Sunteți pe pagina 1din 42

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ


CATEDRA ASISTENŢĂ SOCIALĂ

PORTOFOLIUL
STAGIULUI DE PRACTICĂ

Stagiul de practică _______________________de inițiere______________________________


tipul stagiului de practică
a studentului/ei __________________________Bejenaru Gabriela_______________________
nume, prenume
Specialitatea/Programul de master ____________Asistență Socială_______________________

Ciclul __________ Anul de studii ______II______Grupa____________AS 1701___________

Locul desfăşurării stagiului de practică _Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Edineț_
denumirea instituţiei
Conducătorul stagiului de practică
din cadrul USM __________________________Coroban Cristina_______________________
nume, prenume
Conducătorul stagiului de practică
din cadrul instituţiei _______________________Poiată Ala____________________________
nume, prenume

Chişinău, 2019
Cuprins
Descrierea bazei de practică.................................................................................................3
Agenda de practică................................................................................................................5
Caietul de sarcini...................................................................................................................9
Agenda realizării stagiului de practică................................................................................10
Vizite...................................................................................................................................12
Participarea şi implicarea în activităţile instituţiei..............................................................13
Sarcina individuală..............................................................................................................14
Lista literaturii de specialitate studiată şi utilizată pe parcursul stagiului de practică.......15
Evaluarea locului de practică de către student.................................................................16
Rezultatele stagiarului de practică......................................................................................19
Studiu de caz instituţional....................................................................................................20
Studiu de caz........................................................................................................................28
Anchetă socială....................................................................................................................39
Bibliografie..........................................................................................................................42

2
Descrierea bazei de practică
În prezent în cardul Direcției Asistență Socială şi Protecție a Familiei (DASPF) activează 286
persoane, care prin activitatea sa zilnică prestează următoarele servicii sociale:

Serviciu Localitate
Asistență socială comunitară Toate primăriile (32)
Deservire la domiciliu Toate primăriile
Echipa mobilă Acoperă 18 localități
Asistent personal 26 localități
Asistent parental profesionist 3 localități
Casă de copii de tip familie 3 localități
Centre de zi + cantine sociale 4 localități
Azil pentru bătrîni Raional (s. Onești)
Serviciul suport monetar DASPF Edineț
Serviciul sprijin pentru familiile cu copii DASPF Edineț

În scopul consilierii şi dezvoltării serviciilor sociale în cardul serviciului social “Asistent


Social Comunitar” în raionul Edineţ activează 37 asistenţi sociali comunitari şi 1 Şef al serviciului.
Deservirea la domiciliu este unul din serviciile sociale acordate persoanelor solitare, din
rîndul pensionarilor în etate şi persoanelor cu dizabilități, de care beneficiază 1 052 cetățeni, care
sunt asistați de către 114 lucrători sociali.
Începînd cu anul 2011 cu succes se prestează serviciul „Echipă Mobilă”, un serviciu social
specializat, care oferă asistenta socială, suport psihologic, logopedic, medical – kinetoterapeutic de
reabilitare şi recuperare la domiciliul copiilor cu dizabilități severe. În anul 2017, serviciul “Echipă
Mobilă” a acordat asistență şi suportul necesar unui număr de 60 beneficiari, dintre care 22
beneficiari au primit asistenţă activă, iar 38 beneficiari au fost în proces de monitorizare.
Începînd cu anul 2013 este dezvoltat serviciul social ”Asistență Personală”, de care la
începutul anului 2018, beneficiază 96 persoane cu dizabilități severe.
Cu suportul asociațiilor obștești a fost creat serviciul social Asistență Parentală
Profesionistă (APP). Au fost deschise 12 APP și 2 CCTF (casă de copii de tip familiar), unde la
moment sunt plasați 28 copii râmași fără îngrijire părintească.

În cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Edineț funcționiază următoarele


servicii:

 Serviciul social Asistență Socială Comunitară


1- șef al serviciului;
38 - asistenți sociali comunitari;
 Serviciul social Asistență Personală

3
3 - șefi de serviciu;
113- asistenți personali;
193solicitanți sînt în curs de așteptare de a fi luați în serviciu;
 Serviciul social Îngrijire Socială la Domiciliu
4 șefi de serviciu;
116 lucrători sociali;
 Serviciul social Protezare și Ortopedie
1 șef de serviciu;
999 beneficiari;
 Serviciul social asistență Parentală Profesionistă
10 asistenți parentali profesioniști;
20 copii;
 Serviciul social Azilul pentru persoane în vîrstă și cu dizabilități
10 beneficiari cazați;
 Serviciul social cantine de ajutor social
13 beneficiari pe lună;
Serviciul social Sprijin pentru Familii cu Copii
1 manager de serviciu;
 Serviciul social Suport monetar adresat familiilor, persoanelor defavorizate
1 șef de serviciu;
 Serviciul social Echipa Mobilă
1 șef de serviciu;
22 copii la deservire;

Rezultatele instituţiei în lucru cu respectiva categorie de beneficiari:


Nu s-au intâlnit cazuri care nu au putut fi soluționate, toate cazurile s-au remarcat ca fiind
satisfăcătoare.

4
Agendă de practică

Data Activități Abilități învățate Concluzii,


desfășurate observații
02.05.20 Cunoștința În prima zi de practică am făcut cunoştinţă cu doamna, Cei din
19 cu asistentul social care se va ocupa de mine pe parcursul birou mi-au
personalul practicii de vară. Dupa ce mi s-a arătat locul unde ȋmi voi făcut o
din cadrul desfăşura activitatea doamna Ala Poiată mi-a prezentat impresie
Direcției. activitatea pe care o are ȋn cadrul acestui serviciu. Astfel că bună, au
serviciul de protecţie a copilului ȋn plasament la asistenţii fost draguţi
parentali profesionişti are următoarele obiective: - cu mine
Asigurarea unui mediu familial stabil pentru copilul separat spunându-
temporar /definitiv de părinţi, în vederea asigurării unei mi ȋncă de
dezvoltări armonioase din punct de vedere fizic, psihic şi la ȋnceput
intelectual. că ȋmi vor
-Respectarea ăi garantarea drepturilor copilului clarifica
urmărindu-se promovarea cu prioritate a interesului orice
superior al acestuia. nelămurire
-Acordarea prioritaţii reintegrarii copilului ȋn familia
naturală/extinsă implicând copilul, familia şi asistentul
maternal.
-Evidenţa, planificarea şi păstrarea dosarelor active şi
a celor în lucru (dosarele asistenţilor maternali profesionişti
şi a copiilor aflaţi în plasament).

03.05.20 Prezentarea - Fișa de post al fiecărui specialist; Am


19 serviciilor - SERVICIUL DE PROTECŢIE A COPILULUI ÎN concluziona
din cadrul PLASAMENT LA ASISTENŢII PARENTALI t că fișele
PROFESIONIŞTI; de post
DASPF,
- SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI
conțin;
prezentarea - SERVICIUL PENTRU COPILUL ABUZAT, obligațiunil
serviciului - NEGLIJAT, EXPLOATAT , ; e față de
de protecţie - ECHIPA MOBILĂ DE INTERVENŢIE RAPIDĂ ÎN serviciu în
al copilului CAZURI DE ABUZ, NEGLIJARE SAU domeniu
ȋn plasament EXPLOATARE A COPILULUI; aparte, care
la asistentul - CENTRUL DE ASISTENŢĂ ŞI SPRIJIN PENTRU contribuie
COPIII STRĂZII; la
parental
- CENTRUL DE ASISTENŢĂ ŞI SPRIJIN PENTRU ameliorarea
profesionist. READAPTAREA PSIHOLOGICĂ A COPILULUI CU și
PROBLEME PSIHO – SOCIALE; soluționare
a

5
- SECRETARIATUL COMISIEI DE PROTECŢIE A beneficiaril
COPILULUI;COMPARTIMENTUL DE or de
ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU PERSOANE Asistență
VÂRSTNICE; Socială.
- SERVICIUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU
PERSOANE CU HANDICAP; Acumulare
- SECRETARIATUL COMISIEI DE EVALUARE A a
PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂŢI ; informaţiilo
- SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A r necesare
PERSOANEI ADULTE CU HANDICAP; pentru acest
serviciu cât
şi
cunoaşterea
a cât mai
multe
informaţii
despre
serviciul la
care am
facut
practică.

