Sunteți pe pagina 1din 10

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX

„ SF. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”


FĂGĂRAȘ

Planul managerial
al Comisiei de Orientare Școlară și
Profesională

RESPONSABIL COMISIE,

Profesor: Clonț Georgiana Aura

2018 - 2019
MISIUNE:

Şcoala noastră va asigura elevilor siguranţa fizică şi emoţională ca element


constant al procesului educativ, precum şi posibilitatea ca aceştia să devină cetăţeni
responsabili şi activi în societate, experienţe educaţionale flexibile şi un mediu adecvat.
Şcoala noastră îi va ajuta pe toţi copiii să-şi exploreze potenţialul, să capete
cunoştinţe şi să-şi dezvolte abilităţile necesare pentru a deveni adulţi productivi, să-şi
însuşească valorile democraţiei şi să-şi manifeste preocuparea faţă de ceilalţi, influenţând
astfel pozitiv încrederea şi motivaţia copiilor de a deveni realizaţi în plan personal şi
profesional.
Şcoala noastră va deveni un mediu primitor pentru părinţi, va răspunde nevoilor
acestora şi le va oferi sprijinul necesar pentru ca ei să se poată implica în procesul de
învăţare şi sa participe activ la viaţa şcolii şi, astfel, să fie angajaţi în activitatea de
determinare a succesului copiilor lor. Va oferi răspunsuri constructive preocupărilor
părinţilor, promovând o filozofie pragmatică a lucrului în echipă şi demonstrând o
receptivitate faţă de nevoile părinţilor şi ale familiei.
Şcoala noastră va colabora cu toţi partenerii comunitari centrându-şi eforturile pe
triada şcoală-familie-comunitate prin promovarea dialogului, a comunicării proactive,
constante şi continue şi pe încurajarea acţiunilor de voluntariat.

SCOP :
Ridicarea standardelor calitative ale educaţiei formale şi non-formale prin
complementarizarea lor în vederea valorificării potenţialului elevilor şi a formării lor ca
cetăţeni europeni proactivi .

OBIECTIVE GENERALE :
- dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi
extracurriculare ;
- înscrierea în programe internaţionale de parteneriat educaţional ;
- informarea cu privire la Uniunea Europeană şi Integrarea Europeană a tuturor celor
implicaţi în activitatea educativă : elevi, cadre didactice, părinţi, comunitate ;
- creşterea vizibilă a eficienţei activităţii educative prin reducerea absenteismului şi
eliminarea tendinţelor de abandon şcolar ;
- formarea elevilor ca cetăţeni responsabili şi activi în societate ;
- formarea autonomiei şi a spiritului de iniţiativă la elevi ;
- formarea capacităţii elevilor de a juca un rol activ în societate ;
- conştientizarea dimensiunii interculturale a procesului de educaţie ;
- documentarea şi alcătuirea unei baze locale de date ;
- dobândirea unor abilităţi de operare cu ajutorul tehnologiei de calcul (TIC) ;
- formarea cadrelor didactice în vederea accesării programelor de integrare
europeană ;

GRUP ŢINTĂ :
PRIMAR : elevii şcolii, personalul didactic al şcolii ;
SECUNDAR : părinţii, comunitatea .

REZULTATE AŞTEPTATE :
-Reducerea absenteismului ;
-Eliminarea tendinţelor de abandon şcolar ;
-Realizarea unei baza de date cu privire U.E. şi Integrarea Europeană ;
-Implicarea unui număr cât mai mare de elevi în viaţa şcolii, prin participarea în Consiliul
Elevilor, cercuri, redacţia revistei etc. ;
-Responsabilizarea elevilor şi dinamizarea Consiliului Elevilor ;
-Diversificarea activităţii extracurriculare pentru atragerea elevilor într-un spaţiu educativ
în defavoarea străzii ;
-Conectarea şcolii la programe şi proiecte internaţionale de parteneriat educaţional ;
-Creşterea calităţii actului educaţional şi a rezultatelor învăţării ;
-Stimularea şi multiplicarea iniţiativelor elevilor în dezvoltarea vieţii comunităţii şcolare/
comunităţii locale ;
-Menţinerea ridicată a ratei de promovabilitate şcolară ;
-Realizarea şi actualizarea panoului de informare cu privire la Uniunea Europeană şi
integrarea europeană a României ;
-Realizarea de materiale informative: afişe, pliante, foi volante, desene, referate, eseuri,
creaţii literare etc .

