Sunteți pe pagina 1din 3

www@wwwwwffiwwwwwwwwffi

sffi Mo$ cRActuN (1)


w PoVESTEA LUt
&@
W gar" ficea de mult, la marginea unui orag, trdia un megter natran
jucirii. Tot anul megterea la ele -cu
-!and1ra, ffi
ffi
sX; trau minunate gi nu semdnau una
cu alta.
dragoste $i ranoare. q&,
W
Ajunul crdciunului, brtrdnul megter pleca din orag sd-gi vande
W jucariile. oamenii din acel orag ffi.
ffi nu erau prea bogati. Megterur le vinoea ffi
'ryw.;ucdnle_ pe mat ntmtc.
w
W copiii sdDarseasta nu-i scddea cu nimic bucuria de a face jucarii O" crr"
bucure, dupd datind, in dimineata de Criciun. pAnd intr-un W
BM"
{&f an in
ffi care kqk
g Mertlrul v6nduse toate jucdriile gi se intorcea spre casd. La margine,
s-a oprit sd priveascd o fereastri. gtia ci acolo locuielte o ffi "W
m:ttq,Ylui
famillesdracd gi se intreba ce jucdrii or fi primit copiii din aceastd c"asa.
ffi tret coplr vtsau cu voce tare:
ffi
w;* ry**
W
qS, ajuns...
-Dacd am avea un solddlel de plumb, numai unul, ne-ar fi de
@
m N;-;c! nu juc.a impreund gi nu ne-am certa niciodatd pentru et.
mai avea jucdrie
Bdtrdnur ffi
W ltia nici o 9i tare ar vrea sd Ie ddruiascd mica, ffi
yna Dar ce minunel rocmai un solddlel de plumb rdsdrise, nu se
$W de unde,
p stie ffi
in fundul sacului. $i, astfel, dorinla celor trei frati sdrmani s-a
ino"p"l,l*'orrr @
W spre casd, bitrdnur gdndea: ,,Ag vrea sd fac d" @
ffi mutte jucdrii, incAt sd ddruiesc cAte una fiecdrui copil din Iume, dar "tatmai W
wM ales celorsdrmani, cdrora n-are cine sd le cumpere". $i acum mergand ffi
gdnduri, vdzu in zdpadd un pui de cdprioard care-l prive-a cu
W "ry, .pe
trigti. ffi
W ochi qW
ffi* -Sirmand fdpturi, ce te doare? ry
W gi se pare cd puiul de cdprioard se rdnise la un picior. cum a gtiut
KM cu ce a avut
-Jt rs
la indemand,
rrru=rrr"'rrd' ucr.rcrrrul
bdtranul l-di-a legat
legal rana 9l sa ,,
ajutat ,e
gi l-a aJulat se
@
Wiioo" @
Atunci fdptura aceea gingagd i-a vorbit cu gras rimpede ca
W.ooir, ri oe ffi
W -Acum vid cd ai o inimd bund. Dorinta ti se va indeplini.
W ca din pdmant a apdrut o sanie i*'rr*..ta-purtatd in zbor de W
eryT nr$te reni minunati. e,*M-
ffi
W $i batranuis-a inallat cu ei in slava cerului ?nstelat, spre o turu fu.
Chiar 9i hainele lui sdrdcdcioase se preschimbaserd in nigte
RM 9".basme'
@ t1si6s neobignuite de curoare rogie.
ffi
N-ar fi putut spune cat gi pe unde l-a purtat sania fermecatd. b,&
W
ffi.
WW
T"* intr-un lArziu, a simtit cum coboara lin intr-un tinut inzdpezit, unde il W