07.05.20 Prezentarea Informaţii


19 cadrului le primite
legislativ, ȋn această
zi sunt
îndeosebi
foarte
legea nr.140 importante,
din pentru că
14.06.2013 este vorba
privind În această zi de practică doamna Ala Poiată mi-a despre
protecția prezentat cadrul legislativ, respectiv legea nr.140 din cadrul
copiilor. 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflați în legislativ
situație de risc și a copiilor separați de părinți. Această lege
Seminar: reprezintă un nou cadru legal privind protecția şi
Etapele garantarea drepturilor copilului. Implementarea acestei
management legislaţii permite crearea unui sistem modern, de protecţie a
ului de caz, drepturilor copilului.
căile de
scoatere și
ameliorare a
situației de
risc a
copilului.

08.05.20 Prezentarea 11. De serviciile gratuite ale Serviciului beneficiază Abilitatea


19 cadrului următoarele grupuri de persoane: de a
legislativ, 1) persoanele vîrstnice care au atins vîrsta standard de recunoaşte
legea nr. pensionare şi persoanele cu dizabilităţi, lipsite de suport o problema
Nr. 1034 din partea copiilor, a familiei extinse şi a altor persoane

6
din (prieteni, rude, vecini);
31.12.2014. 2) persoanele vîrstnice care au atins vîrsta standard de
pensionare şi cad sub incidenţa art. 2 alin. (1) din Legea nr.
274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în
Republica Moldova, lipsite de suport din partea copiilor şi
a familiei extinse.
12. De serviciile contra plată ale Serviciului beneficiază
următoarele grupuri de persoane:
1) persoanele vîrstnice care au atins vîrsta standard de
pensionare şi persoanele cu dizabilităţi, ai căror copii sînt
obligaţi, conform legislaţiei, să-i întreţină, dar din motive
întemeiate nu-şi pot realiza obligaţiile;
2) persoanele vîrstnice care au atins vîrsta standard de
pensionare şi cad sub incidenţa art. 2 alin. (1) din Legea nr.
274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în
Republica Moldova, ai căror copii sînt obligaţi, conform
legislaţiei, să-i întreţină, dar din motive întemeiate nu-şi
pot realiza obligaţiile;
3) persoanele cu vîrsta de peste 18 ani care, după
spitalizare, necesită îngrijiri temporare în vederea
recuperării stării de sănătate şi nu au suport pentru îngrijire
la domiciliu: persoanele care se externează din spital după
intervenţii chirurgicale; convalescenţii după accidente
vasculare cerebrale, fracturi de col femural, paralizii;
4) bolnavii în fază terminală (cancer şi ciroze);
5) persoanele care necesită îngrijiri de lungă durată:
bolnavii cronici (cu excepţia bolilor infecţioase) care, din
cauza bolii, nu sînt capabili să-şi desfăşoare activităţile
cotidiene (alimentare, igienă personală etc.), fiind
Am efectuat imobilizaţi la pat şi necesitînd ajutor permanent.
vizite la
domiciliu M-am deplasat la locuința beneficiarilor, am participat la
beneficiarilo discuțiile în lucru cu beneficiarul, am determinat metode de
r cu ameliorare și soluționare a persoanelor vârstnice.
asistentul
social.
13.05.20 În această zi -Cerere de evaluare; Abilitatea
19 m-am uitat -Curriculum vitae; de a
peste nişte -Certificate medicale; acumula
dosare ale -Recomandări/referinţe; informaţii.
asistenţilor -Adeveriţa de stare materială/adeveriţa de venit; Pentru a
parentali -Caracterizare de la Primăria de domiciliu; deveni APP
care aveau -Raport lunar de supervizare; trebuie sa
ȋn grijă unul -Raport de evaluare anuală; fii o
sau doi -Foaia lunară de prezenţă; persoană
copii. Am -Alte documente necesare. foarte
văzut cum De asemenea şi ce trebuie să conţină un dosar responsabil
este făcut un constituit pentru fiecare copil plasat la APP care este ă, să iubeşti
dosar pentru completat şi actualizat şi cuprinde elemente cu privire la copii ȋnsă
asistentul trecutul copilului, informaţii despre natura şi calitatea ȋţi trebuie şi
parental ȋngrijirii oferite. Acesta este păstrat separat de cel al APP: foarte multă
profesionist -sesizare/solicitare; răbdare.

7
şi ce trebuie -Dispoziţie pentru aprobarea Planului de servicii privind
să conţină copilul;
acesta -Planul de servicii;
-Ancheta psihosociala privind situaţia copilului;
- Raport privind copilul;
-Planul individualizat de protecţie;
-Certificatul de naştere al copilului;
-Referat medical al copilului şi caracterizarea şcolara a
acestuia/adeverinţa de elev;
-Acordul copilului care a ȋmplinit vârsta de 10 ani pentru
instituirea măsurii de plasament;
-Acordul părinţilor/rudelor până la gradul IV inclusiv,
pentru instituirea măsurii de plasament;
-Acte de identitate ale părinţilor;
-Adeverinţe medicale/adeverinţe de venit/adeverinţe de
stare materială pentru părinţii copilului;
-Cerere din partea AMP privind disponibilitatea de a se
ocupa de ceşterea şi ȋngrijirea copilului;
-Adresa oficială de reinformare a părinţilor cu privire la
situaţia juridică a copilului şi invitarea acestora pentru
stabilirea unui program de vizită cu copilul
-Contractul cu familia;
-Adrese oficiale pentru reevaluarea ȋmprejurarilor care au
dus la instituirea măsurii de plasament;
-Alte documente necesare
14.05.20 Urmărirea In această zi m-am uitat peste nişte dosare. În unul Abilitatea
19 unor dosare. dintre ele era prezentat următorul caz: de a
recunoaşte
În temeiul dispoziției nr. ___din___ 2018 a primăriei problema
mun. Edineț am efectuat evaluarea complexă a familiei reală a
Morcov aflați în situație de dificultate, în rezultatul căreia beneficiarul
s-a stabilit : ui.
-Roghinschi Tatiana este născută la data de ..., ȋn mun.
Edineț, str.....; Copila se află sub tutela bunicii Morcov
Galina, după decesul părinților. Din cauza venitului mic
familia nu face față exigenților vremii și are nevoie de
suport bănesc pentru procurarea combustibilului(lemne și
cărbune). Fetița are probeme de sănătate. Este la evidența
medicului specialist cu vederea.

În ultima zi de practică doamna Ala Poiată mi-a clarificat


ultimele lucruri referitoare la meseria de asistent social.
Astăzi am vorbit despre dificultăţile pe care le ȋntâmpini
de-a lungul anului cu privire la copii, familiile acestora,
asistenţii parentali profesionişti, comunitatea din care fac
parte aceştia etc..
Dupa ce mi-a ȋnmânat caracteristica, mi-a urat succes
dându-mi câteva sfaturi cu privire la această meserie.

