Sunteți pe pagina 1din 10

JUDEȚUL GIURGIU

Judeţul Giurgiu
JUDEŢUL GIURGIU ESTE AŞEZAT ÎN SUDUL EXTREM AL ROMÂNIEI, ÎN CÂMPIA DUNĂRII,
FIIND MĂRGINIT LA SUD DE FLUVIUL DUNĂREA. POPULAŢIE: 302.000 LOCUITORI.
RELIEFUL ESTE FORMAT DIN CÂMPIA ROMÂNĂ, CU SUBUNITĂŢILE: CÂMPIA BURNAZU-
LUI, PORŢIUNI DIN CÂMPIA GĂVANU BURDA ŞI TITU, LUNCA DUNĂRII. PRINCIPALELE
APE CURGĂTOARE CARE TRAVERSEAZĂ JUDEŢUL SUNT RÂURILE ARGEŞ, NEAJLOV ŞI
VEDEA.

J Reședinţă: Giurgiu
U Date istorice avantajat vechea Cetate a Giurgiului, la
fel cum i-a atras şi cele mai mari sufe-
80 la sută din oraş a fost distrus în 1916,
în timpul primului Război Mondial. Tur-

D Reşedinţa judeţului cu acelaşi nume,


municipiul Giurgiu este port la Dunăre şi
rinţe. De-a lungul timpului, cetatea-port
a fost distrusă de mai multe ori din
temelii şi reconstruită, răzbind până
nul Ceasornicului, a cărui piaţetă circu-
lară – „Farfuria” – a fost parţial refăcută
prin eforturile administraţiei locale, con-
principala poartă de intrare în România

E dinspre Balcani. Aşezat la numai 60 km


de Capitală, pe o suprafaţă de aproape
astăzi cu o tenacitate uimitoare.

Prima atestare documentară internă a


tinuă să străjuiască municipiul de la
Dunăre, adevărat simbol al semeţiei cu
care Giurgiu a înfruntat vremurile. Nu în-
5.000 ha, Giurgiu este cea mai impor-

Ț tantă localitate a judeţului, unde este


concentrată o cincime din populaţia
oraşului datează din 23 septembrie
1403, într-un document semnat de
Mircea cel Bătrân, dar primul document
tâmplător patronul spiritual al munici-
piului Giurgiu este Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe, Purtătorul de biruinţă, iar
acestuia şi circa 35 la sută din totalul

U elevilor înscrişi în învăţământul preuni-


versitar.
indirect care atestă existenţa oraşului
sub titulatura Cetatea „Zorio”, la 1395,
este „Codex Latinus Parisinus”. Mihai
Ziua Oraşului se sărbătoreşte în fiecare
an la 23 aprilie, când creştinii ortodocşi îl
prăznuiesc pe Sf. Gheorghe. Târgul de
Cercetările arheologice au adus la lu-

L mină dovezi privind existenţa unor


aşezări umane stabile de-a lungul
Viteazul şi-a legat şi el numele de
Giurgiu, voievodul pornind de aici cam-
pania de unire a românilor sub un singur
Moşi şi Ziua Dunării – la sfârşit de iunie,
Ziua Marinei – pe 15 august, Festivalul
teatrelor din oraşele dunărene – la în-
Dunării, încă din paleolitic, pe teritoriul
de astăzi al municipiului. Agricultura în sceptru, prin asedierea şi eliberarea ceput de toamnă sunt alte câteva eveni-
lunca mănoasă, creşterea animalelor, cetăţii de sub ocupaţia otomană. mente locale strâns legate de tradiţiile
pescuitul şi comerţul au constituit pilonii Puţine vestigii ale zbuciumatei istorii a locului.

