Sunteți pe pagina 1din 94

,l,

II 'L'
l
'f'{
|tl|||-, .l

', ':
I
I
_-l
fll *
.trt
NI

I
-l
I
.t
i
J
'1
I
Sh#g[[s Shsrsmon e
BoCo J. Bsginski
J

Vindoc att*vil )

$sF3gLBffs #EB

Wut#ruI
s#ffiirlt#1#T
## gff#fffffEat
Ghid proctic perutrr,r folosireo
ext {octu.ltti rJe s ernirtl e cLe grepfrut
p€ntru tratarnentul o 5t cle boli

{.Jnadintre cele mai eficien te


noi Enetode de tr atament

O Copyright ZA}i
\J
r\ otA:
l.T -

Informatia prezentatd tn lucrarea de fafd, Ielqatd de


acest extract, a Jost
ocest
? fost preluatd gi prelucioid,' cLr
si preluc;ratd, cti foar:te
foar:te
nuare atenfie, din rezultatele testelor cercetdr{Ior in-
Fi
iernalionale efectuate pe tema respectiud.. ctt toate
acestea. aplicaltile,si posib"uitd.{ile descrise,-?.ft aceastd-
carie nLI- se subscriu diagnosticeior si/iai tratamentelar"
prescrise de un medic cattflcat, de iln psihoterapeLrt, un
naturopat sau un uindecdtor. Dacd^folosiyi, deci, ex-
tractul, acordafi mare atenfie indici;iilor'giTrou con-
sultapt un medic, un naturopat sau un'farmir6,trt. IrIu ne
asumdm rd.spunderea pe_ntru posibilele efecte negatiue
de orice fel cere pot reiulta di; ufiIizar-ea"neglijenid seu
improprie a extractului. sau a metod.elor de"scitse in Iu-
craree- d.e fafd.

H'diu*r: l:4trS 'i-.-1, Y.

_+ ' ,'*','
;v
lJ, l', |
-+
J'_i'-!- .
(.
1
ry 3
tl I
I
I
I
El -. t
II 'J
I
rdt
Shalilcr Sharcrrnon c Bodo J. Bcrginski
-l
-l

FfiI
I
I
I

dlll I
Et
IfE I

EIT
tFl
II I

I
I
I

fli
trl
Ett 'J
I

.,
-ta
I
t
I
I

tt
.:.rt,:;::-ftnl I

I
I
El d
4
-t
tI

ffi
m
ffi ,,l{imic tn lumea aceasta nu este mai puterntc
dectt o idee cdreia i-a uenit timptll...,'
vicror Hugo (1BOZ_rBg5)

fif
.,.
n
n
T
K
ffi 3
,,,:
ftr
/*'t'
J
TT
f-*
I
I
f

'l*- t
"/1
-tsI

H
a

1
I

I
.:',
::- I

ffi I
I
Shcllilcr Shqicrmon . Bodo J. Boginski

n
.1 ... Gi
E

l
I

I
I
I

E'd
ffir
)

Hd
I

E
:qrF,:."FfE|

I
I
CUPRIISS
ffgr I

E
E
-F

-
isgll
I
I
I

E
i=_|-

-p I
I
I

.;-,..,-.f,Ef l
EN
E'

Prima intilnire 7
nqJ|!F.E
-tl -r,

-..,.a*t..rrfll
E
w
II
..rrFl...q-.flll
Un copac numit ,,Citrus paradisi,, 12
*:ri!lt+ -rh Componente
E
H
- Descoperirea unui remediu universal 76
Extractul de seminle de grepfru t uz extern
K GurA Fi buze
- 26

-t
E
E
--"'.'""'{fl
Dinfi ;i gingii
irlas ;i sinusuri nazale
H
E
e-r--.idilt
Zona gitului
.:::;;pl*at-. tirechi
E"''-'-=''G
FaiS
fl Scalp gi p5r
ET
Piele
- --- - T-tr .
Ylcloare
Unghiile de la miini gi de Ia picioare
n Vagin gi organele genitale

n Extractul de seminle de grepfru i - uz intern


Infiamalii
1?
IE

m F"Xceii
i {Lf+c'ai}
ffi
b
I
I
Shcrlilcr 5h"i"rnon o Bodo J. Bclginski
I
GastritX, ulcer gastric gi duodetral
Candida ;i alte afectiuni fungice
Boli ]lara zttare I
Alergii
Este rnai bine s5. previi decit s[ vindeci 66
I
Cea rnai rnic[ trusX medicalX Cin Juine 69
MS.rturii
I
Alte posibilitXil de utiluzare a extractului de serninfe de I
grepfrut 7s
In igiena personal5 t
in cosmeticX
+ _ n _ ... . o'l
rn rngrulrea coplllor
Ca ajutor in cas5.
Pentru tratarea apei de b5.ut
Pentru anirnalele de cas[
f
Preparar ea extractului de serninte
'1
de .qreptrut
Date gi dovezr Etiintifice B5
{ 7

Shcrlilcr Shcrrcrrnon . Bodo J, Bcrginski

PRTIWA iTqrirFTIRE
,,Acolo unde este prezent pericolu.I,
posibilitd.file de saluare stnt mai meri"
Fried rich Hiilder in (tz7o - 1843)
." *::- "'
i

ln cursul c5.ut5rii de noi qi noi femed.ii naturale, am des-


A 1 , . v a ..
coperrt rntr-o zi o substanlX uluitoare gi promil[toare. De
"

fapt, o mai intilnisem gi inainte, in forma sa,,codificatd" -


ca sXmin!5. a unui fruct extrem de comun. Atlt de des
scuip5.m seminle1e grepfrutului, f5r5. a fi congtienli de co-
moara ascunsX in interiorul lor! Cum a fost descoperitS.
aceastS. substanle ;i cit de entuziast este rlspunsul atit al
cercetS.torilor, cit gi al oamenilor care o folosesc vom vedea
?n capitolul urrnS.tor.
Spre deosebire de muite remedii naturale, atit de fa-
miiiare de'acum, extractul de seminle de grepfrut nu pare
a avea o tradifie. Este o substan![ nouX, iar cercetarea s-a
axat pe efectele sale ;i pe aplicabilitate. S-a dovedit faptul
cd numeroase boli noi se datoreazS stilului de vialX mo-
dern, asa cS ne-am bucurat atunci cind am descoperit gi un
remediu naturist nou, in afara nenumS.ratelor afecfiuni.
Prinrul contact cu extractui de Cttrus paradisi (denu-
mgea sa botanic4 1 am avut intr-un mic magazrn din Ir-
landa. Cu o zi inainte, o cunogtin![ ne povestise cum
nepl[cerile intestinale de care suferea fuseser5 vindecate de
extractul de seminle de grepfrut. Irle-am dus asadar la ma-
gazinul respectiv, ai cXrui proprietar ne-a spus c5. des-
coperise substanfa relativ recent; dupX ani Ce zile ?n care
incercase in van nenu.rrl b.ra.te alte remed.ii, e:;tra,cti;l de
ser-nii.iie ie fi'?;-:f r.i-it il trr";-rtjq'cas+ in u.j*a;r;; r;!y.,2,J7 gii]_it5,r'i:lil-1,
5

sh"til" sh"."mon ; Bodo J. Baginski


de candidoza de care suferea. Din ce in ce mai interesali I
de ace-*t subiect, am ascultat relatXrile omului privitoare la I
numeroasele afecliuni cronice ale prietenilol sau clienlilor
|I
s5i care fuseserX vindecate chiar mai repede decit candi-
doza iui. I
Apoi, proprietarul magaztnului ne-a d"at o copie a unei :
paglni dintr-un zia5 englezesc; citeva cuvinte-chei1 ce d.- I
scriau efectui antibacterial al extractului de seminle de r
grepfrut ne-au atras in mod special atenfia: ,,spectru larg I
- puternic gi eticient - non-toxic - nu" slXbeqte sistemul 1I
imunitar - nu are impact asupra bacteriilor folositoare din
organism - necostisitor - rezultat al unor cercetXri aPro-
fund"ate - d.erivat natural - hipoalergenic"...
I
Chiar cH suna bine! Oare Mama-Natur5. s-a indurat_d. I
-
noi, in sfir;it, dXruindu-ne un remediu impotriva agenlilor
patogeni, remediu care sS nu slS.beascd sistemul imunitar, t
sX nu distrugS. flora intestinalS. etc., etc., etc.?
.' ' -' -'-ffi dontiiuat sf-citim; gi in curind eram Aeja entuziagt'il rI
,,Eficient impotriva a peste 3O de agenli patogeni 9i nu- 1
merogi parazili mono-celulari" scria in ziar. F5-r[ s[ I
\Teau, mintea mi-a zburat la rapoartele alarmante privt- I
toare la invazia de agenli patogeni cS.reia trebuia s[ ii facem
r
fatX. I{umerosi expe4i estimeazd. cd. circa jumXtate din boli
pot fi atribuite unor infecpi patogene interne, iar cercetXrile
reeffitdeseoperit cd existS. o corela$i+in-t+e-ciuper
d.iverse afec;iuni, cum ar fi artrita, alergiile, problernele car-1
diovascuiare ;i multe, multe altele. . .,t!
Studii efectuate in SUA au avut ca rezuitat descopennl
similare privitoare ia para zr\i - inclusiv posibilitatea-ca $
pulin un sfert din popuialia )Jew York-tilui sX fie infesta.Ili
Cli a-t ,S'rresr:] dirr ce in i].? mai :it-?Te., p,rcurj.u civilizaliei
{L
@ Shqromon . B"d" J, Bqginski
fizic. Prospefimea gi iimpezimea care insolesc ad.esea pro-
cesele de eiiminare a unor paraz.ti din organism pot
trezi
i' noi dorinfa de a menline permanent aceasta noud. cari-
t_ate a vieiii. Ideal este ca acest sentiment ,e
;;;il;;;
drumul cdtre un stil de viald mai congtient gi catre
,.- -- f;iir
I
I
I
l,
cre;terea interioarl.
pste doq]nfa noastr5,:cea maiprefioas[ ca un numdr cit
Zt-'-
EI
:,*:--FE-ttt}-

inai mare de oameni sd obflnd o mai bund sxn[tate, un


I
I
-r--.,@i I

ELli
EIE

EI
",=+ezd.

-t-
tl

.l
sentiment intens de bundstare a organismului gi a spiri_
.t
Dll,
Etr tului, prin folosirea extractului de seminle de grepfrut. De
EI
@'
+ asemenea, sperdm cx aceastd carte va stimula oamenii
I
de
gtiini5 ;i nu numai sr efectueze cercetdri mai apro-
I

EJI
)l
EI
E\
,",*"..

fundate asupra acestui foarte promil5tor extract, sd-i


I,il
a,

**-,:--.-fiii=rl
I
I

;i in-
Eu
Ei'
EI
1-*/
sgile pe ,,producdtorii" de remed.ii gi medicamente sr in-
cludd extractul, cu toate posibilitxlife sale, in gama
-t'

*4h'l
_t
.a

ior de
EI produse' Sintem siguri cX in viitorui apropiat a"cest
Er
extract
---
l
I va inlocui o gamd largi de preparate sintetice, indiferent
Ei
Er
E
cd acestea se numesc medi.um.ote, produse pentru
igiend,
E;
"- .,-
-l&l
-Jt

-r't,t- --l
E
I
conservanti,,
pesticide etc., care pot avea, toate, efecte se-
E
f
cundare din cele mai neagteptate gi mai nefericite.
-
La-:w;E
-/E
I
I

E
E
-:-Eil

!a!,Ai;LE-

E
E

-
"*;r;.--L..
E
ET
;-:?r.1_r:-- nl

--
-_
's"s$&!iiia"
E
E'
E.
E
E.
-=w
ti.J;tba,
E
E

a:;L#n
E
w
GE
E
Gq?

w
\2- /J, q

t
Sholilo Shqrornon ' Bodo J. Bcrginski

T]-I{ COPAC NUMIT


,,CITRIIS PffiIST"
Din lumea perfectd. a plantelor, t
D umnezeL:, tn infinita Lui bundtate , r
'.-a-,, .]

A iaruir omeniri'i aproupe tor'' I


Ceea ce ti trebuieacestuia pentru a se hrdni,
A se imbrd.ca gi a se uindeca. I
John Gerarde, L636, citat din lucrarea
intitulatd ,,Istoria general5. a plantelor"
t
NIU cunoagtem de ce botanigtii au denumit arborele de t
grepfrut, dintre cele peste gaizeci de variet5fl de citrice ex-
istente , Citrus paradisf. Este prea pulin probabil sS fi
I
bflnuit existen]a comorii ce se ascunde in seminlele de T
grepfrut, din moment ce valoroasele sale calitdli au fost
descoperite iloar de-pu,tin timp.--Tot ee gtim este cd'abili- t
tatea ingredienlilor activi ai grepfrutului de a elibera or-
ganismul de invadatori ne poate aduce, cu siguran!5, mai j
Paradis. j
:ll

aproape de j
,:i

Cea mai veche menlionare a arboreiui de grepfrut '.:t


2'

dateazd din secolul 17, cind acest arbore vegnic verde, cu


o in[itime cuprins[ intre patru gi douXzeci ;i cinci de metri,
a_fost descoperit in Barba_dps,_ h_Caraibe. S-a p_rcsupur
inilial c[ ar fi o varietate a unui alt arbore cunoscut, a c5.rui
origine este in sud-estul Asiei, unde mai cre;te gi acum.
Planta a fost, probabil, denurnitd grepfrut deoarece fructele
cresc. in seneral" in ciorchini sau m5nunchiuri.
vrvvv) rrf
bvr^

Citricele aparlin genulr:i Rutaceae,;i ceie mai familiare


specii sint lXm?ia, por-tcrala, mandarina, rcd.ia si, 'd.esigr-rf,
gr; r-:1-f i-'q 1i'r 1 i
b-".?L.|*.|2:.i
il
r
ff*
/
/; &
"/*
I
t

fr; I
Shcrlilcr 5h crornon o Bodo J, Bcrginski
:t
Arborele de grepfrut are frunze ovale, lucioase, de un
verde inchis, gi ciorchini de flori albe, parfumate, cu cite
cinci petale fiecare. Primele fructe apar dup[ patru pinX Ia
l1i
')
I
I
I
sapte ani, iar un copac matur poate da intre cinci ;i ;apte
flls
El i'
rl
II
, I slite de fructe pe an. Un fruct are diametrul de circ a zece
ffir-r E'
Hlrq-
I
l
centimetri ;i cint[reste citeva sute de grame.
EI
E rr
-)l
-a
rlL .. in,1B 23, grepfrutul a,f,ost adus, pentru prirna oar5; din,
,.effi
ryl
II
rs.
lr
tII
Barbados in Florida, unde a fost cultivat in scopuri co-
Ii:
trJ l.
I
I
merciale. Din ce in ce mai mulli fermieri au inceput s5.
creascS. acest fruct nou pe plantalii din ce in ce mai mari.
I

l
r-fElt ll
Elr*'
II EI

llit
r
I
I.trumai in Florida, unde existS. cea mai mare suprafa!5 de
I
€i'J teren din lume cultivatX cu grepfrut, sint recoltate peste 2,5
I\O
Fl\-

,-j,:-
rEN
'I
I
I

|
milioane de tone de fructe anual. Alte zone intinse de cul-
-I
vattt I
tur5. a grepfrutuiui mai sint intilnite in Spania, Maroc, Is-
raei, Iordania, Alrica de Sud, Braz|ta, Mexic, Jamaica $i
-Fr
l,
t
,I
g!5il-t!-l
.

-t*4
-I ,
suC-estul Asiei.
-*
-l
-1 ll

$,.!E.L!
I
ll
Mari cantitS.fi de grepfrut sint transformate in suc; in
II
-l
EFXJ
-l

-l .t I
SUA, de exemplu, sucul de grepfrut este o componentS.
popularS. a micului-dejun. in multe alte !5.ri, fructul este
.: ll
S,i;m"J
EI

amestecat in salate, constituind un antreu s5n5.tos. Unele


-t.-

tti''t,
-#'-l

-i ' I
I
it.. l
ibrl-:---.-l
T3
variet5li noi de grepfrut aproape cd nu au seminle - fapt
--.
-q

El'l

ce atest5 slabul interes acordat acestora, dat fiind c5. nu


"n41.

existd, aparent, nici o utilizare benefic[ a 1or.


Arborii, ce cresc chiar gi in soi nisipos, care este foarte
--
s Xr ac, p refer X.ToEaliTaie-ChitiTe a s up r a niveliiluf rnffi] i

au nevoie de o temperaturX de cca 77 grade Fahrenheit,


temperaturile scS.zute putind cavza stricXciuni masive.
Crescind in zone insorite, cdidr.rroase, fructele stocheazil zrl-
nic o ,dozilde soare" d.e circa 7-B are. Fe mEsurd ce se coc,
continutui in zahdr gi slr-c creste, in timp, re cel de artd
sct'r"ie. J dz,r1' CE 4.1:, rctslr cl;liese frilc.j,e.Lq ilri ,ti-,r:,r=ii-ii;:5 :;,a- se
ffi {,'"r

shofilo Shorqmon l tsodo J. Boginstra;


coac5, insX fructr-rl copt poate sta proasp[t pe rarnurd
timnl
de nrai rnulte 1utri, putind fi cules oricind.
Corrlponente: I
Pulpa fructului rotund gi gdlbior este folositx in primull
rind Ia producerea sucului de grepfrut, adesea adlueat in_
..-;.;.. .::_,,_,. :, ,, :r,:,9,9.PP92#? altor sucuri.,,Ac.St4 cg4iino o.:s"ubstar.f:,td nu*itel
"
gligo zidi, i" guJt u*aiuri, gi"rte flarte bogat i" ui,r**.i..
C si 81.
----.-.=-
ill ,t
E- tt)

{:} -

shcfitqsffi i Bodo
l_Boginski
qlie.or,idE 2ni,-ro,.i*
i1, -..,r. . rv
li::l'.::":*?.:
I 'J l' ,
ti n o,1a x,) *^-1.
n. J,,"'","?,#;il.1?_
L)llettn, precunl si numeroase
f, 1u
proteine.
r$

i#

Shalilcr ShGrrclmon . Bodo J. Bcrginski

Coincid.enta nu este altceua deftl


necesitairo, orrunsd- de udluri... -
-Bdronesa.Marie von Ebner-Eschenbadiil
(1890-1916), citat din ,,Aforismet';
s-a intimplat in 1980, intr-un bazin de compost: un
grxdinar atent a observat cx seminfele de grepfrut din com-
post nu putrezeau. Coincidenta a fXcut ca atentul grddinar
sx fie mai mult decit atit; el era medic, gi imunoiog, spe-
;i
cializat in cercetarea remediilor naturale. O datx ce cori-
ozitatea i-a fost trezitx, dr Jacob Harich, din Florida, s-?
gr[bit sd analtzeze mai indeaproape fenomenul prezent in
bazinul de compost din grddina sa. Astfel a descoperit in
seminlele de grepfrut o substanfb. ce pirea a fi mai eficienti-
- gi in aceiasi timp mai pulin diunxtoare - decit orice alt
antibiotic.
ins[ asta nu a fost totul. Cercetdrile, preluate qi de nu-
meroase institulii de renume din intreaga iume zurelavat
,
un spectru de acliune deosebit de intins. S-a dovedit ast-
fei cx extractul de seminle de grepfrut nu numai cd. ,dezac-
tive-azd" virugii $i ba_qleude, ci gi feluriteleeiuperci,preeun
gi un numdr mare de paraziyr. ca termen de comparafie,
sf, rnenlionxm faptul cd, antibioticele convenlionale
aclioneazX numai asupra bacteriilor!
1. Agentul antimicrobian iceal ar trebui sX aibd un spec-
tru de actiune cit mai rarg, deoarece foarte rar se poate
spune cu siguran!5 care este tipul de germen cu, care a\em
,j-e' 11" ,i-ace, Cetcetd-r:lLe au ar"'Htat
cE- ,,i;t:trariimi ,Je se ,T',.:,ntr: d.g
rl
1{
Shcrlilo Shoromon o Bodo J. BcrEinski

grepfrut este eficient impotriva a cca 800 de bacterii gi


F tipuri de virugi, too tipuri de ciuperci, precum gi impotri-
!r;r,..Bfl

r va unui rnare num5.r de parazili monocelulari. It{ici un alt


zrgent antimicrobian descoperit pin5. acum nu a dovedit o
asrfel de versatilitate.
2. Ar trebui sd fie puternic gi eficient. Extractul de
semfnle, ,de
':grepfr:Ilt.:
acJio rt-e-&z6."chiar gi, la concenlralii , i::
foarte sc5.zute. Cei mai mulii microbi vor fi omorili la con-
centrapi cuprinse intre 2-1ooo ppm (l piceuri intr-un litru
inseamnS. too ppm - pdrli pe milion). in plus, versatili-
tatea sus-menfionat5 a extractului este o dovad[ suficient
d.e puternicS. a potenlialului s5u. in comparalie cu aite
remedii, extractul de seminle de grepfrut a dat rezultate ex-
celente. O echip[ alcdtuit[ din cercetS.tori din mai multe
lXri ale lumii a anahzat, intre 1989 gi 199o, efectui extrac-
tului de seminle de grepfrut asupra a cca 77o lanluri de
bacterii gi 93 de ciuperci, comp?rind rezuitatele cu cele
oblinute in Cazi| a 30 afltibiotice'gi 18 agehli antimicotici
al c5.ror efect era considerat ca fiind extrem de eficient. Ei
bine, extractui de seminle de grepfrut s-a dovedit a avea
rezultate ia fel de bune ca toate celelalte substanle testate.
3. Agentul antimicrobian ideal ar trebui s5. fie non-toxic.
in acest sens, vom relata un incident rapofrat de Richard
Starr, pre;edintele Institutului de cercetare Bio-Chem, din
Lakepoq California. in Peru;nn-dc-€xtraet-ul de serninle d-e-
grepfrut este folosit pentru dezinfectarea produseior agri-
cole, un lucr[tor beliv a b5.ut o dat5. jumXtate dintr-o stici[
d.e whisky in care un coleg ii pusese, in glumE, extract de
seminle d.e grepfrut. Se pare cI acea dazd neobignuit de
rnare mai mult a ajutat Cecit a fr.cut rXu: lucr5torutr a scXpat
i.e lcate -rlecazurlLe 1t-€?;rzie de sXr-rE-tate, pe care \e z-rrea., s\ a
\t i;
{8

Shcrlilo Shoromon ' Bodo J. Boginski


afirmat niciodatd nu se simlise mai bine ca atunci... I
c5.
Conform cercetdrilor efectuate, este nevoie de o dozd de I
4000 de ori mai maie decit cea normal[ pentru a genera I
un posibil efec.t ietal. Aceasta inseamnS. cd o persoanS. cin- '
tXrind cca 90 kilograme ar trebui sX consume aproximativ I
un iitru de extract de seminle de grepfrut cu concentratie
'de3396 pentru'ca:ffit'ruietul sd-i.fie':fatal'.'. :-"'i' . ,., - '. ,, .',,f .,,'{
4. Agentul antimicrobian ideal nu trebuie si sl5beascS. I
sistemul imunitar - criteriu indeplinit cu prisosin![ de ex- t
tractul de seminle de grepfrut. in realitate, extractul de 1
seminle de grepfrut a fost folosit cu succes impotriva unor I
afecliuni imunodeficitare.
T
5. Bacteriile benefice ar trebui s5. nu fie afectate.
Cercet5.rile iniliale indicS. faptul c5. extractul d.e seminle de
grepfrut luat in doze normale nu are nici un efect asupra
I
Bifidobacteriilor gi reduce nesemnificativ numS.rul Lacto- .T

bacililor, in_ ciuda efectului inhibitor pe care iI are asupra


bacteriilor intestinale d[un5.toare. in p1us, se pare c[ flora I
intestinaiX benefic[ se poate dezvoita mai bine dupX ce
drojdiile gi ceilalli agenli patogeni au fost distrugi. t
6. Agentui antimicrobian ideal ar trebui s[ fie un derivat
naturai deoarece produsele chimice sintetice &u, mai de-
werne sau mai tirziu, ur efect - cei m.ai adesea imprevi-
zibil - asupra corpului omenesc. Grepfrutul este un ade-
v5rat dar afnmnt-in iffii%ul sXu. Extfffie
seminle
de grepfrut este ,,fabricat" prin simpla mXcinare a semin-
!e1or impreun5 cu o cantitate de pulp5 ;i de pie1i15, ceea
ce constituie o dovadi suficientX pentru provenienla sa
naturaiS..
7. Agentul antimicrobian icleal ar trebui sX fie hipoaier-
geL.ic. i.et"z.rece r.nuitl ,i-j.rlii"e rtlcj. sintei,n, ;enslib,j.ll la" antLbi-
mi -/4

ffi
I

{y
.I

ffi \'
rnon ' Bodoj. Bcginski
H
I

oticele clasice. Ei bine, majoritatea doctorilor


a care l-au tes-
i- stabileascd nici un fet de reactie
____=___-.(ff

:it::,.1
irr cazul i::,itj"td.
utiliz[rii extractului de semin]e c1e
atergicd
srao;;;.";;
F.EFFF.!t

- Alian Sachs rnenfio neazd, totusi, faptul


i,
4-
t- ,-

E oa_
7*q..:tia_-tElf

"d ""u
rneni sint aiergici ia citrice, putind manifesta, ^din
astfer, reactii
de sensibilitate
i*| ra extractill de qeminfe dg
te persoansai"tiebui ru
grgpfrut, Aqes. L.