8
I. CAIETUL DE SARCINI
Nr. Termene
crt Tematica
activităţilor preconizate început/ numărul de zile
sfârşit
02.05.2019 Cunoștința cu personalul din cadrul Direcției. 08:00 – 17:00 1

03.05.2019 Prezentarea serviciilor din cadrul DASPF, 08:00 – 17:00 1


prezentarea serviciului de protecţie al copilului
ȋn plasament la asistentul parental profesionist

07:05:2019 Prezentarea cadrului legislativ, îndeosebi legea 08:00 – 17:00 1


nr.140 din 14.06.2013 privind protecția copiilor

Seminar: Etapele managementului de caz, căile


de scoatere și ameliorare a situației de risc a
copilului.
08.05.2019 Prezentarea cadrului legislativ, legea nr. Nr. 08:00 – 17:00 1
1034 din 31.12.2014.

13.05.2019 Analiza dosarelor ale asistenţilor parentali care 08:00 – 17:00 1


au ȋn grijă unul sau doi copii. Cum se crează un
dosar pentru asistentul parental profesionist şi ce
trebuie să conţină acesta

14.05.2019 Urmărirea unor dosare. 08:00 – 17:00 1

9
I. AGENDA REALIZĂRII STAGIULUI DE PRACTICĂ
Data Semnătura
executării Descrierea concisă a activităţilor efectuate pe Aprecieri şi indicaţiiconducătorulu
activităţii/ Activitatea desfăşurată parcursul stagiului ale conducătorului i
sarcinii stagiului de practică stagiului de
practică
02.05.2019 Cunoștința cu personalul din În prima zi de practică studentei i s-a adus la Studierea legii privind Poiată
cadrul Direcției. cunoștință personalul DASPF. modul de activitate a
DASPF

03.05.2019 Prezentarea serviciilor din cadrul Studenta a făcut cunoștință cu serviciile DASPF de Studierea cailor de Poiată
DASPF, prezentarea serviciului protecție al copilului în plasament la asistentul pastrare a fam. biologice
de protecţie al copilului ȋn parental profesionist. copilului
Crearea conditiilor
plasament la asistentul parental
favorbile pt
profesionist. cresterea,educarea cop,
aflata in st de risc
07.05.2019 Prezentarea cadrului legislativ, I s-a adus la cunoștință articolele din legea dată, Studierea obiectivelor Poiată
legea nr.140 din 14.06.2013 privind protecția copiilor în situații de risc. strategice in apararea
privind protecția copiilor. intereselor copilului

Seminar: Etapele managementului


de caz, căile de scoatere și
ameliorare a situației de risc a
copilului.

08.05.2019 Prezentarea cadrului legislativ, Studenta a făcut cunoștință cu serviciile gratuite de Categorille de serv. Poiată
legea nr. Nr. 1034 care beneficiază persoanele vârstnice și persoanele cu centrate pe pers. cu
din 31.12.2014. dizabilități. dizab.

10
13.05.2019 Cunoștința cu dosare ale Studenta a făcut cunoștință cu dosarele asistenților Procedeele de lucru si Poiată
asistenţilor parentali care au ȋn parentali, care au în grijă mai mulți copii. obligatunea de serv.
grijă unul sau doi copii. centrate pe copii pt
crearea cllimatului
favorabil a acestui

Urmărirea unor dosare. Studenta s-a uitat peste dosare, analizând un studiu de Studierea Etapelor Poiată
caz. management caz a
14.05.2019 setului de acte legislative
efectuate in lucru cu fam.
si copii

11
II. VIZITE
Data Instituţia vizitată Descrierea succintă a instituţiei vizitate
şi remarca stagiarului
13.05.2019 Vizita la domiciliu Persoană solitară, statut de pensionar, locuiește de una
beneficiarului: Adam singură, nu are copii, luată la deservire în Serviciul social
Elena. Îngrijire Socială la Domiciliu.

Persoană solitară, nu are statut de pensionar, locuiește de


Vizita la domiciliu unul singur, nu are rude care să-i acorde îngrijire, luat la
beneficiarului: Cojocari deservire în Serviciul Social Îngrijire Socială la Domiciliu.
Victor.

Vizita la domiciliu Persoană încadrată în grad de dizabilitate severă după o


beneficiarului: intervenție chirurgicală gravă, se deplasează foarte greu.
Cebotari Iulia. Familie social vulnerabilă, formată din 5 membrii dintre
care 4 membri sunt cu grad de dizabilitate. Doamna Iulia
are grad de dizabilitate sever din copilărie, la fel și soțul
are grad de dizabilitate sever.

12
III.PARTICIPARE ŞI IMPLICARE ÎN ACTIVITĂŢILE INSTITUŢIEI
Informaţii succinte despre întruniri, conferinţe de presă, seminarii, expoziţii sau
Data alte manifestări colective din cadrul instituţiei. Locul evenimentului, probleme
discutate, sugestiile şi concluziile stagiarului
07.05.2019 Seminar: Etapele managementului de caz, căile de scoatere și ameliorare a situației
de risc a copilului.

13
IV. SARCINA INDIVIDUALĂ (SE INDICĂ DE CĂTRE CATEDRĂ)
Tema cercetării ____________________________________________________________
Nr. Conţinutul concis al sarcinilor Menţiuni
crt. individuale cu privire la realizare
2. Practica de specialitate: Aplicarea instrumentelor și elaborarea studiilor de
elaborarea studiilor de caz caz.
instituționale sau pentru
beneficiar, completarea
instrumentelor de lucru cu
beneficiarii, elaborarea gazetei de
perete.

Data eliberării: ______________________________


ziua, luna, anul
Termenul de executare _____________________________
ziua, luna, anul
Conducătorul _____________________/ ______________________ /
semnăturanume, prenume

14
V. LISTA LITERATURII DE SPECIALITATE STUDIATĂ ŞI UTILIZATĂ PE
PARCURSUL STAGIULUI DE PRACTICĂ

Autorii, denumirea, anul ediţiei, Referinţă succintă despre conţinutul


editura şi numărul de pagini şi problemele descrise
1. Hotărîrea gunernului nr. 314 Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea
din 23.05.2012 cu privire la şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală” şi
organizarea și funcționarea a Standardelor minime de calitate.
serviciului social Asistență
personală.

2. Legea nr. 140 din 14.06.2013 Privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc
privind protecția specială a şi a copiilor separaţi de părinţi.
copiilor aflați în situația de risc și
a copiilor separați de părinți.

3. Hotărîrea gunernului nr. 1500 Pentru aprobarea Regulamentului - tip cu privire la


din 31.12.2004 cu privire la funcţionarea azilului pentru persoane în vîrstă şi persoane cu
funcționarea azilului pentru disabilităţi.
persoanele în vîrstă și persoane cu
disabilități.

4. Hotărîrea gunernului nr.889 Pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire


din 11.11.2013 cu privire la la organizarea şi funcţionarea Serviciului social de sprijin
organizarea și funcționarea pentru familiile cu copii
serviciiului de sprijin pentru
familiile cu copii

5. Hotărîrea gunernului nr.1034 Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru


din 31.12.2014 cu privire la al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu
serviciul de îngrijire socială la şi a Standardelor minime de calitate
domiciliu și a Standartelor
minime de calitate.

15
VII. EVALUAREA LOCULUI DE PRACTICĂ DE CĂTRE STUDENT
Q1.În ce măsură consideraţi că stagiul de practică v-a fost util?
1. în mare măsură

Q2. Care au fost aspectele pozitive ale stagiului de practică? Modalitățile de lucru cu beneficiarul,
diversitatea serviciilor centrate spre soluționarea/ameliorarea și apărarea intereselor beneficiarului.
Q3. Care au fost aspectele negative ale stagiului de practică?
Nu a fost nici un aspect negativ
Q4. Cum aţi colaborat cu conducătorul stagiului de la baza de practică?
Colaborarea cu conducătorul practicii a fost eficientă fiind desfăşurată pe o perioadă de 6 zile,
mi-a făcut o relaţie de studiere pe fiecare serviciu aparte şi în mod special pe serviciul ,, copii în
situaţii de risc şi a persoanelor vârstnice.