G dezvoltării locale. Poziţia geografică a oraşului au dăinuit până astăzi, după ce

I Dacă este să vorbim despre modernizarea şi dezvoltarea mu-


nicipiului în ultimele două decenii, trebuie subliniat că parcursul
cipale din perioada primelor trei mandate de primar duse la bun
sfârşit de dl. Lucian Iliescu. Reabilitarea Turnului Ceasornicului,
ascendent a început odată cu alegerea pentru prima dată ca pri- refacerea vechii pieţe circulare din jurul acestuia, reabilitarea
U mar, în 1996, a inginerului Lucian Iliescu. Ambiţia, tenacitatea,
spiritul vizionar şi rigoarea, grefate pe o dragoste fără rezerve
Ateneului„Nicolae Bălănescu”, crearea de noi parcuri, extinderea
utilizării energiei solare la alimentarea cu apă caldă a sălilor de
faţă de oraşul natal, au fost principalele sale atuuri în lupta cu sport, reabilitarea bazelor sportive şi amenajarea de noi terenuri
R blazarea şi mediocritatea care puseseră stăpânire pe Giurgiu.
Implicarea autorităţilor locale în toate componentele vieţii mu-
de sport trebuie, de asemenea, amintite.

nicipiului şi-a arătat roadele destul de repede: Zona Liberă


G Giurgiu şi-a început activitatea cu sprijinul municipalităţii, în
1997; în Parcul Tehnologic Giurgiu Nord funcţionează un incu-
bator de afaceri şi datorită contribuţiei edilului-şef, cel care a
I susţinut înfiinţarea la Giurgiu a Colegiului Universitar Româno-
Bulgar, în proiectul căruia exista o astfel de structură.

U Treptat, Giurgiu şi-a creat atuuri importante în competiţia de


atragere a investiţiilor, făcând paşi importanţi pe direcţia asi-
gurării unei infrastructuri funcţionale, debirocratizării, lărgirii
cooperării interne şi internaţionale şi, mai ales, absorbţiei de fon-
duri. Un sistem de salubrizare permanentă şi eficientă, reabi-
litarea infrastructurii şcolare şi a celei rutiere, modernizarea
parcului auto al societăţii de transport local de călători, siste-
matizarea celor mai aglomerate două cartiere ale municipiului,
extinderea reţelelor de utilităţi, reabilitarea reţelelor termice se-
cundare şi a punctelor termice, contorizarea consumurilor la
nivelul scărilor de bloc şi, cel mai important, finalizarea
aducţiunii de gaze naturale, începerea construirii reţelei urbane
de distribuţie a acestora şi retehnologizarea a două dintre
cazanele Uzinei Termoelectrica se numără prin realizările prin-

90
ediţia 2009-2013 - publicaţie naţională, economică, turistică și culturală - www.carteaprimariilor.ro
JUDEȚUL GIURGIU
Obiective turistice în 1852, construită pe locul unei biserici îngropate, care datează
din perioada ocupaţiei otomane
Ruinele Cetăţii lui Mircea cel Bătrân - cetatea a fost reşedinţa Biserica„Buna Vestire” (Grecească) – sfinţită în 1865, are pic-
voievodului Mircea cel Bătrân şi este atestată documentar la 23 turi realizate de Gheorghe Tătărescu
septembrie 1403 Schitul „Sfântul Nicolae” – ctitorie a ţarului Nicolae I
Turnul Ceasornicului - marchează centrul oraşului Giurgiu, Podul Prieteniei - construit între anii 1952 – 1954, Podul asi-
este unic în România şi a fost construit la sfârşitul secolului al gură tranzitul rutier şi feroviar între România şi Bulgaria
XVIII – lea ca punct de observaţie militară şi foişor de foc. Cea- Podul Bizetz - reprezintă o premieră tehnică europeană
sornicul a fost adăugat în secolul XIX deoarece este realizat în curbă şi asigură tranzitul rutier şi
„Tabia” – zid al cetăţii otomane de la sfârşitul secolului XVIII feroviar peste Canalul Sfântul Gheorghe. A fost construit între
“Mausoleul Eroilor” - a fost ridicat de Societatea „Cultul
Eroilor”(între 1926- 1939) pentru ostaşii căzuţi în Primul Război
anii 1904-1905
Portul - a reprezentat întotdeauna punctul principal în viaţa lo- J
Mondial calităţii. În 1834 la Giurgiu s-a construit prima navă comercială
Aleea Eroilor - Aleea Eroilor din Parcul Alei cuprinde 23 de bus-
turi ale ostaşilor căzuţi în Războiul de Independenţă din
sub pavilion românesc – „Mariţa”, iar la 2 august 1862 a fost
lansată la apă prima navă fluvială de război a Principatelor Unite U
1877 – 1878 –„România”
Monumentul Armatei Franceze - a fost ridicat în Parcul Alei
pentru a aminti de eliberarea oraşului la 10 noiembrie 1918 şi
Gara - la Giurgiu se află cea mai veche staţie de cale ferată în
funcţiune în România (inaugurată la 31 octombrie 1869, pen- D
de decorarea sa cu Crucea de Război a Franţei, cea mai înaltă tru a deservi prima rută feroviară din Principatele Române, Bu-
distincţie militară
Muzeul judeţean„Teohari Antonescu” - a fost înfiinţat în anul
cureşti Filaret - Giurgiu).
„Triumf” - statuia realizată de Oscar Han a fost amplasată la in- E
1934, având secţii de arheologie şi istorie trarea în oraş în anul 1990
Ateneul„Nicolae Bălănescu” – inaugurat în 1940, reabilitat cu
fonduri locale şi reintrodus în circuitul cultural la 25 aprilie 2009,
Bustul lui Mihai Eminescu - ridicat în 1938 prin grija unui
Comitet al intelectualilor giurgiuveni, bustul este realizat de Ț
cu ocazia sărbătoririi Zilelor Municipiului Cornel Medrea şi aminteşte trecătorilor din Parcul Alei că poe-
Catedrala Episcopală„Adormirea Maicii Domnului” – sfinţită tul naţional al României a poposit şi la Giurgiu
U
L

