Sunteți pe pagina 1din 39

Stimaţi parteneri,

CUPRINS
După mai bine de un sfert de secol de existență în români, pentru care am creat în acest an Clubul
România, vrem să vă mulțumim pentru un parteneriat Limagrain Privilège. Este felul nostru de a vă mulțumi
exemplar, care ne-a inspirat să ne ținem și aici prin oferte speciale, dar și felul nostru de a vă ține
promisiunea noastră fundamentală: aceea de a răspunde aproape, de a face permanent schimb de informații și
cât mai bine și mai profitabil nevoilor fermierilor. opinii cu dumneavoastră. Astfel vom permite ca atât
portofoliul nostru de produse, cât și serviciile noastre
Fiind creată de agricultori și fiind condusă de aceștia să creeze și mai ușor profitul pentru toți cei implicați în
de-a lungul întregii sale istorii de trei sferturi de secol, acest parteneriat dintre agricultori și agricultori. Vă invit
compania Limagrain a știut mereu atât cum să înțeleagă să citiți mai multe detalii în pagina dedicată Clubului din
foarte bine nevoile fermierilor, cât și cum să vină în acest catalog: pagina 6 (Clubul Limagrain Privilège).
întâmpinarea acestora cu produse inovative, de cea mai Și pentru că într-un parteneriat profitabil este importantă
bună calitate, create pentru profit. nu doar comunicarea, ci și felul în care fiecare partener
își face treaba cu dedicare, vă asigur că lucrăm în
Încă din anul 2000, Limagrain România a ocupat un loc continuare pentru un portofoliu și mai divers, și mai
Cuvânt înainte al Domnului Emmanuel Berthe 1 de top în industria agro românească, marca noastră LG inovator, care să vă aducă și mai mult spor în toate.
Portofoliul Limagrain de ieri și de azi 2 s-a impus rapid ca lider de piață, și am devenit preferați Cum facem acest lucru? Continuând să investim în
Istoria Limagrain - o istorie bine dospită 4 de fermierii români mai ales pentru cele patru culturi cercetare, anual, 14,6% din cifra de vânzări. Nu încetăm
reprezentative din portofoliul nostru creat pentru profit: să inovăm, iar succesul nostru de până acum ne face și
Clubul Limagrain Privilège 6 porumbul, floarea-soarelui, rapița și cerealele. mai ambițioși. Facem aceasta cu un scop dublu: pentru
Genetica Limagrain Cercetăm. Inovăm. Creăm pentru profit 7 rezultate care se văd cu adevărat atât în portofoliul
Nu am fi reușit aceste lucruri fără profesionalismul și nostru, cât și în gradul de mulțumire al partenerilor
Rețeaua comercială Limagrain România 8 deschiderea dumneavoastră, cei mai importanți fermieri noștrii, printre care suntem mândri că vă aflați.
Floarea-soarelui 9
Porumb 39
Porumb nutriție animală 55

Cu cele mai bune gânduri,


Emmanuel Berthe
Head of South East Europe Business Area

1
Portofoliul Limagrain de ieri și de azi
Creată acum trei sferturi de secol în Franța, com- În Europa, marca noastră LG deţine locul 1 la porumb timpurii și foarte timpurii a permis
pania Limagrain a fost fondată de agricultori, și a siloz şi locul 3 la porumb boabe şi floarea-soarelui. Uzi- dezvoltarea cultivării porumbului în
rămas condusă de agricultori de-a lungul întregii sale na noastră de producţie din Franţa este una dintre cele nordul Europei.
existențe, până astăzi. Datorită acestui lucru, dar și mai mari din lume, şi deţinem una din cele mai puterni-
cercetării continue și muncii de pionierat în biotehno- ce reţele de cercetare din Europa, având 120 de centre Portofoliul nostru actual este unul
logiile vegetale, Limagrain a devenit încă de la înce- și puncte de cercetare răspândite în întreaga lume. creat pentru profit inclusiv prin
put populară printre fermierii, inițial din Europa, apoi diversitatea sa: răspundem atât
din întreaga lume, care și-au văzut nevoile satisfăcute Efortul nostru continuu de a ne adapta produsele la cerințelor legate de alimentația
de un portofoliu mereu inovativ și actual, creat pentru nevoile reale ale fermierilor, precum și investițiile în umană și animală, cât și de cerin-
profit. cercetare (14,6% din cifra de afaceri investiți anual în țele privind utilizarea industrială,
cercetare), au dus la un portofoliu divers de produse prin cele șapte specii ce consti-
Astăzi, suntem primul producător de semințe la nivel create pentru profit, dar și la un portofoliu de realizări tuie activitatea noastră de astăzi:
european şi al patrulea la nivel mondial. Avem filiale în semnificative pentru agricultură. Am fost primii care am porumbul, floarea-soarelui, grâul,
55 de ţări şi vânzări în mai mult de 150 de ţări, cu peste produs porumb semănând seminţe din aceeaşi plantă orzul, rapița, mazărea și plantele
9600 de angajați. Mai mult de 74% din vânzările noas- mamă sub folie de plastic, pentru a adapta perioade- furajere.
tre au loc în afara Franței. le de fecundare, iar cercetarea genetică a varietăților
Credem în inovație, ne propunem
să înlesnim accesul fermierilor la
progres, să respectăm diversitatea
agricolă și misiunea noastră princi-
pală este să contribuim la dezvol-
tarea unei agriculturii sustenabile,
pentru a veni în întâmpinarea
provocărilor viitorului (producția
de hrană pentru 10 miliarde de
oameni în anul 2050).

Dar, mai ales, urmărim să atingem


toate aceste obiective printr-un
parteneriat profitabil de ambele
părți cu dumneavoastră, agriculto-
rii, partenerii noștri cei mai impor-
tanți.

2 3
Istoria Limagrain - o istorie bine dospită
Istoria noastră începe în Franța, în 1942, odată cu înfiin- artizanali, pentru producătorii de semipreparate și pentru istoria agriculturii sustenabile, bazată pe cercetare de
țarea „Cooperativei de Producție și Vânzare de Semințe alți utilizatori din afara industriei alimentare. elită, pe valori orientate către agricultori și consumatori,
Selecționate din Masivul Central”. Numele de Limagrain, respectiv pe ambiția de a crea pentru profit.
astăzi unul dintre cele mai cunoscute nume din domeniul În 2004 facem un nou pas important în domeniul pani-
semințelor, apare în 1965. În același an deschidem o ficației, achiziționând WestHove, specializat în diverse
bază de cercetare pentru porumb, începând o activitate tipuri de făină din cereale. Astfel, am reușit să ajungem
mult mai complexă și asumându-ne o mare provocare: astăzi al doilea mare brutar din Franța și să ocupăm
crearea, producerea și distribuția de hibrizi de porumb locul trei la producția de produse de patiserie. Pro-
timpuriu adaptat condițiilor din Europa de Nord. Hotă- dusele noastre de brutărie și patiserie se adresează atât
râm, încă din acea etapă, să ne orientăm întregul efort marilor retaileri cât și publicului larg și industriei agro,
către progres și un viitor mai bun. Fiind o companie prin cele două branduri extrem de apreciate pe piața
creată de fermieri, suntem ghidați de valorile și princi- franceză: Jacquet și Brossard. Prin aceste demersuri,
piile acestora, cu respect pentru viitorul agriculturii și al la fel ca și prin toate eforturile noastre de cercetare și
oamenilor. producție, urmărim să ne respectăm scopul de a hrăni
lumea cu produse de calitate în mod sustenabil, urmă-
Și dovada că suntem pe drumul cel bun nu întârzie În 1995, prin achiziționarea Jacquet, începem activita- rind mereu obținerea celui mai mare beneficiu pentru
să apară: în 1970 lansăm hibridul LG 11, care devi- tea într-un domeniu pentru care suntem, deocamdată, agricultori și pentru consumatori, acum, cât și în viitor.
ne repede un mare succes în zona sa. În 1975, prin mai puțin cunoscuți în România: panificație. Continu-
achiziționarea Vilmorin, ne extindem și în domeniul ăm dezvoltarea unei fundații puternice în cercetare și Pentru a ne atinge viziunea și a beneficia de experiența
semințelor de legume, respectiv produselor pentru producție: achiziționăm Clause și Harris Moran; înființăm cât mai multor agricultori din întreaga lume, continuăm
grădinărit. Iar în 1979 urmează un alt fel de extindere, Biogemma; participăm, în 1999 la Génoplante, la un să ne extindem: astfel, achiziționăm Advanta Europa
de această dată geografică: fondăm primul centru de program pentru genetica plantelor; creăm împreună cu și pachetul majoritar din Kyowa, Japonia (2005); ne
cercetare din SUA. În 1983 punem bazele unei mori KWS AgReliant pentru porumb și soia în America de mândrim cu participația în cadrul Céréales Vallée, lider
la Ennezat, primul pas în visul nostru de a construi un Nord; participăm în compania germană de biotehnologii important din domeniul cerealelor (2005), începem să
circuit integrat. Urmează o evoluție rapidă pe mai multe Keygene; inaugurăm Limagrain Central Europe, dedi- combinăm activitatea de semințe de câmp cu cea de se-
planuri: crearea unui laborator de biotehnologii vege- cat diviziei de semințe pentru cultură mare în țările din mințe de legume, în cadrul Vilmorin&Cie (2006); achiziți-
tale în Clermont-Ferrand (1986), înființarea Oxadis, Europa de Est; creăm Limagrain Céréales Ingrédients onăm DLF - divizia cereale păioase în Europa și prelu-
punctul de pornire pentru divizia de produse pentru în 2002 și achiziționăm Hazera Genetics, liderul de piață ăm pachetul majoritar al companiei Mikado în Japonia
grădinărit (1989), o nouă achiziție în domeniul cereale- la semințe de tomate în 2003. Prin Limagrain Céréa- (2006); încheiem un parteneriat strategic cu producătorul
lor (Nickerson, 1990), crearea Ulice, o combinație între les Ingrédients ne apropiem mai mult de partenerii din de semințe Yuan Longping High-Tech Agriculture, lider
inovația genetică și controlul proceselor industriale industrie interesați de produse sustenabile, de calitate, mondial în producția de orez hibrid (2007) și deschidem
(1992), introducerea Vilmorin & Cie pe bursa de măr- furnizând materie primă (peste 200.000 de tone de Limagrain Ucraina (2008), cât și Limagrain Rusia (2009).
furi din Paris (1993) și construcția unui centru de lucru grâu și porumb anual) pentru producătorii de gustări și
în America de Nord (1994). cereale pentru micul dejun, pentru brutarii industriali și Astăzi continuăm, și alături de dumneavoastră, să scriem

