Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

TESTAREA NA IONAL – 2007


Prob scris la istoria românilor
Varianta 26
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
I. Scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect, pentru fiecare dintre
afirma iile de mai jos:
1. Coloniile Histria, Tomis i Callatis au fost întemeiate de:
a. cel i b. ge i c. greci d. sci i 5 puncte
2. Împ ratul Traian a transformat Dacia în provincie roman în anul:
a. 87 b. 89 c. 101 d. 106 5 puncte
3. Un factor care a contribuit la procesul de romanizare a dacilor din provincia Dacia a fost :
a. colectivizarea b. limba latin c. limba slav d. na ionalizarea 5 puncte
4. Drago i Bogdan au participat, în secolul al XIV-lea, la formarea statului medieval:
a. Dobrogea b. Moldova c. Transilvania d. Valahia 5 puncte
5. În anul 1330, Basarab I, domnitorul rii Române ti, a luptat împotriva o tilor maghiare la:
a. Chilia b. Posada c. R zboieni d. Varna 5 puncte
6. “Proclama ia de la Islaz”, programul revolu ionar din ara Româneasc , a fost elaborat în anul :
a. 1822 b. 1848 c. 1866 d. 1914 5 puncte
7. România i-a proclamat independen a de stat, în anul 1877, în timpul domniei lui :
a. Carol I b. Carol al II-lea c. Ferdinand I d. Mihai I 5 puncte
8. Regimul comunist din România a fost înl turat în anul:
a. 1948 b. 1965 c. 1968 d. 1989 5 puncte

II. Transcrie i, pe foaia de examen, textul de mai jos, completând fiecare spa iu liber cu
termenul corespunz tor din lista dat . Termenii ale i din list se folosesc o singur dat în text.
La sfâr itul secolului ........, st pânirea Imperiului Otoman ajunge la Dun re, fapt ce devine o
amenin are pentru libertatea spa iului românesc. În aceast situa ie, Mircea cel B trân (1386-1418),
domnitor al ....... a luptat împotriva otomanilor la ....... i Nicopole. Un alt conduc tor român care a dus o
politic antiotoman a fost ......, domn al Moldovei între anii 1457 – 1504. Acesta a refuzat s mai
pl teasc ....... i a luptat cu otomanii la ....... în anul 1475.
Lista termenilor: al XIV-lea, al XVII-lea, Belgrad, Iancu de Hunedoara, Oituz, Rovine, tefan cel
Mare, tribut, ara Româneasc , Vaslui. 12 puncte

III. Citi i cu aten ie textul de mai jos:


„Unirea este actul energic al întregii na iuni române, e marea noastr cucerire. De aceea
domnilor nici chiar domnitorului, (...) nu-i recunosc i nu-i voi da dreptul acesta de a zice c el a
f cut singur unirea. Nu, domnilor, unirea, na iunea a facut-o, na iunea care a ales un domn, pentru
ambele ri.” ( despre unirea Principatelor Române)
Pornind de la acest text, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Transcrie i modalitatea prin care „na iunea” a f cut unirea Principatelor Române. 3 puncte
2. Men iona i anul unirii Principatelor Române. 3 puncte
3. Men iona i hot rârea înscris în Tratatul de pace de la Paris (1856), care a permis românilor
s - i exprime p rerea în problema unirii. 3 puncte
4. Numi i un stat care a sus inut unirea Principatelor Române, în cadrul Congresului de pace de la
Paris (1856). 3 puncte
5. Prezenta i dou urm ri ale unirii Principatelor Române, pentru societatea româneasc . 6 puncte

IV Prezenta i, în 1-2 pagini, participarea României la Primul R zboi Mondial, având în vedere:
- anul intr rii României în Primul R zboi Mondial;
- numele alian ei la care România a aderat i dou state aliate României în timpul acestui
conflict;
- dou lupte la care a participat armata român în anul 1917;
- un eveniment din anul 1918 desf urat ca urmare a particip rii României la Primul R zboi
Mondial.
Not ! Se puncteaz i structurarea compozi iei (introducere – cuprins – concluzii), prezentarea
în ordine cronologic /logic a faptelor istorice, utilizarea limbajului istoric. 20 de puncte
Proba scris la istoria românilor Varianta 26