G
I
U
R
G
I
U

91
ediţia 2009-2013 - publicaţie naţională, economică, turistică și culturală - www.carteaprimariilor.ro
JUDEȚUL GIURGIU

PRIMĂRIA GIURGIU

J
U
D
E
Ț
U
L PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
080044 Giurgiu, B-dul Bucureşti nr. 49-51
Telefon: +40-246.213.587 sau +40-246.213.588
0246.215 631; 0246. 211 627; 0246.214 485;
0246.214 489; 0372 735 331; 0372 735 332;

G 0372 735 333


Telefonul cetăţeanului: 0246.216174
Fax: +40-246.215.405
e-mail: massmedia.gr@gmail.com

I web: www.primăria-giurgiu.ro

1. DIRECŢIA GENERALĂ A SERVICIILOR PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMU-


NALĂ

U Aleea Plantelor nr. 25


tel: 0246.214204; 0246.212076; 0372738769; 0372741572
fax: 0246.217416

R
e-mail: dgspgc@dgspgc.ro

2. DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE


Şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2

G tel: 0246.213165; 0246.231521


fax: 0246.218893
e-mail: info-impozite@primăria-giurgiu.ro
3. DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ -

I PROGRAME
080044 Giurgiu, B-dul Bucureşti nr. 49-51
tel: 0372735329

U 4. DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ


str. Gloriei nr. 21
tel: 0246.210255; 0246.210730; 0246.223613
Cantina de Ajutor Social - tel: 0246.216984

5. DIRECŢIA POLIŢIE COMUNITARĂ


Şos. Prieteniei nr. 2
tel/fax: 0246.274668
e-mail: politiacom_gr@yahoo.com

6. SERVICIUL DE URGENŢĂ VOLUNTAR


080044 Giurgiu, B-dul Bucureşti nr. 49-51
tel/fax: 0246.219474

92
ediţia 2009-2013 - publicaţie naţională, economică, turistică și culturală - www.carteaprimariilor.ro
JUDEȚUL GIURGIU
LUCIAN ILIESCU
PNL – preşedintele Filialei Judeţene Giurgiu
– membru al Biroului Politic Naţional,
Primarul reşedinţei judeţului Giurgiu