Q5. Cum apreciaţi climatul psihologic în instituţia în care aţi realizat stagiul de practică?
1. favorabil
Q6. Cum apreciaţi atitudinea faţă de Dvs. a membrilor colectivului de la baza de practică?
1. binevoitor, înţelegător, cu acordare de ajutor în caz de necesitate
Q7. Cum apreciaţi calitatea instruirii la baza de practică?
1. foarte bună
Q8. Consideraţi că acest loc de practică poate fi recomandat şi altor colegi?
1. da

Vă rugăm să adăugaţi orice alte comentarii pe care le consideraţi necesare să le comunicaţi în


legătură cu acest stagiu de practică
Practica de specialitate a contribuit la lărgirea spectrului de cunoştinţe în domeniul asistenţei
sociale şi în special în domeniu copiilor în situatie de risc si a persoanelor virtnice serviciile pentru
fiecare categorie aparte
Studentul (a) ______Bejenaru Gabriela_______/ ________Bejenaru________ /
semnăturanume, prenume
____ /__________________20____
IX. REFERINŢĂ DESPRE ACTIVITATEA STAGIARULUI
(VA CONŢINE ŞI PROPUNEREA DE NOTARE)
AVIZUL BAZEI DE PRACTICĂ PRIVIND CALITATEA EFECTUĂRII DE CĂTRE STUDENT
A PROGRAMULUI PRACTICII PE PARCURSUL STAGIULUI DE PRACTICĂ

Studentul (a) _____Bejenaru Gabriela_____ Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială a USM,


specialitatea_______Asistenţă Socială________, în perioada de la _02/05/2019_ până la _14/05/
2019__ s-a aflat la practică în instituţia __Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei_____
__________________________________din________mun. Edineţ___________________

1. Evaluarea succintă a activităţii stagiarului având în vedere următoarele criterii:


a) Aspect exterior: îngrijit, adecvat locului şi activităţii pe care o desfăşoară, ţinută.
b) Atitudine: disciplină, politeţe, respect, solicitudine, interes pentru efectuarea stagiului de
practică şi pentru a învăţa lucruri noi.
c) Cunoştinţe: vocabular de specialitate, cunoştinţe generale despre domeniul de specialitate,
cunoştinţe despre baza de practică şi activităţile ei, cunoştinţe despre stagiul de practică şi
modalitatea sa de desfăşurare, a rolului său în cadrul unităţii de practică.
d) Capacităţi: de comunicare, de a opera cu diferite tehnologii informaţionale, flexibilitate şi
adaptare la situaţii noi, capacitatea de a lucra în echipă.

16
e) Capacitatea de a pune în practică cunoştinţele teoretice acumulate, de a înţelege ce i se
comunică, de a executa diferite sarcini sau activităţi.

Calificativ
Criterii foarte bine

Aspect exterior 10
Atitudine 10
Cunoştinţe 10
Capacităţi 10
Capacităţi de 10
integrare

Observaţii şi recomandări:
Pe parcursul practicii, stagiera a dat dovadă de disciplină şi interes pentru efectuarea stagiului de
practică în scopul lărgirii spectrului de cunoştinţe în domeniul de specialitate. Avansarea diverselor
tehnologii de comunicare, operare şi adoptare la diverse situaţii ale beneficiarului şi modalitatea de
soluţionare şi ameliorare prin intermediul lucrului în echipă cu diverşi specialişti din domeniu.

II. Evaluarea activităţii de practică a stagiarului


 Modul în care stagiarul a îndeplinit cerinţele stabilite de baza de practică:
a) stagiarul a respectat perioada de practică şi termenele intermediare stabilite în cadrul
instituţiei, precum şi orarul zilnic;
b) stagiarul răspunde expectanţelor bazei de practică;
c) stagiarul respectă regulile de ordine internă din cadrul bazei de practică;
d) stagiarul nu cauzează probleme sau conflicte în activitatea sa.

Calificativ
Criterii foarte bine

a) 10
b) 10
c) 10
d) 10
e) 10

Observaţii şi recomandări:
Cerinţele stabilite de baza de practică sunt îndeplinite de stagieră foarte bine, fiind formate abilităţi
de interacţiune cu beneficiarii de asistenţă socială. Stagiera a dat dovadă de capacitatea îndeplinirii
rolului şi responsabilităţilor în domeniul asistenţei sociale.

III. Evaluarea posibilităţilor viitoare de colaborare cu stagiarul sau cu alţi studenţi


 Stagiarul a acumulat suficiente cunoştinţe necesare pentru a putea activa în instituţii de profil

Calificativ foarte bine

punctaj 10

17
Observaţii şi recomandări__
Înţelegerea şi acumularea cunoştinţelor teoretice şi dezvoltarea abilităţilor în practică, au contribuit
la dobândirea deprinderilor, metodelor şi tehnicilor de aplicare, înlăturare şi ameliorarea situaţiei
beneficiarului.

 În urma experienţei cu stagiarul, baza de practică doreşte să colaboreze şi pe viitor cu Facultatea


de Sociologie şi Asistenţă Socială?
1. da
Observaţii şi recomandări: Nu sunt

Nota medie a studentului (tei) __10____________________________________________


Conducătorul practicii din partea bazei de practică
___Asistent Social ____/____Poiată_______________ /______Poiată Ala_________________
funcţiasemnăturanume, prenume

18
XI. REZULTATELE STAGIARULUI LA PRACTICĂ
AVIZUL CONDUCĂTORULUI ŞTIINŢIFIC AL STAGIULUI DE PRACTICĂ
Pe parcursul practicii, stagiera a dat dovadă de disciplină şi interes pentru efectuarea stagiului
de practică în scopul lărgirii spectrului de cunoştinţe în domeniul de specialitate. Avansarea
diverselor tehnologii de comunicare, operare şi adoptare la diverse situaţii ale beneficiarului şi
modalitatea de soluţionare şi ameliorare prin intermediul lucrului în echipă cu diverşi specialişti din
domeniu.

REZULTATELE SUSŢINERII RAPORTULUI DESPRE STAGIUL DE PRACTICĂ


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________
Notă________________________________________________________________________
(se acordă de către comisia de la catedră în urma susţinerii raportului despre stagiul de practică)
Conducătorul ştiinţific al practicii _____________________/ _______________________
semnăturanume, prenume

Şeful catedrei _______________________/ _______________________


semnăturanume, prenume

19
STUDIU DE CAZ INSTITUTIONAL

I. CARACTERISTICA GENERALĂ A INSTITUŢIEI


1.1. Dinamica numărului de copii în instituţie
2014 2015 2016 2017 2018

1 Numărul 14 7 6 7 2
total de copii

Conform datelor statistice, numărul copiilor instituționalizați este în descreștere.

II. FACTORII DETERMINANŢI AI PLASAMENTULUI COPILULUI

2.1. Date generale despre copii


Provin din familii social vulnerabile, copii în situații de risc.