4 5
Clubul Limagrain Privilège Genetica Limagrain Cercetăm. Inovăm. Creăm pentru profit.
Parteneriate profitabile!
Încă de la fondarea companiei, Limagrain s-a orientat varietățile de înaltă digestibilitate (HDi®), varietățile LG
Anul 2016 a fost important pentru noi, clubului pentru un schimb valoros de spre biotehnologiile vegetale, echipele noastre partici- Animal Nutrition® și LG 30.218, un produs de referință
însemnând nu doar împlinirea a 25 de experiență cu cei mai importanți fermieri pând la decriptarea genomului de grâu și de porumb pentru crescătorii de animale de lapte din nordul Euro-
ani de existență pe piața din România, ci români; pentru a folosi genele specifice în cele mai bune condi- pei. Alte produse cu foarte mare succes în Europa sunt
și apariția unui proiect de suflet: Clubul ții. Pentru a produce plante mai rezistente și a garanta floarea soarelui LG 56.65 M vândută în peste zece țări,
Limagrain Privilège. - accesul la ferme demonstrative, pre- calitatea lor nutritivă, am mizat pe tehnici noi precum: rapița Champlain, primul hibrid LG înscris în Marea Bri-
zentări și întâlniri cu specialiști agronomi marcajul molecular, tehnica de dublu haploid etc. tanie, comercializat din anul 2006, și varietatea de grâu
Limagrain fiind o companie fondată și organizate exclusiv pentru membrii clu- Apache, primul grâu panificabil din Europa, rezultat al
condusă de agricultori, noi am fost me- bului, inclusiv în mediul online; Am reușit, prin inovație continuă și investiții însemnate cercetării Nickerson.
reu atenți la nevoile fermierilor. Aceeași - investim anual în cercetare 14,6% din cifra de afaceri -
misiune ne-a inspirat să creăm, special - suport dedicat din partea Limagrain; să deținem una din cele mai puternice rețele de cerceta- Succesul mărcii noastre, LG, se datorează procesului
pentru fermierii români, un Club care le re din Europa. nostru continuu de cercetare, prin care urmărim să creăm
asigură membrilor săi următorul portofo- - posibilitatea oferită membrilor de a hibrizi care să răspundă permanent cerințelor agricultu-
liu complet de privilegii: deveni partenerii noștri în organizarea de Am creat, în cele 120 de rii de astăzi. Spre exemplu,
ferme demonstrative sau campanii prin centre și puncte de cercetare principalul nostru obiectiv legat
- reduceri oferite în exclusivitate; care Clubul va încerca să sprijine comu- din întreaga lume, un porto- de floarea soarelui este ame-
nitățile locale. foliu semnificativ de realizări liorarea rentabilității. Suntem
- acces rapid la toți hibrizii lansați de în domeniu, dintre care este creatori de profit, deci punem
Limagrain; Această listă rămâne deschisă, oferin- suficient să amintim faptul că inovația în slujba creării de hi-
du-le tuturor membrilor posibilitatea de am fost primii care am produs brizi cu o mai bună performan-
- cele mai noi și utile informații din dome- a solicita și participa la crearea unor noi porumb semănând seminţe din ță agronomică (mai productive,
niu; avantaje pas cu pas, în funcție de ade- aceeaşi plantă mamă sub folie cu un consum economic de
văratele nevoi ale fermierilor din fiecare de plastic, pentru a adapta pe- fertilizanți, cu o capacitate mai
- facilitarea schimbului de experiență cu clipă. rioadele de fecundare, faptul că hibrizii noștri sunt primii bună de autoprotecție împotriva bolilor și a dăunătorilor)
fermierii francezi, inclusiv cu posibilitatea care au permis cultura porumbului de siloz în regiunile și hibrizi care sunt adaptați diferitelor utilizări.
unor vizite în Franța, în zona de origine a Mai multe despre toate acestea vom din nordul Europei, și faptul că suntem primii care am
Limagrain; discuta, pe larg și pe viu, în curând. produs hibrizi de floarea soarelui cu dublă protecție împo- Rămânem, an de an, dedicați cercetării și inovației, fiind
Pentru că unul dintre cele mai importante triva lupoaiei, hibrizi comercializați sub marca Suneo. mereu atenți la nevoile fermierilor și la dezvoltarea sus-
- posibilitatea de a vizita fabrica și de a obiective ale Clubului este crearea cât Pe lângă legendarii hibrizi de porumb LG 11 și LG 20.80, tenabilă a agriculturii. Aceasta pentru că vrem ca profitul
cunoaște pe larg procesul de cercetare mai multor ocazii de a ne întâlni și de primele vedete din portofoliul nostru creat pentru profit, am pentru care creăm, și produsele și tehnologiile prin care
Limagrain; a comunica direct, față în față, pentru continuat să aducem fermierilor din întreaga lume garanția o facem, să fie în folosul tuturor celor din întreg procesul
legături profesionale cât mai plăcute și profitului și succesului, prin hibrizi celebri precum Banguy agricol: fermieri, consumatori, distribuitori. De azi și de
- întâlniri regulate cu ceilalți membri ai mai profitabile. (porumb realizat din cercetarea Nickerson-Limagrain), mâine.

6 7
Codruț Roescu - Director Regional Vest + Centru; Tel.: +40 726 222 130

Floarea-soarelui
Emil Pop - Reprezentant zonal MM, SJ, BN, CJ, SB, AB; Tel.: +40 737 500 110
Mircea Nicoară - Reprezentant zonal HR, CV, BV, MS; Tel.: +40 727 788 009
Viorica Bochis - Reprezentant zonal BH, SM; Tel.: +40 729 164 329
Adelin Manea - Reprezentant zonal AR, HD; Tel.: +40 729 218 898
Călin Cocrean - Reprezentant zonal TM , CS; Tel.: +40 737 500 107

Adriana Popteanu - Director Regional Sud Vest; Tel: + 40 721 259 554
Corina Stanciu - Reprezentant zonal AG, DB; Tel.: +40 737 500 103
Mădălina Parcea - Reprezentant zonal DJ, MH, GJ, VL, OT; Tel.: +40 737 500 109
Călin Lucian - Reprezentant zonal TR, GR, IF; Tel.: +40 721 101 737
Florian Butoi - Reprezentant zonal CL; Tel.: +40 728 855 397

Dan Victor Dumitru - Director Regional Sud Est + Est; Tel.: +40 721 259 557
Iulian Pricob - Reprezentant zonal IS, NT, BC, BT, VS, GL, SV, VN; Tel.: +40 737 500 104
Claudiu Stanciu - Reprezentant zonal TL, CT; Tel.: +40 722 209 616
Gheorghiță Mocanu - Reprezentant zonal BR; Tel.: +40 728 208 282
Marian Gheorghe - Reprezentant zonal IL; Tel.: +40 737 500 128
Hariton Dumitrașcu - Reprezentant zonal PH, BZ; Tel.: +40 731 436 469

Mircea Nicoară
Reprezentant Zonal Național Specialist LGNA (nutriție animală)
Tel.: +40 727 788 009

8 9
CUPRINS REZISTENȚĂ

FLOAREA-SOARELUI
POTENȚIAL LA TOLERANȚĂ LA
DENUMIRE REZISTENȚĂ CONȚINUT
MATURITATE DE OROBANCHE TEHNOLOGIE PHOMOPSIS ȘI
HIBRID LA MANĂ DE ULEI
PRODUCȚIE CUMANA SCLEROTINIA
(LUPOAIE)
CLEARFIELD
LG 55.55 CLP semi timpuriu 8 OR7 10 8 9
PLUS
CLEARFIELD
LG 56.71 CLP semi tardiv 9 OR7 10 8 10
PLUS
Tehnologia Suneo, Tehnologia Clearfield & Clearfield Plus 12 LG 50.635 CLP semi CLEARFIELD
10 OR7 10 9 8
LG 55.55 CLP 20 NOU! timpuriu PLUS
semi TRIBENURON
LG 56.71 CLP 21 LG 59.580 NOU!
timpuriu
10 OR7
METIL
10 9 9
LG 50.635 CLP NOU! 22 LG 54.52 HO CL semi timpuriu 9 OR7 CLEARFIELD 10 8 10
LG 59.580 NOU! 24 LG 54.92 HO CL semi timpuriu 9 OR7 CLEARFIELD 10 9 10
LG 54.52 HO CL 26 LG 54.63 CL timpuriu 9 OR7 CLEARFIELD 10 9 9

LG 54.92 HO CL 27 LG 55.42 CL semi timpuriu 8 OR7 CLEARFIELD 10 8 8


LG 56.61 CL semi tardiv 9 OR7 CLEARFIELD 10 8 7
LG 54.63 CL 28
LG 56.63 CL semi tardiv 9 OR5 CLEARFIELD 10 8 7
LG 55.42 CL 29 LG 50.505 NOU! timpuriu 10 OR7 CONVENȚIONAL 10 9 8
LG 56.61 CL 30 LG 56.65 M semi tardiv 9 OR5 CONVENȚIONAL 8 8 8
LG 56.63 CL 31
Calificativele notate în tabel sunt bazate pe observații tehnice efectuate în câmpurile de testare și loturile demo.
LG 50.505 NOU! 22 Scalarea are la bază note de la 1 la 10, unde 10 reprezintă calificativul maxim.
LG 56.65 M 34
Testimoniale 35

10 11
FLOAREA SOARELUI LG SISTEMUL DE PRODUCŢIE CLEARFIELD® PENTRU FLOAREA SOARELUI
Ameliorarea rentabilității culturii de floarea-soarelui, principalul obiectiv Limagrain.
Sistemul de producţie CLEARFIELD® utilizează o combi-
Stabilitatea raportului ulei-productivitate (flexibilitate); naţie de genetică superioară - hibrizi adaptaţi la condiţiile
Rezistență la Mană (rase noi prin gena Pl 8); locale de mediu – cu erbicidul PULSAR®, uşor de aplicat
pentru a furniza cele mai bune soluţii integrate pentru nevo-
Rezistență genetică la Orobanche Cumana (Lupoaie) - inclusiv rasa G+;
ile producţiei vegetale.
Toleranță la Sclerotinia - în special la capitul;
Toleranță genetică la Macrophomina; Erbicidul PULSAR® asigură controlul postemergent pe scară largă al buruienilor pe parcursul întregului
Toleranță la Phomopsis; sezon, printr-o singură aplicare. Aceasta permite fermierilor să îşi optimizeze timpul, eforturile şi resursele
Grad ridicat de autofertilitate. pentru a realiza potenţialul maxim de producţie.

Astfel, sistemul de producţie CLEARFIELD® răspunde celor mai importante cerinţe ale fermierilor.
Inovaţia Limagrain
CARACTERISTICI
Hibrizii de floarea-soarelui amelioraţi pentru a fi utilizaţi în sistemul de producţie CLEARFIELD® sunt
toleranţi la erbicidul PULSAR®, produs şi comercializat de compania BASF. Toleranţa la PULSAR® a fost
obţinută prin metodă tradiţională de ameliorare a plantelor.
Tehnologie sustenabilă
Dublă protecție împotriva Orobanche Cumana (Lupoaie) prin rezistență genetică. ERBICIDUL PULSAR®
(Lupoaie) PULSAR® 40 este primul erbicid selectiv cu aplicare postemergentă, cu spectru larg de control al buruie-
Protecție completă împotriva Orobanche Cumana Beneficii pentru fermieri nilor utilizat în sistemul CLEARFIELD®, prin care se combate o gamă variată de buruieni, atât dicotiledo-
(Lupoaie), pe toată perioada de vegetație, de la atacul Creșterea profitabilității culturii de floarea-soarelui. nate cât şi monocotiledonate.
timpuriu, la atacul tardiv (sau în lipsa tratamentului).
Producții sigure prin controlul strict al Orobanche Cu-
Control mai bun al buruienilor mana (Lupoaie) pe termen lung + cel mai bun sistem Erbicidul PULSAR® 40 aplicat în sistem CLEARFIELD® asigură:
de combatere a buruienilor. Spectru larg de combatere a buruienilor dicotiledonate şi a unor monocotiledonate anuale;
Prin aplicarea erbicidului PULSAR®, la momentul optim. Combaterea buruienilor prin acţiune de contact şi reziduală;
Cel mai bun sistem de protecție, DEMONSTRAT.
Soluția ideală pentru zonele aride Combinat cu erbicide PULSAR® / PULSAR® Plus Combaterea postemergentă unică şi eficientă a buruienilor chiar şi în condiţii de uscăciune;
Doze flexibile orientate pe controlul buruienilor = Re- (pentru zonele secetoase: posibilitatea de a reduce Siguranţă deplină pentru culturile de floarea-soarelui cu hibrizi CLEARFIELD®.
manență scăzută + Combatere Orobanche Cumana dozele de aplicare a erbicidelor).