Date biografice

Data şi locul naşterii: 24.07.1946, Giurgiu


Stare civilă: căsătorit, 2 copii J
Studii

2005 - Curs de “Iniţiere în managementul de mediu conform


U
cerinţelor SR EN ISO 14001:1997”, urmat la Agenţia de Consul-
tanţă AXA V, finalizat cu certificat de participare; Curs de “In-
struire în managementul calităţii” (Seria de standarde SR EN
D
ISO 9000:2001, Explicarea cerinţelor standardului SR EN ISO
9001:2001 şi Documentele SMC SR EN ISO 9001:2001) urmat în
cadrul Programului Calist 5425/2004, finalizat cu certificat de
CABINET PRIMAR E
Primar: LUCIAN ILIESCU
absolvire
1998 - Curs “Managementul Administraţiei Publice Locale”, fi-
nalizat cu diplomă de absolvire
Telefon: +40-246.215.631 sau +40-246.216.698
Fax: +40-246.215.405
Ț
1993 - Curs “Managementul afacerilor”, organizat de Camera
de Comerţ, Industrie şi Agricultură Giurgiu, finalizat cu
diplomă de absolvire
e-mail: primar@primăria-giurgiu.ro
U
1984 - Curs de“Pregãtire a cadrelor de conducere”, Academia de
Studii Politice şi Ştiinţele Conducerii“Ştefan Gheorghiu”, Bucureşti
1964 – 1969 - Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de
1981 – 1984 - director adjunct tehnic la Întreprinderea de
Maşini şi Utilaj Greu Giurgiu, responsabil cu coordonarea di-
L
rectă a activităţii de investiţii, datorită experienţei deja dobân-
Mecanicã, licenţiat inginer mecanic dite în acest domeniu. Sub conducerea sa, în 1982 a intrat în
1960 – 1964 - Liceul Teoretic “Ion Maiorescu” Giurgiu, absolvit funcţiune Secţia Armături industriale, următoarea secţie care
cu diplomă de bacalaureat a început să producă fiind cea de Utilaj complex.
Experienţa profesională şi în administraţie
1978 – 1981- șef Serviciu Investiţii și apoi, după numai șase
luni, inginer șef pentru Investiţii la Întreprinderea de Mașini și
G
Utilaj Greu Giurgiu, calitate în care a contribuit efectiv la con-
1996 - prezent - primar, Primăria Municipiului Giurgiu, distins
în plan intern şi internaţional cu diplome pentru realizări de-
osebite, personale sau ale colectivului Primăriei, în diferite
struirea și punerea în funcţiune a noii uzine, în 1980 fiind con-
semnată începerea producţiei la prima secţie, Secţia Utilaj de
I
foraj geologic și structural.
domenii de competenţa autorităţilor administraţiei publice lo-
cale, distins de trei ori cu Diploma de excelenţă în adminis-
traţie, iniţiator de bune practici în administraţie, care ulterior
1977 – 1978 - inginer, Serviciul Investiţii, la Întreprinderea de
Maşini şi Utilaj Greu Giurgiu.
U
1973 – 1977 - inginer, Fabrica de Zahãr Giurgiu, Serviciul In-
au stat la baza unor articole de lege sau chiar legi adoptate de
Parlamentul României şi aflate în prezent în vigoare.
1991- 1996 - administrator al S.C. GABLUC S.A. Giurgiu, socie-
vestiţii, ca responsabil cu dirigenţia de şantier pe probleme
de calitatea lucrărilor şi supervizarea montării instalaţiilor
R
tehnologice la Fabrica de acid citric, apoi la cea de zahăr.
tate comercială de succes, în domeniul principal de activitate
al companiei figurând operaţiunile de import-export, dar şi
producţia de detergenţi, diluanţi, grunduri, vopsele, lichid de
1972 – 1973 - inginer, Uzina pentru Valorificarea Cenuşilor de
Piritã Giurgiu, la Serviciul Investiţii
G
1969 – 1972 - inginer stagiar, Întreprinderea de Gospodãrie
frână, antigel etc.
1990 - inginer principal la Centrala Industrială de Utilaj Ener-
getic Nuclear Bucureşti.
Orãşeneascã Giurgiu, pentru început la Serviciul tehnic, apoi
la Secţia Apă – Canal
I
1984 - 1990 - director general la Întreprinderea de Maşini şi
Utilaj Greu Giurgiu. Între realizările deosebite din această pe-
rioadă trebuie amintită punerea în funcţiune a ultimelor secţii
U
de producţie – S.D.V. şi Turnătoria de fontă şi neferoase – ast-
fel încât în 1989 întreaga investiţie să fie finalizată. Printre
partenerii externi s-au numărat URSS şi China, către care au
fost onorate mari comenzi de agregate de cementare şi
fisurare, dar şi multe state europene, interesate de instalaţiile
de foraj geologic şi structural, dintre acestea amintind Grecia,
Polonia, Germania, Cehoslovacia etc. O menţiune specială
merită făcută în legătură cu relaţiile de colaborare cu între-
prinderea similară de la sud de Dunăre, din Ruse, cele două
obiective economice completându-se reciproc şi cooperând
îndeaproape.

