Sunteți pe pagina 1din 3

PARTEA A DOUA-CERCETĂRI PROPRII

CAPITOUL 3
METODOLOGIA CERCETĂRII
RESEARCH METHODOLOGY

3.1. METODOLOGIA ŞI MATERIALUL DE STUDIU


METHODOLOGY AND STUDY MATERIAL

Scopul prezentei teze de doctorat “CERCETĂRI PRIVIND IMPLEMENTAREA REŢELEI


DE DEZVOLTARE RURALĂ ÎN ROMÂNIA” este de a propune un model de reţea de dezvoltare
rurală de care să beneficieze tot teritoriul rural, inclusiv zonele izolate, avînd în vedere specificitatea
spaţiului românesc.
Lucrarea ilustrează problemele şi resursele mediului rural precum şi eforturile asociate ale
României şi ale Uniunii Europene de a crea un cadru favorabil modernizării şi dezvoltării unui spaţiu
rural competitiv, cu accent pe dimensiunea spaţială a acestuia.
Se observă mutarea accentului dinspre politicile care pornesc din centru spre politicile care
apar la nivel local. În noile abordări, dezvoltarea rurală presupune, înainte de toate, informaţie,
transferul şi managementul informaţiei şi al cunoaşterii.
Dezvoltare rurală extensivă implică dezvoltarea infrastructurii de comunicare, informare,
inovare şi a reţelelor de dezvoltare rurală. Dar politica de dezvoltare rurală trebuie să includă
agricultura într-un context socio-economic şi ecologic mai larg .
Lucrarea vizează situaţia actuală a agriculturii, prioritizarea Politicii Agricole Comune în
procesul de emancipare economico-socială a României, precum şi în tentativa de integrare în
structurile pieţelor europene a output-urilor agriculturii româneşti.
Informaţia de la care am plecat în redactarea prezentei teze de doctorat se bazează în primul
rînd pe radiografia exactă şi obiectivă a stării actuale a economiei agricole şi a structurilor sociale de
bază cu raportarea acestora la realităţile şi exigenţele din ţările membre ale Uniunii Europene, scopul
urmărit fiind definirea şi aprecierea stadiului în care se află reforma agricolă în România în adaptarea
structurilor şi în al doilea rînd, pe sondajul de opinie realizat de MADR, la care am participat efectiv,
prin valorificarea datelor obţinute privind propunerile şi aşteptările pe care respondenţii le au referitor
la implementarea reţelei.
Literatura de specialitate care a stat la baza prezentei teze de doctorat a inclus, în primul rând,
cărţi de specialitate în domeniul dezvoltării rurale, un număr de documente oficiale şi site-uri de pe
Internet privitor la dezvoltarea rurală în Uniunea Europeană, pricipiile care stau la baza politicilor
rurale europene şi a propunerilor privind politica rurală după 2013 sub aspectul schimbărilor climatice
şi a noilor provocări şi dezvoltarea Reţelei Europene de Dezvoltare Rurală.
Metodele utilizate în redactarea prezentei teze de doctorat au inclus atît abordarea analitică, a
materialului bibliografic cît şi propunerea unui model de reţea .
Rezultatele cercetării făcute în cadrul prezentei teze de doctorat sunt puse în valoare cu
ajutorul unui bogat material vizual (reprezentări tabelare şi grafice).

93
Principalele etape pe care le-am parcurs sunt:
- Analiza spaţiului rural românesc în comparaţie cu spaţiul rural european;
- Definirea noţiunii de rural şi prezentarea spaţiului românesc;
- Analiza sprijinului alocat prin aplicarea PAC în România;
- Analiza alocărilor de fonduri suplimentare PAC în România;
- Descrierea Reţelei Europene de Dezvoltare Rurală ;
- Implementarea Reţelei de Dezvoltare Rurală în România;
- Cunoaşterea şi interpretarea sondajului de opinie realizat de MADR printre actorii
implicaţi în domeniul dezvoltării rurale pentru a surprinde opiniile acestora faţă de înfiinţarea Reţelei
de Dezvoltare Rurală.
- Model de dezvoltare a Reţelei de Dezvoltare Rurală în România;
La nivel general, etapele parcurse au fost:
- Întocmirea planului de analiză;
- Culegerea materialului informaţional necesar;
- Verificarea datelor culese;
- Ordonarea datelor şi efectuarea calculaţiilor de analiză;
- Interpretarea rezultatelor şi formularea concluziilor.
Documentaţia s-a elaboreat pe baza planul de analiză, de scopul urmărit, de problemele
stabilite în cadrul planului şi luînd în considerare modificările pe care le pot aduce datele concrete
obţinute în urma culegerii informaţiei şi prelucrării ei.
Metodologia de lucru
Prin metodele şi mijloacele utilizate s-a urmărit o prelucrare cît mai exactă a tuturor datelor
cu scopul analizării obiective a vastului potenţial agricol existent, pe baza căruia se poate dezvolta
zona rurală. Metodele utilizate în realizarea lucrării de faţă sunt:
- metoda analizei
- metoda comparativă
- metode statistice

3.2. LOCALIZAREA CERCETĂRILOR


RESEARCH LOCATION

Cercetarea pentru teza de doctorat s-a realizat pe parcursul a 3 ani respectiv intervalul cuprins
între anii 2007-2010, studiind materiale privind dezvoltarea rurală, Planul Naţional de Dezvoltare
Rurală şi etapele de infiinţare şi dezvoltare a Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală.
Sub aspect procedural, realizarea reţelei a constat în:
- Identificarea organizaţiilor şi administraţiilor care desfăşoară activităţi în domeniul
ruralului;
- Informarea şi sensibilizarea actorilor, comunicarea şi diseminarea informaţiilor despre
Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală;
- Organizarea acţiunilor (seminarii, sondaje, chestionare avute cu principalii actori
împărţiţi pe domenii de activitate), de promovare,constituire a Comitetului Naţional de Coordonare a
RNDR;

94
- Elaborarea termenilor de referinţă, detalierea planului de acţiune pentru funcţionarea
RNDR;
- Lansarea procedurii de licitaţie în vederea selectării organizaţiei care va administra
RNDR;
- Selecţia organizaţiei care va administra RNDR.
Pentru realizarea studiului asupra reţelei, a fost nevoie de studierea amănunţită a literaturii de
specialitate din acest domeniu, studierea reţelelor existente în alte ţări, căutarea de instrumente
informatice de implementare a unui astfel de sistem.
Ilustrarea structurii reţelei, a modificărilor şi ajustărilor pe care le poate aduce, ajută la
conturarea unui model nou, a unor strategii curative şi a unor direcţii de susţinere a reformelor care pot
eficientiza utlilizarea fondurilor Politicii Agricole Comune.

95