Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA


POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

BIOLOGIE

Aprobată prin O.M.Ed.C. nr. 5287/ 15.11.2004

- Bucureşti -
2004

1
Notă de prezentare
Programa se adresează profesorilor care predau disciplinele biologice,
absolvenţi ai învăţământului superior de specialitate.
Conţinutul programei este structurat astfel încât să răspundă schimbărilor
intervenite în activitatea didactică din perspectiva abordării curriculare a disciplinelor
biologice în gimnaziu şi în învăţământul liceal.
Examenul este orientat spre a evalua calitatea concepţiei didactice şi modalităţile
concrete prin care profesorul pune elevii în situaţii de învăţare eficiente, apte pentru a
conduce la formarea capacităţilor şi competenţelor prevăzute în programele şcolare.
Această orientare este cu atât mai necesară acum, când flexibilitatea programelor
şcolare şi existenţa manualelor alternative solicită din partea profesorului efortul de a
concepe procese şi parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu care
lucrează.
Astfel, plecând de la ideea definirii şi evaluării competenţelor necesare cadrului
didactic pentru desfăşurarea unui proces instructiv - educativ eficient, programa
vizează:
Competenţe specifice
• Cunoaşterea de către profesor a problematicii actuale a disciplinei
• Realizarea de conexiuni între conţinuturile disciplinei şi problemele de învăţare
specifice domeniului
• Operarea cu programele de gimnaziu şi liceu pentru proiectarea unui demers
didactic adaptat specificului clasei
• Aplicarea adecvată a principiilor şi metodelor specifice didacticii disciplinei
• Elaborarea de teste iniţiale, formative şi sumative în funcţie de obiectivele sau
competenţele vizate
• Selectarea şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor sau
competenţelor vizate
• Selectarea şi proiectarea unor conţinuturi pentru programele de opţionale de
tipul aprofundare/extindere/opţional ca disciplină nouă sau integrat
• Capacitatea de aprofundare, dezvoltare şi selecţie a conţinuturilor ştiinţifice şi
metodice ale disciplinei
• Capacitatea de a comunica eficient cu partenerii în activitatea educaţională
• Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea de
învăţare proiectată
• Capacitatea de autoevaluare şi de integrare a feed-back-ului în proiectarea
carierei personale.
În consecinţă, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele ale didacticii generale şi
metodicii disciplinei, programa defineşte un număr de competenţe specifice
profesorului de biologie pe care trebuie să şi le dezvolte printr-un efort conştient,
iar examenul de ocupare a posturilor didactice vacante din învăţământul
preuniversitar trebuie să le evalueze.

2
Conţinuturile programei

A. Teme de didactică generală şi metodica predării


biologiei

I. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice la biologie în


concordanţă cu curriculum naţional
1. Componentele curriculumului şcolar: plan-cadru, programă şcolară, manuale
şcolare
2. Planificarea calendaristică, proiectarea unităţii de învăţare, proiecte de lecţie
3. Elaborarea obiectivelor operaţionale
4. Proiectarea şi aplicarea CDŞ la biologie
II. Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învăţare-evaluare la biologie
1. Metode didactice specifice biologiei:
• Observarea
• Experimentul de laborator
• Modelarea
• Problematizarea
• Demonstrarea
• Învăţarea prin descoperire
2. Forme de organizare a activităţii didactice:
• Frontală
• Individuală
• De grup; învăţarea prin cooperare la biologie
III. Integrarea mijloacelor de învăţământ în procesul de predare – învăţare - evaluare
la biologie
IV. Evaluarea randamentului şcolar în concordanţă cu obiectivele curriculare
1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ
2. Obiectivele şi funcţiile evaluării şcolare
3. Strategii de evaluare a randamentului şcolar
4. Instrumente clasice şi moderne (alternative) de evaluare
5. Modalităţi de elaborare a probelor de evaluare
V. Abordarea intra-, inter- şi transdisciplinară a conţinuturilor la lecţiile de biologie