-=- 1r*
in;#;amentul cu extraci in
H doze foarte mici.
.-:- ^._ .yitu Mai existd incd douX criterii legate
E' de eficienla costurilor
,si de cercetarea gtiinlificr adecvltx, u*u.ru?i"a
E

irra.pri_
E
nite cu succes de extractur de seminle
E de grepfrut.
-
r'-:,n:...- =il

seria de materiale publicate in


revistele de specialitate
H din intreaga lume au trezit un interes
pentru extractul de seminle de grepfrut.
din ce in ce mai mare
ar4!l!-b

E Din ce in ce mai
mulli medici, naturopali
;.u. u,rt.ienit constienli de po_
E."
E?

---,=..-lil-v

tenlialul noii substanfe, care nu


a dovedit nici un fel de
efecte secundare. Din acer
*orrr.rrt, extract,l a.*r.;il
ru de grepfrut
LrE 5r eprrut a incgnut.sx
lnceput sd fip nn^i^.^+ir^-
n"oonrio pacienlilor
fie prescris -t,
ca o alter-
nativd eficientd pentru preparatere
- sintetice.
n actual[ existi
a-uLudrd exlsra oeJa
deJa nurnerogi practicieni care se
_^3i:.?
*^.-:'."^T
ruuL,,lauoa" cu ceva ani de experienid
in ceea ce privegte
extractui de senrinte de grepfrut.
cere mai frecvente apli-
calii sg afld in ,on^ afeothrnil.,,. rrnn*-^j*+^^r:--^.r-
F--;H d'H #'
iil
n sau urechiior' a ur..;il"@unghiilorli
!-t pieiii, a infiamafiiior
1.

ale
ffi*'ffr,l?,m ;?
gingiilor, precum a infecpilor vagi-
;i
L :*" .- pentru a numi doar ctteva dintre modalitdtile de
f^] - *^^^La v
rclosrre' o altx ' .^ /\ ^Iry - r.
aplicalie importantd este sprijinul ,
n dat sis-
:-.T:lli,tTJJa"JFi Fjclteclia imp'cri'i!'a, infecirilcr pe,:',i::"r
),0
I

Shcrlilo sharclmon o Bodo J. Boginski


dida san oboseala cronicx. in plus, noi gi noi aplicalii con-
|
tinuX sX fie descoperite.
Medicii care au avut de=a face cu extractul de semintel
de grepfrtit sint deosebit de tncintali de rezultatele pe carer
ie-au obflnut. Ei apreciazS. extractul nu numai pentru in- |
credibilul sdu.Fpg..rl5u de aplicabililate gi pentru eticien|g1.
ri, dovedite adebJia.oto unde arte remedii oguasere,- .itlil
pentru cd este foarte bine tolerat de pacienlii lor.
I
,,Exist5. ceva deosebit, unic, in aceastd substantr. orice'
ar face, ru genere azd, efecte secundare. Are avantajul de al
fi foarte sigur5...", afirm5 medicul internist Leo Galland din_
Irlew York, care a prescris extractul timp de gapte ani gif
care a publicat numeroase rapoarte asupra efectuiui pe careil
extractul il are in tratamentul candidei. Dr Louis parish,l
cercetxtor in cadrui Departamentului pentru sdndtate ah
statelor unite, afirmfl ;i el, dupx ce a observat rezultatele'r
obflnut-e cu extractul in tratamentul a numeroase afecliunil
intestinale: ,,Extractul de seminfe de grepfrut este *ui efi-r
cient decit oricare alt tratament...,,.
Am gdsit acela;i entuziasm gi la cei care iau extract d.l
t
seminte de grepfrut; adesea ace;ti oameni au fost uluifi aul
cit de repede Ie dispXreau simptomele, de modul in car€a
citeva pic[turi de extract de seminle de grepfrut, pusel
intr-un p@p-ot-opri diareea sau raceataJ
de repede au disp[rut eczemele, ciupercile, m5tre aIa, tran-4 q
:_Ttt
spiralia picioareior gi cite gi mai cite altele. unora amqeJ
ei nu le-a venit sd creadX cit de repede a dispdrut Candi-]
da vaginalx sau intestinatx d.;;;.:;i;;;'.;;i a. rii-,J
ori afectiunea gingivaiX de care nu reuseau sX scape cu nici-
un clrip" indiferent Ce rernediutr cu. ajutorul r:E-rttta?ncercaul
sI "i :,ji::, --1 I,r.r.,iitrf].ti. ar-:r. ajilnr isa p,ys+i:"rasr:il a:;l-l
_,a,-iii
4
,!.,J

@ Sho*rnon
tractul de sem1"i. de grepfrut ca pe un
indirpunruiil*_
1i]tjj:::tdtorie, lcesta
vindecind .u ,u.ces
/vu rdnile
crrr.UE de .r. LIE
dimensiuni, dar fiind de
rnare ajutor gi in cazurile de
'rici
otrdvire, de
exempru. in aceragi timp, in
truseie medicare
.,de cas'.", extractur de seminle de grepfrut
a devenit un
,,personaj" imporLant, ca remediu de incredere gi prieten
i
rl
-l'
demn de toatd.prefuiiea.';:i:!.
tl
j:,*--:=3$
E in ciuda tuturor acestor dovezi, se pare
E
r"\q:qn-/^ c5 extractur de
fl-
seminfe de grepfrut mai are murt
il
I \j'\-

pin[ ,a-gi dezvS]uie intre_


ffi
i 'tll
gul potenfial. cercetdrile contin,rx
meroase institute de profil din
sd fie intreprinse la nu-
intreaga lume, aducin d zi
ffi fe
de zt noi dovezi in rpri;irrrrr
tractul de seminfe d. gr"pfrut
afirmu;i.i conform cdreia ex_
este deosebit de varoros; de
ffi exemplu, in Australia, extractul
a fost recunoscut ca pro_
hr dusul de bazi pentru rratamuntoi;;;;;;;;
ffi fost acceptat ca cer mai eficient in Mexic a
remediu impotriva diareei.
ffi $i totugi, posibilitdfile de u_qfJizare a :extractului de
seminle de grepfrut nu se
rimitteazd doar ra medicina
uman5' futTalele pot profita, in aceeagi mdsurx,
ru ficiile acestui eficient qi sigur de bene_
agent antimicrobian. Iriu-
ffi ,'t,t')
merogi fermieri din Danemarca
malele lor, obtinind rezultate
au forosit extractul pe ani-
excelente. in fermele mari de
ru pitXri,
3j"ttt:I1:1 ji
ca gi in herghetii, este p"r,UrU
reduce_
aese
, j :.> 1.1r-:ri ,

ilHJ#n@extraet--
Et_'

@
- :a:,
:
.-;'lr :,.'.;,' "
!-' -.

un fermier din Danernarca a reratat


ru 30 de godaci nisculi in fiecare
ci, de obicei, din
an ra ferma lui supravie_
ru fuiau doar 16, rest.rf *urind in urma unui
rator propriu speciei. veterinarul sindrom respi_
a ar putea fi rernediul peretrri
a:;'2:'
nu a stiut nicicdatd care
aceast5 prc.bleifiFr."
i2; cLIl'eni c-Lr e;lrsrenia -b,ciii. cu toar: e c.d.
K r-r;,*,{i'=;-,r7,'r"l.,r 1, ::, ,l ,:-:,r=r-,_
Ai/ l;
'i,2

Shcrlilcr Shclrcrrnan e Bodo J. Bcrginski

in aiimentalia purceilorl
clus extract de seminfe de grepfo"ut
irici mdcar unul nu a rnai murit. Un alt fermier, care fu-'
scse sfdtuit sd-gi omoare vacile deoarece acestea suferearf
de mastitX, a reugit s[ vindece animalele, extrem de repedef
tot cu ajutorul extractului de seminle de grepfrut.
-
|
Pegtii pot beneficia gi ei de extraordinarele calitdti ale,
.
i.,.,,.

combat[ infecfiiie cu alge din bazinele de somon. $i, irl


timp ce bazinele rdmineau curate, el nu a putut detecta nicrl
cel mai slab efect de natur5 toxic5 pe care extractul sX il ft
-
avut asupra pegtilor dimpotrivd! IatX deci cum, in con-"
centralii scdzute, extractul de seminle de grepfrut estr,!
benefic gi pentru sinXtatea pe;tilor.
Muiii oameni care au descoperit gi care au invdlat si[
aprecieze beneficiile aduse de extractul de seminle d*r
grepfrut l-au incercat gi pe animaleie lor de casd. Astfel, eil
. . .* ,: _.., . &u 4ut c5. pot i{gcgi,in sfirgi!,.substan}ele vermifuge cla1
sice, de sint ezd. Afecliunile fungice aie animalelor de casau
s-au vindecat, gi ele, la fel de repede ca in cazul oamenilorl
iar insectele sup[r5toare nu s-au mai sim]it la fel de bini.
in biana pulvertzatd. cu extract. Iubitorii pegtilor de ucvuf
riu s-au bucurat sd poatd menfine apa din acvariu cit mai-.
curatd gi mai limpede cu ajutorui extractului de seminle dil
grepfrut, o substan![ natural5, iipsit[ de toxicitate.
I
--in-cdgimai mult, p@J.rtitizare a extrictutiH
nu se opresc aici. in America CentralX gi de Sud, und{
temperatura mare gi umiditatea permit mucegaiului gi bac-:l
teriilor sX se dezvolte in voie, distrugind culturile, de el
xemplu, extractul este folosit la scar5. Iarg5 ca un puternic-
ageni inhibitcr" Esre utiiizat ertit pentiu gr?n *, oui si pen-l
FL ffi2,
HL
H )natfr J. Bcrginski
servarea carnll 9t a pestelui. Rezuitateie testelor efectuate
H rtu lasd nici o indoiald asupra eficienfei extractului
ca agent
H')
de conservare: fructele rdmin proaspete de
rrrult dacx au fost tratate cu extract, decit in caz
3_4 ori rnai
contrar.
Fermierii din Danemarca forosesc gi ei extractur
ca pesti_
cid natural in culturile de carLofi gi morcovi.
1 Industria' cosmeticfra Tdspuhr '
ii fel de repJde la rezul: , '' ,

tateie pozitive ale testelor efectuate pe extractul


de seminte
de grepfrut. Un agent de conseware inodor,
non-toxic era
exact ceea ce le trebuia producxtorilor de
cosrnetice pen_
tru a-;i pdstra produsele curate, departe de chimicale.
substanlele chimice forosite de obicei pentru
conservare
sint adesea toxice gi pot interfera cu acliunea
unora din-
tre constituenlii ce provin din prante. .-/\LLc{..-LLrr
Extractur tde seminte
- r
n ' u ^ ----- ,
de grepfrut, ins5, nu numai cx aclione
azd, excelent ca agent
de conservare, ci chiar intensi fi.cilacliunea
multor produse
din plante. _.

Extractul ,,a intrat pe u;a din fa!5,' in numeroase


case
ca dezinfectant, mai ares acoro unde
trdiesc copii rnici.
citeva picdturi de extract de semi'fe
de grepfrut addugate
in substanlele folosite de obicei pentru
curdtenie, in de-
tergenlii de vase sau de rufe, asigurd
indepdriur.u rnicro-
bilor.
.--jT tat eI e un it e ;-extrzcd-este-
fo-ffif in n u m e r o a s e s pi -
taie, ja curxlarea asternuturlor si mochetelor :
propice mediu pentru aparitia
;;i ,irt
;i dezvoltarea bacteriilor,
ciupercilor gi a altor agenti patogeni.
in con..rrtrutii mai
rnari, extractul de seminte de grepfrut
este foiosit la steri-
jIZa-rea
'.sr dezinfectarea sxiilo;: de operafll, da,::
iiierrtuiui meciicai, qi a ecl:ipra*
.*,2-se.€.J*i@!L
ak
il+ til

I
Shcrlilcr ShorclrTlon o Bodo J. Bcrginski
!
Pe lingd toate acestea, extractul de seminle de grepfrut
este excelent ca dezinfectant pentru pieie, ca mXsurS. post- I
operatorie. Spre deosebire de agenlii antibacterieni
;
obignuifi, extractul atac5. numai bacteriile, nu ;i pielea.
Studiile efectuate la Universitatea din Sao Paulo, Brazilia,
au arS.tat c5. extractul de seminle de grepfrut a fost eficient
,i., : ,
_
.=,,i+,,p[gpo4jg dg,loQo/p,,.|!..cornpara]ie cu'.98%, -,-de4infec-
tantul folosit in mod obignuit, gi 72% - alcoolul sanitar.
O altX posibilitate promilS.toare de utiluzare a extractu-
lui de seminle de grepfrut este tratarea apei de b[ut. Multe ,':-
,-I
!-

![ri, orage ;i comunit5gi caut5. o modalitate necostisitoare,


r-YA

sXndtoas5 gi eficient5 de purificare a apei pentru bXut. in


ziua de azr se cunoaste faptul c5. pericolele prezente in
t -i

aceasta nu sint indepXrLate, pe termen lung, de clorul


ilr

I
;G
'ttat.::i

folosit pentru tratare. in plus, nurheroase microorganisme, --ii


'i-

pre:um Giardia lamblia, au devenit rezistente la clor. 'I


]I

In America de Sud, extractul de seminle de grepfrut a


IF
:'d

fost rnult timp utilizat, in''locul cloruhii, pentru trat area


apei din bazine gi piscine. Dac5. trebuie p5.strat[ o deosebitl
iimpezime a apei din bazin, o parte a soluliei de clor este T
inlocuitd adesea cu extract de seminle de grepfrut; astfel,
,, *!

I
numerogi posesori de piscine se bucurX deja de o ap[ mai
curatX, f[r5. c]or in ea deci mai sXnXtoasX gi care nu
miroase atit de pXtrun zdtor mullumitd miraculoasei
t a

.'r , r . , 1 _a-_r___J__l
suDstanle prezente -+-_./1.-_ rn semlnlele greplruTllrul f
.,3

in sfirgit, nu trebuie sX uit5m de faptul c5. extractul este


.,,!:

'*."4

biodegradabil, ceea ce este un fapt foarte important. Rezul- -


,ff€
.ii

iatele unui studiu de cinci ani, efectuat in SUA, constind I


.4

il
in experimente repetate in caCrul cXrora pe p[mint era
rffi;5f
:ir,

pr:lveri zatil solufie, Ce Ciferite concentrafii, Ce extract de f|-


a-

tsrrl:ilriie ie grtpf::i:.t, a-u. a-rdizi ,:E ',.'.-est;v e-fl'. tc,Itrpiet Ces- -

il
1 t. .{
t*S e,{
-d ;'

J-
I
Shcllilcr Shclrornon o Bodo J, BaEinsk;
*lf cornpus intr-Lrn interual de tirnp cuprins intre una opt
St ,si
zile!

u-
l
I

I[e
;r-)
tn
I

iII
I

i1
',

f
u,
J-t
;

t
;l
omon o Bodo J. Boginski

EXTRACTUL DE, SEMII{TE DE,


GREPFRUT - TJZ EXTERN
Existd numeroase simptome pentru tratarea cS.rora u"-l
tractul poate fi folosit extern, .Indiferent ce:.bacterii, viru4i;'l
ciuperci sau alii parazr\r au cauzat afecliuni aIe pieiii, ex--
tractul poate crea condiliile potrivite pentru vind ecare, l
omorind agenlii patogeni. Eliberat de microorganismelel
nedorite, corpul poate indeplini procesul de vindecare fdr5.'
a mai inttmpina dificult5.1i. Iar d ac[ dori]i s5. facefi chiarl
mai mult decit atit, puteli ajuta pielea s5. se regenereze cuil
aloe vera, de exemplu. T
Extractul de seminle de grepfrut nu trebuie folosit itl
concentralie maxim5., in afar5. de excepfiile pe care le vom-
menliona 1a momentul potrivit. in anumit e cazari, estef
bine ca extractul s5. fie diluat cu. uiei in loc de ape -J
uleiurile de avocado, susan, mS.sline sau migdale sint ceiel
mai indicate in acest scop. Extractul trebuie s5. fie foartel
bine arnestecat cu apa sau uleiul. I.Iiciodat5 nu lXsali ex-T
tractul sX v5 ating5. ochii, deoarece poate produce iritafii.l
in caz cX acest lucru se intimpl5., totusi, sp5.lali irnediatg
ochii' Erffi[-epnCildX ;i merge!]lt medrC ffaed
este necesar (d acd, iritalia persistX).
C?nd folosili produse d e provenienld industrial[ care au ;
in compozilie extract d-e seminle d.e grepfrut citili ?ntot-fl
LLeautla instructiuniie
d.eauna de folosire
IIISLIUULIUIII.!.C tte pe ULiUIiCLd-.
de pU
luit-.)bll-e tlc in \JLL4r
etichetX. rlr c5'4
caz 'JLL'I
D-=,,ie-t.t ind.oieli, cereii sfaiul urLi,ii n:edic, ai ';rrui {z-TT{L-acistril

il
m ;@

I o t:l\g
IE'J i /
-,,*-
HlTIrt-
,I
-r./f I

E-
ry
HJ__ _ Sh"lilo shcli
r_
rE$
*-r GURA $I BUZE
;F
Extractul de seminte de grepfrut este considerat
x It ca fiind
4 j:- o excelent[ ap5 de gur5, cu un puternic efect antiseptic.
|| fi, . ,-4'::*.,.:11i
"-intirziatd
;i_Ul.cteriile dXgn5t_oare sint jndepdrtate qi este
reinfestaiea. FaCeli garguie a. trailbri pe ii, .u
_: l:- o
I|+.
Tt"'
solulie preparatd din cinci picdturi de extract de seminte
1 t- , r
le de grepfrut Ia un pahar cu apr. Aceastd
J " tv
apd de gurd vx va
lf,sa un gust pi5cut, iar respiralia v[ va fi proaspdtx
ie mult
L
I
I

ITI '
.,'..,;:'

EC.r
I

timp.
'@IlU
I (Jlcerqyii bucale
lir
^_-

Aftele sint m]ci gi dureroase ulceralii ale mucoasei


gurii, provocate de virusul herpesului: clxtili gura,
de mai
multe ori pe zr, cLt o solutie preparatd din zece picituri
de
extract de seminte de grepfrut la un pahar
cu upx. in plus,
badijonali gura, cu ajutorul unui beiigag pe care
f5gurat puiinx vatd (putefi gdsi astfel de
,li irrl
befigage in
corner!), cu o solutie preparatd din 2 picxturi
de extract la
o lingurl de ape.

a
Stornatite ulceroase
t Puneti circa zece picdturi de extract intr-un pahar
cu
apa c[iduf-@i bnreFpoi cl5titi-vf gura
gura sr-facefi
) )
gargarS- ce mai multe ori pe
zi. Extractul vx ajutd sA aveti r
gingii sxn5toase gi o respiratie proasp[td.
R esp r r a{ie nepld.cut d.
_ Aceasta poaie fi cauzat| de bacteriile prev,erLte in gur5,
de car:ii ori de c'rocesele Ce pritrefa-ciie ,,tl::r
r:ractul i.r-itesri-
nz.l :r,!^-i:,.C i
ER
j
,}
.ri
.:
i,

'r+G /'i
lu'

sholilo Shoromon o Bodo J. Bcrginski


clxtiF gura gi faceli gargard, d,e mai multe ori pe zi, .J
o solutie preparat[ din cin u-zece (S-ro; picdturi de extracj
de seminle de grepfrut la un pahar cu ap[, operalie carl
vd va ajuta sX aveti o respiratie proaspXt5 pentru mai muli
timp. ir, .urui in car e cauzarespirafiei neplxcute;;;;
g-gselg"dg putrefaqfie din tractul digesti\r;,Br,lrebui se
i;t
extract qi intern. lual! :

I Buze crdpate
Diluali citeva picxturi de extract de seminte de grepfrul
intr-o lingurX de ulei; aplicali uleiul p. buze au n Ii
-rfrJ
ori pe zi. Pasta de dinli cu extract de grepfrut, ce poate
g[sitd gi in comer!, s-? dovedit eficient5 extractul fiind
fl
-
ajutat, in acest caz, ;i de prezenla glicerinei gi a gdlbel
nelelor. De asernenea, unguentul cu extract de seminte de
grepfrut este excelent pentru eliminarea acestei ,r.ple.uril
__ Buze_:srse de soqre so:u d"-ffig
Pentru a preveni infecfiile, aplicali pe buze, de douu
pe zt, un amestec preparat din citeva pic5turi de extract ";f
d{
seminte de grepfrut gi o lingurd de ulei.
I{eryesuri
Aplicali pe buze aceiasi amestec d.e ext ract rnenlion?f
mai sus de doux-trei ori pe zL (o datd seara, inainte de cur-
it

care). Ap-li-cati din nou de indati-ec-aparyrineele*emne al -f


unor noi herpesuri. i

DINTI
)) ST GII{GII
I
lT-t-
TsrWza !
Lerrrrll este c depunere de origine bacterian5, ce estel
r J

cJ

considerai_5 a fr Ie onigine a tariz\cr


-lL/.(:e ryi" a parz.doritozei. PunegiG
ire. =,xl:?^t:,, t.r; Jen:iij-ir3- jq grepf,rut- pel
.-,.', -i
.i. ). ^ -..---
Y .-.j -* -r-- -.
).';J -
t-)-C:--'
i.-: ',-_1. l_I : ,l_.f,r. t_l_i_t'-l
,
eq
,"t\ { t
!

