Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIIȚE SOCIALE


SPECIALIZAREA ASISTENȚĂ MANAGERIALĂ ÎN SECTOARELE
PUBLIC ȘI PRIVAT

PARTICIPAREA PUBLICULUI LA MODIFICAREA UNEI


HOTĂRÂRI A CONSILIULUI LOCAL „TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE
ÎN MUNICIPIUL BLAJ”- STUDIU DE CAZ

DISCIPLINA: GUVERNARE PARTICIPATIVĂ

ÎNDRUMĂTOR: MASTERAND:
CONF.UNIV.DR CĂLINA BUȚIU MARIA-RAFAELA POPA
ANUL 2 (PS)

ALBA IULIA
2020
REZUMAT

În introducere am prezentat câteva date despre orașul Blaj, în care am menționat


faptul că în anul 1754 prin eforturile episcopului Petru Pavel Aron, la Blaj și-a deschis porțile
prima școală cu predare în limba română.
Mai apoi, am discutat despre conceptul de guvernare care a apărut odată cu
dezvoltarea civilizației. Dicționarul limbii române explică termenul de „guvernare” prin „a
conduce, a administra, a dirija un stat, un popor”.
Buna guvernare este procesul prin care instituțiile publice, gestionează resurse publice
și garantează respectarea drepturilor omului într-o manieră liberă de orice abuz și corupție,
acordând o atenție deosebită pricipiului statului de drept.
Am prezentat un studiu de caz despre modificare unei hotărâri a Consiliului local Blaj
privind taxele și impozitele locale pentru anul 2020, realizată printr-o dezbatere publică.
Domnul primar, Gheorghe-Valentin Rotar, a invitat publicul să își spună opininia în
legătură cu această modificarea unor taxe și impozite, fie prin poștă, fie la adresa de e-mail a
Primăriei. Aceste opinii, sugestii au fost strânse într-un proiect care a fost înaintat Consiliului
local.

2
INTRODUCERE

Blaj (în germană Blasendorf, în maghiară Balázsfalva) este


un municipiu în Alba, Transilvania, România, format din localitățile componente Blaj
(reședința), Deleni-Obârșie, Flitești, Izvoarele, Petrisat, Tiur și Veza, și din
satele Mănărade și Spătac. În 2002 avea o populație de 20.758 locuitori.
În anul 1754, prin eforturile episcopului Petru Pavel Aron, la Blaj și-a deschis porțile
prima școală publică cu limba de predare română. Acest fapt l-a făcut pe Ion Heliade
Rădulescu să spună „Aici a răsărit soarele românilor”.
Ca centru ideologic al burgheziei românești din Transilvania, Blajul a avut un rol
important în formarea conștiinței naționale a românilor. La Blaj au avut loc, în 1848, mai
multe adunări ale românilor din Transilvania. La adunarea convocată de Avram Iancu și
Alexandru Papiu-Ilarian la 30 aprilie 1848, au fost formulate ideile desființării iobăgiei și ale
egalității în drepturi a populației române din Transilvania cu celelalte națiuni.
La 15-17 mai 1848, pe câmpul de la Blaj numit „Râtul Grecilor”, care de atunci poartă
numele de Câmpia Libertății, a avut loc Marea Adunare Națională de la Blaj, la care au
participat 30.000-40.000 de oameni, majoritatea țărani. Adunarea a adoptat programul
revendicării cu caracter democratic: abolirea dijmei, a clăcii și a iobăgiei, desființarea
breslelor și a vămilor, libertatea cuvântului și a tiparului, formarea gărzii naționale, școli de
stat în limba română.
Conceptul privind participarea publicului trebuie să includă cel puțin următoarele
informații:
 Părțile intersate abordate,
 Măsurile avute în vedere, inclusiv locațiile și datele generice propuse pentru
reuniunile dedicate,
 Termenul (graficul de desfășurare a procesului de consultare publică,
 Resursele umane alocate sarcinilor respective.
Conceptul de guvernare a apărut odată cu dezvoltarea civilizației. Pe parcursul
dezvoltării statului birocratic s-au conturat două mari teorii cu privire la stat: teoria
mecanicistă și teoria organică, în care găsim reflectat conceptul de guvernare.
Dicționarul limbii române explică sensul termenului de guvernare prin „a conduce, a
administra, a dirija un stat, un popor”. Termenul de „guvernare”este întâlnit la toate nivelurile

