Sunteți pe pagina 1din 9

Raport asupra activității metodice

pentru anul de studii 2017 – 2018 în Instituţia de Educaţie Timpurie din Hiliuţi

Părţile componente ale activităţii metodice în grădiniţă:

NIVELUL ATINGERII STANDARDELOR DE DEZVOLTARE DE CĂTRE CADRE


DIDACTICE

ACTIVITATEA COLECTIVULUI ASUPRA PROBLEMEI


UNICE

ACTIVITATEA METODICĂ ŞI DE PERFECŢIONARE

CALITATEA APLICĂRII CURRICULUM-ULUI


STANDARDELOR ŞI ACTIVITĂŢILOR
EXTRACURRICULARE
RELAŢIA UNITĂŢII CU COMUNITATEA LOCALĂ

MODUL DE GESTIONARE A RESURSELOR ŞI RESPECTAREA


LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE

OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL DE STUDII 2018-2019

Obiective strategice: 1. 2.
I. NIVELUL ATINGERII STANDARDELOR DE DEZVOLTARE DE CĂTRE CADRE DIDACTICE
ANALIZE REALIZĂRI
-În scopul realizării şi aplicării Standardelor împreună cu -Activitatea metodică în instituţia noastră a fost orientată
cadrele didactice şi părinţii, am organizat un şir de spre studierea în continuare a SÎDC şi a SNP, şi aplicarea
activităţi la nivelul instituţiei prin promovarea metodelor lor în practica educaţională;
interactive, în rezultatul cărora, am scos în evidenţă -Cadrele didactice au selectat modalităţi şi tehnologii
îmbunătăţirea proceselor şi rezultatelor, care ne ajută nu eficiente cu accent pe dezvoltarea la copii a creativităţii
numai să constatăm, ci ca să trecem la etapa de şi gândirii critice, care a fost tematica Consiliului
îmbunătăţire. În atingerea SÎDC cu copiii, instituţia este Pedagogic nr.2;
asigurată cu acte normative, literatură, abordare -au participat la schimburi de bune practici între
diferenţiată, centrată pe copil. educatoare în ceea ce priveşte aplicarea SÎDC şi SNP în
-Gradul de pregătire a copiilor cu vârsta de 6-7 ani cadrul diverselor activităţi metodice la nivelul IET;
pentru şcoală(dezvoltarea fizică, socio-emoţională, -Participarea la întruniri metodice în cadrul cărora li s-au
cognitivă, limbajul şi comunicarea, capacităţi şi atitudini în format abilităţi de analiză şi înţelegere a indicatorilor,
învăţare la finalul grupei pregătitoare) la nivel de instituţie, corelarea lui cu alţi indicatori din SÎDC;
la scala „realizat”, se prezintă astfel: -S-a constatat o îmbunătăţire a procesului educaţional din
Domeniul A.- 83% realizat; „în curs de realizare” -17%; grădiniţă în activitatea cu copiii.
Domeniul B.- 81% realizat; „în curs de realizare” – 19%;
Domeniul C. – 76% realizat; „în curs de realizare” – 24%;
Domeniul D. – 75% realizat; „în curs de realizare” – 25%;
Domeniul E. 82% realizat; „în curs de realizare – 18%. În
general: la scala „realizat” – 79%; „în curs de
realizare” -21%.
DIFICULTĂŢI ACŢIUNI PROPUSE PENTRU REALIZARE
-Problemele în performarea domeniilor de dezvoltare şi a -Tact din partea cadrelor didactice în realizarea SÎDC;
indicatorilor au fost: absenţe ale copiilor pe motiv de boală -Cunoaşterea şi înţelegerea prevederilor Codului
şi din diferite motive; copii rămaşi în grija buneilor; interes Educaţiei;
scăzut al părinţilor în educarea copiilor; implicarea slabă a -Atragerea şi implicarea părinţilor în educaţia de calitate a
părinţilor în educaţia de calitate a copiilor proprii; copiilor.
utilizarea insuficientă a mijloacelor didactice de către -Pregătirea minuţioasă şi sistematică a educatorilor pentru
educatori; activităţile de zi cu zi;
-lipsa unei săli de sport; -Perfecţionarea continuă şi calificarea profesională;
-lipsa educatorului muzical -Reflectarea permanentă asupra rezultatelor practice,
zilnice, cu scopul de a o îmbunătăţi;
-Colaborare cu colegii şi alţi specialişti.