ilJ .n'
-\-, I
....}

ffiL Shqlitcl Shclrclmon o Bodo J. Bcrginski

i;
ffi jct
lreriuta umezit[
zi. Pasta de
;i periali din]ii, indelun Eat, de trei ori pe
dinli cu extract de seminle de grepfrut, ce poate

t t*
j1t
ii glsitS. in comer!, este la fel de eficient[, Pute]i adS.uga
cinci-zece (S-to; picdturi de extract gi in apa cu care v5.
cldtili gura dupX ce v-ati sp5Jat pe dinfi. Pentru a cur5la
# ro- spaliile dintre dinii, inmuiali ala dentar[ in extract. Ex-
J'F
tractul de seminle de grepfru,t$=a dovedit-extre1p, flp,':sfi- '-
cient in prevenirea gi combaterea tartrului.
Csrii
1t
_e
Cariile sint rezultatul unui proces de demineralizare a
fi ernailului gi a substanlei dure a dinfilor, proces cauzat de
procesele metaboiice ale bacteriilor care formeazS. tartrul.
c
)-
Apiicali aceia;i tratament descris 1a ,,Tartru".
Le Dureri de din{i
'i_.
Facefi gargar[, de mai multe ori pe zL, cu o solulie
preparatS. din zeee picS.turi de extract de seminle de
grepfrut Ia un pahar cu ap5.. i6,plus, puteli pune direct pe
diniele care v5. doare un tampon de vatX imbibat intr-o
solutie preparat[ din trei picXturi de extract ]a un pS.hXreI
cu apX.
E xtl' s-cf? t d.erlt o,T' e

R.ecomanclSm gargara ." o solutie preparatS. din zece


' picdturi de extract de seminle de grepfrut la un pahar de
- --apd.--Astfel este prevenit5.--apari,tia-in{ecfiiior gi -este-
indepdrtat5. durerea.
Inflc;no'lii s.Ie gingiei ( g ing iuit d)
Inflamalia gingiilor, adesea insolit5 de singerare, este
caazatil de bacteriile din tartru" Produsele lor rnetabolice
au efectul i,inei otrXvi care aratd gingiile. Extractul d e
,}s
I
T

Shqlilcr Shorqrnon '' Bodo J. Boginski t


zolvarea acestei probleme. Singerarea dispare dupX numai
citeva ztle de apiicare a extractului. Pentru tratament,
I
'l
puneli una-douX picXturi de extract pe periula de -dinli
umezitS. gi periali diniii de trei ori pe zi. Cind v[ cl5tifi gura,
dup5. periere, adXugafi cinci-zece (S-tO; picS.turi in apa din I

plhdrel de ap[, tampon pe care sS il aplicali apoi direct pe ,t


gingii.
Salulie pentru curd-pat periufs de dinyi iI
Adesea periula de dinli adS.postegte aceleapi bacterii
care cauzeaz[ probleme gi in gurd, acestea g[sind un teren
t
propice in zona umed5. dintre peri. Extractul de seminle de
grepfrut este cel mai potrivit pentru a omori germenii, pre-
t
venind astfel posibilele infeciii. Puneii zece picituri de ex- il
tract intr-un pahar cu ap5, arnestecaii binq, apoi l5safi ;T
pefiula in aceastS.'-Soiulie- circa cincispreZece minute (o
puteli lXsa chiar;i peste noapte). inainte de a o folosi din
nou cl5.tili-o bine pentru a indep5.rta germenii morli. Apa
t
din pahar trebuie schimbatS. Ia fiecare citeva ztle. I
NAS SI SII{US{-JRT
il
Cldtires nasului j
:

).
intr-un pXhXrel de apd c[ldufd gi amestecali bine. Cn.uj: i
torui unei pipete picurali ciiiva stropi din aceast5 solulie T
in ambele niri, l5sind apoi capul pe spate. Migcaii capul I
dintr-o parte in alta gi inai;rte, gi inapoi, trXgefi-vX nasui :
,J-e c?terra ori, apci suflali tare pe *ur, ca s,i cum aii 'I

iH€r:i':!+--:r-'
"'Et19;!-&#z@tu'!
!'<''""r'-t ' "- '*
'lJrta:1:*'
I

il
%t

iir?-
t: CL --l.l a
rnon .
r

ir
jal
Rinitd
t
-'1^ -, Bacijonali interiorur ndrilor cu
ti o solufie preparatr din
i
trei picdturi de extract de serninfe a.' gio#",
'a)
pdhrrel de apa, de nrai murte ori pe
ia un
:iIn
.l
tr
zi. nale gdsiii sd
cumpdrali spray nazar cu extract de
seminle de grepfrut
r5 lrLrlverizali in nas de trei ori,pe zr..cao mxsurx
suplimen-
tarx de siguranfd, ruali extract si pe
..r; il.r"u.
(Jlcera{ii nazale
BaciJonafi de mai rnulte ori pe
zr zona afectata cu o
solufle preparatd din trei pic'turi 't
de extract de seminte de
grepfrut Ia un peh[rel cu apa.
'en
ffi. cldtili nasui (a$a cum am descris-mai
Sinuzitd
:e- sus) de mai murte
n' ori pe zi (sau folosili un spr ay nazal
de grepfrut). ca o mdsu.a^suitim.rrturd
cu extract de seminte
ii extract gi pe cale internl
de ,igu.;rr;il;l;
C

n 7,,O}TA GITTILUI
-r
a-
Git i'.i.t s.t/Arrlig d o-Iitd
Drr - ^.{-i pic[t'ri
:::.i ?ece 3: extract de seminle de grepfrut

J^ ^:--- i v
i+rel4e, a
haTi extract
. -a*rx;;o;;;;;
$i-p
t nA.

F-
tue
Tuse
Faceii gargarx, de mai multe
ori pe zr, cu o sorutie
llr
qui
preparatS din
t. ,
zece picdturi de extract de ,u*irrtu=[;
grepfnrt la un pehiar cr ap5" Da cA g#siti ?n ccrrtcrE ,
t-/ (*L.-' (-{-
*; ATate T-\A hc
-t .] -i ,r+), 'v ,
iureF t/ \- L_) A_ =,fr
/_ de eiii T?;,cf, sDec i,aie t,enrl:_Tj #r"--r r. -*l p1 -f:
-, i- .. ..J i1
i- j- C| i;fr-i- f
,
i
-_r.- ,.=r
J- r_

ffi ac*st_ea,- sil-li"


b}/

Sholilo Shcrrclmon o Bodo J. Boginski


foarte bune. in plus, ar trebui sE luali extract 9i pe cale in- |
terir5..
Ro,guseo,ld- I
Faceli gargar5., de trei ori pe zi, cu o solulie preparatS. t
din zece picdturi de extract la un pahar cu ap5. c[Idufd. Este
. dEosebit de indicat sd folosili un .produs care, c0nline:.si:: I
glicerin[ - mu1!i cintXreli (Mick Jagger, de exemplu) folo-
sesc glicerina pentru a-gi menline corzile vocale in bun[
I
stare. ,f
Laringitd. ,-
.-
Acelagi tratament ca cel pentru r5.gugealX.
t-
I
I.IRECI{I I
q

,-(
q-,,uT
v
gt
,
gT g g- z:tr" g cF-:itror t
Amestecali zece picSturi de extract de seminle d. I
grepfrut cu un p[h[rel de glicerinS" sau de ulei. Picurali in :
urechi ciliva stropi din acest amestec o dat[ sau d-e doud I
ori pe zi. I'tru puneli niciodatS. extract nediluat in urechi!
tl
d,e ureehi
Dureri
I
Acela;i tratament ca cel de curS.fare a urechilor. DacX ,
glsiii in come4 piq
ri sp ciale cu extract d\semi49
s' t-j
grepfrut, Ie puteli folosi Ia fel de bine
otitd. rnedisnd J
Acelagi tratament ca ;i aceia de cur5.fare a urechilor; Ce t
asemenea, pot fi folosite pic5turile gata preparate, Crn
v
nlasura supiinrentar5- Ce siguran!5, iuaii ex-
v
r-,nrra er-i- f'2 fJ
vvLLLvi.,. -.* |
.t-T?-.r
r,i pe zz"'J.e ir:tl:eryn5,
il
F I
35

I
I
rr'f
.1./
tl\./

T
E.

F
i,

E Shcltrilcl Shclromon " Bodo J. Bcrill"fri


t m
Acnee/Pete/Pisfruf
n Llmeziti fata, punefi in parme circa cinci picdturi cie ex-
rract de seminle de grepfrut, apoi masati fafa cu mare
atenfie. LXsafi extractul sr actioneze citeva minute, apoi
;cidtii!,.bine,",tenul gii*amponali' cu ,ur prosop. Ar trebuil.5,d: .r : j , , ;. ; ,

simiili ugoare pigc5turi, senzalie care indici faptul cX fata


a fost bine curdlatX. De asemenea, puteli folosi o soiugie de
curdlare a tenului, pe bazd de extract de seminie de
grepfrut. Dacd se intimpl5 sd vX intre extract in ochi, clxtiti
cu apX din abundent[.
tsdrbierit
Amestecali citeva picxturi de extract de seminte de
grepfrut in spuma de bxrbierit acest lucru ,ru urruu u'
efect antiseptic imediat asupra u;oarelor rdniri ce pot
apxrea in timpul bxrbieriturui. Extractul poate fi pus chiar
.?i pe lama de bxrbierit, direct; intr-o
formd diiuatd. ar
putea fi un adaos util la aftershave.

PAR_ SI SCALP
S drnp or p erutru
s- # s-tcrrrle.rrt
Puneli pufin sampon in podul paimei gi amestecati in
,
el cinci -zece
4vvv (s-ro;
\ u r\r / pic5turi de g/(Lr
urt-d-LLll r Lr-g extract de semlnle
auL ug seminte Oede
grepfrut. Masati bine capul
timp de citeva minute, apoi
cldtili cu apx din belgug. pentru
eczeme sau iritalii ale
;calPuiui, extractul poate fi folosit ca lofiune; in acest scop,
|]*yiuti y
tampon de vatd intr-c soiutie preparatx din
de picxturi de extract de seminie a*
louaz-eci
.iti pxh[rei ir*pfrut ia
de apa, apci b,adijonatr scalpui" DucX e:;h,acrui
"i-ir.iir5 i:r cc-t_^,j , r:.,li,rillj irned.i z.i::,.:, nr:rl iE =;,,-,,,
.!,,,..qea_<q<r*e
b\

/
f

Shcrlilo sh"**on . Bodo J. Boginski


Mdtreofd I
Vldtreata este catrzatS. adesea de o ciupercX a pielii
pului. Aplicali acelagi tratament ca cel de mai sus, Tl
menliunea cX acesta trebuie aplicat, in cazul mXtrelii, d'l
d ou5.-trei ori pe s5.pt[min5., apoi o singurX dat[ Pt,
s[ptdmin5,, DupS :ce :observafi. c5. f,orm-alea : In"dtre{ii' s-al
: :

diminuat, continuali sX aplicali tratarnentul o dat[ la douXl


sXptS.mini, ca mXsur5 PreventivX.
Mlncdrirni s-Ie Pielii ccrPului I
posibil, este bine sE clarificali mai i:tii
Dac5. este
?"1rT
trata--
manifestxrii minc5rimii. incercali s5. aplicali acelagi
ment ca cel d e mai sus gi observali cu atenlie rezultatulf
s^'
Dac5. este pozitiv repetali tratamentul.
Pdduchi t
Aplicali u.n arnestec alciturt dtntr-o tlelme exlracl "t
seminle de grepfrut gi dou5. treimi tampon (dacX dorili1
puteli incerca mai intli cu o dozil mai mic5-). Amesteca!tr
bine extractul ;i gamponul, apoi masali tot scalpul, cu marf
ateniie. Acoperili p[rul cu o bucat[ de plastic si 15sai1 t"l
tractul s5. aclio neze circa o jumXtate de or5. Repetali dupF
trer-zt
PIELE
rii
d

A
Co- tvgtsvnertt ZT'f'- ce-E Ce urEerzt&
.J
Extractul de seminfe Ce grepfrut s-a CoveCit fc arte eIl-
c\ent ?n traj:afiTentui r5-nilcr 3Lrperf,"*Lele, ei arsuniic;: eic" r{t
^ *: i_ * ..__., _ ! {'l _{- _ -i ^ .- il_-l I
,=_',!,l_ i- r; t..-i,_ 2 ::t j -- j*'.-r i (;.-i;; J- [-t ;
)-f,*
"r'J

F
#r
#i Sholilo Shclrcrmon o Bodo J. Baginski

flJ T dieruri, z gbietwri, j ulittlr,i


Toate aceste mici neplS.ceri pot primi ,,asistenfX" anti-
ry'fi septicd din partea extractului de seminie de grepfrut. Cei
mai indicat pentru acest scop este spray-ul care se gdseste
tJ.
u in comer!, ins5. Ia fel de util5" este $i o solulie preparatd din
'te
-citeva pic[turi, de:,extract gi pu]i*nX, ap5., care va,'fi.aplicatX;
$'tJ^. cu atenlie, pe ran5.
Fle Arsuri ntrinare
Aplicati unguent sau spray cu extract de serninle de
Fr grepfrut. I{u folosi}i niciodatS. extract in concentralie
$j: maximX!
Iritapii
Fll incercali sX lSmurili mai intii care este cavza apariliei
nJ iritafiei. Totu;i, dacd acest lucru nu este posibil, ameste-
I
I
I
I
cali zece picXturi de extract cu pufin ulei ;i aplicali pe zona
'=a E

\I

- ri
\-
afectatS. Puteti folosi gi unguentele gata preparate, precum
l.I
l)
.
gi spray-urile. Aplicali tratamentul de dou5.-trei ori pe zi gi
= *i
-'
d. Ll
t't
observali rezultatul. DacX este pozitiv, continuali trata-
I

mentul pin5. la disparilia simptomelor.


I
GI
la|a

K-
l^
I
Derrmo-tite
E\J
pa in primul rind, nu v5. sp[lafi cu sdpun. Dupd ce aii
ctrr#tat zona afectatX;nras ,ati-o cu r1n-arnestec preparatdin---
zece picS.turi de extract de seminte de grepfrut Ia un
p[h5rel de ulei. IJn unguent hidratant pe bazd de extract
ry este Ia fel de eficient.
ru Fs ffiE-iw-zi-s
ffi An-iesi-ec?J"ii zec,e l*ri ciri"*::'j ,'d,* ,?riT- -{.c;,-rt
L C,t-, L
A *
u.)_|= C,a:,1-r
,Ji= i
_' :- :.
_1.
-,^u
-'._
Tia
--/
!, tv ::ii ,+
'.)-\"-

tr
, -i_ :

5iglJfr"*,- Cu ,,iil pit:,|1-re't 0* r-ljei S:j 2,.*J ,i -'z'oi--i ri * i'll


-t('--t'.. i-L
t'.j't..-.. i tir: i-.:',i''
'--!-\.-,,-',, t..:..:.--' i 'i'i'--
). ).. ;.-J --,
',i i'
.' ')'-
1G

t
mon ' Bodo J. @
il
p. ,onele afectate. O|servafi cu male atenlie rezultatele;
tratamentul'
dac[ constataii o imbunxt[fire, continua]i
Eczerne
Pentru eczernele uscate, aplicali un amestec
preparat t
din zece picdlriri dq extract d e seryinle de gregfrut 9i .o: ,I
p[hliel'i1e utbi. Daca' strprafe]ele afectate stnt foarte'rnici,
Pentru
putegi aplica o picS.turd de extract nediluat'
de pudr[ (pin[
eczemeJe umede, iolosili extract sub formS'
pentru pi-
acum s-a putut g!.si d,oar sub form5. de talc
cioare)
i4ePdttti de insecte
Aplicali extract in formfl. nediluatS'. Dacd pielea
este
de ap5' sau
foarte sensibil!., amestecali extractul cu un strop
de ulei.
TJlcere' uericoxse
din
inmuiati o compres[ curate intr-o solutie preparatS-
Ll.ecr pic5turi de extract d-e serninle de grePfrut Fi un
tre
p[h5.rel Ce ape fiartS. $i r5-cite 9i aplicali-o
pe zona afectat[-
Schirnbati ccmpresa des'
I,{egi
1 v '-" ',.negilor pode qffi
+lncl€partare extrac-
tim!,ins[
chiar gi in
tui de seminle de grePfrut s_a dovedit-ehcient t

acest caz. Picurali ciiiva stropi de extract


nediluat pe neg I
ili
: i;:'.

.j-.

d.e d.ou5. ori pe iZ:, pin[ ia eliminarea


problemei' F

CiuPerci J
t
a

Afecliunile datorate ciupercilor pot ti destul


et gtult--3,l
."i.iid.ecat, insS- puieririrr-, zlt:rriline alrjijfi'rr' gtcl" a extrat:"U:t]
,'+ilF;€sl-e sd eij.rnirie aces''i:e prcble'i;nc-: ne;-rlau:ute' l"n--l
?iftiLi' L-Lt:'
t
ry
37 ry
w
# j' Sherlila Shcrromon c Bodo J. Bcrginski
rlumeroase cazuri in care vindecarea a survenit in urma
ffr nrasdrii zonei respective cu extract nediiuat, ins5. acesta
j poate fi amestecat gi cu pulind giicerinX. Apiicafi trata-
rFi
T rrrentul de dou[ ori pe zt, in mod regulat, chiar ;i dup5. ce
It simptomele au disp5.rut, deoarece este posibil ca ciuperca
s5. nu fi murit, putindu-se dezvolta din nou. I.{u in ultim-
'$1
J ]A.I
' '-l
ur) r-r1 .rind, .expuneli pielea la sloere gi la aer curat.

J
Itt
PICIOARtr
n_a
Micoze
ryr Date flind condipile speciale ,,facilitate" de picioare, cum
ar fi un nivel reiativ constant de umiditate, intuneric gi
ffl
I

lp
cXldur5, ciuperciie se pot dezvolta in voie in acest mediu.
I\'licozele picioarelor sint foarte greu de vindecat, acest
Et tv
Er -
EI
Yt:tqfi::|lil
r -_
T '.I I I
r rt | |
lucru necesittnd mult timp ;i extrem de multS rdbdare, ins5.
rul
I
-t

extractul de seminle de grepfrut le poate veni, totu;i, de


hac. Dac5. regiunile afectate nu sint excesiv de sensibile, ex-
tractul poate fi aplicat in torma sa nediluat[ - deci in con-
centralie maximX. Dac5. ru, poate fi
diluat cu glicerind.
Dac5. este cazul, utilizali extract sub form5. de pudr5., care
are avantajui cX si usucX. in plus, adS.ugafi cca douS.zeci de
pic[turi de extract de seminle de grepfrut in ultirna ap5. cu
care cletiii ciorapii, pentru a evita reinfectarea uiterioarX.
$i in interiorul pantofilor puteli pune extract, de data
aeeffia-su-b=fcrmi. *e pudr5.. intot- pi-
cioarele dupX ce v5. spXlaii, gi incercati s[ ie expune]i cit
mai mult la soare, care este benefic in lupta impotriva ciu-
percilor.
Tr c:rz spir' *-{i. *- gti ci a ar- eEa r
Si aceasia. se datoreazS. tot unor ciupercl" Fudra pentrr:
ujcjcare,, le rtazil Ce e:<tretti, ,!al-l L,ilie cr-' guj,l',ri:je extrac{-
'je
%v

Sholilcr Shorcrrnon o Bodo J. Bcrginski


de seminle de grepfrut gi-au dovedit eficienla in rezolvarea
acestei probleme. AdS.ugali circa cincizeci de picS.turi de ex-
tract in apa cu care'v5. face,ti baie la picioare; la sfirgit,
,.'t
t
uscali bine picioareie. Pentru prevenirea reinfectdrii, apli-
cati aceieasi mXsuri de Drecautie ca aceiea descrise mai sus,
,,L'
t
Bdtdruri ,il
Aplicali o pic[tur[ de extract nediluat pe bdtlturS., o
datd sau de douX ori pe n. ,[

Crdpdhri n
Aplicali una-dou5. picS.turi de extract de seminfe de
grepfrut pe crXpXturi, pentru a dezinfecta locul. t
UNGI{IILE DE IA MIII\TI n
SI DE tA PICIOARE
;
Ciryeyci
Afecliunile d.atofate,ciupercilor sint, de obicei, foartu I
greu de vindecat. Ele se dezvolt5 extrem de incet gi se I
intind treptat Ia celelalte unghii. Cei afectali de aceast5 I
boal5 igi dau seama cu greu de ceea ce se intimple, ins5, I
unghiile arat5. groaznic. Peste ani, poate chiar in decursui
+
unui deceniu sau mai mult, ciuperca intr5. din ce in ce mai I
adinc in unghie, putind fi transmisS. ;i la alte persoane. rt

la primul semn cX ceva nu este in regul5. cu unghia.


inainte de apli careaextractului de seminle de grepfrut,
unghia afectatS. trebuie pilitH" cit mai bine cu ajutorul unei
pile fine sau a unei buc5li de glaspapir. Pentru a evita in-
fectarea celcrlalte unghii, dezinfectali pila dup5. fiecare
fnicsj-::e si,, e{e,:iirati .rpe,ia-Lia. d+ lur],ir", deas.t-iprz- rlilr-j iiaI
3q

Sh*lil" sh"t"mon o Bodo J. Bcrginski


sau a unei foi de hirtie, pe care sX o aruncali cind ali ter-
nrinat.
DupX pilire, aplicali extract, in formX nediluatd, de doud
ori pe zi. Zana afectatd a unghiilor trebuie pilit[ Ia fiecare
trei zi\e, apoi cam la trei-patru sdpt[mini. Continua]i s5.

aplicaii extractul de dou[ ori pe zL - este foarte important


sE menlineli aceastf rtitini timp de ctteva luni. Efortu:l.'
merit5. s5 fie f5.cut, dat fiind c5. vindecarea complet5. nu
poate fi oblinutX decit printr-un tratament insistent, de
durat5.. Iar dacd ali v5.zut weodatS. cum arat5. - sau m5.car
ali mirosit - o unghie infectatS., puteli fi absolut siguri c5.
nu veli scuti nici un efort peutru a v5. vindeca propiile dum-
neavoastrS unghii afectate de weo ciupercS..
in scopul de a preveni aparilia ciupercilor, este indicatS.
foiosirea regulatl a extractului de seminle de grepfrut,
adS.ugat in sdpunui iichid, in crema de miini, in talcul pen-
tru picioare -sau in apa-cu care v5. spdlali picioareie. DacX
unghiile de Ia picioare sint cele infectate, adS.ugafi circa
douXzeci de picS.tr-rri de extract in apa cu care v5. clStili cio-
rapii gi pulverizali in pantofi spray pe bazd de extract de
seminle de grepfrut, pentru a preveni reinfectarea.
Infecpii cuticulqre
Acest tip de infeclii se poate d.eclanga bnrsc, C ezYoltin-
i, -pini-clnd devine o stare deesebft_ de-Eu-
pS.rXtoare pentru persoana afectatX. in general, doar
chirr-rrgul este cel care v5. poate fi de ajutor, pinX la urmX
asta numai dac5. nu beneficiali de ajutorul extraordi-
narului extract de seminle de grepfrut! Astfel, dac[ obser-
','ali ceva in neregulX ia rXdXcina unghiilor, masaii imedi-
at cu citeva picdturi,ie e';:irar,-, Ce do'rr5-'rrei ori pe zt.
.tl,feiita. ,:ed.-azi., Je c-i'ice;-, i.c';^i':? r';;e.i,e, ,;ulitl.rrnii:[ ef.*r:""
ho

f
/ I
'?
l ,.
;t

Shcrlilcl Shcrrqrnon . Bodo J. Beiginski


tului antibacterian ai extractului. De asemenea, o ,,baig" in t
uiei cdldu!, }a care ali ad[ugat citeva picXturi de extract ) :

poate fi Ia fel de eficientS.. t


VAGII{ SI ORGAiTE GENITALE
Vsgrnf td
Aeeastd Afeciiune poate-fi-' cauzat[ de bacterii; ciuperci
ori de paraziii. I.tru sp5.la!i zona cu s5pun, ci ad[ugaii in apa
de sp[lat citeva picdturi de extract, impreun[ cu pu]in ulei
cu extract de arbore de ceai. Cel pulin o dat[ pe sdpt[mind
spXlali-v[ cu urmXtoarea solu]ie: trei picS.turi de extract de
seminle de grepfrut Ia un pahar mic de apX cald[ (dacd
dorili, puteli adS.uga ;i cinci picS.turi de tincturfl de coada
calului). Puneli solulia intr-o seringd de plastic (fHr5. ac, de-
sigur!), pe care, cu mare atenlie, o veli introduce in vagin,
unde o veli goli. Pentru aceasta, intindefi-v5. pe spate gi
ridicaii pulin abdomenul. in loc de seringe, puteli folosi ;i
un irigator, pe care il gXsili la magazinele de tehnic[ me- ::

dical[ sau in farmacii. in primele trei zIIe de tratament -


repetali operaiia o datX la dou5sprezece ore, apoi o dat5. pe
-,j

I
t
-;

zi. -4-,

O ait5 posibilitate este sX imbibali un tampon (de tip


i
rrfi

o.b.) in soluiia preparatS. ;i sd-l inserali in vagin, unde il


T

d.
,

i lXsa iintre una si sase ore. Extractul de semin{e


put-Q+I-lE$a nle de d
nt
grepfrut poate fi amestecat gi cu ulei de susan, in loc de
-'t

ape, ceea Ce are un efect benefic asupra rnucoasel,


impiedicind-o sX se usuce, in plus, puteii adS.uga circa
dou5.zeci de pic5.turi de extract in apa cu care vX cldtili
lenjeria- intimX, pentru a evita reinfectarea.
Fentri: regene reyea flcre j vaginaie dr;p#' tratarrteTit",
.2r'iitesTeca-yl L:ulrin jr,.iirt iL?,;:tt;r?-ji ,iu t:l ,i;8"il.ti1'.atr: ,:ga.i,Y Ce =:7v:
lrl

mon o Bodo J. Bclginski


calci5., apoi injectali acest amestec in
vagin. Rata de succes
l tratamentului este impresionantS-!
hiu FoLosITr hIICIODATA EXTRACT
F{ED I LUAT PENiTRU AFE CTI LII{I LE
DIN ZONA VAGII{AIAI
Infe ic e s.le u ag inului
"{ii fung
Dac5. infecfia a fost cauzatS. de o ciupercX (Candida al-
bicans), apiicati acela;i tratament ca cel descris mai sus, cu
menliunea c5. tratamentul nu trebuie intrerupt imediat
dup5. disparilia simptomelor. Nu uitali slr: v{ informali
partenerul asupra manifestdrii afecliunii, deoarece aceas-
ta probabil c5 s-a transmis gi la el. in cele mai multe cazuri
de candtdoz1, intestinele sint gi ele infectate cu acelagi tip
de ciup erc[, rnotiv pentru care este bine sX luafi extractul
si
tL
De cale internl

