 1939 ,
p . 2? .

317 • .MIH!LlŞENI , sat, comună ( 1968) .


Menţiuni doc . a 1 iunie 1655 a He l833•
Observaţii l intinsa aşe zare de la vest de sat , in care s-au găsit
fragmente oeramioe atribuite sec.XVII Il repre zintl credea , vatra .
unui vechi sat dispărut , foarte posibi a ve chiulul sat llibălăşeni;
Stoicescu , Repert . bi bl. Mold. • p • 560 şi P•'581 1 Băcill , H.M. , 1833 1
p . l44 a vezi XXX IX. l . B.'

318 • MIIEANCA, sat, comună ( 1968 ) •


.Menţiuni doc. 1 4 apri lie 1622 1 H. l835'e
Observaţ ii & aşe zarea aflată in marginea de nord-nord-vest a satului
(punctul Holbau) , in care s-au descoperit fragaente ceramice atribui­
te se o .XIV-XV şi XVI-XVII , repre zintl, se pare , vatra unui vechi sat
dispărut , posibil a ve chiulu i sat llileanca. Toc aioi s-a identificat
şi un cimitir feudal•
DIRl A-Mold, XVI I , v.v, p•ll?-118 1 c . c. Giuresou, P. R. , p•229 t vezi
.

XLe' .·A.

'19ă( MIIETIN, sat , comuna Prăjeni ( 1968) •


Menţiune doc . 1 30 mai 1443 ( ? ) .
Observaţii l in documentul din 1443 se menţioneazl pe Pirtul lliletiD
o silişte " • . • unde a f ost Vana Berbece şi unde a fost Eremia şi •oa­
ra pe Miletin . . . .. . Nu putem preciza dacă aoeastl ailişte reprezinti
vatra ve chiului sat Mile tin sau a altuia aflat pe acelaşi p1riue
DIR, A-.Mold, XIV-XV, v . I, p . l94.

320. IIIORCANI, sat, comuna Rldăuţi-Prut (1968) e'


Denumiri vechi a Hude şti , Hudeştii Mioi e'
llenţiuni doc . 1 R. l'772-17741 H. l835·

345
www.cimec.ro
Observaţii a intinsa aşe zare aflată la est şi est-sud-est de sat (puna­
tele Finaţ I şi II - In Ponoară) , in oare s-au descoperit res turi de
locuire ( indeose bi f ragmente ceramioe) atribuite se ce'XIV, ar putea
repre zenta vatra unui v e chi sat dispă ru t , poate chiar a v e chiului
sat Hude şti (Hude ştii Mici ) .
Dmitriev , M.·e .f . , I , P •''l8 1 Ce'O .'Giuresou , Pe'R.- , p.'22 9 1 vezi XLVII.2.'I.-
2 e' J.

321',;' MIREŞTI , sat dispărut neidentificat, situat pe teritoriul actualei


comune Albeş ti.
Menţiuni doc . a 8 iulie 1633 e'
DRH, A-Mold, v . XXI, p . 43 1 .

322.' MIRON COSTIN, sat , comuna Vlăsineşti ( 19 68 ) '.-


0bservaţii a aşe zarea din punctul Gura Bot e ze i , in care s-au g�sit res­
turi de locuire atribu ite aeo. XIV-XVII1 pare să repre zinta vatra unui
vechi sat disp ărut , poate chiar a satulu i oare poart� in pre zent nume­
le de Miron Costin a ve zi IJCVIII.'2 .'A'e'

323 : MITEŞTI , sat dis părut , neidentificat , inglobat, se pare , la satul �


rafine ş ti, comuna Corni .
Menţiuni doc . a 10 decembrie 1516 1 29 aprilie 1529 ."
DIR, A-Mold, XVI, v . I , p .'105 şi p .-32 0.

324•· MITOO, s at , c0111ună ( 1968) .


Denumire veche a Oţăleni (? ) .
Menţiuni doc . a H. l833 1 H.'l835 ·
Observ aţii a aşe zarea aflată in partea de sud a satu lui, in oare s-au
descoperit fragmente ceramice atriru ite se c·.-xvr n , ar putea repre zen-
·

ta vatra vechiului sat Mitoc e'


Băcilă, H. M. , 1833 , p .'143 s c ..o . Giuresou, P'.' R•'• p .-229 1 ve zi XLI.l.'K�

325e' MITOC, sat, c0111una Ieorda (1968 ) e'


·Stoice scu Repert . bib1 .Mold, p'e'565 (menţionează biserica de lemn oa
. datind int re 1? 92-1? 9 4 ) e'

326.' MÎNĂSTIREA DOAMNEI , sat oomponent al c omunei suburbane Ourte şti , mu-
nio l piul Botoşani ( 1 968 ) '•'
Menţiuni doo . a H. l? l6 a R.'l??2-1'7?4 1 H e'l833.'
Cantemir, D. Me'-H e f Dmitriev , M.e . f·.- , I, p e'l34 1 M cil � , H.lf ; , 1833,
p .' l 44 .'

32? e' MÎNĂSTIRENI, sat - comuna Unţeni ( 1968) e'


Denumire ve che a Monastireni e'
Menţiuni doo . t 18 martie 16151 H.-1835•
DIR, A-Mold, XVI I , v . III , p.-203 1 O . C e'Giurescu , P.'R. , pe'216';·

328·;.• MÎNDREŞTI, sat, comuna Vlădeni ( 1 968) •


Denumi re ve che 1 Balinţi'.
Menţiuni d8c . t ? iulie 143 0 ( "Mîndreş ti la Siret , unde m fost Balin­
ţii" ) J H . l835 •

346
www.cimec.ro
Observaţ� a ·tn cee a ce prive şte siliştea semnalat� de Odobescu, la
oud de sat, vezi fişa IXVII.'l. I. - Vlădeni.- Nu este exclus ca satul
linţi aii fi existat şi în sec. XIV e'
Oostăchescu, Doc .mold. (supliment ) , p .'l61-169 şi 298-�03 1 idem , ms •
.A.-2QOO-XIV 1 f .882-884 1 O . O . Giurescu , P. R. 1 p . 216e'

• U!NDREŞTI , sat , comuna U ngureni ( 1968 ) e'

o. IILENlUŢI , sat, comuna Hudeşti ( 1968 ) .


Denumi ri ve chi i Mlinouţi , Mlenouţi , Imlinăuţi , ' Mlen�uţii-din-Deal ,
Mlenăuţii-din-Vale, Mlenăuţii-Răzeşi (ultimele trei cătune au for­
mat apoi acelaşi sat) .
Menţiuni doc . 1 24 aprilie 152 0 1 H. l835•
Observaţii • pe teritoriul satului s int menţionate in sec.·xvn (ante
1627) curţi boiere şti .'
DIR, A-Mold, XVI , v . II ! 1 p .'l89 1 c.·o . Giuresou , P .-R. 1 p . 229 1 Stoicesou ,
Repert. bi bl.Mold. , p e 5 bCS 1 Miron Oostin, Opere (ed. Ve'A.' _ Urechia) II,
P •537 1 Frunzescu, DTSR, p . 296.

1. IIOARA JORll , sat, comuna Hăne şti ( 1968 ) .


Denumire ve che 1 Tinţăreni (?) .-
' •
., j

• MOISENI, cătun desfiinţat, inglobat la satul-comuna Mileanca�·

'' • MOVIlA, sat desfiinţat , inglobat la satul Min�stireni, comuna Unţeni


{1968) .

'34.' MOVI LA RUPTI, sat , comuna Ripiceni ( 1968 ) , disp�rut in 1976 prin crea­
rea lacu lui de acumulare al J• nodului hidrotehnic Stin-
·
ca-Coste şti·.
Denumire ve che a Damachi.
Menţiuni doc . a H. l833 1 H. l835·
Băcilă1 H e Me , 18331 p .'l44 1 O . O . Giuresou , p.·n.- , pe'229 1 Stoicescu L Re­
pert. bibl.'Mold . , P •576 (menţionează biserica, ca datind ante 18 W) 1
Năde jde-Ţiţu, DGJB, p . lOO.

''· MOVILENI , sat , comuna Conceşti ( 1968 )'•


Denumire v e che a Movila Inginerului'•

6. MOVIIENI , sat desfiinţat , înglobat la satul-comuna Todireni ( 1968) e'

37 . MURĂRENI sau MURĂREI , sat dispărut , neidentificat , aflat pe teritoriul


actual al comunei Rluseni (probabil la nord de satul Rluseni)'e
N�de �de-Ţiţu , DGJB, p . l81 J Rsp . chest. O:lobescu, m s . nr . 2241 f e l52e'

� .· MURGUŢA, sat , comuna Dobîrceni (1968 ) .-

,9_. NĂSTASE, sat , comuna Mihălăşeni ( l<j68 ) .'


Denumire ve che a Siliş canii lui Năstase .­
Menţiune doc. t H. l83� ·
Băcilă, H.M. , 1833 , pel44.

347
www.cimec.ro
34� NEGRENI, sat, oaBuna Ştiubieni ( 1968) •'

341• NEGREŞTI, sat , comuna MihăU.şeni (1968 ) .

342._, NELIPEŞTI sau NĂLIPEŞTI , sat diaplirut, �lat pro babil pe teritoriul
actuale i comune Prăjeni.'
Menţiune doc . t 12 septem brie 1626 1 Re l'7 ? 4.
Observaţii a aşezarea de pe Piriul Nelipeşti. sau Nilipeşti , in oare
s-au descoperit fragmente ceramioe atri buite sec.XIV-XVII ) ar putea
re pre zenta vatra unui ve chi sat dispărut , posibil chiar a satului
care a purtat numele acestui hidronim-.·
DRH, A-Mold , v . XIX, p .'l42 1 Dmitriev , M.;·e .f. , II , p. 23B I ve zi XLVIe
l . B.

343'• NE MÎNDRI , sat dispărut ! aflat, probabi l pe teritoriul actual al co-


mune i Prăjen e'
Menţiune doo . a 12 se ptem brie 1626 1 R. l?? 4.
Observaţii a aŞe zarea aflată la sud-est de sat ( punctul Val e a Alim1n­
drei) , in oare s-au desc operit fragmente oe ramioe atribuite s e c .·xv­
XVII I , ar putea repre ze nta vatra unui v echi sat dispărut , probabil
chiar a ve chiului sat Nem indri'•
D�, A-Mold , v . XIX, p . l 42 1 Dmitriev , M. e .f . , II , p e23B I Yezi XEVI.
1.c.

344• NICHITEN I ,sat, comuna Coţuşoa ( 196B ) e


Menţiuni doc . a 2 0 decembrie 143'7 (satul " • · • unde este Nichita• • • " ? ) 1
H. l833 •
Costăcheaou, Doo .m�ldein. şt . M. , 1 1 P •'552 J MoiU., H. M. , 1833, p. l42e

345'• NICOLAE BAU:ESCU, sat, c omuna Coţuş ca ( 1968 ) .·


Denumire veche 1 Buzdugan.-
·
Simion Raţă, Botoşanii • • • , pe' l9?3, p .' l43.

346�' NICOLAE MlDESCU1 sat , comună (1968) e'


Denumire ve che 1 Uriceni·�·
Menţiuni doc . : 6 aprilie 15?9 1 2 iulie 162'7 •
DIR, A-Mold1 :XVI , v .·n r , pe' l<Ji'-100 1 DRH, A-Mold, v . XIX, p;313 1 vezi
şi Cantemir, D e' M . -H . , 1'716.

34'7 e NICŞENI , sat , c omună ( 1968) .


Denumire ve che a Ne oşeni .
Men·ţiuni doc . 1 · 26 mai 1604 1 H. l833·
Observaţii a hidronimul Valea Se liştei , pare să indice , in zona actua­
lei vetre a satului sau a celei de la sud de sat , ex istenţa une i aşe­
zări feudale . Această silişte ar putea reprezenta vatra unui ve chi sat
dispărut , poate chiar aceea a satului Ne oşeni �
DIR, A-Mold, XVII , v .' I t P el56 1 Băoilă, H.ll. 1 18331 p .' l 43 1 St oioesou,
Re pert.•'bi bl . Mold. , p . 6oo_ şi 6 00 •

348.' NICUIDEA, sat, c omuna Havirn.a ( 1968) .-

348

www.cimec.ro
OVAO I , s at dispărut , neidentificat , aflat probabil pe teri toriul ac­
tual al comunei Lunea ( ee pare îng lobat la satul Zlătunoaia) ;
n�iuni doc .· 1 1 septem brie 159 0 - 31 august 159 1 1 1?65 .
DIR, .A.-Mold , XVI , v a 111 , p e465 1 St oice seu , Re pert . bibl .-Mold . , pe605•'

ODAlA , cătun desfiinţat , af lat probabil pe te ritoriul actual al oomu­


nei Mihai Eminescu •
runze sou, DTSR, p .'232.-

• ODAIA-RÎNGHI LEŞTI, sat desfiinţat , tngl obat la satul Ringhile ş t i , c o­


muna Santa .Mare ( 1968 ) •

• ODAIA-VECHE , sat desf iinţat , inglobat la eatu - comuna Iunoa ( 1968 ) �

• ONOANI , sat dis păru t , neidentif i cat, aflat pe Ji j ia, pe terit oriul ac-
tual al c omunei Dîngeni.· .
Denumiri ve chi 1 Onică , Oncani , Oni cani, Oniceni e
Uenţiuni doo . a 1 iunie 1429 (1 se dăruie ş te lui Onică un sat pe Ji j ia,
unde e ste casa lui ) ; 13 ianuarie 1432 (i se întăreşte lui Onioă satul
Onicani pe Ji j ia) a 8 iunie 1458 ( s at ou m oară l îngă Iaoobeni) l H.
1835 · .

Ooatăche s ou 1 Doc . m old. in . Şt . M. , I , p".'266-268 şi p e 336-337 1 D RH , A­


Mold, I ( 13ts4-1448 ) p . l3 �- 133 1 DRH, A-Mold, v . II , p .'l<:X3-1 07 1 c .-o . .

Giure s cu, P. R. , p . 2 l 6 .

: ONEAGA, saz , c omuna C�iste ş t i ( 1968 ) .


Denum i ri v e chi & Slobozia-Se cătu ri i , Slo bodze ia.
Menţiuni dOO o l H . l833 ; H. l835•
Observaţii & aşe z�rea aţ l�tă în actuala v atră a satului, in care a-au
desc operit fragmente cerami ce atri bu ite se c . XVI I I , s-ar putea iden­
tifica cu vatra v e c hiului sat Oneaga.'
Bă.cilă, H . M . , 1833 , p .- 144 1 c . c . Giuresou , P. R. , p . 2 16 a ve zi XV. 2e'Ae

• ORĂŞENI-DEAL, sat com p onent al comune i suburbane Curte ş t i , municipiul


Botoşani ( 1968 ) .
Denumiri ve ohi a Oraş ani , Oroşen i .
Menţiuni d o c . a 1603 1 H. l8 35 •
Observaţii & se pare oă aş ezare a af lată la nord-vest de sat ( punctul
La Izv oare ) , in care s-a desc operit o ceram i că atribuită sec . XIV-XV
( ? ) şi XVI I-XV III , ar putea reprezenta vatra unui ve chi sat dispărut ,
p oate chiar a satului Orăşeni.' Nu putem pre c i za dacă aşe zarea din
punctul 1n Sălişte , situat la e s t de satt s-ar putea identifica cu va­
tra ve chiului sat. d ispărut Unoani sau Oraşeni ; vezi fişa Unoani"•'
DIR, A-Mold, XV I I , v . 1 , p .'67 ·(unde se menţionează şi un t op onim Cotul
Neme şului) 1 c .·c .·Giu re a cu , P. R. , . p . 21 6 a v e z i IV. 2 . 5e . A. şi IV. 2 . 5e . B.'

•· �ENI-VAIE , sat c om p onent al comunei suburbane Curteş t i , muni cipiul


Bot oşani ( 1968 ) ; v e z i fişa Orăşeni-Deal .

? · OROFTIANA , sat , comuna Suharău ( 1968 ) .


Denumiri v e chi a Rohtineşti ( ? ) , Orof tiana de Su s , Şuţu .
Menţiuni doc . a 20 iunie 1438 ( ? ) a R. l772-1?74 1 Hel8 35 ·
Observaţii a la sud de sat , N . Filipe s cu-Du bău menţionează un l o o cunos­
cut su b num e le de Se liştea-Ve che . Ace s t toponim indică fără indoială

349
www.cimec.ro
vatra unui v e chi sat di spăru t .
DRH, A-Mold, I ( 1384-1448 ) , p . 26Q-262 ; Dm itriev , M. e .f � , I , P • 76 şi
495 ; C . C . Giure s cu , P . R. , p .'237 1 N . Filipescu-Du bău , DGJD, P • 3 03 •

'
35a·. OROFTIANA DE JOS, sat de sfiinţat , ing lobat la satul Oroftiena, comu-
na Suharău ( 19 68 ) .
Denumiri v e chi a Orof tianii de Jos , Popovi ci .
Menţiuni doc . t H . l833 ; H. l835·
Băcilă, H . M. , 1833 , p .- 142 & C . C . Giure s ou , P .-R. , ·P e'237 •

359'e OSEBIŢI DE OROFTIANA , cătun desfiinţat , îng lobat la satu l Orof tiana1
comuna Suharău .'
Denumire v e che i Orof tiana-Frun ze t e .
N. Filip e s ou-Du bău , DGJD, p . 43 şi 253-254.

360e' OOTOPCEIU-BALŞ, sat de sfiinţat , ing lobat la sat- comuna Rom ân e ş ti ( l968 ) ;
Denum ire v e che a Ost o p ceni.
Menţiuni d oc . t H. l833 ; H. l835·
Băcilă, H . M. , 1833 , p e l45 1 C . C . Giure s cu , PeRe' , P •'24l e

361 • OSTOPCENI-RĂZEŞI , sat desfiinţat , inglobat la sat-c anuna Rom âneş ti


( 1968) 4 ve zi ş i f i ş a Ostop ceni-Bal ş .-
Denum �re ve che a Ostăpciani , Răzăşii-Ostopceni, Ciuru .·
Menţiuni doc . a 12 m artie 1550 ; H. l8 35 ·
Obse rvaţ ii t p e teritoriul satului sint menţionate l a 1793, curţi boie­
re ş t i .
DIR, A-Mold, XVI , v . I , p . 589 ; XVI , v . IV, p e 239 1 c .-o . . Giure s cu 1 Pe'R•'t
p'. 241 ; Băcilă, H . M . , 18 33 , p . l45 J N ăde j de -Ţiţu , DGJB , p . 233 1 Stoi­
ce s cu , Re pe rt . bibl . Mold . , p . 624.

362'.' PALANCA, cătun desf iinţat , inglo bat la satu l-comuna !băne ş ti'•

363 •' PANAIT OAIA , s at , comuna Avrămeni ( 1968 ) •


Denum ire v e che 1 Hot căuţii Panaitoai i .
Menţiuni doc . t 10 aprilie 143 0.14 3 1 (?) ( Lo cul F1ntina menţionat tn
document e ste c onsiderat ca fiind satu l Panai toaia) 1 He'l833'•
DRH, A-Mold , I ( 1384- 1448 ) , p . l45-146 ; Băcilă, H . M . , 183 3 , p e l43 1
Frunze s cu, DTSR, p .'23 2 e'

364. PATRU CASE , cătun de sfi inţat, . ing l o bat la s atul Rogo j e ş t i t comuna
Mihăileni ( 1968 ) .

365 •' PĂDUREN I, sat , comuna Co pă lău ( 1968 ) e'


Denum ire v e che a L1ngurari.'

366t.' PĂDUREN I , s at , comuna Dobirceni ( 1968 ) .


Denumiri v e chi a Brătenii , Brătie ni .-
Jienţ iuni doc . a 15 octom brie 1427 ( " • • • un sat la Cărpiniş , unde a
fost casa lui Dobrăcin şi Bratul Ple ş e s cul • . . " ) 1 H e l835 •
-

DRH, A-Mold, I ( 1384-1448 ) , p . l Ol-102 1 c .-c . Giures ou , P. R.- , p 'e'2 28 1


Năde jde•Ţiţu , DGJB, p . l OB şi 153.

350
www.cimec.ro
36Te' PĂDURENI , sat , comuna Şendriceni ( 19 68 ) 'e'
Denumiri v e chi a Buhace , Buhaicea, fuhaiciu, fuhăieşul 1 Buhainţi ,
Buhaiul.
llenţiuni do o . c 3 0 martie 1515 1 H •. l835•
Observaţii & pe teritoriul satu lui este menţionat� o balt� cunos cut�
sub numele de Balta Se liştei . Ace st hidronim ar pute a indica exis­
tenţa unei silişt i , care probabi l se află in apropierea bălţii'e'
DIR, A-Mold1 XVI v . I, P • 95 J O . C . Giuresou, P . R. , p . 228 J N.Filipescu­
Dubău, DGJD, P •'3 l O.

368; P l iLriNIŞ1 sat, c omună ( 1968 ) e'


Denumiri veohi a Păltiniş, Paltini 1 Păltinişul , P�ltine şti.
Menţiuni doc . a august 1585 - ianuarie 1589 1 18 octom brie 1605 JH.'l835•'
Observaţii a la sud de sat este m enţ i on at un loc denumi t Seliştea Eă­
diliţa, t op onim ce indic� ai ci e x istenţa une i aşe zări feudale, care
tre ruie pusă in l egătură cu vatra unui vechi sat dispăru t. De al tfel 1
la nord-v est de satul Păltiniş ( punctele Cimitirul Vechi şi CărpiniŞ J
ee afl ă o intinsă aşe zare , in care s-au desc operit resturi de l ocuire
atribuite se c .·xv rn . Nu este ex clus ca aici să fi fost vatra ve chiu­
lui sat Pălt ini ş . ' -

DIR, A-Mold, XVI , v .'III , p e'283 J XVII, v .' l t_ P.•1259-260J Oe'Ce'Giurescu ,


Pe'R•.· , p . 229 J N . Filipescu-Dubău, DGJD, P • 3 U:S J vezi XL!V , le' I•' şi XLIV'�·
le'E e'

3 69 i PlSĂTENI , s at, comuna Truşe şti (1968 ) .-

3'70. PĂGCARI, sat dispărut , neidentificat, aflat se pare pe teritoriul ac­


tual al comunei Şendriceni ( probabil lingă satul Pădureni) .-
Menţiuni doc. a iulie 1653 - aprilie 1654�
DRH , A-Mold , v . XXII , p . 105 .

3'l le' PlUN , sat, comuna Mihălăşeni ( 1968) •


Denu.t1ire ve che a Siliş canii lui Păun·.­
llenţiune doo. a H. l833 ·
Băcilă1 H.M. , 1833, p .- 144.

PETREŞTI , sat desfiinţat , inglobat la satu l Buimăceni, comuna Albeşti


( 1968 ) .
Menţiuni doc. a 18 aprilie 1581 ( ? ) 1 15 m artie 1609 (Marco den Petreş­
ti, menţionat impreună cu satele Cră ciuneni şi Jumătăţeni) a H. l835e
DIR, .A.-Mold1 XVI , v . I II , p e' l55 J XVII, v . II , p e l96 J C . O .. Giure sou , P.'Ra ,
'

p'.- 236e'

3'73';; PETRICAN I , s at aparţinînd oraşului Săveni (1968) •·


Menţiuni doc . a 24 noiem brie 149 2 1 11 aprilie 1546.
Oost ăche scu , ms . A-2ooo-n v, f . 9 12 şi f.' l288-1289 1 DIR, A-M old , XVI,
v .· r , p . l-2 .

3'74i PIETROSU L, cătun de sfiinţat , inglobat l a satu l-comuna Hi lişeu H ori a -

(in pre zent cartier al acestui sat ) .

3'75� PITULUŞllli i , sat dispărut , af lat lîngă satul Dolina, pe teritoriul


actual al comunei Ieorda.

351

www.cimec.ro
Menţiuni doo� a 2 decembrie 1633 (Seliştea Pituluşenilor) t H.l833•
Observaţii a este foarte posibil ca satul aii fi existat şi in se o e XVI e' '

DRH, A-Mold, v . XX:I , P • 528 1 Băcilii, H . M . , 1833 , P •'l43.


-

376e' P1R1u NEGRU, sat, comuna Mihăileni ( 1968) .


Menţiuni doc . 1 H. l833 a H.' l835 e'
Băcilă, H . M . 1 1833, p .'l43 1 C.O.Giurescu, P e' R. 1 P •'229 t Stoicesou t Re­
pert.bibl.-Mo d. , p e'646 (menţionează biserica de lemn ca datind d1.n .
1795 ) • . .

377 .· PIEŞANI , sat, comuna Oălăraşi ( 1968 ) .'


Denumire veche a Plisineşti, Plesenăuţi.
Menţiune doc e a 3 aprilie 1439 •
'

DRH , .A-Mold, I (1384-l4't-8), p.273-275•

378'•' PIEVNA, sat, comuna Suharău ( 1968 ) .

379 •· PLOPENII MARI , sat, comuna Ungureni ( 1968 ) ·.•


Denumire veche a Plopeşti, Plopenii-Grima.
Menţiuni doo. a 4 martie 1604-1605 1 2 martie 1614 1 H. lB35 i
DIR, A-Mold, XVI I , v e I p p .'13o-13 1 1 XVII , v . II I , p.l6l-162 t Moilii1
' ·

H. M. , 183!J, p. l43 (mem;ionează OOaia Plopeni - ocolul Başeului) 1 o.·o·;;


Giuresou , P . R. , p . 229 .

380e PLCJPENII L U CI , sat, comuna Ungureni ( 1968 ) .-


Observaţii a in vatra actualului sat, s-a identificat o silişte, oare,
pe baza materialului oeramic aparţine se o. XVII-XV II Ie Nu este exclus
oa aceasta să reprezinta vatra vechiului sat Plopeni t ve zi fişa Plo-
·

penii Mari şi LXII.� . A •

38 1'• PODENI , sat, comuna Oorlăteni (1968).