ACTIVITATEA COLECTIVULUI ASUPRA PROBLEMEI UNICE


ANALIZE REALIZĂRI
-Strategii de dezvoltare a relaţiei educator – copil. -Relaţii de colaborare educator – copil, formate, bazate pe
Educatorii care au relaţii bazate pe respect şi încredere cu încredere şi sentimentul copiilor că sunt acceptaţi
copiii, au mai puţine dificultăţi în menţinerea disciplinei şi necondiţionat de către educator, care sunt destul de
reuşesc să atragă cu uşurinţă copiii în activităţile de la importante pentru a putea dezvolta şi optimiza
grupă. competenţele sociale şi emoţionale.
-Comportamentul şi atitudinea educatorilor faţă de copii,
căt şi faţă de colegi şi colectiv.

DIFICULTĂŢI ACŢIUNI PROPUSE PENTRU REALIZARE-


-Educatorii uneori întâmpină dificultăţi în stabilirea unei -Relaţie de comunicare eficientă cu părinţii pentru a
relaţii pozitive cu unii copii; asigura o dezvoltare optimă şi o educaţie de calitate;
-Modul în care se hotărăşte o problemă între CD-ce. -Colaborarea, munca în echipă, relaţie de reciprocitate
bazată pe respect, pe drepturi şi obligaţii egale;
-Căutarea mijloacelor potrivite pentru a asigura echilibrul
şi colaborarea în grupă.

II. CALITATEA APLICĂRII CURRICULUM-ULUI, STANDARDELOR ŞI ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE

III. ACTIVITATEA METODICĂ ŞI DE PERFECŢIONARE

ANALIZE REALIZĂRI
-Activitatea cadrelor didactice a fost orientată către -Monitorizarea nivelului de dezvoltare a copiilor de vârstă
educaţia de calitate; timpurie în baza SÎDC;
-Procesul educaţional s-a desfăşurat în conformitate cu -Cadrele didactice conştiente de necesitatea obţinerii de
documentele de politici educaţionale şi cu obiectivele performanţe şcolare prin muncă;
planificate şi coordonate din planul managerial; -Educatoarele şi-au format abilităţi de a planifica
-Am asigurat implementarea curriculum-ului de educaţie proiectele tematice prin corelarea obiectivelor ariilor
timpurie şi a SÎDC; curriculare cu centrele de activitate prin activitatea
-am implementat Standardele şi indicatorii de performanţă; copiilor;
-Curriculum-ul educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi -Au progrese în activitatea de proiectare, predare, învăţare,
preşcolară (1-7 ani) în Republica Moldova, este cunoscut evaluare şi în metodica desfăşurării activităţilor integrate
bine de cadrele didactice; cu accent pe lucrul în grup;
-Monitorizarea desfăşurării recensământului întru -Promovarea valorilor naţionale prin activităţi
asigurarea şcolarizării tuturor copiilor; extracurriculare desfăşurate la toate sărbătorile;
-Asigurarea unei educaţii timpurii centrate pe copil şi a -Întocmirea Planurilor Individualizate de dezvoltare pe
tranziţiei de succes către şcoală; termen scurt şi termen lung în baza autoevaluării şi
-Educatorii şi-au perfecţionat măiestria pedagogică, evaluării competenţelor profesionale;
participând sistematic la consiliile pedagogice; seminare -Pregătirea şi evaluarea educatorilor din perspectiva
teoretico-practice; mese rotunde; ore metodice; consultaţii educaţiei incluzive.
privind promovarea activităţilor de instruire; întruniri
metodice; asistenţe şi interasistenţe; la măsuri extracurs;
chestionare;
-Au creat oportunităţi egale de dezvoltare şi educare a
copiilor cu CES.

