Sunteți pe pagina 1din 11

MANaGEMENTUL SECTORULUI PUBLIC - ANUL

II
LUCRARE DE PRACTICA PENTRU STUDII
UNIVERSITARE DE MASTERAT

Raport fe Practica

CUPRINS

1. Prezentarea generala a stagiului de practica


-

Identificarea institutiei gazda si a compartimentului in care se efectueaza


stagiul de practica,

Obiectivele departamentului in care se efectueaza stagiul de practica.

Detalii despre coordonatorul stagiului de practica din interiorul institutiei.

2. Descrierea institutiei primitoare


-

Plasarea institutiei in sistemul administrative romanesc

Prezentarea generala a misiunii, obiectivelor compartimentului unde a fost


efectuat stagiul de proba.

3. Jurnalul stagiului de practica


4. Concluziile stagiului de practica

MANAGEMENTUL SECTORULUI PUBLIC-ANUL II


LUCRARE DE PRACTICA PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
RAPORT DE PRACTICA
Perioada 02-13.11.2015
Sediul - Directia Generala de Asisenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu

1. Prezentarea stagiului de practica


Stagiul de practica pe parcursul a doua saptamani a fost efectuat in cadrul Directiei
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu, fiind responsabila pentru
garantarea asistentei sociale si ajutor pentru copii, familii privilegiate, persoane aflate la
nevoie, abuzate, cu dizabilitati sau marginalizate si respectarea drepturilor copilului.
Activitatea de practica s-a desfasurat la Serviciul de asistenta sociala pentru copiiCompartimentul Management de Caz pentru copii.
Managementul de Caz pentru copii, este o metoda de lucru obligatorie utilizata in
domeniul protectiei copilului si reprezinta ansamblul de tehnici, proceduri si instrumente
de lucru, care asigura coordonarea tuturor activitatilor de asistenta sociala protectie
speciala, desfasurate in interesul superior al copilului, de catre profesionisti din difeite
servicii, institutii publice/private.
Obiectivul

utilizarii

acestei

metode,

consta in

asigurarea

unei interventii

multidisciplinare si interinstitutionale, organizata, riguroasa, eficienta si coerenta pentru


copil, familie, reprezentant legal si alte persoane importante pentru copil.
Coordonatorul stagiului de practica a fost doamna Felicia Traistaru care ocupa postul
de Sef serviciu - Serviciul asistenta sociala pentru copii-Compartimentul Management de
Caz pentru copii din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Giurgiu, absolventa a Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Hyperion si diploma de

master in Administratie Publica Europeana din cadrul Academiei de Studii Economice


Bucuresti. In cadrul stagiului de practica, aceasta a dovedit excelente abilitati de
comunicare, creativitate, abilitati de rezolvare a problemelor, flexibilitate si cunostinte in
domeniul de lucru.
2. Descrierea institutiei primitoare
In sistemul administrativ romanesc, Directia Generala de Asisenta Sociala si Protectia
Copilului Giurgiu, functioneaza ca institutie publica de interes local, cu personalitate
juridica, in subordinea Consiliului Judetean Giurgiu si este responsabila pentru garantarea
asistentei sociale si ajutor pentru copii, familii privilegiate, persoane in varsta aflate la
nevoie, abuzate, cu dizabilitati sau marginalizate.De asemenea este responsabila pentru
identifica si solutionarea problemelor sociale ale comunitatii din domeniul protectiei
copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap,
precum si altor persoane aflate in nevoie cat si respectarea drepturilor copilului si sustine
aceasta atributie prin serviciile pe care aceasta le pune la dispozitia cetatenilor.Aceste
servicii constau in activitati de consiliere, actiuni ce au menirea sa opreasca separarea de
familia sa si deasemenea sustine si dezvolta o strategie de protectie speciala pentru copiii
cu dizabilitati. Directia Generala de Asisenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu,
acopera si domeniul protectiei persoanelor adulte, ofera suport pentru aceste categorii de
persoane aflate in nevoie prin actiuni si activitati specifice de consiliere si deasemenea
are responsabilitatea de a le asigura acestora, servicii adecvate cu scopul refacerii si
dezvoltarii capacitatilor si abilitatilor familiale si in special individuale.Asigura masuri de
protectie necesare pentru reabilitarea persoanelor adulte care s-au aflat in situatii de risc,
iar in domeniul protectiei persoanelor cu handicap, asigura respectarea drepturilor
persoanelor cu handicap prin acordarea de servicii de asistenta, consiliere, ingrijire,
tratament, recuperare, reabilitare, orientare si formare profesionala, precum si alte tipuri
de servicii in functie de nevoile persoanelor cu handicap, in baza incadrarii acestora in
categorii de handicap. Directia Generala de Asisenta Sociala si Protectia Copilului
Giurgiu asigura asistenta sociala urmatoarelor categorii de persoane:
-persoane defavorizate, marginalizate, discriminate;