Denumire veche 1 Podu lui St9111 a tee
Menţiune doo. a R. l77 2-1? 73 �
Dmitriev, Me'e.f., I , p e'l39 �

382';' PODIŞ, cătun desfiinţat, inglobat la satul Alba, c <Duna Hudeşti'•

383 •' PODRIGA• sat, comuna Drăguşeni ( 1968) •


· Denumire veche a Podraga•·
Menţiuni doo. a 5 ianuarie 1622 1 15 iulie 1702.
Oostăche scu , Doc .mold . in. Şte'M. , I , p . 382-385 ( in do cum en tul din 24
aprilie 1434 i se intăreş fie popii Iuga intre alte sate " • • • un loc
din pustie la Başeu • • • şi la Podraga seliştea lui Oţel'� DIR, A-Mold, ·
XVII, v.V, p . 92 t Iulian Mat>ine s cu, BOI , v.IV, 1925, p e'40.·

384.- POENARI, sat desfiinţat, inglobat la satul Mînlstireni, comuna Unţeni


( 1968 ) .
.

385'�· POENI, cătun desfiinţat, inglobat la satul-comuna Tudora•·

386 e' PCENlŢA, . sat desfiinţat, inglobat la satul Drăoşani, comuna Suliţa
( 1968) .-
352
www.cimec.ro
387 .· POOORl.ŞTI , sat , comuna Răus eni ( 1968 ) .
Menţ iuni doc . a H. l833 c H . l835 ·
Obse rvaţii l intinsa aşe zare af lată la vest de sat ( punctul Ciargău) ,
in care a-au desc operit fragmen te ceramice atribuite ae c. xv-xvr r ,
reprezintă , pro babil, vatra unui ve chi sat dispăru t , p oate chiar a
vechiului sat Pogorăşti.
Băcilă, H.M. , 1833 , p . l44 ; C . C . Giure s ou, P . R. , p . 241 ; vezi XLVIII·�
3 • H•

388e' POIANA, sat , comuna Brăeşti ( 1968 ) .


Observaţii a aşe zarea aflată la vest de sat ( punctul La Teme lii) , in
oare s-au desc ope rit resturi de locuire atribuite se c.-XIV-XV şi :XVIl,
a-ar putea identifica cu vatra unui v e chi sat dis păru t , poate chiar .
ou cea a satu lui care poartă in p re ze nt nume le de Poia.na a ve zi V . 2 e'A'•

389� POIANA , sat , comuna Cristineşt i ( 1968 ) .


Menţiune doc . a H . l835 •
C e'C .-Giurescu, P . R.- , p ."229 (menţionează Poeni - jud. Dorohoi) .-

390'• POIANA, sat, comuna Flămînzi ( 1968 ) .

391� POIANA, sat , comuna Vorona ( 1968 ) .

39 2� . POIANA STERil , sat desfiinţat , ingl obat la satul-comuna Tudora ( 1968 ) ;

393 e POMÎRLA, sat , c omună ( 1968) .


Denum iri v e chi & Pomărla, Pom irla Hatmanului Başotă, Pom irla Rali Po­
m îrla Ghi bocaia (ultimele t re i cătune au f ormat apoi acelaş i sat � .-
Menţiuni doc . a 1 iunie 1522 ; H . l835·
Observaţ ii & ce le două aşe zări apropiate , aflate la vest-sud•vest . şi
sud-sud-vest de sat ( punctele La Putinioă şi Tărinca) , în o are s-au
de scoperit fragmente ceram i oe atribuite se c. X'O'II-XVIII , reprezintă,
credem , v atra ve chiului sat Pom îrlae
DIR A-Mold, XVI , v. I , p e' l98 1 C e'C. Giuresou , P . R .. , p . 229 1 vezi XDl.'l.'Ae
şi l .'B.

394·.- POPĂUŢI , sat desfiinţat , in prezent cartier al muni cipiului Botoşani'•'


Denumiri ve chi i Popouţi , Popovăţ ii .
Menţiuni doc .- t 2 0 aprilie 1626 ; H .- 1835•
Observaţii & aşe zarea de pe p latoul pe oare se � lă Bise rica Popăuţi
. ( ctitoria lui ştefan cel Mare din anu l 1496) , � care a-au de scoperit
res turi de locuire atri ru ite se oe'XIV-XVI II, pare să se identifice cu
vatra ve chiului sat Popăuţi.- ·
DRH, A-Mold , v . xrx , p . 61 ; C e'C e'Giurescu, P . R. , p . 216 ; v e zi IV'e l . B.

1 395·.· POPEN I , sat , c omuna B:ree şti ( 1968 ) •·


Denum iri ve chi i Vale a Popii , Popeni-Vîrnav .
Menţiuni doc . a R. l772-1773 ; H. l835·
Observaţii & intinsa aş ezare aflată la nord-vest de sat ( punctul Coas­
ta Popenilor) , în· oare s-au � � sit fragmente oeramice atribuite a e o .
XVII , a r pute a reprezenta vat�a unui ve chi sat dispărut, poate chiar
a satului Popeni e' De asemene a l este ne cesar să menţionăm pe terit oriul
satu lui un loc ( podiş ) denumi� Seliştea - toponim care indioă existen­
ţa une i .a�e zări feudal e .

353
www.cimec.ro
Dmi triev , M. ·e . f . , I , p . 6 1 ; C . C . Giurescu , P . R . , p . 2 16 ; N.Fil ipe scu­
Dubău , DGJD , p . 27 5 , 3 08 şi 350; ve zi V . 3 . B.

396 . POPENI , sat, comuna George Ene s cu ( 19 68 ) .


Denum l ri v e chi t Popiani , Popovţi , Popeni- Başot ă .
Menţ iuni doc . t 11 mai 1479 ; H . l833 •
DIR, A-Mold , XV , v . ll , p . 9 ; Bă c i lă , H . M . , 1833 , p . l43 (men ţ i one ază
Popenii lui Virgo lici - ocolul C oşulei ) ; N . Fi l ipe s cu-Du bău , DGJD,
P o 275o

397 . POPOAIA , sat , c omuna Rip iceni ( 1968) .

398 . PRAJEN l , sat, comună ( 1968 ) .


Denum i ri v e chi ; Pre j eni , Pru j eni .
Mcnţ iuni doc . a apri lie 157 6 ; 16 sep tem brie 1 628 ( Se li ş te a Pră j ani ) ;
H . lB35 •
Obs e rv aţii t aşe zarea af lată în parte a de v e st a satu lui , in cure s-au
de sc operit f ragmente ceram i ce atri bu ite se c . XVI-XV Il , repre zint ă ,
credem , v atra unui v e chi sat dispărut , posi bil a satu lui Pr ă j eni .
DIR, A-Mold, XV I , v . ll l , p . 62 ; DRH , A-Mold , XIX, p . 588-59 0 ; c . o.
Giure s cu , P . R. , p . 236 1 ve zi XLVI . l . A .

399 • PRE LlPCA, sat desfiinţat , îng l o bat la s atul Sau ceniţa, comuna Văcu-
le şti ( 1968 ) .
Denumi ri ve c hi i Pri lipca, Pri lipca Tilimăne sii , Pri li pca Gheţes cului
(ultimele două cătune au format apoi ace laşi sat) .
Menţiuni doc . a au eust 1633 ( s e l i ş te ) ; H . l835 ·
DRH , A-Mold, v . XXI , p . 436 ; Bă cilă, H . M . , 183 3 , p . l43 ; C . C . Giure s cu ,
P. R. , p . 2 29 .

400.- PRISĂCANI , sat, c omuna N i colae Bălcescu ( 1968 ) .


Menţiuni doc . a 1 a pri l ie 157 6 ; H . lB35·
DIR, XVI , v . Il i , p . 62 1 C . C . Giu rescu, P. R. , p . 236.

401 . PRISTEŞTI , sat de sfiinţat, inglobat la satul Poiana, c omuna Brăeş t i


( 1968 ) .
Denum iri v e ch i a Pîrste şti , Prăste ş t i .
Menţ iuni dO C o l Ro l772-1773 i H. l835o
Dmitriev , M . e .f . , 1 , p . 60 ; C . C . Giure s cu , P. R. , p . 229 .

4 02 . PROORESUL, sat aparţinînd de oraşul Dorohoi ( 1':)68 ) .

403 . PRDrOPOPENI-DEAL, s at desf iinţnt , îng l o bu t la satu l I cuşeni , comuna


Vorona ( 1968 ) ; v e z i ş i f işa Prot opopeni-Vale .
Menţiune do c . a 3 0 apri l ie 1542 .
DI R, A-Mold, XVI , v . I , p . 406.

404. PRar OPOPEN I-VALE , sat desf iinţat , inglo bat la satu l I cuşeni , comuna
Vorona ( 1968 ) ; ve zi f i şa Protopopeni-De al .
Denum ire v e che a Poiana lu i Borş.
Năde jde-Ţi ţu , DGJB, p . 175 .

354
www.cimec.ro
4 (1.;'. PUSTOAIA sau PUSTAIA, sat desfJ.inţat inglobat la satul-comuna Virfu­

Oimpului ( 1968) .

4�. PUTREDA, cătun desfiinţat inglo bat la satul Progresul oare aparţine
de oraşul Doroho !·.,
·

407 e PUŢURENI , sat, comuna Ooţuşca ( 1968) :


Menţiuni doc . a 1435 ianuarie 1 - iulie i 17 iulie 1647 ( se lişte ) a
H. l835•
Observaţii • Costăche sou crede că satul e mai v e chi , poate chiar din
se c. XIV.
DRH 1 A-Mold, 1 ( 1384-1448) , p . lB8 1 Costăohescu, Doo.mold� in. st. M. , I ,
p �4lQ-411 1 Stoicesou , Re pert. bibl� Mold. , p e 684 ş i 693 1 C . C . Giurescu,
P. R.- , p . 229 .

400'.' RACOVIŢ, sat , comuna Pomirla (1968 ) a'


Denumire ve che a Raoovăţ-Palanca.

RAIU, cătu n desfi �Î at , aflat pe teritoriul actual al canunei suburbane


Ourteşti, m oipiul Botoşani (situat pe Piriul Broscăria1 in şe-
su l Unoanilor) .
Năde jde-Ţiţu , DGJB, p e l77 �

sat desfiinţat sau dispărut , situat pe partea dreaptă a


Başeului, probabil pe teritoriul actuale i comune Do­
biroeni'•
Năde jde-Ţiţu, DGJB, P •'l7 7 •

411� RICHI;I , sat , comună suburbană a municipiului Botoşanie


Denumiri ve chi i Răchiţi1e , Răchiţi-Popăuţi·•·
Menţiune doc .' a H.'l833•'
Băoi1ă, H.M. , 1833 , p. l44 1 Stoioesou, Repert . bibl . llo1d� , p . 697 (men­
ţionează biserica ca datind din anul 1801) .

412.- RXDAUŢI-PRUT, sat , comună ( 1968) '�·


Denum ire ve che a Rădăuţi , Rădouţi .
Menţiuni doo. a 2 0 decem brie 1437 1 H. l833 •
DRH, A-Mol � 1 1 ( 1384-1448 ) , p .-245-248 1 Oostăche scu , Doo .'lll o ld. in. Şt .·
M. , I, P •'54tl l Băoi1ă, H.M. , 1833, p .-143 (menţionează Rădăuţi1 ou OOaia) e'

413 � RADENI, sat, c anuna 1!'rumuşica ( 1968) .


Denumire ve che 1 Raiov ţii (?)'.-
Menţiuni doc .· a 5 ootom brie 1437 (?) 1 20 martie 1554 ( ? ) (Radovţii " ce
se cheamă acum Rădeni11 ) 1 Re'l772-1773 1 He l835·
Oostăohesou , Doo .mold. ine' şt.M. , I, P •'533-535 1 Dmitriev , Me e . f. , I, P •
56 1 c.·c. Giuresou, P. R. , p ;236e

414'• RIT�L, ·cătun desfiinţat , inglobat la satu l-comuna Corni'e'

415'• RluSENI , sat , comună (1968)·•


Denumiri vechi a Rav aş , Răusăni , Răuseani'.-

355
www.cimec.ro
Men ţ i un i d oc � a 12 m ai 1425 ( ? ) ; 14 de cem brie 1433 ( Răusănii pe Jâj âiaA
H . l833 ·
Obs e rv aţii a intinsa aş e z are af lată la nord-nord-vest de sat ( pun ctu l
La Od a i e ) , in care s-au găsit bogate re sturi de 1ocuire atri bu ite
s e c . XIV-XV Il l , re pre z in t ă , c�e dem , vatra ve chiulu i sat Rău se n i .
Costuch e s cu , Doc .mo1d . in . şt . M . , I , p . 17 7 ş i 373 ; Băc i l ă , H . M. , 1833 ,
p . l44 ; v e z i X�Il l . l . C .

416. RECEA-VERBIA , sat, comuna Cor1ăteni ( 1968 ) .


Denum i ri v e chi a Sal iceee ( ? ) , Ve rgh i i a , Ve rb i a, Ve rbova ( ? ) .
Menţiuni doc . a 2 0 de cem brie 1437 ( ? ) 1 5 m artie 1487 (Verbia pe Ji j ia) l
3 iunie 1519 ; 20 apri lie 1554 ( ? ) .
Observ c ţ i i a e st e foart e pos ibi l ca Si liş tea Verghia af lată la n ord­
v e s t de satu l Dimăche ni , în lunca Ji j iei ( lunea num ită şi azi Şe au 1
Verghi i ) , în care s-a gă sit u n material ceram i c feudal , s ă repre zinte
vatra ve chiului sat Ve rbia. De al tfe l , acest sat e ste am intit şi de
Miron C ostin c ind se referă la l o cu l bătăliei din 1600 intre Mihai
Viteazu l şi Ieremia Movilă.
Costăchc s cu , Doc . m o ld . în . şt . M. , I, P • 540-547 ; N. Filipe scu-Dubău , DGJD,
p . 3 1 0 ; v e zi XI1 . 2 . 0 .

417 . REDl U , sat , comuna Rădăuţ i-Prut ( 1968 ) .


Denumire ve che i Rediu Să răcenilor .
Menţiune Jo c . a H. l835 o
C . C . Giure s cu , P. R. , p . 229 ; DRH, A-Mold, v. l l , p . 88-89 1 vezi ş i lşno­
văţ .

4 18 . REDIU , sat , c omuna Răuseni ( 1968 ) .


Denum iri ve chi i Rediur11e , Rediu lui Buzilă.
Menţiuni doc . 1 R. l772-1773 1 H . l835·
Dmitriev l M . e . f . , I , p . 64 a C . C . Giure s cu , P. R. l p . 236 1 Năde jde-Tiţu ,
. DGJB, P • 79 (menvione nză. s atu l Rediu lui Bu zi ă) .

419 . R IP ICENI , s at , comună ( 1 968 ) .


Denum i ri v e chi i Re piteni , Răpi ceni 1 Re pioeni , Ripi oenii -N oi , Ripi oeni­
Fabr i o ă .

Menţiuni do o . 1 28 iulie 1569 ; H. l835 •


Observa ţii l s e pare că satu l e mai v e chi, e l existind şi in a e c . xv .
Inte resant e ste c u documentul din 1569 menţione ază a " • • • unde e s te
Făntă.na Tudcovţii pe Prut o i s-au chem at Re piteni • • • " arătindu-se că
satul a f os t a l l ui Pătraş dat ace s tu ia d e lliaş v odă ( 1435-144 2 ) • • "
" ci-au avu t strem oşu1 lor Pătraş di le străm oşul nostru Ilii v odă • • • " .
· De al tfe l , nu este ex clus c a aşe zarea situată la n ord de sat ( la c on­
f luenţa Volovăţului cu Prutu l ) , in pu nctu l Ie. Izv or , să re pre zinte
prin re lativ bogate le sale resturi de l oouire atri bu ite se c . XIV-XV l l i ,
vatra unui v e chi sat disp ărut , f oarte posi bi l chiar a satului Ripice-:
ni , menţionat în documente . Aceas t ă aşe zare se int inde şi pe versan­
tu 1 st ing a l viroage! Ste rleu ca, unde re cent s-au de s c operit urme de
locu ire din se c . XV-XVIl . In punctul La I zv or , s- au găs i t şi une le
fragmente ceram i ce atri buite cu oare cari re ze rv e se c . XIII . Tot in
apropie re de satul Ripiceni , m ai ex act la v e o t de acesta, in punctul
La Odăi P. s-au desc operit resturi de locu ire atri bu ite s e c . XV Il l .
Aceast'a aşe zare ar put e a repre zenta, de asemene a, vatra unui v e chi
sat dispă ru t .
D IR, A-Mold, XVI, v. Il , p . 20b-� Ol ; C . C . Giurescu , P . R. , p . 2 29 1 ve zi
XLIX. l . J t LXIX. l . R. şi XXXV I . 2 . D .

356
www.cimec.ro
420. RIPIOENII-VECHI 1 sat, comuna Ri pi ceni ( 1968 ) 1 dispărut in 1976 prin
crearea lacului de a�1mu lare al nodului hidroteh­
nic Stinca-Costeşti a vezi şi fişa Ripiceni•

421 .- RÎNG".tii iEŞTI, sat , c omuna Santa Mare ( 1968 ) .


Denum i ri v e chi a Răghile ş ti , Rănghile şti , Renghileşti 1 Ringh1le şti •
Menţ iuni doc . t · ianuarie-august 1582 ( silişte f ostă domnească) 1 H.
1835 ·'
Observ aţii & ce le t rei aşe zări apropiate af late la est-sud-e st şi sud�
sud-est de sat ( puncte le Durduca, Pe Deal la Dlirduca şi Ţarina de
Jos ) re pre zintă, c rede m , vatra ve chiu lui sat Ringhile şti. In t oate
aceste puncte a-au de sc operit re sturi de locuire ( indeose bi cerami­
că) atri ru ite se c.·xv-XVI II. Pe terit oriul satu lui s int semnalate şi
curţ i ve chi boie re şti .
DIR, A-Mold , XVI , v . III , p . l8 Q-18 l t Costăoheaou, m s . A-2 ooo-xrv r.
1054 1 C .. O . Giurea cu , P . R. , p . 24 l t I . Caproau , A.Pri co p , Cerce t ăr1 Is­
tor1ce 1 III (S.N. ) , 19?2, p . 3 15-327 1 Stoiceacu , Re pe rt• bi bl�Molde 1
P • 7 1Q-'/ ll şi P • 736 1 vezi LII . ? . O . , ? . D. , ? . E .

422• RÎNGHI IEŞTI-DEAL, s at , comuna Santa Mare · ( 1968 ) a vezi şi fişa Ringhi­
leşti e'
Denumiri ve chi t Fotin Ene s cu , Ringhile şt i-OOaia•

423 e' RÎŞOA, sat , comuna Ripioeni ( 1968 ) 1 dispărut in anul 1976 prin crea­
rea lacu lui de acumulare al nodului hidrotehnic Stinca­
·

Ooste şti e'


Denum ire ve che a Ri j ca, Iehne şt ii-Rişcăi .­
Menţiuni doc . a H . l833 J H. l835·
Observaţ ii t in aş e zarea aflată la sud-est de sat ( punctul Vale a Odăii
sau Vale a Magaziei ) , a-au găsi t f ragmente ceramice atribuite sec .·
XIV-XV şi une le , se pare , ant eri oare se c. xrv. Nu putem pre ciza dacă
e ste vorba de vatra unui vechi sat dispărut sau chiar de vatra ve­
chiului sat Odaia-Rişoa, consemnat in harta din 1833•
Băoilă1 H . M . , 183 3 , p . l44 J O . C . Giure sou, P. R. , p. 229 1 Frunzescu�
DTSR1 p . 26 l t ve zi XLIX. ? . A.-

424� ROGOJEŞTI, sat , c omuna Mihăi1eni ( 1968) �


Denumire ve oh� 1 Rugăşe şti t Rogoşe şti•
Menţiuni doc • • 18 aprilie 1397 1 18 fe bruarie 1633 •
DRH A-Mold 1 I ( 1384-1448 ) 1 p e'7 1 Costăchesou , Doc.mold. in. şt . v. , I,
__
1
P •'2'j8-3 02 t DRH, A-Mold, v . xx.I, P • 3'7 1 •

425 . ROMA, sat , comună ( 1968 ) .


. .

Format din aate l e t Roma de Jos şi Roma de Sus ( in pre zent cartiere
ale satului · Roma) .

426•· RCUÂNEŞTI 1 s at , comună ( 1968) .­


Denumire ve che 1 Ostopoeni-Române ştie'
Năde jde-Ţiţu , DGJB, P • 79 şi p . l64.

42'7 .- RCNÂNEŞT I-VAIE, sat , comuna Române şti ( 1968 ) .


Denum ire ve che 1 Româneştii-Bobu leşti .­
Venţiuni doo . a 29 fe bruarie 1548 1 H. l835.
DIR, A-Mold, XVI , v . I , P • 555-556 1 O . C . Giure s cu , P . R. , p . 241'.

35'7
www.cimec.ro
428 t.· ROŞIIACI, sat ·disp�rut , neidentif icat, aflat pe Sire t , probabil pe te-
rit oriul actualei comune Mihăileni'e
Menţiune doc. a ? iulie 14�0.
DRH, A-Mold1 I ( 1384-1448 ) 1 p . l46-14? .

429._ R OŞIORI, sat com p onent al comune i suburbane � chiţi , municipiul Boto-
şani (1 968 ) .
Denumire veche a Ruşi (? ) .
Menţiune doc . 1 Re' l??2-l??� ( ? ) .
.
Observ aţii & nu putem pre ci za dac� satul Roşiori ( oom . Răchiţi) este
unul şi acelaşi ou c e l menţionat in documentul din 11 octombrie 14?�,
sau e ste vorba de un alt sat cu acelaşi nume .· De altfe l, in ace st do­
oument, un sat Roşiori este int�rit de c�tre Stefan ce l Mare _ lui Fedor
Perianul impreună cu o prisacă pe Piriul Ripicenilor.
I e·Bogdan, Doc. lui şt. M. , I, p .'l85-186 1 O oAtăohesou , Doc.mold . in . şt .
M. , I , P • 5�4 1 Dmitriev , M. e .f. , I , p. l��-.

430'• RUNOU-ODAEI, cătun desfiinţat, inglobat la oraşul Darabani,


N.Filipescu-Dub�u, DGJD, p . 298 .

431�· RUŞI, cătun desfiinţat , inglobat la satul-comuna Tudora.


Menţiuni doc . l �1 iulie 146� (se int�reso portarului Arbore cele doul
sate apropiate Vorona şi Ruşi) 1 1615-1619 .-
0ostăchesou, Doc.mold. in.'SteM.- , I , P •'37 0 1 DIR, A-Mold , XVII , v. IV, p ;
15 1 Stoicesru , Repert. bibl . Mold. , P • 732 •·

432·• SADOVENI, sat, c omuna Manoleasa ( 1968 ) .


Denumire ve che 1 Stroici , Volovăţ-Stroici'e'
NeFilipe scu-Dubău, DGJD, p . 246 1 Frunzescu, DTSR, P• 530i

433 •' SANTA MARE, sat , c omună ( 1968) .·


Năde jde-Tiţu t DGJB, p .'115 (autorii cred că sa _ _ � l .ar fi :e·ost intiin:ţ.at
in- anul 18?9 J •. _ .
. _ . .. . . . . ·
.
.
. ..
..
. - ... ·.
. . .
·- ·,
.

. ' �- ·:.-
. .; : .

.
.
.� '
.

_: ...
·.
--
· -.
· -· .
..
::- - �

435 • BARAFINEŞTI, sat, comuna Oorni (1968 ) .


Denumiri vechi 1 Sorooinouţi, Sărăcinouţi (? ) , Sărăcineşti (?) , Sere.­
fineşti.
· Jienţiuni doc e' l 10 de cembrie 1516 1 H. l835 •'
DIR, A-Mold, XVI , v . I, p. l05 1 O . O .'Giures ou , P . R. , pe'2?3 .-

436i BATU. MARE , sat dispărut , aflat pe teritoriul actualei comune Virfu
Cimpului.
N.Filipe scu-Dubău, DGJD, p . 204.

437 • BATU N0U, c�tun desfiinţat , inglobat la satul - comuna Albe şt i .

4�8 . SATU NOU, cătun desfiinţat, inglobat la satul Horodiştea, comuna Păl­
tiniş.·

www.cimec.ro
4-'9'e' SATU NOU, sat ·desfiinţat , inglobat la oraşul Săveni'•

440; SAUCENIŢA, sat , c omuna Văcule şti ( 1968) .


Menţiuni doo . 1 4 o c t ombrie 17591 H e' l8-'5•
N� Iorga, Studii ş i documente re lative la Istoria Românilor, v . v , P•
536 ; c .- c . Giure s cu , P . R. , P •'229 .

44l'e· SĂRATA, sat , c omuna Mihălăşeni ( 1':;'68) .·


Dexrumiri ve chi 1 Jărdeni , J.ărdianii , Jăverten:i, Jovirtenia'.
Menţ iuni doc.· l 14 august 14-'2 1 He'l8-'-'•
DIR 1 A-Mold , XIV-XV, v . I , P • 99 1 Băci lă1 H.M .- , 18-'-' • p . l4-' ( Jeverteni­
oaolul Başăului) l Frunze scu i DTSR, p e' 251 1 DRH, A-Mold, I (l-'84-1448) 1
p . l6-' (autorii cred că s atu Jerdeni ar fi f ost inclus la satul Săra­
ta-Basarab , comuna Hăne şti) .

442.- SĂRATA, sat , comuna R om âne şti ( 1968 ) �·

44-'• SĂRATA-BASARAB, s at , comuna Hăne şti ( 1968) .