J-
PqraziF uogino-li
.L
Una dintre cele mai frecvente infeciii ale vaginului este
cea cauzatl, de un parazit microscopic numit Trichomonas
vaginalis. Infestarea se manifestX printr-o secrelie vaginalX
urit mirositoare, insotitS. de inflamarea mucoasei gi de
prezenla unei senzafii de arsurS. Se estimeazd c5. circa 30%
fenrei su{er5. de aceast[ffi-u-n-ffiefftent
t
dat al
vielii 1or. De obicei, boala se transmite in cursul actului
sexual Ei poate cauzaaparilia unei uretrite (inflamarea mu-
coasei uretrei). Se apiicX acelagi tratament ca ;i la vaginitS..
IEiew.& ferrailleirzd.
E;riTectui cie s€T{rinie de {v:e*f;'*rr i:icete fi -fclGsit fi rte-{t*
'=
'tgi.*r.?: Ee*,3 i?-,.'L\', -: ,'lr'-r'. ,;jr,ir le
"
it ?ii: g ati:i. ::'i.T ft
,t-,-,
l' )-'"'^t t';/''
-t'*' I
,.t
-','
h1/

Shcrlilcr Shclrcrmon o Bodo J. Bcrginski

picdturi de solulie in apa cu care vi spdlafi, gi folosigi, dac5


putefi, un gel de dug cu extract de seminfe de grepfrut.

r{u FOLOSITI I{ICIODATA EXTRACT }-iEDILUAI


PEhITRU IGIENA ZOI{EI VAGINIAIEI

Toate infecliile frrngi.u iun pu.ru.riaare pot fi transmise


cu ugurin!5. in timpul actului sexual. Din acest motiv,
b[rba]ii trebuie s[ fie congtien]i de posibilitatea de a fi in-
festati.
,
Puneli citeva picXturi de extract in palma umedX ;i
masali bine penisul, pentru a omori eventualii germeni
transmigi. La fel de bun5. pentru acest scop este gi un
amestec preparat din zece picS.turi de extract de seminle
de grepfrut gi un pXh[rel de ulei de susan. Dupd ce l-a]i
aplicat, l5sali amestecul sd-gi fac5. efectul timp de citeva
minute.

NUAPLICATI NICIODATA EXTRACT ihi FORJVIA


I{EDILUATA, deoarece poate cauza irit5.ri nepl5.cute.
Tratamentul descris mai sus trebuie urmat circa doud
sdptXmini - timp suficient, in general, pentru ca afeciiunea I
sd dispar5, Pe 1ing5. tratament, adXugafi, inc[ citeva
sXpt[mini dup5. aceea, d ouS.zeci d e pic[tuii de extract in ;
cu cale_ clXtili lenjeriajqlim4, pentru a prevenj rein-
fectarea. Tot ca mXsurX de prevenire pot fi folosite sdpunul t
--apa
sau geiui de dt$ cu extract de seminle de grepfrur._
?u* I
infeclia s-a intins ;i ia mucoasa uretral5, este bine s[ lua]i 5
extract si ne caie oralE. I
Hxtvs.cfeed d-e serpziwfe de grepfz"e^st - ztz irrter"rz
ciupei'ctr* I-
4A

Shcrlilcr Shcrrclrnon . Bodo J. Boginski


ticip5. Ia dezvoitarea ior. Sirnptomele prezente la infecliile
datorate ciuperciior sau paraziliior sint, adesea, identice cu
a . r . ..!
cele prezente in cazul infecliilor virale sau bacteriene, ceea
ce dX nagtere la diagnosticuri false, acestea ducind, la
rindul ior, ia tratamente ineficiente. Din cite stim, pinX
acum, extractul de seminlg de grepfrut este,primul remediu ni
,+
:

care poate combate mai multe tipuri de rnicroorganisme in


acelagi timp.
Folosirea ertractului de seminle de grepfrut a intrat deja
in obiceiurile naturopalilor - gi nu numai ale lor. in con-
secin!5., inv5.l5turile unei bogate experienle sint acum la
indemina noastr5", in special in ceea ce privqte tratarea
afecliunilor gastrointestinale, a r5.celilor gi a1e bolilor de
piele - principalele domenii in care este utilizat extractul.
Cu toate acestea, rezultatele oblinute de nurnerogi medici
gi vindec[tori, precum gi experienlele efectuate pe animale
indic5 faptul cd extractul de seminle de grepfrut este efi-
I
cient gi in alte cazuri decit cele menlionate mai sus.
+
In prezentarea pe care o vom face in continuare ne vom
l

6!!

I
t
I
I
iirnita doar la folosirea extractului de seminle de grepfrut
t

pentru tratarea bolilor $i afecliunilor asupra cS.rora rezul-


tatele cercetS.rilor nu mai las[ nici o indoi a\l,. Sperdm din
tot sufletul ca aceastS. carte s5. stimuleze oamenii de gtiintd
I
l
a
t
s5 i@i-eereetdri, astfel incit -
pede rezultate incurajatoare. Sintem ferm convin;i cd ex-
i
I
t

tractui de seminie de grepfrut va deveni, in viitorul apropi-


ai, o alternativ[ sXnXtoasX, lipsitX de nepldcerile efectelor
g
secundare, pentru antibiotice gi alte preparate de sintezX.
Extractul de seminle *de grepfrut se combin5 foarte ugor
ffi !

?i: et-Lie rernedit ;ratu::aie -- ba cfi,tal: se pi3-r g c,E irlliensific5,


+::':.'-,:',,-t,i)
i-'lan"e|ci ffi,':,ijlr..i r::t,io ;ir-r11-1r:,1 ;'.t,i-:t't , 'LTi r-r.: L-,::-i. s j;rr,lifi-.i.,
hh

Shcllilo Shqrqmon . Bodo J. Boginski


il prefuiesc, deoarece actiunea sa nu se interfe reazd. cu cea
a remediilor homeopatice.
Totugi, d.incolo de imensul ajutor pe care il poate da
medicinei, extractul de seminle de grepfrut este benefic ca
parte integrantS. a unui program holistic de sdndtate. Bo-
,tlile .de. care putea s5" inceree. sL ne. transmit5.,
3,uferim;:r.
ceva, iar noi ar trebui sd nu evit[m s[ in]elegem mesajul
l^-, de exemplu, apare in acelasi loc de
1or. Cind o inflamalie,
mai multe ori (sau chiar in locuri diferite), chiar dacX ali
folosit pentru tratament extractul de seminle de grepfrut,
ar trebui s5. vX intrebali serios ce se intimpld gi sd incer-
cati sX faceti schimbXrile necesare.
Microorganismele car e cauzeazS. inflamaliile prefer[ sd
I

I
se ,,stabileasc5' in acele zone ale organismului in care dau 1 I

de lesuturi slXbite, slXbiciune ce poate fi cauzatS. de toxinele I


prezente in corp. Substanlele toxice de care mediul incon- -J
I

. ',-
I
amalgamul cu mercur cu care ne sint umplute cariile, toate I
I
I

constituie cele mai frecvente surse pentru toxinele care ne I i

intrd in corp. Procesele de descompunere gi p.utrefaclie


I
cauzate de o alimentatie neechiiibratS. gi de o digestie in- I
eficientX, precum ;i toxinele produse de microorganisme,
' sint sursele otr[virii din interior a corpului. t't I I

. -- otr [v+uir@stabili in o rgani sm


-[
atit timp cit fluxul vital continuX s[ circule corect prin or-
ganisrn. De-abia atunci cind fluxuI energetic dintr-o zond
corpului stag neazd, toxinele gi agenlii patogeni g[sesc un
a
-4sate-aeeste
teren propice dezvoltSrii. Procesui poate fi intrerupt prin
acupuncturS., de exernplu, care stimuleazS. circulaiia e-
!:,eyg-'!ei. in rncd speciai in z+na af,ectr,t#., adesea sin;nt*:,tre;+
,lis::,d.r'tnd i;:., i-rl'irrLi a'li:s'Lrri: uni,t: 'r:;r:eitell:ftt?:"1i:"
t
E]
4r
ru

ru mon " B'odo J' Boginski


-4
Blocajele fluxului energetic pot fi create de stres, tenst-
Ij aqteptXri
Lrne nervoasX, team[, sentimente negatiVe,
neimplinite etc. Aici intr5 in joc componenta emofional[
rJ gi

t: a bolilor, ea fiind cea care pregS.teqte ,,scena" pen-


I:.

rnentai5
I Ei, tru manifestS.rile de ordin ftztc. Fiecare zon6, a corpului
li
a

I'I,
I

I 1;l'r -"*''i' simbo] tzeazd o '4.{tumitd abilitate q.mofior-tal5-. sau ment4)il,


-

De exemplu, inima se refer[ Ia abilitatea de a sim]i,


t
t.
i
:
de a
t;
I Ji d[rui gi d.e a primi dragoste; picioarele reprezintd abilitatea
i.

I
I t
rf
Ji
lr
de a avansa in via![, digestia ne aratS- cit de ugor putem
I iar sistemul
l ,,d.igera" experienlele cu care ne confruntlm,
imunitar simb ohzeaz[ abilitatea de a ne pS.stra autentici-
frI *I i tatea, naturalelea 9i de a ne aplra impotriva influenlelor
!' I i ae,rn5toare. Cu ajutorul trimbajului
simbolic aI corpului
II JI '' nncl-r 1 -'tY sau
nostrll, o Doala .r,, o disfunctionalitate
disfur ,
Ltrsrur- dintr-o anumitS.
!t rI ii IJWzon1 t' *r t'r-r ne poate spune
II(-r a corpului ce abilitate a fost blocatX
i,
r=
I i -
rJ (r pierdut,
JCILI s-a
satl
,*
-'r---.

ti '
t i l/rvr

i I DacX dorim sd indep[rtXm boala definitiv, ar trebui s5-


IE
T tncepem sd acfion5.m pe mai muite niveluri in acelaqi timp.
IJ Trebuie luate md suri care se refer[ la planul mental 9i la
t:,
I cI cel ernofional, cum ar fi relaxarea, indep[rtarea terneri]or
I , gi acceptarea nevoilor noastre cele mai intime, toate aces-
d e cur[1.@rcer94-gglpuiui,
de
t-j.teafiind insolite
1
li
eliminarea toxinelor, de evitarea otrd.virii la care sintem
Jr I sunrrsi
"*1-^ sistematic- si de eliberarea corpului de atit de
I t._
, t

d[unXtoarele microorganisme.
in cad,rul unui astfei de program holistic de vindecare,
e:<tractr:} de seminle Ce grepfrut poate fi Ce mare aSutcr
'tLile:ie:,:, a.Te- ,rtt li'tt',-i Li';:,i.';t.
r-,?11-1i-.i l;i1'CCSS,lX i:*,
;4-;i
\r

sholif
rnstrucyiuni p entru foro sir e a p e cale
intelzld. a extractului de serninle de grepfrut
Pentru tratament se iau, in general, intre trei gi cinci-
sprezece pic5furi de extract (sau
num[rul corespunz5tor de
capsule; pe ambalaj veli gxsi, in mod normal, menlionat
num[rul de picXturi corespunzdtoare unei capsule sau unei
.., .-. -:

pinfl la dispari]ia simptomelor. Picdturile sint dizolvate in


glicerinfl, $i trebuie bine amestecate cu apa. Dacd gustul vi
se pare prea amar, putefi lua extractul cu un pahar de suc
de fructe, in loc de ap5. Extractul-pudr5 care se gXsegte in
capsule este, de obicei, mai pulin amar, ceea ce il face sI
fle mai indicat pentru copii.
Este indicat sX se inceapX tratamentul cu o doz[ mai
micd de extract, care s5. creasc5 apoi, treptat. Exist5 nu-
meroase rnotive pentru care vX sfdtuim s[ face]i acest
lucru, si cel mai important este reacfia generatd de moartea
bacteriilor, ciupercilor sau a altor agenli patogeni, cind se
elibereazd numeroase toxine care pot duce la aparilia
oboselii sau a unei st[ri de disconfort.
cu toate acestea, conform observaliilor noastre, o ,f
reacfie distinctX de acest tip apare doar la primul tratament
cu extract de seminle de grepfrut, sau atunci cind intre I
tratamente se scurge un interval prea mare de timp. Se
paie c5, o da@pato-gen ce a gener@ t
pe care dorim sX o tratdm, ur mare numdr de alte mi-
croorganisme, care s-au aciuat neobservate in corpul nos- I
tru, sint eliminate cu ocaztaprimului tratarnent. DacX apar
astfel de reacfii, se recomandd micgorarea dozei, ori
menlin eree er, peniri: o lrerraad5 de tirnF, la nivei faarte
ji-]"'r-r
s:F*z:i.'r, r-rfii.r *a, a"r3ci. g5 fi-e :.nHrlt# irir.;e_,rl.ui ii.r:. inr:etq:1.
*-j--'--:'*.':-. --' -'" *_---:"-.".--- "-
4.]-

rnon o Bodo J. BclEinski


in timpul tratamentului este bine sd consumali iaurt na-
tural, care s5. regene reze flora intestinald. Amestecali o
parte de iaurt cu-dou5. pflrli de apX caldd 9i beii- acest
anrestec de dou5. ori pe zi,laciteva ore dup[ ce ali iuat ex-
tractul d.e seminle de grepfrut. Dup[ cum am mai
men{ionat, intre 3 ;i 5% din oatneni sint alergici la citrice,
-'aga' 'cX,',Pot; 'avea Q: r:$Q11 rsio-ilitate ='b"rescutX Ia extractul de
senrinle grepfrut. Dac[ face]i parte din aceastS. categorie
d.e
d.e oameni, incepeli cu o doz{" de o pic5.tur5. de extract la
un pahar cu aP[, pentru ca apoi s5. creqte]i doza treptat,
conform reacliei organisrnului. De asemenea, puteli incer-
ca s[ iuaii extractul sub form5. de pulbere, care este mai
pulin acidX.
Am observat ci persoanele care au stomacul sensibil
dovedesc une'ori o anumitS. rezistenli Ia tratament. Acest
lucru poate fi evitat prin luarea extractuiui dupS mese (in-
diferent daci acestea sint, de fap-t, simple gustS-ri luate
exact in acest scop). Stornacul rS.spunde, in aceste cazuri,
foarte repede ia noul remediu, dup5. care puteli lua ex-
tractui independent de masE. Totuqi, 9i in acest caz este
bine s5. incepeli ctt o dozl, mai mic5., pe care s5- o cre9teli
treptat.
,Pentlu un tratament intensiv cu extract de seminle de
ggpfrut, incep_eti cu o Coz[A*_ ryg_gpt picdturi. Aten]ie,
ins[: toate doze]e indicate aici sint simple repere cu titlu
ru informativ, ele putind varia de ia'cazIa caz. Acordafi, deci,
nruitS. atentie indicatiilor-.care vX sint furnizate o dat[ cu
ru
,

exiractul"

n Am dori sE rz5 mai atragem atentia 9i asupra faptului cX


ar trebui s5- ccnsutta-li un n-redlc, un naturopa-t et-c. atunci
:';,..,d 111{orrij .}t, il
';tti''7,)1\;"
,Sngf!.nf r:.V tt;1';'r 7.r-:t-ill ,j-g
ffi '! J_*_: .; p u_: -,i_ i- -i-
?'J^lr=,/E-.
a - - "- E .-
v'B

Sholilo Shorornon I
seminfe de grepfrut sd igi gdseascd iocul in cadrui practi-
ciior medicale, indiferent de tipul acestora, si, u.olo unde
este cazul, sd fie remediul indicat (in defavoarea celor
chirnice, de sintezd), astfel incit un numdr din ce in ce mai
mare de boli sd poatX fi vindecate printr-o rnetodd alter-
nativ5, eficien,S $J sxnxtoasd, sub o supraveghere coi'pe;
4f

Shtllilo Shclromon ' Bodo J. Boginski


Ca un beneficiu suplirnentar, microorganisrne precum
parazilii sau ciupercile care au scS.pat neobservate datorit[
i,nei boli, d.e exemplu, r5.minind astfel netratate, pot fi dIS-
truse datoritS. spectrului atit de larg de eficacitate a ex-
tractului de seminte de grepfrut, chiar gi atunci cind nu au
fcst,diagnosticate. .'

DupX cum am spus ceva mai deweme, infiamaliile pot


fi cauzate gi de toxine, ins5. extractul de seminle de grepfrut
nu ne poate elibera, in mod direct, de aceast5. povarS. ne-
dorit[. Ceea ce poate face, totugi, este sd reducS, cantitatea
de toxine prin eliminarea microorganismelor care Ie pro-
duc pe cele din interiorul organismului. in aceast5. situalie,
ficatul ;i sistemul imunitar se pot concentra asupra
indepXrtS.rii celorlalte otrS.vuri, venite din afar5.
Microorganismele producS.toare de toxine sint localizate,
in general, in intestine,-ins* expeiierilele au ar[tat c5.-ex-
tractul le poate elimina cu succes. Eliminarea agenlilor
n patogeni dlunXtori prezenli in intestine este-condifih pre:

n liminar5 pentru reinstalarea echilibrului ecologic natural al


intestinelor. Cind flora intestinal[ este sXn5.toasX, este
n mult mai dificil pentru bacterii, ciuperci etc. s5. se sta-
r'1 ----Y -tt- v n v A',--
brleasca $1/sau sa se lmpra;ile In organtsm, cauz indaStfel
h stricdciuni.

T ConsiderXm c5" extractul de seminle de grepfrut poate


fi folosit, in mod eficient, pentru toate tipurile de infla-
n matii, inclusiv pentru cele cronice , care indicX sldbirea sis-
L€mului imunitar"
ffi ffi *,7,*, Y **T E}?ft-ffi de ue :
w :i,e ,.t tl i-r e * LigI C iii i,'l
g '21,,, li-,
'Wfc

Shcrlilcr Shorclrnon o Bcdo J. Bcrginski


cu toate acestea, pare c5, in zilele noastre, rezistenla
se
opus5. de organismele noastre este din ce in ce mai mici.
Prezenta cople,sitoare a substanlelor toxice din mediu, stre-
sul din ce in ce mai mare indus de modul modern de viaf5,
mesele luate pe fug[, alimentalia dezechilibrat[, antibio-
ticele de sint ezd - toate acestea duc la sl5birea sistemului
.r .l .-f
Imun1tar. lar clnd
-4,
un deficit
'1-f. _._, r ,";
al rezistentei .r
imunitare se
'in
combinS. cu toxinele care incarc5 ficatul, organe gi 1e- I
suturi incep sX fie depozitate numeroase otrdvuri. Atunci
germenii incep s5. se simt[ cu adevXrat bine in corpul nos- I
tru, timp indelungat, producind inflamalii cronice.
Astxzi, datoritS. evoluliei gtiinlei, cunoa;tbrii umane, I
marile epidemii care i-au decirnat pe str5mogii noqtri au
fost eradicate, insx ne confruntXne, din ce in ce mai'des gi I
mai intens, cu bolile cronice. cu toate cd afecliunile grave
sint mai pulin frecvente, mulli oameni nu sint niciodatd I
-eomplet sdn[togi.' in- acelagi timp, bolile- asociate cu o
I
sl5bire a sistemului imunitar, cum ar fi cancerul sau
aiergiiie, s-au transformat, treptat, in ,,epidemiile" zilelor
I
noastre.
activr prezenli in semin}eie de grepfrut,
fttl1"grg{gnfii I
natura ne-a dXruit un remediu, in aceste wemuri de re-
strigte in ceea ce privegte sXn5.tatea omenirii, care poate I
-f]jJfu-norrn
*J
l

afu-beffi-norm SrSt€-ffiimtnjt-at; -DrrpA"-


SiSte am _maF1-
-fupX cum am -rnai
menfionat, extractul de seminle de grepJlulJje doyedJt -
- ef,cacitatea impotriva a sute gi sute de viru;i, ciuperci,
'
bac- |
i
; ,
tertt
"--A' '-4". "--i---"''-
etc. $i chiar dac5 nu existX '
rapoarte privitoare la toate
I
i r'.- r.a
Uolile provocate de nenumdralii agen;i putoguni cu cdre ne J
i r.*nfruntXrn, atit inflamaliile acute, c?t gi cele cronice pct I
i
i tt frq*qJ-a,
+l tratale; ?n. rffi,-]y,-! -*, -nn*H **{*, .i**-^
X
?n llLare .,t-.:Xsur5, Ji--l
i:rrn :nterirr.ediul-*.-j jj-.^""J""
ji)r ,-..o
.,spi:1ti;:ul-t:.i" EetI
, iErt€ ext,ractul ?i acrr"d#. slsl:ri,*]ui i"rn"i:rLitar.
F i
{v

H
ffi i
'i- '1, ']
mon ;Eodo J' Boginski
ffi Rrl.celi

n
Ii,;' ,...i,

Guturaiu1qigripaseinscriuincategoriabo}i1ordenu-
...,:
t,, i
mite generic r5.celi. AmindouS. sint prodgse de virugi'
H Guturaiul este o afecliune acut5. a c[ilor respiratorii, in
ge-

neral acompaniat de febr5.. se manifestx prin r5'guseal5-,


.:,,.r;Lilr:1 !.-r'

ffi tuse, iritalie in git, dureri de cap, d.ureri de membre,


difi-
cutt[ii respiratorii. Pe ling[ toate aceste simptome mai pot
apS.rea amefeli, tahicard.ie sau diaree'
Gripa se d.ezuolt!., de obicei, intr-o manierS' similarS',
tnsS- este mai sever5- 'decit guturair-ll gi este cauzatd'
de

virusul gripal de tip A, B 9i C. Epidemiile mondiale (pan-


d.emiile), care apar }a intervale neregulate de timp, sint
provocate numai d.e virusul de tip'A. in perioadele cuprinse
intre pand emii, epid.emiile de gripf apar in diferite 1[ri, Ia
interval de doi-trei ani. pentqu aceste epidemii la scar5- mai
mic5. sint responsabili viru;i derivali din virusul de tip
A
care a provocat ultima Pandemie.
in testele d.e laborator efectuate pe virusul gripal 42 s-a
dovedit eficienla extractului de seminle de grepfrut chiar
gi impotriva ceiei mai agresive form e a agentului patogen'
Ir{umerogi oameni au declarat c[ s-au vindecat foarte re-
peatde,,r[Gai[." cu ajutoiffi'l:
in afara aplicaiiilor externe (vezi capitolui respectiv), se

recomand S. administrarea internS. a extractului. O combi-


natie excelenti este coada-calului extract de seminle de
)
-
r
grepfrut"
tC

tr #jme, rg c,*E &-Yi,d,,P"rtt:,:': i:ir"il-cl:.g frTez'ec?

