Sunteți pe pagina 1din 7

irhlnSli{,it -

! f tLrrL -a 4a-
.6hl r.Lr':ti totl,lt;rrJL ..n^^,..-a
P,attJtt

NL. 1668/27.05.2019

RAPORT SINTETIC

DEZBATERE CU CADRELE DIDACTICE DE LA


LICEUL TEHNOLOCTC ,.GH. RUSET ROZNOVANU", ROZNOV, NEAMT
27.05.2019

[Jritatea de invatAment Liceul Tehnologic ..Gh. Ruset Roznovanu


Coordonator dezbatere Director plof. Oana llarie
Date de contact lroznovlaisi.nt.edu.ro 0lli6656q4
Dtalnirea I Cadrele didactice din aceastA unitate de invdlAmAnt fi-au Data:
exprimat opinia asupra documentului propus de MEN. astfel: 27 .05.2019
. din aceastd viziune. Iipsesc date inportante, cum ar fi:
programele qcolare. pianurile cadtu, incadrarea
consilierului de orientare;
. consilierul pentru carierd este foarte imponant in orice
icoala;
. nu se precizeaza care este prccentul recomanddrii
consilierului de orientare prol'esionald in ceea ce
privefte adniterea in inva,tdmantul liceal:
. nu se ltie cine va pleiua rolul actr"ral al dirigintelui
(cataloage. situalii scolare. absenteism, activitdli
extraqcolare);
. se remarcd scaderea nolmelor didactice dintr-o qcoala;
. lipsesc infbrmalii asupra profesolilor care .,dispar" de
la clasele l-lll Ei asupra profesorilor,.de anumite
discipline" care vor preda, al5turi de invelatori la
clasele lV-VI;
. sLlnl precizari incomplete asupra a ceea ce inseamna
,,ansuplimentai':
. se consideld cd nu este firesc sa se aducd modilicari
esenliale. fundamentale unui sistem abia relbmat;
. se remarca multe intrebari asupra programelor icolare
care se vor studia la clasd qi asupra numirului de copii
dintr-o clasd.
Dezbaterea a avul u11 caracter activ. dinanic. problematica
pusd in discutie ridicdnd numeroase intrebdri.

Liceul Tehnologic..Gh.Ruset Roznovanu . Roznov


Roznov.j d. Neamt. Str.Tiiefeiului, nr.647
Tel 02il 665694/ fax 0233 278092.
e-mail: gllhsggls].IgzlQ!@]aba9,r9ll
hnLl^!ww. liceulghrusetroznovanu-ro
o , '
@1,::,;,,t,
c,_i.",".,,i,JT::ffii1, ';#,;

Liceul Tehnoloeic,,Gh Rus€t Roznovanu". Roznov


Roznov,.jud. N€snt , Str Tineretului, nr. 647
Tel0233 6656941 fax0233 27aO92,
e-mail: g4pssbi@azlo!@ycbeq
htto://www liceulghrusetroznovanu ro
*"' "--* ,****t*t"" ;*14
O @m;;ll:.,"-"
l

4
l
l
I

Liceul Tehnologic,,Gh.Ruset Roznovanu", Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Iel 0233 665694/ fa"\ 0233 218092,
e-mail: gtupqjqlq{r!)ryt@Jaha9.lalq
htto://w\r'\r,/.liceul ghrusetroznovanu.ro
=-€:
m.nffioiil9.€u

Coordonator,

Director,
prof. Oana ILARIE

Liceul Tehnologic..Gh.Ruset Roznovanu... Roznor


Roz0o,v jud. Neamr , Srr Tineretulur, nr 647
'lel0233 6656941 fax1233 2tqoo1
.-ma;t e*os.ota,o-ou@uaioo ioil
hl tplw}"w IiceulghruselroTnovanu
o I
./€r.r,
&.-. - "... @lr:1,,r,r. ffi :ffi#t3,"ii'^* rot'4llb20l9.eu