-persoane varstnice, persoane singure si familii aflate in dificultate, adulti si copii cu


dizabilitati, copii abuzati, maltratati, neglijati, cu risc de abandon, copii abandonati.
MISIUNEA: Serviciul de asistenta sociala pentru copii are ca misiune coordonarea
activitatilor de asistenta sociala si protectie speciala desfasurate in interesul superior al
copilului prin elaborarea si monitorizarea implementarii PIP, pana la inchiderea cazului
pentru copii.Imbunatatirea calitatii vietii copiilor din sistemul de protectie si diminuarea
perioadei de separare de familie, concomitent cu formarea continua a personalului in
vederea optimizarii vietii copiilor, in conformitate cu legislatia aprobata.
OBIECTIVE: Managementul de caz pentru copii este o metoda de lucru obligatorie
utilizata in domeniul protectiei copilului si reprezinta ansamblul de tehnici, proceduri si
instrumente de lucru care asigura coordonarea tuturor activitatilor de asistenta sociala si
protectie speciala, desfasurate in interesul superior al copilului de catre profesionistii din
diferite servicii/institutii publice/private.Obiectivul utilizarii acestei metode consta in
asigurarea unei interventii multidisciplinare si interinstitutionale, organizata, riguroasa,
eficienta si coerenta pentru copil, familie, reprezentant legal si alte persoane importante.
3. Jurnalul stagiului de practica
02.11.2015 am fost prezentata persoanei care imi va coordona activitatea, dna.Felicia
Traistaru, care ocupa postul de sef serviciu la Serviciul de asistenta sociala pentru copii
Compartimentul Management de caz pentru copii, mi sa prezentat pe scurt institutia,
obiectivele stabilite, legislatia prin care functioneaza, precum si necesitatea unui astfel de
serviciu, de cand a aparut pana la stadiul actual, mi-a fost facuta plasarea institutiei in
sistemul administrativ romanesc si mi-au fost expuse motivele care m-ar putea determina
sa lucrez intr-o astfel de institutie cu preocupari generale in domeniul asistentei sociale si
protectiei copilului.
03.11.2015 am fost prezentata de coordonatorul de stagiu, Serviciului de asistenta
sociala pentru copii si am fost plasata in cadrul Compartimentului Management de caz
pentru copii.Asistentii sociali mi-au prezentat atributiile acestui compartiment, cadrul
legislativ in baza caruia isi desfasoara activitatea:

-Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;


-Legea 273/2004 privind procedura adoptiei;
-HG 1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru
protectia copilului;
-HG 1434/2004 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare ale serviciilor de
prevenire a separarii copilului de familia sa;
-Ordinul 288/2006 privind managementul de caz pentru copii;
-Ordinul 21/2004 privind aprobarea SMO pentru serviciile pentru protectia copilului
de tip rezidential;
Ordinul 27/2004 privind aprobarea SMO pentru serviciile pentru protectia copilului de
tip rezidential pentru copii cu dizabilitati.
04.11.2015 mi-au fost prezentate categoriile beneficiarilor si masurile de protectie
stabilite:
Compartimentul Management de caz pentru copii:
-plasament la asistent maternal profesionist asigura protectia copilului care necesita
stabilirea unei masuri de potectie care impune cresterea, ingrijirea si educarea copilului
de catre un asistent maternal profesionist (AMP);
-plasament familial asigura protectia copilului lipsit temporar sau definitiv de
ingrijirea parintilor si pentru care, in interesul superior al copilului a fost posibila s-a
stabilit masura de protectie la membrii familiei extinse;
-plasament intr-un serviciu de tip rezidential -

asigura protectia copilului lipsit

temporar sau definitiv de ingrijirea parintilor lui si pentru care, in interesul superior al
copilului a fost posibila unde s-a stabilit masura de plasament intr-o structura de tip
rezidential.
Compartimentul management de caz pentru asistenta maternala:
- asistentul social al asistentului maternal evalueaza annual activitatea acestuia in baza
raportului de evaluare anuala, va monitoriza, sprijinii si favoriza accesul la asistenta si
alte tipuri de sprijin profesional, informatii si consiliere pentru a fi ajutat sa ofere o
ingrijire de calitate a copilului plasat.

