Sunteți pe pagina 1din 6

DOCTORAT

ANUL II (LUCRU CU CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC ȘI COMISIA DE ÎNDRUMARE)


2017-2018
SEMESTRUL I
Cercetare teoretică (colectarea şi analiza datelor secundare)

Cercetarea științifică este, în primul rând, un ansamblu de acțiuni întreprinse în scopul producerii și
dezvoltării cunoștințelor științifice. Prin extindere metonimică, acest termen este utilizat în egală măsură în
domeniul social, economic, instituțional și juridic al acestor acțiuni.
Prin termenul „analiza datelor secundare” doctorandul v-a trebui să demonstreze un ansamblu de capacități
metodologice: capacitatea de a repeta, de a exploata, de a valida și de a utiliza diverse surse de informație
necesară muncii sale, fie că aceste surse sunt în formă imprimată (manuale, reviste, dicționare, enciclopedii etc.),
fie în formă digitală, în bibliotecă, într-un centru de documentare, utilizând tehnologiile de informație și
procedurile de navigare pentru a accede eficient la informație.
Pentru o cercetare eficientă a surselor informaționale utile, doctorandul utilizează baza documentară și
catalogul bibliotecii pentru a elabora o primă listă de surse disponibile. Doctorandul v-a identifica tipurile de
documente, inclusiv site-le WEB, ceea ce îi v-a permite să-și creeze o viziune generală asupra subiectului.
Aceasta îi v-a permite să evidențieze lucrările ce tratează aspecte specifice al subiectului cercetării.
Astfel, la această etapă, doctorandul v-a trebui să demonstreze că:
a) cunoaște ce tip de document poate furniza informația necesară la subiectul cercetării;
b) utilizează limbajul de documentare și catalogul bibliotecii pentru a porni cercetarea;
c) consultă lucrările identificate sau site-le WEB pentru a se asigura că acestea corespund cu subiectul de
cercetare;
d) prelucrează, analizează și sintetizează informația.
A propos, informația ce se conține la lit. d) demonstrează că cercetarea teoretică la această etapă
corespunde obiectivelor stabilite în cadrul cercetării.

Evaluare cursului de către conducător științific și comisia de îndrumare (admis/respins)

Cercetarea empirică (dezvoltarea instrumentelor de cercetare)

Cercetarea empirică presupune observarea directă a realității, aplicarea unor metode și tehnici specifice
de colectare a informațiilor (ancheta, experimentul, chestionarul etc.), de prelucrare a lor (corelații, teste de
semnificație statistică etc.).
Doctoranzii vor trebui să consulte ediţiile cele mai recente, inclusiv ghidurile de redactare a domeniului de
studiu. În egală măsură, vor trebui verificate de la bun început ghidurile existente, pentru a stabili care sunt mai
binevenite pentru studiul propriu zis.

Evaluare cursului de către conducător științific și comisia de îndrumare (admis/respins)

Seminar de cercetare 1 (definirea ipotezelor şi dezvoltarea instrumentelor de cercetare)

Cercetarea demonstrează că există o puternică corelaţie pozitivă între factorii enumeraţi şi elaborarea unei
teze sau a unui memoriu în termenii prevăzuţi. În acest sens, doctorandul trebuie să valorifice următoarele
abilităţi:
 Doctorandul conştientizează deontologia cercetării şi exigenţele în materie de drept de autor;
 Doctorandul a dezvăluit competenţe în cercetare, în redactare şi în editare, urmând ateliere şi cursuri
opţionale pentru a elimina lacunele;
 Ipoteza tezei este valabilă şi clar formulată;
 Subiectul tezei interesează în mod veritabil doctorandul;
 Doctorandul întreţine discuţii cu persoane care au elaborat deja o teză sau un memoriu, sau care sunt în
curs de a o finaliza;
 Conducătorul de teză şi doctorandul au stabilit în mod clar formula de colaborare. De exemplu, în
disciplinele ştiinţifice ei convin de comun acord asupra responsabilităţii fiecăruia şi asupra chestiunilor
ce ţin de recunoaşterea autorilor, analiza datelor, partajarea materialelor, durata colaborării etc.

Evaluare cursului - definirea ipotezelor şi dezvoltarea instrumentelor de cercetare - de către


conducător științific și comisia de îndrumare (cu nota)
Elaborarea articolelor pentru conferinţă / revistă

Efectuarea unui studiu prevede în mod logic finalizarea lui, dar, în egală măsură şi publicarea rezultatelor
acestuia. În acest sens, la dispoziţia doctoranzilor sunt puse câteva opţiuni: Revista ştiinţifică instituţională de
exemplu: Studii Juridice Universitare (Categoria C), conferinţele anuale Symposia Professorum şi Symposia
Studentium etc.
Pentru a optimiza acest proces şi în contextul promovării conceptului libertăţii academice, această etapă
va fi considerată îndeplinită prin una din cele două formule – prezentarea şi publicare materialelor cercetării, fie
prezentarea unui raport în cadrul unei manifestări cu caracter ştiinţific.