DIFICULTĂŢI ACŢIUNI PROPUSE PENTRU REALIZARE


-Asigurarea condiţiilor şi implementarea acţiunilor în -În continuare şi mai bine să coreleze abordarea holistă a
vederea îmbunătăţirii frecvenţei copiilor; dezvoltării copilului cu curriculum-ul şi cu mediul de
-Instruirea şi dezvoltarea competenţelor digitale ale învăţare;
cadrelor didactice pentru utilizarea TIC în educaţie; -Motivarea deschisă a colectivului la participarea plenară
-Modalităţi de atragere şi implicare a familiei în viaţa şi la toate activităţile şi participarea constructivă a tuturor la
activitatea instituţiei; discuţii şi analize profunde a celor realizate;

V.RELAŢIA UNITĂŢII CU COMUNITATEA LOCALĂ


ANALIZE REALIZĂRI
-Întrucât grădiniţa educă viitorii membri ai comunităţii, ea -Noi, instituţia de învăţământ, lucrăm în beneficiul copiilor,
îşi asumă rolul de instituţie comunitară activă; cadrelor didactice, părinţilor, şi nu în ultimul rând,
- Pe lângă grădiniţă, familie şi şcoală, factori educaţionali Comunităţii;
bine cunoscuţi şi cu rol deosebit de important, precum: -Realizarea comunicării constructive cu majoritatea
primăria, biserica, poliţia, biblioteca, serviciul de părinţilor, care sunt cei mai apropiaţi parteneri;
pompieri, agenţi economici, diferite ONG-uri, lasă o -Participarea directorului de grădiniţă pentru a-şi da darea
amprentă substanţială pe construirea viitoarei personalităţi de seamă pe parcursul anului de învăţământ la şedinţele
a copilului. Consiliului Local;
-Este foarte necesar ca între educatori, manager, întreg -Participarea unor cadre didactice la drujina sanitară.
personalul instituţiei şi familie să se stabilească relaţii de -S-au făcut excursii cu copiii la bibliotecă şi şcoală.
parteneriat, care să asigure continuitate în demersul -S-a schimbat completamente reţeaua electrică în grupele
educaţional. de copii;
-S-a gazificat blocul alimentar, fiind dotat cu ventilaţie
mecanică de tip flux-reflux;
-S-a instalat acoperişul la intrarea în grupa mare.
-S-a construit un tambur pentru evitarea contaminărilor şi
încrucişărilor fluxurilor tehnologice, materiile prime cu
produsul finit.

DIFICULTĂŢI ACŢIUNI PROPUSE PENTRU REALIZARE


-Crearea blocurilor sanitare în încăperi; -A atrage şi a convinge membrii comunităţii, ai Consiliului
-Funcţionarea Asociaţiei Obşteşti a Părinţilor şi Local şi a resurselor financiare, donaţii,sponsorizări pentru
Pedagogilor din instituţie; crearea blocurilor sanitare în interiorul instituţiei; Este
-Indiferenţa unor membri ai comunităţii şi a Consiliului posibilitatea construirii blocurilor sanitare în instituţie prin
Local faţă de problemele cu care se confruntă grădiniţa; implementarea unui proiect european al Olandei cu Marea
-Diversificarea formelor de implicare a Comunităţii şi a Britanie pentru vara anului 2018-2019, însă cu condiţia
Familiei în procesul decizional; rezolvării problemei de către APL, eliberarea încăperii
-Implicarea şi responsabilizarea unui număr de părinţi ca grădiniţei, dată în scopuri comerciale.
parteneri activi şi avizaţi în educarea copiilor şi luarea -Reparaţia, construcţia şi pavarea trotuarelor şi a spaţiului
unor decizii de comun acord cu grădiniţa; destinat pentru desfăşurarea unor activităţi în spaţiul liber;
-Cooperare şi implicare între actorii comunitari; -Mediatizarea consecventă a rezultatelor deosebite.
-Promovarea dialogului cu societatea civilă şi cu mediul de
afaceri pentru stabilirea domeniilor de interes comun şi
pentru rezolvarea problemelor educaţionale şi comunitare;
-Comunitatea să susţină grădiniţa şi prin următoarele
acţiuni: serbări; concursuri; excursii; schimb de experienţă;
sprijinirea de proiecte de dezvoltare instituţională;