3
politico-administrative (global, european, național, local) și este utilizat în diverse contexte
sociale, politice, economice.
În perioada formării statelor naționale și a colonialismului, o bună guvernare era
echivalentă cu îndeplinirea obiectivelor statului național în ideea că ceea ce era bun pentru
stat, respectiv, pentru popor, era automat expresia unei bune politici de guvernare.
În prezent, în literatura de specialitate nu există o definiție unică exhaustivă a „bunei
guvernări”, la fel cum nici nu există o delimitare a obiectului acesteia, care ar presupune o
acceptare universală. Acest termen este utilizat cu o mare flexibilitate, ceea ce poate constitui
un avantaj, dar și o sursă de dificultăți la nivel operațional. În funcție de context și de
obiectivul determinat, buna guvernare cuprinde respectarea totală a drepturilor omului,
asigurarea supremației legii, participarea eficientă, parteneriatele mai multor actori, sectorul
public eficient și efectiv, legitimitatea, accesul la cunoștinte, informația și educația acordarea
atribuțiilor politice oamenilor, echitatea, dezvoltarea durabilă.
Există un consens semnificativ, potrivit căruia prin buna guvernare înțelegem
guvernarea care:
 Se bazează pe respectarea legilor și aplicarea regulamentelor,
 Presupune asumarea deplină a răspunderii față de membrii societății,
 Permite participarea echitabilă a tuturor factorilor interesați în elaborarea și
formularea politicilor și deciziilor politice,
 Este tranparentă;
 Asigură integritatea reprezentanților administrației publice;
 Livrează servicii publice în mod eficient.
Buna guvernare asigură minimalizarea corupției, luarea în considerare a opiniilor
minorităților, iar vocile celor mai vulnerabile categorii ale societății să fie auzite în procesul
de luare a deciziilor. Buna guvernare este receptivă față de necesitățile curente și viitoare ale
societății.
Buna guvernare este procesul prin care instituțiile publice, gestionează resurse publice
și garantează respectarea drepturilor omului într-o manieră liberă de orice abuz și corupție,
acordând o atenție deosebită pricipiului statului de drept.
Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială sunt printre primele organisme
internaționale care facilitează transferul discursului despre buna guvernare într-un spațiu larg.

4
Migrarea discursului cu privire la buna guvernare către sfera internațională este
consolidată în continuare de contribuțiile aduse și de alte organisme de profil, printre care
Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite.
Termenul de dezbatere publică a fost folosit în România pentru a descrie o întâlnire
publică în care se oferă o oportunitate formală pentru schimbul de informații. De exemplu,
dezbaterile publice au oferit o oportunitate pentru un schimb de informații pe tema bugetelor
care sunt planificate ale primăriei. Împărtășind câteva dintre caracteristicile întâlnirilor și
audierilor publice, dezbaterile publice sunt într-o oarecare măsură, un format unic în
România, care se dovedește a servi foarte bine nevoilor comunităților, în acest timp.
Dezbaterile vor avea loc în termen de cel mult 10 zile de la publicarea anunțului
privind organizarea lor. Aceasta înseamnă că organizațiile neguvernamentale trebuie să fie
pregătite să reacționeze foarte rapid , din moment ce formularea de „cel mult 10 zile” permite
organizarea lor și a doua zi după publicarea anunțului. Legea nu prevede nicio modalitate de
structurare a acestor dezbateri publice.
Autoritatea publică este obligată să facă public anunțul cu privire la ședință cu cel
puțin trei zile înainte de desfășurarea acesteia. Anunțul va fi făcut public prin: afi;area la
sediul autorității, pe site-ul de web, comunicare către mass-media și va conține data, ora și
locul de desfășurare.
Studiu de caz
În acest studiu de caz vreau să vă prezint rezultatul informării și consultării publicului
cu privire la taxele și impozitele majorate pentru anul 2020 în municipiul Blaj, județul Alba.
În data de 01.11. 2019 Primăria municipiului Blaj anunță faptul că: proiectul de
hotărâre privind modificarea HCL, NR. 56/23.04.2019 privind stabilirea și indexarea
impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 poate fi consultat atât pe site-ul Primăriei, cât și
la sediul acesteia (str.Piața 1848, nr.16).
Potrivit art.7 alin (2) din legea 52/2003 „Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de
act normativ va fi adus la cunoțința publicului, în condițiile alin. (1)cu cel puțin 30 de zile
lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice” .
În conformitate cu prevederile art.7 alin. (4) din legea 52/2003, începând cu data de
01.11.2019 și până la dat de 12.12.2019 ora 16.00 se pot trimite în scris propuneri, sugestii,
opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile și opiniile privind proiectul de hotărâre, se vor trimite:
 Prin scrisori transmise prin poștă la adresa Primăriei municipiului Blaj, str.
Piața 1848, nr.16