K
I
I

i' t"' ,,&

li g
i .^i ^ - -, Y -'-..- ^ -l --,; ..' :-, .,-,.1-,.i i-u ;--,..-;'1,-il\i,^ 2,,-if-'i f:r,"'
'ii^. ji l. .
'i--,.
r.;= dJ-r-i J, ?--' ,-f eii li. i .l i-; I I i \,-
'...,. !- t.-.),.
)-
t'-" ul
- -
b
i:
5?"

shcrlilo Shclromon o Bodo J. Boginski


hgfe clii
tr oint e s tina,l e
g as

Divergi agenli patogeni, care pS.trund in corpul nostru


prin intermediul hranei sau apei contarninate, pot produce
-l
infeclii aie sistemului gastrointestinal. Acestea se manifestd
prin diaree, adesea acompaniatS. de dureri de stomac, I

ti,yolqd; Priqir_e Sgi 1rai frecven}i vinova}i_"pe4=


,,,.",, l_Se!ea!.{ , 'il
tru aceste afeciiuni sint colibacilii (Escherichia coli), sai-
moneila gi toxinele eliminate de stafilococi. De asemenea, I
in anotimpul rece se pot manifesta infecfii virale ale sis-
temului gastrointestinal. Afecliuni grave precum dizente- I
ria bacilar5., dizenteria arnoebicX, holera, precum gi febra
tifoid5 sau paratifoid[ sint mai pulin comune gi pot apXrea I
doar Ia latitudinile sudice.
Extractul de seminfe de grepfrut pare a fi, gi de _da!3
aceasta, solutia problemei. Medicii care au lucrat cu el au
raportat o ratd mare a vindecS.rilor in cazul afecliunilor
gastrointestinale.
Conform experienlelor multor experli, numerogi pa-
cienli diagnosticali cu colitX sau cu boala lui Crohn, o
afecliune a c5.rei cauz[ rdmine incd necunoscut5., sint in-
festali de fapt cu Shigella, Saimonella, Giardia, ori cu aili
parazifi. De multe ori ace;ti agenli patogeni i;i combind
forfele, rezultatul fiind negativ pentru organism. Prin eii-
mrna.rea-.age a+i1€+pat+g.e+ir-sirn p to m e I e di sparde-obi-eel -
De asemenea, am auzit de numero ase cazun in care ast- -l
fel de infeclii grave au fost tratate cu succes.
Dr Louis Parish, cercetXtor la Departamentul SXn[tdlii
al Statelor llnite, a folosit extractul de seminle de grepfrut
?ntr-un program experimentai in care dcuX sute de per-
soane au- fost tra.-late pentru Ciferi,te afectluni gastroin-
j;e s-iir,aLe. lriclu:;i=.i u:i:aerrtp:lr.:rB.
Succee ui e-ilpe::irren-,luiui ;l f.'esi:
fl.,

Shqlilcr Shclrclmon G Bodo J. Boginslii


uluitor, rezultatele aritind cd extractul de seminte de
grepfrut a fost mai eficient decit orice alt tratament.
in testele de laborator, extractul gi-a dovedit cu priso-
sin![ eficien]a impotriva tuturor agenliior patogeni genera-
tori de infecfii severe. in special oamenii care trdiesc iIN
-tdrile s,udice' itr-care aceste boli inc5. au o incideni5 ingri-
'joritoare,
ar putea profita enorm de pe urma acestui ex-
traordinar remediu, eficient gi ieftin totodatd.
i .- .r
In ilrile calde, cum sint Africa gi India, din cind in cin,c
se declan$eazfl epidemii de hoterd, care. ucid nenum[ra]i
oameni. in Europa, ultima mare epidemie de holer5 a avut
loc in ltalia, in L978. tltilizarea extractului de seminle de
grepfrut pentru tratarea pacienfilor, precum gi pentru
dezinfectarea apei de bxut, ar putea contribui la salvarea
multor vieii omene;ti in cadrul unei noi epi,cemii.
Doza recomandatd: in cflZ de boal[, Iuali intre trei gi
cincisprezece pic5.turi de extract, de doud-trei ori pe i^.
Dacd existd prezumlia unei infeclii severe; luali extractul
conform indicatiilor medicului sau naturopatului.
Go-stritd., ulcer. gastrie gi duo d.ens.I
rn 7979, patologul american Robert warren a descope-
rit o bacteri e - Helicobacter pylori - care se adxposteqte
tn stoma-,.ndxac. unc ,,mxnince" cetutete. oJ oulcei bacteriile
sint distruse de acidul din stomac, insx Helicobacter are o
mantie alcalin5 care o ap5rd de atacurile aciduiui. O dat'
ce bacteria s-a stabilit in mucoasa storn acall,,
ea reduce ef;-
cienla acesteia, expunind stomacul gi tractril digestiv su*
pericr Ia atac\t} a"clzilo r. Cescirizind asfei
r:a.j-ea ea.striteic,r:
[],^r
:' :-, '..-1-. .= -l-j -l I .^, .:-. : , -, I -- -,i

Lil 'ij i *- -t- i -i- -l i-; i; r. i;


..--' .i
- -r' -r'- -i- .i, 'Ll .r j- i ,'1'- r- ,_'-.1, : ; I
:
/t
\\

Shrrlil.r Shoremon .
ulcerele duodenale, provocate in procent de gs% de
He_
licobacter, sint insofite de tuiburlri digestive, arsuri, dis-
pepsii, care dispar insd dupS ce baCteria a fost eiiminat[.
Cercetdtorii de la Universitatea Stanford au raporlat, de
asemenea, ci toli pacieniii care sufereau de cea
mai
';'r;co'rrlund forrn5. dercane€5{s':slomac sint infestati,cu'Helii,*- ":.:";::,1
,
cobacter.
Infecfiile cu Helicobacter pot duce gi la aparilia altor
simptome. Deoarece intervine ,Cezechilibrul acizilor en-
gi
zimelor, digestia fiind puternic afectatS,, cresc toxicitatea
gi
intoleranla alimentarr. Flora intestinald suferx, iar in corp
incep s[ se manifeste procese inflamatorii, infeclioase gi
alergice. conform dr Mendall, de Ia British Heart
Foun-
dation, inflamaliile cronice cauzate de Helicobacter pot
duce chiar la aparigia unor afecfiuni coronariene. De
-
- - asemenea, probabilitatea -aparifiei cancerului
este de sase
ori mai mare. cu toate acestea, pentru majoritatea pa-
cientilor bolnavi de cancer nu este suficient[ eliminarea
bacteriilor, din rnoment ce organismul a suferit deja prea
multe stricxciuni. La ora actualx, unul dintre principalele
subiecte de dezbatere din lumea medicald este in ce grad
cancerul poate fi prevenit prin eliminarea periculoasei
bac-
Igrll.
'f-"

Din ce in ce mai multi oameni sint infestafi, fXrX ca


rn5car sX Etie, cu helicobacter. Confcrm unui studiu efe c-
tuat in Anglia, ftu rnai puiin Ce zfi% din aColes centi
l-" 'r 'l
, 4A%
q_l_ln er,s canele d.e
il circa patruzeci de ani $i 6*% dint re cel
{:Z"fe 3l-i t;. ecu.t SjalZ eCL de eili,. s?lli: 1,,;festali.
'je ,E,e*j,r reTee
,^ ,',-;1' ',-.), -i-'i -i' 12. ).
SLo-lffL at
=, "'"L/cct'-tcfi ,,-',, ,.--, ,,-.l
;$u ;rrC,Z{},il:j|D:?.: I5-p-i,
"'lii-i i.g fil.tI1ji *&-[-g tl
l.
5T'

Sholilq Shcrromon t Bodo J. Bclginski


insolesc adesea procesul de imbfltrinire, par a favorrza rn-
festarea cu Helicobacter.
Extractui de seminle de grepfrut ne ajut[, insd, sd
sc6pdm gi de aceastS" ameninfare. in testele de laborator,
extractul a omorit bacteriile ia o concentrafie de 1:1000.
D oza recomandati; .. inlre trei si. cincispreze,ce
picS.turi, de douX-trei ori pe zi; ca dozd, db intrefinere, luali
zece-ctncispre zece pic[turi intr-un pahar de apd, cu
jumdtate de or5. inainte de mas[, pe stomacul gol, de dou[-
trei ori pe zi, pin5. cind simptomele dispar.
csndidoza gi alte afecfiuni d.storate ciupercilor
;
llll -
,,ciupercile sint 1a fel de rele ca ;i bacteriile sau virugii,
I

I l'
I
,

TI
II
I
fil
atunci cind este vorba despre rolul lor in provocarea bo-
H'
!h'
i11
liior!" Aceastd afirmatie exploziv5 a fost fdcut5 de medicul
naturopat Bruno Haeieli, care $i-a dedicat munca cercet[rii
afectiunilor provocate de ciuperci (micoze). Naturopalii es-
timeazS. cd peste jurnXtate din pacienlii Ior suferd de
diferite micoze, in timp ce cu doar zece ani in urrnd,
afeciiunile de acest tip ale intestinelor gi ale organelor in-
terne constiturau cazuri excepfionale.
Micozele sint un simptom al vielii moderne, condilia de
bazd pentru apariiia lor fiind un sistem imunitar sl[bit. An-
tibioticele, cortizonul, stresul, toxinele din mediu, alimen-
t talia dezechilibre#r-adieivii-ali-mentari - tofi acesffiari---
siXbesc sistemui imunitar sau distrug simbioza naturald. e-
xistent5 in organismul uman, preg[tind terenul pentru
rnultiplicarea ciupercilor.
Experlii considerS. cE numeroase tipuri de drojdii gi
mucegaiuri joac5 un rol imporiant in Cerv-otrt are& unor bcnli
precilm i"eul:natis:,.ni;L, e,rl-.':ita,- gtt.ta. aStm.l;1, Siiti,-tz,ita, gp-iS"-
1_
I ttb

Sholilcr Shclrtrmon o Bodo J. Bcrginski


Ciuperca Mucor, de exemplu, atacd globulele albe ;i
rogii din singe, cauzind dereglXri circulaturii - printre aI-
tele. Aspergillus preferS sX se stabileascS. in sistemul lim-
fatic ;i in incheieturi, iar Penicillum este ,,implicat5." in
aparilia infl amaliiIor.

;;i:''

probabil, Aflatoxina, care se gS.seste in alune gi in nucile de


Brazilia, ca gi in rnulte alte alimente. Chiar gi numai o dozd.
mic5. din aceast[ toxin5 este suficientX pentru a afecta fi-
catui pentru o lung5. perioadX detimp - uneori chiar pen-
tru ani intregi.
Ciupercile de mucegai pot fi intilnite in zonele urnede,
in camerele cu igrasie sau in pXmintul din sere. Alirnente
precum piinea, brinza, gemul, sucurile de fructe, precum
;i cele arnbalate in plastic, pot ad[posti ciuperci de rnuce-
gai chiar inainte de ?-:vX putea da dumneavoastr5. seama.
I
De asernenea, mucegaiul nu ocoleste fructele, legumele sau
salata. intre timp, utilizarea mucegaiurilor Ia procesarea
I
alimentelor este din ce in ce mai des intiinitd: cu ajutorul
1or f[ina este mai usoarX gi mai pufoasd, gustul cXrnii este I
imbunXteiit, fructele folosite la prepar area sucurilor sint
pre-presate etc. l
Ciqpercile intr5 in qorpul trestru atlnsi cind inhalXm_aer_ I
gi cind *in.Xrr1 iu, a";;;intimpind o rezisteniX I pre^
,,convingdtoare", se intind cu o iufeal[ extraordinarX.
I
Cea mai periculoasS. dintre toate, cea mai cunoscutX si
cea mai frecvent intiinit5 este Candida albicans, care I
poate af.ecta intregui organism. Conform experliior, mai
muii d-e c treime Cin populatia Cin zcneie industrializate I
,.:1:f€-iii i.= ,iiverse a.ferclturri leg:lte ir.ri-Lr.-r-r.i .f,:l saln ;iitill Ce
f'"v
uit*

do J' Boginski
Candida. Aceasta se dezvolt5 de obicei in intestine, fXr[ a
provoca weo v5.t5.mare. Dar dacd rezistenta naturald a or-
.t
ganrsmuiur se dovedegte insuficient5., aceastS. nevinovatS.
ciuperc5. se intinde cu o iu!eal5. uluitoare, pS.trunzind in
piflmini, rinichi sau inim[. Pielea 9i mucoasele pot fi, la
J
rindul lor, atacate de Candida.
Invazia ciupercii in organele interne poate genera nu-
j rneroasb simptome, dintre care enumerXm: flatulenle, di-
aree, colit5., ulceralii ale tractului intestinal, sterilitate, fi-
broze, sarcini dificite, prostatS., alergii, dezechilibru hor- ,{
monal, tulburdri cardiace, migrene, tulburdri de memorie, i
d ezechilibru, dureri de urechi, astm,'sinuzitX,-aer6gi#i"d6*
rinichilor, fluctuaiii ale nivelului de zah5.r din singe, menin-
git5" gi gastritS.. Aceste simptoffie, atit de variate, sint ,
cauzate de cele peste o sut5. de toxine diferite produse de
Candida. [Ina dintre aceste toxine este o substan![ simi-
iar[ unui hormon, care poaG'deregla intregul sistem hor-
monal.-O alta poate rtaca creierul sau nervii. Candida mai
\t

\ foui. Jffi.. fi mun;f6f ei


ei unei mari companii din Japonia au fost concediali
deoarece prezentau in mod constant semne de intoxicalie
alcoolic5; cu toate c5. oamenii au protestat impotriva aces-
tei acu zall, afirmind cX nu consumau nici un strop de al-
,/
cool, analizele de alcoOl inringq aie-
Pin5. la urm5., Candida s-a dovedit a fi cea vinovatd pentru
aceastX situalie
i
I
.t
:lnA*o-l

E
t-
- iE4
I{uiner* aseLe i- eine Ce taniiCa repreztTLtfr t3
r_il
'''ta,'-
TicvTri, irCa uentri; frt?:-T-,
I
-v, :i e-,jr :- .-); Il3ai tr-: &T*, d*t'=Xtfta C'rg3--
Zt .'.s
i-i-
i
IE
r-
w

IligE!. G

ffi5Fjliiilj,,/ irl-i-i-i {:7-i


i. _;L j- u; jL j- :- ' ,L:.- ' .1..--'-
n--' ::. .."- i- -,:- -/- )- i- l-,'
l,-,
,, --
'-! ?;.::-F-
'.-").' i- '.-/

^ _,_,_. _ ) .r." .- -'d.---'.- , ,-. :" - -,;f:, ; -t,:. i-i,'.- i


-.,,ddue
-
r..]=
I-,,re

llii:'.1-
:.:.'..).:.',,.-,1,',:.::,.:I,-i.n...-...,...-...1
r,fu
(8

Sh=liia shcrroir-ron
confort si stdrile depresive se a]5turd panopliei de
simp-
tome prezentate anterior.
t". estimeazd cd, numai in Germania mor intre gapte gi
.
doui-sprezece mii de oameni, anuai, din cauza infeillito,
rnicotice- Totusi, medicina clasicd nu a recunoscut
incd
imensa intindsre pe care acestea au atins-o, si pulini
sint
d,octorii care pot lega simptomele variate produse de
afecliunile micotice de adevdrata cauzd, a apiriliei
bolii,
ceea ce duce la o incidentd incredibile a diasnosticeior
gregite.
Trebuie sd recunoastern, ce-i drept, cE nu este usor sx
diagnostichezi o boalr. du u..rt tip. Testele de care dispune
medicina clasic5., precum an altza fecalelor, nu pot da
nici
un rdspuns sigur- chiar gi determinarea anticorpilor este
relativx, deoarece un sistem imunitar slxbit nu mai produce
suficienti anticorpi. in aceastd situafie, numerosi experli
apeleazx la o analizb. specialx a singelui: intr-un microscop
cu cimp intunecat, rar folosit in medicind gi bioiogie, I
razell
de lumin5 cad intr-un unghi diferit, astfel devenind
vizibite
structurile si rnigcXrile invizibile din singe. Dr Bruno Hae-
feli are o metodx diferitr de lucru: el foloseste o tehnicd
special5 de marcare, cu ajutorul c[reia vq^ vrs poate rrecunoaste \r\-Ll-1-lLld_D Lc
l-r\-,crLU f
structurile vii din sinsp Sub influenta iuminii, ciupercile I
-^^^ -^-^b"'
se chiar gi.l1 un_miffoseop_no+n+al__ _
Afeciiunile micotice, $i in special candidoza, sint consi- t1
.-..
d-erate greu de tratat; mai bine zis au fost considerate
ast- I
fel, deoarece testele cu extract de seminle de grepfrut pot
da speranlx multor cameni care suferd d,e astfer de pro- t
bleme ' Lz- c cTzrttrE,,Cin l{E",v Ycrk, Cin doi:X
sute n*i:E-zect r
si :,?,.Di? i*- 2::_Z--ii tTri:-rz_.ig t_ .;.-:!,{.i.p,..:..:-. i,_, ,11-,1;.1i, vt,: :,,lZii|r?l I
=1.1;
,, :{r'.r:ir7L-:-=:,::.
5f

mon ' godo J' Bsginski

atit de larg, extractul poate cur5.!a organismul 9i de alte ciu-


perci sau bacterii care insolesc Candida.
Totugi, pentruia aceastS. afecliune s5. poat5. fi'vindecat[
complet, extractui trebuie sX fie folosit in cadrul unui intreg
program de detoxifiere. FdrX o dietX adecvatS., dezintoxi-
carea intestinelor, reconsffiirea florei intestinale, int[rirea
sistemuiui imunitar etc., micozble se pot dezvolta din nou,
oiicind.
Foarte important5, in tratamentul candid ozel, este
cregterea treptatX a dozei de extract, deoarece atunci cind
moare ciuperca elibereazd. toxine extrem de puternice.
Pentru a preveni ingerarea involuntari a ciupercilor de
mucegai, v[ recomanddm sX dezinfectali intr-o solu{ie de
extract de grepft* il"i"f" gi l.g"."ele pe care urmeazX s[
le mincafi, lXsindu-le sX stea zece minute in solufie.
Doza recomandatS.: prima sXptdmind: trei-noud
picS.turi zilnic, intr-un pahar cu ap[; a -doua sXptS.min5:
trei-nou5. picS.turi de dou5. ori pe zL, intr-un pahar cu apX;
a treia s5.ptXrnin5.: trei-noud picdturi de trei ori pe zi, intr-
un pahar cu ap5. AceastS. dozd, poate fi modificatX dac[
dorifi sX evitali reacliile secundare proprii procesului de
dezintoxicare - oboseaiS,. disconfort etc.
Tratamentul poate fi administrat intre una qi Irel IUItl
,t'tt

a\ f 'I . . r' 1 f r'


in luncile
--- -..-. - --t. d e intensltatea sl extlnoerea- aleclluntl.
, t

Boli psrs.zitsre
,,I\-tr vE faceli iluzii: viermii sint cei rnai pericuio;i
agenli patogeni din corpul uman! Ei sint lrna dintre cauzeie
prinrare aie inanifest5rii bciiior 9i tavza principalS. a
si6birii sj.si-ernl;i",;l irn';nitar. ""'2 - p-{:rr*fr. ,'ir ffi-a-ze}- Fer*elis,
:.j..j.^..:i.-i-i':='1ir.i]-"::.--..'.j,-}.r-7r;.q7;.,s-;.3,:i.i'..i=..,.i-:
f;$
td'

Shalila 5harcrmon . B

lucrxrile sale: ,.Dupd mai mult de optsprezece ani de lucru


direct cu pacienfii, sint convinsS. cX una dintre principalele
cauze aie st[rii proaste a s[ndtXfii oameniior o constituie
paraziiii.. " .

cuvintul ,,parazit" vine din iimba greacd i ,,para,'


inseamn5. ,,pe lingXl'r*iatr ,,sitos" inseamn5 ,,min.ur.,l. Un
parazit este' detinit ca un organism ce trxiegte pe sau
intr-un alt organism, hrxnindu-se ,,pe cheitui ala,, gaz,cei.
cmul este gazda a peste o sutd treizeci de astfel de
paraziti, ale cdror dimensiuni vartazd.intre microscopicele
protozoare (organisrnele monocerulare) qi,,kilometricele,,
renu.
Ideea adSpostirii unor parazrli in propriui corp poate
pxrea respingdtoare celor mai mul1i oameni, ins5 noi wem
sx credem c5, la ora actualx, condiliile de igien[ cxrora ne
conform5m ne apxrd impotriva parazigilor. Totu;i, afir-
-' matia csnform cXreia acestia apar numai in zona tropicai-X
ori ia oamenii care trS.iesc in condilii lipsite de igiend este
hazardatfl, deoarece dovedegte nu numai o ignoranlx
aproape completx in ceea ce privegte factorii de risc, ci si
in ceea ce priveste simptomele infestxrii cr-r paraziti.
Expertii considerd paraziiii ca fiind ,,veriga lipsx" in di-
' agnosticarea multor probleme cronice de s[nxtate. Ei de-
-fi €se ae eastl sta{€-de -fapt ca ,,o epi e
care majoritatea medicilor sint perfect constienli". in 1976,
in SUA, a fost efectuat primui studiu la scar5. nalionaiX a1
I
infest[rii cu parazrti a populaiiei. Studiu] a relevat faptul
cd unul din sase oameni addposiea ce1 pulin un tip de l
tzrazttt {dacil nu mai muiiei}. Fe baza ecestcr experiinente,
i_-l_ €-i-L1_rttr-tt' ai ::r:A ):E?r*
| ..- -i
f-1.,i_, ,_,i,1.,:jr.,.::. ;.'l."i.r .:l
:.:-:,- t .1,:1, +iTe t
-. r :.-.- :=,,1
:.,: _..._ . _.,t_: :.,'.j,. t -t -:- I
I
#
,5,1
I
./ I
t