2.2. Starea evaluării si reevaluării situației copilului


Haine murdare, flămânzi, igienă personală foarte rea, antisanitărie, lipsa strictului necesar.
2.3. Statutul şi cauzele plasamentului copilului
Statutul se stabilește în termen de 6 luni. Cauzele plasamentului copilului sunt următoarele:
- Copii sunt supuși violenței;
- Copii sunt neglijați;
- Copii practică vagabondajul, cerșitul, prostituția;
- Copii sunt lipsiți de îngrijire și supraveghere din partea părinților din cauza absenței acestora
de la domiciliu din motive necunoscute;
- Părinții copiilor au decedat;
- Copii trăiesc în stradă, au fugit ori au fost alungați de acasă;
- Părinții copiilor refuză să-și exercite obligațiile părintești privind creșterea și îngrijirea
copilului;
- Copii au fost abandonați de părinți;
- În privința unuia dintre părinții copilului este instituită o măsură de ocrotire judiciară
( ocrotire provizorie, curatelă sau tutelă);
- Copii sunt victime ale infracțiunilor;
2.4. Relațiile copil- familie
Slabe
2.5. Îngrijitorii copilului

20
Asistentul parental profesionist sau părintele educativ
2.6. Starea sănătății copilului
Probleme de sănătate, pediculoză, scabie
III. RESURSELE UMANE/PERSONALUL

3.1 Caracteristica generală a personalului


Cursuri de instruire (anual evaluarea inițială, evaluarea continuă)
3.2 Studii și calificari
Studii medii, studii de specialitate
3.3 Formarea profesionala continuă
Seminare de formare continuă
IV. CONDIŢIILE DE ÎNGRIJIRE ŞI DEZVOLTARE A COPIILOR

4.1. Date generale despre infrastructura instituţiei

1. Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de plasament


pentru copiii separați de părinți (în continuare –Regulament) stabileşte modul de organizare şi
funcţionare a Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți

2. Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți (în continuare –Centru) este o instituţie
publică sau privată de asistenţă socială care prestează servicii sociale specializate de îngrijire pentru
o perioadă determinată copiilor separați de părinți.

3. Prestator de servicii sociale ale Centrului (în continuare –prestator de serviciu) poate fi persoană
juridică de drept public sau privat, dacă aceasta este acreditată pentru serviciul respectiv, în
condiţiile legii.

4. Centrul dispune de conturi curente trezoreriale/bancare, deschise în contul unic trezorerial al


Ministerului Finanțelor/instituțiilor financiare, în funcție de statutul prestatorului de servicii.

5. Centrul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu prezentul


Regulament şi cu Standardele minime de calitate.

6. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică:beneficiar al Centrului– copilul


separat de părinți, inclusiv copilul victimă a violenţei, neglijării, exploatării şi traficului și, după
caz, copilul cu dizabilități accentuate și medii, cu vîrsta cuprinsă între 4 și 18 ani, și care nu poate fi
plasat în Familia extinsă, în Serviciul Casă de copii de tip familial, Serviciul de asistenţă parentală
profesionistă sau Serviciul Casa comunitară pentru copii în situație de risc;

21
manager de caz– specialistul din cadrul Direcţiei asistenţă socială și protecţie a
familiei/Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului Chişinău (în continuare –
structură teritorială de asistenţă socială) responsabil de coordonarea procesului de implementare a
planului individual de asistenţă a copilului;

persoană-cheie a copilului– unul dintre specialiștii din cadrul Centrului, desemnat de către
directorul acestuia, responsabil de îndrumarea şi susţinerea copilului, coordonarea şi monitorizarea
procesului de asistenţă zilnică a lui;(re)integrare familială – reunificarea familiei după o perioadă de
separare a copilului de familia sa în urma acţiunilor specifice întreprinse în cadrul implementării
planului individual de asistenţă a copilului;

incluziune comunitară şi socială- participarea copilului în viaţa comunităţii şi, după caz,
pregătirea acestuia pentru trai independent, în urma acţiunilor specifice întreprinse în cadrul
implementării planului individual de asistenţă a copilului,

plan individual de asistenţă– totalitatea serviciilor acordate beneficiarului în vederea


asigurării (re)integrării familiale şi incluziunii comunitare şi sociale;

plan individualizat de servicii– totalitatea intervenţiilor specifice privind copilul, în baza


evaluării complexe a necesităţilor acestuia, ce ţin de sănătate, îngrijire, nevoi fizice, emoţionale,
educaţionale, petrecere a timpului liber, socializare, elaborat şi implementat pentru perioada
plasamentului acestuia în Centru. Planul individualizat de servicii este parte componentă a planului
individual de asistenţă;

plasament de urgenţă– plasamentul pentru o perioadă de 72 de ore a copilului a cărui viaţă şi


sănătate se află în pericol iminent, efectuat prin dispoziţia autorităţii tutelare locale, fără avizul
Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate, în baza consultării prealabile cu structura
teritorială de asistenţă socială;

plasament planificat – plasamentul copilului pentru o perioadă determinată, conform


prevederilor planului individual de asistenţă a copilului;

familie– părinţii şi copiii acestora;

familie extinsă– rudele copilului pînă la gradul IV inclusiv;

reprezentant legal al copilului– părintele sau persoana desemnată conform legii să apere
drepturile şi interesele copilului;

22
Standarde minime de calitate- normele obligatorii la nivel naţional a căror aplicare garantează
asigurarea calităţii serviciilor prestate; copil separat de părinţi – copilul lipsit efectiv de grija
părinţilor în situaţii determinate de absenţa acestora, copilul luat de la părinţi din cauza existenţei
pericolului iminent pentru viaţa sau sănătatea acestuia, precum şi copilul căruia i s-a stabilit statutul
de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească;

autoritate tutelară locală– primarii de sate (comune) şi de oraşe;

autoritate tutelară teritorială– secţiile/direcţiile asistenţă socială şi protecţie a


familiei/Direcţia municipală pentru protecţia copilului Chişinău. În municipiile Bălţi şi Chişinău,
autorităţile tutelare teritoriale exercită şi atribuţiile de autoritate tutelară locală, cu excepţia
unităţilor administrativ-teritoriale autonome din componenţa acestora, în cadrul cărora atribuţiile de
autoritate tutelară locală sînt exercitate de primarii unităţilor administrativ-teritoriale respective.

4.2.Condiţiile de studii

4.3Condiţiile pentru asigurarea asistenţei medicale

4.4. Caracteristica blocului alimentar

37. Prestatorul de serviciu asigură copilului o alimentaţie sănătoasă, în corespundere cu


particularităţile de vîrstă şi necesităţile fiziologice ale acestuia, precum şi cu preferinţele lui.

38. Rezultatul scontat: Copilul beneficiază de nutriţie sănătoasă, adaptată necesităţilor şi


dorinţelor lui, avînd oportunitatea să participe la planificarea meniului, procurarea alimentelor şi,
după caz, la pregătirea hranei.

39. Indicatorii de realizare:

1) Prestatorul de serviciu asigură copiii cu produse alimentare de calitate şi nutritive, în


cantităţi suficiente, care corespund necesităţilor fiziologice şi individuale ale copilului.

2) Personalul Centrului oferă posibilitate copilului, dacă acesta doreşte, să participe la


întocmirea meniului, procurarea alimentelor şi la prepararea hranei.

3) Întocmirea meniului este asigurată de bucătar, care ia în considerare preferinţele


alimentare ale copiilor, specificul cultural şi religios, precum şi tipul de dietă al acestora.

23
4) Personalul Centrului organizează alimentaţia copiilor conform vîrstei, dar nu mai puţin de
4 ori pe zi, în baza normelor fiziologice de consum per zi pentru un copil stabilite de legislaţia în
vigoare.

5) În zilele de odihnă (sîmbăta, duminica), hrana este preparată de către personalul Centrului
împreună cu copiii din Centru.

6) Bucătarul completează zilnic registrul meniurilor.

7) Centrul dispune de spaţiu pentru prepararea hranei – bucătărie – şi spaţiu pentru servirea
mesei – sufragerie.

8) Spaţiile amenajate pentru prepararea hranei şi servirea mesei corespund normelor


sanitaro-igienice în vigoare, sînt curate, confortabile, funcţionale şi special amenajate în aceste
scopuri.