RESURSE UMANE: elevi, părinţi, cadre didactice, parteneri educaţionali ;


ŢINTA STRATEGICĂ 1 :

Facilitarea accesului la educaţie, reducerea absenteismului şi prevenirea abandonului şcolar.

Opţiunea curriculară Opţiunea financiară şi Opţiunea investiţiei în resurse Opţiunea relaţiilor


a resurselor materiale umane comunitare
1. Selectarea şi publicarea celor mai 1. Crearea unui spaţiu 1. Activizarea tuturor elevilor în 1. Popularizarea revistei şcolii
valoroase creaţii ale elevilor în revista propice învăţării. activităţi educative şcolare în rândul comunităţii locale şi
şcolii „Domino”. 2. Crearea unei baze de extracurriculare printr-un program în mass-media.
2. Asigurarea atractivităţii educaţiei şi date privind situaţia coerent şi detaliat privind rolurile,
formării. absenteismului şi a responsabilităţile fiecăruia. 2. Identificarea unor sponsori, a
3. Promovarea cetăţeniei active, a elevilor cu tendinţă de 2. Programe care să sporească unor proiecte şi programe care
egalităţii de şanse şi a coeziunii abandon şcolar. nivelul competenţelor de să încurajeze/ să dezvolte axe
sociale. 3. Crearea unei baze de comunicare prin acţiuni civice şi compatibile cu P.D.Ş.-ul şcolii
4. Derularea activităţilor de educaţie date privind elevii ai culturale. noastre.
pentru cetăţenie democratică. caror parinti sunt plecati 3. Valorizarea relaţiilor inter-
5. Derularea orelor de dirigenţie din in strainatate personale în şcoală.
cadrul modulului „Comunicare”.
6. Dezvoltarea unui climat
comunicaţional bun în interiorul
instituţiei pentru creşterea nivelului
calitativ al serviciilor oferite de şcoală.
7. Dezvoltarea unei atitudini pozitive
faţă de sine ca persoană unică şi
valoroasă.
TINTA STRATEGICĂ 2:

Consilierea şi orientarea şcolară şi profesională a elevilor şcolii.

Opţiunea curriculară Opţiunea financiară şi Opţiunea investiţiei în resurse Opţiunea relaţiilor


a resurselor materiale umane comunitare
1. Dezvoltarea valenţelor educative ale 1. Crearea unui spaţiu 1. Implicarea părinţilor în activitatea 1. Implicarea părinţilor în
orelor de curs în vederea orientării european al educaţiei şi de orientare şcolară şi profesională a activitatea de orientare
şcolare şi profesionale a elevilor. formării. copiilor. şcolară şi profesională a
2. Derularea programelor de consiliere 2. Crearea unei baze de 2. Colaborarea între învăţători şi copiilor.
şi orientare şcolară şi profesională. date în vederea orientării diriginţi în vederea cunoaşterii 2. Colaborarea cu I.S.J.
3. Derularea orelor de dirigenţie din şcolare şi profesionale a viitorilor elevi de gimnaziu. Prahova în vederea
cadrul modulului „Autocunoaştere şi elevilor. 3. Colaborare învăţătorilor şi a informării la zi a cadrelor
dezvoltare personală”. 3. Amenajarea unui diriginţilor cu coordonatorul de didactice.
4. Realizarea întâlnirilor cu părinţii în avizier de informare a proiecte şi programe educative. 3. Colaborarea cu liceele din
vederea mai bunei îndrumări a elevilor elevilor. 4. Colaborarea dintre diriginţii zonă în vederea orientării şi
în domeniul orientării şi consilierii claselor terminale şi consiliul consilierii elevilor.
şcolare şi profesionale. profesoral al fiecărei clase în vederea 4. Dezvoltarea relaţiilor cu
5. Pregătirea elevilor pentru a face faţă orientării şi consilierii elevilor. partenerii educaţionali.
cerinţelor şcolare din ciclul gimnazial
şi liceal.
6. Pregătirea elevilor pentru decizia
privind traseul educaţional după
absolvirea clasei a VIII-a (liceu sau
Şcoala de arte şi meserii),
7. Dezvoltarea abilităţilor de a
răspunde vieţii sociale în ansamblu.
ŢINTA STRATEGICĂ 3 :