12 13
PULSAR® 40 trebuie aplicat în postemergenţă timpurie când plantele de floarea-soarelui au între 4 şi 8
frunze adevărate (14-18 pe scara BBCH). Erbicidul se foloseşte numai la hibrizi de floarea- soarelui de tip
SISTEMUL CLEARFIELD® PLUS PENTRU FLOAREA-SOARELUI
CLEARFIELD®, toleranţi la PULSAR® 40.
Sistemul CLEARFIELD® PLUS este cel mai nou sistem de producţie care îmbină cele mai avansate cu-
noștinţe de genetică la floarea-soarelui, cu cel mai eficace sistem de combatere a buruienilor.
Doza omologată de PULSAR® 40 este de 1,2 litri/ha în 150-250 litri apă/ha.
Nu este recomandat amestecul în rezervor cu alte erbicide în afara celor înscrise pe etichetă.
Sistemul de producţie CLEARFIELD® PLUS reprezintă o combinaţie între hibrizi de floarea-soarelui
CLEARFIELD® PLUS şi un erbicid specific CLEARFIELD® PLUS (pachetul PULSAR® 40 + DASH® HC).
SPECTRUL DE ACŢIUNE ŞI REMANENŢA
Erbicidul PULSAR® 40 combate principalele buruieni dicotiledonate şi monocotiledonate anuale din cultu- Sistemul de producţie CLEARFIELD® PLUS aduce cultivatorilor beneficii importante, printre care menţio-
rile de floarea-soarelui de tip CLEARFIELD®. năm:
Toleranţă excelentă la erbicid;
Printre principalele buruieni cu frunza lată combătute se numără: Abutilon spp. (Teişor), Xanthium spp. Combatere robustă şi de încredere a buruienilor;
(Corneţi), Ambrosia spp. (Ambrozia), Chenopodium spp. (Spanac sălbatic) şi Solanum spp. (Zârna).
Cea mai bună genetică.

Principalele buruieni monocotiledonate care pot fi combătute eficient cu erbicidul PULSAR® 40 sunt
Creşterea toleranţei plantei de cultură permite folosirea unor soluţii mai agresive de erbicid, care să asigu-
următoarele: Echinochloa crusgalli (Iarba bărboasă), Setaria spp. (Mohor), Panicum spp. (Mei sălbatic) şi
re combaterea mai bună a buruienilor. De asemenea, determină o siguranţă sporită în cazul suprapuneri-
Digitaria spp. (Meişor).
lor accidentale la aplicarea erbicidului.

COMBATEREA LUPOAIEI CU AJUTORUL TEHNOLOGIEI CLEARFIELD®


Pachetul PULSAR® 40 + DASH® HC se aplică postemergent, când plantele de floarea-soarelui au 4-6
Sistemul actual de producţie CLEARFIELD® pentru floarea-soarelui oferă o opţiune unică de control chi- frunze, buruienile dicotile anuale au 2-4 frunze şi buruienile monocotilele anuale 1-3 frunze până la înfrăți-
mic în postemergenţă pentru Orobanche spp. re. Pentru combaterea lupoaiei recomandăm aplicarea în fenofaza de 6-8 frunze ale florii-soarelui.

Substanţa activă din erbicidul PULSAR® 40 prezentă în rădăcinile de floarea-soarelui va distruge plantele Notă: Aplicarea pachetului CLEARFIELD® PLUS (PULSAR® 40 + DASH® HC) pe alt tip de hibrizi decât
de lupoaie când acestea se ataşează pe sistemul radicular al plantei de floarea-soarelui. Pentru controlul hibrizii CLEARFIELD® PLUS (identificaţi pe sac prin unul din sufixele “CL Plus, CLP, CP” şi/sau sigla
lupoaiei, aplicarea erbicidului se face în stadiul de 6-8 frunze ale florii-soarelui. CLEARFIELD® PLUS), poate provoca vătămări severe culturii.

Pentru bunele practici de utilizare a sistemului CLEARFIELD®, accesaţi www.clearfield.basf.eu.


Pentru bunele practici de utilizare a sistemului CLEARFIELD® PLUS, accesați www.clearfield.basf.eu.
CLEARFIELD® și PULSAR® sunt mărci înregistrate BASF. Utilizaţi cu precauţie produsele fitosanitare. Citiţi întotdeauna eticheta şi
informaţiile despre produs înainte de utilizare. Atenţie la simbolurile şi indicaţiile de pericol.
CLEARFIELD® și PULSAR® sunt mărci înregistrate BASF. Utilizați cu precauție produsele fitosanitare. Citiți întotdeauna eticheta și
informațiile despre produs înainte de utilizare. Atenție la simbolurile și indicațiile de pericol.

14 15
FLOAREA SOARELUI DE TIP HO semințele hibrizilor oleici.
Nici depășirea epocii optime nu este recomandată, pentru a se evita temperaturile ridicate din perioada
Floarea soarelui high-oleică este un nou tip de Hélianthus annuus - tipul L - obținut prin mutageneza chi- înfloritului și a formării semințelor care asociate cu lipsa precipitațiilor determină scăderea conținutului de
mica a unor populatii vechi de floarea-soarelui (progres genetic care aparține amelioratorului rus K. Solda- ulei și a calității acestuia.
tov, care a indus, în 1976 o mutație, care a dus la creșterea conținutului în acid oleic de până la 80 -90%.)
Această transformare permite să se atingă sau chiar să se depășească un conținut de 90% în acid oleic RESPECTAREA DENSITĂȚII PLANTELOR RECOMANDATE
dinuleiul conținut în boabe. Numărul de plante la hectar trebuie stabilit în fiecare an, în funcție de precipitațiile căzute în perioada
Acest nivel foarte ridicat permite deschiderea unor noi modalități de utilizare a uleiului de floarea-soarelui toamnă-iarnă-primăvară. Astfel în cazul unei bune aprovizionări cu apă a solului se va alege o densitate
în procese industriale inovative. mai mare (de până la 55.000 pl/ha), care asigură și un conținut mai mare de ulei în semințe.
Progresul genetic permite noilor hibrizi HO, să aibă performanțe agronomice asemeni hibrizilor Densitatea aleasă trebuie să țină cont și de înălțimea hibrizilor HO, câțiva cm peste media celor conven-
clasici, în condiții de respectare a verigilor tehnologice. ționali (biomasa aeriană mai mare), astfel densitatea recomandată este în jur de 53.000-55.000 plante
O importanță deosebită, ca sursă în industria alimentară vor avea în următorii ani hibrizii de floarea- recoltabile la ha.
soarelui cu conținut în acid oleic de peste 80%.
Începând cu 2002, în România, culturile de floarea-soarelui cu hibrizi de tip oleic au fost finanțate și LG RECOMANDĂ HIBRIZII LG5452HO CL ȘI LG5492HO CL
preluate în exclusivitate la export.
În Europa, suprafețele cultivate cu hibrizi oleici s-au extins spectaculos în Franta, care a devenit deja
Hibrizii oleici se vor extinde cu succes deoarece uleiul este preferat atât în alimentație cât și ca sursă
lider mondial, atât ca suprafață cultivată cu astfel de hibrizi, cât și ca performanțe de producție.
de biodiesel.
Conținutul în acid oleic la acesti hibrizi este de minim 80%, comparativ cu aproximativ 20% la cei tradi-
APLICAREA ÎNGRĂȘĂMINTELOR ționali.
A se evita aplicarea îngrășămintelor doar pe baza de N care pot influența negativ conținutul de ulei fără
creșteri semnificative de producție.
Fosforul influențează semnificativ nivelul recoltelor mărind în același timp toleranța la stresul hidric și
implicit conținutul de ulei. ACIZI GRAȘI DIN FLOAREA-SOARELUI FLOAREA-SOARELUI CLASICĂ FLOAREA-SOARELUI OLEICĂ
Este recomandată aplicarea îngrășămintelor chimice complexe de tip NPK, sau NP pe solurile de tip cer- Acid Linoleic 60/70% 9/20%
noziom, dupa cartarea prealabilă a solului. Acid Palmitic 4/5% 3/5%
EPOCA DE SEMĂNAT la hibrizii high oleici se situează în a doua parte a epocii optime de semănat (când Acid Stearic 3/5% 3/5%
în sol la adâncimea de semănat de 4-6 cm, se înregistrează temperatura de 7 - 8 °C câteva zile consecu- Acid Oleic 20/25% 75/85%
tiv iar vremea este în curs de încălzire).
În general semințele hibrizilor linoleici au o germinație mai bună la temperaturi scăzute comparativ cu

16 17
ACIDUL OLEIC
Proprietățile unui ulei bogat în acid oleic:
Stabilitate mai bună la temperaturi foarte ridicate + Rezistență crescută la oxidare = Creșterea duratei de
utilizare a uleiurilor (procese de gătire repetate).

Avantajele utilizării:
Gust mai agreabil pentru uleiurile de primă
presă;
Mai puțin favorabil depunerilor de colesterol
în sistemul sangvin;
Conținut în alpha tocoferol foarte crescut în
anumite varietăți de floarea-soarelui*.
*alpha tocopherol sau vitamina E (cu proprie-
tăți antioxidante)

Utilizări alimentare ale acidului


oleic:
Uleiuri de tip ‘’Excellence’’ - piață în plină
expansiune; (*astăzi 2/3 din producție în Ves-
tul Europei);
Uleiuri de prăjit de tipul ‘’Frial’‘ - Interes: re-
zistență puternică la oxidare și deci la încălziri
repetate;
Conserve: piață în dezvoltare. Interes:
rezistență la râncezire;
Ingredienți din ‘’baby-foods’‘ (mâncare
pentru bebeluși) sosuri alimentare și sosuri de
asezonare de tip industrial - industrie în plină
dezvoltare.

18 19
LG 55.55 CLP LG 56.71 CLP
Hibrid cu o foarte bună vigoare la pornirea în vegetaţie Hibrid semi-tardiv, cu înflorire timpurie

CARACTERISTICI CARACTERISTICI

Hibrid semi timpuriu (126-128 zile perioada de vegetaţie), REZULTATE LOTURI DEMO 2016 LG 55.55 CLP Hibrid semi tardiv (130-132 zile perioada de vegetaţie),
de tip CLEARFIELD PLUS (SUNEO); 43.90 de tip CLEARFIELD PLUS (SUNEO);
37.52 38.53 39.29 50.000

Rezistență genetică la Orobanche Cumana (Lupoaie), rasa G; 34.78


36.90
45.000
30.24
Stay green* pronunţat şi după atingerea maturităţii
Capitul de dimensiuni mari, bine fecundat, cu o poziție
27.70 40.000

35.000
26.00 tehnice;
semi-aplecată; 16.99
30.000
Potenţial de producţie ridicat şi constant dacă se res-
pectă tehnologia de cultură şi densitatea recomandată;
25.000

Toleranță crescută la Verticilium și Sclerotinia la capi- 20.000

tul; 15.000
Rezistenţă genetică la Orobanche cumana (Lupoaie),
rasa G;
10.000

Rezistenţă la toate rasele de mană răspândite în România; 5.000

MMB mare 62-64 gr, MH 46-48 kg/hl; Capitul de dimensiuni mari, bine fecundat până în
itor

a, TL

itor

CT

itor

itor

itor

M
centru;

a, C
ă, C

ra, T
lac,
pet

pet

pet

pet

pet
Conţinut de ulei 46-47%;
șov

Dâlg
Vod

ișoa
ea
Com

Com

Com

Com

Com
Hâr

Toleranţă crescută la Phomopsis şi Macrophomina. Re-


Cog

cea

Tim
Densitatea recomandată:

Mir
zistenţă la toate rasele de mană răspândite în România;
50.000 - 55.000 plante/ha;
50.000
35.71 35.00
33.20 33.97 34.71
MMB 63-65 gr, MH 44-46 kg/hl;
45.000
32.92 32.91

Hibrid de generaţie nouă,


30.00 30.00 30.06 30.02
40.000 28.40 28.00 27.80

Conţinut de ulei 45-46%;


25.00
cu un potențial de producție
35.000 23.50
30.000

excelent atât în condiții de se- 25.000


Densitatea recomandată 58.000 - 62.000 plante/ha;
cetă cât și în condiții normale
20.000

15.000 Hibrid foarte adaptabil (flexibil), cu rezultate foarte


de aprovizionare cu apă. 10.000
bune în condiţii de stres.
5.000

* plantele rămân verzi până la maturitatea fiziologică.