444; SĂRATA-DRĂGUŞENI , sat , c omuna Drăgu şeni (1968)e'


Denumire ve che a Sărata-Gre acă.

445•' SĂVENI , oraş ( 1968 ) .-


Menţ iuni doc . 1 11 apri lie 1546 1 H.'l8-'5e'
Observaţii z s atul, devenit apoi t irg , p are s ă fie mai ve chi.' Sînt men­
tionata pentru se c . XV o biserică dispărută şi trei lespe zi funerare ou
inscriptii slavone ( ? ) .
DIR, A-Mold , XVI , v . I1 p e'457 1 Ce'Ce'Giurescu, Pe' R . , p e'229 1 Stoices
- �
Re pert . bib l . Mold . , P •'/451 N.'Zaharia, M.Petresou-Dmbcviţa şi Em . a-
ria, Aşe zări • • • , p . 261-26_, .. .

446� SCHIT-ORĂŞENI, sat, c omuna Criste şti (1968) -.·


Denumire ve che a Oroşenii-Cristeştie'
Menţiuni doc. a He'l8-'-' ' H. l8-'5•
Băcilă, H . M.- , 18-'-' • p . l44 1 C . C . Giuresau , P.·R. , p e'216 a Nlide j de- Ti t u 1
DGJB, p .'l40 şi 190 ( autorii afiNă că s chitul a fost desf iinţat; 1n
anul 1864) 1 Stoicescu, Repert e' bibl e'Mold . , p . 617-6lB (S.chi tul a f o st
c onstru it de poste lnicul Iordache Cristesou la 1762) •·

44'7• SCHITU BALŞ, c ătun de sfiinţat , aflat pe terit oriul actual al ocaunei:
·
Frumuşioae'
Denumire v e che a Schitu De nlu Balş .
Menţiune doc . a H.l8-'-'•
Oe'C. Giure s cu , P. R. , p e2-'6•

448 .- SCHITU COZANCEA, sat desfiinţat , inglobat la satul-comuna Truşeşti


(1968).
Denumiri ve chi a Cozanoiu , Căzanaiul.-
Menţiuni doc . 1 5 aprilie 1598 1 2 0 martie 1600.-
DIR, A-Mold, XVI, v . IV, p . 201 ş i 2801 Năde jde-Ţiţu , DGJBl pe'93 (dupl
au tori biserica . a fost zidit ă in anul 17-'2 de către Va�Ji e Balş) '.'

www.cimec.ro
449·.· SCUTARI , sat , comuna Mileanca ( 1968 ) .

450.' SELIŞTEA, s at , comuna Mileanca ( 1968) �·


Observ aţii a aşe zare a din punc tul denumit şi azi La Se liştea ( zia şi
La Eleşteu) , situată la sud de sat , in care s-au găsit re sturi de
locuire atr� bu ite se c . XV şi XVI reprezintă, credem , vatra unui ve chi
sat , dispuru t , poate chiar a satului Selişte a ; v e zi XL. 4. Be'

SELIŞTEA CĂWGĂREASCĂ1 sat dispărut , neidentificat, aflat pe valea


Cobîlei , probabil pe teritorinl actu ale i co­
mune Şendriceni.
NeFilipescu-Dubău , DGJD , p e 3 00 .

452 e· SELIŞTEA SLĂVITENILOR sau SLĂ.VILENl iDR, sat dispăru t , aflat p e t eri-
toriul actual al comunei Coţuşca.-
Obse rv aţii & aşe zare a din punctu l denumit în Faţa Satului-La Moară
( zi a şi Dealu Livezii s au La Live zi) , aflată la vest de satul Ghire­
ni , în care s-au găsi t fragm ente ceramice atribuite s e c .'XIV-XVII !
pare a re p re ze nta vatra ve chiului sat menţionat de Qiobe scu , snb ae:
num ire a de Seliştea Slăv itenilor. De altf el pe teritoriul satului
Ghireni e ste menţionat şi un iaz numit Iazu! Slăvilenilor - hidro­
nim care tre buie pua în legătură cu ace 1:1t sat dispăru t ; ve zi XIV.-
5 e K.

453 � SE LI ŞTEA LUI ZÎRNĂ, sat dispăru t , aflat pe teritoriul actual al co­
munei Văcu le ş t i .
Menţiuni doc . a 1 4 aprilie 14 15 1 29 noiembrie 1443 1 15 noiembrie 1499 .
Observaţii & Costăche scu dă ca ne sigură data de 1415 , care ar putea
f i ş i 1418 sau 1419 • In re zumatul ace s tu i urie se v orbeşte de sate le
Văculinţi şi "un<ie Zârnă şi-a făcut selişte sub pădu re " . Ultima men­
ţiune docum entară de care dispunem este cea din 1499 ("Se liştea unde
a şe zut Zârnă" ) . De altf e l , la nord de satul Văcu le şt i , există şi azi
o vale numită Valea Zârnă , iar în apropierea ei (mai exact la sud
de această v ale ) , un deal denumi t Dealul Sălişte i . Pe acest platou,
s-a descope rit o înti nsă aş ezare feudală , aparţinînd , pe baza mate­
rialului ceramic , se c . XV-XV I. Ea re pre zint ă , ţinînd seama de cele
două t oponime , vatra satu lu i , cunoscut din documente le menţionate ,
sub num ele de Se liştea la Zârnăe' Costăchesou crede că satul a exis­
tat şi în s e o . XIV.
Costăchesm1 , Doc .m old . în . Şt . M . , I1 p . ll9-121 ; idem 1 I I , p . l87-19 4a
I . Bogdan , Doc . lui şt . M . , 11 , p .- 142-143 1 vezi LXIV, J. . D. şi harta
Văculeş tie' .

454. SERAFINEŞTI , sat d is păru t , neidentif icat aflat probabil pe te ritoriul


actual al comunei Mihălăşeni •
· Năde jde-Ţiţu , DGJB, p . l53 •

45511 SILICICANI sau SE LICICANI , sat dispăru t , neidentificat , af lat pe Pi­


rîul Cozance a ( in zona cuprinsă între satu l Şoldăneşti şi
Se liştea-Cerne şti) e
Menţiuni doo . a 16 m artie 1529 ( Se licicani pe Cozanoea) a 2 0 t a bru arie
158 1 .-
DIR, A-Mold , XVI , v . I , p . 3 06 1 Costăche s cu , m s . A•2ooo-xrv, f . lQ54.

456e' SI LIŞCAN I , sat, comuna Gorbăne şti ( 1968 ) .


DenUJJi i re v e che 1 He lişcani .

360
www.cimec.ro
Menţiuni d o c . a R. l77 2-1774 1 H. l833 ·
Observaţ i i a intinsa aşe zare din vatra satului ( punctul denumit La
Iristoaia) , in care s-au descoperit resturi de locu ire ( îndeose bi
ceramică) atribuit e sec . XV-IVI , repre zintă, credem , vatra v echiului
sat Silişcani . De �ltf e l , ceramică datată in se o . XVII-XVIll a f ost
găsită şi pe platoul din marginea estică a satului, în punctu l La
Cimitir.
Dmitriev , M. e . f . , 11 p . 80 şi p . 524 ; Băoi lă, H.M. , 1833 1 p . l44 a vezi
XXVI I 1 5 . B. ş i 5 . C .

457 • SILIŞTEA, sat component a l comunei suburbane Stăuceni 1 municipiul Bo-


t oş ani ( 1968 ) .
Denum ire v e che a Seliştea Bumara ( ? ) .
Menţiune doc . a H. l835 •
C . C . Giure s cu , P. R. , p . 2 16.

458 . SILIŞTEA, sat desfiinţat , inglobat la satu l Cerne ş t i 1 comuna Todireni


( 1968 ) .
Observaţii • intinsa aşezare , af lată in vatra actualului sat, in oare
s-au descoperi t fragmente ceram i ce atri bu it e sec . xv, rep re z intă , se
pare , va.tra unui vechi s at dispărut , poate chiar a v e chiului sat Si ­
liştea. De atlf e l 1 resturi de locuire 1 aparţinînd e pocii fuedale ,
s- au găsit şi in alte puncte (Dealul Curţii , tutăria lui D . Neamţu şi
Borcila) din apropie rea acestei aşe zări ; v ezi LDC. 2.· B. , 2 .·c. 1 2eD. ,
2.Ee

459 • SINĂUŢII DE JOS, sat desf iinţat, inglobat la satul-comuna Mihăileni


( 1968 ) .
Denumiri v e chi i Sănăuţi , Sineuţi .
Menţiuni doc . a 2 martie 1633 1 H. l835e
DRH, A-Mold 1 v .XXI , P • 385 1 C . C . Giurescu , P. R. , p . 229.

460. SINEŞTI, sat dispărut neidentifi cat , afl at pe v al e a Siretului , pro-


babil pe terl toriul actualei comune Vorona.
Menţiuni doc . a 16 noiembrie 1433 �Sine ştii lingă Vere şoead} J 3 0 ia­
nuarie 1518.
Observ aţii a Costăchesou m enţione ază că pe dosul uricului se află ur­
mătoarea insemnare a" Joldeşt ii şi Sine ştii lîngă Giurge şi Glodeaniţ
De ci satu l Sineşti se află lingă satul lui Giurgiu Vereşceao (in pre­
zent satu l Vercioani , com . Liteni - jud. Suoeava) .
Costăchesou, Doc . m old . in . şt . M. , 1 1 P • 594-596 1 DIR, A-Mold, XVI, v . I ,
p e l2 0 şi 5 5 0•

461. SÎRBI , s at , comuna Vlăsineşti (1968) .


Denumire ve che a Sirba.
Menţiuni doc . a 3 se ptem brie lbCB I H. l835•
DIR, A-Mold 1 XVI1 1 v . I , p . ll5 1 C . C . Giures cu , ·P. R. , p . 229.

462'• SLOBOZIA, sat , comuna Broscăuţi (1968) e'


Denumiri· vechi a Slo bo zia-Moscalului1 Caoaina, Slobozia-Corlăteni.
Menţiuno doo . a H . l835 ·
C e O . Giurescu , P. R. , p . 229 1 N.Filipes cu-Dubău , DGJD, p . 3 18 1 Frun�eaou,
DTSR, P • '•36.

361
www.cimec.ro
463'• SIDBOZIA, sat de sfiinţat, inglo bat la satu l-comuna Cordlireni ( 1968) •'
DenUlll i re ve che t Blobozia-Vornioenie'

464'e' BIJ?BOZIA, sat , comuna Pliltiniş ( 1968 ) e'

465 •· SIDBOZIA, sat dispărut , neidentificat, af lat pe Prut (lingli satul Ieh-
ne ş'ti ) , probabil pe teritoriul actual al c omunei Ripi ceni .
Menţiuni doc . a 24 ianuari e 16101 H. l7 16 .
Obse rvaţii t in documentul din 1610 s e f a ce precizarea eli satul se
afla pe malul drept al Prutului, ling&. Iehneşti ( " .· • •· o selişte anume
Slo bozia pe Prut intre • • • Lihăne şti care este in ţinutul Dorohoiu­
lui " ) •· Pe harta lui Cantemir din 17161 ace st sat este localizat pe
partea stingă a Başeu1ui, spre v irsare a acestuia in Prut , la nord­
nord-vest de tirgu l Ştefăne şti.
DIR , A-.Mold , XVII , v . Il , p .'275 1 Cantemir, De Me'-Hi 17 16.

466• SIDBOZIA-AVRĂMEŞTI , sat desfiinţat , inglobat la satul Slobozia-Hăneşti,


comuna Hăne şti ( 1968 ) .

467'e' SLOBOZIA-BIVOL, sat desf iinţat, inglobat la satu l Slobozia, comuna Pll­
tiniş ( 1968 ) .

468 e' SIDBOZIA-H)NEŞTI, sat , comuna Băne şt i ( 1968 ) .

469 . SLOBOZIA IlJI IlJPAŞCU , sat dispărut s eu şi-a s chimbat nume le , neidenti­
ficat , aflat , se pare , in apropi ere de oraşul
Bot oşani e'
Menţiune doc . a R. l?72-1773•
Dmitriev , M . e . f . , I, p . l35 ·

47 0. SLOBOZIA-MOSCOVICI , sat desf iinţat , inglobat la satul Negre şt!, comuna


Mihălăşeni .

47l e' BLOBOZIA-SI LIŞCANI , sat , .comuna Mihălăşeni ( 1968 ) .


Denumiri v e chi a Sihle ( ? ) t Selicicani , Odaia-Silişcani , Slobozia Veche ,
Silişcanii lui Me lusta ( ? J , Si lişcani-Răzeşi .
Menţiuni doc . a 11 augu st 1436 ( ? ) ( Iv aşco de la Sihle) l 7 mai 1546 (Se­
licicani pe Baş eu) l He l835 •
DRH , A-Mold , I ( 1384-1448) , p . 222-223 a DIR, A-Mold , XVI, v . I , p . 492 1
C . C . Giuresou, P . R. , p . 241 1 Frunze scu, DTSR, p . 436e

4?2 . SDOBOZIA-VLXDENI, sat dispărut , neident ifi cat , aflat , se pare , pe va­
lea Siretului, probabil pe te ritoriul actual al comu­
nei Vlădeni .
Menţiune doo . a R. l?7 2-17 7 3 •
Dmitriev , M . e . f . , I, p . 137 .

473• SMÎRDAN, sat , comuna Suharău ( 1968 ) .

474. SOCRUJENI , sat , comuna Gorbăne şti ( 1968 ) .


Denumire ve che a Socru j uni .
Menţiuni doc . a 1 0 fe bruarie 1615 a H. l835·
DIR, A-Mold, XVII , v . II l , p . l92 1 C . C . Giures cu, P.R. , p . 2 16 e
362
www.cimec.ro
4?5 .t SOROCENI , sat·, o anuna Unţeni ( 1968) .
Denum iri v e chi i Urioen i , Uriceni-Sorooeni , Uriceni-Here s ou .­
Me nţiuni doc. t: 5 apri lie 1628 1 H e l835•
DRH, A-Mold , v .�rx , p . 46l ş C . C . Giurescu, P. R. , p . 216 1 Năde jde-Ţiţu ,
DGJB, p . l98 şi 2 28 .

4? 6. STAHNA , cătun Aesfi in ţat , înglobat l a satul-comuna Nic olae Bălcescu .


Năde jde-Ţiţu ; · DGJB, p . 227 .

47 7 • STAROŞI I.IfA, sat .desfiinţat , îngl o bat la satul Socruj eni , comuna Gor­
băne � ti . Satu l Staroşilţa e ra f ormat din cătune le : Staro­
şi lţ a-Radu şi Staroşi lţa-Stavri) �
Denumiri v ech i & Starose liţi , Starose lţii.
Menţ iuni doc . a 8 apri l ie l528 J H. l835•
DIR, A-Mold , XVI, v . Il , p . 294-295 1 C . C . Giurea cu , P. R. , p . 216e

4?8 • STĂNEŞTI , sat desfiinţa t, înglobat la satul Zlă tunoaia, comuna lunea
( 1968 ) .
Menţiuni doo. a 18 apri lie 158 1 1 H . l835 ·
DIR, XVI , v . ll i , p . l55 1 C . C . Giure s cu , P . R. , p .-236.

479 • STĂUCENI , sat, c omună suburbană , municipiul Botoşani ( 1968 ) .


Menţ iuni doo . a H . l7 16 1 R. l772-1773 1 H. l835 ·
Cantemir, D . M . -H. a Dmitrie v , M. e . f . , I , p . l33 1 O . C . Giuresou , P. R. ,
p . 216 ..

480e' STlVOEANI sau STĂUCEANI, sat dis părut , neidentificat, af lat , se pare ,
pe teri toriul actu al al c omunei Vor.niceni .
Menţiuni doo. a 28 decem brie 1428 a 25 aprilie 1475 �'.Dvorn1oeanii su b
� bre v�J. l:naltă şi Stăv ceanii şi Glode ani "); 1742 . .
Obse rv aţii l Costăche s cu crede că la 1742 ce le trei sate am intite tn
documentu l din 1475 formau un sinbrur sat num it Vorniceni .· • 1

O ostăchescu , Doc . mo ld . in . Şt . M. , I , p . 235-236 1 I . Bogdan, Doo . lui şt.


M. , I , p . 2 03-2 05 şi 438 -44 1 .

1
48 1 . STICLlRIA, sat desf i inţat , \ ing l o bat la satu l- comuna HJU muşioa.

482 . STÎNCA, sat, comuna Ge orge Ene s cu ( 1968 ) .

483•' ·STÎNCA, sat , comuna Ştefăneşti ( 1968 ) .


Denumi ri v e chi a St inca lui Bal ş , Stinc a lui Paladi ( 811 b e le cătune au
format apoi ace l aş i sat ) .
Menţiuni doc . a H . l833 1 H . l835.
Bă oilă, H . M. , 1833 , p . l44 ( St inca lu i Balş şi St inca lui Paladi - oco­
lul Ştefăn e şt i ) l C . C. Giure scu , P. R. , p . 241 .

484e ST!NCEŞTI , sat , comuna Mihai Eminescu ( 1968 ) .


Denumire v e che i St ănce ş ti �
Menţiuni doc . a 3 0 iunie 1605 ·- 14 se ptem brie 1607 1 H. lB33•
Observ aţii l în vatrr actu alului sat J ca ş i pe t e renurile din apropie­
rea satu lui (de la nord , nord-e s t , e s t , vest şi nord-ve st ) , s-au iden­
tificat mai multe puncte apa rţin înd une ia sau mai multor aş e zări din

3 3
6
www.cimec.ro
care a-au cu le s fragmente oeramice atri bu ite sao.XIV-XVII I . Este
f oa r te posibi l ca s ă av em de a f ace cu vatra unuia sau a m ai mu ltor
sate , dispărut e , printre care şi a ve chiului sat St inoeş ti . -

DIR, A-Mold, XVI I , v . I I , P • 5 1 1 Băcilă , H.M. , 1833, p . l44 1 v e zi


XXXVIl , 10. Bt O , D, E , F, H, J•

48 5 : STOLNICEN I 1 sat, comuna Răuseni ( 1968 ) e


Denum i re v e che a Stolnioi.
Menţ iune doo. t 3 0 iunie 1660s H. l835 •
G. Ghibăne eou, Ispisoaoe şi Zapiee , v . II I , p ell , p e ? 3 1 CeC. Giuresou ,
P. R. , p . 241.

'-k�6.' STOREŞT I , sat , c omuna FlUm uşioa ( 1968 ) .


Denumire v e che a Storeţel .
Menţ iuni d oo . a 6 mai 1609 1 H. l835 •
DI R , A-Mold 1 XV ll , v . I I , p . 21o-2 1 1 1 o.·o. Giurescu , P.-R. , p e 236e

48?'iJ STRAC OIIA 1 sat desf i in ţ at , ing lobat la satul-comuna Şendri oeni ( 1968) e'
Denum iri ve c hi 1 Strahov a , Straohina e
Menţiuni doo .· a H. l?83 1 H.- 1833·
Bawr, C eM. , 1?83 1 Stoicescu , Re pert . bi bl . Mold . 1 P • 78 1 (r.:"!nţionead
bise rica de lemn ca dat ind din 1 79 5 ) 1 Băcil!1 H . M. , 1833, p. l43
( Tre stiana cu Strahova) .-

488 . STRAHOTIN, sat , comuna Dingeni ( 1968 ) . Satu l Strahotin este f ormat
din cătune le a Strahot inul Ve chi şi Strahot inu l Nou .·
Menţiuni doo . t 12 m artie 1399 - 11 fe bruarie 14001 17 m artie 1562 t
·
H e' 1833 e'
Observ aţii a prin uricul datat la circa 1400, Iuga v oe v od dăruie şte
boie rulu i Braea un loo la Strah ot in e Nu est e ex clus ca satul să fie
mai v e c hi , e l e x istind poate in a doua jumătate a se o.XIV. Interesant
e ste de re levat că in harta din 1833 acest sat este menţionat sub de­
num ire a do Odaia Strahotin şi nu de Strahotin.'
Coatăoh a s cu , Doc . m old . ineŞt . M. , I 1 p e 26-29 a DI R, A-Mold , XVI , v . ll ,
i? e l59-160 J Băoi lă, H.M. , 1833 1 p . l44 .

489 � STRĂTENI , sat , comuna Dersca ( 19 68 ) .


Denum i ri v e ohi a St re ten i 1 Ruşii-Străteni �·
Menţiune doc . : H. l835 •
C. O e'G1ure scu1 PeR. , p . 229 e

490.; STROIEŞTI , sat, comuna lune a ( 1968 ) e


Denumi re ve che 1 Pan ţ iri e '

Menţiuni doc . a 5 martie 1438 ( " • • • un sat la Sitna anume sat11l Dia­
ou lu;l., mai su s de Stroiae • • " l de ci e v Orba d e s atu l lui Stroe pe Sit­
·

na, cunos cut 1n documentu l din 18 aprilie 1576 sub denumire a de


Stroie şti) l H. l835 ·
Coatăchesou , Doc .mo1d . in . şt . M. , II, p . l4- 18 a DIR, A-Mold 1 XVI , v . ll i ,
p . 66-67· a C . C . Giure scu , P. R. , p .'236 1 Năde j de -Ţi ţu l DGJB1 p . 2 0} .

491 .' sUH.ARlu, sat , comună ( 1968 ) •


Menţiuni doo . a R. l7?2-1?7 4 1 H . l835 ·

364
www.cimec.ro
Dmitrie v , M. e . f . , I , P • 75 ş i p . 494 1 C . C . Giures ou , P.R. , p . 229 .

492';· SULlŢA , s at, comună ( 1968 ) .


�enumire ve che c SUliţa-t i rg .
Menţiune doo .- 1 H. l8 35 •
C .'C eGiure scu, P.- R. , p . 216 1 St oicesou Re p ert â bi b l . Mo1d . 1 p .-819-820
(menţione ază bise rica ca datind din i 826) i

493 .' SULIŢOAIA, sat desfiinţat , inglobat la �atu l-coniuna Suliţa ( 1968) .'
Menţiune do o . H.'l83 3.
t

Băoilă, H.M. , 183 3 1 p . l45 e

494•' ŞENDRENI 1 sat , comuna Frumuşica ( 1968 ) .

495 • ŞENDRICENI , s at , comună ( 1968 ) . Satu l e format din cătune le l Şendri-


cenii de Sus şi Şendrioe nii de Jos ..
Denum iri ve chi 1 Şendreioeani, Şendraşeni Şăndricenii lui Gheorghie ,
Şă.ndricenii Banului Ghe rghe lu , Şendrj.cenl i lui Ce rche z , Sănd ricenii
de Sus, Şăndricenii de Gios ( aceste cătune eu form at apoi acelaşi
sat ) . .
Menţiuni do c. t 12 iunie 1611 ( se lişte domneas că) 1 H.- 1835 •
DIR, A-Mold1 XVI I , v . II I , p e l9-201 O . O . Giure s ou , PeR. , p e 229 t :Prun­
ze sou, DTSR, p . 43 0.

496e' ŞE RBlNE ŞT I, sat dispăru t (se lişte ) , neidentifi cat , af lat pe Orasna­
leuca ( lingă satul Crasnaleuoa) , pe teritoriul actualei
comune Coţuşca.
Menţiune doc . e 4 mai 1444 ( Be liştea Se rbăne şt i pe Orasna.leuoa) e'
DRH, .A.-Mold, I ( 1384-1448) 1 p i35 �35l e'

49? . ŞERBXNEŞTI, s at dispărut seu şi-a s ch imbat numele , neidentifi cat,


af lat pe Ji j !a , probabil pe teritoriu l actual al comunei
Albeşti •
Menţiune doc e l 20 aprilie 161? .
DIR, .A.-Mold 1 XV ll 1 v . IV, p . l47-148.·

498 • ŞERPENIŢA, sat, comuna Manoleasa ( 196� ) .-


Denumiri ve chi 1 Şipinţi , OO.aia Şerpiniţa, Şerpineţ'•
Menţiuni doc . 1 15 fe bru arie 1721 1 Ue l835•
G.' Ghi băne scu , Burete şi I zvoade , VII p . 269 1 BăciU.1 H.M. , 18331
p . 143 1 c . O . G1uresou , P. R. , p . 229 1 Sto l cesou , Repert.'bible'Mold, pe'834.

499 e ŞIP<JrENI , sat de sf iinţat , inglobat la !latul Dumeni, comuna Ge orge


Enescu ( 1968) .
Denumire ve che i Săpoteni .-
Menţiuni doc . a 2 iulie 1546 1 H. l835·
DIR, A�Mo1d1 XVI, v . I , p e 542-543 1 O . C . Giuresou , P. R. , p . 216ă

500e' ŞOLDINEŞTI, sat , comuna SUliţa ( 1968 ) .


Denumire ve che 1 Tamărtăşani.-

365
www.cimec.ro
Menţiuni doc ;, 1 6 apri lie 1603 ( satu l Şoldăneşti "unde a fost Tămăr­
tăşanii"'J ; H . l835•
Observ aţii a din documentul datat la 1603 re ie s e că satu l Tămărtăşani
e ste m ai ve chi , de ci c e l puţin din se c. XVI .·
D�R, A-Mold , XVII , v . l , p . 82 1 C . C . Giure s cu , P . R. , p . 216.