3
♦ Bibliografie pentru didactica generală şi metodica predării biologiei
1. Ionescu M.; Radu I. - Didactica modernă, Cluj, Ed. Dacia, 1995
2. Ionescu M.- Demersuri creative în predare şi învăţare, Ed.PUC, Cluj, 2000
3. Stoica A. (coord.) - Evaluarea curentă şi examenele, Ghid pentru profesori,
Ed. Prognosis, Bucureşti,2001
4. Stoica A. - Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Bucureşti,
Ed. Humanitas Educaţional, 2003
5. Landsheere G. - Evaluarea continuă a elevilor şi examenele, Bucureşti,
E.D.P., 1975
6. Cerghit I. (coord) - Curs de Pedagogie, Bucureşti, T.U.B.,1988
7. Cerghit I., Neacşu I., Negreţ I., Pânişoară I.O., Potolea D. - Prelegeri
pedagogice, Iaşi, Ed. Polirom, 2001
8. Nicola I. - Tratat de pedagogie şcolară, Bucureşti, Ed. Aramis, 2000
9. Cucoş C.-Pedagogie generală, Ed. Polirom, Iaşi, 2000
10. Jinga I.-Învăţarea eficientă, Ed. Edist, Bucureşti, 1995
11. Creţu C.-Curriculum diferenţiat şi personalizat, Ed. Polirom, Iaşi, 1996
12. Cristea S.-Dicţionar de termeni pedagogici, EDP, Bucureşti, 1998
13. Stanciu M.-Reforma conţinuturilor învăţământului-cadru metodologic, Ed.
Polirom, Iaşi, 1999
14. Cerghit I.-Metode de învăţământ, EDP, Bucureşti, 1998
15. Preda V.-Îndrumător pentru folosirea mijloacelor tehnice de instruire, UBB,
Cluj, 1999
16. Iucu R-Managementul şi gestiunea clasei de elevi, Ed. Polirom, Iaşi 2000
17. I. T. Radu- Evaluarea procesului de învăţământ, Bucureşti, EDP, 2001
18. xxx-Psihopedagogie, Ed. Spiru Haret, Iaşi, 1995
19. Adriana Barna, Irina Pop-Suporturi pentru pregătirea examenului de
definitivare în învăţământ, Ed. Albastră, Cluj-Napoca, 2002
20. Ciurchea Maria, Ciolac-Russu Anca, Ion Iordache – Metodica predării ştiinţelor
biologice, E.D.P., Bucureşti, 1983
21. Ion Iordache, Ulpia Maria Leu – Metodica predării-învăţării biologiei, Ed.
Corson, Iaşi, 2001
22. Curriculum Naţional pentru învăţământul obligatoriu. Cadru de referinţă, MEN,
CNC, Bucureşti, Ed. Corint, 1999
23. Curriculum naţional. Programe şcolare pentru clasele V-VIII, volumul 5, MEN,
CNC, Bucureşti, Ed. Cicero, 1999
24. Curriculum naţional. Programe şcolare pentru clasa a IX-a, volumul 2, MEN,
CNC, Bucureşti, Ed. Cicero, 1999
25. Curriculum naţional. Programe şcolare pentru clasele a X-a – a XII-a, volumul
4, MEC, CNC, Buzău, Tipogrup Press, 2001
26. Ghid metodologic, Aria curriculară matematică şi ştiinţe – liceu, MEC, CNC,
Ed. Aramis Print, 2002
27. Ghid metodologic de aplicare a programei de biologie – învăţământ
obligatoriu, MEC, CNC, Ed. Aramis Print, 2002
28. Ghid de evaluare şi examinare – biologie, SNEE, Ed. Aramis, 2001
29. Planurile-cadru şi programele şcolare în vigoare – www.edu.ro

4
B. Teme de specialitate
1. Structura şi ultrastructura celulei procariote şi eucariote; diviziunea celulară
2. Structura şi funcţiile ţesuturilor vegetale şi animale
3. Anatomia organelor reproducătoare şi reproducerea la cormofite
4. Segmentul receptor al analizatorilor la vertebrate
5. Fotosinteza
6. Respiraţia aerobă şi anaerobă în lumea vie (anatomie şi fiziologie)
7. Organizarea genomului la procariote şi eucariote
8. Cariotipul uman normal, sindroame şi maladii metabolice la om
9. Funcţiile materialului genetic (replicaţie, transcripţie, translaţie)
10. Organizarea sistemică şi nivelurile de organizare a materiei vii
11. Mediul intern şi rolul său în apărarea organismului uman
12. Reproducerea la om şi educaţia sexuală (contracepţia, boli cu transmitere
sexuală, particularităţi morfofuncţionale şi comportamentale ale pubertăţii şi
adolescenţei)
13. Hipofiza, tiroida şi pancreasul endocrin la om
14. Măduva spinării la om

Bibliografia pentru specialitate

1. Toma C., Niţă M., Celula vegetală – Ed. Universităţii „Al. I. Cuza” , Iaşi, 1995
2. Manolache V. , Otilia Zărnescu, Citologie, histologie animală – Ed.
Universităţii Bucureşti, 1993
3. Deliu C., Morfologia şi anatomia plantelor – Ed. Presa Universitară Clujeană,
1999
4. Şerbănescu-Jitariu G., Toma C., Morfologia şi anatomia plantelor – EDP,
Bucureşti, 1980
5. Hefco V. P., Fiziologia animalelor şi a omului – EDP, Bucureşti, 1997
6. Strungaru Gr., Pop M., Hefco V. – Fiziologie animală, EDP, Bucureşti, 1983
7. Boldor O., Trifu M., Raianu O. – Fiziologia plantelor, EDP, Bucureşti, 1981
8. Constantin Voica - Fiziologie vegetală vol. I,II - Editura Universităţii Bucureşti,
1982, 1983
9. Coman N., Genetică I-II – Ed. UBB, Cluj-Napoca, 1996
10. Gavrilă L., Genetică I-II – Ed. Universităţii Bucureşti, 1986,1987
11. Botnariuc N., Vădineanu A., Ecologie – EDP, Bucureşti, 1982
12. Zarnea Gh., Tratat de microbiologie vol. IV - Ed. Academiei Române, 1990
13. Mişcalencu D., Mailat F., Anatomia comparată a vertebratelor – EDP,
Bucureşti, 1982
14. Tomescu N., Popa V., Zoologia nevertebratelor – Ed. UBB, Cluj-Napoca, 2000
15. Barna A., Pop I.,Suporturi pentru pregătirea examenului de definitivare în
învăţământ – Ed. Albastră, Cluj-Napoca, 2002
16. Barna A., Pop I.,Suporturi pentru pregătirea examenului de gradul didactic II –
Ed. Albastră, Cluj-Napoca, 2002
17. Lucica Polescu, Lucian Atanasiu, Fotosinteza sau cum transformă plantele
lumina soarelui, Ed. Albatros, 1988
18. Manualele şcolare alternative aprobate de MEN, MEC (lista la adresa:
www.edu.ro)