5
 Prin email la adresa primarieblaj@rcnet.ro.
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii, opinii
cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele
din proiectul de hotărâre, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
Opiniile tuturor factorilor interesați de acest proiect vor fi prelucrate pentru a
definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Blaj.
Primăria municipiului Blaj comunică ulterior, organizarea în data de 13.12.2019 a
DEZBATERII PUBLICE a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA
HCL NR. 56/23.04.2019 PRIVIND STABILIREA ȘI INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI
TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2020. Locul desfășurării evenimentului va fi în Sala
Mare a Primăriei municipiului Blaj, începând cu ora 10.
În baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Consiliul local are
competența să stabilească impozitele și taxele locale, are competența să stabilească cote
adițioanale de până la 50% față de nivelurile maxime (conform prevederilor art.189) avându-
se în vedere criteriile economice, și necesitățile bugetare locale,precum și să stabilească
nivelul bonificației de până la 10% conform prevederilor Codului fiscal.
Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL 56/2019 privind stabilirea și indexarea
impozitelor și taxelor pentru anul 2020 și a facilităților acordate pentrul anul 2020, astfel:
1. Se modifică taxele pentru baza de agrement din anexa 5 la HCL 56/2019 conform
prevederilor anexei 1.
2. Se introduc taxele pentru bazinul de înot.
3. Se introduc taxele de afișaj în cazul utilizării panourilor de afișaj aflate în proprietatea
UATM Blaj.
4. Se modifică taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizațiilor de funcționare.
Prin urmare, în acest studiu de caz am prezentat informațiile cu privire la consultarea
cetățenilor de către Primăria municipiului Blaj printr-o dezbatere publică. Opiniile,
părerile, scrisorile publicului în legătură cu taxele și impozitele locale au fost ascultate,
citite de către reprezentanții instituției.
Totodată am observat că pașii prezentați în Legea nr.52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică au fost respectați de către Primăria municipiului Blaj.
Instituția publică este vizitată de un număr mare de persoane care vin să-și rezolve
diverse probleme, iar spațiile de afișaj din cadrul instituției sunt de bun prilej pentru ca
aceasta să transmită informații către un numar semnificativ de cătățeni printr-o modalitate
ce presupune costuri minime.

6
Publicațiile proprii (electronice sau tipărite) reprezintă un mijloc foarte bun de a
informa publicul sau anumite grupuri țintă, oferind cât mai multe detalii. Publicațiile
tipărite au avantajul că pot fi trimise țintit către anumite categorii de persoane, organizații,
instituții, fie în raport cu activitatea generală a administrației , fie legat de anumite
proiecte sau decizii.
Metodele deliberative favorizează discuții între participanți, dezbatere și examinare
atentă a unor subiecte. Ele au avantajul de a face posibilă atingerea unui consens asupra
problemelor discutate și de a educa în același timp participanții. Am observat că aceste
metode au fost aplicate în studiul nostru de caz.
Evaluarea eficientă presupune câteva cerințe esențiale:
 Obiectivele să fie, de la început, clare celor implicați în proces;
 Monitorizarea trebuie să se facă pe parcursul întregii activități (informațiile culese cu
atenție);
 Organizatorii trebuie să dorească să aibă o atitudine critică față de activitatea lor;
 După evaluare cetățenii trebuie să-și dorească să facă schimbările impuse de
rezultatele evaluării sau să lase instituția să producă aceste schimbări.
Criteriile pentru evaluarea unui proces de participare publică în vederea elaborării unei
decizii/politici locale:
 Precizia formulării obiectivelor,
 Claritatea cadrului legal,
 Revesibilitatea/flexibilitatea deciziei adoptate,
 Claritatea altor procese desfășurate în paralel,
 Consens asupra agendei de informare a procedurilor,
 Consens asupra eficienței procesului de informare/consultare,
 Reprezentativitate,
 Transparență,
 Deliberare,
 Competență și capacitate suficiente,
 Relații sociale îmbunătățite,
 Valoarea rezultatelor obținute,
 Încredere.

7
CONCLUZII

În lucrarea de față am vorbit despre o dezbatere publică din municipiului Blaj în


legătură cu taxele și impozitele locale pentru anul 2020.
Observăm că, dezbaterea a fost comunicată participanților atât printr-un anunț pe site-
ul Primăriei, cât și la sediul acesteia, precum și prin mijloacele de comunicare mass-media.
În timpul dezbaterii s-a hotărât majorarea unor taxe, precum și înființarea altora noi,
cum ar fi taxa pentru bazinul de înot.
Dezbaterea publică este un eveniment care la care participă reprezentanți ai
administrației, cetățeni și alte părți interesate, pentru a realiza un schimb de opinii pe
marginea unui anumit subiect. Spre deosebire de audierile publice, unde cetățenii sunt doar
invitați să își expună punctele de vedere (reprezentanții administrației rezumându-se la a
prezenta tema discuției, a adresa întrebări și a lua act de părerile cetățenilor), într-o dezbatere
publică, reprezentanții administrației au posibilitatea să prezinte punctul de vedere al
administrației, să îl argumenteze, să exprime în acord sau în dezacord cu ceilalți participanți.

8
BIBLIOGRAFIE

1. https://sussol.ro/Media/Default/Resurse/ghid%20no%209%20-
%20participare%20publica.pdf
2. https://www.transparency.org.ro/publicatii/ghiduri/TransparentaDecizionalaAPL.p
df
3. http://primariablaj.ro
4. https://ro.wikipedia.org/wiki/Blaj