Sunteți pe pagina 1din 3

Model orientativ pentru redactarea unei cereri de decizie preliminară în

interpretare distinctă de încheierea de şedinţă

Dosar nr ...

ROMÂNIA
CURTEA DE APEL …/ TRIBUNALUL .../ JUDECĂTORIA ...
Secţia ...
Completul compus din:
...

CERERE DE HOTĂRÂRE PRELIMINARĂ


(dacă este cazul ÎN PROCEDURĂ ACCELERATĂ/DE URGENŢĂ)

Curtea de Apel .../Tribunalul .../Judecătoria ..., din oficiu/la cererea ..., faţă
de cele dispuse prin încheierea de şedinţă din ..., în temeiul articolului 267 din
Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), (dacă este cazul
coroborat cu articolul 105/articolul 107 din Regulamentul de procedură al
CJUE), solicită

CURŢII DE JUSTIŢIE A UNIUNII EUROPENE

A răspunde la următoarea întrebare preliminară/următoarele întrebări


preliminare ce priveşte/privesc interpretarea art. ... din TFUE şi art. ... din
Regulamentul .../Directiva ..., o decizie în acest sens fiind utilă soluţionării
cauzei interne înregistrate pe rolul instanței sub nr ...:
1. ... (întrebarea 1)
2. ... (întrebarea 2)

Obiectul litigiului. Fapte pertinente

(de aici poate începe numerotarea paragrafelor)

1. Curtea de Apel .../Tribunalul .../Judecătoria ... a fost sesizată la data


de ... cu cererea înregistrată sub nr ..., prin care reclamantul ... (dacă e cazul, se
anonimizează datele necesare) a solicitat ca, în contradictoriu cu ... pârâtul, să se
dispună ...

2. În cererea sa reclamantul a arătat că ... (succint).

1
3. În apărare, prin întâmpinarea depusă la data de ..., pârâtul a arătat că ...
(succint).

4. Asupra situaţiei de fapt, instanţa a reținut că ...


(succint, astfel cum a rezultat din probele administrate sau măcar ipotezele
avute în vedere de instanță)

Dispoziţii naţionale aplicabile. Jurisprudenţă naţională pertinentă

5. Dreptul material aplicabil în cauză este art. ... din Legea nr ..., publicată
în Monitorul Oficial nr ... din ..., modificată prin ... (referinţe complete şi exacte)
potrivit căruia:
„...”
(se reproduce integral conținutul normelor)

6. Cu privire la aceste dispoziţii legale, s-a pronunţat Înalta Curte de


Casaţie şi Justiţie/Curtea de Apel .... prin decizia nr .... din ..., publicată în
Culegerea de jurisprudenţă ..., ed. ..., pag ... /pe Portalul instanțelor de judecată
din România, în sensul că:
„...”
(se reproduc paragrafele relevante; poate fi menționată, eventual, existența unei
practici neunitare în țară și pot fi redate succint soluțiile divergente)

Dispoziţii ale dreptului Uniunii Europene pertinente

7.Instanţa apreciază că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. ... din


TFUE/ Regulamentul nr .../Directiva ... (referinţe complete şi exacte) potrivit
căruia:
„...”.
(se reproduce integral conținutul normelor)

Motivele care au determinat instanţa să formuleze cererea de decizie


preliminară

8. ... (identificarea problemei de drept, de exemplu: modul de interpretare


al unei norme UE SAU existența unui aparent conflict între norma internă și
norma UE SAU modul de aplicare al normei UE etc.)
9. ... (concret modul în care soluționarea litigiului depinde de rezolvarea
acestei probleme de drept)
10. … (succintă analiză a jurisprudenței anterioare a CJUE privind
problema de drept respectivă SAU afirmația că instanța a cercetat și nu a
identificat jurisprudență CJUE relevantă; dacă există, succintă analiză a

2
modului în care instanțele naționale au soluționat problema respectivă, eventual
existența unei practici divergente)
11. … (identificarea circumstanțelor diferite din prezenta cauză care fac
incert modul de aplicare a dreptului UE în lumina jurisprudenței anterioare
CJUE descrise la pct. 10)
12. … (dacă este cazul, existența unei/unor cereri preliminare anterioare
din România privind aceeași problemă, deja soluționată de către CJUE sau
încă pendinte, identificarea diferenței față de aceasta).

(la pct. 9-12 pot fi integrate, dacă există, susținerile părților față de
pertinența problemei de drept pentru soluționarea litigiului sau față de
necesitatea trimiterii preliminare SAU afirmația că „Deşi solicitată/e, niciuna
dintre părţile litigiului nu au exprimat un punct de vedere relativ la …”)

Opinia instanţei naţionale (opţional)

13. Privitor la interpretarea art. ... din TFUE/Regulamentul nr ..., instanţa


consideră că …
(se poate propune un răspuns la întrebările adresate CJUE)

Justificarea solicitării de a se pronunţa o hotărâre preliminară în


procedura accelerată/de urgenţă (dacă este cazul)

14. Potrivit articolului 105/articolului 107 din Regulamentul de procedură


al CJUE, „...”

15. În prezenta cauză, urgenţa este justificată prin aceea că ... (concret
motivată urgența, cu trimiteri la jurisprudența anterioară a CJUE prin care în
circumstanțe similare cererea a fost judecată în acest regim)

JUDECĂTOR/I,

(semnătura)

(locul redactării, data)