itor

, TL

itor

TL

. TL

itor

BR

itor

i, BR

itor

a, IL

IL

T
o

ito

al, O
etit

etit
ști,
log,

e,
ant

n
pet

pet

pet

pet

pet

pet
chin
en
rda

Verd

Fete
p

ac
o
Nalb

Vad
Com

Com

Com

Com

Com

Com

Com

Com

Car
Top

Smâ

Cio
dei
Bor

20 21
LG 50.635 CLP NOU!
Hibrid semi - timpuriu cu dublă rezistenţă la Orobanche cumana
(Lupoaie), rasa G prin gena OR7 şi prin aplicarea erbicidului Pulsar

CARACTERISTICI

Hibrid de talie medie, cu vigoare foarte bună la pornirea REZULTATE LOTURI DEMO 2016 LG 50.635 CLP
în vegetaţie; 50.000 39.06
40.38
37.12 37.60
Plante puternice cu sistem foliar bogat;
35.65
45.000
34.34
30.95
40.000 28.51
Înflorire timpurie; 35.000
26.00

Capitul mare, cu poziţie aplecată;


30.000
16.99
25.000

Toleranţă foarte bună la Phoma şi Phomopsis. Rezistenţă 20.000

15.000

la rasele de mană cunoscute în România; 10.000

Seminţe mari, cu MMB mare, 60-65 gr, MH 40-42 kg/hl;


5.000

Conţinut de ulei 45-46%;


itor

itor

, CT

or

itor

a, TL

or

, TM
al, O

a, C
etit

etit
pet

pet

pet
alac

oara
șov
Dâlg
p

p
ac

Densitate recomandată: 50.000 - 55.000 plante/


Com

Com

Com

Com

Com
e
Car

Hâr


Cog

Tim
ha; 40.38
43.89
40.20
50.000 36.84 38.78
Potenţial de producţie ridicat; 45.000
35.65
32.12
29.72 28.51
Rezultate foarte bune obţinute atât în condiţii
29.40
40.000
27.20
35.000

de secetă, cât şi în condiţii de aprovizionare 30.000


20.05

în optim cu apă. 25.000

20.000

15.000

10.000

5.000
BZ
itor

itor

itor

itor

itor

itor
l, OT

a, TL

l, TL

T
a, C

c, C
ău,
pet

pet

pet

pet

pet

pet
hio
aca

șov
Dâlg

eala
Câln
Com

Com

Com

Com

Com

Com
Agig
Car

Hâr

Cog
ta
Poș

Posta Calnau 2016 29.40 27.20


Caracal 2016 35.65 29.72
22 DALGA 2016 40.38 36.84 23
HARSOVA 2016 28.51 20.05
LG 59.580 NOU!
Hibrid semi - timpuriu cu rezistenţă la tribenuron metil şi
rezistenţă genetică la Orobanche cumana (lupoaie), până la rasa G

CARACTERISTICI REZULTATE LOTURI DEMO 2016 LG 59.580


47.32
45.32

Hibrid de talie înaltă, cu sistem radicular puternic şi 50.000


38.23 38.16 36.28
39.43

rezistenţă la cădere; 45.000

40.000
25.71 26.19
Înflorire timpurie; 35.000

30.000

Capitul mare, cu poziţie semi-aplecată şi polenizare 25.000

foarte bună; 20.000

15.000

Foarte bună toleranţă la Verticilium şi Macrophomina. 10.000

Rezistenţă la rasele de mană cunoscute în România; 5.000

MMB mare 60-62 gr, MH 44-46 kg/hl;


itor

itor

l, OT

itor

itor

TM
reșt
ă, C
pet

pet

pet

pet

,
oara

aca
Conţinut ridicat de ulei 45-47%;
Vod

Por
Com

Com

Com

Com
Car


cea

Tim
Densitate recomandată: 50.000 - 55.000 plante/ha;
Mir

47.32
Rezultate foarte bune de producţie obţinute în sud 40.85
45.32 44.58

şi sud-estul României.
50.000
38.20 38.16
45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000
itor

or

itor

i
reșt
al, O
ă, C

etit
pet

pet


Vod

ac

Por
Com

Com

Com
Car
cea
Mir

24 25
LG 54.52 HO CL LG 54.92 HO CL
Hibrid semi - timpuriu cu dublă rezistenţă la Orobanche cumana Hibrid cu un conţinut ridicat de ulei
(Lupoaie), rasa G prin gena OR7 şi prin aplicarea erbicidului Pulsar

CARACTERISTICI CARACTERISTICI

Hibrid semi-timpuriu, Clearfield de tip oleic (> 87% acid oleic, cu respectarea recomandărilor reprezentan- Hibrid semi-timpuriu, Clearfield de tip oleic (> 88% acid oleic, cu respectarea recomandărilor repre-
ţilor Limagrain: izolarea în timp şi spatiu, momentul recoltatului, etc); zentanţilor Limagrain: izolarea în timp şi spatiu, momentul recoltatului, etc);
Plante înalte, cu capitul bine dezvoltat, bine fecundat; Plante înalte, cu capitul bine dezvoltat, bine fecundat;
Rezistent la noile rase de mană (Plasmopara Helianthi); Rezistent la noile rase de mană (Plasmopara Helianthi);
Toleranță bună la Phomopsis și Sclerotinia la capitul; Toleranță bună la Phomopsis și Sclerotinia la capitul;
Stabilitate crescută a rezultatelor în producție; Stabilitate crescută a rezultatelor în producție;
Stay green* foarte bun, plantele rămân verzi până aproape de recoltare; Stay green* foarte bun, plantele rămân verzi până aproape de recoltare;
MMB 58-60 gr, MH 44-46 kg/hl; Conţinut de ulei 50-52%;
Conţinut de ulei 48-52% ; MMB 60-62 gr, MH 46-48 kg/hl;
Raport foarte bun între randament și conținut de ulei ; Potenţial de producţie ridicat;
Densitate recomandată : 50.000 - 53.000 pl/ha; Densitate recomandată : 53.000 - 55.000 pl/ha;
Rezistenţă genetică la Orobanche Cumana (Lupoaie), rasa G şi prin tratamentul cu Pulsar 40 la toate Rezistenţă genetică la Orobanche Cumana (Lupoaie), rasa G şi prin tratamentul cu Pulsar 40 la
rasele cunoscute. toate rasele cunoscute.
* plantele rămân verzi până la maturitatea fiziologică. * plantele rămân verzi până la maturitatea fiziologică.

26 27
LG 54.63 CL LG 55.42 CL
Genetică nouă cu potenţial de producţie excelent în condiţii Hibrid semi-timpuriu cu potenţial de producţie ridicat,
de secetă extremă în condiţii de stres hidric

CARACTERISTICI CARACTERISTICI

Hibrid timpuriu (126-128 zile perioada de vegetaţie), Hibrid de tip stay green*, cu poziţia calatidiului
de tip CLEARFIELD (SUNEO); semi-aplecată;
Rezistenţă genetică la Orobanche cumana (Lupoaie), Grad ridicat de autofertilitate;
rasa G; Rezistenţă genetică la Orobanche Cumana (Lupoaie),
Rezistenţă la toate rasele de mană răspândite în Ro- rasa G şi prin tratamentul cu Pulsar 40 la toate rasele
mânia; cunoscute;
Capitul de dimensiuni mari, bine fecundat, cu o poziţie Rezistență bună la noile rase de mană (Plasmopara
semiaplecată; Helianthi);
Toleranţă crescută la Phoma şi Sclerotinia la capitul; Densitate recomandată: 50.000 - 55.000 pl/ha;
Conţinut de ulei 47-48%; Potențial genetic de producție ridicat;
MMB 58-60 gr, MH 44-46 kg/hl; Flexibilitate bună în condiții diferite de cultură.
Densitatea recomandată 52.000 -55.000 pl/ha; * plantele rămân verzi până la maturitatea fiziologică.
Cel mai productiv hibrid timpuriu CL din portofoliul
Limagrain.

28 29
LG 56.61 CL LG 56.63 CL
Hibrid adaptat pentru toate conditiile pedo-climatice din Romania Recoltare Timpurie

CARACTERISTICI CARACTERISTICI

Hibrid semi-tardiv, de tip CLEARFIELD; Hibrid semi-tardiv cu talie mică;


Rezistență la Plasmopara (rase cunoscute); Capitul de dimensiuni mari, bine fecundat;
Rezistenţă genetică la Orobanche Cumana Rezistent la rasele noi de mană;
(Lupoaie), rasa G, un real avantaj în cazul atacului Rezistenţă genetică la Orobanche Cumana
timpuriu; (Lupoaie), rasa E şi prin tratamentul cu Pulsar 40 la
Dublă protecţie împotriva Orobanche Cumana toate rasele cunoscute;
(Lupoaie), atât genetică (OR7), cât şi chimică prin Toleranță bună la Phomopsis și Sclerotinia;
tratamentul cu Pulsar;
Densitate recomandată: 58.000 - 62.000 pl/ha;
Toleranță crescută la Phomopsis și Sclerotinia la
Hibrid intensiv, cu potențial de producție foarte
capitul;
ridicat.
Densitate recomandată: 58.000 - 62.000 pl/ha;
Potenţial de producţie stabil şi constant.

30 31
LG 50.505 NOU!
Hibrid convenţional cu rezistenţă genetică la rasele de
Orbanche cumana (lupoaie) mai virulente decât OR7

CARACTERISTICI

Hibrid timpuriu, viguros, de talie medie;


Capitul cu poziţie semi-aplecată, de dimensiuni
mari, cu polenizare foarte bună;
Toleranţă foarte bună la boli, în special la Phomop-
sis şi rezistenţă la rasele de mană cunoscute în
România;
MMB mare 64-66 gr, MH 44-46 kg/hl;
Conţinut ridicat de ulei 45-46%;
Densitate recomandată: 50.000 - 55.000 plante/ha;
Rezultate foarte bune obţinute atât în sudul şi
sud-estul României, cât şi în partea de vest.

32 33
LG 56.65 M ARGEŞ AGRO PROIECT SRL CAT MIH SERVICE SRL DN AGRAR BERGHIN SRL
Stabilitate și peformanţă în fiecare an! Ing. Gilisca Gheorghe Ing. Mihai Cătescu Dan Bogdan - Șef fermă
Loc. Stolnici, Judeţul Argeș Tătărăştii de Jos, Jud. Teleorman Com. Berghin, Judeţul Alba
În primăvara anului 2016 am semănat Cultiv hibrizii de rapiţă, porumb și floa- Suprafața totală a terenului lucrată în anul
hibrizii de floarea-soarelui LG56.71CLP rea-soarelui cu încredere de mai mult 2016 a fost de 3000 ha, din care 860 ha
și LG56.61CL. Am fost foarte mulțumiți timp și am avut rezultate foarte bune de cu porumb și 660 ha cu floarea-soarelui.
de producțiile obținute, având în vedere a lungul anilor. An de an măresc suprafa- Din suprafața totală cultivată cu porumb,
condițiile climatice de anul acesta. Po- ța destinată hibridului LG56.63CL deoa- pe 200 de ha am utilizat genetica LG, iar
tențialul de producție ridicat în condiții de rece este un semitardiv adaptabil foarte la floarea-soarelui am utilizat 360 de ha
secetă, precum și tehnologia de comba- bine la ani secetoși cum a fost 2016 și hibrizi LG, din totalul suprafeței. Hibrizii
tere a buruienilor ne determină să culti- spre surprinderea mea, și în acest an, utilizați la porumb au fost LG 30.311, LG
văm în continuare acești hibrizi și să îi a depăşit cu 450 kg producția hibrizilor 33.50, LG 30.360, iar la floare LG 56.31,
recomandăm cu încredere. semitimpurii de la alte companii. Reco- LG 56.61 și LG 55.42.
mand acest hibrid cu încredere, precum Colaborarea cu Limagrain a început în
CARACTERISTICI și tehnologia Clearfield. Vă doresc un urmă cu 3 ani. Sunt foarte mulțumit de
an mai bun! această colaborare care este una foarte
bună, cu câștiguri de ambele părți gu-
Hibrid convenţional, semi-tardiv, cu rezultate excepțio-
vernată de promptitudine, seriozitate și
nale; profesionalism.
Tulpină puternică, cu un sistem foliar care rămâne
verde până aproape de recoltare;
Recoltă în siguranță pentru că asigură:
1. Randament uniform pe diferite tipuri de sol
(număr mare de semințe pe capitul);
2. Toleranță crescută la Phoma, Phomopsis și
Botrytis cinerea.
Rezistent la Orobanche Cumana (Lupoaie) - rasele
A-E;
Comportament excelent în condiții de secetă;
Densitate recomandată: 58.000 - 62.000 pl/ha;
Hibrid recomandat a se cultiva în toate zonele de
cultură a florii-soarelui din România!