93
ediţia 2009-2013 - publicaţie naţională, economică, turistică și culturală - www.carteaprimariilor.ro
JUDEȚUL GIURGIU

PRIMĂRIA GIURGIU
Proiecte derulate Proiecte în derulare

Proiectele cu finanţare externă derulate de municipalitate au „Îmbunătăţirea accesului la două importante părţi ecolo-
vizat domenii dintre cele mai diverse: de la implementarea sis- gice şi istorice pe teritoriul Euroregiunii Ruse-Giurgiu şi
temului informatic integrat şi gestionarea teritoriului prin GIS la dezvoltarea politicii de management eficient al resurselor
cooperarea transfrontalieră în domeniul educaţiei şi culturii, în turistice” Programul PHARE CBC BG-RO 2005
Euroregiunea Ruse-Giurgiu; de la incluziunea socială a rromilor
J prin asigurarea distribuţiei de apă potabilă în gospodăriile aces-
tora ori modernizarea şcolii din cartierul locuit preponderent
„Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor din sec-
torul de deşeuri” Măsura ISPA nr. 2003/RO/16/P/PA/013-06
de rromi, la implementarea soluţiilor de eficientizare termică a „Completare şi actualizare hartă GIS”-continuare proiect
U clădirilor publice şi introducerea colectării selective a deşeurilor.

”Îmbunătăţirea infrastructurii de acces la graniţă”


SBDINT

„Certificarea Aparatului de Specialitate al Primarului Mu-

D Proiect finanţat prin programul PHARE CBC RO- BG 2003


Investiţia a cuprins construirea unui pod rutier, lucrări de dru-
muri de 5,1 km şi amenajări portuare de 450 m. De menţionat
nicipiului Giurgiu, în conformitate cu SR EN ISO 9001/001
şi SR EN ISO 14001/2005 – audit periodic de supraveghere”
Perioada de derulare: decembrie 2006 – decembrie 2009
că, în completarea acestui proiect de peste 5 milioane euro, mu-
E nicipalitatea a investit circa 3 milioane euro în realizarea unui
pasaj de trecere pe sub calea ferată internaţională Giurgiu-Ruse,
Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă
şi de canalizare în judeţul Giurgiu (finanţat din Fondul de co-
eziune – valoarea investiţiei în municipiu este de 54 milioane
pe traseul drumului Port - Vamă euro, din cele 72 milioane euro alocate la nivel judeţean)
Ț Elaborare documentaţie tehnică pentru obiectivul
„Modernizare şi reabilitare drum de legătură dintre DN5
Amenajare lac „Prietenia” în zona de agrement parc „Steaua
Dunării” din municipiul Giurgiu – etapa I (PHARE CBC 2005)

U Bucureşti – Giurgiu, DJ 507 Giurgiu – Oinacu şi drum de cen-


tură Sud” (finanţare PHARE CBC 2005) – a reprezentat urmă-
torul pas al programului local de construire a inelului de
Reabilitarea infrastructurii rutiere între Punctul de trecere
a frontierei Giurgiu-Rutier şi centrul oraşului

L centură a oraşului

„Club româno-bulgar „EU ŞI UE” la Giurgiu”


ProSto – măsuri de bună practică în domeniul implementării
obligaţiilor termice
Proiect finanţat prin programul PHARE CBC RO-BG 2004 Construirea unui cămin pentru persoane vârstnice
„Clubul EU ŞI UE continuă la Giurgiu” Priorităţi în proiectele de investiţii pentru anul 2009
Proiect finanţat prin programul PHARE CBC RO-BG 2005
G Mai multe proiecte au fost legate de cooperarea de-a lungul
Dunării, între acestea detaşându-se Proiectul„Donauhanse”(IN-
TERREG III B CADSES)
Reabilitarea termică a blocurilor
Reabilitarea infrastructurii (executarea de lucrări de
reparaţii şi modernizare a străzilor, de reabilitare a reţelelor

