Sunteți pe pagina 1din 3

ARHIVELE OLTENIEI, Serie Nouă, nr.

1/1981

Gânduri de început /// 9


Mihnea Gheorghiu, O publicaţie clasică /// 11
Iorgu Iordan, „Arhivele Olteniei” /// 13
Elisabeta Trăistaru, Originalitatea gândirii revoluţionare a tovarăşului Nicolae Ceauşescu,
secretar general al Partidului Comunist Român /// 15
Tiberiu Nicola, Dezvoltarea creatoare a materialismului dialectic şi istoric în opera tovarăşului
Nicolae Ceauşescu /// 23

I. ISTORIE
Studii şi articole

Marin Nica, Grădinile, o nouă aşezare a neoliticului timpuriu în sud-estul Olteniei /// 27
Mişu Davidescu, Tezaurul de podoabe tracice de la Hinova, judeţul Mehedinţi /// 41
Gheorghe Popilian, Noi mărturii arheologice descoperite la Craiova privind civilizaţia geto-
dacă /// 45
Dumitru Berciu, Burebista – mare personalitate a lumii antice /// 53
Dumitru Tudor, Contribuţii la problema romanizării în Dacia Inferior /// 59
Octavian Toropu, Noi descoperiri arheologice la Sucidava-Celei /// 67
Ştefan Ştefănescu, De la Romania la România /// 77
Dinică Ciobotea, Tezaurul medieval de la Afumaţi, judeţul Dolj /// 85
Maria Dogaru, Matrice sigilare provenind din Oltenia conservate în colecţia Direcţiei
Generale a Arhivelor Statului /// 89
Virgil Joiţa, Mişcări demografice din Ţara Românească în secolul al XVIII-lea /// 97
Ileana Petrescu, Situaţia demografică a Olteniei între anii 1828-1856 /// 105
Ion Pătroiu, Un program unionist craiovean necunoscut /// 111
Victor Chiriţă, Mişcarea socialistă şi problema agrară în Oltenia în anii 1989-1899 /// 123
Nicolae Andrei, Participarea cadrelor didactice din Oltenia la primul război mondial (1916-
1918) /// 129
Titu Georgescu, Academia şi Universitatea în slujba Unirii /// 135
Vasile Niculae, Partidul Comunist Român – sinteză revoluţionară a istoriei patriei, a mişcării
muncitoreşti din România /// 141
Vladimir Osiac, Activitatea comuniştilor şi socialiştilor din Oltenia în perioada 1933-1938
pentru realizarea unităţii de acţiune a tuturor forţelor democratice în lupta împotriva
fascismului /// 153
Vasile Petrişor, Calafatul în zilele fierbinţi ale lui August 1944 /// 159
Florin Constantiniu, Probleme ale studiului izvoarelor privind insurecţia din August 1944
///167

Note şi documente
Nicolae Chipurici, Despre distrugeri de documente feudale Mehedinţene /// 173
Dan Neguleasa, Un proiect de statuie a lui Tudor Vladimirescu /// 179
Paul Barbu, Documente inedite din Oltenia privind răscoala grănicerilor şi ţăranilor din 1853-
1854 /// 183
Ilie Vulpe, Ion Zarzără, Documente noi referitoare la rezistenţa locuitorilor din judeţul Dolj
împotriva ocupaţiei habsburgice (1854-1855) /// 189
Stelian Neagoe, I. G. Duca: Memorii /// 197

II. FILOZOFIE, SOCIOLOGIE, ECONOMIE


Dumitru Otovescu, Concepţia lui C. Rădulescu Motru privind raportul dintre cultură şi
civilizaţie /// 205
Nicolae Novac, Nivelul cunoaşterii politice şi participarea la conducere /// 213
Ileana Roman, Conceptul de clasă socială în societatea socialistă /// 219
Rodica Ţugui, Integrarea forţei de muncă feminine în activitatea productivă – cercetare
concretă efectuată în municipiul Craiova /// 227
Sabin Buleteanu, Viorica Pană, Schimbări intervenite în structura resurselor de muncă din
agricultura cooperatistă a judeţului Dolj în perioada 1971-1979 /// 231
Constantin Chiţu, Alexandru Şchiopoiu, Schimbări de peisaj geografic în lunca Dunării din
sudul judeţului Dolj sub influenţa activităţii Omeneşti /// 237

III. FILOLOGIE
Ion Coteanu, Universale, fantome şi realităţi lingvistice /// 241
Alexandru Graur, Despre armonia vocală /// 249
Maria Iliescu, Sistemul deiclicelor în graiurile olteneşti /// 253
Gheorghe Bolocan, Derivarea toponimică şi etimologia /// 257
Emilian N. Bureţea, Note lexicale /// 265
Doina Negomireanu, Consideraţii asupra neologismului la Tudor Arghezi /// 269
Radu Sp. Popescu, Descendenţi ai cuvântului latinesc divinus în Limba română /// 273
Ovidiu Ghidirmic, Spiritul critic la „Ramuri” /// 277
Mihaela Andreescu, Relaţia autor-cititor în poezia contemporană /// 283

IV. ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR


Ion Donat, O zonă etnografică ignorată: Pădurenii din Oltenia /// 287
Nicolae Niţu, Cu privire la satele dispărute din Câmpiile Romanaţi şi Călmăţui /// 289
Marcela Bratiloveanu-Popilian, Contribuţii la istoricul aşezărilor de pe Valea Motrului /// 297
Gheorghe Iordache, Caracteristici ale devenirii peisajului geografic românesc reflectate în
evoluţia obştilor săteşti /// 305
Aurelian I. Popescu, Tudor Vladimirescu în cântecele populare /// 317

V. CRONICA, RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI


Mircea Muşat, Pe marginea lucrărilor celui de-al XV-lea Congres internaţional de ştiinţe
istorice (10-17 august 1980) /// 323
Ion Pătraşcu, Cronica vieţii culturale craiovene în 1980 /// 331
Gheorghe Popilian, Necropola daco-romană de la Locusteni, Editura Scrisul românesc, Craiova,
122 p. + 54 pl. (Corneliu Mărgărit Tătulea) /// 337
Ştefan Pascu, Voievodatul Trabsilvaniei, vol. II, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1979, 614 p.
(Virgil Joiţa) /// 338
Istoria oraşului Iaşi, vol. I, Editura Junimea, Iaşi, 1980, 670 p. (Virgil Joiţa)/// 339
Guillermo Moron, Istoria Venezuelei, Editura Scrisul românesc, Craiova, 1980, 273 p. (Ion
Pătroiu) /// 340
Istoria filosofiei româneşti (coordonatori: Dumitru Ghişe, Nicolae Gogoneaţă), vol. II, (1900-
1944), partea I, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1980, 778 p. (Dumitru
Otovescu) /// 341
Henri H. Stahl, Teorii şi ipostaze privind sociologia orânduirii tributale, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1980, 194 p. (Rodica Ţugui) /// 343
Vasile Breban, Dicţionar al limbii române contemporane. De uz curent, Editura Ştiinţifică şi
enciclopedică, Bucureşti, 1980, 680 p. (Doina Negomireanu) /// 344
Gheorghe Iordache, Mărturii etnolingvistice privind vechimea meseriilor româneşti, Editura
Scrisul românesc, Craiova, 1980, 191 p. + 20 pl. (Ştefan Enache) /// 345

Lista abrevierilor /// 347


Table des matières /// 349