5 01 . fjTEFANEŞTI , s at , comună ( 1968 ) e'


Denumire v e che a Ştefăne ş ti-t irg.
Menţiuni doo. a 10 iuli.e 150) ( t îrgul prădat . de _poloni) 1 H .- 1835 ·
Observaţii a aşe zările aflat at i t in margine a de nord t nord-n ord-e st
şi sud-e st a t irgului ( puncte le La Burci , La Stircea) cît şi in va­
t ra actuală a aceluiaşi t irg , in oare s-au de scoperit re sturi de l o­
cuire atribuite se c . XV-XVI II 1 re pre zintă credem ! vatra ve chiului
t îrg Ştefăne ş ti .' Dacă în anu l 15 0) tîrgui e ra pradat d e Poloni, atunci
aceas tă dată ne îndre ptăţeşte să dăm satului sau tir� t lui o ve chime
mai mare , cel pu ţin cu c i te va de cenii, aşa cum de altf e l o dovede s c
şi re stu rile d e cu ltură materială atri tu ite s e c . xv.
Gr.'Ure che ş i Simion Das că.lul t letopiseţul Ţării Moldovei (ediţie c . c .
Giurescu , Crai ova, 1934) , p . B6-87 a C . C . Giure s ou , P . R. , P •'241 1 ve zi
LVII . l . F , H, I , J.

5 a2·•· ŞTEFANEŞTI-SAT, sat , comuna Ştefă.neş t i ( 19 68 ) i


Denumire ve che a Ştef ăne ştii Mici .
Menţ iuni doc. a R. l772-17741 H. l835 .
Observaţii a aşe ză.rile af late l a nord-vest şi nord-nord-vest d e t îrg
( punct e le Horodiuca ş i Bo boc ) in care s-au găsit fragmente cerami ce
atribu i te se o . XIV-XVII, par să repre zinta vatra unui ve chi sat dis­
păru t •
Dmitriev , M. e . f • , I , p .'8 0 ş i 525-526 1 C . C . Giurescu , P. R. , p .'24l t
vezi LVII . l . A, B.

50;.- ŞTIUBENI , s a� , comună ( 19 68 ) .


D�num 1 ri ve chi 1 Ştiu be iu , ştubeiul , Şto beni , Bălăne şti.'
Menţiuni ' doc . a 24 noiem brie 149 2 1 H. l835·
Observ aţii a Oostăche s cu e ste de părere că satul ar fi existat ş i in .
se c . x rv , aducind ca argum ent in ace s t sens un urie de la Alexandru
ce l Bun, care nu se păstrează. Aşe zarea aflată la sud-sud-e s t de
sat ( punctul La Sălişte ) , in care s-au descoperit f ragm ente cerami ce
atribuite se o . XVII-XV III , re pre zintă, aşa cum de altf el indică şi
top onimu l , v atra unui ve chi sat dis păru t , foarte posibi l a v e chiului
sat Ştiubeni'.-
O os tăchescu , m s . A-2000-XIV, f . 910-915 t DIR , A-Mold, XV, v'.'II, p e' l82-
l83 t Băcilă, H.M. 1 18331 p . l43 (menţionează. Qiaia Ştiubeni) 1 c . c .·
Giure s ou , P. R. , p . 229 ( �tobeni - probabil Ştiubieni ) l Ne'Filipe s ou-
. Du bău , DGJD, p .'251 ( Bălane ş ti) 1 Ghe' Băile anu , Magazin istoric an. VII ,
nr. , (72 ) , martie 19?3 , p . ?9 -8 0 ( în hotărni oia satului Ştiub! eni din
anul 1492 s înt menţi onate Drumul Tîlharilor şi Drumul lui Io aohim ) t
vezi LVII I e' l.·o·.

5 04•· ŞUPITOA, sat, c omuna O op!lău ( 1968 ) .

5 05·. TALPA , sat , comuna Mihăileni ( 1968) ·.


Menţiune d oc . a H . l835 ·
O e'O.- Giure s cu , P. R. , p . 23 01 Stoices cu , Repe rt. bi bl.Mold . , p .'842 (men­
ţione ază biserica de lemn ca datînd din 17?5 ) .

366
www.cimec.ro
506� TALPA, sat desfiinţat, tnglobat la s atul Bl1nde ş ti , comuna Suliţa
(1968) '•
Denumire v e che a Tălhăre şti e
Menţiuni doc e' 1 4 au gust 1632 1 H.' l83 5':'
DRH, A-Mold, v . XXI, p .'2CY7 a C . C . Giure scu, Pe' R. , p . 2,36.'

5f!/1e' TAMBA, cătun de sfiinţat, inglobat la satul Bostnceni, comuna Nicolae


Bălcesou .-
Năde jde-Ţiţu, DGJB, p .- 227 .

5ar. TXTlRAŞENI , sat , comuna Hav 1rna ( 1968) '•


Menţiuni do o .· 1 11 iulie 1605 1 H. l835'e
DIR, A-Mold, XVII , v , I, p . 252-253 1 C e'C. Giures ou, P.-R. , p e'230e

503'i· TlUTEŞTI, sat, comuna Ungureni ( 1968 ) e'


Menţ iuni doc . a 14 iulie 1634 1 H. 183 3 •
G . Ghibăne scu1 Burete şi I zv oade , v . II I t p e307-3 08 a Băcilă , H e Me ,
1833 1 p . l43 (menţionează OOaia Tăute ş tl. -ocolul Başăului)·.-

510� TEASCU, cătun desf iinţat , 1nglobat 1n municipiul Botoşani�


Denumiri ve ohi t Tiasou l , Teasoa•
Menţiuni doc . t H.' l833 1 He'l835e'
Băcilă , H.M. , 1833 1 p .. l44 1 c.·c. Giure sou, Pe'Re , p . 216o;

51r.- TE IOASA, sat desfiinţat, ingl obat la oraşul Darabani ( tn pre zent car-
tier al oraşului) (1968) .-
Denumire ve che a Teiosii.
Menţiuni doc . 1 R .'l772-1? ? 4 ; H. -1835•
Dmitrie v , Me'e . f . , I, P • 77 şi 5 CY7 1 C . C . Giure sou, Pe'Re 1 p . 2301 Stoi­
oesou , Repe rt . bi bl . Mold 1 p e'851 (menţionează biserica ca datind din
1762 ) .

512�· TEIŞOARA, sat desf iinţat , 1nglo bat la satul - comuna Roma ( 1968) .'
Denumiri v e chi i Tei şoara din Vale , Te i�oara din Deal ( am be le cătune
au format apoi ace laşi eat ) e'

Menţ iuni doo . 1 9 se ptembrie 1584 1 H. l835·.-


0bservaţ ii 1 1n m argine a de nord-nord-v est a satu lui se află De alul
Zamca, t oponim oare sugerează prezenţa pe acest deal al unei 1ntări­
turi de păm1nt feudale. Este ne cesar să re l evăm că 1n apropierea
satului a fost semnula tă şi o s ilişte ve che . Cercetări le ORA, efe c­
tuat e , e drept , pe o suprafaţă re lativ restrinsă , nu au dus la iden­
tificarea unor asemenea loouiri feudale 1n această zonăi
DIR , A-Mold , XVI, v e' II I , p .- 263 1 c . c . Giurescu: P.'R.· , p . 2 16 1 vezi
L. l . B, C e

513•' TIMUŞ1 sat , comuna Avrămeni ( 1968 ) .

514e' TOOILENl , sat component al comune i su burbane Stăuoeni , municipiu l Bo­


toşani ( 1968) .
Denum ire ve che i Tohileni e'
. Jlenţiuni doo . 1 24 martie 1534 1 H. l833 •

367
www.cimec.ro
DIR t A-Mold, XVI , v .- r , p . 36? 1 Băcilă, H . M. , 1833 , p . l44 (menţionează
Odaia Tohileni) .

515 i TODIRENI , sat , comun� ( 1968 ) . ­


Denumire ve ohe a Tode re ştie'
Menţiuni doc . a 4 ianuarie 1 5 23 1 H. l835 ·
Observaţii a int insa aşe zare af lată la est-sud-e st de sat ( punctul
Curtea Ve che ) , in c are a-au de scoperit f ragmente cerami oe atribu ite
s e c . nV-XVIIl re pre zintă, credem , vatra ve chiului sat Todireni .'
O ostă chescu , Doo .mold . de la Ştefăniţă voev . , p .'42Q-427 1 o .·o .'Giures ou ,
P.'R. , p e 236 1 St oi cesou , Re pert . bi bl . Mold. , p . 866 1 vezi LIX. l . O'e'

516i TOFI LEN I , sat dis părut, neidentifi ca t , sau şi-a schimbat numele 1 aflat
pe Sitna (m ai jos de Oă.căceni) , probabil pe teritoriul actual
al c omune i Suliţa sau lunea.·
Denumire v e che a Jol oăşanie'
Menţiune doc . a 24 martie 1534.
DIR, A-Mold, xvr , v . r, p e'36'? •

517� TOMEŞTI, sat dispărut , ne identif icat sau şi-a s chimbat num ele , aflat
pe Piriul Cozanoea.
Menţiuni doc . a 2 apri lie 1623 1 H . l8 35 ( ? ) ,
DIR, A-Mold , XVII ! v . V t p . 211-212 1 O . O . Giures ou , P . R. , p e 2 16 J Stoi­
ces ou , Repert . bi b . Mold , p . 868.

518 : TRESTIANA, sat de sfiinţ at , !ni lobat la oraşul Dorohoi (in p re z ent car-
tier al oraşului) .
Denum iri vechi a Tais treni , Trestieni , Trestiana-Stroco.
Menţiuni doo . a 20 august 1616 1 H. l835.
DIR, A-Mold , XV II , v . IV, p . 25-26 1 O . O .-Giurescu , P. R. , p e'230e'

5 19 ; TRUŞEŞTI, sat, comună (19 68 ) e'


Menţiuni doo . a 15 februarie 1568 1 H. l835·
DIR, A-Mold, XVI , v . II , p e'175 1 O . Oe'Giure s cu , P . R . , p .;'236e'

520e' TUOANI I , cătun desfiinţat , inglobat la satul-comuna Virfu O im pului e'


Ne'Filipescu-Dubău, DGJD, P • 357 •

521 . TUDOR VIADIMIRESCU, sat , oomuna Al beşti ( 1968) .-


- Denumire ve che 1 Princip_e le Mihaie
Observ aţii & in m arginea e stică a satu lui ( punctul P'aţ a Satului) a
f ost des c operită o m are aşe zare , in oare s-au găsit fragmente ceramice
atribu ite se o .·xrv, xvrr-xvrn . Este vorba de vatra unui ve chi sat
dispărut·.-
Simion Raţă, Botoşani! .- • • , 197 3 , p . 143 1 v e zi r .· 6. A·;·

522.- TUDOR VLA.DIM.rn.ESOU, sat , comuna Av rămeni ( 19 68 ) •


Denum ire ve che 1 Prin cipele Mihai .
Sillion Raţă, Botoşani! • • • , 197 3 1 p . l43 .-

368

www.cimec.ro
523·; TUDORA, sat , · c omună (1968) '.­
Denu.mire ve che 1 Tudura.-
Menţiuni doc . t 29 iunie 1400.f H. l835•
Observaţii aaşe zarea din punctu l Dealul Curţii pare a se identifica
cu vatra ve chiului sat Tudora. Aici au fost descoperite resturi de
locuire atri bu ite sec. XV-XVIII .- Este f oarte posibil ca satul să f i
existat ş i in sec.'XIVt. dacă ţinem seama de prima atestare documentară
(1400) . De o de ose bita importanţă este şi descoperirea in punctul
Curtea Ve che a une i curţi boiere şti , datată 1 pe baza materialului eera­
mic in sec .'XV-XVI. Nu putem pre ci za insă, dacă această curte a re­
prezentat chiar curtea mare lui boier �drti menţionat in documentul
de la 1400, sau e ste vorba de curtea altui boier care a trăit aici
in se ce'XV-XVI.
Costă.che scu, Doc .mold , ine'Şt . Me' , I, P •'3?-38 r p .50 şi 369-3?2 1 c.c.
Giurescu, Pe'Re1 p e'2? 4 a vezi LXI. l.'Be' şi LX l. l.'E'•

524e TULBUREA, sat desfiinţat, aflat pe teritoriul actual al c omunei Ne'


Bii l. oescu.
Năde jde-Ţiţu, DGJB , p .'227 •

525. TULBURENI , sat desfiinţat, inglobat in municipiul Botoşani , in pre zent


cartier al oraşului•
Denumire v e che a Huhure zi.
Menţiuni doc e' 1 13 martie 1555 1 Re' l??2-1??3'•
DIR, A-Mold, XVI, v . II , p ·e'6? 1 Dmitriev , M.e .f. , I , p .' l34't.

526·•· TURBATA, cătun desfiinţat , inglobat la satul-comuna Tudo:re:;o

527 �- UNCANI, sat dispărut, neidentificat, aflat la est de satul Orăşeni-


Deal , c omuna suburbană Curteşti.;'
Menţiune doc . 1 Re' l7?2-1?73e'
Observaţii 1 intinsa aşe zare aflată la e st de sat (punctul în Sălişte) ,
tn care s-au descope rit fragmente cerami ce atribuite seo.·xrv-xv şi
XV II-XVII I , re pre zintă credem , vatra unui vechi sat disp!rut , aşa
cum de altfel indică ş ! toponimul.- Nu putem pre ciza tnsă dacă e ste
vorba de vatra ve chiului sat Uncani sau de oea a satului Orăşeni'•·
Dmitriev , y;·e . f .· , I , p .-61 1 Năde jde-Ţiţu, DGJB, p e'l?? şi 225 (menţio­
nează Sesul Uncani pe m oşia Orăşeni , in partea de sud-est a comunei
Curteşti) 1 vezi IV.'2 .5e e'A. şi B.

528';' UNGURENI , sat, comună (1968) 1 ve zi f işele tJngureni-Qloşoa şi Ungureni-


Crişan) .-
Denumiri vechi t Ungurenii Cuc iure anului sau Ungurenii lui Cuciurean,
Ungurenii lui �oman, Ungurenii Vasiliului, Ungurenii lui Apostol
(toate aceste sate sau cătune au format mai tirziu acelaşi sat) i
Menţiuni doc . 1 18 martie 15601 Hil835 •
DIR, A-Mold, XVI , v . n P •'l28-129 a Bă. cilă, B..Me· , 1833 1 p ;' l43 (men­
ţionează Ungurenl.i Cuc1ureanului şi Ungurenii lui Roman - ocolul Ba­
teului) 1 C . C •.Giures ou 1 P . R. , p .236 1 Frunzescu, DTSR1 P. •'5 00 (menţio-
nează Ungurenii Vasiliului şi Ungurenii lui .lposto�) •.

529'• UNGURENI-QU)ŞCA, sat desfiinţat, inglobat la satul-comuna Ungureni


(1968) .
Denumire veche 1 Ungureni-Jianu .
Simion Raţă, Botoşaniie' • • , 1973, p . l44.

369
www.cimec.ro
5�(}• UNGURENI-cR IŞAN, sat desf iinţat , inglo bat la satul-comuna Ungureni
( 1968) .
Denumire veche a Ungureni-Ciulei'e'
Simion Raţ ă, Botoşanii • • • , 19?�, p . 144.

5�1• UNGURENI-HORIA, sat desfiinţat, ing1obat la satul-comuna Ungureni


( 1968 ) .
Denumire ve che r Ungureni-Isăce scu.­
Simion Raţă , Botoşani! • • • , 197 � , p .'l44';

5�2• UNGUROAIA, sat , comuna Cristeşti ( 1968 ) •

5��·.- UNSA, sat desfiinţat, inglobat l a satul Bos coteni, comuna Frumuşica 1
vezi denumirea veche Unsa-Bos cotenie'
Menţiuni doo . r R. l?72-177� 1 H. l8�5•
Dmitriev , M.e . f . , I , P •'56 ; O . O . Giuresou , Pe'Re' , P •'236i

5�4• .tJNtENI , sat , comună ( 1968) •


Denumiri ve chi r Onţeni , Onţăni'e
Menţiuni doc. r 2 0 decem brie 1588 1 H.'l8�5·
DIR, A-Mold1 :xvr1 v . n r , p .-411 ; C ostăohesou, ms eA-2()()(}-XIV, f •l259
(25 sept.- 15!:57 ) ; Q.- O .. Giuresou, P . R. , p .-216'•'

5�5• URIOENII-BOCIRLOAEI, sat desfiinţat, aflat pe teritoriul actualei co­


mune Gorbăneşti�
Menţiune doc . a R. l?74.·
· Frunzescu, DTSR, p . 501 1 Dmitriev , M. e . f . , II, pe'245e'

5�6e' URICENII-HERESCUDJI, sat desfiinţat , aflat pe teritoriul actualei


comune Gorbăneşti •'
Frunze scu, DTSR, p•501.

5�7· URLAŢI , s at desfiinţat, inglobat la satul-comuna Gorbăneşti ( 1968 )' ;


•.

Denumire ve che r Tomeşti-Ruset;·


Năde jde-Ţiţu , DGJB, p .'22? ;1

538'1.' VALE (TUDORA-VALE ) , cătun desfi inţat, inglobat la s atul-comuna 'l'udora.

539 e' "VA IEA GRAJDUIDI, sat , comuna Unţeni ( 1968 ) .'

540� VATRA , sat desfiinţat , inglobat la s atul-comuna Hudeşti ( 1968) .


N.Filipescu-Dubău , DGJD, p .-352•'

541.; VACU!EŞTI , sat, comună ( 1968) .·


Dentimiri vechi r Văculinţii , Vicule şti , Vămtle ştii-Verbae'
Menţiuni doc. 1 14 aprilie 1415 ; 29 noiembrie 1 44� 1 H;'l835'•
Observaţii l C ostăche scu dă ca �asigură data de 1415 , oare ar putea
fi şi 1418 sau 1419 . Este foarte posibil ca satul să f'i existat şi in
· se o .:XIV.

370
www.cimec.ro
Cos tăche scu, Do o . m old . in . Şt . M. , I , p . ll9-121 ; idem , I I , p .'l87-19 0a
·

C . C . Giure s cu , P. R. , p . 230.

542'. VIC OLEN I , sat , comuna Ungureni ( 1968 ) . ll' onn at din sate l e : Vi colenii
Mari , Vi c olenii Mi ci şi Vi co1enii Noi , in pre zent cartiere
ale satu lui.'
Denumiri ve chi i Vicoleanii, Vicolini , Vic olenii-Răze ş i e'
Menţiuni doc . a 13 ianuarie 1432 a H . l835•
C�stăche � CU .t Do c . m �ld .. în. şt . � . t I , P •'336-33? ' c . c . Giure s cu, P.'Re ,
V ·
p . 236 1 Băcila , H . M. , 1833 , p . 45? ·

543'e' VICOLENII slrolliuwr , sat sau cătun dispărut , sau şi-a s chim bat nu-
m e le , neidentif icat.
Menţ iune ·doc . r H.'l833 •'
Băcilă , H . M . , 1833 , p . l44 (menţionează Vicolenii Sălcianului în oco­
lul Ştefăneşti ) .'

544e VICTORIA , sat , c omuna Hlipiceni ( 1968 ) i

545 .· VICTORIA, sat com p onent al comune i suburbane· Stăuceni , municipiul Bo-
toş ani ( 1968 ) .·
Denumire ve che a Filipe şti .
Menţiune doc e' a H. l? 16 ( ? ) .'
Cantemir, D.-M. -H.-

546e' VIDRA, s at desf iinţat , aflat pe teritoriul actual al c omune i Rău seni .­
Năde j de-Ţiţu , DGJB 1 p . l?9 ş i 232 (după au tori satu l ar fi f ost de s­
f iinţat prin anu l .187 2) •

54? 'e- VIF ORENI , sat , c omuna Gorbăne şti ( 1968) .


Denum iri ve chi t Viv oreni , Viforeni i-Ouzei Vif orenii lui Cerche z (ul­
time le două sate sau cătune au fonn at apo l ace laşi sat ) 'e'
Menţiuni doc. 1 1 iulie 1602 1 H. l833e'
G. Ghibăne s cu , Sure te şi Izv oade , v .·v, p e235 a Băcil ă , H .V. , 1833 , p .-
144 a Năde jde-ţ'iţu , DGJB, p . 233 ; Frunze scu , DTSR, p .- 525•

548'• VIIŞOARA, s at , comună ( 1968 ) e'


Denum iri vechi • Bivol, Biv olu Mare , Bivolul lui Balş , Bivolul lui
Paladi , Bivo lu l Pe sopii , Biv o1-Lătesou , Bivol-Murgu1eţ (ultimele
cinci cătune au fonnat apoi ace laşi sat ) •
Menţiuni doc� a H .' l7 16 ; R. l7 ?2-1?? 4 a H e l833e
Oante rmir , D . M·;-H I Dmi triev , M .- e . f i , I , p e 78 şi 5 12 1 BăoiU., H.- Me' ,
1833 , p .' l-LJ.2 a Frunze s cu, DTSR, p e'46e'

549 • VIIŞOARA MICI, s at , comuna Viiş oara { 1968 ) e


Denumiri ve chi a Biv olu Mic , Biv ol-Lipe.ni , Lipan, Spinoe.na ( ? ) a ve zi
şi fişa Viişoara.
N . Filipeacu-Dubău, DGJD , p .' 23 1 Frunze scu, DTSR, p . 46·�

550·.- VITOANI , sat , comuna Mihăileni ( 1968 ) '•


Denumire ve che a Viţ cani Slobodze e a lui Tal i ( Linital i ) �
Menţiune doc . a H. l835 •

3? 1
www.cimec.ro
C .- C . Giure s cu. , P . R . , p . 2,3 0 a Stoicescu. , Re pert . bibl e"Mold , p . 9 1 1 .'

551 � VÎLCE LELE , sat, c omuna Brăe şti ( 1968 ) .


�enum iri ve chi t Găure ana, Băureana (?):
Menţ iuni do c .· 1 H . l8 .3.3 1 H. l835•
Băoilă, H . M. , 18 3.3 , p . l4.3 1 C . C . Giu re s ou , P . R. , p . 229 .

552 . VÎICEŞTI , sat dis părut sau şi-a s chimbat numele , neidenti ficat, aflat
pe Sire t , probabil pe t e ritoriul aotua:l al c omune i Buce cea;
Menţiune doc . : 13 f e bru arie 1634.
DRH , A-Mold , v . XXII , P • 57-59 •

553 •' VÎNATORI , sat , oomu.na Gorbăneşti ( 1968 ) .

554• VÎRFU C Î�l.PU LUI , sat , comună ( 1968 ) .


Obs e rv aţii a aş e zare a aflată la sud-ve st de sat ( punctele 1-11 La Bal­
tă) , în care s-au găsi t fragmente oerami ce atribuite se o.XV şi XVII I
ar putea s ă re pre zinta vatra unui ve chi sat dispărut , posi bil chiar
a satu lui oe poartă astăzi denumirea de Virfu C im pului.'
Stoic e s cu. 1 Re p e rt. bi bl . Mold. , p .'9 13 (menţionează biserica, oa datind
din 1861-�863 ) 1 v e zi LXVI . l . A.

555 •' VÎRGOLIO I , sat desf iinţat , înglobat la satul Dumeni, comuna Ge orge
Ene scu ( 1968 ) .
Denumire ve che a Vircolici (?) .
Menţiune doc . a H. l8.35 •
C .-C . Giure s cu. , P . R . t p . 23 0 1 St oice sou , Re pert. bibl . Mold . , p . 9 1.3 (men­
ţionează bise rica de lemn oa datind din 1?64) 1 N.Filipesou-Dubău ,
DGJD, P • 356e

556e' VIĂDENI , sat, comună ( 19 68) ••


Menţiuni doc . a 12 m artie 1458 1 14 m artie 1489 ( sat pe Sire t unde a
fost Oriş Vlad ) 1 H.- 1835 ·
Obse rv aţii a aşe zare a aflată la e st de sat ( punctul La Silişte ) , în
care s-au desc operit f ragmente oeramice atri buite se o . XIV-XVI, pare
să re prezinta v atra v e chiului sat Vlădeni .- Nu putem pre ci za însă,
dacă această aşe zare este una şi acee aşi ou Siliştea semnalată de
Odo be s ou , la sud de satul Mîndre ş ti ."
I • Bogdan , Doc . lui Şt . M . , I , P • 7 t 375-380 şi 494-49 5 1 C . C . Giure sou ,
P . R. , p e'2?4 1 vezi �II . l . I .-

557 •' VLADENI , sat , c omuna Corlăteni ( 1968 ) .


Denum iri ve chi i Şipoteani , Vlădenii de la Podu l lui Stemate, Fando­
lica.
Menţiuni doc . a 4 aprilie 1581 (Vlădeni pe Ji j ia) l H. l835•
DIR, A-Mold , XVI , v . II I , p . l5 4 a Costăche s cu , D oo .m old _. în. şt . M . , I,
p . lOO ( in uri cul din 26 martie 1613 ' se menţione ază că satul Vlădeni
s-a num i t ş i Şipoteanii ) l Dmitrie v , M. e . f , � , p. l.39 1 c .- c . Giure s cu. , P .·R . ,
p•2.3 0 ; .Stoice s cu , Repert . bibl . Mold. , p . 9 14-9 15 1 N.Filipesou-Du bău ,
OOJD , p . ,361_.

558'•' VLADENI , sat desf iinţat , înglo bat la satu l-comuna Mihăileni ( 1968 ) 1
ve zi fişa Mihăi leni•

.3?2
www.cimec.ro
Denumire v e che 1 Volodăuţi ( ? ) •·
Menţiuni d o c .· 1 .? aprilie 1412 ; 15 m artie 149 0; H . l833 • ,
Obse rv aţii & N . Filipescu-Du bău şi Odobe s cu , men ţi onează in apropierea
satului un loc num i t Selişte a Ve che , pe care il identifică ou vatra
v� chiului sat Vlădeni. Dacă satu l Vol odăuţi , menţionat in documentul
din 1412 se identifi că cu satul Vlădeni (Mihăileni) , atunci putem ·

af irm a că a ce st sat a exis tat şi în se c . XIV. Satul Vlădeni a f os t


transformat î n t irg la 1792 d e către Alex andru Mo:ruzi voev od.-
Costăche s cu 1 Do o .m o ld .· in . Şt . M . , I , P •'98- 1 00; I. Bogdon, De o . lui Şt . M . t
• p . 41 0 şi 414 ; Bă ci l ă , H . M . , 18 33 , p . l43 ; Em il Diaoone s cu , Lucrările
So o � � ogr. "D. Cantem ir" , I I , Iaş i, 1939 , p . 2? ; ve zi XXXV III . l . A.'