Evaluare cursului – prezentarea articolelor publicate (sau materialului pentru publicare)

Scrierea tezei

Studiile şi cercetările făcute pe parcursul perioadei anterioare, în mod logic trebuie să se întruchipeze în
forma unor rezultate prealabile ale viitoarei teze de doctorat. Argumentarea începutului scrierii tezei de doctorat
va avea loc prin intermediul prezentării şi susţinerii unui referat ştiinţific în baza cercetărilor făcute, susţinerea cu
succes al căruia va permite acumularea a 5 credite ECTS.

Evaluare cursului – prezentarea referatului științific pe tema cercetării – 10 pagini

Stagii de practică la alegere (stagiu didactic, de cercetare, industrial, laborator de marketing) la decizia
coordonatorului şi doctorandului

Practica de doctorat este orientată exclusiv către tema tezei de doctorat şi presupune realizarea
cercetărilor in cadrul instituţiilor de cercetare, sectoarelor de afaceri şi firmelor de înaltă tehnologie sau cercetare
– dezvoltare, cu care există convenţii de colaborare în acest sens. De asemenea stagiile de practică pot fi
desfășurate în cadrul proiectelor de cercetare cu relevanţă naţională şi internaţională.

1. Studenţii au posibilitatea să opteze între două modalităţi de efectuare a practicii:


1. Stagiu de practică propus de student; identificarea locului de desfăşurare a practicii este obligaţia
studentului, o provocare şi un mijloc de pregătire pentru găsirea unui loc de muncă.
2. Stagiu de practică organizat de universitate; universitatea prin facultate facilitează obţinerea unor
locuri de practică pentru studenţi şi publică informaţiile pe pagina de Internet dedicată pe pagina
facultăţii şi pe
1.
La sfârşitul activităţii de practică, în conformitate cu planul învăţământ, Regulamentul privind stagiile de
practică şi portofoliul de practică.

1. Recunoaşterea stagiului de practică se realizează prin acordarea creditelor stabilite prin planul de învăţământ.

1. Cadrul didactic supervizor împreună cu tutorele desemnat de partenerul de practică stabilesc tematica de
practică şi competenţele profesionale, orientate exclusiv către tema tezei de doctorat.
2. La finalul stagiului de practică, tutorele elaborează un raport, pe baza evaluării nivelului de dobândire a
competenţelor de către practicant.
3. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării practicantului de către conducător științific si comisiei de
îndrumare.
4. Evaluare cursului – prezentarea raportului de practica (Anexa 1)
5.
Semestrul II

Scrierea tezei

Etapa respectivă vine să dezvolte rezultatele cercetărilor începute anterior, care se vor contura, de regulă,
într-un studiu aprofundat asupra problematicii de cercetare ştiinţifică şi va constitui nucleul viitoarei de doctorat.
Analiza în cauză va constitui nucleul unui referat ştiinţific care va fi prezentat şi susţinut de către doctorand.

Evaluare cursului – prezentarea referatului științific pe tema cercetării – I capitol al tezei de


doctorat (20-30 pag.)

Elaborarea articolelor pentru conferință / revistă, publicarea și prezentarea

În contextul în care doctorandul se află într-un proces definitoriu de elaborare a tezei de doctorat, la
această etapă dlui va trebuie să publice sau să prezinte spre publicare 1-2 articole ştiinţifice în reviste recenzate
sau materiale ale conferinţelor ştiinţifice naţionale şi/sau internaţionale. Realizarea acestor sarcini va permite
acumularea a 5 credite ECTS.

Evaluare cursului – prezentarea articolelor publicate

Seminar de cercetare 2 (Analiza datelor; abordarea critică a rezultatelor de cercetare)