h U6( /lr'a9'ult pREZDN'IA cADRELoR DIDAcTIcE

LA DEZBATEREA PRIVIND VIZIUNEA SISTEMICA


A MINISTDRULUI EDUCATIEI NATIONALE'
EDUCATIA NE UNE$TE'
din 27.05 2019

Nurnele qi Prenumele

N<olJ..Lr\^,- ?q{4}-}S

\; \

\ r-*lr--' c- \r c!"4-",

ay'z{e'

f^.1-)
t4a /4
utiv trtiHAi
^P.fi,-
M"TNt\0

aLToc'x|u- €YANuF 14

Liceul Tehnologic.,Gh Ruset RoznovanLr", Roznov


Roznov. iud. Neani , Str'Tineretului, nr' 647
hel 0213 66s694i fax 0233 278092,
e-mail: qrudscolalroznov@vahoo.com
htip J/wwry ' liceu lshrusetrozno!anu ro
qp..."' ",' '"" €}ril,ilr. ffi ':'"'"-',:'JI::"":f^"" .;ffifi'
PREZENTA CADRELOR DIDACTICE
LA DEZBATEREA PRIVIND vtzluNEA slsrEMlcA
A MINISTERULUI EDUCATIEI NATIONALE'
EDUCATIA NE UNE$TE'
din 27.05.2019

Numele qi Prenumele Semnitura

-zr+
Nr.
crt. //
Mi.l(\i MN\A\.1\)
d^
29r *rfuvlo*c i A^t" ttFll- ffi
re 1o4n*r,.,^r !r (4' >-(
"t. 4rY-=-
ufu;-
28.
VffiEWa'"uiroaooA
turr, 'io[f'
t,a * tt ur /-/0 ttvt
L 6;^;,
elEAl,l w .\?
4t Nr
-Aa&r_-
3o
3l
)2.
/'/rrrtB&ut UWa€L"4-
/ u 7 t*lat ll lM! A"{*l
,.6x
T)4W
N--
25 tr).4t ,4v4*
b4 o-trsn/'C1nt+ JkAt'W ('&-?
-
qf [Tt/e,t aru4}4ast't c2->
)<2. t'
-Y(,
6e tt rc ',r/tr'ft/l-
37 lhk4,fJ
,4n/4
*+asu %//
.UT/'ry
...,

w 6e-y^/ da^//€t
h3 jrLTPAPI kfrRtll ltuffi
ho. rttnc*ri atJcA 6""(ll
4/. Nis6-eA tA!!4 ,rJ4fi
"LiEF fuaa,,'+ -.-'o -f-J --'
nJ. 7XP4t&4 VEKnt'rr6l- _fupotw-
\\ Vusontu nnu,:r+ W!
;Z_
EdrnE (d,4N (r t. t2
46. (Po",rZ tt r ict) 3l^A^tl+ '|b"F<*;;n
LiceuI l'ehnologic,,Ch.RLrset Roznovanu", Roznov
Roznov. jud. Neamt. Str.Tineretului, nr. 64?
Tel0233 6656941 fax 0233 278092,
e-marl. qruiscolanozno!{4J) dnoo com
httpr//www. liceulehrusetroznovanu ro
...'
{[ "- " ","
S1,,,,,,,.1,,''"" (ffi ::',i:^',:'J1""!","ef^",.,"@
PREZBNTA CADRELOR DIDACTICE
LA DEZBATEREA PRIVIND VIZIUNEA SISTEMICA
A MINISTERULUI EDUCATIEI NATIONALE,
EDUCATIA NE UNE$TE'
din 27.05.2019

Numele gi prenumele Semnltura

0au vszo
?d,A+3u

Crrilft.

#r{t Liceul Tehnologic..Ch.Rusel Roznovanu", Roznov


Roznov,Jud. Neamt , Stl.Trnerctului, nr.647
Tet 0213 6656941 fax 0233 218092,
e-mail: $!09!ql4l9z!q(ay4!a9.!pD
hnp://www. liceulghrusetroznovanu.ro

S-ar putea să vă placă și