34 35
DN AGRAR CUT SRL SC ȚOPAN SRL IF FEMI SUAT SC CEREALIS ALIANCE SC IMAGINI SPORT SRL SC DUMISMAR SRL
Oniga Radu - Șef fermă Păun Daniel Țopan Femi Suat - Administrator Ing. Dedu Ion Ing. Manta Constantin Mitrică Bebiță - Administrator
Com. Cut, Judeţul Alba Com. Sărăţeni, Jud. Ialomița Loc. Amzacea, Jud.Constanța Com. Poșta Câlnău, Jud. Buzău Loc. Tichileşti, Judeţul Brăila Loc. Gura Padinii, Judeţul Olt
În anul 2016 am cultivat o suprafață de În sezonul agricol 2015-2016 am cultivat Suprafața totală cultivată în anul 2016 Suprafața totală cultivată în anul 2016 a Lucrăm în cadrul fermei o suprafaţă to- În sezonul 2015-2016 am cultivat o su-
1000 ha. Din totalul suprafeței, am alocat o suprafaţă totală de 150 ha. a fost de 600 ha, din care: 180 ha floa- fost de 1300 ha din care: floarea-soare- tală de 800 ha. Cultivăm produsele LG prafața totală de 1000 hA, din care 300
260 de ha culturii de porumb și 280 de ha În anul 2010 am achiziționat pentru prima rea-soarelui, 20 ha porumb, 80 ha orz și lui 150 ha, unde am utilizat hibridul LG de când acestea au apărut pe piața din ha rapiță, 240 ha floarea-soarelui, 250
culturii de floarea-soarelui. De la compa- dată produse LIMAGRAIN. La cultura de 280 ha grâu. La recomandarea repre- 56.63 CL pe o suprafață de 70 ha; po- România . ha grâu și 160 ha orz. Avem o experiență
nia Limagrain am cultivat la porumb, pe o floarea-soarelui, am utilizat hibridul LG zentantului Limagrain din zonă, anul rumb 480 ha din care am utilizat pe o Suntem foarte mulțumiți de colaborarea cu compania Limagrain de aproximativ
suprafața de 100 ha - hibrizii LG 30.315 56.63 CL, iar la grâu, în același an, APA- acesta am avut un lot demonstrativ de suprafață de 50 ha hibridul LG 30.389. pe care o avem, datorită producțiilor 2 ani de zile și am utilizat la cultură de
și LG 30.360, iar la floarea-soarelui, pe CHE. De atunci, acestea se regăsesc an floarea-soarelui, unde producțiile au fost Am o colaborare foarte bună cu Lima- bune și foarte bune pe care le realizăm floarea-soarelui hibrizii LG 54.85 și LG
60 ha hibridul LG 56.31. Am început să de an în culturile noastre. De anul trecut de peste 5000 kg/ha, ceea ce mi-a stâr- grain care datează de peste 7 ani de an de an prin cultivarea produselor com- 56.65 cu producții deosebite, mai ales în
colaborez cu compania Limagrain de folosim și hibridul de rapiță ARTOGA, pe nit curiozitatea hibrizilor de floare LG. zile. Ţinând cont că din luna iunie până paniei. condițiile pedo-climatice ale acestui an.
aprox 3 ani de zile, care s-a dovedit a fi care anul acesta îl folosim pe 70% din În structură culturilor pentru primăvara la sfârșitul lunii august nu au venit decât În condițiile anului agricol 2015/2016, am Recomand cu toată încrederea tuturor
un parteneriat de succes pentru ambele suprafața cultivată cu rapiță, adică 50 ha. 2017, cu siguranță va face parte unul 8 litri de precipitații rezultă că hibrizii de obținut de la hibrizii de floarea-soarelui fermierilor utilizarea hibrizilor Limagrain.
părți, datorită rezultatelor deosebite avu- În cadrul evenimentelor organizate de sau doi hibrizi de floarea-soarelui din floarea-soarelui și porumb de la LG s-au LG 5463 CL și LG 5697 CLP, o pro-
te an de an. compania Limagrain în zonă, ne-a atras portofoliu LG. comportat foarte bine comparativ cu cei ducție de 3800 kg/ha. De asemenea, la
atenția hibridul de porumb, LG 30.389, de la firmele concurente. hibridul LG 30.369 (LIMANOVA) și LG
hibrid pe care o să îl folosim în primăva- Hibrizii LG cultivați de mine în fermă nu 30.389, o producție de aproximativ 9000
ra 2017, datorită potențialului ridicat de au făcut alceva decât să-mi dovedească kg/ha.
producție. încă odată că genetica Limagrain este Vă recomandăm cu încredere cultivarea
valoroasă. Datorită acestui lucru, voi geneticii Limagrain, care răspunde cel
continua utilizarea hibrizilor din portofo- mai bine nevoilor fermierilor!
liul Limagrain și în sezonul următor. Cultivați produsele LG!

36 37
SC HOLCOMB SRL
Drăgoi Mihai - Administrator
AGRO HORTICOLA SEBEȘ SRL
Cătălin Ianculescu - Proprietar
Porumb
Loc. Catane , Judeţul Dolj Oraş Sebeş, Judeţul Alba
Suprafața totală cultivată în sezonul Suprafața totală a terenului în anul 2016
agricol 2015 - 2016 a fost de 810 ha, a fost de 700 ha, din care 145 de ha îi
din care: grâu - 200 ha, rapiță -155 ha, cultiv cu porumb și 185 de ha cu floa-
orzoaiacă - 130 ha, orz - 77 ha, floa- rea-soarelui. Utilizez pe toată suprafața
rea-soarelui - 230 ha. hibrizii de floare din portofoliul Lima-
Am utilizat la floarea-soarelui genetica grain, LG 56.63 CL, LG 56.61 CL și LG
Limagrain, respectiv LG 56.61 CL, unde 55.42 CL. Producția medie pe 120 de ha,
am obținut 4800 kg/ha, cu o umiditate de a fost de 3 tone/ha cu o umiditate de 8%.
7%. Avem o experiență de un an de zile Am început să colaborez cu Limagrain
și suntem încântați de rezultatele obținu- de aproximativ 3 ani de zile și sunt foarte
te. mulțumit de rezultatele obținute, cu câș-
În ferma noastră , compania LG este pre- tiguri de ambele părți.
zența cu cereale păioase, floarea-soare-
lui și rapiță.
Pot spune că hibrizii de floare și rapiță
sunt foarte bine aclimatizați pentru zona
noastră, au o foarte bună dezvoltare și
ramificare, o toleranță excelentă la boli și
producții spectaculoase .
Recomand folosirea hibrizilor LG tuturor
fermierilor care fac tehnologie intensivă,
dar nu numai .

38 39
CUPRINS DENUMIRE GRUPA DENSITATE POTENȚIAL DE
PIERDEREA
STAY
TOLERANȚA TEHNOLOGIE

PORUMB
MATURITATE APEI DIN LA STRES RECOMAN-
HIBRID FAO OPTIMĂ PRODUCTIE GREEN
BOB HIDRIC DATĂ
LG 32.58 250 extra timpuriu 70-75.000 pl/ha 7 9 9 9 intensivă
LG 23.06 300 timpuriu 65-70.000 pl/ha 7 8 8 9 extensivă
LG 30.315 310 timpuriu 65-70.000 pl/ha 10 10 10 10 intensivă
LG 33.50 350 timpuriu 65-70.000 pl/ha 9 10 9 9 intensivă
intensivă/
LG 30.360 360 semi timpuriu 65-70.000 pl/ha 8 8 8 8
extensivă
intensivă/
LIMANOVA 370 semi timpuriu 65-70.000 pl/ha 9 9 9 9
extensivă
LG 32.58 42
LG 30.389 390 semi timpuriu 60-65.000 pl/ha 9 8 9 8 intensivă
LG 23.06 43 intensivă/
LG 30.500 470 semi tardiv 60.000 pl/ha 10 8 9 9
LG 30.315 44 extensivă
LG 33.50 45 LG 34.90 490 semi tardiv 85.000 pl/ha 9 8 8 8 intensivă

LG 30.360 46 Calificativele notate în tabel sunt bazate pe observații tehnice efectuate în câmpurile de testare și loturile demo.
Scalarea are la bază note de la 1 la 10, unde 10 reprezintă calificativul maxim.
LG 30.369 ”Limanova” 47
LG 30.389 48
LG 30.500 49
LG 34.90 50
Testimoniale 51

40 41
LG 32.58 LG 23.06
FAO 250 FAO 300

CARACTERISTICI CARACTERISTICI
MĂLAI MĂLAI

Hibrid simplu cu bobul semisticlos; Hibrid triliniar, semi-timpuriu cu bobul semi-sticlos;


Utilizare: pentru boabe; Combinație excelentă între randament și precocitate;
Bună vigoare la răsărire; Suma gradelor necesare de la semănat la recoltat (baza
Plante înalte cu foliaj bogat; 6°C): umiditate boabe 35% este 1580°C;
Plante foarte sănătoase cu toleranţă bună la tăciunele Știulete cu inserție medie, uniform, bine dezvoltat și cu o
de panicul şi ştiulete; fecundare foarte bună;
Rădăcină puternică, toleranţă bună la cădere; Hibrid rustic, cu potențial bun chiar și în condiții de secetă;
Ştiuleţi cu boabe dense, uniformi, inserţie medie (14-16 Start viguros în vegetație și este recunoscut pentru un
rânduri); potențial de producție ridicat pentru grupa lui de preco-
citate;
Potenţial ridicat la producţia de boabe;
Numărul de rânduri pe știulete este de 14-16;
Adaptabilitate ridicată în condiţii de stres şi o toleranţă
foarte bună în condiţii de secetă; MMB 320 - 340 gr;
MMB 280 gr; Densitatea optimă: 65.000 - 70.000 pl/ha;
Densitate optimă: 70.000 - 75.000 pl/ha; Pierde apa din bob foarte rapid, umiditate mică la recol-
tare;
Recomandat a se utiliza pentru producerea de
mălai. Recomandat a se utiliza pentru producerea de mălai.

42 43
LG 30.315 LG 33.50
FAO 310 FAO 350

CARACTERISTICI CARACTERISTICI

Hibrid simplu, timpuriu, cu bob dentat; Hibrid simplu, semi-timpuriu;


Foarte bun potențial de producție și foarte stabil în dife- Randament crescut și o foarte bună stabilitate;
rite condiții pedoclimatice; Comportament bun la stres;
Plante cu talie înaltă, cu rădăcina puternică și cu inserția Suma gradelor necesare de la semănat la recoltat: (baza 6°C): umiditate boabe 35% = 1790°C;
știuletelui medie;
Rezistență bună la cădere;
Pănuși scurte, pierde apa din bob foarte rapid;
Toleranță bună la boli (Fusarium, Helminthosporium);
Înflorire timpurie;
Stabilitate și uniformitate în cultură;
Știuleți uniformi, bine fecundați, cu 14-16 rânduri de
Hibrid de porumb boabe cu un excelent comportament agronomic și genetică cu un potențial ridicat de producție;
boabe;
Știulete lung, bine fecundat, cu bobul dentat, număr de rânduri de boabe 14-16;
MMB 280-300 gr;
MMB 300-320 gr;
Foarte bună vigoare la răsărire, stay green* bun;
Densitate optimă: 65.000 - 70.000 pl/ha;
Bună toleranță la Ustilago și Fusarium;
Recomandat a se cultiva în toate zonele de cultură a porumbului din România, în special în zonele din
Densitatea optimă: 65.000 - 70.000 pl/ha;
sud şi sud est;
Potenţial de producţie foarte ridicat pentru grupa lui
Special recomandat pentru ETANOL.
de maturitate.
* plantele rămân verzi până la maturitatea fiziologică.