553�· VrlDENI-DEAL, sat , comuna Frumuşica . F ormat din satele Vlădeni-De al


· şi Vlădeni-Vale , in p re zent cartiere ( 1968 ) .·
Denumire v e che a Vlădeanii'e'
Menţiuni doc .· a 7 iulie 143 0 ( " • • •· şi din su s de Hirlău, Vlăde anii • • • " )1
H e' l835 •
Observaţii • se pare că v atra actualului sat suprapune vatra ve ohiu­
lu� sat . De altfe l , din surpătura m alului , pe lîngă care tre ce Pîriul
Vlădeni , s-au cul e s c îteva fragmente ceramice atri buite se c . XV-XVI e'
Costăche s cu e s te de părere că satul Vlădeni a existat şi în se c . XIV•
C ostăche s cu , Doc .mold. în.'Şte'M . , I , p . lOO şi 298-304 ; C . C . Giure s cu ,
P . R. , p . 23 6 ; v e zi :XXV . 6e'F .

560e' VIliCE.ANI sau V IAECENI , sat dis părut sau şi-a schimbat numele , neiden­
tificat , aflat pe Ji j ia , probabil pe te ritoriul actual al
comune i Hli piceni.
Menţiuni do c. a 7 au gust 16lo ( " • • e' satul Vlăioeani în ţinutul Doro�
hoiului " ) : 5 aprilie 1628 ( " • • • Vlăeceni pre Je jiia, în ţinutul Do­
rohoiului • • • " ) .
Observaţii : e ste foarte probabil că satu l să fi ex istat şi in s e o .-xv;•
DIR , A-Mold , XVI , v . II , p . ,3 14 ; DRH , A-Mold , v . XIX, _ p . 460-461 .

561 .· V IĂSINEŞT I , sat , " comună ( 1968 ) , F orm at din satele Vlăs:l. neşti şi Vlă-
1
sine �tii Noi , acesta din urmă ţi�� în pre zent cartier •
Denumiri v e chi : Vlăsineaş t i , Vlăşineasae'
Menţiuni do o . -;= 20 iunie 1446 ; H.'Hl35.
'
Observ aţii a coa "'tă ;
cp.eş cm...e de pă ere că satul ar fi e x istat şi in s e o .-
xrv.- · r
Costăche s cu , D o c . m o ld . în.-şt . M . , I I , p . 266-267 ; idem , Doc.m old.-de la
Ştefăniţă voev . , p . lOO ( L� uricul din 27 m artie 16.35 apare satul Vlă;
sineş ti-Chigheci) ; c ; C . Giure scu, Pe'R. , p . 23 0.

562�· VOIC OUŢI, s at dispărut sau şi-a schim bat nume le , neidentifi cat, aflat
la izv oare le Podrigii , probabil pe teri t oriul actual al ora­
şului Darabani .
Menţiuni d oc ; : 26 fe bruarie 1547 (satul Voi căuţi la obirşia Podragii) J
R.'1772-17 74.
DIR, A-Mold , XVI , v . I , P •'546 ; Dmitriev , i.1 .'e . t . , I, P •'7? şi 5 05'•

565-.· VORNICENl , sat , comună ( 1968 ) •·


Denumiri ve chi i Dv orniceani , Dv ornic eni .-
Menţiuni d oc . : 26 de cem brie 1428 ( " • • • trei sat� sub Dumbrava ÎnalM." )I
25 apri lie 1475 ( .. . . . Dv orni cieni sub DurJ b?oava Inaltă" ) l H e' l8 3 5 •
Obse rvaţii : aşe z are a semnal ată d e către N. Filipe s cu-Dubău , pe De alul

373
www.cimec.ro
Se liştea, re·pre zintă , aşa. cum de altf e l indi că şi t oponimul , vatra
unui v e chi s at dis părut, foarte posi bil chiar a satului Dvornioian i ;
Din ace astă silişte , situ ată la v e s t de sat , provin obie cte d e fi er,
fragmente cerami c e , pre cum şi o jumătate de cru ce re licviar atribu i­
tă s e o . XII-XII I. Nu e ste e x clus ca satul să fi e istat şi in seo. XIVe'
x
Oostăoh e s cu , Doo .mold. in . şt .M . , I , p a 233-238 J O e'C . Giure s cu , P. R. , P •
229 a ve zi UIX. l .'O . ş i harta I.ilC IX - Vorni ceni •

564e VORONA , sat , · comună ( 1968 ) . Format din satele Vorona Nouă, Vorona-
Deal ş i Ohişcovata, in pre zent carti�re ale satu lui. • •

Menţiuni doo. a 7 ianu arie 1403 ( Ion ce l Bătrin ·de la Vorona ) a 16


noiem brie 1433 (" • • • un sat la Vorona, anume Curtea Anuş oă.i. • • " ) a
H. l833 •
Observaţii a se pare că satul a existat şi in se o .nv. Sil iştea semna­
tă la nord-vest de sat ar putea să se identif ice cu vatra unui ve chi
sat dispărut , poate chiar cu a satu lui Vorana.
DRH, - A-Mold 1 I ( 1384-1448 ) , p .'24-25 1 Costăche scu , Doc .m old. in. Şt . M. ,
I , p . 369-372 1 Băoilă H.M. , 1833, p . l44 (menţ ionează Vorana lui Cru­
penschi şi Vorona lul Iupaş cu ) a vezi DOC . 3 . D.

565� VORONA-DOBROVOLSCHI , sat desfiinţat • ingloba t la satul Vorona-Teodoru ,


·
comuna Vorana 1.. 1968 ) .
Denumire ve che a Vorona-Carale .
Năde jde-Ţiţu, DGJB, p . 235 1 Frunzes cu , DTSR, P • 53 0•

566. VORONA MARE , sat , c omuna Vorona ( 1968 ) J ve zi fişa Vorana.

567 i VORONA-TEODORU , sat , comuna Vorona ( 1968 ) •


. Denumiri ve chi t Vorona-Mus teaţă, Pancu f vezi fişa Vorona.
Menţiuni doc . 1 Ra'l77 4 1 H.'l83.3 •
Dmitriev , M.e .f . , I I , p . l9 4; Băci lă , H.M. , 18.33, p �' l44 (menţionează
Vorona lui Musteaţă ) 1 Năde jde-Ţiţu , DGJB, p .'235 1 Frunze scu, DTSR,
p a' 5.3 0.

568 •' VUILrURENI, sat , comuna Unţeni (1968 ) ·.

569'i 'zAHORENI , sat , comuna Manoleasa (1968 ) ·.


Denum i ri ve chi t Călugări , Ruşi , Zăhoreanii , Zahorenii lui Dabi j a , Za­
horenii lui Se cară Zahorenii lui Popovici (ultimele trei cătune au
form at apoi acelaş ! .s at ) , Arăpoaia.·
Menţiuni doc.- a 15 aprilie 1428 ( " • • • un sat anume Călugării la Vul­
hova . . •'" ) a 25 mai 1546 ( " • . e' satul lui Ruşi ce acum se num e s c Zaho-
. renii • • • " , sau Zahoreanii sau Zahoreni ) 1 H. l8.3.3e'
Costăohe s cu , Doc . m olda'in •. Şt .·M.- , I, P •'206-2 07 a DIR, A-Mold , XVI, v . I,
pe5 18-5 19 1 Bă.cilă , H.M. , 18.3.3, p . l4.3 a N.Fi lipescu-Du bău , DGJD, p e'368 1
Frunzescu, DTSR, P ·'533 e'

57 0•· ZliCEŞTI , sat , c omuna Băluşeni ( 1968 ) •


Menţiuni doc e' a 4 martie 1604-1605 ; H. l8 35 a'
Observ aţii a aş�zările aflate la e s t şi nord-nord-est de sat ( pun cte le
La Negruţă şi In faţa Ţiolăului ) , in oare s-au descoperit fragmente
oeramice atribuite se c . XV-XVII I, re pre zintă , cre dem , vatra unui ve­
chi sat dis părut, foarte probabil cea a ve chiulu i sat Zăice şti.·
DIR, A-Mold, XVI l , v . r , p . l3 1 J C . C . Giure s cu , P.R. , p. 216 1 ve zi II Ie'6e'
Ba' şi O.

.374
www.cimec.ro
571�' zliDN, cătun ·desfiinţat, inglobat la satul-comuna Tudora.

572. ZLlTĂREit sat dispărut sau şi-a schimbat num e le , neidentificat ! af lat
in apropiere de Piriul Oozancea t probabil pe teritor u l
actual al comune i Albe şti (?) , � ca (?) sau Truşe şti (?) .
Menţiune doo e' a 2 0 aprilie 1617.
Observaţii & nu putem pre ci za dacă"satul Zlătărei intre Oozanoe a" e ste
ou adevărat un sat dispărut sau şi-a s chimbat numele mai tirziu in
Zlătunoaia� De altf e l , satul Zlătunoaia se află intre Piriul Cazan­
cea şi Sitna•·
DIR, A-Mold, XVII , v ; IV , p . 147-148•·

5'73 · ZLATUNOAIA, sat, oomu�a lunea ( 19 68) . 11' orm at din satele Zlătunoaia
Mare şi Zlătunoaia Mică, in pre zent cartie re ale satu lui. •
Menţiuni doce' 1 Re'l772-1773 1 H. l835 •· ·
Dmitriev , M•'e . r .· , I , p . 63 1 o .·c . Giure sou, P.- R, , p .-236·�

574'• ZOIŢANI , sat , comuna Avrămeni ( 1968) .


Denumiri v e chi a Hătoăuţii-ZoiţEmului , Hăt căuţii-Dumitriului�
Menţiun: e dooe' a He' l� 33 ·•·
Băcilă, He'M . , 1833 , p . 143 1 Frunze s ou , DTSR, p e'232 .

375
www.cimec.ro
www.cimec.ro
1 N D l C 1

377

www.cimec.ro
www.cimec.ro
INDICELE AŞEZĂRILOR

.A.. PAIEOLITIC

a) Paleolitio inferior final - premusterian a


xr.r.·l.E x ) a xr.rx.- 1.-n x ) .
b) Pale olitio m i j lo ciu - musterian a
)
rv.· l . A ( ? ) ; xrr. ? . B; xrv. I . A a xrv. 4.v ( ? ) a XIV . 5 . R a xxxvr . 2.-n x a xxxv r .·5 .
) )
O ( ? ) a XXXV·I. 5 . D ; XXXV I. 5 e E ( ? ) a XLI.'l.E .x a XLr. l . F .x J XLIV. l.C ( ? ) a XLIXi
) )
l e G I XLIX. l . M a XLIX. l'; O x J XLIX. l . R .x , XLIX.'2·.·c a LIII . 2 . B ( ? ) a nrr . l� B ( ? ) a
LVI. l . H ( ? ) ; LVI. l.- J ( ? ) 1 LV II .'4. D ( ? ) a IJCIV.• 3 .'A ( ? ) ; IXVII e2.' B ( ? ) ;•
c) Paleolitic superior - aurignacian a
XII.' l e C I XIV. 4e'C ( ? ) J XIV . 4.'E ; XIV . 5 . H a XIV e 7 iA a XXXVI .'2e' C ; XXXV I. 7 • .A. ( ? ) 1 .
) ) )
XXXV I . 9 .' A ; XLI. l.'C .x ; XLI. l.'D ( ? ) 1 XLI. l.'l� .x a XLI.' l.-F .x a XLI. l'.;' G a XLIV e' l'�
)
H ( ? ) a XLIX.'l.'R .x l XLIX. 2 . C a XLIX.-2.-D a LI I. le'.A. ( ? ) 1 LIX.'l'.'E ( ? ) a IX.' l.'.A. .x )
( ? ) ...
d) Paleo litic superior - grave tian a
)
V:4.'A I XIII . l. F a XIV.'4e'A .x a XIV.'5'• G a XXIVe'l e A I XXVe'2 e'A ( ? ) 1 :XXV .'4e'.A. ( ? ) J
)
DCX. le'BI XXXV I . 8 .'AI X:XXV I . 9 . A a XLie' le'D a XLI. l . E .x a XLVIII e'3';; L ( ? ) 1 XLIXe;l.
) ) )
D ( ? ) a XLIX. l . H .x a XLIX .- l.·N x a XLIX. l . R x l XLIXe 7 (1 B a r.;rv'.'4'.'F ( ? ) 1 DTr�·1·:
)
D l nrr.·l . E .x 1 nrrr .- l . A ( ? ) 1 LVII . l e E I IN'Ire1 le'GI IlTII .' 3 . A I IXIl e' ? e A I LXIV e
.

l e' B··
e ) Pale oli ti c superior - f ază ne pre ci zată &
r·.l5 •' B a IV . 2 . 2beAI XIII . l. B; XIII . l. G I XIV.5 .. K; XIV . 5 e LI xrv.·7 ;·B ; XIV. ? e'O a
XVI.'l'e<A ( ? ) 1 XVII . l.·D· XX:IVil�'C . ( ? ) 1 XXXI II.ll .'B ( ? ) a XXXI II .�l�E a X:X:XIV�'4'e'A I
.

)
XXXV'I e'2 . A ( ? ) 1 XX:XVr.·2 . D .x a :XXXV I .'2.' 'E I XXXV I'e'2·� G ( ? ) 1 :XXXV I .'2 ;' LI :XX.XVI e'2�
M ( ? ) 1 XXXV I e'5 . A I XXXV I .'5e'B I XXXVIe'5'• 0 ( ? ) 1 :XXXVI e' 5 • D I XX:XVI e15'.'E ( ? ) 1 XXXVI .'
7 e' B a XXXV I .18'.· B ( ? ) 1 XXXVI' e9 ..' B a :XXXVII . ? .' L; XXXVI I�'8 e'A ( ? ) 1 X::XXIX.'l'e'A ( ? ) a
XXX IX e'2 �'A I XLI. l .' Ka XLI.- 1. L1 XLI.'le'M I XLI.'2eA ( ? ) 1 XLIV _.1.-'D a XLIV'e'l . K ( ? ) 1
)
XDII . 2 8'Ka XLVI. 2 . Ka XllT II . 2 .- I .x 1 X�III ot 3 e'F ( ? ) a XLIX.Te' I ( ? ) 1 XLIX;le'P I .

XLIX. 2 . A ( ? ) 1 XLIX. 2 . B ( ? ) a XLIX.'2 8 E ( ? ) a XLIX;? .- A ( ? ) 1 LII I.'2.'A ( ? ) a DIII i


3'e'B I INII �'3e'C ( ? ) 1 UIII e'4 e A ( ? ) 1 LXVIII. 2 e'C ( ? ) ,
f ) Paleolitio - perioadă nepre ci zată &
III e'5 • A J Ili . 5 . C ( ? ) ; III.-6. C ; XIV. ? . D a XVIII . 2 e' B ( ? ) 1 XXXVI e' 2 e B a X:XXV !'; 2 .'F I
XXXV I e 2 e H 1 XXXV I . ? .'C I XLie' le'H ( ? ) a XLVI1 Ie'3e'A ( ? ) 1 XLIXe'le'E a XLIXe' l e' K ( ? ) 'e

B'e ]WlPAIEOLITIO - t a.rdeno azian


) )
I I I .·5·.'B ( ? ) 1 Xrv'e 5e'B .x a XIV .-5 .. D ( ? ) a XVe'2.'B ( ? ) a XXXV I e'2. D .x a XLVII .'2-�K
( ? ) a XLIX•. l e' R .x ) , DOC.'2.'A I DCC. 2.-Be

.x) Numere le cu asterisc re pre zintă acele puncte care au f ost cercetare prin
sondaj e şi săpături sistematice de mai mică sau mai mare am p loare .'

379

www.cimec.ro
0• NEOLITIC

a) Oul tura Criş 1


V .·4.A ( ? ) 1 XLVII 1 . 2 .'AI XLVIl l . 3 . F I XLVII1 . 3 . G I XLVII I . 3 . I ; XLVIII . 4. D ;
XLIX.'l � R .x ) 1 LX. l . B .x ) •
b) Cultura cerami oii line are ou cape te de note muzi oale a
V . l. F ( ? ) 1 V . 4. A ( ? ) 1 XLVII I . 2 . A I XLVI1 1 . 3 . J.
o) Pre cucuteni 1
V . 4 . A ( ? ) 1 XXV . 6. E ( ? ) ; XXXIV . 2 . B ( ? ) 1 XXXVI . 9 . 0 ( ? ) 1 :X:X:XVII - 7 .·M ( ? ) 1 XLVI .
2 . I.
d ) Neolitic - fază nepre ci za tă a
IV. l. OI XV. l . E & XX:X:. l.'BI XXXV I l. l . B ( ? ) ; XXXV I II.4.AI LVI.2.'A.

D. ENEOLITIO

a) Cultura Oucuteni a
I .. l . A ; 1. 1 .·0 1 I . 2 . A I I. 2. B ; I . Ge A I I I. 5 . A I 11 . 5 . 0 ; II .. 5 . D ; II. 5e'G I II.'8 . A J
III el e A I III. '5 . A I IV�'l e KI IV.'4.'laiA; IV. 4. 3 o . A ; V. l. E ; V. l . F ; V� 3 . A I V.4 e A I
V I .. leAI Vl e 2 . A ; VIII e l e D I VIII.; 3 . BI VIII . 3 . D & VIII . 3 . F ; IX•. l . C ; IX. 2. B;
X. l . A ; X.4&B; x.·5. B; XI. l. A ; XI. 2 . A I XI. 2 . B; XII . l. B; Xll e l . C x ) l XII . l. D I
n r .. l.'F .x ) 1 XII e l e H x ) 1 XII.'l• I x ) ( ? ) 1 XII.'2. C x ) 1 XII .'3 e B x ) 1 XII'e4i B �
XII.'? • A I XII I. l.'D I XIV •'4'e'A x ) 1 XIV.'4. BI XIV'.'4. C ; XIV.5 eA x ) 1 XIV • 5 • B x 1
XIV.·5.'0 x ) l XIV.'5'• I I XIV. 5 . J I XIV. 5 .' Ka XIV.' 5 . M I XIV. 5 . N I XIV. 5 . 0; XIV.
5 � P ; XIV . ? . A ; XIV.·? . O ; XIV. ? .'DI XIV. 9 . A I XVI . l. A I XVII e l.'AI XVII.'l . O I XVII �'
1·.·G ; XVII.' leHI XVII.'2.'D I XVI I.'3 .' A I XVII .-3 . BI XVII e 3 e C I XVII .'3 . E ; XVIII.'l.E I
XVIII.- l. G I XVIII . 2·.·B ; XVIII e 2 . D ; XVIII . 2 . E I XIX .. l . A ; XIX� 2 . A ; XX. l . A ; XX.'l�·
B ; XX. l . O I X:X. 2 .' .A I XX.6. 0 ; XX•l . J ; XX. l . KI XXI. 4 e A ; XXII . l. C ; XXII . l . D I
XXII .·l.E I XX:n .·l . F ;XXII. l.'G x ) 1 XXII .. l.'H x ) 1 XXIIe l. I x ) 1 XXIII . 3 . A I XXIII .
l e 'B; XXIII .·l. C ; XXII I .'3 • A I XXIII.'3. C I XXIV.'l . B ; XXV •'3 e B; XXV e6e'A ; XXV ;G; BI
XXVe6�·c a XXVI. l . A ; XXVI. l. B ; x:xvr.· l. C ; XXV I e 3'• D I XXVIe 3 . E ; XXVI.'4'e B ; XXVIe'
4_.0 1 XXV'Ile5 • A I XX:Vll e'5 �'D ; XXVIII . l . A I XXVIII. l . B ; XXVIII. l e D ; XXVIII. leHI
XXlXele'A .x) 1 XXIXeleB .x ) 1 :X:X:IX. l. C ; XXIX. l e E I XX:IX.. l . F I XXIX. l . H ; XXIX. l . J ;
:X:XIX. 3 e' A I XXIX. 3 . B ; XXIX.'3eC I XXIX. 5 .. A I XXIX.·5 . BI XXIX. 5.'0 1 :XXIX . 5 . D I XXIX.
5.e E I IXIX.'5. F ; XXIX.'5 eH1 XXIX.'5'e' l l XXIXe6 - Movila Geamăna) 1 XXX.'3 e A I XXXI•
l.'A ; DCXI. l.O I XXXI I.' 2 . A ; XXXI II. leB; XXX IV . 2 . A ; XXXIV. 3 . A ; XXXV . l.'B;
XXXVI . 2. I ; XXXV I e2. LI X:X:XVI. 2 . M I XXXVI .'5• A ; XXXV' I e5 •'E ; XX:XVI.5eF ; X:XXV I e
5•GI .XX:XVI .'5 ..H; X:X:XVI.:5 e l l XXXV I . ? . A ; XXXV I • lOe A I XXXVI •IO. B; XXXV I . lO. O I
XX:XVI. l2 - val ; � .'0 1 XXXV II . 4.'0 .x ) 1 XX:XVII. ? . BI XXXVI Ie ? .' I a XXXVI I .
lO; A I XX:XVII.'lO. H J :XXXIX. l ; A I XL. 3 eA I XL. 4. C ; XLI.'l'.O .x) 1 XLI. l. E-F .x ) 1
XLI.'lef:ll ar. l. I ;XLI. l. J a XLie'le KI XLI; 2 . A a XLII e4eA I XLIII .' 2. A ; XLIV. l . B ;
LXIV . 1. 0 ; XLIV. leF I X LIV el.'GI X LIV e l. J & XLIV . 3 . H I XLIV . 3 . 1 1 XLIV. 3 . J ; XLIV�
3 eM I XLVI. liA ; XLVI. 2 . B; XLVI. 2 e J ; XLVI. 3 . A I XLVII . 2 . A ; XLVII. 2 . E I XLVII.;·
2 .1GI XLVII . 2 �·H ; XLVII'e 2 .' L; XLVIII .. l . A a XLVIIIe l.'C ; XLVIII. l . D ; XLVIII.'!'•
E l XLVIIIe' le F I XLVIII. 2 . A ; XLVIII.3.'D; XLIX."l . A a XLIX. 1·.;F 1 XLIX. l . LI XLIX•
2e'A I XLIX.'2'e E ; XLIX.- 4.'A I XLIXe'? . B; L. l. A I L.'l. B ; L.• 2 • A ; LI.'l . A a 'LII. l . B ;
LIIe'6.'A1 LIII .' leAI LIII . 2 . BI LII I. 2 . C ; LI1 1 . 2 .'D; LV e leC I LV e 3 eA ; Dl.'4eA I
LVIe"l�'F ; INI. l .'GI LVI. l . K ; LVI.-l.N ; DII. t.·o ; LVI. 2•A; L'H .. 3 . A ; INII.'l .. A I

38 0
www.cimec.ro
L'TII. l�B; DIII. 1 . C ; LVI I . 1. F ; Dlll . 1e'H .x) ; LVli'e'1'e J a LVll '•'3 ;.'Aa Dlii'e 3 'e B ;
LVll .'3. E ; LVII . 3 .'F J LVII . 3e G J Dlii e 3 e'H; LV II'.'3 ·. J ; LVIIe'4e A I DIII'. 4';. B .x) 1

LV Ie'4· �� � : !�
LVI I - 1 •' : :u
LVI I I . l . B; c. ��
� II . 1. J ·1.CI � �
. 2 .- E ; a� A ..x�'
l
IX. l . B . ; Dr:. 1 . D 1 LX. 1.E ; LX. l . F I DC . 1 .. G 1 LX. 1 . H ; DC.' 1 . I I DCe 2 e A I
DC .i 2 e' B I !Xe'4e A ; Iilrle' 1 .'A; tx:II.' l .. A ; IXII . l. B ; LXII'e'2 .i'BI DCIIe'5. A a IXII I1?�
B l LXIV. l . A ; LXIV. l . C ; IXV. 2 . A ; IXV.'2 . B; LXV. 2 . C I IXVI ."2,o'A ; LIVIIe'1 .'A I
!XVI I .i' l . B ; LXVII I . 3 .'A ; DCIX •. 1 .. A ;. IXIX.'2.i'A I DCIX. 2 .'B ; IXXe 5 .'A'e'
b) Cultura Horodişte a a .
IV. l . O ; IV . 2 . 5 e e B I XIV . 2 . A ( ? ) 1 XIV . 4 . A .x) ; XVI. l."A; .XVI. l .·D I XVII. le'Ga
XVII. 3 . B; X:XI. l . L; XX:IX..5 . A ; XXX .3 .'A I XXX:I . 1 e' B I XXXI II.' l e'B; XXXV I Ie'4e' BI
)
XX:XVII.'? .- J ; XLie' l .. KI XLIV. 1. A ; XLIV.j. F x ; XLIV . 3 .- I I XLVIe'2 e'I I XLVll ,;'2�·J a
XLIX.'l . R x ) 1 LVI. le' I ; LVII.·l.'F I DIII .. l e'J ( ? ) 1 LVII'e'4.i' AI Ue' 5'•'A .x) ( ? ) 1
IilCVIle le'A; IXVII. l.'l�e

E e' PERIOADA DE TRANZIŢIE DE LA NEOLITIC LA BRONZ

F. EPOCA BRClNZUWI

a) Epooa bronzului - fază nepre oizată a


XVII.'le'C ( ? ) 1 XXIXe le'F 1 LVI . l. E .x ) 1 LXIV e' le'E ( ? ) •
b) Cultura Costişa a
XII.'l 'e'O .x ) l XIV e 7 .'D ( ? ) a XX:X:Ie'l. Ba LXe' l e B .x) _.
o ) Cultura Nouaa
Ie' l eO J Ie' 1. D I I .- 2 � B I I . 5 . C ; Ie'5 . D I I .. 5 . E ; III . 5 . D ( ? ) J V.4.A ( ? ) a VI . 2 . A a
VII Ie' 1 . B ; VII I e' l. C ; VIII.'3� D ; IX . l . E ; XII .' l.-c x ) 1 XII." l . E ( ? ) 1 XII.'2'e A I
XII'e 2;B ( ? ) 1 XII e'3'• .B ( ? ) 1 XII ..4 . D ; XII ."? .- B .x) 1 XIV. 2.• A I XIV• 2 •'C I nv._5�·A;
XIVe 5 e P ; XIV. ? e'D ; XVI. l.-c ; XVI e' l . D ; XVI I . 3 . A I XVIII . 2 �' B ( ? ) ; XXe' l e' B ; XXII.'
l e' J ; XXIII .- l . A I XXII I . 6e'A I XXVI.' le'B; :XXV Ie' l . E ; XXVI.' l . H ; XX:VI. 3 . A ; XXVIII'.'
l e'E I' XXVIII e' l � F .x) 1 X:XIX . l. F ; XXIX. l . J ; XXIX e 3 •'A ; XXIXe'5. A J XXIX.'5e'B ( ? ) 1
XXX e'3 e'A ; :XXXI .- l.'A I :XXXI .' l .. B I XXXI . 3 . BI XXX: I e'3 ..C I XXXV I .'2 e;C ( ? ) 1 XXXV I .'lOe'
A a XXXV II e 3 e A I XXXVI I_.3 ..C J XXXV I I. ? e'C I XXXV I I. ? e'D x ) 1 XXXV II'e ?'e'E I X:X:XVII'e'
? e'F I XXXVI I.'? •'G ; XXXV I I.'? .'J I XL.'4. BJ XLI.' l_.C x) 1 XLI.'l.-E .x) 1 XLII.'4e' A I
X LIV .'l . J ;XLIV •'3 •'H ; XINII. 2 .- B; XLVII.'2 e'D ; XLVII . 2 . F ; XDIII.'2.' I 1 XLVllH le'
Aa XLVIII . l. C ; XLVIII . 2. A ; XLVII I . 4 . A I XLVIII e'4 . D a XLIX. 1.-A; XLIXe'l. Ba
XLIX.-1 . 0 ; XLIX. l . F ; XLIX. l . R .x) 1 XLIX. 4e A I XLIX.'? .'E (?) 1 LI I'e' 6'.'A a LIII.·l._.
A ; LIII . 2 . B; LIII. 2 . C 1 LV .4. A ( ? ) 1 I1lii. l'e B; LVll .'3 . D ; LVII'.'3 .• F ( ? ) 1 DTIII�·
) )
l.'C I LIX.' l . F ; LIX. 2 ."D ; IX. l.'B x l DC. l e'D x ; lX. l e'E ; LX. le'G x ) ( ? ) ; IX."le'
)
I { ? ) 1 IX.'2. C ( ? ) 1 LX. 4. B ( ? ) 1 LX. 5 . A x ( ? ) 1 IZII.' l • D I LXII .'2 .'AI IZVIe'3 •'A I
DCVI .-3 . 0 ( ? ) 1 IXVII·�·1. 1 1 LJCVII. 4. A I IZVlli . l. C I IXVIII .'2 . C .'