5h;1il; -hGrornon o Bcdo J. Boginski


Din cite ;tirn, in Europa nu a fost fecut inc[ un studiu
de asemen ea anvergurS., ins5. conditiile care au dus la
rXspindirea atit de puternic[ a infec]iilor parazitare in SUA
sint aceleagi ;i aici:
- sporirea in intensitate a traficului internafional, fapt
ce atransformat globul p[rulntesc intr-un sin'gur mare or_a$
pianetar. Rezultatul? Parazitii au prins ,,aripi"!
- influxul puternic de refugiaii gi emigranli provenind
din zone infestate;
- prezenla animalelor de cas5, cu care nu numai c5.
imp[r]im spa]iul nostru vita], ci adesea ;i patul. Animalele
de cas5. sint gazde pentru nrlmerogi parazrli, ciinii putind
transmite oamenilor qaizeci gi cinci de boli, iar pisicile pa-
truzeci;
- popularitatea din ce in ce mai mare a restaurantelor
exotice, care servesc mincdruri insuflcient preparate ter-
mic;
- folosirea antibioticelor sau a altor medicamente, care
suprimX funclia imunitarX;
- numdrul
.re
din ce in ce mai mare de copii linuli la
v'l .
grddini!5 pest e zi; cind aceleasi miini schimbS, mai muite
scutece, ele devin o sursd de contaminare, apoi infeciia este
transmisd mai departe de cXtre copii, 1a pdriniii 1or;
-rffi;-czre a adus cu-@ea-se-
xului anai si oral, precum gi schimbul frecvent de parteneri.
Impactul activitXlii parazttare este deosebit de puternic.
Cei mai muili invad atori trS.iesc in tractul digestiv, apoi in
sisterneie circulator gi limfatic" Cei care trS.iesc in intestine
"]T
c.z JZevz,l ad.es ez'rr chler-fi e ?ctJTtt f a i"nl e rtia, cc n s r:18' ayta qi
.[
f'ts'
Lt

Shclilct Shorclmon . Bo
eie malnutritia, impreund cu oboseala, apatia, depresia ner-
voas5., incapacitatea de concentrare, tulburdrile de memo-
rie etc. Parazilii pot provoca iritalii aie intestinelor le pot
;i
perfora, ceea ce duce la cresterea permeabiliteiii pereiilor
intestinali.
- '. ''in afara1ocaliz[ri*or,rnenfionate ptnd acum;.parazi,tii
se
mai pot ,,stabili" gi ia incheieturi sau in rnugchi, unde
formeazx chisturi qi provoacr inflamafii, durerea care
rezultx in urma acestor procese fiind atribuitr, adesea, ar-
tritei. Parazitii pot ajunge chiar ;i in creier, gi pot forma
granuloame in pl5mini, ficat, uter qi/sau alte organe. Me-
tabolismul 1or, toxic, poate ataca sistemui nervos centrai,
acest proces avind ca rezultate nelinigtea, stdrile depresive
gi anxietatea. DacS parazigii penetr eazil pieiea, cauzeazd"
iritatii, eczeme, leziuni, ulcerafii sau dermatite.
De asemenea, se presupune cd parazilii joacx un rol im-
por[ant in aparilia gi dezuoltarea SIDA, dar gi a diabetu-
lui, bolii Hodgkin's gi a rnaladiei Alzheimer.
Prezenta oricxrui tip de parazrli duce Ia slxbirea sis-
temului imunitar; Giardia, de exemplu, reduce secretia de
imunoglobuline A, afectind astfel ap[rarea natural[ a or-
ganismului. in acelasi timp, prezen! a parazrlilor mentine
sistemul imunitar in permanentd alertd. Ei bine, aceastd
rr*iet-ori e p ermanmi-sTemul de
apXrare al organismuiui, in dauna noastrf,.
$i chiar dac5 infecliile parazitare sint totu;i descoperite,
pot apdrea nci prcbleme, Ceoarece rnulte dintre sub-
staniele chimice prezente ?n medicatia prescrisX pentru
rrata"mei-ir E,ltcciuc efecte secu-ln C a_re neic::i l*" I

l
I

,*,i'-i+,.:':::j.,.i:,::.-i}.1:izi.'i,::,..l'|..-.=:,-' t

i
j

.'- .,,-,;: a ,i=itt :-lrl-:.',3 l-, 1 ."- ? .:-., :.t:.,; ',-)1", ,-i.-'" -:.,-.j-,, ll .-' ; il
I
--:%! .::,:_.,.:-___--;*_=

,a
ltfi
\e0

seminle de grepfrut este rxspunsul potrivit;i pentru


aceastd problem[! ]r{u numai cH nu genereazd, efecte se-
cundare, in contrast cu vermiftr[bte .ti*i.u, .i este gi ;;
trem de eficient, iar aria sa de acliune ne asigurd de in-
decare chiar ;i in cazul unui diagnostic gresit. b. .".-plu,
dac5 o infectie datoratS. unui,pirazit gastrointestinal este
consideratx ca fiind provocatx de o bacterie, extractul de
seminle de grepfrut igi va face oricum datoria, gi asta f[rd
s5- incarce organismul cu medicamente
inutile. in cazul oa-
menilor, extractul a fost utilizat in special impotriva
paraziliior microscopici, insd testele efeciuate pe animale
au ardtat c5. este la fei de eficient gi impotriva celor de di-
mensiuni mari.
Doza recomandatd: trei plnx ia cincisprezece picdturi
de dou5-trei ori pe zi.
Alergii
AJergiile au intrat qi ele in gareria flagelurilor moderne
- chiar gi bebeiugii, gi copiii sint afectali de ele! spunem
cd o persoand este alergicd la ceva atunci cind un stimul
care este complet inofensiv pentru cei din jur creeazd,
la
acea persoand, o puternicd reactie de apdrare. Substante
nevinovate curn ar fi polenul, pdrui de animal€, o anumitd
mincare, chiar medicarnente ori substante chimice pot de-
clanga-as ffe I d e r e a c i de Td s p- u ir s ch i ais i-in,,
3t ii ; d o z e,, in fi ,n e-
In zilele noastre s-a ajuns la conciu'zta cd, supraincdr-
carea sistemului nostru imunitar este principala
cauzd a
apariliei -si dezvoltdrii alergiilor. Sistemul nostru imunitar
oq
",1
1
I

Shcrlilo Sho*rnon
Anumifi stin,rli actio neazl ca fairnoasa
,,pelerinx rogie,, de
la coride, cea
- mai micd provocare putind declansa
^J , rv -
un
aoevarat ciezastru
)

cercetrrile de ord au definit do'd tipuri de


'ltimx
alergii, fiecare dintre eie fiind caracterizatd
de anticorpi
diferili, si anunre imutiggloqu{na E (IgE)
: linaG*ffg G) . p ie i sirit
;i lmrrnogrobu-
":numit e a d e s eu- aiei g ii-pfnlT ; r'
; r
alergii secundare. Alergiile primare sint
caracterizate de o
aparilie extrem de rapidx intre citeva
-
mum doud ore de ra contactur cu agentul
minute gi maxi_
alergenic a
simptomelor (inrogirea pielii, atacuride
astm). in aceste
cazurr' chiar gi o expune'e minord poate
duce la reactii ex_
treme, uneori chiar letale.
Mult timp, cercetarea in acest.domeniu s-a
concentrat
nurnai asupra alergiilor primare. cu toate
acest ea,70% dtn
pacienlii care prezentau simptome tipice
arergiei nu aveau
astfel de reaclii imed,iate, gi nu au
iost gdsite dovezi. are
prezenlei anticorpilorlgE. simptomele,
.,rrror.ute, printre
terapeufi, sub denumirea de
,,intolerantx alimentard,,, au
fost respinse insx de practicanlii medicinei
crasice, care
Ie-au tratat drept ,,imag1natie" sau chiar
,,nevroze,,. Doar de
pufin timp cercetdtorii au stabilit cd acesti
,,orfani,, priltre
alergii au propriii lor anticorpi IgG,
' anaiizg de singe speciare,gtgrgli.
- iar cu ajutorur
J ----' unei
a. acqst tip pot fi acuu
i
I

it
i
ru::."otcute gi., diugttosti.atu .orect. Frrd
preiios,
*-^ri - - 't ,.r acest-alud
alergiile secund are sint greu de d.t;i;"r,
+
deoarece reactia este murt int?rziatx
la citeva ztre dupd ingerarea arirnenturui - de ra .it.r.u-o.;;t;;
respectiv.
ExistE doux conditii de bazl, care sint
,*.porrsabiie de
aparitia aiergiilor secunda-tre, intotde
euna uJe origine ari-
T-'leTfia-Te: pro'1i; ce!-e?
'-lnei caietit5tl in:r,rfici*ri,ute ae acici
65

mon t Bodo J, Bclginski


clorhidric de cXtre stomac, precum ;i o deficienlX a
pereliior intestinali. Lipsa unei cantitS.li suficiente de acid
in stomac duOe la digestia defectuoas5, in urma-c5.reia Pro
teinele - cele mai ,,dificile" molecule - nu sint procesate
corect. Iar dac[ pere]ii intestinali sint prea permeabili,
aceste molecule alimentare nedigerate trec in fluxu1
' 'sangvin, unde sint'privite ca:ni$te ,sorpur-i. str5.ine
;i tratate
ca atare.
Alergiile secundare sint gi ele responsabile pentru un
mdib numlr de Simpto.me-_(pS.e.5O), dintre care cele mai
comune sint: dufeiile de cap sau migrenele cronice,
oboseala, constipafia, flatulenla, colitele, eczemele, astmul,
diferite tipuri de reumatism... in multe cazuri, aceste
Tgpto,1ge-(gi multe altele) dispar o
datd ce alimentul res-
pectiv este eliminat din dietd- Memoria B-limfocitelor,
r5.spunziltoare de producerea anticorpilor IgG, este activX
douS-trei luni, asa c5, dacd nu mai consumali, timp de trei
Iuni, alimentul care v5. provoacS. alergia, in mod normal,
dup[ acest interval de timp pute]i sb reincepeli s5. il
mincali, fHr5. a suferi nici o reaclie alergicX.
Extractul de seminle de grepfrut poate fi de mare aju-
tor organismului in cazul alergiilor, eliberind stomacul 9i
perelii intestinali de parazr];t, bacterii gi ciuperci. Elimi-
narea toxinelor care acomp antazl. alergiile alimentare va
v[+a- sjsternu] imunitar intr-s asernenea m5,surf,,
tncit acesta va put ea face fald alergiilor primare, care nu
vor intirzia sd dispar[. DupX aceea, un sistem imunitar
Iiber sX aclioneze igi va putea indeplini mult mai eficient
sarcinile sale obignuite.
Boza Fec*nffiandat5: vezi caglitoBele desgrr"e imfeqrii
b a c{:*rie me ., F ar azetare s aLT cir} ic,CI,ti. ce
"
'66

Sholilcr Shorclrncln . Bodo J. Boginski

trSTEW BLNE SAPREVII


DECIT SAVIhIDECI
Dupx ce am vxzut cit de ugor intrd. in corpur nostru
agenlii patogeni - indiferent dacd este vorba de
bacterii,
virugi, ciuperci sau parazili
- ;i ce d,ezastru pot provoca ei
,=.',,,.i,,,'..9.,{?,t4+lrgl+,.il}*g=tg#}F=!glse,poate pune,rrmdtoafea intrei:i,::
bare: ,,Nr ar ti mai binb ?u.a s-ar lua in fiecare
zi citeva
picS-turi de extract de seminle de grepfrut,
ca o mdsurd de
prevenire impotriva oaspetiio, nepoftiyi?
Din moment ce
este non-toxic, nu poate provoca nici un
rdu, putind face,
in schimb, mult bine!". Fiecare trebuie sx-gi
rxspundx sin-
gur ia aceast5 intrebare; noi nu putem decit
s5 vx rrrrrire-
unele informafii care sX vd ajute sd luati
decizia potrivit5.
tl or1 actualx nu s-au descoperit efecte ,;";are,
, .Piri
chiar si atunci cind extractul a fost utilizat ,rn ti*p
gat. se gtie c5 dr Harich, cel care a d,escoperit
il.1"*
extractul de
seminte de grepfrut, ? Iuat dou5 picdturi
in fiecare
dimine a\a, zi dupx zr, in ultirnii treispr ezece
ani. La virsta
de saptezecr de ani, cit are acum, et catxtore;te
incd, neo-
bosit, in jurul iumii, pentru a-gi promova
descoperirea.
Fermierul Knud Denker-Jen.u*, care distribuie
extrac-
tul de seminte de grepfrut in Danemarca, atit fermeror
:11t:5:lt d'@prygqi!!
si celor despr-e qolia
'rntt- alilfeimier, carFclte o ling-urry-de extract, in Tr
fiecare zi, timp de un an intreg, gi ,r,-, i. simgise
niciodati t
mai bine decit acum. Efectul uruitor pe care observase
cd
extractul iI avea asupra animalelor o
,,inspirase,, pe femeie !
sd urmeze si ea acest tratament, gi
nu a,trecut rnult timp
pin5 cind alte femei Cin vecin5tate au
n:ii-r:aCUjCSf-il e:{i-T:ACr- j'n[r_i i'n
fnceput sd ia se ele t
I
r-tr -^i,r,^
Jrjir.i -,x -,X
a.J / (L -a-
I - ^. -r.y.-
E{_L'lll-;,.-!.iilj4j.,._i
_
f
E{(

.-
rnon o Bodo J' Bcrginski
asemenea dozd., care este mare; acest exemplu nu face
altceva decit s5. v5. dovedeasci beneficitatea produsului,
chiar;i in doze mari luate pe perioade indelun$ate de timp.
Irtrurnerogi doctori prescriu administrarea extractului pe
timp de un an Sau chiar mai mult in anumite caz1Jrl, Cum
ar*f| cel
':- . ..-l,
al pagientelor
..":.-.+r"':l'' i':'i'
cu v3ginit[ recurentd. Dr Leo Ga]-
land, din l.{ew York, a relatat cd nici mdcar dup[ dou[spre-
zece luni de tratament neintrerupt, extractul nu a avut nici
un efect secundar negativ asupra pacienlilor. in plus, nici
unul dintre pacienlii s[i nu a devenit imun la ac]iunea ex-
tractului - o problem[ importantS. atunci cind este vorba
d e antibioticele obi;nuite. A;adar, extractul de seminle de
grepfrut igi p5.streaz5. eficienla chiar gi atunci cind organ-
ismul s-a obignuit cu eI.
ConsiderS.m c5. nu este necesar5, nici o mXsurS. de pre-
venire acolo unde sistemul imr.rnitar este intact. Totugi,
dacX sistemul este sl[bit sau d ac5. organismul este afectat
de anumite boli cronice, citeva picS.turi de extract de
seminle de grepfrut, luate in fiecare zL, pot fi de rnale aju-
tor. in afara efectului curativ, extractul ne poate proteja
impotriva stresului suplimentar, indus in sistemul nostru
imunitar de infectiile acute. '.
t=u v v A .v Y l-r'
Nu este tntenfia noastri. Sa va tncura;am Sa oaF copl-
aT ,

ilor mici gi bebelugilor acest extract, in doze regulate. La


nagtere, sistemui imunitar al omului nu este complet dez-
voitat, avind nevoie de ,,practicX" pentru a c5.p[ta abiiitatea
Ce a ne ap5ra tmpotriva boliior. Dac5. lu5m copiiior posi-
bilitatea rJe a- ?nv5!a. sE se apere singuri, printr*o prea
gr/,'Dt+,8, a.arniuLj s!,t'ar.e a a.nlthjotl*elc,T, i=.:-:gtn',,t\c,: C.e sc'E'je.e
.j. ....1:.. -, f. i.__i..
08

Sholifq Shqromcn
a--l lrf

' Bodo J. g"_gi"rki


-.

volta in mod inadecvat. pentru acelagi motiv considerdm


c5- nu este indicatd administrarea extractuiui
in perma_
nen!5. Astilnu inseamn[ c[ extractul nu esie o minunatl
gi ned5unfltoare aiternativd pentru antibioticele
clasice ,*
pentru alte medicamente ce se ad ministreazx pentru
JlTi::.i, !t1119I,* Fiog. inl€lfualX a copiilor, deosebit de
sensibilX, rdmine intactX,
;i-nu apar nici urr'f.i de efeit. ,u-
cundare toate acestea cu condilia ca extractul sr fie
a

folosit in mod corect. '


De asemenea, recomanddm prezenta extractului in
trusa dumneavoastrd medicald ae cetxtorie.
chiar d,ac[ cir-
culx un val de grip[, ori dacx ajungeli intr-un
mediu in care
este prezent un agent patogen oarecare, extractul
de
seminle de grepfrut vr va feri de contaminare.
eq

mon o Bodo J. Bcrginski

CEAro MICATRTISA
MEDICMDII{ LLTI\4E
,,f1ft grem de preuenire este mat ueloros
decfi|,un kilogrlm de uindecare"
trroverb
Ciii dintre noi nu am avut deja urmdtoarea experienld:
mult agteptata vacan![ intr-o tar5. exoticS. incepe, in sfirgit,
ins5, in loc s5. ne bucurdm de soare gi de peisajul minunat,
st5.m nemigcali in camera de hotel, forlali de diaree?! Dacd
drumurile dumneavoastrS. v5. poarlS. spre Asia, Africa sau
America de Sud, trebuie s[ fierbef, apa de bXut sau si o de-
zinfectali zilnic, pentru a nu vX alege cu ceva mai mult decit
o simpl[ diaree. MincSrurile care nu au fost prelucrate ter-
mic sint, gi ele, interzise (dacd :nu au fost dezinfectate
inainte de a fi oferite spre consum), deoarece nenumXrati
oaspeli nepoftili se pot strecura in organism o dat[ cu
roqiile proaspete, Ce exernplu. inse chiar $i aceste precaulii
sint inutile dac[ inmuiem periuta de dinfi, de exemplu, in
apd netratatd.
Dac[, dup[ o astfei de c5.ldtorie, cineva vd spune: ,,Cu
urmS.toarea-=oeazi€--1as f,- naibji grij ile asteaBea-apd;
m[ninc5. ce-ii place 9i bucurX-te de vacanfX!", dumnea-
voastr[ nu veli putea r5spunde decit cu un zimbet obosit"
insd extractui de seminle Ce grepfrui vX oferX c excelentX
aiternatt-vh pentru- acest scenariu" iviedicii recornandX ad-"
ministrarea a. TreL-,:irrci pic5turi de e.:."tra*t 'intr-i;n naih;-ar cu
vF'i'.,#-:i:E'|i-l,i5.^l...:fi}-'.'-.'"r2{:'''.::e,'pz::i-.:.i"-i,,,,v'.;',;.;;"-i.-;...;!,
tCafe g,l,i*e;:ita pe ,,:8."1'Q.',ii ia 'v{',r1.1gl-lf*i:i t,/A,{:.::;;:..ti;?, i-rlu.l[-",,t:t:',7-i..i:;-,
Jd

Sholilcr Shclromon r Bodo J. Bcrginski


Dr C. W. Lynn din Orlando, Florida, a fXcut un experi-
rnent interesant: cu ocazia unui drum pe care l-a fXcut in
ir . A
Mexic, impreunS. cu treizeci gi opt dd pacienfi, a adminis-
trat la jum[tate din acegtia cite trei piclturi de extract in
fiecare zi. Itici unul dintre acegti pacienti nu s-a imbolnS.vit,
!n timp, ce to.!i ceilal|i,a11 s.u{eri1 de o dlareg cumplite! ,. , -. ' *::
in Cazur in care chjxtorili in zone in iare condiiiile Y

igienice 1as5. de dorit, iar infecliile de tot felul sint ceva


comun vX sfdtuim s[ dezinfecta]i apa de bXut ;i sd sp[la]i
cu ap[ dezinfectatS., cu foarte mare aten{ie, fructele sau
legumele proaspete pe care le consumati, precum gi
tacimurile. Pentru a dezinfecta ?p?, extractui de seminle de
grepfrut este excelent, in comparalie cu clorul, care se gtie
c5, are efecte secundare nedorite. tn acest scop, puneli opt-
sprezece picS.turi de extract intr-un litru de apX; veli
obline o concentratie de cca 2oa ppm. Itru uitali de cele
eiteva.picdturi de extract pe*eare Ie puneli intr-un pahar -l
cu ap5. gi pe care le beli in fiecare zt. Gustul u;or amS.rui
al extractuiui nu este atit de supXrXtor cum, probabil, incli-
nali s[ credeti.
Dac[ bduturile se servesc cu cuburi de ghea![, nu uitaii
cX acestea pot fi purt[toare de germeni; adXugali citeva
picXturi de extract, pentru a v5. asigura cX organismul dum- I

- e e a\ro as tr e nil-este-exp u s ni ci unui-perieel-Adlu-gaF€xtmet !


gi in apa cu care vd spilali pe dinii - gi ei, ca ;i gingiile,
v5. vor fi recunoscdtori! I
IatX deci cX extractul de seminle de grepfrut se poate I

dovedi util in nenumdrate situatii cu care este posibil sX v5. Il-


ccnfruniaii intr-o cXl5torie, asa cd nu ?1 uitati acas5. atunci I

c?nc vil iaceti TLagajui. nndiferent Cacd este rrorba de bac- I


'ierir, rn;:r;,sr, c:.-,:pei"ci., r*ceaia. I r"r,ra-iii Sa_ir, aprze.pe once I

I
trq

rnon o Bodo J' Boginski


altceva ve trece prin minte, extractul le va veni d.e hac.
Folosili-l cu incredere dar ;i cu bul]-sim! ;i nu veli
avea Ce ce se ve pltngeli.
Nu de mult, un prieten scriitor ne-a sunat s5. ne spun[
cd urmeazX s5. plece intr-o cdlS.torie mai indelungatd.
Dupd ce i-am ura! toale cele bt+g_, precum gi s5. se intoarc[
sdn5.tos, el ne-a rdspuns: ,,Nu-rfi.i fac grijil De ciwa timp
folosesc un anume extract de seminie de grepfrut - pre-
supun cd nu ali auzit incfl de el! Oricum, trebuie s5" 9ti]i cI
de cind iI iau nu am mai avut nici o problemX de s5.nXtate
in drumuriie mele!..." Habar nu avea c5. noi scriam, chiar
atunci, o carte pe aceastS. tem5..
MARTURTI
Thorns.s B. din Fronkfitrf,:. ,,De gase ani aveam o
eczemS. pe scalp, de care nu puteam sX scap cu nici un chip.
Acum a dispXrut, ;i asta dup5, ce am folosit extractul de
seminle de grepfrut de numai douX ori!"
Atsn C, din Cork: ,,Dupd ani de ztle in care am incer-
cat tot felul de diete gi de remedii pentru a mX vindeca de
cand,idoza de care sufeream, am auzit de extractui de
seminle de grepfrut gi am inceput tratamentul cu acesta'
Acum pot spune c5. nu m-am simlit niciodatX mai bine ;i
mai in formd! Iar nevoia constantS. de a minca dulciuri a
4isp [ru+eo.mpl et. S oii a-meer-ea+e-s-ufu rea+i- e a d e acee as i
afecliune, a obfinut aceleagi rezultate excelente. Sint cu
adevXrat recunoscS.tor cd existX un lucru atit de minunat!"
Ti'r;dir&. ferneie dirz G\eragea--T-iff. ,,D€ cind am fost
?ns5.rcinatX, cu opi ani irr urrn5., arft rXmas cll a infeclie
vaginald de care nu. rnai pr;ieani sc5pa. ArTl ?nce:rcai cu
-:.'i
mecrj:an:lerli:e Ce: ta la,.-rnzc:,e, apc, ,,::iJ, a-"j,cte \lcTrt s; ,:.u i a+-
u.71te
;5*ie
Ii
-
t&@+'i*
aii].lIe.,i.e,;*i.i'.i:...:'i;.i.1l.;1r'i1-i|::T.E.,[:.t.r.
0
r-r
YYIZ

