Sunteți pe pagina 1din 6

NR.

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII


DE CONSULTANTA

1. Partile contractante

SC ________________________ SRL cu sediul social în Municipiul...., judetul ....., strada


_____________________, Nr. , telefon: _______________, email:
__________________________, inmatriculata la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul
_______________, codul de înregistrare fiscala nr. _______________, avand contul curent nr.
________________________, deschis la ____________________, Sucursala .......reprezentata
legal prin _________________, in calitate de Prestator

Şi

SC SRL cu sediul social în ______________________, judetul ......, str


_________________________________, telefon: _________________, inmatriculata la
Oficiul Registrului Comertului sub numarul _________________, codul de înregistrare fiscala
nr. _______________, avand contul curent nr. _________________, deschis la
____________________, Sucursala....., reprezentata legal prin ____________, in calitate de
Beneficiar

2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b. beneficiar si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre beneficiar, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitatile a căror prestare face obiectul contractului;
e. forta majoră - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului si care face
imposibila executarea si respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu
este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
f. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice dacă nu se
specifica în mod diferit.
4. Obiectul contractului

4.1 Prezentul contract se incheie in vederea realizarii serviciilor de consultanta de catre Prestator,
pentru Beneficiar a proiectului “_____________________________________________” astfel:
a) Elaborarea cererii de finantare si anexele aferente

b) Managementul contractului pe toata perioada de implementare a proiectului


.

4.2 Prestatorul se obliga sa presteze servicii de consultanta in elaborarea, depunerea cererii de


finantare precum si asistenta pe perioada de evaluare si de management a contractului pentru
proiectul „________________________________________ „ care va fi depus spre finantare
prin Programul Operational Regional 2014- 2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea
competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiții 2.1 A - Promovarea
spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin
încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri
4.3 Beneficiarul se obligă să plateasca pretul convenit în prezentul contract pentru serviciile
prestate.

5. Durata contractului

5.1 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti contractante si
produce efecte de la data semnarii pana la sfarsitul perioadei de implementare.
5.2 In conditiile in care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va
prelungi pe baza unui act aditionat incheiat cu Autoritatea de Management, prezentul contract de
servicii va fi prelungit in mod automat, fara modificarea valorii acestuia.

6. Prețul contractului
6.1 Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre beneficiar este
in valoare de :
 Avans in valoare de …….lei la semnarea contractului .
Si
a)elaborarea cererii de finantare si anexele aferente _________lei;

b)Managementul contractului pe toata perioada de implementare a proiectului _____lei

7. Documentele contractului
7.1 Documentele contractului sunt:
a)Oferta tehnico financiara SC _______________________ SRL
b) orice acte aditionale ulterioare, daca este cazul.
8. Obligațiile Prestatorului
8.1 Prestatorul se obliga să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in perioada
convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
8.2 Prestatorul discuta cu Beneficiarul in legatura cu riscurile si obligatiile asumate prin
prezentul contract precum si actiunile viitoare cu privire la realizarea proiectului.
8.3 Prestatorul discuta cu Beneficiarul in legatura cu continutul cererii de finantare spre a-si da
acordul cu privire la informatiile incluse in documente, iar in baza acordului depune cererea de
finantare. Beneficiarul este cel care decide in mod exclusiv asupra continutului de fond din
cererea de finantare. Semnarea procesului verbal de receptie face dovada conformitatii
proiectului cu indicatiile Beneficiarului.
8.4 In cazul în care documentatia contractată nu poate fi predata la termenul stabilit de ambele
parti din culpa beneficiarului, pentru nepredarea la timp a documentelor conforme, asa cum sunt
detaliate în cadrul prezentului contract, acesta din urma se obliga sa stabileasca de comun acord
cu prestatorul un nou termen de predare.
8.5 Prestatorul are obligatia sa predarea documentatia realizata pe baza unui proces verbal de
predare-primire.
8.6 Prestatorul are obligatia sa comunice toata modificarile solicitate de Finantator in termen, iar
Beneficiarul sa fie de acord in legatura cu raspunsurile formulate de Prestator.
8.7 Obligatia Prestatorului este de mijloace potrivit Art. 1481 alin. 2 din Codul Civil.
8.8 Prestatorul se obliga sa incarce proiectul in termenul cuvenit conform ghidului de finantare.