I „Reabilitare reţele termice, cartier Policlinică, P.T. 91”


– finalizat de DEPA Danemarca. Valoarea aproximativă a in-
de apă şi canalizare existente)
Construirea de locuinţe sociale
Extinderea suprafeţei parcurilor şi grădinilor publice
Continuarea amenajării Taberei „Stejarul”, în Pădurea
U vestiţiei a fost de 1.050.000 USD. Bălănoaia din apropierea municipiului

R Ateneul „Nicolae Bălănescu” la Zilele


Municipiului Giurgiu 2009

G
I
U

94
ediţia 2009-2013 - publicaţie naţională, economică, turistică și culturală - www.carteaprimariilor.ro
JUDEȚUL GIURGIU

PRIMĂRIA VÂNĂTORII MICI


Date despre Primar:

Nume şi prenume: MARIN NEACȘU


Data şi locul naşterii: 05.08.1957 în comuna Vânătorii Mici ,
jud Giurgiu
Stare civilă: Căsătorit,
Nationalitate: Română,
Religie: Creştin Ortodoxă,
Studii: liceul , şcoala profesională , şcoala de maiştri
J
Profesia: maistru
Tel.: 0731 368740;
E-mail: vanatoriimici@yahoo.com
U
REALIZĂRI IMPORTANTE: D
- asfaltare drum în sat Poiana lui Stânga ; PROIECTE FINANŢATE DE U.E. ŞI BUGETUL LOCAL
- ridicare monument în cinstea eroilor din cel de al II-lea Război
Mondial ; - Proiect Integrat Masura 322
E
- pietruire drumuri secundare în toată comuna “Alimentare cu apă în sistem centralizat , colectare şi epurare

CASETA CU SURPRIZE
ape uzate menajere în satele Vânătorii Mici şi Izvoru ;
modernizare drum de interes local ;
Ț
infiinţare Centru de Zi în sat Vânătorii Mari ;
cea mai importantă calitate : bunătate sufletească , ambiţie şi
corectitudine .
pastrarea tradiţiei locale” U
- cel mai mare defect : amabilitate ; PROIECTE ÎN DERULARE
- personajul istoric preferat : Alexandru Ioan Cuza şi Vlad Tepeş
- în ce colţ al lumii mă visez : tot în satul Izvoru , unde locuiesc - Alimentare cu apă în sistem centralizat şi colectare şi epurare
L
şi acum , alături de familie şi cei apropiaţi , pentru ca cel mai ape uzate menajere în satele Vânătorii Mici şi Izvoru ;
bine te simţi la tine acasă ;
- pe cine iubesc cel mai mult : pe copiii mei – Simona si Lucian - Centru de Zi – Vânătorii Mari ;
; şi soţia – Doina .

PRIMĂRIA VÂNĂTORII MICI


- Sala de sport în sat Izvoru; G
- Parcul tineretului în sat Vânătorii Mici;
Adresa: sat Vânătorii Mici , comuna Vânătorii Mici , jud Giurgiu
Cod poştal : 087250 ; Alte proiecte:
I
Contact : tel/ fax 0246 265026
E-mail: vanatoriimici@yahoo.com
Persoane de contact: Cirimpei Carmen –secretar primărie;
- înfiinţare cabinet medical în sat Poiana lui Stânga ;
- amenajat stadion comunal ;
U
Nr locuitori : 5049 - închidere şi ecologizare gropi de gunoi;
R
Aşezare geografică:
G
Comuna Vânătorii Mici este situată în partea de N-V a judeţului Giurgiu la
contactul cu judeţul Teleorman în V, şi judeţul Dâmboviţa în N. Poziţia
I
matematică a localităţii este 44 grade 30 minute latitudine N şi 25 grade
30 minute longitudine E. Comuna este asezată în sectorul central, de tranz-
iţie la 40 km de Bucureşti şi 80 km de resedinţa de judeţ. Are aproximativ
U
o formă patrată, învecinandu-se cu: comuna Roata la S - Crevedia Mare la
S şi Gaiseni la S- E, toate din judeţul Giurgiu; la V se afla comuna Graţia din
judeţul Teleorman; la N se află şi comunele Corbii Mari şi Potlogi, ambele
din judeţul Dâmboviţa.
Aceasta aşezare are însa o istorie mai îndelungată. Un bogat tezaur de re-
liefe arheologice descoperite pe teritoriul satelor care compun astăzi co-
muna Vânătorii Mici, ne aduce informaţii importante despre locuirea
neintreruptă în acestă vale încă din Neolitic, sunt prezentate două ruine
aparţinând civilizaţiei Gumelniţa, despre ocupaţiile de bază, precum şi agri-
cultura, creşterea animalelor, confecţionarea uneltelor specifice şi a armelor
de piatră, bronz şi fier, dar şi practicarea unui comert intens cu celelalte zone
locuite de geto-daci şi cu centrele greceşti şi romane de la sud de Dunare.