G.· EPOOA FlERUWI


a) Epoca fierului - f ază nepre ci zată a
II•'?'.'A I II I. 5 . B ( ? ) ; Ille'6. A I V . 4.'A; IX. l .'E c Xe' 4 . B ( ? ) a Xe'5. BI XVIll .. l . F I
XVlll.'2e'BI XX." l .'BI :X:X:II I . 3 .'A ( ? ) 1 XXV . 6 . D ( ? ) 1 XXXV .'l .·BI :XXXVI . l Oe' A I XXXV I.'
lO.D ( ? ) 1 xXxV'I'.'l2 - v al e XXXVI I. 5 . B ( ? ) 1 XX:XVII .'? e'A x ) l XXXVI I. lO. A a

38 1
www.cimec.ro
X LVI . 2 . I ; XLVIl. 2 . J I XLVII . 2. K ; XLVI II. l . E ; LII . '; . A ; LV . 2 . A ; LV . 4 . B ; LV •
5 . A J tvii . l . H x ) l LIX. l . C ; LXI. l . A ( ? ) ; IXI . l . D ( 7 ) t LXIV. l . B; LXV. 2 . C ( 7 ) 1
LKVI I . l . A ; LXVII . l . B; LXX . 2 . F ; LXX . ,3 . A ; LXX . ,3 . B ( ? ) .
ţ>) !lallstatt a
I . l. E ; I . 6 . A ; Il . 8 . A ; 1 1 1 . 5 . 0 ; III . 6 . B; IV . l . E ( 7 ) ; IV. l . G ; IV.·l . H I IV.
2 . 3o e C I IV.3. la. B ; 1V. 4 . 4d. B; V. l . C ; VI l l . l . C ; VI II. l . D ; VIll . ,3 . A ; VI II .
,3 . B; VIII . 3 . C I XII . l . C .x) ; XI I . 2 .A I Xll . 4. D ; XIll . l. C ; XIIl . l. D I XIV . 5 . I ;
XIV . 5 . P ; XIV . ? . D ; XVII . l . E ; XVI I. 3 e A J XX I. l. L; XXIII . 6 . A ; XXV. 6. A ( ? ) 1
X:XVIII. l . G ; XXIX. l . H ; XXIX . l . J ( 7 ) 1 XXIX . ,3 . A ; XXIX. 5 � B; XXIX . 5 e E J XXXI . l ..
A ; X:XXI . l . C ( ? ) ; X:XXI . ,3 . A ; XXXII I . I•A ( ? ) ; XXXlii . l . B; XXXI l i . l . D ; XXXVI .
2 . H ; XX:XVI . 5 . A ; XXXV I . 5 . E ; XXXV I . ? . A ; XXXV II. l . A f XXXVII . 3 . B; XXXV II . ? .
D .x) 1 XXXV ll . ? . K; XXXV I l . l O. B ; XXXV II . l O. C ; XXXV II . lO. E ; XXXVI l . l O. F ( ? ) 1
XXXV Il . l O. H ; XL. 4 . BI X LI. l . F x ) ( ? ) l XLI. 2 . A ( ? ) ; XLVI . l . B; XLVI . l . C ; XLVI .
2 . K; XLVI . 2 . I ; XLVI. ,3 . A ; XLVIII . l . A ( 7 ) ; XLV I1 I . l . B; XLVII I . l. C ( 7 ) 1 XLVIII .
l . D ; XDlili . 2 . A ; XLVI II . ,3. A ; XD!Ili . ,3 . H ; XLVI11 • .3 . L 1 XLVIl l . 4e C I XLIX. l e lf ) 1
XLIX. ? . A ( 7 ) ; XLIX. ? . B; XLIX. ? . E J LI I . 6 . A J LIII . l. C ; LII l . l. D ; Dli . l . M ( ? ) 1
LVI I e',3 . H ( ? ) 1 LIX . 2 . B ( 7 ) 1 DC. l. B x ) 1 U . l . D x ) 1 IJC. l . F ; IXll . l. C ; DCII .
8 . A ; IXII. 9 ;.' B; IXVI. 3 . A x ) 1 LXVI •. .3 .. C ( ? ) 1 LXVII I . l . A ; IXX . 2 . f. ( ? ) .
o ) Ia T�ne a
II .' 5 •' B; IV . l . A x ) ; IV .·2 . ,3o . C ; IV . 2 . 5e . B1 IV . ,3 .. la. A ; IV . ,3 . la. D t IV . 4 . 4de BI
VII I . l . A I VII I . l . D ( 7 ) ; XII I . l . A ; XVI . l . B; XVII . l. B; XVII . l . E ; XVI1 . 2 . C ;
XVII . 2 . D ( 7 ) ; XVIII. 2 . D ; XXI. l . L; XXIII . l .' B; .XXV II . ,3 . B ; .XXVII .. 5 . C ; :XXI X. 2 .
A ( 7 ) ; XXIX. ,3 . B; X:XXI . l . B; XXXI I. ,3 . B; XXXI V. l . B; XXXI V. l . C ; XXXVI . 5 . C I
XX:XVII . l . A ; X:XXVI I. ? e'A x ) ; XXXVII . ? . B ; XXXV Il .. lO. I ; XXXVIl . lO. K; XLII. 4. A I
)
XLIV. l . E ; X LIV . ,3 . B x ) ; XD!. l . A ; X LIX. l. C ; XLlX. l . R x , XLlX. 2 . F ( 7 ) 1 LI I .
G . A ( 7 ) 1 LV. 4 . A ( 7 ) ; LVI . l . C x ) l LVI . l . O; LVII. ,3 . F ; LIX . 2 . A ; LK. l . O x ) C ? ) I
L.WI . 2 . A ( 7 ) ; LXVII . l . E ( 7 ) ; LXVII . l . F ; LXVII . 4. A ; LKVI II . l . A ; IXVIII . 2 .. A'e'

H .. PERIOADA CORESPUNZĂTOARE PROVlNClEl ROMANE DACIA - Cultura ce rpică , sec.


II-III e ..n.

XXVj!) . H ; xxrx.·2 . A ( 7 ) 1
XXXVII • 'G,...A x >"';
XXXVII .·? •'
,-
)
XLIX . l . R x ; LIII . l . C a
"'
LXX . �.

le' �POOA MIGRAŢIIIDR

a) Epoca migraţiilor - fază nepre c izată a


y I e2iBI I. 5 . C ; I . 5 . E ; VIII . ,3 . B; � E J XII . l . A x ) 1 XVII � ;A I XX:II . ,3 . B1 XXIII ..
'\ 6_!A I x:xxv�·4. B; XXXV I �_.7 . D x ) ; XLIV_:2;..� K; XLIV . 2 . BIX� • .3 . KI LIX.- 2 . De'
, - ... - �- "" --- �

1 b ) Se c ; II I- IV e . n. - cultu ra Sintana de Mure ş a ,.,


� I e le C I I. 2 . A I I . G. A ; II . 5 . E ; II . 5 . F ; III . 5 • A ; III e 5 •' BJ III . 5 .. C J III . 6 . A J
.

)
' IV . l . A x l IV .. l . D ; IV. l . E I IV. l . F ; IV . l . G ( ? ) ; IV. l. K; IV. l . OJ IV. l.'P I IVe'
l 2 e',3 c .'B; IV . 2 • 5e . A ( ? ) 1 IV. 2 . 5e . B ; IV. ,3 . 1a . A ; IV . 2 . la. C ; V . ,3 . B; VII . l . B;
.
.

_Vl ii . l ey l 'VI II . l . D I VIII . 3 . A J VII I . 3 . E ; X. 5 . A J X . 5 . B; Xll . l . O _x ) J .!E- • l •


.
.--. - - ...,.---
fl
.382
www.cimec.ro
.
n i. 3 e A I XII . 3 . BI Xlli . l . C ; XIV, ? -h XIV . 2 , Ba XIV. 2 , C XIV . 4 . A x 1 XIV.5.e'A I
)
�0 x ) ; "...e: .c.::: ./ I ; XIV
·'

XIV.!-2!. XIV::: 0D ; XIV


, .:l: � K ; XIV . 5 . M ; xry. 5 . N ;
. :..:-=--- - --
��
X �.'5."P 1
XIV. 7 . D ; :XV, 2 . A ; XVII . l. B ; XVII . l . E ; XVII . l . F ; XVl i . l . G ; XVI I , 2 . C a XVII .'
.-- -- -- �� - ,--
3 . A a XVII . 3 . E ; XVIII , 2 . B; XIX, l, Ba XX . l . B; XXI. l . M ; XXII. l , B;"XX:II e l e G I
.-... t.__, �
- . l. �
XXII I

; XXIl . l . J I XX��. A ; XXIII . l , A ; XXIl l . l . C ; XXIII . 3 . A ; XXV, 6,A ;
..",....___


.- .--- ( � �

XXVI . l. Ba XXVI. l , D ; XXVl . 3 e A ; XXV � ; XXVI. 3 . C ; XXVI. 3 . E J XXVII , 5 . A I


- "---- ,____ �

xxvrn . l . D ; XXVIIl , l , J ; XXVII I . l . K ; � XXIX, l . F I XXIX. l e G I XXIX, 2 . A a
- ·-

XXIX. 3 e A I XXIX. 5 . A ; XXIX. 5 . C ; XXIX. 5 � D ; XXIX. 5 . E ; .XX IXo 5 . H...-xxxl: . l . A'i1CXX I .


� � __. .--- � \- ;____. -
l . B a XXX I . l . C ; XXXI . 3 .·c ; XXXI I. 3 . B ; XXX I II , l . H; XXX IV. l. B a XXXV . l . B; :x:iXVr.
-- ·
X ) 1 XXXV
---- .",__-. .....- ·-
...--- ..--
2.• D I . 5 . C ; :xJO\VI .5. E ; XXXV I. 5 . F I XXXV I .5. G s X:XXV I. 5 . H ; XXXVI . S . I I
--- --- � \. - -----
XXXV I . lO,'A ; XXXV I 12 - v al J XXXV II. l . A ; XX:XVII . 3 . A I :X:X:XVII. 3 . C ; XXXV
-
11.5,
- ..___
A_ ( ? ) 1 :XXXV II. 7 . B; XXXVI1 . 7 . I ; X:XXVI 1 . 7 ,'J ; �K; XXXV I I. B . A a � ··
1 0.'0 ; XXXV II , lO. D ; :x:xxVfi."l O. F ( ? ) ; XXXV I I. l XXXVII . l O, K; XXXIX . 2 . A a
--:- l . F x ) 1 XLI . l , G t XLI , l , K; XLII , 4 . A ; XLI1I . 2 . A ; XLII I . 2 .' BI
X LI ,'l , C x� ; XLI
XLIV. l , A t xr.rv"";"";T;B" XLIV . 2 . A ; XLIV M
x ) ; XLIV. 3 . F x ) ; XLIV . 3 . H ; XLIV.
30x�B ; X �VI. 2�C t X� ; XLVI.2.H; c.XDII, 2 , I ; XLVI1.2.· r a XLVII .;
2 • _!l XD/II , 2 , L; XLVIll . l, A a XLVI l l . hQ..l_ XLVIE . 2 , A ; XLVIIl " x . 3 . A � X TII ll i,3. D a
.
--- .,_
X � Il i . 3 . F ; XLVI1I . 3 . H J XLVI1
- - -
� .
1 . 3 . K ; XLlX. l . F ; XLIX, l . R ) ; X L1X, 7 . C ; �
-- . �
L. 2 . A ; LII. 6. A ; LII I . l . B; LI11 . 2, A J' IN . 2 .. A ; IN . 3 . A ; � . 5 . A ; LVI, . O; �Il .-
.
...-- � .,._. �
l . A ; J?lll , l,O& INII. l. F ; LVII. 2 . A I LVII . 3 . F I DZI 1 .3. H

(?H �y:n .�. r
"..--..
(�� ;
Dlii . 3 . J' J � II . 4 . A ; LIX. l. .-
A I LIX. l . C ; LIX. 2 .A, . (?) ;
IX, l , A ; IX. l . Bx 1

r 1
l..X. l. C
x)
; �
�� �
x ) 1-�F I ---- . - x ) 1 IXII . l . A ; I!III , l . A;
IXII I . 2 .!J LXV . 3 . A ; IXVI . l . A I LXV I , 2. A a LXVI . 3 . A I LXVI. 3 . C ; �
IXVII . l . G ( ? ) ; LXVII . l.· r a IXVI1 . 2 . C t LXVII. 4 . A a LXV lli , 2 , C ; IXIX . l . A t In.
.., -- ,...._ -�

�Al �� �, 2 , Gt, LXX . 3:Ji; LlOC . 5 . A•'


-

c) sec . IV-V a
)
IVe leAx ; IV , 2 , la, A (?) ; XXXVI I . l O. E ; XLIV. 3 . F x) 1 XLVIII . 3. F ; LIII . 5 . A I
Dlll ,'3 • F ( ? ) ; LXX . 3 . A.
d) se c . V a
XIV. 5 . K (?) ; XXIX. 5 . E ( ? ) a X LI, l . K,
e ) sec . V-VI a
IXVII, 2 .'C ( ? ) ,

-
II I . 5 . A I IV. 2 . 3 c . A ; XIV • • D ------
; XXXI I I , l . D ; XXXVI1 . 3 . A J XXXV I I, 7 . A x) 1 XXXVII .
7 e H J XLIX. l ,'R x ) 1 LV II . 3 . F .
g) se c .VI I-VIli a
IV e2 . 3 c . B a XIV. 5 . A I XVD I . 2 . A x ) ; xXxvi. 2 . D x ) 1 XXXVI I . 3 . A J XLI. l . li' x) 1
XLIV. 3 .·F x ) 1 LVII. l . B.
h) so c. VII-IX a
XXII r .·3.'A ; XLVI, 2 . H ; LVI . l . H ( ? ) ; LXVI. l . A.
i ) se c . VIII-IX &
V . l . E ( ? ) J XVIII. l , F ; XV III . 2 . C ; XXI. l . A ; XXI, l . K ; XXIII . 3 . A ; XXXVII . 4. A ;
XIMII . 2 . K ; XLXX. l, R x ) ; LVI1 . 3 . F J IX . 5 . A x ) .
j ) sec. VII I-X a
)
IV . 4 . 4d. B; XIV. 5 . K ; XVI . 4 . A x , XVII . 3 . E ; XVII I . l . G ; XXIX. 5 . E ; XXXII . 3 . A ;
LVII . 3 . I ; LXIX. l . A.

383
www.cimec.ro
k) se c . I:X:-x a ·
X:XV.-6.A ( ? ) t XLIV, l , K & LIX. 2. BJ LXV I. 3 . C.

J , EPCCA FEUDALA

a) se c . XI-XII I - feudalism timpuriu a


IV. l.F ( ? ) ; XII . l. A x ) ; XII . 4. A I XVI I . l. E ( ? ) 1 :X:X:IX .. 3 . A ; XX: IX. 5 . C t :XXX I I.-
3 .- A ; X:XX I I, le BI XX:XVII . 3 . A ; X:XXV I I. 3 . B ( ? ) ; xXxvl i . B . A x ) l XX:XVII. lO, C ( ? ) 1
XLVI. 2 e'C I XLIX. l. R x ) l XLIX. ? . A ( ? ) ; IJI II . l. D ; DIII. 3 � I.
b) sec. XIII-XIV a
v . · le'E I XV. l , E ; XVII , 2 . C t :X:X:I. l . K.
o) se o , XIV-XVII - feudalism de zvoltat a
I. l�AI I. l. C ; I. l . F ; I e 5 e'At I . 5 . B; Ie'6. A ; Ile'5 . E I III . 5 . A ; III. 5 . C J II I,6e
A l II Ie'6e'C ; IV. l . BI IV. 2 . la. A ; IV . 4�·3 c . A ; IV. 2 e'5e ,'A; IV.- 2 . 5e e B ( ? ) 1 V . l , D I
V , 2 , A I VIII . l . D t VIIIo 3 o E I IX. l , B; X,4 . B4 X. 4,'C I X. 5 . A t XII, le'G; XII. 2, C .x ) 1
XIII. l, C ; XIII . l, E J XIVe 5 e'A; XIV. 5 .. KJ XIV . 5 . P ; XIV. ? . D I XV. l . E t XVI. 3 . A t
XVII . l . E ; XVII , l.F ( ? ) ; XVII. 2 , C t XVII. 3 . B; XVII, 3 . C ( ? ) 1 XVII . 3 . E t XV IIl ,'
l . A ; XIX. 3. Bt XXI . l . A t XXI, l , K t XXI, l , N t XXIII . 3 . A I XXIII , 6. A ; XXV . 6, A I
XXV. 6. F t X:XVII . 5 . B; XXIXel e B .x) 1 XXIX. l . C t XXIXe' l. KI XXIX . 5 .·c a XXtX. 5 , E t
x:x:x:.·l, A ; XXX . 5 . B; XXXI. l , D I XXX I . 3 .-A ; XXXIII . l. C ; XXXIV. l . BI XX:XV, l. A ; XXXV .
l . B; XXXV I, 2. D x ) ; XXXVI . 2 . I t XXXV I. 5 . A ; XXXV I. 5 . E J XXXV I . 5 . F ; XXXV I , lO. A t
.XX:XVI.'lO. Ba XX:XVII. l , A ; XXXV II . 3 . B1 XXXV II . 4 ,"A ; XXXV Il . ? . F t XXXV II, B.A-� ) 1
XXXV II , lO·A� )XXXVIl . lO, B; XXXVII . lO. C a XXXV I I .' l O, ]) a XXVII . lO. F ; XXXV I I . lO� H I
XL, l . A ; XL, 4 , A I XL. l,O x ) 1 XLII . 4o A I XLII I . 2 , BI XLIV . 3 . F x ) 1 XLIV, 3 . I 1 XD/I,'
l , A ; XLVIe l. B ; XLVI e l . C ; XLVI , 2 e' H & XLVII . 2 e 'I t XLVII , 2 . J I XLVII I .- l, C ; XLVIIl e'
2 , B ;XEVII1 . 3 . C ; X llf iii , 3 . H ; XLVII 1 . 4 . A ; XLVI1 I , 4. B; XLIX. l, R .x ) l XLIX. ? . A t
LI. l .-A I LI I. ? . C ; LII. ? . E ; IiV, l , A ; !Jl , 2 , A ; Dl. 3 . A ; D/, 3 , B ( ? ) ; tv, LJ., B ( ? ) &
Dlo 5 e'A t LVII , l , A ; LVII . l. B ; LVII . l . C t LV II, l . D ; IJIII , l. F t LVII. l , H x ) l LV n ,·
2 ,' A I LVII e'3 . D I IJIII , 3 ,'F 1 LVII .·3 ,·G1 LVII . 3 e'H; LVII ,·3 . 1 ; LIX. l. C t LIX, 2 e BI
LIX, 2 ,·c ( ? ) ; LX:, 4, BI LX. 5 . A I IJCI, l,·BI IilCI ,· l, E ; LXII , l, A I LX:ll . 5 . BI IXIV. l,
D; IJ(V , 2 , A I LXV. 2 . B; LXVI . l . A I LXVI, 2 , A ; LXVI . 3 . A x ) ; LXVI e 3 o C ; LXVII, l,' I ;
LXVIII , l, A t LXVIII, 2o A I LXVll1 , 2, Bt IJCX, l . A ( ? ) ; LXX . 3 . A ; IXXo"3o B,
d) se c . XVII-XVIII - feudalism t irziu &
I . l.• A I I, l, BI 1 . 1 . 0 1 1-, l , D I I. l . E a I, l. F J I-. 6. A t II. l . A J III . 5 ,·B1 III. 5 .-
D ( ? ) a III ,6, BJ rv,·l , B; IV, l,C t IV, l,·Oa IVe l o R I IV,2, la., A J IV, 2 , 2b, BI IV,
2 , 3 c ,' BJ IV. 2 . 5e . A I IV . 2 . 5e . B J IV, 3 , la, A I V e l o D I V . l . E I V, l, F a V . 2 , A a V.3. B I
VII. 3 o A I VIII , l . A I VIIl , l o B I VIII , l . D I VI II o 3 o BI VIli. 3e E I IX, l . C ; IX. l.F I
X, 4,D. ( ? ) a X. 5 . A ; Xe'5. BI XII. l . G I XII . 2 , BJ XII . 3 . B x ) l XII I, l. A J XIII. l. C a
XIV . 5.·0a XIV;. ? eC I XV , l , A J XV , l. D ; XV , 2 , A ; XV , 2 , B ( ? ) 1 XVI. l . B I XVI . 4 . B1
XVII,' l , B ; XVI I . l , C ( ? ) 1 XV II. le E I XVII, 2 , 0 1 XVII . 3 . A J XVIII, 2 , B t XVI II. 2e C I
XIX . l, A I XIX. 3 . B; XXI. l. B t XXII I ,j , A ; XXI1I . 3 . B ( ? ) ; :X:X:III, 6, A I XXVI. l, G I
XXVI. 3 o E 1 XXVII , 3 . A t XXVII . 5. C ; XXVIII, l. J ; XXVIl i . l . K; XXIX, l,'B .x ) 1 XXIX. l,
Gl XXIXo lo l l XXIX . 3 . C t XX IX . 5 . A t XXIX. 5 . C ; XXIX. 5 . D ; XXIX. 5 . E ; XXXI . l, C t
XXX I I,'3 • AI XX:XIII . l, Bt XXX I II . l, D a XXXIII . l . G ; XXX II I, l • H t XXX IV , l, B t XXXVI .
5 ,·A ; X:XXV I . 5 . C I XXXV I e'5 . F t XXXV II . l. A ; XXXV I 1 . 3 , B; XXXV II o 3 o C I XXXV II , 4, A ;
XXXV II,'4.-B; XXXV I 1 . 5 o A ( ? ) 1 :X:X:XVII . lO. A x ) l :X:X:XVII . lO. Bt XXXV II . lO, D ;
XXXVII. lO, E -1 XXXV I I� lO. F t XXXV II . lO. G ; XXXV II . lO. H t XXXVI I e lO. I t XXXVII , '
lO, J& XXXIX . l e A l XXX IX , l.,B; XL. l . A t XLI. l. H ; XLIV , l, E a XLIV. 3 . H I XLIV . 3 . 1 1 .