VI.MODUL DE GESTIONARE A RESURSELOR ŞI RESPECTAREA LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE


ANALIZE REALIZĂRI
-Cadrele didactice şi-au format depriderea de a formula - Planificările şi Proiectele tematice pe care le realizează
obiective educaţionale generale, de referinţă, operaţionale cadrele didactice, sunt centrate pe formare de
pe care se străduie să le realizeze; comportamente, priceperi, deprinderi, capacităţi, atitudini,
-În scopul atingerii obiectivelor propuse, educatorii valori, noţiuni;
utilizează strategiile didactice-îmbină metodele, -Cadrele didactice manifestă libertate în alegerea
mijloacele didactice şi formele de organizare. strategiilor didactice.
-Sunt create în toate grupele: medii securizante pentru
desfăşurarea cu succes a procesului de predare-învăţare-
evaluare.
-Modernizarea infrastructurii şi a bazei tehnico-materiale
a instituţiei;

DIFICULTĂŢI ACŢIUNI PROPUSE PENTRU REALIZARE


-Cooperarea dintre părinţi şi educatori în asigurarea -Explorarea eficientă a tuturor resurselor;
coerenţei şi consecvenţei acţiunii educaţionale a celor doi -Conştientizarea, că nu există reţete, în ce priveşte
factori de educaţie asupra copilului, precum şi a celor organizarea unei activităţi, ci e necesar ca structura unei
două medii în care copilul trăieşte cea mai mare parte din activităţi să fie un cadru de manifestare a creativităţii
perioada lui timpurie. didactice;
-Studierea şi consultarea sistematică de către educatori a
materialelor bibliografice, a ghidurilor metodice, a
culegerilor de texte literare la buna proiectare şi
desfăşurare a activităţii;
-Conlucrare strânsă cu părinţii şi familiarizarea lor cu
SÎDC şi Curriculum-ul, chear de la instituţionalizarea
copilului.
VII.Obiective propuse pentru anul de studii 2018-2019

-Monitorizarea implementării eficiente a Curriculum-ului Naţional şi a SÎDC pentru copilul de la naştere pînă la 7 ani cu accent
pe Domeniul A şi Domeniul D.
-Aplicarea eficientă a Instrumentului de Monitorizare şi a Fişei de monitorizare şi evaluare a dezvoltării copilului de 5-7 ani;
-Asigurarea Educaţiei Incluzive a copiilor cu CES;
-Utilizarea TIC în realizarea procesului educaţional de calitate.
-Dezvoltarea unor parteneriate grădiniţă-familie-comunitate, care să lărgească viziunea asupra educaţiei şi să asigure implicarea
grădiniţei în viaţa comunităţii;
-Asigurarea unui mod sănătos de viaţă al copiilor prin alimentaţie corectă.

VII.Activități propuse pentru anul 2018-2019.

-Bune practici - Pledez pentru creşterea şi educarea unui copil bun la suflet.

-Seminar - Eficientizarea demersului didactic cu accent pe dezvoltarea limbajului/comunicării/gândirii critice.(Scopul-


îmbunătăţirea capacităţilor profesionale ale cadrelor didactice privind eficientizarea demersului didactic prin dezvoltarea
limbajului/comunicării/gândirii critice.

S-ar putea să vă placă și