Sunteți pe pagina 1din 6

rl

I )t \t
-+

f*tz, p,rf
tcs
67.180.10

IRS
STANDARD ROMAN

sR 3145
Noiembrie 1998 Indice de clasificare N 42

BOMBOANE DRAJEURI Condifii tehnice generale de calitate


Dragees, General technical requirements Drag6es. Conditions techniques g6n6rales de qualit6

APROBARE

lAprobat de Directorul General al IRS la 19 - 06 - 1998 Inlocuiegle STAS 31 45-91

CORESPONDENTA

La data aprobdrii prezentului standard nu existi nici un standard


internafional sau european care

si

se refere la acelagi subiect

On the date of this standard approval there is no International or European Standard dealing with the same subject

A la date d'approbation de la pr6sente norme il n'existe pas de Norrne internationale ou europ6ene traitant du m6me suiet

DESCRIPTORI TIT

Produs alimentar, produs dulce, conditie

INSTITUTUL nOVAtt DE STANDARDIZARE (lRS), str..l.l-.CilOeion t+ZoZot, AucLrresti, z, nomania


TP (401)2107401; (401)21132e6; TF (a01) 2100833

@lRS

mecanic, fotocopie.e, microlllrnare, etc.) este

Reproducerea sau uiilizarea inieg.3li sau partiald a prezentului standard in orice publicalii gi prin orice procedeu (eleclronic, inter:isi daci nu exista acordulscris al lRS,

Ref.: SR 3145.1998

PREAMBUL
standardul "Bomboane drajeuri" a fosl elaborat inilial in anul 1952

!i

revizuit in anii 1 958, 1966. I gEo si 1 991 .

care face obiectul reglementdrilor sanitare in vigoare; - s-a introdus labelul conlinand proprietelite organoleptice ale bomboanelor drajeuri; - s-a inlocuit capitolul "Reguli pentru verificarea calitelii", cu "conform STAS 221312-84, produse dulci. Reguli renlru verificarea calitelii gi pregatirea probelor pentru analize,,; - s'a fec precizarea ce marcarea ambalajelor se efectueaze conform legislaliei in vigoare; - s-au modificat abaterile admise la masa netd a produsului, pentru toate iateloriile di ambalaje.

- s-a eliminat condilia referitoare la con,tinulul de arsen, metaie grele gi pesticide,

- s-a eliminat caraclerul de obligativitate al standardului; - s-a eliminal condilia referitoare la numirul minim de bucdli la un kilogram de bomboane drajeuri;

Fale ae edilia anterioare, prezentul standard aduce urmatoarele modificeri completari: si

sR 3145

1 1.1
NoTA

GENERALFATI Obiect 9i domeniu de aplicare

Prezentul standad se referd la bomboanele drajeuri, care se oblin prin acoperirea unui nucleu (conform 1.2.3), cu un invelig (conform 1.2.2), prin rostogolire in turbine de drajare.

Standardul nu conline prescriplii referitoare

la conljnutul de arsen, metale grete, aditivi alimentari,

pesticide

gl

proprie6li

microbiologice 9i nici prescriplii referitoare la marcare, documente gi termen de valabilltate, care fac obiectul reglement?lrllor legale in vigoare.

1.2
1,2,1

Clasificare
Bomboanele drajeuri se clasifice, dupi aspectul in sectiune, in:

- drajeuri simple; - dr4euri cu adaosuri.

1.2.2

- drajeuri cu - drajeuri cu - drajeuri cu - drajeuri cu - drajeuri cu

Bomboanele drajeuri se clasifice, dup6 compozilia inveligului, in: inveli$ de zaher; invelig de zahar gi cacao; invelig de zahir 9i dextrozS; invelig de zahir, cacao 9i alte adaosuri; invelig de ciocolata.

1.2.3 Nucleul bomboanelor drajeuri poate fi de: - zahar, zaher gi dextroze, zahdr gi cacao, zaher gi vitamina C, zah6r Si cafea;
- fondant simplu sau cu adaosuri, crocant, caramelaj;

- semburi, expandate agricole sau alimentare, fructe, fructe confiate, creme de fruc{e;

- lichid (alcool, bauturi alcoolice, sirop); - masi gelifiati simplS sau cu adaosuri;
- pralind, ciocolate etc.