9) Bucătăria şi sufrageria sînt amplasate într-un loc sigur şi accesibil pentru copii, fiind
asigurat accesul direct din bucătărie în sufragerie.

10) Bucătăria este dotată corespunzător pentru gătit, păstrarea alimentelor şi pentru spălarea
veselei.

11) Sufrageria şi mobilierul acesteia corespund numărului de copii şi al personalului care ia


masa cu ei, precum şi necesităţilor individuale ale copiilor.

12) În apropierea spaţiului destinat servirii hranei sînt amplasate spaţii igienico-sanitare
(lavoar, toaletă).

13) Copiii au acces la acest spaţiu şi pot să-şi pregătească oricînd gustări şi băuturi în
perioada dintre mese.

4.5. Blocul locativ

Patul separat al copilului

V. SERVICIILE DE INGRIJIRE ŞI DEZVOLTARE

1. Caracteristica generală a serviciilor

În condiţiile prezentei legi, copiii beneficiază de protecţie fără nicio discriminare, indiferent
de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinii politice sau de altă natură, de cetăţenie, apartenenţa
etnică sau originea socială, de statutul obţinut prin naştere, de situaţia materială, de gradul şi tipul

24
de dizabilitate, de aspectele specifice de creştere şi educaţie a copiilor, a părinţilor lor ori a altor
reprezentanţi legali ai acestora, de locul aflării lor (familie, instituţie educaţională, serviciu social,
instituţie medicală, comunitate etc.).

Protecţia copilului aflat în situaţie de risc şi a copilului separat de părinţi se realizează


conform următoarelor principii și: obiective:

a) asigurarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;

b) respectarea priorităţii privind creşterea şi educarea copilului în familie;

c) dreptul prioritar al părinţilor de a-şi educa copiii conform propriilor convingeri şi


responsabilitatea primară a părinţilor pentru creşterea, educarea şi protecţia copiilor lor;

d) obligaţia statului de a asigura familiei asistenţa necesară pentru creşterea şi educarea


copiilor;

e) egalitatea şanselor şi nediscriminarea;

f) cooperarea intersectorială şi intervenţia multidisciplinară;

g) asistenţa individualizată a fiecărui copil;

h) respectarea demnităţii copilului;

i) asigurarea participării copilului la luarea deciziilor care îl privesc, ţinînd cont de vîrsta şi
de gradul său de maturitate;

j) asigurarea continuităţii în creşterea şi educarea copilului, ţinînd cont de identitatea sa


etnică, religioasă, culturală şi lingvistică, în cazul luării unei măsuri de protecţie;

k) celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil;

l) responsabilitatea autorităţilor pentru asigurarea protecţiei împotriva violenţei, neglijării şi


exploatării copilului.

-Servicii educaţionale (curriculare şi extracurriculare)

Serviciul psihopedagogic (Direcția Educației). Cadrul didactic de sprijin ( în fiecare


instituție școlară)

-Servicii de recuperare/reabilitare

Foi balneo sanatoriale eliberate de sp. principal în protecția mamei și copilului (medicină)

25
De bilete de tratament sanatorial la centrele de reabilitare şi recuperare Victoria (or.Sergheevka,
Ukraina.) şi Speranţa (or.Vadul-lui-Vodă, Moldova) anual beneficază în jur de 250 persoane din
rîndul pensionarilor de vîrstă şi persoanelor cu dizabilităţi din raionul Edineţ.

- Servicii de suport/ sprijin a copilului

Serviciu social, sprijin pentru familia cu copii

- Relaţia cu familia şi comunitatea din care vine copilul

Satisfăcătoare

- Relatia cu comunitatea in oferirea serviciilor

VI. COSTURILE EDUCATIEI COPILULUI IN INSTITUTIA REZIDENTIALĂ (Centre de


plasament)

- Surse de finantare – statul - Pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă, părinţilor
adoptivi, tutorilor/curatorilor li se plătesc indemnizaţii pentru alimentaţie, procurarea
îmbrăcămintei/încălţămintei, obiectelor de igienă personală etc
- Tipuri de cheltueli - Servicii sociale (alimentaţie, rezidenţă, vacanţă etc.)

Cheltueli directe per copil -. Pentru fiecare copil adoptat se stabilește și se achită
indemnizația lunară în cuantum de 800 de lei.

- Copii aflați sub tutelă/curatelă, care sînt încadraţi într-o instituţie de învăţămînt, începînd cu
clasa a cincea pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani, beneficiază de indemnizaţie zilnică, în
conformitate cu prevederile stabilite de Guvern
- În cazul în care copilul se află permanent într-o instituţie de stat (de educaţie, de învăţămînt,
de tratament, de asistenţă socială publică sau într-o altă instituţie similară) şi în perioada
vacanţei de vară este luat de către familie pentru cel puţin o lună, indemnizaţia lunară se
plăteşte conform principiilor generale.

VI. CONCLUZII /RECOMANDĂRI

Pe parcursul practicii am concluzionat :

Există un set de servicii sociale cu care sunt prestate la nivel de raion. Programe active de
incluziune școlară la nivel de raion se implementează programele naționale pentru educația
incluzională.

26
Finanțările externe – sunt efectuate prin practici pozitive de implementare a proiectelor
finanțate din exterior pentru dezvoltarea de servicii sociale . Unele din punctele slabe a DASPF
sunt insuficiența pentru acoperirea necesităților de servicii, peste posibilitatea de prestare, iar statele
de personal nu permit angajarea mai multor specialiști. Insuficiența cursurilor de instruire a
specialiștilor în Asistență Socială. Funcția personalului din servicii sociale, determinând necesitatea
realizării mai frecvente a instruirilor.

În rezultatul desfășurării practicii de specialitate și pe perioada de desfășurare a acesteia, am


stabilit că adoptarea programelor naționale în domeniul incluziunii sociale și a persoanelor
vârstnice, precum și stabilirea de parteneriate cu organizația de partide finanțatoare parteneriatelor
de lungă durată cu organizațiile care susțin dezvoltarea serviciilor sociale, ar conduce mai rapid și
mai durabil domeniul social.

27
Studiu de caz

Date biopsihosociale
Date biografice
- numele, prenumele copilului: Roghinschi Tatiana
- data și locul nașterii: 13.09.2006, Edineț
- domiciliu: mun. Edineț, str. Mitropolit Dosoftei 21, tel.mob 0246-2-46-54
- componența familiei
Membrii familiei ( biologice și extinse care locuiesc sau nu împreună cu familia la momentul
evaluării
1. Morcov Galina 17.04.1950 bunica pensionară
2. Morcov Fiodor 23.04.1947 bunel pensionar
3. Roghinschi Tatiana 13.09.2006 copil elevă
4. Roghinschi Iurii 06.04.1992 frate neîncadrat
5. Roghinschi Serghei 10.01.1991 frate neîncadrat
6. Arseniuc Vlada 26.10.1998 soția fratelui îngr.de membrul
fam.
7. Roghinschi Martin 12.10.2016 nepoțel copil
- evenimente biografice importante
Mama decedată;
Tata decedat ;
ÎngrijitorulMorcov Galina-bunica maternă
- condiții materiale și de locuit
Situația financiară este precară, trăiesc foarte modest, nu dispun de toate condițiile necesare.
Odaia fetiței este rece. Din cauza situației precare, familiei nu ajung finanțe pentru procurarea
combustibilului (lemnelor, cărbunelor) pentru perioada rece.
- condițiile de trai
Statutul legal al spațiului locativ: locuință.
Tipul de locuință: casă la sol.
Numărul de odăi 3
Suprafața locativă 80.6
Pamânt pe lângă casă 0.2611
Bunuri: televizor 1 frigider 1 mașină de spălat 1
Condiții: Acces la rețeaua de gaze naturale este , energia termică sobă, energia electrică este,
apă este.
Starea igienică sanitară: Bună