384
www.cimec.ro
XLV.-l•A I XLV. l. Ba XJ,VI . l. O a XJNI . 2. BJ XLVI. 2. D a XLVI. 2 . E a XDI I. 2 � H 1 XliVI•'
2 .- 1 1 XLVI. 2 . K a XDlle3 a A I X llT II . 2 o A I XDIIII. l e A I XLVIIl. l. O ; XLVII I . 3 . A I
XLVII I o 3 o F J XLVI I I. 3 . J I XLVII I . 3 . K; XLVII I . 4 . BI XLIX. l . A J XLIX. l. O ; XLIX.
l . J a XLIX. l. R x ) ; LI. l . A I LIIa 7 o D I LII. 7 . E I LIII . 2 . Ba LIII o 5 o A J LV . l . A I LV.
3 .-BI D1 . 5 . A ( ? ) ; LVI. l e'GI LVII . lo D I LVII . l . F t LVII . l. J a LVI I . 3 . A I IN II . 3 a BJ
LVII.'3eDI LV11 . 3 . F ; LVII . 3 . Gt LVIll . l . O I INill . l. D I LVIII . l.E I LVII I .- l . G t
Lix.· l . O ; IJC.-5.-Aa LXI. l . A I DCI . l. E J LXIl a'leC I DCII .. 9 . A ; IX II I o 2 a'AI LXIV. le'
Ba LXIV. 3 a A ; DCV. 2 . 0 1 IXVI. l . A ; !XVI o 3a C I DCV II . l�D I LXVII . le G a DCX. 2 . 0 1
DCX . 2 . E ; DCX. 2 . F t LXX. 3 . A I txX. 3 . BI LXX . 6. A.
e ) Feudaliam - perioadă ne pre ci zntă a
I . 2. BI I . 5 . E ; Xl . l . B; Xll . l . E t XII o 3 a C I XI1 . 4. B; XV I. l . A ; XXVI I . 5 . A a
XXXV I I I . l. A ( ? ) a XLIV. l. I ( ? ) 1 XLVIli . l. I ( ? ) 1 XLIX o 7 o D I L. l . C ( ? ) 1 LIV. 4.
C ( ? ) t LV. l. BI INil . l . M I INII . 3 . BI LIX. lo BI LIX. 2 . D t LIX. 2 . E I IXVIII . 3 a'A I
DCIX. l . D t LKX. 2 . A.-
. f ) Epoca m odernă - se o . XVII I-XIX t
IV. l . R I XII . l . A x ) l XX. l. C J XXXVIo 5 • F I LIX. l . C I DC. 5 . BI DCV . 2 . 0 t LKX. 2.F.

K. NECROPOlE SI MORMINTE IZOLATE

a ) Morm inte ou ocru roşu - ene oliti o-ince putu l e p ocii bronzulu i t
xn . l.-G x) , xn . l.'I x) , xrx.- 3 . A ( ? ) a xxrx. 5 . 1 ( ? ) a xxxvn . 4. o x) _.
b ) Epoca bronzu lui - cu ltura Coatişa ( ? t
)
LXVnr . l. B.-
o ) Cultura Noua - sfîrş itul e pocii bronzului a
VII .- l .'A ( ? ) ; XXI. l. I ( ? ) J XXX. 5 . A ( ? ) s XLI. l. C x) l XLVIII . lo GI DC. l . A x ) _.
d) Epoca fierulu i a
XV Ie' l . C ( ? ) 1 XXIX. l . C ş XXX. l . O t XXXV I. l . A x ) 1 :X:X:XVII. 7 .·A x) 1 XLrv a 3 e'AI
txe' le' B x) IX • • A x ) -;,
e ) Carpioe t
XLIV .. 3 . 0 1 LXVI . 2. Ce'
· f ) Sarmatioe a
VI. l. O ; VII. l. Ba XIX. le'B; XXIXe5 • I I XXXV I . l . A x ) l XLI. l. E I X LVIII •. 3 .- G x ) l
XINIIIe3a LI Dll l. l. I x ) l LX. l.A x ) ; LXVII I . l . Ao
g -&c : rri-IV e . n.- - cu ltura Sintana de Mure ş a
.... IV. 4. 3 o . A ; IXa 2eAI XIV . 7 . D x) l XXII . l . I x ) l XXVo'6 . A ( ? ) a XXVIe'4.·Aa XXIX.
l. B x) 1 XXIX. l . D a XLVI:2 . F I XDII. 2 o G I XDII1 . 2 . C x ) 1 XLV III.'5 • A ( ? ) 1 XLIX.
l .'R x ) ( ? ) 1 LIII e l o B x) 1 LII I . l.E x) 1 LIII .-5 . A x ) 1 LVIl . l. H x) 1 INIII.· l . F J
LIXe' l�� __

��h) Se c . rv-v e . n. a
•·i l •'A x ) •
1) Mormţntul Crăes c - sec . V e . n. a
· el.-A;
j) Morm int s e c . x-xr a
LIX. l . C a'
k) Feudale 1
VII.- l o BI X.-L�.-BI XIIe3 o'B x ) 1 XIV .. 5 . KI XXI. l.-B ( ? ) 1 XXIII . 3 a A I XXVI. l e' F a
XXXV II e'4.- A J · XXXV II.B'e A x ) 1 XL. l.-A ; X LIX. 4 . C ; LI.- l . A I INI. l.C x ) a Dlll .- l. r)
( ? ) 1 IXVI. 3 . A · x ) ; LXX . 3 . B.
385
www.cimec.ro
1) Ne cropole· şi m orminte izolate (une le in m ovile) din e pocă ne p:re­
oi zată a
I .. 2 . B ( ? ) ; II . l e'D I II . B . B I IilC. l . D t IXo l e i ( ? ) 1 XX:Xo 5 o C ( ? ) t XX:XVI . 2 . J I
XL,' l e' B t XD/, l , E ; XDIIII .3 . E I Lll l . l . A J IN. 5 . A ; LV IIl , l�. A.'

L.' DESC OPE RI RI MONETARE - m onede descoperite izolnte şi te zaure m one tare .

a ) Monede dacioe a
XXIa. D ; XXI . l . F ( a) 1 XX:XIl l .. l . A ( ? ) 1 IJC . l. J,'
b) Monede Filip II - Al ex andru oe l Mare t
XXIXo 2 o A I XX:X:III . l . Je'
o) Monede şi te zaure romane - re publicane şi imperiale a
IV . l . I ; V. l . G ; l X. l . H ( ? ) J IX - co l. şc. Conce şti J X . 3 .' A ; X. 5 . A ; XI I. l,'C t
XIV�'5 ..K ; XIV - col . Male o ; XVII - ool.muz.Darabani s XVII - col .. Teişanu) 1
XV II I . l . H I XX, 2 , A ; XXI. l . A ; XXII . l. J I XXVIII . l . I t XXX I . - ool , ş o . Hlipiceni s
)
XXXI II .. l . A ; XXX I ll , l. F ; XX:XV.- 3 . B ; XXXV IIo 7 . A x 1 XXXV I I, lOo BI XXXV II. lO. E I
XX:XVIII . 3 . D ; X LIV.3 .. D J X LIV . 3 . G ; XLVI. 2 . A I XLVII - o ol, Mihăescu aXIJ.X. l.
R x ) J �IIl . l. G ; LIX. l . D t LIX. l o H J IXV II . 4. B ; LXVIII , l. D .
d) Moneda bizantine a
IV. l . J J IV. l . N ( ? ) 1 XXI. l.F (d) ; XXIX. 2 o B I XXXV I. l . C I XXXV Il . lO. B ; XLIX .
l _.R x ) l LVI I I , l, H ( ? ) ,
e ) Monede ş i te zaure feudale a
II .. l .- B I IV_. 2 , la. B I IV. 4. 3 c e B I V, l , B I VI I . l . B; X . 't . C - m inăstire a X o 5 e C I
XII e' l . G s XII .. 2 . A t X II . 2. C x) ; XIV - ool . Male o t XVII. l, A ; XXI. l.P' (b-c ) 1
)
XXII .- l . LI XX: II I . 6 . A I XX:XV . 3 . A I XXXV II. B . A x ; X:XXV I1 .. 7 . J I XXXIXe 5 o A I XL. 4 . A I
)
XLVI �·2 . A ; XLVI1 _.2 , A I X11/II , 2 , M I XLVII I . 3 . F t XLIX .. l. R x 1 X LIX. 4. C I LI . l . A I
LI I. 7 . F ; LV . 3 . A ; LV - c ol . muz. Suliţ a t LIX. 5 . A ; LXII . ll o A I IlVIe 2. A I LXVI,
)
3 .. A x 1 IXVI I . 4 �' B ; XLVIII . 2 .'A.
f) Monedă şi te zaur din epocă nepre oizată a
XLII. 3 . A ( ? ) 1 XD/III .. 3 . H ( ? ) .

M. FORTIFICAŢII - valuri de păm int, şanţuri , cetăţi de păm int e'

a) Valuri 1
IV. l . U ( ? ) 1 XVI . 3 . B ; XIX. 6 - Troianul 1 XXIX. ? . - Troianul 1 XXXV I. l2 -
. Troia.nul ; XLVI1 I , 4 . E ( ? ) ,·
b) Sanţ;uri a
X LII I . l . A - Caterinei ( ? ) aXLIX. 3 .-B ( ? ) 1 LII - 7 . B ; LXII- 7 . B.·
o ) Aşe zări f ortifi cate , ce tăţi şi intărituri de păm int a
)
LX. l . H x - Cucuteni 1 IV .-4, 4d. B - ep .fier. ; X. 5 . B - e p . fier. t XVII . 2 . D ­
e p . fier. ( ? ) t XX:XVII. lO. A x) - ep .fier. 1 XV I . 4 . A x)_� se c . v n r-x 1 XV III .- 1 .'
D x ) - se c . VIII-IX ) 1 XXXI I . :? e A - se o . VIII-X ( ? ) 1 XLIV . 3 ..F x) - se o, VII­
VIII ( ? ) a LIV. 4. B - se c. VII I-X t LVI. l. I - se c. VII-IX ( ? ) ; LXI . l . A - se c,
VII-IX1 XIIo' l . A x ) - feudo l XIl i . l . II - feud . ; XXXV I. 2 .. K - feud. 1 X LVII .-
2 � A .;. feud e ; DII. l . A - feudo l LVIl . l . N - feudo' ( ? ) ; LVII . 3 o K -feud, ( ? ) l
LVIII.' l'. D - feud.- ( ? ) ; LXV I .· 2.- A - feud . ( ? ) 1 XV II e 2 o B ( ? ) 1 XVIII . l ,'B ( ? ) 1
x:xx n r .. I .- A . ( ? ) .

286
www.cimec.ro
N.· FAUNA FOOI IĂ

IV . I . A. ( ? ) s IX. l. C J XIII . l . J I Xl.Y.4.A x ) l XIV. 4. D s XVII. l.DI XVll i. l. G ;


XVII I . 2 . BJ XVIII - col. ş c . Dersca J XXI - col . şo. Dorohoi ; XXXV I . 2.B J XXXV I.
2 e'D I xXxv i. 7 . B I XXXVI II . 3 . B ; XLI. l.C .x ) l XLI. l.DI X LI. l.E .x ) ; XLIV. l . D ;
XLVII - col . şc . Miorcani J XLIX. l . H .x ) l XLIX. l . N .x ) l XLIX. l. O x ) l XLIX. l.
R .x ) l XLIX. 2 . C J XLIX - col . şc . Ripiceni ; LIII . 2 e D I �I. l.E .x ) l LVI. l . H ;
�II. l . K ; �II. 4.-D I �Il l e 3e A I LXVII. 2. B.

o.· TOPOAH.E DE PIATRĂ Ş LEFU ITE - plate şi topoare-ciocan cu gaură pentru


c oadă

I . l . A ; III . l. A ; III. 5 . E I VIII. l . D I VIII - c ol. şc. CăHiraşi ; IX. 2 . BJ IX - col.'


şc. Conceşti 1 X - col . ş o . Coşula ; xn . 2 . c .x ) 1 XIII - col. şc. Corni ) ; XIV. 2 .·o , ·
XV. l . B I XVI . l . C ; XVI - col. şc. Dragnlina f XVII - col.Anisie ; XVII - col.
muz . Darabani ; XVIII . l. J ; XVIII . 2 . B; XVIII - col. şc . Lozna ; XXI - col . şc . Do­
rohoi J XXII . l . G .x ) l XXII. l . H .x ) l XXII. l. I .x ) l XXIV . l . A I XXV. 3 . A ; XXV - cale'
ş o . Vlădeni ; XXVIII - col . ş o . Havirna J XXXV I - ool. şoe' Liveni J XXXV I I. 4. 0 1
XXXV II - ool . şc .·st înoeşti 1 XLI. l.F .x ) ; XLI . 2 . A I XLI1I . 2. A I XLIV . 3 .-F .x ) 1 XLIV
- col-şo. Păltiniş 1 XLIV - ool. ş o . Horodişte a s XDI. l. C ; XLVIe'2. I l XLVI . 2. LI
XLIII . 2 . A ; X�II . 2 . H J XLi/II - oole'Mihăesou ; XLVI II . 3. B; XLIXe' l . A s XLIX . le'
F ; X LIX. l . R x ) l LIII . l. D ; LIV. 3 . A ; LIV - col . şc e' Lişna s LIV - ool . şo. Orof­
t iana ; � . 3 . A ; LV. 3 . E ; LV. 6. A I �I . l. F ; LVI . l . G ; �I. l . K J DII. l.P J LVI .2e'AI
LVI.·2 .' B; �I - col. ş o . Ghilia l DI I - col. ş c . şendri ceni l LVI1 . 3 . F ; LX . l . A .x) 1
DC' . l . E I LX. l . K; LXI - col . ş o . Tudora ; LXIV. 3 . A I LXIV - col . şc. Sauoeniţa l
LXV - c ol. şc.Viişoara ; LXVI - ool . ş c . nr. l-2-3 Virfu Cîmpului 1 DeV II - col.
şo.Vlădeni J LlCX. 2 . D J LlCX. 5 . A I LXX - col . ş c. Icuşeni l DCX - ool. ş c . Poiana_.

P .' TOPOARE SI nl:u.ri DE Si lEX C IOPLITE ŞI J;}LEFU ITE

III e'.2 . A ; IV. 3. 1a. BI IV. l . D I V . l . H I VIII . l . A I VIIl . l. E I VIII - col. şo. Călă­
raşi ; IX. l. B; IX - col . şc. Conce şti J X . l . A I XII . L�.D - col . şc . Mate ieni a XIII
.
- col. ş c . Corni a XIV e' 2 . C ; XIV. 4. A .x ) l XIV. 4e' C ; XIV. 4. F a XIV . 5 . E ; XIV . 5 . F I
XIV - col.Mnle c ; XVe' l. C J XV. l. F ; XVI. l. C I XVI. l . E I XVI . 4. BI XVI . L�.·0 1 XVI ­
col . ş o . Oristineşti l XVII - col . Anisie l XVII - ool . muz.Darabani l XVIII . 2. F 1
XVIII - ool. şc.De rscaJ XIX. 3 . D I XIX. 2. BI XXI. l.E ; XXIe' le' F (e ) l XXI - c ol .'
ş c .'Dorohoi 1 XXII . l. K; XXV - col. şo.'Vlădeni 1 XXX I I - col. ş c . Hudeşti 1 XXX II Ie'
l e B I XXX III . l. I ; XXX I II - col. şc. Ibăne şti l XXXV - col. ş c . Stroe şti ; XXXVI .
7 e'A ; XXXV I - c ol . şce' Liveni l XXXV II. 7 . B; XXXV II. lO. A a XXXV I I ( c ol . I.D.Me.rin) l
XLI.' l. H ; XLI. l . K I XLII1 . 2 . A ; XLIV. l . G ; XLIV . 3 . F .x ) 1 XLIV - col. şce'Păltiniş l
X!XV - col. şo. Horodişte a l XLV. l . D I XLVI1 . 2. D ; XLVI I . 2. H 1 XLVII. 2. J I XLVI I
- col.Mihăescu ; XD/Ill . l. H ; LII . 7 . F 1 LIV - col . şc . Lişna ; LIV - c ol. şoe' Orof­
tiana ; � - c ol.muz . Suliţ a ; DII. 2 . B ; DII . 3 . A ; D/I - col. şc. şendrioeni l LX I
- col . şc . Tudora ; DCIV. 2 . A ; LXIV - col . ş c e'Sauceniţa ; LXV - col. şo.Viişoara ;
LXVI - col. şo.nr. l-2 Vîrfu Cimpului ; LXVI - c ol . ş c . Iunc a ; LXVII e' l.E ; LJCVII.
2 . A & LXVI1 . 3 . A ; LXVIl - ool. şc.Vlădeni ; LXX. 2 . n , LXX - ool. ş c . nr . 3 Icuşeni ;
LXX - col. şo.Poiana •

387
www.cimec.ro
R�' DESCOPERIRI IZOLATE SI D-EPOZITE DE METAL - aramă, bronz, fier

a ) Obie cte de aramă - topoare , su lă - ene oli tice a


XXII'.' l !''G ; XJCV. 6. A ; :XX IX . l . A ; XLIV. 3 . F x ) 1 LV . 3 . D a LVII .' l. A ; LVII . 4 . B x ) •·
b ) Obie cte de bronz - ce lturi , se ce ri , ace etc. - de la sfirşitul
epocii bronzului &
VI i l . B ; XII . l . C .x) 1 XII.·4. D t XVI. l . E ; XVIII . l . I ; XVIII . 2 . B; X:XI. l . C ; XXI
- ool .' şc. nr . l Dorohoi ) ; XXX I - col . ş c . Hlipiceni a XXX I II . 2 . A I XXXV - col•
şc . Stroe şti ; XXXVII . lO. A a XXXV I I - col . I . D. Marin J XLIV . l . LJ XLVII . 2. G a
XLVI I . 2 . H t XLVIII . 2 . G t XLVIII . 2. H t LIV. 4. A I LVIl . l . Lt LK. l.A x ) l LX. l.
� ) 1 LXI. l. C J LXVll . l . C .
o ) Obie cte de bronz , fier ş ;. aur din e poca fie rului 1
I I •5 • B I III . 6 . D ; Il l .·6. E t VIII e 3e C I XIli . l . I J XIV - col .Mâ.le O I XVI e l e O J
XVIII . 2 . B; XIX . 3 . C I XXI - c ol . ş c . Dorohoi l XXX. l . C t XXXI - ool .' ş c . Hlipi oeni a
XXXV II • ? . A x ) 1 XXXV I I. lO. A x ) 1 XXXV II - col. I . D . Marin ; XLIV . 3 . A ( ? ) 1 XLIV.·
3 e B x ) 1 LVII . 3 . F s LX . l . A x ) 1 lX e' l . C x ) 1 LX .-5 . A x ) •·
d ) Obiecte de bronz fier, aur şi argint din seo. II-X e . n. a

II . l.'O s II I e 5 e A ; IV. l . A x � 1 IV.' l• N I VI . l . C J IX. l . A s X IV · · D x ) l XVI . 4. A .x ) l
XVII I.'2. A x ) J XIX. l. BJ XXII. l . I x ) l XX IX. l . D ; XXIX. 5. I x J XXXVI . l . A x ) l
XXXVI I . ? . A .x ) ; XLI. l . E x ) l XLVII. 2 .-0 x ) l XLVII1 . 3.·G x ) l LIII •. l . B x ) l LIVe'
4e BI LVII. l. I I LIX. l . O I r.rx.· l . A x ) 1 DC .. l . A .x ) 1 LX.· 1 . 0 x ) 1 tx:. 5 . A x ) 1 LXI.·
l . A ( ? ) a LXVIIl . l . A ; IXIX . l . B.
e ) Obie cte de aram ă , bronz, fie r şi argint din epoca feudală a
II.-5 . B ( ? ) ; III. 6. B; IV. l . B - 2 engolpioane a IV. 4 . 4d . A I V. l . D I V. l . E -en­
golpion l VII . l . B ( ? ) 1 XII . 2 . C x ) 1 XIV.·5 . T - engolpion a XIV - c ol . Maleo l
XXI�' l e' H ( ? ) a XXI - col. ş c .'Dorohoi ; XXV - col. ş o . Vl ădeni a XXIX.- 3 . C ; XXXIII .
1 . 0 - engolpion J XXXV . 3 . A ; XXXV I I . 4 . A I Xxx:v rr .- a . A .x) ; xxxv r r .-a . B x ) 1
XXXV II - c ol .- I .·D. Marin ; XXX IX . 5 . A I XL. 4. B; X LIV . 3 . E ( ? ) 1 XLVI I . 2 . I ; XLVII'.'
2·.·J ; XDIIII . l . C ; X LIX . l . R x ) , LI. l. A ; LII .7 •.F ; LVI . l . G t LVII. l . P - anoore a
Lix.· r .·G - cruce ; !XIV - co l . ş c . Sauoe niţa ; LXVI.'3 • A x ) I.LXV II I .-1 .-A; rxrx.- r .·
O - . ?ngolpion 1 LKX - col . ş c. Iouşeni.-
f ) Obie cte diverse - aramă, argint , aur, fier - epocă nedeterminată.
I . 6. B t XLVI. 2 . A ; IV . 5 . A•

S. PIETRE CU INSCRIPŢI I DIN EPOCA FEUDALĂ

IIe5 • E I XI. l . C I XIV. 5 . P t XVI I . 2 . E ; XXIl i . 3 . A ; XXVII I . l. C ; XXXV I Ie4. A t XLIX.'


3 . A ; LI . l. C ; Llii . l . D ( ? ) ; IXVI . 2 . A ( ? ) t IXX. 3 . C .

ş.- PEŞTERI Ş I ADĂPOSTURI SUB STÎNCA

XLDC.- l.N .x) ; XLIX. l . O t XLIX . 4. Bt LVII . 4. Ae'

T. MOVI IE

I e ? l Ile' lO t IV. 5 ; Va 5 1 VI . 3 ; V I1I . 4 t IX. 3 ; XI. 3 ; XI I. B J XIV, lOI XVI. 6 ; :XVII.


5 1 XIX e 5 J XX. ? ; XXI. 5 ; XXII . 5 ; XXIll . ? ; XXVI. 6 t XXVIII. ? I XX IX . 6 ; XXX. 6 ;

388
www.cimec.ro
:tx:x:r.- 4 1 XXXI I'e'5 1 XX:Xlll e 3 1 XXXIV . 5 J XXXV .1+ 1 XXXV I . ll ; xxxv n ·. 11 1 XXX IX.
a 1 x�·5 1 XLie 3 1 XL1II ,'4 1 XLIV.·5 1 XIJ1. 4 J XLVI . 5 J XLVII . 4 a XLVIII. 6 1 XLIX.'
a , L.'3 a Lle'5 1 LIIe 9 1 LIII- 7 1 LIV. 7 1 Dl e 7 1 LVI. 4 J DIII. 6 1 LVIII. 4 1 LIX. 6 1
Ue'7 1 �1Ie' l2 1 DCIIr. a a DCIV.'4 1 DCV.- 4 1 IXVI ;4 ( ? ) 1 LXVIII .'4 a LXIX.'4.