1.3
STAS STAS STAS
STAS

Referinle

2213l1-Eg 221312-84 2213/3-68


221314-68

STAS STAS STAS STAS STAS

2213/6-68 2213/8-87

2213/11-69 2213l12-70

3160/2-84

Produse dulci, Analiza senzoriale Produse dulci. Reguli pentru verificarea calite i 9i preg5tirea probelor pentru analiz, Produse dulci. Delerminarea masei, grosimii, a numirului de bucali intregi, a propo4iei de buc5li cu dofecte gi a pedilor compononte Produse dulci. Determinarea umiditetii Produse dulci. Determinarea cenugii Produse dulci. Deteminarea acidilafi Si a alcalinitelii Produse dulci. Determinarea conlinutului de grasime Produse dulci. Determinarea continulului de zaher Verificarea caliteli loturilor de pioduse pe baza nivelului de calitate acceptabil (AQL). Procedee gi tabele statislico-matematice penlru verificarea calitefii prin atribute

2 2,1
2,2

CONDtTil TEHN|CE DE CALTTATE


Bomboanele drajeuri se fabrica dupe inslrucliunile tehnologice gi reletele de fabricalie aprobate de

0rganele abilitate, cu respectarea normelor sanitare in vigoare.

Materiile prime

documenlelor tehnice normative de produs, precum gi normelor sanitare in vigoare.

Fi auxiliare folosite la fabricarea

bomboanelor drajeuri trebuie

sa

corespunde

2.3
2.3,1

Proprietdliorganoleptice
Proprieta$le organoleptice ale bomboanelor drajeuri trebuie se corespunde condiliilor din tabelul 1.

.l

t-

sR

31

45

Tabelul
Caracteristici Aspect exterior Conditii de admisibilitate

Fcnnd specificd sortimentului, suprafald neted5, caracteristicd Tnveligului utilizat; se admit ugoare zgArieturi; nu se admit urme de infestare; nu se
admite aglomerarea draieunlor prin lipire Pentru drajeurile simple: masd omogend. Pentru draieurile cu adaosuri: masi caracteristici nucleului folosit ln concordantd cu aroma gi nucleul folosit. Pldcute, aromate, bine exprimate, caracteristice tipului, senzalia de asprime la gust; nu se admit miros gi/sau gust nespecific

Aspect in secliune Culoare Miros gi gust

firi

2.3.2

Culoarea bomboanelor drajeuri, cu exceptia celor cu invelig de cacao sau ciocolate, trebuie se fie in concordanF cu aroma folosita, conform tabelului 2. Tabelul 2
Aromd
Banane, ldmAie, ananas Anason, eucalipt, fistic, mentd, mdr, banand Capsuni, fragi, zmeurS, vi$ine Coacdze negre Portocale, rnandarine, caise Trandafir Vanilie, nnigdale, bergamot, ment5, ananas
NOT
Se p0t fabrica bomboane

Culoare Galbend Verde


Rosie

Violetd Portocalie Roz Albe (fdrd adaos de colorant)

dr ajeun ri si sl cu alte arome siculori

2.4

Proprietafi fizice gi chimice


Tabelul 3
Caracteristici Conditii Ce admisibititate
50
0,1

Zahdr total, exprimat in Aciditate

totali,

in
9'0,

exprima'rd acid

zahir invertit, o/o. min. la drajeurile cu invelig de zahdr, de ciocolatE, de zahdr qi cacao, de zahdr gi dextrozS, de zahdr, cacao gi alte adaosuri
si orice nucleu, cu exceptia celor de mai ios
la drajeurile cu invelig de zahSr gi nucleu de

Metode de analiz5 STAS 2213t12

STAS 221318
0,6
3

citric,
min,

masd gelifiatd simpiE sau cu adao.suri sau


cu nucleu de cremE de frltcte
la drajeurile cu la drajeurile cu la draieurile cu

Unriditate lt I H tvtril?, %, max.

inveli$ cie zahlr inveli$ 4e zahdr gi caceo inveiis de zahdr si dextrczd


9i

5
4,5 2,5

la drajeurile cu inveiig cje zahir, cacao


alte adaosuri la draieurile cu invelis de ciocolatd

STAS 221314

la drajeurile cu nucleu de rnasd gelifiatd simpld sau cu adaosuri, de crernd de fructe, de fructe, de fructe confiate, de fondant
Umiditate

22

in nucleu,
o/o, fll?.X.

simplu sau cu adaosuri, de lichid (sirop, alcool, bduturi alcoolice) la drajeurile cu nucleu de caramelaj, de zahlt, de s6mburi, de expandate agricole sau alimentare, de crocant, de pralind, de zah5r gi vitamina C, de zahlr gi cacao, de zahdr gi cafea, de zahir gi dextrozd, de

STAS 221314

I
0,1

ciocolatd Cenusd ins olubild in acid clorhidric 1Aoh"/max

STAS 221316 STAS 221313

Pi'opo(ia
de ?nvelig,
70, f lllll.

zahir cacao, de zahdr 9i dexlrozd, de zahEr, cacao gi alte adaosuri la draieurile cu inveii$ cie ciocola'r5
la drajeurile cu invelig de zahdr, de

gi

25 20

-2-

sR 3145

REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITATI


Conform STAS 221312.

4
4,1

METODE DE ANALIZA

Verificarea propri etalilor organoleptice

conform STAS 2213l1.