ww @,www wwew ww@ww w wwww


www@wwwww@@w@w@w@w@
ffi rS,"p-,a,o
i-au
cdsuld cu fereste luminate. O mullime de pitici ca gi cei Oin ffi
intAmpinat bucurogi.
*fu noveSti
W Piticii erau harnici gi indemanatici, gata si se apuce de treaba. @
Bffi Materialele se gdseau din belgug, cdci, nu se gtie cum, se inmulleau HW
ff mereu gi nu se terminau niciodatd. lar bdtrAnul megter priceput ii ry
inorura p1 pitici gi impreund fdceau jucdrii, mereu mii multe 9i mai ffi
W frumoase.
**& Pentru fiecare copil din lume, jucdria pe care gi-o doregte. ffi
ry ln seara de Ajun sosesc colinddtorii. La fiecare casd, ei aduc +ffi
a nasterii Domnutui ei ureazd un an bun si
@ m:::u#ilrn"t"
&e#** W
.${W ^ Tdrziu, cAnd noaptea
qnd 1gapte1s9 se lasd, copiii se in
culcug,"r"..,l
culcugesc patucurile
pdtucurile
gs lor. ln urechi le m?i sund incd zvonul de colinde: 'o ce veste @ affi*
W minunatd"...Apoi dorm giviseazi. tW
vis sd fie???
W 3:,:":l" ,^ ^^^;:,^_ ^^ ?_^i:- - A -,- _: "
;-fufuEstenoapteaincareviselecopiilorseimplinesc'Adouazi,in
W
ffi Oiminegi? d9 Ciaciun in jurul bradului impodobit, bucuria nu mai "r" ffi
w@, margini. Nici unul dintre ei n-a fost uitat. lar dupi numele sdrbdtorii, eA;&
ff copiii i-au pus numele Mog Crdciun gi aga a rdmas pdnd astdzi. ry
W,,,.,,, *?:^r:^":.i.,^lr^'f'?1":-'-l9i:li::::til"i': ,:31d '-t1T,:i l:! it W
qfu6lurut mesei in*cdrcate cu bundtdti, nu trebuie sd-i uitdm pe cei sirmani.
ffi
ffi Mogul are grijd de ei o datd pe an. Noi trebuie sd ne qAndim la ei ffi
q$ mereut -.*:-t--_
W "Ai\ A
A /-+cAl e$#,
W
W (, Y{, li$figf:},1=\d'L-q
;rr . -_\,{.e,
I - \ry-
---i,irv4

w
\./ .,v-
W

W w_jH=:;I;*,IrD)+
,*W w

ffiffi
wffi/t
effi w
T- ffiM

wwww@w@w@@wwwwww
r&www
ca gt cet dtn
w
mwwwwwwwwwwffiwwwwwww
o, cE MINUNATA! VESTE

e de treabe. @,
ffi
W minunatd,
W
;e inmulteau @ffi
O, ce veste
s-arat5.
Din Betleem ni
oraq
Ldng_acel
W
ry
r priceput ii w ua a nascut prunc s-a ndscutMesia. w&*
ffiS_ Sfdnt W
W
multe 9i mai
W Prunc din Duhul Ce Domnul cel din vecie,
l doreste. ;k#-
,ww
rsd, ei aduc ffi W
Fecioara curatS. Ni l-a trimis ca sd vr='
ra vie, W
an bun si
r e$6
ffiffi!
w." W y":g1:d rosircu Maria
se-nscrie. SL:;"f:n ffi
*M tsetleem sd Sd ne mdntuiascd! W
in pdtucurire ffi ffi
^La
tntr-un micsdrag
O ce veste qW
ffi .'\\l
i
.\\\ Io.o'. W

fgdhH I
W
SK
ffib,
Adoua zi, in ff,,"
ffiffi,
nu mai are ffi,
ffi
ffi l..H*k/h'#"\filJ r"
tll I
W
W
le sdrbdtorii, q{6"
,ldzi.
im cu toti in
Cel Sarmanl.
W
ffi
wffi
ffi
ffi lffiJW,;
tffig\_j .l ll i ffi
ffi
W
ll--.---,l -f_ w
tdndim la ei ffi
ffi
..'"".
BStu ffi
ffi LryfijHll#c
li =1ffi|i bw ffi
ll lf#irl/i Kff{I,\\l i F- ffi
.ffi,

:NW
k& W
ffi lt fif,{lti ffi*vt t / ffi
w il/{rF/l nffiit il I ffi
W
w&
W
e&
w
w$tu ffi
ffi /h+'
tMYriltfIIlJ
lt// tfi i I
ffi
ffi llr*4F
&.M,
*d, ffi
w
l},ryil
WW

q&
w w
ffi HA*
-fdilfi-ffiS4;/}&\
tr
/{W
JIjo,\"'.1 W
ffi
€w
ffi u-\rfr
ffi
ffi
ffi
ffi
rK \-%\\
{ffi W ffi
g@"

Is*r*k& wwwwwwwwwwwwwwwwwwm

Evaluare