28
- date medicale (evoluția și dezvoltarea fizică)
Fetița are probleme de sănătate cu vederea, se dezvoltă conform vârstei.
- date psihologice (dezvoltarea personalității, aptitudini, comportamente, imaginea de
sine, modelul de comunicare și relaționare etc)
Copila este atașată de tutore (bunică și bunel). Are prieteni, este comunicabilă și se comportă
frumos cu semenii săi. Are vise și planuri frumoase pe viitor. Dorește să finiseze gimnaziul cu
succes și să-și facă studiile mai departe pentru a obține o meserie.
- date pedagogice (traiectoria școlară, succes/eșec școlar, activități extrașcolare)
Denumirea instituției: gimnaziul „Grigore Vieru”
Data inmatriculării: 01.09.2013
Clasa/anul de studii: cl.-VI; 2018
Dirigintele/educatorul, actual(numele): Piftorac Larisa
- date profesionale (loc de muncă, venituri, statutul profesional, satisfacția muncii)
Venitul lunar al familiei: Morcov Tudor pensia pentru limita de vârstă constituie-2207 lei.
Morcov Galina pensia pentru limita de vârstă constituie-1038 lei.Roghinschi Tatiana pensia pentru
pierderea întreținătorilor-370 lei.Roghinschi Serghei-150 lei ocazional.
1.Aspecte particulare ale cazului
- detalii privind aspectele vieții cotidiene (integrare familială, instituționalizare, alte
forme de asistare, rețeaua de relații, experință de viață);
Situația financiară este precară, trăiesc foarte modest, nu dispun de toate condițiile necesare. Odaia
fetiței este rece. Din cauza situației precare, familiei nu ajung finanțe pentru procurarea
combustibilului (lemnelor, cărbunelor) pentru perioada rece. Ambii părinţi ai fetiţei au decedat.
Fetiţa se află în grija bunicii. Relaţia între membrii familiei este bună.
- descrierea și ierarhizarea problemelor clientului.
Din cauza situației financiare, familiei nu ajung finanțe pentru procurarea combustibilului
(lemnelor, cărbunelor) pentru perioada rece.

1. Prezentarea metodologiei de abordare a cazului


- prezentarea metodelor și tehnici de investigare utilizate: observația, interviul,
documentarea teoretică și analiza documentelor sociale.
Observația
Domeniul de bunăstare afectat Îngrijorările constatate
Siguranță Odaia este rece, este nevoie de suport bănesc
pentru procurarea combustibilului( lemne și
cărbune)
Sănătate Copilul are probleme de sănătate cu vederea

29
Realizări -
Îngrijire cu afecțiune -
Activism -
Respect -
Incluziune -
Responsabilitate -
Factorii protector ai familiei afectați Îngrijorările constatate
Reziliența parentală În urma decesului ambilor părinți, copilul
a rămas în grija buneilor materni
Relațiile sociale ale familiei -
Capacitatea parentală pentru îngrijirea și -
dezvoltarea copilului
Sprijinul concret la necesitate Din cauza venitului mic familia nu face
față exigenților vremii și are nevoie de
support bănesc pentru procurarea
combustibilului (lemne și cărbune)
Capacitatea părinților/îngrijitorilor de a -
dezvolta competențele emoționale și sociale
ale copilului

Copilul rămas fără ocrotire părintească, se află sub tutela buneilor materni. Familia întâmpină
greutăți financiare. În discuțiile pe care le-am avut cu tutorele (bunica și bunelul) am înțeles că
copila are mari succese la învățătură.

Puncte forte ale copilului Puncte slabe ale copilului

Copilul se simte în siguranță atât la școală cât și Copilul are probleme de sănătate cu vederea.
în comunitate.

Copilul participă la diferite evenimente Are nevoie periodic de investigații și tratament.


petrecute în școală și în comunitate.

Copilul are un aspect îngrijit, este Lipsa dragostei părintești.


comunicabilă.

30
Interviul

Din discuția cu bunicii am constatat că ambii părinți a copiilor au decedat. Fata este sub
tutela buneilor materni. Copila este atașată de tutore( bunică și bunel). Are prieteni, este
comunicabilă și se comport frumos cu semenii săi. Are vise și planuri frumoase pe viitor. Dorește să
finiseze gimnaziul cu succes și să-și facă studiile mai departe pentru a obține o meserie.

2. Interpretarea datelor:
- evaluarea situației clientului
Evaluarea complexă a situației copilului
1. Date generale :
Numele, prenumele copilului Roghinschi Tatiana
Data, luna nașterii 13.09.2006
Genul Femenin
Adresa(locul de trai al copilului la -
momentul evaluării)
IDNP al copilului/seria certificatului de -
naștere(dacă nu are IDNP)
2. Date privind contactul copilului cu servicii de:
Educație
Situația actuală Experiență anterioară
Copilul este încadrat în instituția de învățământ:
gimnaziul „ Grigore Vieru”
Data înmatriculării: 01.09.2013
Clasa/anul de studii: cl.-VI; 2018
Dirigintele/educatorul, actual (numele): Piftorac
Larisa.
Date de contact: -

Sănătate
Situația actuală Experiență anterioară
1. Instituția medical unde este luat la
evidență:
CMF Edineț
2. Medicul de familie/asistentul

31
medical(numele): Postolachi Eleonora Ion

Date de contact: -

Este la evidența medicului specialist cu:


vederea

3. Constatări în rezultatul evaluării


Domeniile de bunăstare afectate
Siguranță Locuința nu este pregătită pentru perioada rece.
Sănătate
Realizări
Îngrijire cu afecțiune Lipsa dragostei părintești
Activism
Respect
Incluziune
Responsabilitate

Puncte forte ale copilului Puncte slabe ale copilului


 Copila se simte în siguranță atât la  Copila are probleme de sănătate cu
școală cât și comunitate. vederea
 Copila participă la diferite evenimente  Are nevoie periodic de investigații și
petrecute în școală și în comunitate. tratament.
 Copila are un aspect îngrijit, este  Lipsa dragostei părintești,
comunicabilă.
4. Viziunea copilului despre situația sa curentă ( se completează în funcție de înțelegere și
maturitate a copilului, indifferent de vârsta acestuia)
Copila este atașată de tutore(bunică și bunel) Are prieteni, este comunicabilă și se comport frumos
cu semenii săi. Are vise și planuri frumoase pe viitor. Dorește să finiseze gimnaziul cu succes și să-
și facă studiile mai departe pentru a obține o meserie.
5. Viziunea părinților/îngrijitorilor despre situația curentă a copilului
Copilul rămas fără ocrotire părintească, se află sub tutela buneilor materni. Familia întâmpină
greutăți financiare. În discuțiile pe care le-am avut cu tutorele(bunica și bunelul) am înțeles că
copila are mari succese la învățătură.
- diagnosticul psihosocial