Shalilcr Shclrtrmon . Bodo J. Bcrginski


finitiv. Cind am auzit de extractul de seminle de grepfrut,
rn-am gr[Lrit sa-] procur gi mi-am flcut splldturi vaginale
cu o solutie de ap5 gi extiact, apoi mi-am pus un tampor
intim imbibat in aceeasi solufie, pe care l-am l5sat peste
noapte. Dupx doar citeva zlle, minc5rimile au displrut, dar
am continuat tratameu!,gl incX zece Lrle, pentru a fi sigur5
cx rezultatul este definitiv. in acelagi timp, am luet ext-iact
gi pe cale orald. spre surpriza mea, cu aceastd ocazie s-au
rezolvat gi problemele digestive de care sufeream. Acurn
pot s5- mS bucur, in sfirgit, de momentele de intirnitate,
alS.turi de solul meu, iar mincxrimea supxrdtoare nu a mai
apd rut. "
Ferneie din Bantry: ,,De cigiva ani imi apxruserx ul-
ceralii in gur5.; feluritele remedii pe care le-am incercat nu
au. avut, nici unul, weun efect de duratx. o cunoqtinfd. mi-a
recomandat erLractul de seminte de grepfrut, asa cb. mi-am
clxtit gura, de mai multe ori pe zL, cu o solulie preparat5.
din extract gi ap[. Dupd doudzeci gi patru de ore am ob-
servat o imbundtliire, iar dupX patruzeci gi opt de ore
probiemele mele dispxruser[ fdrx urmx. Aproape cx nu-mi
venea sd cred! Acum imi cldtesc gura in mod regulat cu
solutie de apX gi extract, in fiecare zi, dup5 ce md sp5l p.
dinfi, gi ulceraliile nu au mai apXrut.,,
C.liuia K' din Reg enshurg:-,,Deciteva zile m@
degetui mare de Ia picior; cind, in sfirgit, am vrut sd vxd
ce se intimplx, am observat c[ zana din jur era inflamatx
,si rogie. Arxta ca un panariliu. Dat fiind c[ deja folosisem
extractui de seminle de grepfrut pentru vindecarea unei
candid aze de care suferisem cu ceva timp in urmx, mi-ain
zis cX nu an-i ce sE pierd dac5 ?ncerc sX tcnoses,-: dj.n i:lcu ex*
rl:'ac'tiiL. fu.ri a-;i1ir.at- e"{'i:i:acir frc zoxla inflamau:d,." ,i;rerj cb:. cte
:--:::Il
Ye

Sholilcr Shcrrcrmon . Bodo J. Bcrginski


patru ori, dupd care am uitat de problema respectivd,
deoarece nu mai simleam nici o durere. Dupd alte citeva
zrre, cind mi-am adus aminte gi am verificat din nou starea
degetului, atit inflamafia, cit gi ro;eafa clispdruserx. Ex-
tractul este, cu adevXrat, un excelent remediu! L-arn reco-
mandat tuturor cunoqtintelor mele...,,
ilorit K. din Mu],.chen: ,Ani si' ani de zile - nici nu
mai jStiu citi p-j-- -::r mele au siingerat,
, &[um=,
anume - b^Ifgiile i acela$i
, in
timp retrigindu-se din ce in ce mai mult in sus si eliberini
rddflcinile dinfilor. Era ceva teribil! Nimic nu imi imi era de
ajutor gi nu mai gtiam ce sL fac pentru a rezolva cumva
aceastx problem5.. Nu mai indr5zneam s[ rid, nu mai
indrxzneam aproape nici sd vorbesc, pentru a ascunde pri-
veli;tea oribild pe care o arxtau dinlii mei. in nesfirgite ore
petrecute la dentist, acesta mi-a txiat gi mi-a cauterizat
gingiile, apoi mi-a pus o coroand. dentarx care sE le acopere
cit de cit, insd la numai citeva sdpt[mini dupx ce aceast[
terifiantx experienfx se incheiase, gingiile u, in..put s[-mi
singereze din nou) iar de data aceasta nu pireau cd se vor
mai opri weodatx! Din fericire, la pulin timp dupd aceea
am auzit despre extractul de seminle de grepfrut, iar o pri-
etenX din lrlanda mi-a gi trimis'imed"iat. in fiecare zr
puneam citeva pic[turi p. periufa de din]i gi citeva in apa
qg_ qare m[ cl5team dupr pe.riai-Si:rgerarea
s-a oprit foarte
repede, gi nici nu a mai apdrut de atunci. Acum am s ellt] - ,l

mentul cd pot sx r?d cit vreau, pind la sflrgitul ieiii I"fietei


1r

Extractul m-a aiutat enorml,,


Po.wE Mf " dapa tss-{tzwe&'re: ,,F"iinc scafandru prcfesio-
nist, am suferit a.ni de zile ce tot felul ,le rnicu:ze ale pi-
Irl

Shcrfilcr Shoromon o Bodo


cauza aspectuiui urit pe care il cdpS.tasem! Toate
preparatele pe care le-am luat de la farmacie nu
m-au aju-
tat cu nimic, ,si atunci am incercat sd folosesc extractul
de
seminfe de grepffut; totugi, nu l-am diiuat, aga cum
era re_
comandat, ci l-am aplicat direct citeva picrturi cu
-
am masat zona afectata. Rezultatul a fost de-a dreptul
care

uluitor!"
Lsura O, din Clear fslsnd.: ,Anul trecut, o afecfiune
intestinal5 se intinsese in toatx zonanoastrd,
iar eu am fost
printre cei care au contactat-o. insi de cind am
inceput sd
iau c?teva picxturi de extract, Ia cer mai mic semn
ar unei
posibile infecgii, nu am mai avut probieme.,,
sandy c. din cork:,,ce este Ln ci'txret fdrd,voce? Ar
trebui sd iau din nou antibiotice?" : ne i"tr.iu
sandy'u
demult. Am stxtuit-o sx fTcE gargdrx, de mai
multe ori pe
zL, crr extract de seminte de greplrut,
iar rdgugeala de care
suferea din cind in cind nu a mai apxrut.
,,.{cum mi simt
minunat, vx muifumesc!" --ne-u ,.iiu sandv.

-l
I
!.

)
--r !.J-
V{ i:
,.:':

'

'i:

,r

,a

Bodo J. BcrEinski :

ALTE, POSIBILITUIUTILIZARE DE,


A EXTRACTULUtr DP SEMII{TE DE
GREPFTT{.IT
in igiena personalfl
Aploape toate produsele pentru igienS. pers-onaiX i;i pot
indeplini ,,sarcina" cu mai multd eficacitate dacX benejfici-
azE de ajutorul extractului de seminle de grepfrut. Extrac-
tul conferX mai multd prospelime 9i cur[fenie Ia ingrijirea
dinfiior, a pielii gi a pdrului gi ne poate proteja de miro-
surile nep}S.cute. Pentru a preveni aparilia acestor mirosuri
sau pentru a Ie elimina, folosim adesea produse chimice,
care pot irita pieleu (gi, mai mult de atit, pot pS.trunde in
corp, prin poril). $i, rnai presus de toate acestea, extractul
poate preveni aparifia bolilor.
DacX veli adduga extract de grepfrut Ia sXpunul lichid
;i Ia gelul de dug pe care le folosi,ti, v5. vefi dezinfecta pielea
gi o veli proteja de ciuperci ;i de alli agenli patogeni.
Folosit in igiena zonei genitale, extractul de seminle de
grepfrut, cu efectui s5u antiseptic, poate impiedica aparilia
infeciiilor gi a mirosurilor nepl[cute, fXrd a irita pielea sen-
sibil5 gi mucoasele din ace a zonl.. Ad[ugat in sampon, ex-
tractul este excelent impotriva mXtrefii, eczemeior Ei a
, mincS.rimilor capului. RecomandXm adXugarea a zece-

dou[zeci de picXturi de extract ia 100 rnl din respectivul


produs de igien[. Doud picdturi de extract puse pe periu]a
de dinli umedd vX ajut5 sd vX mentineli dinlii gi gingiile
intr-o stare bunS- de s5nXtate" Extraciul poate fi folosit gi
pe pcst de apd Ce gurd (diluat, Cesigurj, asigu::?nC c res-

ft'- *t=_:::t""i :1=j"s1t


tF

S.hqlilcl,,shclrtrmon . Bodo J. Baginski


Mulli oarneni au relatat c[ transpiralia excesivr a pi-
cioareior lor a disp[rut foarLe repede, uneori dupd o ,in-
gur[ aplicare a extractului. in acest scop, extraciul poate
fi puii'e rrzat, addugat in apa cu care ve spatali pe picioare,
sau aplicat prin masare.
Pentru a preveni transpiralia axilelor, puteii sd vx
prepaiali' propriul , dumneavoastr[ d eodorunt,, ,puneti o
canX de apd gi cincisprezece-d.oud zec:de picdturi de extract
intr-un pulverizator gol. Amestecali bine confinutul, apoi
pulverizali sub brage, eliminind as*.1 toate;i;;grile ne-
dorite.
Dacd nu dorili sd v[ imbun[t5tifi chiar dumneavoastr5
produsele de igiend pe care le foloii[i, adxugindu-le extract
de seminle ,ce grepfiut, puteli cumpdru u..ite produse. pe
lingx numrrul mare de preparate medicale gi ae igienx ge-
neraI5, din ce in ce mai multe prod.use cosrnetice au in
compozilie eficienta substanfx. sxpunuri, geluri de d,ug sau
. de corp, gampoare,.paste de dinii, .r"-" gi spray-uri de
I
piele, precum gi produse pentru baie sau deodorante,
toate confinind extract de seminte de grepfrut, se gxsesc
acurn.

In cosmetica
T-r'\-/

eur5tarea iin aorncl


,^ 'll^ .
ittclrne a porilor este o conditie oblig a-
torie pentru o piele sdndtoasx. partial, acest lucru ilnseamnav
ca -t --
effiiin.
vr . t L_
plelea, rn general) trebuie I
care produc pustulele, cosurile sau inflamaiiile. Din feri-
cire, pentru aceasta existd extractul de seminie d.e grepfrut,
care este folosit cu succes in tot mai multe cabinete de cos-
meticd. Efectul antiseptic al extractului poate fi de mare ;
ajutor si pentru tratarea acneei; chiar dacx temutele coguri
T
se inmuitesc intr-u.n ritin dr#cesc pe len. lligreC.ientl-i ac*
r*

' Bodo J. B<lginski


Sholilcr Shorclmon
tivi ai extractului de seminle de grepfrut aduc o
imbun[id]ire vizibild, rapid[ qi binevenit[ a acestei situa]ii.
Pentru o curd,tare eficient[ a fetei, turna]i in palme
citeva pic[turi de extract de seminte de grepfrut, apoi
masali tenul, umezit in prealabil. Evitali cu orice pre! con-
,.t4ctulcuochii! ;i : ::

Mai existX un domeniu al cosmeticii in care extractul se


poate dovedi util. o sd v5. relat[m un incident care vX va
iXrnuri despre ce este vorba... o prietend de familie ne-a
sunat odatd, disperatd din cavza unei eczeme care ii
aplruse pe fa!5 cu ceva timp in urmx gi de care nu mai
reusea sd scape. Stind de vorbX cu ea am aflat cd folosea
o crem5. naturald, cu niste ingrediente rninunate, fdr5. con-
servanfi, preparatS. de cineva special pentru ea. La un mo-
ment dat, prietena noastrl ;i-a dat seama c5. crema fusese
preparatS. cu aproape d.oi ani in urmX, a;a c5. s-a dus di-
rect la borcan gi l=a aruncat la- gunoi, dup[ care a dat co-
rnand[ de incX unul, de data aceasta cu extract de seminte
de grepfrut pe post de conservant. Eczema a dispdrut
aproape imediat.
Mulii oameni i;i prepard singuri cosmeticele in ziua de
azi, temindu-se de efectui pe care iI pot avea asupra pieiii
lor produsele artificiale folosite in fabricile de cosmetice.
i::
si
F;1r'.
?ii:,
-- Y

.
V
TnsE" aceste cosmetiee;ralurale prezint5. un mare dezavan-----
-tr v a . a a
taj care, din pXcate, este cel mai adesea trecut cu vederea.
l,ipsa agenlilor de conservare, indiferent dac5. este vorba
Ce cosmetice industriale sau preparate in cas5, creeazil
mediul ideal pentru dezvoltarea bacteriilor gi ciupercilor,
nricrccrganisrneie ajunginC cu ugurinf# in produsui cos-
rnetic prlrr iniei:i-.i.'.eClui Cegeielcr" Atj.La tl:riir:r r:it i-irr ageni.
iig cor;s {1i.'',i4iy.€. .r.l l-i. 'EA:.'lc-t.i-r-i?t.'.1,1:-,:nl;,iiir,3-'F-,:,? ,;1.';r,;ir-isi-ii.:r. unlig:L-5
ff
Sholilo Shorclmon
?alrl-a

. Bodo J.@
condilii favorabile supravieluirii unui larg spectru de ger-
meni: umiditate, intuneric gi suficient ti*p pentru dez_
voltare
Dacd este folosit pentru conservare, erLractul de seminle
de grepfrut trebuie sx fie adxugat in proporfie de o,z-r%.
in plus, a mai fost observat un ait aspect pozitiv al folosirii
extrallului pe post de consbrvanti eczemble, mic'ozele:,her- -i ,

pesurile, crdp[turile buzelor, iritaliile gi alte probleme


ale
pielii au dispXrut ca prin minunel Asta inseamnd cX ex-
tractul nu numai c[ menline produsele ,,sdn5toase,,, ci ii
aiut[ ;i pe cei care Ie folosesc si. iqi recigtig. o stare mai
bun5. a sXnXtdtii. t
'

in ingrijirea copiilor
calitxfile deosebite ale extr.actului de seminle de
grepfrut fac ca acesta sd fie indicat pentru ingrijirea'pielii
delicate a copiiior, dar a organelor interne ale acestora.
;i
Exjstq mqlte posibilitali -pentru folosirea extractului la
ingrijirea copiilor.
Pentru dezinfectarea biberoanelor, a tetinelor gi a
suzetelor, preparafi o solulie din doufzeci de picxturi
de ex-
tract la un litru de ap[, apoi ldsafi biberoanele, tetinele etc.
s5- stea douxzeci de minute in acea soiufie.
Aceastr metodl
previne infestarea cu germeni, care pot fi deosebit de
ddun[tori pentru organisrnul copilului.
@-le-noastre s?nt infi;ugi ain.. itr.. -ri
in plastic. E drept cr scutecele modbrrr. permit o ingri-
des
jire mult mai ugoard a copilului, insx tot ele sint cele care I
nu permit aerului s[ ajungd pini Ia pielea fundului copi-
;
ilor, cunoscutx ca fiind fcarte sensibilx. {Jm ezeala,inturie-
ricrrl gi cxldura perrnit germeniior in special ten:ute t can- I
-
,iid."s rribicans -- sE se dezvolie. .Se pare
r:E nicl yn|.*ar r:eie
ra.**;.L---t:::1-:r:: !:r;.:4-i::i
-:-_-a:;.-ii-.i-trJ-f-'i;-!=r..2i::::.. i:t::J€r.::{J:zJgrr

c:lr- :g-
6l -\_4 f,&.Ea g.3 i z
-.*::..€-a=,*;
l/ n'l

Sholllcr Shcron'ron c Bodc J. Bcrginski


mai absorbante scutece nu reusesc sd o itrnplec.lce sa se
,
l. v

intindd, aga c[ tot vechile scutece de bumbac sint cele mai


bune pentru s5.ndtatea pielii copiilor noqtri. Totugi, cu aju-
torul extractului de grepfrut i se poate veni de hac chiar
,si
celei mai incdpdlinate iritatii, cu toate cX este necesard ceva
ribdare. Pentru a elimina nec azur, amestecali zecepicdturi
de extract de seminle de grepfrut cu un pdhxrel d; dei
masali bine pielea iritatd. Este bine sd infd;ali apoi copiiul
;i
cu scutece de pinzx pind la disparitia iritaiiei. in plus, iveli
grijx ca pielea copilului sd fie cit mai aerisitx c'-putinle.
Dac[ folosigi scutece lavabile, adxuga]i dou5zeci de
picdturi de erLract de seminfe de grepfruiin ultima apd cu
care le cl[tifl; apa foarte fierbinte nu garanteazx intot-
deauna eliminarea tuturor agenlilor patogeni. Dacd, pe
de
altx parle, nu doriii sd vx despa4ili de siutecele de plas-
tic, atit de practice, pres5rafi-le in interior un strat ,,rtpr*
de talc pebazd de extract. Trebuie sd mS.rturisim cd. nu
anr
incercat personal aceastS. metodd, ins5 bSnuim c5 iritatia
poate fi evitatd astfel.
De asemenea, toate acele nenumdrate obiecte pe care
copiii le bagd in gurx, spre marea noastri disperare, pot fi
gi ele dezinfectate cu o solulie preparat[ din- doudzeci d e
pic[turi de extract Ia un iitru de apx. Ldsaii obiectele re-
spective in solutie circa zece minute, apoi punefi-le s[
se
u s u c e a aer,rofusi*-tr-ebuie-s x vx
1
re amin tim++expunerea
la gerrneni este, totusi, normald, gi cd ajutx sistemui imu-
nitar aJ copilului. stimuiindu-l.
n rFG
ile YJ
E.E€-
v
c#-sa
8ft

sholilcr Sharurnon . Bodo J. Boginski


neavoastrS. in;ivd sau ii face masina automatd de spSlat
vase, la cur5larea mobilei, la spXlatul podelelor, precum gi
a suprafetelor din bucxtS.rie, baie etc., la cur[farea
covoarelor sau Ia spXlatul rufelor. Un num[r impresionant
de bacterii, virusi, ciuperci gi parazrlt microscopici poate fi
distrus prin adlugarea a dou[zeci-treizeci de picituri de ex-
tract in apa cu care spdlali. I.troi punem cam cincizeci de
pic[tu ri' I a.=.o.' .g5.1 e at[, de" ap'Xip e ntru' sp d-l attil p odelel o r;' ;i
cincisprezece pic5turi intr-un pulverizator. De asemenea,
puteli ad5uga douS-zeci de picXturi de extract la apa cu care
cldtili vasele. Tocdtoarele pot fi gi ele sterilizate dac5 le
spXlali cil o solulie de extract - lucru foarte important, dat
fiind c5, pe ele tXiali carnea crudX, una dintre cele mai
frecvente surse de infeclii parazLtare.
Pe de alt[ parte, nu'stiicx sx dezinfectali legumele 9i
fructele intr-o solulie preparat[ din douXzeci de pic5turi de
extract de seminle de grepfrut Ia un litru de ap[; ve]i sc5pa
de gerqneni gi de paraziyt, prelungind totodatx ,,viaf a" art-
mentelor.
Mai puteti pune extract de seminle de grepfrut in
urnidificatoarele sau dezumidificatoarele de aer, in insta-
ialiile de aer condilionat, dar gi in apa florilor din giastre,
;
pe care extractul le va ajuta sX rXmin[ mai mult timp
proaspete ;i strS.lucitoare. Totugi, pentru acest uitim scop,
;
nu este indicat sX folositi extractul in formd lichidd
deoarece este amestecat cu glicerinS., care poate bloca "a-
limentarea" cu apa a florilor. in plus, pulveri zarea unei
solutii diluate de extract, p€ plante, Ie poate vindeca de ;
Ciferitele afectiuni parazitare de care suferX. gi nu in ul-
FI
iimul rind, extractul s-a dovedit a fi un excelent ,.luptdtor" .. !:'ii

?rnpotriva furnicilor gi a aitor Lnu,radatori.


s*
.- t
ffi
,i"{

Shoromon ffiJ. Baginski

Tratarea aPei de bSut


ceea c-:
Este foarte important s-[ bem upd curatd '
inseamn[ mai mult decit o apE frr[ particuie
de noroi gi
ce in ce mai
fdr5. germeni. Apa pe care o bem este din
acci-
incS.rcat[ d e chimicale - multe dintre eie prezente
cazul
dental, tnsd la fel de mtilte addugate special' culn este
clorulr_ri ;i fluorului. Am mai'menfionat excelentele
rezul-
tate oblinute, in diferite experimente, cu extractul de
seminie d.e grepfrut; acesta reprezintd o alternativ[
sS.nXtoasX, foarte eficientX, organicS' 9i ecologic5'
pentru
substanlele folosite in mod obignuit la purificarea apei'
Fentru animalele d.e cas[ (9i nu nurnai)
pJ Veterinarii au ajuns gi ei la conclr:Zta c5. extractul de se-
ij:

nrinie de grepfrut este un lemediu miraculos' In plus, nu


,

;.8
illr
existS. motive plauzibile pentru care extractul, ce poate fi
i:: D
Es
i,.

;J
folosit cu atlta succes in cazul oamenilor, s5" nu funclioneze
gi in cazul animalelor, mai iles dacS- luxm in considerare
iaptul c[ fizioiogia multor mamifere este relativ asemS-n5--
toare cu a noastr5.
La fel ca 1a oameni, extractul de seminle de grepfrut
poate utilizat pentru tratarea unui mare numS r de
fi
afectiuni. S-a d.ovedit a fi un remediu excelent pentru bo-
1

Itie de piele, pentru ralll,


lile pentru infeciii de diverse tipuri;
r[.ni, lurrl
afectir.rnile interne cauzate de bacterii, vlrugl 91 clupelcl
,*u.tio neazdla fel de bine la administrarea extractului.
Asffel, pentru boiile interne, puneli extractul |n mincare
sau in apa Ce b5ut" Pentru bolile de pieie, adSugali u*
tractul ii gamponul cu care spllali animaiul sau puneli
sc l,rlj a in i: ,;Lv irtzat*r " fra-cb. r,enfi. afectat E este
rle rnici 'ci-
..-'...'.-.:.1'i-'!2:':j....-i.j..,'€'.-;j-e..;.,:":^,j'-;....,],i.1-)-iil:,:,'(:.u,,.'
L!i=--tJ!,-- =Lr-, - J';'-
l' ^ -:-
j-i-=i * : j.::.:::!g
:-: i: . -_'''
-:
,q7-

rnon .
cu pu{in5 glicerina),
Eli de douX
Ll(rud. ori
urr pe n.
'- -;^-^* -^rvv^
LLL(^), Lr.E Atentie insl
zt. AtenFe insi: asigu_
rafi-vd cd animalui nu ling e zona respectivd, if,
deoarece ex-
I*:,ri^.oncentrat ii va afecta mucoasele, deosebit de de_
licate. Pentru rdni, folositi extractul
) c a dezinfectatrt,
.-, spx 1iind
dacl aceasta supure azd., folosiii pudr5
:ilTi:l
solutie lichide. , in loc de
* Puteii'p.Iine extract si;ffi,apa de'bxut
a peier*or"bolnave,,. , ,li'{,
deoarece gi acestea suferx, udur.u,
din iuuruparazitilor.
Pentru pegtii din acvariu,'ad5u*uit
picdturi de extract ra un litru Je'apd,
p;;il1lr.up,rt cinci I
dupd care puteli
cregte doza treptat- ca rezurtat,
perefii ac-
depunerile de pe'r-lsrs*r ac-
I
variului vor dispxrea, incetur cu incetur
,de NT uitagi de dezinfectarea cugtilor,
a coteteror, a vaseror
t
mincare gi de apr, a pxturilor .uY pernuteror
pe care re t
folosesc animarere dumneavoastrd
de casd.
Dozele teraneutice zilnice de extract
lichid de seminte I
de grepfrut jn cazur animareror
cate de bact?di: viru;i, parazif,
care suferr, o* oott
il;::
gastrointes tinaje:
gi .i"p.rci, ca de
;i turburxri I
Greutatea Extract de
corpului Lichid
seminfe de grepfrut purver izat
1
kg o,S pic5turi aprox. B -g
2 kg ;
_" y_,:o.,
o picdturd aprox. 16 me
3 picdturi
L, lrct '-A---.-
--(r---
rrr l--
ap."i.
-r- 40
rv mg

i: Ii
t v RE
6
/
Picdturi -
aprox. Bo mg
^rrb

11 picdturi aprox. 745 mg ;


30 kg 16 picdturi aprox. 2rS mg
I
40 kg 2r prcdturi aprox' 280 mg
;
-n Kg
5u ::n'"-:LL!r'I
ptcdturl
27 ,:":LLri-'L
,- a 1 :'_ o."^r" eA{\.,-,-n
apfoli. 3r,- rrtg T
cu Kg .3;l
r:ic5tr,r.ri vprc::.
"-:;il-:+-e.**--% 44C :;::g
n
\'
. .r.)
--)
\ r/

Shalilo Sharomon . Bodo J. Bcrginski


70 kg 39 picXturi aprox. 520 rng
Eo kg aprox. 45 pic5turi aprox. 600 rng
90 kg aprox. 51 pic[turi aprox. 680 rng
1oC kg aprox. 57 picituri aprox. 760 mg
15c kg aprox. 86 pic[turi aprox. I,I g
zoc kg aprox. 108 picdturi aprox. L,1 g
25o kg ; aprox.,l3S picXturi aprox. 1,8 g
3oo kg aprox. L7L picxturi aprox. 2,1 g

In cazul unei infecfii puternice, do zele menlionate mai


sus pot fi depXgite. Dacd folosili produse gata preparate pe
hazd de extract de seminle de grepfrut, citili intotdeauna
cu mare atenlie indicatiile din prospect.