Dezvoltarea competenţelor necesare într-o societate a cunoaşterii.

Opţiunea curriculară Opţiunea financiară şi Opţiunea investiţiei în Opţiunea relaţiilor


a resurselor materiale resurse umane comunitare
1. Introducerea limbii engleze ca a doua 1. Crearea unui spaţiu 1. Încadrarea unui cadru Implicarea responsabilă a
limbă de studiu, în locul limbii ruse. propice învăţării. didactic calificat pentru membrilor comunităţii locale în
2. Formarea abilităţilor privind tehnologia 2. Crearea unui spatiu predarea muzicii derularea activităţilor educative
informaţiei şi comunicaţiilor (TIC). adecvat desfasurarii 2. Încadrarea unui cadru extraşcolare iniţiate de şcoală.
3. Dezvoltarea conştiinţei culturale şi a activitatii profesorului de didactic calificat pentru
competenţelor civice şi interpersonale. sprijin ; predarea cursului opţional de
4. Derularea orelor de dirigenţie din 3. Amenajarea spatiului informatică.
cadrul modulului „Managementul destinat activitatilor
învăţării”. proiectului „Scoala de
5. Dezvoltarea următoarelor competenţe- week-end”
cheie stabilite la nivel european:
 competenţe inter-personale,
inter-culturale, sociale şi civice,
 „a învăţa să înveţi”,
 tehnologia informaţiei şi a
comunicaţiilor (TIC).
6. Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a
informaţiilor în procesul de învăţare.
7. Dezvoltarea interesului elevilor pentru
învăţare permanentă într-o lume în
schimbare.

ŢINTA STRATEGICĂ 4 :
Educarea elevilor în spiritul egalităţii de şanse.

Opţiunea curriculară Opţiunea financiară şi Opţiunea investiţiei în Opţiunea relaţiilor


a resurselor materiale resurse umane comunitare
1. Promovarea schimbării rolurilor şi a 1. Crearea unui spaţiu 1. Colaborarea şcolii cu 1. Implicarea responsabilă a
stereotipurilor de gen. european al educaţiei şi Consiliul reprezentativ al membrilor comunităţii locale în
2. Sprijinirea integrării în şcoală a copiilor formării. părinţilor. derularea activităţilor educative
defavorizaţi. 2. Utilizarea programei 2. Optimizarea relaţiilor extraşcolare iniţiate de şcoală.
3. Educarea elevilor în spiritul şcolare de consiliere şi interumane din şcoală. 2. Colaborarea şcolii cu
nediscriminării. orientare la orele de Agenţia de Protecţie a
4. Realizarea unor activităţi educative dirigenţie. Copilului.
extracurriculare şi extraşcolare de
cunoaştere a drepturilor omului.
5. Derularea orelor de dirigenţie din
cadrul modulului „Autocunoaştere şi
dezvoltare personală”.
6. Formarea atitudinilor, achiziţionarea
cunoştinţelor şi abilităţilor inter-personale.
7. Dezvoltarea la elevi a capacităţii de
apreciere a unicităţii fiecăruia.
8. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de
argumentare a impactului diversităţii la
nivelul individului şi social.

ŢINTA STRATEGICĂ 5 :

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.