32
Incluziunea;
Situația psihologică emoțională a copilului;
Ameliorarea stării de sănătate a copilului;
Evaluarea inițială a situației copilului
1. Date generale:
Numele, prenumele copilului Roghinschi Tatiana
Data nașterii copilului 13.09,2006
Mama decedată;
Tata decedat;
Îngrijitorul Morcov Galina-bunica maternă;
Adresa de la locul alfării copilului, nr.tel. mun. Edineț, str. Mitropolit Dosoftei 21, tel. mob. –
Sursa sesizării:
 Adresare
 Autosesizare
 Fișă de sesizare
2. Motivul pentru care se efectuează evaluarea inițială:
(se completează până la vizita în familie);(bifați domeniile de bunăstare pentru care există
îngrijorări sau care constituie obiectul sesizării).
Detalii
Siguranță Situația financiară este precaută, trăiesc foarte modest, nu
dispun de toate condițiile necesare.
Sănătate
Realizări
Îngrijire cu afecțiune
Activism
Responsabilitate
Incluziune
3. Persoanele care locuiesc împreună cu copilul la momentul evaluării:
(din discuția cu adultul/adulții și copilul)
Numele, prenumele Data nașterii Relația de rudenie cu Ocupația
copilul, alt tip de relație
1 Morcov Galina 17.04.1950 bunică pensionar
2 Morcov Fiodor 23.04.1947 bunel pensionar
3 Roghinschii Iurii 06.04.1992 frate neîncadrat

33
4 Roghinschii Serghei 10.01.1991 frate neîncadrat
5 Arseniuc Vlada 26.10.1998 neînrudită îngr. de copil
6 Roghinschi Martin 12.10.2016 nepot copil

4. Bifați domeniile de bunăstare pentru care aveți îngrijorări:


(din observare și discuții cu adulții copilului):
Detalii
Siguranță Odaia copilei este rece
Sănătate
Realizări
Îngrijire cu afecțiune
Activism
Responsabilitate
Incluziune
5. Alte comentarii: (menționați alte aspect relevante pentru situația copilului/familiei care nu s-au
regăsit mai sus)
Din cauza situației precare, familiei nu ajung finanțe pentru procurarea combustibilului(lemnelor,
cărbunelor) pentru perioada rece.
6. Concluzii și recomandări: (analizați informația obținută și propuneți intervenția necesară
pentru copil și familie)
Acțiuni necesare Bifați Argumente(descrieți):
Scoaterea de urgență a copilului din
familie, deschiderea dosarului
copilului
Menținerea copilului în familie,
înlăturarea agresorului(ordonanță de
protecție), deschiderea dosarului
Deschiderea dosarului copilului Copilul este în situație de risc. Ambii bunei sunt
pensionari, nu le ajung finanțe pentru procurarea
combustibilului(lemne, cărbune) pentru perioada
rece.
Acordarea asistenței sociale(sprijin
familial primar)
Nu sunt necesare acțiuni, clasarea
sesizării
7. Evaluarea inițială a fost efectuată de:
Numele, Prenumele Funcția și instituția Semnătura
Constantin Cojocari primarul mun. Edineț

34
Rodelia Vasilcov viceprimar al mun. Edineț
Natalia Jidacevschi inspector de sector
Angela Morari medic de familie
Ecaterina Alferov psiholog
Baziliuc Rodica asistent social comunitar

- propuneri de intervenție (psihoterapeutică, educațională, acordarea de resurse


materiale, asistența juridică)
Prin actul de constatare a modului de utilizare a ajutorului bănesc acordat în cadrul Serviciul
social de sprijin pentru familiile cu copii în situație de risc nr.1 din 11.12.2018, se confirmă
utilizarea mijloacelor financiare acordate în baza ordinului șefului STAS nr. 240 din 19.11.2018,
mun. Edineț, str. Mitropolit Dosoftei 21 după cum urmează:
1. Combustibil (lemne de foc) – 3200 lei;
2. Combustibil (cărbune de foc) – 850 lei;

35
3. Genograma

Morcov Morcov Roghinschi


Galina Fiodor Tatiana

G
Roghinschi
Iurii
Părinți decedați

Roghinschi Arseniuc
Serghei Vlada

Roghinschi Martin

36
4. Ecomapa

Roghinschi Morcov
Galina
Iurii
Morcov
Fiodor

Prieteni, Roghinschi
colegi
Roghinschi Serghei

Tatiana

Roghinschi
Martin

Arseniuc
Gimnaziu Vlada

37
5. Concluzii și recomandări:
Concluzii:
Părinţii copiilor au decedat. Fata este sub tutela buneilor materni. S-a observant că situaţia
financiară este precară.
Recomandări:
Se recomandă deschiderea dosarului de sprijin pentru familie cu copii, pentru acordarea
ajutorului bănesc.

38
Ancheta socială

I. Date despre beneficiar:


Nume şi Prenumele ____________Roghinschi Tatiana________________________________
Data naşterii: 13/09/2006
Buletin de Identitate: Seria_____ nr. ______emis de către__________la data de ________ valabil
pînă la data de ______
Certificat de naştere: Seria_NA-VI_ nr.__2091626 __ emis de __Primărie__ la data de
___16/09/2006____
Naţionalitatea __________________moldoveancă_____________________________________
Domiciliul:____ __ mun. Edineţ, str. Metropolit Dosoftei 21______ _____________________
______________________________________________________________________________
Gimnaziul Internat absolvit _________________-----___________________________________
Anul instituţionalizării ___________-------________
Motivul instituţionalizării ________----______________________________________________
Persoana care a instituţionalizat tînărul ___------_______________________________________
Ocupaţia la moment:__________________________-----_________________ _______________

II. Statutul social al beneficiarului

 Familie defavorizată

Date despre familie (biologică, extinsă, de plasament) ___Familia Morcov este compusă din 2
membri, copila Roghinschi Tatiana este sub tutela bunicii. Locuiesc în municipiul Edineţ. Părinţii
fetiţei au decedat, copila are probleme de sănătate cu vederea. Are doi fraţi mai, unul din fiind
căsătorit. Situaţia financiară este precară, familia trăieşte foarte modest, nu dispun de toate
condiţiile sanitare.
Numele prenumele bunicii ________Morcov Galina____________________________________
Vîrsta _______69___________
Studii _____------_________________________________________________________
Locul de muncă _____pensionar__________________________________________________
Domiciliu ______________ mun. Edineţ, str. Metropolit Dosoftei 21____________________
Numele prenumele tatălui _________Morcov Fiodor________________________________
Vârsta _______72______________
Studii _____------_______________________________________________________________
Locul de muncă ______pensionar_________________________________________________
Domiciliu ______________ mun. Edineţ, str. Metropolit Dosoftei 21____________________

39
III. Istoricul social al tinere
Copila este la gimnaziu, are reuşite bune şi se încadrează în toate activităţile.

IV. Starea de sănătate


Satisfăcătoare

V. Situaţia materială a familiei / a tînărului


Locuinţa:

Proprietate personală Da

Numărul de camere _____3________

Apa curentă Da

Încălzire Da

Electricitate Da

Telefon Da

Mobilier şi aparataj electric Da

Starea de igienă satisfăcătoare

Venituri:
Stabile: Pensii

Sporadice/ocazionale: Roghinschi Tatiana – pensia pentru pierderea întreţinătorilor – 370 lei,


Roghinschi Serghei – 150 lei ocazional.

Lipsă de venituri : -------

VI. Relaţiile cu familia şi comunitatea


Bună

VII. Observaţii
Locuinţa

VIII. Concluzii şi recomandări


Concluzii:
Părinţii copiilor au decedat. Fata este sub tutela buneilor materni. S-a observant că situaţia
financiară este precară.

40
Recomandări:
Se recomandă deschiderea dosarului de sprijin pentru familie cu copii, pentru acordarea
ajutorului bănesc.

Data întocmirii ______14.05.2019_____ Asistent Social__________

41
Bibliografie
1. Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situația de risc și a
copiilor separați de părinți. [Accesat 07.05.2019] Disponibil: http://lex.justice.md/md/348972/
2. Hotărîrea gunernului nr.1034 din 31.12.2014 cu privire la serviciul de îngrijire socială la
domiciliu și a Standartelor minime de calitate. [Accesat 08.05.2019] Disponibil:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=356264

42

S-ar putea să vă placă și