Dozeie terapeutice zilnice de extract-pudrX de seminle


de grepfrut in cazui animalelor care sufer5 de boli provo-
cate de bacterii, virugi, paraziyi gi ciuperci, ca gi de tulburXri
gastrointestinale:

Pentru 0,4 kg greutate corporal5, aprox. 1 mg


Pentru O,B kg greutate corporald, aprox. 2 mg
Pentru 1,3 kg greutate corporalS., aprox. 3 mg
Pentru Z,5kg greutate corporald, aprox. d mg
Pentru 5 kg greutate corporal5, aprox. 12 mg
entru to-kg greutate cor@-25 mg
Pentru 20 kg greutate corporal5, aprox. 5O mg
Pentru 30 kg greutate corporald, aprox" 75 mg
Pentru 40 kg greutate corpo ralil, aprox. 1oo mg

fl,"
SA

rnon o Bodo J' Bogiryltt


Pentru B0 kg grentate corporalS., aprox. 2OO mg
Pentru 90 kg greutate corporal5', aprox' 225 mg
Pentru 100 kggt.utate corpor_a}[, aprox. 250 mg
Pentru i5O kg greutate corporalS-, aprox. 375 mg
Pentl u 2AO kg greutate corporalS-, aprox. 5OO mg
Pentru 25A kg greutate corporal[, aprox. 625 mg
Pentru 300 \g gt.utate-;cprpgraldf apro{. 75O mg
'p"rttlu"3so kg gieutate-6bip8ra1[, eiprox . 9i,zs mg-etc.
Dac[ folosili produse gata preparate pe bazl de extract
de seminle de grepfrut, citiii intotdeauna cu mare atenlie
indicaiiile din prospect.
(4

' Bodo J. Bcrginski


Sholilo ShoFclmon
PS.strare
Extractul de seminfe de grapefrut nu trebuie l5sat la
indemina copiilor. Aveli grijX sX etichetali fecipientul, pe
care, dupd ce I-afi inchis bine, il veli pS.stra intr-un loc
intunecat si r5.coros. Extractul igi pS.streazX prospetimea un
timp indelungat. Putrezirea sau infestarea cu germeni este

trREPARATI-VA SINGURT EXTRACTUL


DE StrMIN,TE DE GREPFRUT
Intr-o zi de noiembrie a anului \965, asupra sud-vestu-
iui Irlandei s-a abS.tut un uragan violent. Dat fiind cX noi
locuim chiar pe coasta Atlanticului, sintem lovifi in plin de
furia unor astfel de ,,manifestXri'{ meteorologice. Astfel, la
putin timp dupX declangarea furtunii, liniile telefonice au
cdzut gi curentul a fost intrerupt, aga c5. nu am avut altce-
va mai bun de f5.cut _decit sX ne asezXm comod in f,otoliiil,
,
r\ frf'l ..V
In IaIa loculul Jucau$, (din $ernineu, d.iscutind despre acela$i
I

subiect care ne preocupa de atita ti*p extractul de


seminfe de grepfrut. Dintr-o dat5., ne-am dat seama cX
dlduserXm uitima sticlS. cu prefioasa licoare unui fotograf
german care ne vizitase cu citeva zile in urmx. Atunci
Shalila a intrebat: ,,Crezr cd, am putea prepara chiar noi ex-
tract?..." ,,Hai sX incercXm" i-am r5.spuns, mai ales c[
aveam o multime de grepfruturi in cas[.
ltle-am apucat de treabX ;i primul lucru pe care l-am
obtinut a fost un delicios suc, din care am scos apoi toate
seminfele. Am incercat sd strivim citeva seminfe, ins5 in
cur?nc ne-am dat seama cX era rnai ugor de spus Cecit de
f,.cui" Nu am relrEii dec?t sX facerua o mizerie increcibil5
' :'a'?t:r.:?rid s5 s',;tvi.l-n seruini,ele nricj si aiune;coa-se cI_]. u*at*
-

mon . Bodo J. BclginsF<i


' . r r. Fr t
-l -:

ffiobiecteie1acarene.ampututgindi.B5.ie!eIu1
r -4-- -]
ales cind
-

ilil*^*if"n, s-a distrat, insS-, din piitt - Toi ' - ^'l ^ - -r-

facem fa!* tirului ciezordonat al seminfelo-r


;;;rJ**^ra
ce zburau in toate PXrlile'
am fi rignit' pur
Am incercat atunci altd solufie: d-e ce nu
puteam folosi riEnila
si simplu, ,"*inlele? cu toate c5. nu
cale ne
avearn in cS.marx una manual}, veche,
electrii!.,
Din plcate' in
putea face la fei d.e bine acest serviciu'
de rigni!['
curind am d.escoperit c[ seminlele se lipeau rupt
blocind.-o; dup5. do^r citeva incerc5'ri,
rignila. s
,a
- 9i
acelagi lucru i-u, fi intlmplat gi in
cazul celei electrice'
tre-
A treia incercare: d.evenise limpede cS seminlele
cX ie-am pus intr-o
buiau uscate inainte d.e a fi rignite, aga
(atlt cuptorul
;;;;t 1u-am age zat 6tmai aproape d.enefoc puteau fi de nici
cu microunde, oit Ei cel d.e la atagaznu
sx ne
;;ill", ;i" carzapenei de curent elecyi.]l Trebuia
infierbintS' prea tare'
asigurS.m ins5. c5. ieminleie nu..se
deoarece voiam doar s[ le uscxm,
nu s5 le prdjim'De
de bune pentru uscarea
asemen eal tazele soarelui sint Ia fel
seminlelor.
erau stafidite Ei
La sfirgitui acestei operafii, seminlele
era blo catd Ei nu
ug3are ca hirtia. Din moment ce rignila
din cavza luminii insuficiente' am fost
o puteanr cur}.!a
tirziu continuarea procesului ex-
nevoiti s[ i[sim pe mai
tractiv.
sint micinate, rezult[ un amestec de
cind. senrinlele
senrinlelor oo.cojile acestora pe care
pudr5. fini - miejii .
le-am putut separa irecind totul prlntr-c
sit[ foarLe micX"
,A,m fcsi foade nr.indri ie reztsitati'1l
obginut, rnai ales cind
c,.:L*area qi gi-tsf-u} pr:o'rei -cblinut*
d: *":
z.rrt toyTti:arat -::j
:- --. : .-'
,.. 1.t'.1-;-=t.:: ';-r, l:t: '.i :',:? lt;r',-i':* ' i.-'; ?'t'-i '-tl'tt:'i'-'- f 't-g
la
F
L
ii

copen nrcr cea mai mic[ diferen]d, oricit de exigenli am


f^ ^t
IU5 L.
Procedeul este-relativ simpiu, chiar dac[ necesitd ceva
mai mult timp. Totusi, cum se pot aduna suficiente seminle
pentru a prepara mlcar o sticlu!5 micX de extract? Dacb. ar
trebui sX cumperi cantitatea de fructe necesar5, ar fi ne-
.; ,; QCorlorlrc, Eventuai putefi" vorbi. cu, pri eteniil gi.'Cu*rudele
dvs., rugindu-i pe toli sx string5 seminlele de la grepfru-
turile pe care Ie consum5. sau puteli incerca ,x glr4i un
bar/o cofetdrie etc., unde se prepard suc proasp[t gi de
unde sr luati seminiere necesare. in sfirgit, dacd i"ryigi ,x
stringeli o cantitate mai mare de seminfe, mare atenlie la
cum le p5strafi pind cind Ie preparap! PS.strarea seminlelor
proaspete (umede) mai mult:timp poate dute la
mucegXirea exteriorului acestora mai ales dacx sint
tinute intr-o pungx, prin care nu poate circula aerul.
o4cum, -f,aptuJ cr seminlere mucegxiesc la supr afald,arat5
c5, in interiorul seminfelor, agenlii anti-fungici lucreazd.
Dacx dorili ca totui sd fie mai utor, puteti incerca sx
mestecati, pur ;i simplu, miezul semintelor, dupx ce ali
inixturat inveli;ul exterior; am auzit cd. au fost fxcute nu-
meroase experimente de acest tip, multe fiind incununate
de succes. Totugi, pentru ca ingredienfii activi s[ fie cit
mai
a c-ce s ib iii, sepdp{ais-t+cbuj€-+ra€s+e€ate
fo arte; toartrbine.
I{u sintem in misurr sx afirmxm cx pudra preparatd
acasd sau mestecarea seminlelor va fi la fei de eficient[
ca
gi produsul din comerf, fapt ce se dato reazd,proceselor
su-
piimentare ce se petrec in tirnpul preparxrii industriale
a
extractului, procese care nu ne-au fost den dluite Ce
c,tre
ci:c'l:-ic5-tcn.
' Bodo J. Bcrginski
CONCLUZII
,,IrIatttra nu creeazd nimic fdrd" LLn scop anltnue"
Aristotel (38 4-322 i.e'n.)
DacX a1i citit carte, probabil c5, sinteli d.e acord
aceastS.
cu faptul c5. s[minfa fructului de grapefrut este un dar de-

Ia inceputul studiului seminlelor gi probabil cX vorn mai


auzi despre multe alte descoperiri interesante in viitor.
Totugi, descoperirile care v-au fost prezentate in aceastS.
carte nu trebuie sX v5. transforme in inamici declarafi ai
bacteriilor, virugilor, ciupercilor sau ai altor microorga-
nisme, gi nici sd genereze aparilia unor fobii, din moment
ce toate elementele Crealiei igi au propriul lor scop. Poate
anumite mecanisme, o dat5. aflate in echilibru, sint acum
c5.
Cezechilibrate. Oricum, in general, n.oi, oamenii, sintem
-
caL:zaunor astfel de .discrepanfe. Este impof-tant s-5.
invh;5m din gregeliie noastre gi s[ fim mai aten]i: 9i mai
sensibili atunci cind avem de-a face cu forlele naturii. Din
fericire, s€ pare c5. modul nostru de a gindi a suferit
schimb[ri de mare anvergurX gi profunzime.
S[ ne intoarcem acum Ia afirmaliu pu care arn fEcut-o
la inceput, gi anume c5. trebuie s[ inv5.!dm 9i sX avansS.m
chiar $i atunci cind sintem bolnavi. Orice boal[ furntzeazd.
bpdrmnitatea dire ele neglijatesatt-
neimplinite ale congtiinlei noastre 9i ne poate conduce spre
propria noastrX dezvoltare. Din aceastd perspectivX, boala
nu este ,,rdul", ori weo pewersitate a naturii, ci o provo-
care plinX de inlelesuri pentru propriul nostru destin.
'i Devine obligatorir: s5. ,,crestenri", sd ne maturiz&m, sd ac-
i":eg'ir' n:' e" re r'e-a m
#,o*,,1
::*T.::'-.:-1 iisl
:--:]::- :*: :::i:l'
."_.ir, :a
E
Ir-

Shcrlilcr Shqromon o Bodo J. tscrginski


suprimat gi le-am separat de intregul existenfei. Adevdrata
vindecare este, intotdeauna, legat[ de maturizarea indivi-
duald gi de cregterea percepfiei. Acestea nu pot fi inlocuite
de cine stie ce nou remediu - chiar dac5. este vorba de
beneficul extract de seminle de grapefrut.
AceastS perceplie nu exclude, ins5, posibilitatea de a
. cduta gi
+ accepta ajutor la nivelul materiei, din momen,t
ce existenla noastr[ se desfb,goarS. gi pe plan material. Este
important sd inlelegem c5. exist5.m pe mai multe planuri si
c5. trebuie s[ gXsim o modalitate de a le aduce pe toate
intr-o stare de echilibru, care sd cuprindS. atit spiritul, cit
gi materia, atit cerurile, cit gi pdmintul, atit mintea, cit gi
emofiile, atit masculinul, cit ;i femininul.
In acest sens, cu respect, recuno;tinfe qi bucurie, ar tre-
bui sX onorS.m bunXvoinla naturii care ne dXruiegte
adevXrate binecuvintXri, cum este ;i miracolul aflat in
seminlele fructului de grapefrut, ce poate imbun[tX]i cali-
tatea vielii noastre intr-un mod atit de simplu,

SUGESTItr PEI{TRTI
F'O LO SIffi PROD{.ISULTJI
IncurajXm pe toat5. iumea sd foloseasc5 produse care nu
dS.uneazd mediuiui si sint eficiente biologic, asdel cd am
dori s[ v[ supunem atenfiei citeva din sugestiile noastre
pent i-de seminge -- '$"
:g:iirl'

dintre produsele acestea se afl5. acum in curs de testare,


urmind s[ fie, in curind, disponibile publicului larg.
Extractul de seminte de grapefrut, cu propriet5lile sale
antibacteriene, antifungice, antivirale gi antiparazrtare,
pcate fi folostt ra ingredient activ gi/sau ca agent Ce ccn*
i?y*tzrg irr r:ric F^ilztre]tr- Fr€Er a:rate:
r;:-*** -'*=
q,b

; Bodo J. Bcrg!ry44 mon


Prod.use pentru ingrijirea copiilor:
_ pudre;
- creme;
- lofiuni;
- scutece de unicX folosini[.
..::, Produse peptru igrena personal5':
v
- sapunuru
geluri de dug;
- gampoane medicinale;
ipum[ de bS.rbierit, cremX de bdrbierit 9i loliuni dup[
b[rbierit;
- spumante de baie;
- creme/Ioliuni pentru corP ;i fald;
- spray-uri gi deodorante solide;
- creme gi loliuni pentru PlajX;
- creme gi lofiuni impotiva acneei.
Produs e p entpr ingrijirea dinfilor ;
paste de dinfi;
aDX
I,
spray-uri de gur[;
Si
sume de mestecat pentru prevenirea cariilor 9i a gin-
.)
ryirYritoi
I LUI,
.
bI

efervescente pentru curflarea protezelor


ll
oenlare;
-- sccbit
al[ dentar1,;
s oluiii Ce ztnfe ctante ;

materiale dentare.
.tr't E E6
rF,
e\J
e EE8#-f.#83ffi @Erg

ffE'#flE-tru"s* q-.E.qb-' EEEtrAEffiffi-:

'i:
-cgc

\ ij-flli ifi C Z. {:.C


c-r, 1ir-^- I -i fl.-,''L{J-[tiC e irrterile lext- !^' ti't etr4i ,-t'.
fj#E
'\./.L
l: tt-
-L )L "J
c
.'
q4-

Sholilel Shorqmon o Bodo .f . Boginski

- spray-uri gi geluri vaginale.


Produse cosmetice:
-I

- produse de machiaj;
- creme $i loiiuni de fald;
- loliuni pentru demachiere;
- :lTI4-:'-.tr'---_---,1
rujuri (pentru:-.-:
.
prevenirea qi vindecarea
1 '..- r... ;..'. : ;
oJa sr,1ac.oe ungnlr [pentru prevenrea
percllorj.\
Produse medicale:
- creme pentru vindecarea rXnilor;
- ghipsuri, bandaje;
- dezinfectant inaintea operaliilor;
- Iubrifiant antiseptic si dezinfectant activ in prezewa-
tive gi m5.nu;i chirurgicale;
picXturi/siropuri de tuse, impotriva laringitei, a
rdcelilor, a iritaliilor in git, a catarului faringeal gi a
amigdalitei;
- spray-uri nazale;
- piclturi pentru urechi;
supozitoare vaginale pentru tratamentul chisturilor
ovariene;
spray-uri, creme gi pudre pentru tratamentul
infeciiiior fungice ale picioarelor
Pe lingX toate acestea, extractul mai poate fi folosit ca
u ca a g e
a nt@ ln-n
enu m Xrat e alte
produse, de Ia cele pentru curXlenie domesticd gi pin[ la
statiile de tratare/purificare a apei de b5.ut, trecind prin
apiicalii precum agricultura, horticultura, viticultura gi
medicina veterinarX.
IJ
,ttj
rlr
;

i:t
}I
| niirl::
fi
r0tT
l'z

ffiiit'ffi
ffi11:',;;,''...;l'
tagd':a "

ffi},. ;

ffi;;-:
ffiii.
ffii*-
mi,
ffi:r:
ffii.,
ffi::;
ffiii-,
&*/r
ii!;i;
[qi:"':
,. .
Acest studiu a evaluat abiiitatea produsului de a rezista
?ett.t t:

i':l;t.'"'
i;i,:::", '.

i?-rit.
l:,:t.i. - -
.

.
'
atacurilor microbiene. Testul a fost conceput special pen-
tru a se putea determina dac5. un produs este ,,ap5.rat" fa\d.
ta:n._ '

E+,'::.

i!":,:,i -

Y..p- u

l+!!i::
"'de microorgianismelei'care ar pirtea genera o,'schifnbare-
F.'
i$ii'
i':
structuraiX sau calitativ5 a acestuia. Studiul a arXtat ce
t:t.. I

t:i,
{tii
'Ct.'..';

,{;';
'
metilparabenul, in concentralie de C,2y", a reu$it de-abia
i,li'.''

w;;,
.

intr-o s5.pt5"mind s[ reducd in mod semnificativ microor-


id;;'r,
,trjil
li,'-1'
S,l
#:,i'
.

ganismele, in timp ce extractul de seminle de grepfrut, in


aceeagi concentrafie, a reugit se atingS. acela;i nivel in
ilF-r.
K+;i '

liifiii.
L,-,a:,

IIri:

numai o zi.
Edi, .
tr;1
!r!i'

r.n'i-
&! i;,r

rfi'

ii:;',
ii:ti it,,,.
'
!!-'''
:
ta': ,

'iti,, .

i:".
;:,:.: 'i
,A;,

t-i
i::. ,
-
H

.g
-
w
?
-H
f-i

v, |-t
o i,-i
,4
o H
H
U
e[ 'F-1.
rrr
!r{ )r*

o i-i
4J
O
-,
14,
--<
i-i
ar
ra, |-i
n
-

.:

&'-,
4l t
EI
ffi&
ii, l
ti'$i i
il'ii
ilirr
I
!

{\' i
ilj 'i:&l
.4 J-

e4

o Bodo J. Bcrginski

DAIE, STIINTIFICE
))
de senlinte de grepfrut, produs la scara rnare,
)
aa

printr-un proces biotehnic, din semlnte


)) sr

Componenfi
'. Extractul de seminle de $tepfrut conline biofiavonoizi
;i glico ztde sub form5. de naringinS., izosacuranetin, neo-
hesperidin, hesperidin, dihidrocamferol-glicoztdd, pon-
cirinX, quercitin-glico zrdd,, camferol-glicozrdd., apigemin-
rutinozidd, roifolin, heptamotoxyflovon gi nobilotin, pre-
cum ;i numeroase proteine.
Proprietafi
Extractul de seminle de grepfrut are proprietatea de a
,,bloca" plec_ejglg glqqg_qllvq _c_Lrg ?q 1_o_g iB_qfg4IUFg] p_fin-
inhibarea ;i ,,uciderea" microorganisglelot qare s.e afld la
originea acestora gi prin deZasfivarea_age_$ilor p4t_oge_ni gi
a numero;i paraziJi. Extfaetul die un nivel extrem de scXzut
de toxicitate in ceea ce-i privegte pe oameni (dar ;i alte
mamifere) gi nu este d5.un5.tor mediului, fapt ce a fost
dovedit prin numeroase teste de laborator efectuate inde-
pendent in diferite centre de cercetare. Aceste experimente
au constat in teste pe culturi bacteriene, virale ;i fungice,
pe diver;i parazt\t, precum ;i pe animale gi oameni, ;i au
ardtat Cffiextrem de efiCien@i
i_+fS__ryuggu de germeni, cum ar fi Staphylococcus, Strep-
tococcus,-Sa-fi nonAIIA:EEffi encfr oT(rti;-Pieutromonos,*
','5.6ffi
- pentru Bo kg greutate corporald, .
- pentru 90 kg greutate corpor ald, cel
pulin 450 g
sa *.rffi.fi.i,:."'r?T:t:_E
% qrageflut, cu o concentratie de
s ub s tanf e
a produce.o
;H ;ffi ;ilH#lTir :T:ir,l;
a ctivt ;;
otrlvire pur..rricei_
sint
A; nu obligatoriu tetata.
aJ.i.. a 4aoo ori mai
ff:*#t:r:ti miri decit d.oza
g pudrd sau .ir.u^iipi.eturi
tract sub ,"r#i,..rn,t?i,1 ex_

Misuri de prim ajutor


DacS v-a intrat in ochi extract
spilafi-vd ime,ciat de seminle de grapefrut,
." .rrtd
gi consultati un. do.i".,'a"cdu;t?.aa"ielJaJa *te posibit)
Dacd ingerali o cantitate
credefi cd este necesar.
de grapefrut, uf;i excesivd de extract de
.ii n li multd seminte
IVu iuati niciodatd
intr_o forml nediluatd! KLracr in
extract tn co ";;
concentrafie IAA?o
sau

Spectru de folosinffl
in afara tratdrii gi prevenirii
rnale' extractul boi'or ra oameni gi ani_
de seminfe de grapefrut a fost
succes pentru
sterilizare, 'd.;;;tiiare forosit cu
''
i
pe$re, gi conservare. pui,
*
g"'
^^^l^ scoici, dar gi
tg.i, leg_t!q_e, fructe sau aB'_ae++u+ *
t ,,tiatite;
f,i fotosit atit in ue".urturd,
i
i....
nlc' Extractul horricufij:lirX.,lr,lil..ril?::ri
I
' clus tn
este tojerant
r:*pozilia
fbit;.
'acizi actzi,aga cd poate
fi in_
patibil ageniil or de curdfare. Este com-
c

t::,::$$:t? H Ti "" * E:l#;ffl'


:,:
tt c

Sholilo Sho.o*ott .

sruDlr AsupRA EFrcacrrArrr


,c-*Ubn
EXTRACTULUI DE SEMIIvTE
GREPFRIIT iru COMPENATTP ATTI
AGEITTI ANTrMIcndgrEi{r ,
Studiul concentraliei bacteriostatice minime este un test
microbian prin care s-a cornparat eficienla reiativd a ex-
tractului de seminle de grapefrut (QltticiduJ@) fald de cea
a altor substanle antirnicrobiene. Siuaiufi demonstrat cb.
extracful de seminle de grapefrut este intre 10 gi 1oo de ori
mai eficient impotriva organismelor pe care s-a fflcut
testarea, decit celelalte substanle testate.

fbC^*
0J_65 5l.t {at

t 0,i) l+. Crrrr**rnrrkir aI LtvtnE tlt$o 6.kr$s, I". nrru glwtt*,


F; +di.. S, r*rctra* tl^ rJbtrnr.+ /+- nig6r

rft;fL
F*%

ffi*
.$*E

:**
sft
}{*th1{prilrxn, ,J*
25 {lr^rtrJ*$+ r fl'J&
*ryr
(f f*+irft1$*rrbc.r. t.2 { f