Beneficiarii de masura de protectie speciala din cadrul Compartimentului management


de caz pentru copii sunt:
-copii separati temporar sau definitiv de parinti, pentru care s-a stabilit in conditiile
legii, masura de plasament;
-copii pentru care a fost dispus in conditiile legii plasamentul in regim de urgenta.
05.11.2015 analizarea etapelor procesului de interventie, utilizarea metodelor si
tehnicilor specifice (ancheta sociala, observatia, genograma, ecomapa), documentele si
instrumentele de lucru utilizate in cadrul Compartimentelor Management de caz pentru
copii si Management de caz pentru asistenta sociala, despre continutul, rolul si circuitul
acestora.
06.11.2015 am primit informatii despre definitie, functii si etapele Managementului
de caz conform Ordinului 288/2006 si am identificat etapele care trebuie parcurse, in
solutionarea fiecarui caz in parte dupa cum urmeaza:
-identificarea, evaluarea initiala si preluarea cazurilor;
-evaluarea detaliata/complexa a situatiei copiilor;
-planificarea serviciilor si interventiilor concretizate in PIP, planul de recuperare,
planul de reabilitare si planul de integrare/reintegrare;
-furnizarea serviciilor si interventiilor pentru fiecare copil, familie, reprezentant legal;
-monitorizarea si re-evaluarea periodica a progreselor inregistrate, deciziilor ssi
interventiilor specializate;
-inchiderea cazului.
09.11.2015- in aceasta zi am invatat rolul evaluarii in asistenta sociala si anume ca este
important colectarea informatiilor si discutii purtate cu persoanele evaluate pe parcursul
mai multor intalniri, iar o conditie importanta ce trebuie indeplinita in realizarea evaluarii
este aceea de a colecta si analiza informatii vizand interctiunile directe dintre copil si
familia/persoana care ii asigura ingrijirea.Am constatat ca prin evaluare, asistentul social
identifica sistematic si eficient, resursele de care dispune pentru demararea interventiei
sociale, obstacolele existente, obiectivele si directiile planului de actiune, precum si

progresele realizate pe parcurs si rezultaele obtinute la final.Evaluarea este un proces


continuu si flexibil, fiind desfasurata pe tot parcursul instrumentarii cazului si pana la
inchiderea acestuia;
10.11.2015 planificarea interventiei Intocmirea, implementarea si monitorizarea
PIP vor respecta prevederile standardelor minime obligatorii privind managementul de
caz in domeniul protectiei copilului, care poate avea ca finalitate, dupa caz:
- reintegarea in familie;
-integrarea socio-profesionala a tinerilor cu varsta de peste 18 ani care urmeaza sa
paraseasca sistemul de protectie a copilului;
-adoptia interna
Responsabilitatea intocmirii PIP este a managerului de caz, iar planificarea presupune
evidentierea pasilor ce trebuie parcursi si stabilirea responsabililor pentru atingerea unor
obiective.
11.11.2015 am studiat demersurile necesare in vederea stabilirii adoptiei interne ca
finalitate a PIP, conform cadrului normativ aplicabil care se regaseste in Legea 123/2004
privind regimul juridic al adoptiei, republicata (2) art.26-29 si Hg nr.350/2012 privind
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 273/2004, Anexa 1, art.4250.Stabilirea finalitatii PIP este in competenta managerului de caz desemnat potrivit
prevederilor Ordinului secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia
Drepturilor Copilului nr.288/2006, pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii
privind managementul de caz in domeniul protectiei copilului.Anterior stabilirii adoptiei
interne ca finalitate a PIP, managerul de caz trebuie sa se asigure ca in cazul fiecarui
copil pentru care s-a stabilit, in conditiile Legii 272/2004, cu modificarile ulterioare, o
masura de protectie speciala au fost realizate demersuri pentru reintegrarea la parintii
firesti, precum si pentru integrarea copilului in familia extinsa.Modul in care managerul
de caz se asigura cu privire la aceste aspecte vizeaza:
-realizarea efectiva a demersurilor de reintegrare/integrare a copilului;
-producerea/pastrarea la dosarul copilului a documentelor care probeaza realizarea
demersurilor de reintegrare/integrare;

-respectarea termenelor prevazute de lege pentru aceste demersuri.