44 45
LG 30.360 LG 30.369 ”Limanova”
FAO 360 FAO 370

CARACTERISTICI CARACTERISTICI
REZULTATE LOTURI DEMO 2016 Hibrid simplu, semi-timpuriu, cu bob dentat;
Hibrid triliniar, semi-timpuriu, cu bob dentat;
LG 30.369 "Limanova" Plante cu talie medie, bine dezvoltate cu rădăcini
Plante de înălțime medie spre înaltă; și tulpini puternice;
13.01
Rahis alb/roz/roșu; 14 11.15 Cea mai bună combinaţie între potenţialul de
9.55
Adaptabilitate în condiții de stres; 12
9.46
8.07 8.08
producţie şi adaptabilitate, atât la tehnologie
10 6.45 6.81 6.94
aplicată (intensivă, extensivă), cât şi la condiţiile
Bună vigoare la pornirea în vegetație, rădăcini bine 8
6.33
pedoclimatice;
dezvoltate, stay green* mediu; 6
Bună toleranță în condiții de stres hidric;
Toleranță bună la Ustilago și Fusarium; 4

2
Foarte bună toleranță la Ustilago și Fusarium la
Știulete cu inserție medie; tulpină și știulete;
Numărul de rânduri pe știulete este de 16-18; Inserție medie a știuletelui;

itor

CT

itor

AG

or

IL

itor

TM

itor

ti, IL
etit

,
ozia
lac,
pet

pet

pet

pet
ști,

,
oara

ș
Fete
p
Număr de rânduri pe știulete 16-18;

Pite
ea

Slob
Com

Com

Com

Com

Com
MMB 340-350 gr;


Cog

Tim
Densitate optimă: 65.000 - 70.000 pl/ha; 14
9.87
10.23 MMB 310-330 gr;
9.83 9.28 9.55

Potenţial de producţie ridicat, recomandat a se


12 8.76 8.28
8.08 Densitate optimă: 65.000 - 70.000 pl/ha;
Bun potențial de producție, recomandat a se
10

cultiva în condiţii intensive.


6.06
4.78
cultiva în toate zonele ţării.
8

* plantele rămân verzi până la maturitatea fiziologică. 6

or

itor

, TM

or

, IL

itor

l, OT

itor

ti, IL
at, A
etit

etit

ozia
pet

pet

pet
Gelu

ș
aca

Fete
p

p
Mail

Slob
Com

Com

Com

Com

Com
Car
46 47
LG 30.389 LG 30.500
FAO 390 FAO 470

CARACTERISTICI CARACTERISTICI

Hibrid simpu, semi-timpuriu, cu bobul dentat; Hibrid simplu cu bob dentat, de generaţie nouă;
Plante înalte, bine dezvoltate; Plante înalte viguroase, sănătoase, inserţia ştiuletelui medie spre înaltă;
Sistem radicular bine dezvoltat, rezistenţă la cădere; Hibrid semi-tardiv cu înflorire timpurie;
Stay green* foarte bun; Stay green* mediu, rezistenţă la cădere bună, rezistenţă la frângere bună;
Toleranţă crescută la Ustilago şi Fusarium, la tulpină şi Toleranţă bună la sfredelitorul porumbului;
ştiulete; Foarte bună toleranţă la Fusarium şi Helmintosporium;
Inserţie medie înaltă a ştiuletelui; Ştiuleţi mari, uniformi, cu fecundare foarte bună, nr de rânduri 16 şi număr de boabe pe rând 34;
Ştiuleţi mari, bine fecundaţi cu 16-18 rânduri de boabe; MMB 320 - 330 gr;
REZULTATE LOTURI DEMO 2016 LG 30.500
MMB 280- 300 gr; Densitate optimă 60.000 pl/ha;
14.96
Densitate optimă: 60.000 - 65.000 pl/ha; 13.23 Foarte bun potenţial de pro-
12.54
Hibrid de generaţie nouă cu capacitate mare de 14
12.13
11.76
10.29 11.01 ducţie, recomandat a se cultiva
producţie, recomandat pentru sistem de cultură
9.88
atât în condiţii intensive, cât şi
9.73 9.78 9.85 9.91
9.58
12

intensivă. extensive.
7.89 7.35 7.52
10

* plantele rămân verzi până la maturitatea fiziologică. 8


* plantele rămân verzi până la ma-
6
turitatea fiziologică.
4

or

PH

or

CL

itor

AG

or

itor

a, TL

itor

, TM

or

ti. IL

itor

ti. IL
a, C
etit

etit

etit

etit
rași,
nei.

pet

pet

pet

pet
ști.

oara

ș
șov
Dâlg

Fete

Fete
p

p
Pite
Com

Com

Com

Com

Com

Com

Com

Com
oam

Călă

Hâr


Tim
aD
Balt
48 49
LG 34.90 DN AGRAR BERGHIN SRL DN AGRAR CUT SRL SC ȚOPAN SRL
FAO 490 - Boabe şi siloz DAN BOGDAN - Șef fermă ONIGA RADU - Șef fermă Păun Daniel Țopan
Com. Berghin, Judeţul Alba Com. Cut, Judeţul Alba Com. Sărăţeni, Jud. Ialomița
Suprafața totală a terenului lucrată în anul În anul 2016 am cultivat o suprafață de În sezonul agricol 2015-2016 am cultivat
2016 a fost de 3000 ha, din care 860 ha 1000 ha. Din totalul suprafeței, am alocat o suprafaţă totală de 150 ha.
cu porumb și 660 ha cu floarea-soarelui. 260 de ha culturii de porumb și 280 de ha În anul 2010 am achiziționat pentru prima
Din suprafața totală cultivată cu porumb, culturii de floarea-soarelui. De la compa- dată produse LIMAGRAIN. La cultura de
pe 200 de ha am utilizat genetica LG, iar nia Limagrain am cultivat la porumb, pe o floarea-soarelui, am utilizat hibridul LG
la floarea-soarelui am utilizat 360 de ha suprafața de 100 ha - hibrizii LG 30.315 56.63 CL, iar la grâu, în același an, APA-
hibrizi LG, din totalul suprafeței. Hibrizii și LG 30.360, iar la floarea-soarelui, pe CHE. De atunci, acestea se regăsesc an
utilizați la porumb au fost LG 30.311, LG 60 ha hibridul LG 56.31. Am început să de an în culturile noastre. De anul trecut
33.50, LG 30.360, iar la floare LG 56.31, colaborez cu compania Limagrain de folosim și hibridul de rapiță ARTOGA, pe
LG 56.61 și LG 55.42. aprox 3 ani de zile, care s-a dovedit a fi care anul acesta îl folosim pe 70% din
Colaborarea cu Limagrain a început în un parteneriat de succes pentru ambele suprafața cultivată cu rapiță, adică 50 ha.
CARACTERISTICI urmă cu 3 ani. Sunt foarte mulțumit de părți, datorită rezultatelor deosebite avu- În cadrul evenimentelor organizate de
această colaborare care este una foarte te an de an. compania Limagrain în zonă, ne-a atras
bună, cu câștiguri de ambele părți gu- atenția hibridul de porumb, LG 30.389,
Hibrid simplu, cu bob dentat, cu plante înalte, bine dezvol- vernată de promptitudine, seriozitate și hibrid pe care o să îl folosim în primăva-
tate; profesionalism. ra 2017, datorită potențialului ridicat de
Raport foarte bun între potențialul în boabe și precoci- producție.
tate;
Hibrid cu un potențial de producţie foarte bun și cu o
calitate excelentă a silozului;
Toleranță crescută la bolile specifice porumbului;
Comportament corect în condiții de stres hidric și/sau
termic;
Știuleți mari, bine fecundați, cu inserţie medie înaltă;
Număr de rânduri pe știulete 16 - 18;
MMB 380 gr;
Densitate recomandată:
- siloz: 85.000 pl/ha;
- boabe: 55.000 pl/ha;
Recomandat a se cultiva pentru boabe în condiţii de
cultură intensivă.

50 51
SC CEREALIS ALIANCE SC IMAGINI SPORT SRL SC RAMPREST SRL SORTIMEX IMPEX SRL
Ing. DEDU ION Ing. MANTA CONSTANTIN Ing. DANIEL CHEŞARU OPRIŢĂ IOAN - Proprietar
Com. Poșta Câlnău, Jud. Buzău Loc. Tichileşti, Judeţul Brăila Loc. Lehliu, Judeţul Călăraşi MEMBRU FONDATOR
COOPERATIVA SOMEȘ ARIEŞ
Suprafața totală cultivată în anul 2016 a Lucrăm în cadrul fermei o suprafaţă to- În sezonul agricol 2015-2016 am cultivat
fost de 1300 ha din care: floarea-soare- tală de 800 ha. Cultivăm produsele LG 500 ha, din care 220 ha porumb, 170 ha Sat Gadalin, Judeţul Cluj
lui 150 ha, unde am utilizat hibridul LG de când acestea au apărut pe piața din alte culturi.
56.63 CL pe o suprafață de 70 ha; po- România . Colaborarea cu Limagrain a început Suprafața totală a terenului în anul 2016
rumb 480 ha din care am utilizat pe o Suntem foarte mulțumiți de colaborarea anul 2008, în campania de toamnă, ce- a fost de 160 ha, din care 40 ha sunt
suprafață de 50 ha hibridul LG 30.389. pe care o avem, datorită producțiilor realele păioase fiind parte an de an din cultivate cu porumb, din care 25 de ha
Am o colaborare foarte bună cu Lima- bune și foarte bune pe care le realizăm cultura noastră. pentru porumb siloz. Am utilizat hibridul
grain care datează de peste 7 ani de an de an prin cultivarea produselor com- Pentru primăvară, de 4 ani alegem hibrizi LG 34.90 pentru porumb siloz unde am
zile. Ţinând cont că din luna iunie până paniei. din FAO 370-400. Până anul trecut am obținut producții deosebite. Este un siloz
la sfârșitul lunii august nu au venit decât În condițiile anului agricol 2015/2016, am comercializat hibridul LG 33.95, cu un de o calitate superioară. LG 34.90 este
8 litri de precipitații rezultă că hibrizii de obținut de la hibrizii de floarea-soarelui potențial bun în condițiile din Bărăgan, un hibrid pe care te poți baza, este con-
floarea-soarelui și porumb de la LG s-au LG 5463 CL și LG 5697 CLP, o pro- producțiile depășind 10.300kg/ha, iar stant, în orice condiții, cultivat compara-
comportat foarte bine comparativ cu cei ducție de 3800 kg/ha. De asemenea, la de 2 ani am ales să cultivăm hibridul LG tiv cu alți hibrizi timp de 3 ani. În ferma
de la firmele concurente. hibridul LG 30.369 (LIMANOVA) și LG 30.389, hibrid ce s-a remarcat prin po- noastră deținem 110 vaci, cu o producție
Hibrizii LG cultivați de mine în fermă nu 30.389, o producție de aproximativ 9000 tențialul de producție ridicat şi un stay zilnică de lapte/vacă de 23 de litri. Rasa
au făcut alceva decât să-mi dovedească kg/ha. green foarte bun. de vaci crescută este Bălțata Româ-
încă odată că genetica Limagrain este Vă recomandăm cu încredere cultivarea nească și Red Holstein. Sunt extrem de
valoroasă. Datorită acestui lucru, voi geneticii Limagrain, care răspunde cel mulțumit de colaborarea cu Limagrain și
continua utilizarea hibrizilor din portofo- mai bine nevoilor fermierilor! vom utiliza și în sezonul următor geneti-
liul Limagrain și în sezonul următor. Cultivați produsele LG! ca LGNA.