3a9
www.cimec.ro
www.cimec.ro
· INDICELE LOCALITAŢILOR

AD�ENI , Lc . 1 BOZIEN I , Lo . 55
AGAFTON, IV . 2 . 2 a � e' 2 BRĂEŞ�I , V. l ; Lc . 56
ALBA1 XXX II . 2 ; Lo . 3 BRIDŞTI , Ic . 57
ALBEŞTi t r.- 1 ; Lo .- 4 BRĂTENI , Lc. 58
A WNIŞUL, I.o . 5 BREHUEŞTI , IXVII . 2 ; Lo •'59
ARBOREA t Lo e'6 BR080AUŢI , VI . l l Lc e'60
ARINI , � . 7 BROŞTENI , Lc . 61
AURE L VIA IOU , Lo e 8 BUCEOEA, VII . l ; I.c e' 62
AVRAM IANCU, XlV. 2 a Lo e'9 BUCBCEA-SAT , Lc . 63
AVRĂMENI, I I . l l Lc . l O BIJOOVINENI, Le. 64
BABA N OVAO , Lo. ll BTJDA, Lc . 65
BAISA, U.: • 12 ·
FDDEŞT I , Le . 66
BAJURA , XVII. 2 a Lo e' l3 JJUHĂCEIU , IJC. 2 ; Loe6?
BALIN'.p , U.: . l4 BUIMĂCEN I , 1. 2 ; Lc . 68
BAilrA ARSĂ, .Lc. l5 BUNENI , U.: . 69
BARANOA, Lo . l6 BURLA t IilCI II. 2 ; Le e 7 O
BARANOA , XXX I I e' 3 1 Loe l? BUR LEŞT I , Lo . 7 1
BAŞEU t Lo . l8 BUSUI OOEN l l POPII !. Lc e'72
BĂBIOENI , U.: . l9 BUBUI OOENI-VA IE , IA . 7 3
BADARAI, I.o . 20 BU ZENI t Le. 74
BAD IUTI , LVII e' 2 1 Lo . 2 1 CAPU L C ODRUW I , Lc.-? 5
BĂIOENI , IV . 2 . 3 ; Lc e'22 CAPU-PĂDUREI . t U.:. 76
BAIJCŞANI, U.: e' 23 CAn.AllMN t XXXIX . 2 ; Lo . ??
BĂ WŞENI , III. l l Lo. 24 CARASA , XI I . 2 1 Lo. ?8
BAWŞElUI-NOI , Lo .'25 CĂCĂCENl , I.c - 79
BĂTRINE ŞTI, U.: •. 26 OAC!OENI , Lc . 8 0
BEI.OEA , :XXX IV. 2 . BI Lo e2 ? CĂ!ARAŞI , VIll . l l Lc e'81
BERENII PITARESI I , I.o e'28 OALillliŞTI , VII . 3 ; I.o . 8 2
BERTEA , U.:. 29· OALINEŞTI , Lc. 83
BE RZA , U.: . 3 0 OĂ WGlCRENI , IXII . 3 ; Lc . 84
BIVOLARI , XX.'2 a Lc e'31 CA WGARENI I NOI, Lc e'85
BÎRSĂNEŞTi t X:X:I1 I e'3 1 Lo'•'3 2 OARPENl Ş, I.c. 86
B!ZNOASA, Lc e'33 OÂTĂMJI.REŞTI , XXXV II i3 1 Lo ." 8?
BL1NDEŞT I , Dl e' 2 1 Lo .�34 CĂTAMĂREŞTI-DEAL, XX:X:V IIe'4f !Al e'88
BOBU IE ŞTI L LVI I . 3 J Lo �'35 CEIR, U.: . 89
BODEASA, .w.II . 2 a Lo e'36 OERBU , X . 3 ; Ic . 9 0
BOODĂNE ŞTI , Lce' 3? CEROHEJENI , LV . 3 a Lc .9 1
BOODĂNE ţiTI, Lo. 38 CERNEŞTI , LIX. 2 1 Lc . 92
BOODĂNEŞT I, Lo . 39 CERVICEŞTI , XXXVII. 4 1 Lo . 93
BOOZA, k'e'40 OERVICEŞTI-DEAL, Lc . 9 4
BOHOOHINA, I.o . 41 OHELI Ş , LV . 4 ; Lc . 95
BOLD , XX:XVH 2 a . Lo . 42 OHIIEŞTI , U.:. 96
BONCENI- 'BANOEN I, ke'43 OHIŞCOVATA, Lc . 97
BORO D ICENI , r.o .·44 OHIŞCĂREN I , U.: . 98
BOROLEA, X:X:IXe'2 1 Ic'i45 OHIŢOVENI , XL1Ie 3 1 Ic e 99
BOROSEN I, Loe' 46 CINGHINIA , XLIX. 2 a Lo. lOO
BORZEŞTI , IJCI I. 2 a Lo� 4? O I OOĂNEŞTI OERCHIJENI , Lc. l01
BOOO CY!'EN I , xxv.·2 a Lo e'48 CIORBA , Lc . l02
ooso orron , Lo e'49 CIORNEI-DEAL, Lc. l CB
BOOIA, Lo . 5 0 O IORNEI-VALE, Ic . l 04
BOSÎNOEN I , U.: e'51 OI ORN.OHA L, Lc . l Q5
BorOŞANOA, Iy . le' OI Lc e 52 OIRITE I, Lc. l CX>
BorOŞANI , IV e l i Ic e'53 CIS..1 ĂNEŞTI, U.: . lC/l
BCY.rOŞANII VORNICU LUI OALIMACHI , Lo e'54 OIŞME.A . Lo . lOO
OÎMPE1' I t XLVI . 2 l Lc . l09 -
Cf1r0'S:,)'l' lt X:X:XVI1I . 3 & I.o e llO
Le .' = Ioca:ţitate Ci..NDEŞTI-RĂDĂUŢI , Lc . lll

39 1

www.cimec.ro
C OAST.A,-CUCUTENI , �. 112 D OR(]-101 , XXI. l ; Lc . 18 1
C OBICENI , Lc . ll3 DRACŞANI , LIV. 5 ; Lc . l82
C OBf LA, I.c. l14 DRAGÂJJINA t XVI. 3 ; Lc . 183
C ODREN I , Lc . ll5 DRAGALINA, Lc. l84
C OHERIEAC, Lc . 116 DRAGCYrEŞTl , Lc . l85
C O:M�NEŞTI , Lc . ll? DRAXINI , 111 . 5 ; Lc. l86
C CJiii !NDÂREŞT I , Lc. ll8 DRĂGUŞENi t XXIl . l ; Lc . l87
__

C OMÎNDĂREŞTl i-NOI , Lc . 119 DRISLEA, LX. 4 ; Lo . l88


C ONCEŞTI, IX. 1 ; Lo . 12 0 DRUJĂŞTI , Lc . l89
C OPJI. IAU , X. l l Lo . 12 1 DUMBRÂVIŢA, JOOC II 1 . 2 ; Lc . l9 0
C OilCE ŞTI , Le . 122 DUMEUI , X:XVI. l ; Lc . l9 1
·C ORDARENI , XI . 1 ; Lc a23 DUMlTRENI , Lc . l92
C OilDARENII-NOI, Lc . 124 DUR NE ŞTI , XXIl l . l ; Lo e'l93
C ORDUN , Le. 125 DURNE ŞTI , Lc . 194
C ORDUN , Lo . l26 DURNE ŞT I, LXII. 5 1 Lc . l95
C ORJEUŢ I , Lc. 127 EPURENl , Lc. l96
O ORIATENI , XII . 1 ; Lc'.. 128 EŞ.ANCA , XVII . 3 t Lc e' l97
C ORNĂŢE L, Le. 129 EŞIŢII DIN POMIR LA , Lc. l98
C ORNEŞTI , Lc . l30 FABRICA RÎNGHI IEŞTI - Rînghi le şti-
CORNl , XII I . l ; Lo . l31 Fabri că, Lc . 199 .
OOSTĂCHENI , Lc. 132 FJI.ICIEN I , Lc . 2 00
C OSTEN I , I.c . 133 FEREDEIENI , Lc. 2 01
C OOTEŞTI • Lo . l34 F IAMÎNZI , XXIV . 1 ; Le . 2 �
COSTEŞTI , Lo . l35 F LONDOM, Lc . 2 03
C OSTINEŞT I, XXXI V. 3 a Lo . l36 F LOJlli STI, IA:: . 204
O OSTlUGENI , .Lc . 13? FRUMUŞICA, Lc . 205
COŞU LA , X. 4 ; L. l38 FtmDU-HER'fii XVI . 4 1 le. 206
t
C OŞU LENI , Lo . 139 FURNIC.ARI I , �. 2 07
C OŞUTE.N I , Lc . l40 GAIAŢI , Lc . 2 00
C OTEN l , Lo . 141 GALBEIJ l , Le . 2 03
C CYrfRGAC I , L. 2 ; Lce' 142 GAURENI , Le. 210
c oru , x. 5 ; Lc . l43 GEORGE C CŞBUC , XXVIIo'3 ; I.o . 211
COTU MICULINŢ l , Lc . 144 GEORGE ENESCU , XXVI. 3 ; .W. 212
C CYrU SUHA..R!U W I , !.(:. 145 GHIIANEŞT I , Lc . 2 13
C CYrUNU L NECŞENI , l'Al. l46 GHI LIA, Lc . 214
C OfU�CA , XIV. l ; Lo. 14? GHI OR�ANI , Lc . 2 15
C RACALIA, Lc. l48 GH IREf.T I , XIV. 5 ; Le. 216
CRASNALEUCA, XIV. 4 ; !Al . l49 GHITCĂtY.I' I , Lc . 2 17
CRĂCIUNENI , Lc. 15 0 GIULINT i , Lc. 218 ·
CRĂINICEN�, Lc . l5 1 G!RBENi , Le. 219
C RISTEŞT I , XV. l ; Lc. l52 G !R BE ŞTI , Le. 22 O
CniSTINEŞTI , XVI . l ; Ic . l53 GLODENI , Lc . 22 1
CUC ORĂNI , XXXV II . 7 1 Lc . l54 GLODENI , Lc . 222
CUCUTENI , Lc .- 155 GOLĂŞE I , Le . 223
CUCUTENI-RĂZEŞI , Lc. l56 GOREÂNEŞTI , Le. 224
CURTE �TI , rv .· � . l ; Lc . l57 GOROVE I , LXIV. 2 ; .W . 225
CU ZA V ODA t � , 2 ; Lce' l58 GREACA , Le. 226
cu z r.Jtu , x .w.ve'2
_ ; Lc . l59 GRIVI �A, XI . 2 ; Lo. 227
DAC IA , XLil l . 2 ; Lc . l60 GRIVITA , Le. 228


DAR.ABANI , XVI I e' l ; I.o . l61 GURANDA , XXIII. 6 ; I.c . 229

t
'DAVIDO.AIA , LXIX . 2 ; Lc . l62 HAVÎRNA , XXVII I . l ; Lc . 230
DĂMIDEN I , Lc . l63 H.J(NE TI, XXIX. ! ; le . 231
DĂMI IENI , Lc . l64 HI LI EU-CID A , Lc . 232
DEALU CRUCI I , Lc . l65 HILI 'EU-CR I AN, XXX . 5 ; Ic . 233
DEALU. MARE , Lc . l66 HI LIŞEU-HOR , XXX. l ; Le. 234
DE LII-BOERI, Lc. 16? HJ.IP!CENI , XXXI. l l Lce 235
DERSCA, XVIIl . l ; Lc . l68 HOLB.AN, I.c. 236
DIACĂUŢI , Lc . l69 HORIA , XLI . 2 ; Lo . 237
DIAaJ LUI ·- sat al Diacului a Lo . l7 0 HORLACENI 1 LVI. 2 ; Lc. 238
1 DIMACHENI , XI 1 . 3 ; Lc . 17 1 HORODIŞTEA, XLIV. 3 ; Lo . 239
DUJl l TRIE CANTEMIR, Lc. 17 2 HRIŞCANI , IXVII . 3 ; Lc .- 2 40
nn�GENI , XlX. l ; Lc . l7 3 HRIŢENI , Lc. 24 1
D OBÎRCEN I , . XX. l ; I.o e l?4 HUD.r;ŞT I, Le . 242
DOBRONĂUTI - Dobrinăuţi ; Lc . 1?5 HUDUM, :X:XXV I I . 8 ; Lc;243
DOINA , XEVII I . 2 ; Lc a l76 HUEŢANI sau HUEŢEANI , L:l. 244
DOLINA, Lc. 17 7 HULUB, XIX. 2 ; Lc . 245
DOLNICENI , Lc . 1?8 HUilJBEŞT I, L:l. 246
DONESTI , Lc . l79 HUSENl s au HUSOENI , I.c . 247
DOROBANŢI , Lc . 18 o HUZEU L, I.c. 248

392
www.cimec.ro
HUTAN I , IiXVIl . '+ 1 Lc .. 249 MILETI N , Lc . 319
IACAC I , Le . 250 MI ORCAN 1 1 XLVII . 2 ; Lo . 32 0
IAC OBENI , XIX . 3 ; Lc . 25 1 M IRE�TI , Le . 3 21
IBĂNEASA, Lc . 252 MlRON COSTUl t !XVII I . 2 1 Io. 322
I BANEŞTI , XXX Ili . 1 1 Lc. 253 MI TBŞTI , Lc . 323
ICHIMENI , ll e 5 J Lce 254 MITOC , X LI. 1 ; Lc . 324
ICHIMENl i DE SUS , I.c e 255 MI'l' OO t Le . 325
ICU�ENI , L�. 2 ; Lc . 256 MÎNĂST IREA DOAMNE I, Lc . 326
IEZER, XXX . 3 ; I.c e 257 MîNĂSTIRENI , LXIl l . 4 1 Lc �'327
I LIŞENI , LI I . 6 ; Lo . 258 M!NDREŞTI , I.c . 328
I ON ENI , LK . 5 ; Lo . 259

Y
MÎNDREŞTI , LXII . ? ; Lc . 329
ION ENI , LXVI . 2 1 I.c . 260 MIEN�� I, . Lc e 330
I ORG , Le. 261 MOARA JORil , XXIX. 3 ; Lc . 33 1
IPOTE:-;iTI , XXXV I I . 1 1 Ic . 262 MOISEN I , I.c. 332
IŞNOVAŢ , Lc. 263 MOVI LA, Le. 333
ITEŞTI , Lo . 264 MOVI LA. RUP'l'.ll. , XLIX.A ; Io e 334
ITOV OENŢi !c
t_
• 265 MOVILENI , IX. 2 ; I.c . 335
IUREŞTI , LLX . 5 ; Lc � 266 MOVI LENI , Lc. 336
IVANCAUŢi Lc . 267
t MUR.II.R ENI sau MUR.II.RE I , Le. 337
I ZVOARE !. .Lc . 268 MURGUTA , Lo e 338
JIJIA, u: . 269 NASTASE , Lc . 339
JOLDEŞTI , nr.I. 3 ; Lo . 2 7 0 NEGRENI , LV II1 . 3 ; Lc . 340
JOLDEŞTI , Lc . 2? 1 NEGREŞTl , Lc . 341
JOROV!EA, Lc . 27 2 NE LIPE$TI sau NlLIPEŞTI , Lc • 342
Jill,JATA�NI ! Lc . 273

__!LIX.
NEM1NDRI , Lc- 343
LANGA , Lc . �74 �
N ICHITEN ! XlVe 7 1 Lc . 344
IEIINEŞTI1 3 1 Le . 2 7 5 NICOLAE BAlCESCU , Le . 345
IEORDA , xx.xiV . 1 ; LJ . 27 6 NIC OLAE BĂlCESCU , Lc. 346
LI BERTATEA , Lc . 27 7 NICŞEN I , X LI I I. 1 1 I.c . 347
LlNGURIŞEŞTI , Lc e 278

;
NICUICEA, I.c . 348
LIPOVEN 1 , XIl i . 1 . E ; Lo . 279 NOVAC I , Lc. 349
MANITA, Lc . 280 ODAIA, Lc . 350
LI NA, LIV . 3 ; Lc . 28 1 <DAIA-RfNGHILJ.o;ŞTI 1 Lc . 351
ADA, Lc . 282 ODAIA-VBCHE , w . 352
LIVENI , XXXV I. 5 ; Lo , 283 ONO.A1H , Lc . 353
LIVENI-SAT , Lc. 284 ONEAGA , XV . 2 ; Lc . 354
LIVENII NOI , I.c . 285 OR�N l-DEAL. IV. 2 . 5 1 Lo. 355
LIVENII VECH I , Lc . 286 ORĂŞENI-VA LE , Lc . 356
LOOEN I sau WTENI , Le. 287 OROl•'TIA.NA, LIV. 4 ; Lc . 357
LG.rUR I , Le. 288 OROFTIANA DE JOS, Lc . 358
W.IURI ENESCU , Lc .. 289 OOEBI'ri DE OR OE'TIANA , Io . 359
ID ZNA , XVII I. 2 ; I.c . 29 0 OST OPCEN I-BALŞ, Le. 360
WC OVIŢA, XVI I . l . E ; Io. 29 1 OSTOPCENI-RAZEŞI , Lc . 361
WNCA, xxxv • l l Lc. 292 PALAIWA, Le . 36�
LUNGA, LXVI . 3 t Lo . 293 PANA IT OA IA, II . 6 ; Lc e 363
WPlRIA , X LV I. 3 1 Lc . 29 4 PATRU CASE , !.() . 364
WPENI , Lc. 295 PĂDURENI , Lc. 365
WŢOA IA , Le. 296 PAro RElH , XX . 6 J Lc. 366
MAGIIERA , U;. 297 PĂDUREN I , Dr i. 3 ; Lc . 367
MANOLEASA , XXXV I. l ; Lc . 298 PĂILHNIŞ, XLIV . 1 1 Le. 368
MAIW!BASA-PRUT , XXXV I.'? ; Lo . 299 PlSlTENI, Lc. 369
MAN OIEŞTI , Lc . 3 00 PĂSCARI , Lc . 37 0
MARISEUT I, Lc . 3 01 PĂUN t XXX IX . 5 1 Lo•371
MASC A, I.c . 3 02 PETREŞTI , Lc . 372
MATEEN I , XII . 4 ; Lo. 3 QB PETRI CANI , LII I . 5 1 Lc . 37 3
MAZI LI , Le . 3 04 PIETROSUL, Lc. 374
MĂGURA , I.c e 305 PITULUŞENI , Le. 37 5
MA IDltREŞTI , Lc . 3 06 P!R!u-NEGRU , XXXV III . 4 ; Lc . 3?6
MĂRGINENI, XVII . 1 . F ; Lc . 3 07 PLBŞANI , VII1 . 3 ; Lc . 377
MĂŞCltTENI 1 I . 5 ; I.c . 300 PLEVNA , Lc . 3?8
MESTE .ACĂN, Lo . 309 PLOPENII MA R I , �Il . B I Lc . 3?9
MESTEACĂN , .Lc . 3 10 P IDPEN II MICI ! UII . 9 1 Lc . 380
MIC IĂUŞENI , Lo . 3 11 PODENI , L:: . 38 .t
MIHAI EMINESCU , I.c . 3 12 PODIŞ, I.c . 382
MIHAIL KOGALNICEANU 1 Lc - 3 13 PODRIGA, Lc . 383
MlliAI VITEAZUL, Lo . 314 POENARl , Le . 384
MIH1IASA, Lc . 3 15 POENI , Le . 385
MIHĂI IENI , Lo e 316 P WI I 'J' A , Lc. 386
MIHĂL!SENl , XXX IlC . l ; Lc . 3 17 POGCRAq'i'I , XLVII I. 3 1 Lc . 387
MILEANCA , XL. l ; Lo . 3 18 POIANA, V . 2 ; Ic . 388

393
www.cimec.ro
POIANA , Ic. 389 SILIŞTEA , Lc . 45?
POIANA , L:l o 39 0 SI LIŞTEA, Lc . 458
POIANA , Io . 39 1 �
SINĂU II DE JOS, Lc. 459
POIANA STERl i , Lc . 392
P�lRLA , XIN. l a Lc o 393
POPAUŢI , Le . 394
���' 1ro�ii���
SlOBOZIA , VI. 2 1
Lc .'461
Le. 462
POPEN I , V . 3 ; I.c . 395 S ID BOZIA , Io •. 463
POPENI , XXVI . Lq lc o 396 SLOBOZIA , Le. 464
POPOAIA, k..' 397 SILJBOZIA, Le. 465
PRĂJENI , X DI I. 1 ; I.o o'398 SLOBOZIA-AVRAMEŞT I, Lo. 466
PRE LIPCA, Lo o 399 SI.OBOZIA- BIVOL, Lc . 467
PRISĂCANI , XLII . 4 ; k. . 400 SLOBOZIA-HĂNEŞTI , XX IX . 5 1 Ic . 468
PRISTEŞTI , Lc . 401 SI.O BOZL<\. LUI tuPAŞCU Ic. 469
PROGRESUL, :X:XI � 4 J Lc e' 402 SI.OBOZIA-MOSC OVI C1, te. 47 0
PROTOPOPENI-DEAL, Loo 403 S LOBOZIA-SILIŞCANI , Le. 4? 1
PROTOPOPENI-VA LE , Le . 404 SLOBOZIA-VLAD�NI , Lc . 472
PUSTOAIA sau PUSTAIA, !c o 405 SM!RDAN, Lc.'473
PUTREDA, Lo . 4C6 SOCRUJENI , Lc. 4?4
PUŢURENI , XIV. 9 ; Lc . 4Q? SOROCBNl t Lc e 47 5
RAC OVA� , Lc . 408 STAHNA , Lc o' 47 6
RAIU , tC . 4 o:) STAR� I !lfA t Lc �' 477
RATOŞ-APCSTOL , Io . 41 0 STĂNEŞT I, LC . 4?8
RĂCIIlŢI , IV o 3 o l l Ic o 41 1 STĂUCENI , Lc o 479
RADĂUTI-PRUT, Lo . 412 STĂVCEAN I sau ST!UCEANI , Lc.'480
RĂDEN 1 , XXVo :? J Lo.'413 STlCLA RIA , Lc . 481
RltT O�L, Io . 414 STÎNCA, Le. 482
RĂUSENI , XLVII I .' 1 J 1.() .'415 STÎNCA; Dl ii . 4 1 Lc'o'483
RECEA-VERBIA , Lc . Ln6 STÎNCEŞTI , XXXV II . lOa Lc. ll8 4
REDIU, Lc . 417 ST OLNICENI , XLVII l e 5 1 w . 485
RED ID , XLVII I . 4"; Lc e'418 STOREŞTI , X:XV.'4 1 Ic . 486
RIPICENI , X LIX . 1 ; L:l e'419 STRAC OV A, Le . 487
RIPICENII-VECHI , Lc. 42 0 STRAHOTIN , Ic •. 488
RÎNGHI LEŞTI , LII . ? I Lc . 421 STRĂTENI , Lc. 489
R1NGHi ill ŞT I-DEAL, lc. 422 STROIEŞTi l Lc . 49 0
RÎŞCA, XLIX. ? ; Lc. 423
ROOOJEŞTI , I.c o' 424
RClJIA, t.' l ; Lo . 425

SUHAR!U, .Le.' 49 1
SULI , LV . l a L:: . 49 2
SU LI OAIA , Lo . 493
R<lll.ÂNEŞTI, LI. l l Lo o' 426 ŞEND • NI , Lc o' 494
ROMÂNE�TI-VALE1 Lo . 427
ROSI IACI, Lc o 4G8
ROŞI OR I, I.c. 429 H ,
NDRI CENI , I1li . l ; lc o lt95
RBANE TI , Lc . 496
RBĂNE TI, Le . 497
RuNCU- ODAEI , Lo . 4,3 0 ŞERPENI A , XXXV I. 9 ; Io . 498
RUŞI , Lc . 431 ŞIPOTEIH , Lc. 499
· sADOVENI , XXXVI . 8 ; Lb e 432 OLD.li:NEŞTI , LV . 6 1 Ic . 5 00

I
SANTA MARE , LI I . l a Lc . 433 TEFANEŞTI , LVI I . 1 J Lc e' 501
SAPOVEN I , I.c . 434 TEFANEŞTI-SAT , Lc . 502
SARAFINE ŞTi t Lc. 435 TIUBIEN i t. LVII I . 1 ; tc. 503
BATU· MARE
· , Lc. 436 UPITCA , 1e . 5 04
SATU ·NOU , Ic . 437 ALPA, Lc e 5 05
SATU ·NOU, Lc . 438 TAI.B\ , Lc. 5 C6
SATU ·N OU , Lc o 439
SAUCENIŢA, Lc. 440
SiRATA, Lc . 441
i�fuş�i��.5�
TĂUTEŞ1I , .LC o 5 03
SARATA, Lc . 442 TEASCU, Lc . 51 0
SĂRATA-BASARAB, Lc o 443 TEIOASA, Lc . 511
SARATA-DRlGUŞENI ,XXII . 3 1 Lo o'444 TEIŞOARA, Lc . 512
SĂVENI , LIII . l ; I.c . 445 TIMUŞ, I 1 . 7 1 Lc . 513
SCHI'l\-ORĂŞEN I , L<J .' 446 TOCi tENI , Lco'514
SCHIW BA IŞ , Lc . 44? TODIRENI , Lc . 5 15
SCHITU C OZANCEA, Lc . 448 TOF I LENI , Le. 516
SCUTARI , XL. 3 1 Ll . 449 T C11E ŞTI , Lc. 5 17
SE L
m 'EA , XL. 4 ; Ic . L�5 0 TRESTIANA , Lo . 5 18
SE LI TEA OĂIDGĂREASCĂ, I.c . 45 1 TRUŞEŞT I , IX.' l l I.c . 519
SELI TEA S IĂVITENIIDR sau SIAVliE- TUCĂNI I Le. 52 0
NI R , XIV. '5 t I.o o' 452 TUDOR V LAD IMIRESCU , I . 6 ; Lo. 521
SELIŞTEA LUI ZIRNĂt Lc . 453 TUDOR VLADIMl RESCU, I I . B ; Lo . 522
SERAF INEŞTI , Le. 454 TUDORA , IXI. l a Lco'523
SILICICA.N I , .. SE LICIANI , Lco'455 TULBUREA, tc . 524
SI LIŞOANI , XXVII . 4 ; Lc e'456 TU LBURENl , Lce'525

394
www.cimec.ro
TURBA TA, Le. 526 VÎ!cE LE IE , V . 4 ; I.c . 551
UNCANI , Lc . 52?


V Î ICEŞTI, Lo e 552
UNGURENI , LXII. l ; Lce'528 VÎNĂTORI , Lo e 553
UNGUREN I-C A , Lo. 529 V!HFU CÎMPU LU I , LKVI. l J Lc . 554
UNGURENI-CIH AN , Lc e 53 0 VÎRGOLlCI , Loe 555
UNGUREN I -HOR , Lc e 53 1 V LĂDEN I , LIVII. l ; Lc . 556
UNGUR OAIA !. Lo e532 VLADENl , XI I. ? ; I.c . 557
UNSA , Lo . � 33 V IADEN I , Lc . 558
UNTENI , LKil l . l ; Lc . 534 V tlDENI-DEAL, XXV. 6 ; Lc . 559
URÎCENII BOOIRLOAEI, Lce 535 VLAICEANl sau VWCENi t Lc. 560
URICENII HERESCUIDI , Lc . 5}6 V LĂSINEŞTI , LIVII I . l ; Loe 561
URIA'fi , Loe 53? VOI C OOT1 , -Lc. 562
VALE - Tudora Vale , .Lc e 538 VORrHCENI , IJnX. l l Ic ;563
VAlEA GRAJDUIDI , Lc e 539 VORONA , LXX. l ; Lo . 564
VATRA, Lc e 540 VORONA-DOBROVOLSCHI , Lce565
VĂCU !EŞTI , Lo . !)41 VORONA MARE , LXX . 5 ; Lc . 566
VICOLENI , LKII . ll J Lc . 542 V ORONA TEODORU, LKX. 6 ; Lx . 56?
VIC OLENil S!W IANU ID I , Lo . 543 VU ill'U REN 1 , Le • 568
VICT<lUA, XXX I .'3 1 Lc . 544 ZAHffiEN1 , XXXV 1 . 101 Lc . 569
VICTORIA , Lc . 545 ZĂ1CEŞT1 , 111 . 6 ; Lc . 5 7 0


VIDRA, Lo . 546 ZĂTUN , Lc . 57 1
VIF ORENI , Lo. 54? ZllTlREI , Lc. 572
VII OARA, Le. 548 ZIATUNOA1A, XXXV . 3 1 Lc . 57 3
VII OARA M ICĂ, LIV• 3 1 Loe549 ZOIŢAN1 , I.c . 57 4
_VIT ANI , _Lo . 550

395
www.cimec.ro
www.cimec.ro

S-ar putea să vă placă și