12-13.11.2015 in ultimele zile de practica am vizitat cateva Case de Tip Familial ,
care asigura copiilor o ingrijire completa,

un program educational adecvat varstei,

nevoilor, potentialului de dezvoltare si particularitatilor fiecaruia, activitati recreative si


de socializare,

consiliere psihologica si orientare scolara

contribuind la depistarea

precoce a riscului de abandon scolar.


Am incercat sa interactionez cu copii si sa le atrag atentia prin diferite jocuri, am
participat la activitatile recreative, am citit povesti, am colorat si desenat, am cantat, am
realizat fise cu fructe si legume.
Am invatat sa interactionez cu acesti copii care s-au aratat foarte veseli, bucurosi, plini
de viata, incarcandu-ma cu energie, plecand cu zambetul pe buze si fericita ca le-am putut
capta atentia pentru cateva ore cat am petrecut impreuna.
Comentariul stagiului de practica
Consider ca aceasta perioada a stagiului de practica a fost una de stimulare a
interesului in ceea ce priveste domeniul administratiei publice locale, de aprofundare si
de aplicare a cunostintelor teoretice dobandite in timpul cusurilor, a fost o perioada
constructiva deoarece m-a ajutat sa iau contact direct cu activitatea administratiei publice
prin participarea la o serie de activitati specifice domeniului si anume realizarea unor
documente administrative extrem de importante pentru mine.De asemenea membrii
institutiei cu care am colaborat mi-au acordat atentie, amabilitate si rabdare si mi-au pus
la dispozitie informatii si documente in limita existenta, impunandu-mi de altfel reguli de
disciplina si corectitudine.Am indeplinit sarcinile primite, am folosit cu eficienta timpul
petrecut in institutie si am clarificat anumite aspecte de care am fost interesata.
Obiectivul stagiului de practica, a reprezentat familiarizarea cu domeniul de activitate
al administratiei publice care consta in pregatirea, informarea si invatarea unor norme
metodologice specifice institutiei in scopul deprinderii abilitatilor de comunicare si
efectuarea corecta a sarcinilor, cunoasterea structurii personalului, completarea unor
instumente de lucru, oportunitatea de a acumula cunostinte legislative obligatorii pentru
cariera in acest domeniu si modul cum acestea se pun in aplicare.

Personal managementul de caz pentru copii mi-I s-a parut foarte important, fiind o
metoda de coordonare a tuturor activitatilor de asistenta sociala si protectie speciala
desfasurate in interesul superior al copilului de catre profesionistii din diferite servicii sau
institutii publice si private, in acord cu obiectivele stabilite in planurile de interventie.
Am vizat analizarea relatiilor existente intre elementele structurale fundamentale ale
unei organizatii de asistenta sociala in raport cu cunostintele teoretice dobandite:
-capitalul uman(specialistii din asistenta sociala);
-beneficiarii sistemului de asistenta sociala (persoane dezavantajate social, grupuri
vulnerabile aflate in situatie de risc);
-contextul social(reteaua institutionala, serviciile prestatiile sociale si cadrul
legislativ).
De asemenea am analizat in raport cu cunostintele teoretice dobandite, urmatoarele:
-functiile manageriale caracteristice asistentei sociale - abilitati manageriale de baza
pentru un management eficacee si abilitati conceptuale, abilitati tehnice si abilitati
umane;
-functiile organizatiei de asistenta sociala(oferirea de servicii sociale:relatiile cu alte
autoritati publice, relatia cu mass media, colaborarea cu ONG-uri, resurse umane.
In urma efectuarii stagiului de practica am observat ca functionarul public are dreptul:
sa examineze cu atentie problemele sa ia decizii in limitele imputernicirilor sale: sa
solicite in limitele competentei sale si sa dispuna de informatia necesara de la alte
autoritati publice, precum si de la persoane fizice si juridice, indiferent de forma de
proprietate si tipul de organizare.

Analiza SWOT ____________________________________o faci tu___________


4. Concluziile stagiului de practica
Stagiul de practica efectuat a fost un ajutor pentru interesul meu in ceea ce priveste
domeniul administratiei publice si evident o cale de aprofundare si de aplicare a
cunostintelor teoretice dobandite.Efectuand sragiul de practica am avut ocazia de a

rezolva unele probleme cu care se confrunta orice student si anume lipsa experientei, miam realizat obiectivele impuse de scoala si am obtinut un minim de experienta in
administratia publica. Am cunoscut modul de lucru al institutiei si mi-am dezvoltat
abilitati si cunostinte noi: comunicarea, lucrul in echipa si solidaritatea.

S-ar putea să vă placă și