Analiza statistică a datelor


Studiile efectuate asupra populaţiilor de către statistica descriptivă produc rezultate certe, iar cele efectuate asupra
eşantioanelor de către statistica inductivă/inferenţială produc rezultate incerte. Exprimarea ştiinţifică a gradului
de incertitudine este făcută în statistica inductivă prin inferenţă statistică. Inferenţa statistică reprezintă
extrapolarea judecăţilor obţinute pe eşantioane (prelevate prin anumite procedee statistico-matematice) la
populaţiile statistice din care au fost extrase. Tentativa de a explica una sau mai multe observaţii ştiinţifice se
numeşte ipoteză ştiinţifică. Pentru a fi susţinute au nevoie de seturi de date (observaţii, experimente) şi de o
susţinere statistică. Ipotezele statistice sunt afirmaţii privind una sau mai multe populaţii statistice pentru
verificarea ipotezelor ştiinţifice. O ipoteză statistică este formată dintr-o ipoteză nulă (formulată de regulă sub
forma „nu există diferenţe”) şi o ipoteză alternativă care o contrazice şi care corespunde ipotezei ştiinţifice. În
urma aplicării unui test statistic, se respinge ipoteza nulă dacă au fost detectate diferenţe semnificative sau nu, în
caz contrar. Diferenţele semnificative sunt atât de mari (comparate cu un nivel de semnificaţie notat cu a), încât
ele nu pot fi atribuite fluctuaţiilor datorate extragerii aleatoare a eşantioanelor, ci provin dintr-un motiv
semnificativ, mai exact cel precizat de ipoteza ştiinţifică. De remarcat faptul că în statistica inductivă ipoteza nulă
nu este acceptată dacă nu au fost detectate diferenţe semnificative, deoarece probabilitatea ca ea să fie adevărată
nu este 100%, ci (1 – a) × 100 %.
Cercetarea extensivă a literaturii de specialitate pentru a demonstra elementul de noutate, folosind o abordare
critică (incertitudini: păreri diferite, lacune)

Evaluare cursului de către conducător științific și comisia de îndrumare (CU NOTA)


Stagii de practică la alegere
(stagiu didactic, de cercetare, industrial, laborator de marketing) la decizia coordonatorului și
doctorandului

Practica de doctorat este orientată exclusiv către tema tezei de doctorat şi presupune realizarea
cercetărilor in cadrul instituţiilor de cercetare, sectoarelor de afaceri şi firmelor de înaltă tehnologie sau cercetare
– dezvoltare, cu care există convenţii de colaborare în acest sens. De asemenea stagiile de practică pot fi
desfășurate în cadrul proiectelor de cercetare cu relevanţă naţională şi internaţională.

1. Studenţii au posibilitatea să opteze între două modalităţi de efectuare a practicii:


1. Stagiu de practică propus de student; identificarea locului de desfăşurare a practicii este obligaţia
studentului, o provocare şi un mijloc de pregătire pentru găsirea unui loc de muncă.
2. Stagiu de practică organizat de universitate; universitatea prin facultate facilitează obţinerea unor
locuri de practică pentru studenţi şi publică informaţiile pe pagina de Internet dedicată pe pagina
facultăţii şi pe
1.
La sfârşitul activităţii de practică, în conformitate cu planul învăţământ, Regulamentul privind stagiile de
practică şi portofoliul de practică.

1. Recunoaşterea stagiului de practică se realizează prin acordarea creditelor stabilite prin planul de învăţământ.

1. Cadrul didactic supervizor împreună cu tutorele desemnat de partenerul de practică stabilesc tematica de
practică şi competenţele profesionale, orientate exclusiv către tema tezei de doctorat.
2. La finalul stagiului de practică, tutorele elaborează un raport, pe baza evaluării nivelului de dobândire a
competenţelor de către practicant.
3. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării practicantului de către conducător științific si comisiei de
îndrumare.
4. Evaluare cursului – prezentarea raportului de practica (Anexa 1)
Anexa 1

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA

ȘCOALA DOCTORALĂ
______________________________________________

RAPORT

STAGIU DE PRACTICĂ

Perioada

Doctorand: , anul II, semestrul I (semestrul II)

Tema tezei de doctorat

Coordonator stagiu extern de cercetare (numele, prenumele, funcția)

Conducător de doctorat

Locația unde s-a desfășurat stagiul de cercetare

I. Descrierea instituției/organizației în care se desfășoară stagiul de cercetare (o scurtă


descriere privind profilul și rezultatele deosebite obținute – maximum 1 pagină)

II. Obiectivele stagiului de cercetare extern (se vor preciza obiectivele specifice cercetării care
trebuiau realizate de către doctorand, maximum ½ pagină)

III. Rezultatele cercetării din stagiul - maximum 6 pagini


a. Tematică și activitati reprezentative desfășurate de doctorand pe perioada stagiului de
cercetare (spoate în forma de text)

Nr. Obiective Activități Continutul Perioada de Observații


crt. specifice/tema reprezentative activității desfășurare a
de pentru activității
cercetare obiectiv
b. Rezultatele cercetărilor efectuate pe perioada stagiului exten (spoate în forma de text)

Nr. crt. Obiective Rezultate obținute Contribuțiile Observații privind


specifice/ rezultatelor realizarea sau
tema de la progresul nerealizarea
cercetare cercetării obiectivelor
doctorale propuse

Notă: Tabelele cu rezultatele cercetării se pot completa după caz cu prezentarea și interpretarea
rezultatelor experimentale.

Conducător de doctorat,

Doctorand,

Membrii comisiei de îndrumare:

Notă: La raportul se anexează AVIZ de la locul de practică

S-ar putea să vă placă și