Opţiunea curriculară Opţiunea financiară şi a Opţiunea investiţiei în Opţiunea relaţiilor
resurselor materiale resurse umane comunitare
1. Formarea cadrelor didactice privind integrarea 1. Crearea unui spaţiu 1. Propuneri de 1. Colaborarea cu I.S.J.
europeana şi managementul proiectelor. european al educaţiei şi recompensare a cadrelor Brasov în vederea
2. Consilierea cadrelor didactice privind formării. didactice care au activităţi informării la zi a
modalităţile de accesare a programelor şi 2. Crearea unei baze de date în programe de parteneriat cadrelor didactice.
proiectelor de parteneriat instituţional. privind accesarea 2. Asigurarea calităţii 2. Oferta M.Ed.C.,
3. Facilitarea accesului la întreaga ofertă de programelor Phare, Comenus, activităţii comisiilor cercuri, consfătuiri ale
educaţie şi formare profesională. Socrates etc. metodice cadrelor didactice,
4. Informarea cadrelor didactice cu metodele 3. Metodologii didactice, 3. Autoperfecţionarea şi comisii metodice.
participative de învăţare. ghiduri, Reforma autoinstruirea pers. 3. Participare la
5. Realizarea, în cadrul comisiilor metodice, a învăţământului didactic. cursurile de
unor lecţii deschise cu această temă. perfecţionare- şcoală,
6. Formarea corpului profesoral pentru utilizarea CCD, Universităţi.
unor metode moderne, participative de învăţare
în vederea creşterii interesului şi motivaţiei
elevilor.
7. Ancorarea comisiilor metodice în
problematica Reformei învăţământului prin
promovarea unui învăţământ de calitate.
8. Urmărirea respectării, în procesul de
învăţământ, a triadei: predare- învăţare-evaluare,
promovând metode noi, calitative.

ACTIVITĂŢI PENTRU CONCRETIZAREA OPŢIUNILOR STRATEGICE,


TERMENE, RESPONSABILITĂŢI ŞI COLABORATORI
ACŢIUNEA/ ACTIVITATEA TERMEN RESPONSABIL COLABORATORI OBS.
Analiza activitatii comisiei de Consiliere si octombrie Directorul Membrii comisiei
orientare in anul scolar trecut Consilierul educativ
Încurajarea şi sprijinirea iniţiativelor de permanent Consilierul educativ ISJ Brasov
parteneriate/ proiecte
Activitati specifice cu ocazia „ Saptamanii 26-IX-2018 Profesorii de limbi Diriginţi
europene a limbilor străine”. straine
„Unire-n cuget şi-n simţiri”- activităţi omagiale 29-XI-2018 Învăţătorii, diriginţii Părinţii
„Mihai Eminescu- luceafărul poeziei româneşti”- 9-13 I 2019 Profesorii de limba Biblioteca şcolii
simpozion literar. romana
„24 Ianuarie 1859- Unirea Principatelor Române” - 23-I-2019 Profesorul de istorie Învăţătorii, diriginţii
activităţi omagiale Profesorul de muzica
Activitati specifice sarbatoririi”Zilei scolii” februarie Consilierul educativ Învăţătorii, diriginţii
Concurs de desene „ Spring day „ martie Profesorul de desen Învăţătorii, diriginţii
Spectacol artistic cu ocazia „Zilei Europei”. 9-V-2019 Consilierul educativ Învăţătorii, diriginţii
Profesorul de muzica
„ Dezvoltarea carierei” – informări, convorbiri, Conform planificării Directorul Învăţătorii, diriginţii,
vizite privind meserii, profesii, aptitudini şi dirigintilor Consilierul educativ părinţii, parteneri
aspiraţii, opţiuni, modele de urmat, piaţa muncii educaţionali
e.t.c.
„Ziua Internaţională a Copilului”- activităţi 1-VI-2019 Învăţătorii şi Părinţii
extraşcolare. diriginţii

S-ar putea să vă placă și