52 53
Porumb nutriţie animală

54 55
CUPRINS
Nutriţie animală
GRUPA DENSITATE POTENȚIAL DE DIGESTIBILITATEA
NUTRITIE ANIMALĂ MATURITATE STAY GREEN
FAO OPTIMĂ PRODUCȚIE FIBRELOR
LG 31.235 NOU! 230 extra timpuriu 85.000 pl/ha 8 9 10
LG 30.260 260 extra timpuriu 85.000 pl/ha 8 9 10
LG 30.311 310 timpuriu 85.000 pl/ha 8 8 10
SHANNON 440 semi tardiv 85.000 pl/ha 8 8 10
Tehnologia Porumbului Siloz 58 AAPOTHEOZ NOU! 490 semi tardiv 85.000 pl/ha 10 9 10
LG 31.235 NOU! 62 LG 34.90 490 semi tardiv 85.000 pl/ha 9 8 10

LG 30.260 63 JANETT 550 tardiv 85.000 pl/ha 10 8 10


HELEN 600 tardiv 80-85.000 pl/ha 10 8 10
LG 30.311 64
Calificativele notate în tabel sunt bazate pe observații tehnice efectuate în câmpurile de testare și loturile demo.
SHANNON 65 Scalarea are la bază note de la 1 la 10, unde 10 reprezintă calificativul maxim.
AAPOTHEOZ NOU! 66
LG 34.90 67
JANETT 68
HELLEN 69
Testimoniale 70

56 57
Tehnologia Porumbului Siloz bilit ca umiditatea optimă a masei
de porumb trebuie să constitue
Porumbul siloz este considerat “păşunea de iarnă” a zahăr ca sursă de bază pentru dezvoltarea fermentării 65-70% (30-35% SU*), asigurînd
animalelor, iar folosirea lui constituie cel mai eficient mod dorite. dezvoltarea cea mai prielnică a
de hrănire a animalelor în perioada de stabulaţie, având fermentaţiei acido-lactice şi contri-
un grad foarte ridicat de consumabilitate. Temperatura optimă pentru dezvoltarea grupei dorite de buind la obţinerea silozului cu valori
bacterii acido-lactice oxcilează în limitele 25-30˚C. nutritive şi biologic active.
Porumbul produce un nutreţ cu costuri de producţie
reduse, ca urmare a producţiilor mari obţinute la hectar, Prin multiple experienţe şi practică îndelungată s-a con- Masa preconizată pentru însilozare
volumului redus de lucrări de întreţinere şi posibilităţi de statat că mărunţirea masei destinate pentru însilozare trebuie tăiată şi mărunţită cu ajuto-
mecanizare totală a culturii, contribuind astfel la obţine- este unul din factorii esenţiali, care influenţează asupra rul combinei, apoi transportată spre
rea de produse animaliere ieftine. procesului dat, contribuind la căpătarea silozului de ca- depozitare.
litate. Cu părere de rău gradului de mărunţire a materiei
Însilozarea este o metodă biologică de conservare a prime, nu se acordă în multe cazuri atenţie cuvenită, În capacităţile prealabil pregătite
plantelor, la baza căreia se află fermentaţia acido-lactică. ceea ce duce la pierderi esenţiale în procesul de însilo- (curăţate, dezinfectate) masa verde
zare plantelor de porumb în segmente mari. Masa pusă este aşezată în straturi cu grosi-
Formarea cantităţii optime de acid lactic în siloz are loc la însilozare, mai cu seamă cea cu umiditatea scăzută mea de 20-30 cm pe toată suprafa-
în cazul când plantele iniţiale conţin minimul necesar de se tasează greu şi în rezultat se crează condiţii care ţa construcţiei, iar dacă capacitatea
contribuie la supraîncălzire şi înrăutăţirea calităţii silozu- este destul de lungă - începînd de
lui. la un oarecare capăt al ei. Tasarea
materiei prime se efectuează minu-
Aşezarea îndesată a masei bine mărunţite crează condi- ţios începand cu primul strat aşezat
ţii prielnice pentru procesul rece a însilozării iar aşezarea pînă la terminarea procesului de în- biologic active a materiei prime însilozabile este depozi-
masei prost mărunţite şi tasate nesatisfăcător duce la silozare în capacitatea dată. Este necesar de menţionat, tarea rapidă a ei în capacitate. Tărăgănarea depozitării
pierderi a substanţelor precum şi la scăderea bruscă a că masa îndesată nesatisfăcător se încălzeşte şi „arde” şi presarea slabă contribuie neapărat la aceea că masa
digestibilităţii. Silozul mărunţit rău tasat şi prin urmare astfel scade calitatea silozului și digestibilitatea lui. iniţială se încălzeşte, iar dacă se admit întreruperi în pro-
supraîncălzit are o culoare cafenie, miros de pâine coap- cesul de umplere a capacităţii mai mult de o zi, straturile
tă. Gradul de mărunţire are o însemnătate esenţială şi la Presarea masei trebuie îmbinată cu repartizarea ei de la suprafaţă se alterează.
ingerarea silozului de către animale, deoarece fracţiile lui uniformă în capacitatea silozului. Mai minuţios trebuie
cele mai mari rămîn neutilizate în formă de deşeuri. presată masa care se află lângă pereţi şi în colţurile Umplerea fiecărei capacităţi trebuie efectuată în timp de
capacităţii - locurile unde masa se tasează mai greu. În 2-3 zile maximum 4 şi nu mai mult.
Umiditatea masei preconizate pentru însilozare de ase- tranşee, masa preconizată însilozării este îndesată cu
menea este un factor esenţial care determină intensi- tractoare grele pe şenile şi cu roţi. Masa verde se aşează în capacităţi, de regulă mai sus
tatea proceselor microbiologice şi biochimice, mărimea decât pereţii, aproximativ cu 0,5-1 m în formă ovală,
pierderilor substanţelor nutritive, calitatea şi valoarea O condiţie esenţială care contribuie la obţinerea silozului bine îndesată şi cu marginile în pantă.
nutritivă a silozului. Prin numeroase cercetări a fost sta- calitativ şi la scăderea pierderilor substanţelor nutritive şi
*substanță uscată

58 59
Izolarea masei însilozabile şi a silozului de aerul atmo- ţine în proporţii mari acid butiric, are miros neplăcut, gust Semănatul are loc în luna aprilie cu 70.000-85.000 plan-
sferic este condiţia hotăratoare pentru obţinerea silozului alcaliu şi foarte prost este consumat de către animale. te/ha pe teren neirigat și peste 85.000/ha pe teren irigat,
de calitate înaltă şi minimizarea pierderilor deoarece la distanță de 70 cm între rânduri.
procesul însilozării este unul anaerobic. Zonarea ecologică. Se cultivă în mai toate zonele
ecologice, dar foarte favorabile sunt zonele irigate din Îngrijirea culturii constă din câteva udări, combaterea
Acoperirea silozului trebuie să fie impermeabilă pentru Câmpia Dunarii, Dobrogea, sudul Moldovei si Câmpia buruienilor, a bolilor și dăunătorilor.
aer şi apă, să izoleze bine masa de ger şi căldură. În Banatului, pe soiurile de tip cernoziom, bălan de stepă,
silozul neacoperit sau rău acoperit se petrece aerarea, brun roșcate de pădure și aluvionare. Recoltarea se face când porumbul a acumulat o masă
adâncimea căreia poate ajunge la 1,5 m. vegetală maximă în faza de lapte ceară a boabelor (con-
La noi în ţară se cultivă atât în cultură principală, cât şi în ținut de 30-35 substanță uscată) cu mașini specializate.
Pătrunderea aerului în siloz condiţionează supraîncăl- cultura dublă după alte plante care eliberează devreme
zirea, mucegăirea şi putrefacţia lui mai cu seamă dacă terenul. Producția poate atinge 70-80 tone/ha masa verde în
masa este prost mărunţită şi slab tasată. condiții de irigare și 30-50 tone/ha pe teren neirigat.
În zonele de câmpie se cultivă hibrizi tardivi şi semitar-
Practica a demonstrat că cea mai utilă pentru acoperirea divi, cu potenţial de producţie ridicat, iar în zonele coli- Ce este DINAG?
silozului este pelicula de polietilenă cu grosimea nu mai nare se cultivă hibrizi timpurii şi semitimpurii. Porumbul Este o unitate de măsură a digestibilității lansată de
mică de 0,15 mm şi lăţimea mai mare de 4 m. pentru siloz are cerinţe mai mari pentru apă şi substanţe către Limagrain și reprezintă digestibilitatea materiei
nutritive din sol, faţă de porumbul pentru boabe, deoa- organice din plantă fără amidon și zaharurile solubile.
De asupra acestei pelicule se aşterne o altă folie de rece densitatea este mai mare, iar producţiile cele mai
culoare neagră pe de o parte şi albă de cealaltă. mari se obţin după prăşitoare, fertilizate cu gunoi de Standardul la DINAG este cuprins între 48-62.
grajd, după leguminoase sau pe terenuri desţelenite.
Această peliculă se așterne cu partea de culoare albă în Deci DINAG-ul este o caracteristica care ne măsoară
sus cu scopul de a reflecta razele solare şi de a proteja Locul în asolament. Ca plante premergătoare se reco- calitatea fibrelor.
silozul de la o încălzire excesivă. mandă cerealele de toamnă și culturile perene, mai puțin
sfecla de zahăr.
Deasupra peliculei de polietilenă se aşează uniform an-
velope de automobile, sau în cel mai rău caz, un strat de Hibrizii. În cultură se preferă hibrizii precoci (35-40%)
pământ cu grosimea de 10-15 cm. Cheltuielile legate de din suprafață și târzii (60-65%).
acoperirea capacităţii pentru siloz se recuperează de 3-4
ori din contul calităţii şi a nutreţului păstrat suplimentar. Pregătirea terenului. Porumbul reacționează foarte
bine la fertilizarea cu gunoi de grajd și moderat la îngra-
Pe parcursul însilozării este necesar de urmărit ca masa șamintele cu azot, fosfor și potasiu.
însilozată să nu fie impurificată cu pământ, deoarece Ca lucrări ale solului se recomandă nivelarea terenului,
împreună cu el în siloz nimeresc bacteriile butirice şi de arătura la începutul sezonului rece și pregătirea terenului
putrefacţie, care sunt dăunătoare procesului de fermen- în vederea semănatului cu grapa cu discuri în agregat cu
taţie acido-lactic. Silozul obţinut în astfel de condiţii con- grapa cu colțuri.

60 61
LG 31.235 NOU! LG 30.260
FAO 240 FAO 260
Hibrid timpuriu, triliniar, destinat culturii de siloz Hibrid timpuriu, triliniar, recomandat pentru siloz

CARACTERISTICI CARACTERISTICI

Plantă de talie medie, cu sistem foliar foarte bogat, Valoare nutritivă superioară;
frunze erecte; Plante de talie joasă, dar cu un excelent volum foliar,
Plantele rămân verzi până la maturitatea fiziologică; având frunze subțiri, erecte și tulpini foarte puternice cu
Inserţie joasă a ştiuletelui cu 12-14 rânduri de boabe; aspect compact;
Foarte bun potenţial de producţie pentru siloz; Știuleți mari, cu inserție joasă;
Recomandat a se cultiva pentru cultura a doua; Toleranță bună la Ustilago (tăciune);
Toleranţă foarte bună la Helminthosporium si Fusa- Potențial de producție pentru siloz - ridicat și stabil;
rium; Producții excelente în condiții de stres;
DINAG ridicat 52; Număr rânduri pe știulete 14;
Densitatea recomandată: Recomandare specială siloz de calitate, în condiţii pe-
➢ La irigat: 85,000 - 90,000 plante/ha; do-climatice dificile;
➢ La neirigat: 80,000 - 85,000 plante/ha. DINAG - 51,2;
Densitate recomandată:
➢ La irigat: 85,000 - 90,000 plante/ha;
➢ La neirigat: 80,000 - 85,000 plante/ha.