9. Obligațiile Beneficiarului
9.1 Beneficiarul are obligatia de a transmite toate documentele solicitate de Prestator in termen
de 15 de zile de la data solicitarii, informatiile furnizate sunt corecte si are obligatia de a anunta
toate modificarile in legatura cu inscrisurile si informatiile comunicate in termen de 24 de ore in
caz contrar Prestatorul este indreptatit sa renunte unilateral la prezentul contract.
9.2 Beneficiarul are obligatia de a efectua plata catre prestator in termen de 30 zile de la data
inregistrarii facturii de catre prestator la sediul beneficiarului, in baza procesului verbal de
receptie a serviciilor prestate. In cazul in care Beneficiarul va apela la mecanismul cererilor de
plata disponibil in cadrul contractului de finantare nerambursabila, plata se va efectua in termen
de 5 zile lucratoare de la data primirii sumelor de la autoritatea finantatoare.
9.3 In cazul in care Beneficiarul renunta unilateral din orice motiv la cererea de finantare ce face
obiectul prezentului Contract in orice faza intre semnarea Procesului verbal de receptie depunere
cerere de finantare si anuntare rezultatelor, Prestatorul este indreptatit la un comision de
renuntare la cererea de finantare in cuantumul de 30% din cei 5% conform punctului 6.1
9.4 In cazul in care Beneficiarul renunta la cererea de finatare dupa acceptarea spre finantare de
catre finantator, prestatorul este indreptatit sa pretinda plata serviciilor.
9.5 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti, în mod
culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
9.6 Beneficiarul isi rezervă dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa
adresata prestatorului, dacă acesta din urmă da faliment, cu conditia ca aceasta denuntare să nu
prejudicieze sau sa afecteze dreptul la plata a serviciilor prestate.
In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde raspunderea beneficiarului ca persoana fizica
pentru plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii
unilaterale a contractului
9.7 Prestatorul are dreptul de a pretinde raspunderea asociatului în societatea beneficiară sau a
administratorului acesteia cu bunurile sale pentru plata corespunzatoare părții din contract
indeplinita oricând societatea beneficiară nu își îndeplinește obligațiile de plată, inclusiv in cazul
in care Beneficiarul renunta la societatea realizata.
9.8 Pentru orice obligație de plată neonorată de către beneficiar, asociatul acestuia sau
administratorul, în situația în care nu este vorba de aceeași persoană, vor răspunde față de
prestator cu întreaga avere.

10. Receptie si verificari


10.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din legislaţia europeană şi naţională, pe bază de proces verbal.
10.2 Verificarile vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.

11. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare


11.1 Prestatorul are obligatia de a începe prestarea serviciilor la data semnarii contractului de
ambele parti.
11.2 În cazul în care prestatorul sufera întarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate în
exclusivitate beneficiarului, partile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; si
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul
contractului.
11.3.Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de parti,
termen care se calculează de la data începerii prestarii serviciilor.
11.4 In cazul în care:
i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului; sau
ii) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin încalcarea
contractului de catre prestator,
îndreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor
semna un act aditional.

12. Ajustarea preţului contractului


12.1. - Pentru serviciile prestate, pretul datorat de beneficiar prestatorului este cel prevazut la art.
6.1 si tarifele din propunerea sa financiara, anexa la prezentul contract.
12.2. - Pretul contractului nu se ajusteaza.

13. Cesiunea
13.1. Prestatorul poate cesiona cu acordul prealabil al beneficiarului, exprimat in scris, doar
creantele nascute din prezentul contract, obligaţiile rămânând în sarcina partilor contractante,
astfel cum au fost stipulate si asumate initial.

14. Amendamente
14.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data încheierii
contractului.

15. Protectia datelor personale


15.1 Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind
protecția datelor cu caracter personal.
15.2 Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică
oricărui operator de date sau imputernicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care
prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau
care le furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor
prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:
● capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau
transferul informațiilor personale
● informarea in caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de
72 ore și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de
încălcare a securităţii datelor a ajuns în atenția acestuia,
● îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu
Regulamentul 679/2016.
15.3 Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au
încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face
obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemena perioada de
stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă
realizării obiectului principal al contractului.

16. Forţa majoră


16.1 Forta majora este constatata de o autoritate competentă.
16.2 Forta majora exonereaza partile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta actioneaza.
16.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acţiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
16.4 Partea contractanta care invocă forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si în mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care îi stau la dispozitie în
vederea limitarii consecintelor.
16.5 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti
încetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la încetare.
16.6 Dacă forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract,
fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.

17. Soluţionarea litigiilor


17.1 Beneficiarul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatura
cu indeplinirea contractului.
17.2 Daca, dupa 15 zile de la începerea acestor tratative, beneficiarul si prestatorul nu reusesc sa
rezolve în mod amiabil o divergentă contractuala, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de catre instantele judecatoresti competente de la sediul paratului.

18. Limba care guvernează contractul


18.1 Limba care guvernează contractul este limba romana.

19. Comunicări
19.1 Orice comunicare intre parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisa în scris.
19.2 Orice document scris trebuie înregistrat atat în momentul transmiterii, cat si în momentul
primirii.
19.3 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon sau e-mail cu conditia confirmarii în
scris a primirii comunicarii.

20. Legea aplicabilă contractului


20.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi _______________ prezentul contract în 3 (trei) exemplare, cate
unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR, BENEFICIAR,
SC ___________________ SRL

S-ar putea să vă placă și