Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

TESTAREA NA IONAL – 2007


Prob scris la istoria românilor
Varianta 99
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
I. Scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect, pentru fiecare
dintre afirma iile de mai jos:
1. Voievodul maramure ean, care în secolul al XIV-lea a participat la formarea Moldovei, se nume te:
a. Bogdan b. Gelu c. Ioan d. Menumorut 5 puncte
2. Împ ratul roman care în 106 a organizat Dacia ca provincie roman a fost:
a. Caesar b. Domi ian c. Hadrian d. Traian 5 puncte
3. Domnitorul rii Române ti care a luptat împotriva Imperiului Otoman în secolul al XIV-lea este:
a. Mircea cel B trân b. Mihai Viteazul c. tefan cel Mare d. Vladislav Vlaicu 5 puncte
4. Expedi ia lui Mahomed II din 1462, urm rea îndep rtarea din ara Româneasca a voievodului:
a. Alexandru cel Bun b. Iancu de Hunedoara c. Radu cel Frumos d. Vlad epe 5 puncte
5. Statul român modern s-a format în anul 1859, prin dubla alegere ca domnitor a lui:
a. V. Alecsandri b. Al.I.Cuza c. N.Golescu d. M.Sturdza 5 puncte
6. La data de 1 decembrie 1918, s-a hot rât unirea cu România a provinciei:
a. Basarabia b. Bucovina c. Cadrilater d. Transilvania 5 puncte
7. Legea fundamental a României adoptat în perioada interbelic se nume te:
a. Constitu ia din 1866 b. Constitu ia din 1923
c. Regulamentul Organic d. Statutul Dezvolt tor al Conven iei de la Paris 5 puncte
8. În România, primele alegeri libere dup înl turarea regimului comunist au fost organizate în anul:
a. 1975 b. 1988 c. 1990 d. 1996 5 puncte

II. Transcrie i, pe foaia de examen, textul de mai jos, completând fiecare spa iu liber cu
termenul corespunz tor din lista dat . Termenii ale i din list se folosesc o singur dat în text.
La 4 august 1916, România a semnat Tratatul cu alian a numit ……. intrând astfel în ……..
Armata român a oprit înaintarea inamic în Moldova, în anul ……., prin victoriile de la M r ti,
……. i Oituz. Ie irea ……. din r zboi a obligat România s încheie pacea cu statele care f ceau
parte din ……. .
Lista termenilor: 1917, 1918, Antanta, al Doilea R zboi Mondial, M r e ti, Primul R zboi Mondial,
Puterile Centrale, Rusia, Sfânta Alian , Turtucaia. 12 puncte

III. Citi i cu aten ie textul de mai jos:


“Deznod mântul nea teptat al r zboiului Crimeii, a avut urm ri imediate asupra situa iei
interne din Principate. Prin Tratatul de la Paris, Principatele au trecut sub garan ia colectiv a celor
apte mari puteri europene; înl turarea prezen ei ruse a înt rit pozi ia partidei na ionale i a f cut
posibil organizarea ei pe fa .” (despre situa ia Principatelor Române)
Pornind de la acest text, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Transcrie i o urmare a ”înl tur rii prezen ei ruse”, pentru Principate. 3 puncte
2. Preciza i anul organiz rii adun rilor/ divanurilor ad-hoc în Principatele Române. 3 puncte
3. Numi i statul care reprezenta puterea suzeran pentru Principatele Române. 3 puncte
4. Men iona i o prevedere a Conven iei de la Paris, din anul 1858. 3 puncte
5. Prezenta i dou urm ri ale unirii din 1859 pentru Principatele Române. 6 puncte

IV. Prezenta i, in 1-2 pagini, rela iile dacilor cu romanii, în secolele I - al II-lea, având în vedere:
- dou cauze ale declan rii conflictelor dacilor cu romanii în secolele I -al II-lea d.Hr.;
- un împ rat roman i un rege al dacilor, implica i în conflictele din secolele I -al II-lea d.Hr.;
- anii desf ur rii unui r zboi dintre daci i romani din secolul al II-lea d. Hr.;
- dou urm ri ale cuceririi Daciei de c tre romani.
Not ! Se puncteaz i structurarea compozi iei (introducere – cuprins – concluzii), prezentarea în
ordine cronologic /logic a faptelor istorice, utilizarea limbajului istoric. 20 de puncte

Proba scris la istoria românilor Varianta 99