62 63
LG 30.311 SHANNON
FAO 310 FAO 440
Hibrid simplu, timpuriu, cu bob dentat, destinat culturii de siloz Hibrid semi tardiv cu digestibilitate crescută

CARACTERISTICI CARACTERISTICI

Start bun în vegetație; Poziție erectă a frunzelor;


Sistem foliar foarte bine dezvoltat; Stay green* foarte bun, uscarea frunzelor și a tulpinii
Randament foarte bun; foarte lentă;
Frunze voluminoase; Rezistență bună la boli în special la Fusarium;
Suma gradelor de temperatură pentru a ajunge la 32% Dezvoltare foarte bună în faza inițială după răsărire;
SU este de 1555°C (baza 6°C); Are un comportament foarte bun în condiţii de secetă;
Număr rânduri pe știulete 14-16; Randament superior cu calități bune - pentru o produc-
Se numește 30.311 HDI datorită digestibilității foarte ție de lapte ridicată;
mari a întregii plante cu valori nutriționale excelente Siloz cu digestibilitate ridicată și cu un aport energetic
pentru grupa sa de maturitate (DINAG 52,2); foarte bun;
Densitate recomandată: DINAG ridicat 53,6;
➢ La irigat: 85,000 plante/ha; Densitate recomandată:
➢ La neirigat: 80,000 plante/ha. ➢ La irigat: 85,000 plante/ha;
➢ La neirigat: 80,000 plante/ha.
* plantele rămân verzi până la maturitatea fiziologică.

64 65
AAPOTHEOZ NOU! LG 34.90
FAO 490 FAO 490 - Boabe şi siloz
Hibrid simplu, semi tardiv, cu bob dentat

CARACTERISTICI CARACTERISTICI

Planta de talie medie, spre înaltă, cu un stay green* Hibrid simplu, cu bob dentat, cu plante înalte, bine dez-
foarte bun; voltate;
Ştiuleţi mari cu 14-16 rânduri de boabe, cu inserţie Raport foarte bun între potențialul în boabe și precocitate;
joasă; Hibrid cu un potențial de producţie foarte bun și cu o
Toleranță foarte bună la boli, Ustilago si Fusarium; calitate excelentă a silozului;
Foarte bun potenţial de producţie în condiţii intensive; Toleranță crescută la bolile specifice porumbului;
Foarte bun conţinut în amidon 33%; Comportament corect în condiții de stres hidric și/sau
DINAG 50,5; termic;
Densitate recomandată: Știuleți mari, bine fecundați, cu inserţie medie înaltă;
➢ La irigat: 80,000 plante/ha; Număr de rânduri pe știulete 16 - 18;
➢ La neirigat: 75,000 plante/ha. MMB 380 gr;
* plantele rămân verzi până la maturitatea fiziologică. Densitate recomandată:
➢ siloz: 85.000 pl/ha;
➢ boabe: 55.000 pl/ha;
Recomandat a se cultiva pentru boabe în condiţii de
cultură intensivă.

66 67
JANETT HELLEN
FAO 550 FAO 600
Hibrid simplu, tardiv, cu bob dentat, recomandat pentru siloz Hibrid tardiv, cu bob dentat, destinat culturii de siloz

CARACTERISTICI CARACTERISTICI

Plante înalte, dezvoltate, sistem foliar foarte bine Plante cu talie înaltă, tulpină rezistentă, cu sistem foliar
dezvoltat; bogat;
Ştiuleți mari, uniformi, cu o calitate deosebită a boa- Ştiulete bine dezvoltat, pănuşi lungi, inserţie înaltă, cu
belor şi inserţie medie; 16-18 rânduri de boabe;
Stay green* foarte bun; Toleranţă foarte bună la Fuzarium;
Număr rânduri pe știulete 16-18; Randament crescut;
Toleranță bună la boli, Ustilago; Comportament agronomic bun;
Potenţial de producţie ridicat şi stabil; Potenţial maxim în condiţii intensive;
DINAG 49,8; DINAG ridicat 54,2;
Densitate recomandată: Densitate recomandată:
➢ La irigat: 85,000 plante/ha; ➢ La irigat: 80,000 - 85,000 plante/ha;
➢ La neirigat: 80,000 plante/ha. ➢ La neirigat: 60,000 - 65,000 plante/ha.
* plantele rămân verzi până la maturitatea fiziologică.

68 69
I.I. TODOR IOSIF I.I. MULLER ZOLTAN S.C. TRANS STAR S.R.L . S.C. ZSOMBNORB S.R.L. FERMĂ - ADA PROD COM AGROAVIS GOLD S.R.L.
Loc. Cetățuia, Jud. Harghita Loc. Bixad, Judeţul Covasna CIORBĂ CĂLIN - Administrator Kolto Sandor BABĂ MIRCEA - Şef fermă DRAGOȘ DOBOCAN - Proprietar
Loc. Sărata Jud. Bistriţa Năsăud Loc. Valea Crișului, Jud. Covasna Loc. Viişoara, Judeţul Cluj Judeţul Cluj
Vaci lapte: Bălțata românească, Red Total vaci: 80 Capete Red Holstein
Holstein Media producției de lapte pe zi: 28,7 Total capete: 90 Holstain Friza cu o pro- Fermă vaci de lapte: RED HOLSTEIN În anul 2016 am cultivat 1200 de ha, din Suprafața totală cultivată în anul 2016 a
Total efectiv: 240 de vaci litri/cap ducție de 20 litri lapte/cap/zi Media producție de lapte: 27,9 litri/ care 270 ha de porumb: 150 ha porumb fost de 325 de ha, din care 50 de ha le
Media producției de lapte pe zi: 26 litri/ Folosesc în exclusivitate hibrizi din por- Întodeauna am avut încredere în gene- Cap/zi siloz, utilizat pe o suprafață de 110 ha cultiv cu porumb, iar 25 de ha sunt pentru
cap/zi tofoliul Limagrain, pentru nutriție anima- tica nouă a Limagrainului în special pe Total vaci: 90. genetica LG, respectiv LGNA. Hibrizii porumb siloz. Pe cele 25 de ha utilizez în
Folosesc hibrizii LG de 10 ani, de când lă, LGNA. În anul 2016 am cultivat pe LGNA. Anul acesta am încercat noul hi- Hibridul care îl folosesc în fermă pentru utilizați de la Limagrain au fost Helen proporție de 100%, hibrizii din portofoliul
au apărut primii hibrizi de nutriţie anima- toată suprafața LG 30.260. Anul acesta brid LGNA - AAPOTHEOZ - și rezulta- siloz este hibridul SHANNON cu produc- pe o suprafața de 50 de ha și Janett pe Limagrain, respectiv LGNA: Shannon,
lă, sub brandul LGNA. Utilizez numai hi- am obținut o producție de de 48,9 To/ha tele au fost foarte bune, un hibrid foarte ții de 54 tone/ha în anul 2016. Folosesc o suprafața de 60 de ha. În ferma noas- LG 30.260, precum și noul hibrid Aapo-
brizii LGNA, mai ales LG 30.260 de care masă tocată, la 10 km distanță de lacul reușit cu un stay green excelent, plantă în exclusivitate hibrizi de siloz LGNA de tră avem 600 de vaci din rasa Holstein și theoz. Deținem în fermă 58 de capete.
sunt foarte mulțumit. Am observat din Sf. Ana, la poalele munţilorl! Experienţa înaltă și cu un ştiulete bine dezvoltat ofe- când au apărut pe piață. Sunt convins de Bălțata Românească, cu o capacitate de Rasa de vaci crescută este Bălțata Ro-
propria experiență care este diferența foarte bună pe care o am cu hibrizii LG, rind astfel în masă tocăturii pentru siloz digestibilItatea lor pe propriile mele vaci producție/zi/vacă de 22 litri. mânească cu o producție de lapte/zi/cap
între silozul făcut din porumb cu digesti- LGNA, îmi oferă o stabilitate excelentă un raport optim de boabe. și am să utilez și anul viitor hibrizii LGNA Porumbul siloz de la compania Lima- de vacă de 22 litri. Porumbul siloz LGNA
bilitate ridicată și unul cu o digestibilitate asupra business-ului și voi utiliza întot- Nu pot să uit și de Hibridul LGNA HE- de la Limagrain, datorită rezultatelor ex- grain este de o calitate extraordinară este excepțional, creat pentru calitate și
scăzută. Datorită acestui lucru vom con- deanua hibrizii LG pentru nutriție anima- LEN, fiind al doilea an de când îl cultiv și celente. care ne-a adus în fiecare an rezultate po- performanță, cu un stay green excelent.
tinua colaborarea cu firma Limagrain și lă. Vă recomand cu încredere utilizarea de când a apărut pe piață, de care sunt zitive. Sunt extrem de mulțumit de hibri- Plante subțiri, foliaj bogat, raport perfect
suntem deschiși să testăm noii hibrizi acestor hibrizi! foarte mulțumit și uimit de potențialul lui dul Janett și de tot portofoliul de produse între masă verde și boabe, combina îna-
care vor intra pe piața din România din de producție. din gamă LGNA. intează ușor în lan la recoltat.
portofoliul LGNA.

70 71
VD MEIJDEN AGROACTIV SRL DN AGRAR HOLDING SRL
PIETER VAN DER MEIJDEN - FAUR GEORGE - Şef fermă
Notiţe:
Proprietar Sat Gârbova, Judeţul Alba
Sat Bărboşi, Judeţul Mureş
Suprafața totală cultivată a terenului în
În anul 2016 am cultivat o suprafață to- anul 2016 a fost de 2700 ha. Din această
tală de 140 ha, din care 80 ha reprezintă suprafață, 1000 de ha reprezintă cultu-
cultura de porumb. Pe 60 de ha, am culti- ră de porumb din care 600 de ha sunt
vat hibrizii LGNA pentru porumb siloz, în alocați pentru porumb siloz. 360 de ha
principal Helen și LG 34.90. Pe restul de au fost acoperite cu genetică LG, re-
20 ha am utilizat tot genetica Limagrain, spectiv hibrizii din proiectul LGNA, LG
respectiv LG 33.50 și LG 30.325, cu pro- 30.311, LG 30.260, Janett și Shannon.
ducții foarte bune. În fermă deținem 203 De asemenea, pt porumb boabe am utili-
vaci, din rasa Fleckvief și Red Holstein, zat hibridul LG 30.389. În ferma noastră,
cu o producție de lapte zilnică/vacă de deținem 2500 de vaci, din rasă Holstein,
28 de litri. Hibrizii de siloz LGNA au o cu o producție de lapte zilnică/vacă de
o calitate superioară, având o plantă cu 27 de litri.
tulpină subțire, un știulete plin, cu un fo- Una din cele mai importante caracte-
liaj bogat. ristici în portofoliul și genetica LGNA, o
Sunt foarte mulţumit de hibridul Helen și reprezintă silozul echilibrat cu un foarte
de toți hibrizii din programul LGNA. bun raport între boabe și masa verde.
Au plante cu tulpină subțire, știulete plin
și cu un foliaj bogat. Suntem extrem
de mulțumit de hibridul Shannon și de
acest program (LGNA).
Pe bază rezultatelor obținute în ultimii
ani, suprafața de porumb s-a dublat față
de anul 2015.

® și ™ sunt mărci înregistrate ale companiei Limagrain și companiile afiliate. Toate drepturile acestui catalog sunt deținute de către Limagrain România.
Informațiile din catalog nu pot fi copiate, reproduse integral sau parțial, fără acceptul în scris a Limagrain România. Recomandările din prezentul catalog
referitoare la produsele Limagrain sunt de ordin general, bazându-se pe datele tehnice și la propria lor discreție și pe propriul lor risc. Deoarece condițiile
de utiliare a produselor sunt dincolo de controlul nostru, nu furnizăm garanții exprese sau implicite și nu ne asumăm nici o răspundere în legătură cu uti-
lizarea lor. Limagrain România nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nici un fel de daune provocate de folosirea informațiilor furnizate prin intermediul
acestui catalog sau de modificările apărute ulterior cu privire la informațiile publicate în acesta. Înaintea oricărei utilizări, citiți cu atenție instrucțiunile de
pe eticheta care însoțește produsul. Utilizați produsele în siguranță conform legislației și reglementărilor în vigoare.

72
Otopeni, Airport Plaza Building
Str. Drumul Gării Odăi, Nr. 1A,
Județul Ilfov Reprezentant autorizat Limagrain

Telefon: +40 21 312 32 23


Fax: +40 21 310 04 34
www.lgseeds.ro