4.2 4.3 4.4 5 5.1


s.t.i

Verificarea masei nete a produsului

Conform STAS 2213l3.

Pregdtirea probelor pentru analizi

conform STAS 2213l2.

Verificarea proprietifilor fizice 9i chimice


AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE $l TRANSPORT

Conform standardelor indicate in tabelul 3'

Ambalare 9i marcare
Bomboanele drajeun se llvreaze

in

ambalaje de desfacere gi/sau

in

ambalaje coleclive introduse in

ambalaje de transPort.
NoTA-Amba|aie|ecolectivecubomboanedraleurisepo|lransPoda|.r.afiinlroduseinamba|ajedetr?nsPart,cucondiliaoa,intimpu|
transoortulur, pr;dusele

sa-i

p6sireze integrilatea

5.1'2
""rton

ca amba|aje de desfacere se fo|osesc: pungi de celofan t"u de material plastic, iar ca ambalai de transport: cutii de carlon'

de Sau de polieti|end sau de po|ipropilend, cutii

intre ie(i li avizate din NorA _ La ambalarea drajeurilor 6e pot folosi li alte ambalale convenlte

Punct de vedere sanitar'

5.1.3

giferd miros str6in' Ambalajele trebuie sa fie rezistenle, uscate' curate

5.1.4Ambalaje|ededesfaceregidetransportsemarcheazeconformreglementSri|orinvigoare,precumqicu oE cAubuRA 9l UMEZEALA I inscripiie: otr*f'=li*6"oiltiFiiLruiln se reRi


urmdtoarea

5.1.5

Abaterea admise la masa neta a produsului este urmatoarea; - pentru arnbalajele pane la 2OO g inclusivi =^570; . - pentru ambalajele de la 201 g pana la 1000 g incluslv: a J'5"/o; - pentru ambalajele mai mari de 1 kg: 1%'

5.2

DePozitare 9i transPort
a aerului '..-zd;c ai umiditatea relativi

5.2.1Bomboane|edrajeunsedepoziteazeinincApenuscate,dezinfectate,curategibineaerisite,|a de max 75%'

;#;"tJ;';HC

5.2'2intimpu|depozitiriigimanipu|erii,bomboaneledrajeuritrebuiesefieferitedeacliunearazelorso|are,de umezealS 9i de schimbiri bruite d? lemperatui'a

S.2.3Depozitareaambalaje|crcuprodusesefaceperafturisaupegretare.Stivuireasefaceastfelincat
amlatajete'sa nu se deformeze'

S.2.4Nuseadmitedepozitareagitransportu|bomboane|ordra'ieuriimpreunacuprodusetoxicesaucupfoduse
cu miros Patrunzator.

5.2'5Transportu|bomboane|ordrajeurisefaceinVehicu|e.curate'acoperilegiaerisite.Pelimpultransportu|ui' teri produsul de umezeale'

".-r,[rr.i"

tr"6ri.

asigurate

cJ'iiiaii

impeim"anite' pentru a

sR

31 45

prezentului standard:

Membrii Comitetului Tehnic CT 94, "chimie alimentar5" care au participat

la

elaborarea

Pregedinte: Secretar: Reprezentant IRS. Membri:

dna Elena Mirea dna Daniela Cucu dna Mariana Drdghici dna Angelina Cdlinescu dna Anica Popa dna Elena Tache dna Eugenia Spulber dna Valeria Daradici dna Cornelia Constantin dna Virginia Matei dna Dorina Stoian dna Daniela B5dile dl Mircea Croitoru

Institutul de Chimie Alimentard Ministerul Agriculturii gi Alimentatiei Oficiul pentru Protectia Consumatorilor Bactolact S.A. Institutul de Chimie Alimentari S C. Miorila S A COCPCIA S A. Ministerul Sdndtdlii LAREX S.C. Excelent S.A. S.C. Kandia S,A.
$r

Anteproiectul standardului a fost elaborat de dna Angelina CSlinescu, de dna Daniela BEditd de dl Mircea Croitoru.

Un standard romdn nu confine neapdrat totalitatea prevederilor standardului sunt rdspunzitori be apticarea corectd a acestuia.
Este important ca utilizatorii standardelor romAne
modificdrilor.

necesare pentru contractare. Utilizatorii sunt ?n posesia uitimei edilii gi a tuturor

si se asioure ci

Informafii referitoare la standardele romdne (termenul de incepere catalogul standardelor romane gi in Buretinur standardizdrii.

a aplicSrii,

modificirii etc.) sunt publicate in

Modificiri dupi publicare


Nr. modificirii
Bu

letinul Standardizdrii Nr./an

Punctele modificate

. g Ul ! Lr.'\"^' - Sa I uicr"'

,, .

itit

A E't -O"':::itrl"..,n, $r t * t* s rLr'+*40$r


'!!-.

*.

i0041lP?f"

S-ar putea să vă placă și