95
ediţia 2009-2013 - publicaţie naţională, economică, turistică și culturală - www.carteaprimariilor.ro
JUDEȚUL GIURGIU
Primar:
A ION TACHE A
D CASETA CU SURPRIZE: PRIMĂRIA ADUNAŢII COPĂCENI PROIECTE: D
U Cea mai importantă calitate: Abilitatea de Adresa: Comuna Adunaţii- Copaceni, Jud. Proiect integrat :”Modernizare drumuri de
U
N Data/locul naşterii: 18.06.1949, Comuna
Adunaţii- Copăceni a lucra cu oamenii Giurgiu interes local, prima infiinţare şi dotare cen- N
A Stare civila: Căsătorit, un copil Cel mai mare defect: Prea multă încredere Cod Poştal: 087005 tru de asistenţă după programul şcolar, A
Ţ Naţionalitate: Română; în oameni. E-mail: adunatiicopaceni@yahoo.com dotare cămin cultural” Ţ
Daca aţi mai avea 20 de ani ce schimbare Tel/Fax: 0246-282176/ 0246- 282190
I Religie: Creştin –Ortodox
Studii: Universitare, Specialitate Cultură majoră aţi face? Aş schimba mentalitatea Persoane de contact: - Tache Ion, tel/ I
I Fizică Medicală, Facultatea de Drept, Tim- oamenilor 0722.230.675 I
işoara Care este personajul istoric preferat? Mihai - Costin Niculae, tel/ 0723.611.637
Profesie: Primar Viteazul - Ciuca Constantin Bratu, tel/0731313373
C Ce/ pe cine iubiţi cel mai mult? Familia nr. locuitori: 6950 C
Tel. / Fax: 0722.230.675

J O
P
Ă
E- mail: office@adunatiicopaceni.ro
REALIZĂRI IMPORTANTE:

- Dezvoltarea infrastructurii: gaze, apă,


Bugete de cheltuit: 6346 mii lei O
P
Ă
C C
U E
N
canal
- Asfaltarea drumurilor comunale.
- Lichidarea gropilor de gunoi de pe raza
comunei
E
N
I I
D Primar:
RADU CASETA CU SURPRIZE: PRIMĂRIA BUCȘANI PROIECTE

E PĂTRĂȘESCU Cea mai importantă calitate: Perseverenţa


Cel mai mare defect: Încrederea în oameni
Care este personajul istoric preferat?
Adresa: Str. Principală, Comuna Bucşani,
Judeţul Giurgiu
Cod Poştal: 087020
-Proiect integrat FADR: “Modernizare dru-
muri şi uliţe săteşti, înfiinţare şi dotare a
unui centru de tip “After School”, prima
Mircea cel Bătrân Web: www.primăriabucsani.ro dotare a serviciului voluntar pentru situ-
B B
Ț U
C Data şi locul naşterii: 05.07.1947, Co-
În ce colţ al lumii vă visaţi acum? Bucşani
Ce/ pe cine iubiţi cel mai mult? Familia
Tel/Fax: 0246/263075/ 0246/263075
Persoane de contact:
- Viceprimar: Purcaru Gheorghe, tel/
0731.318.517
aţii de urgenţă, prima dotare în scopul
conservării specificului local şi a moştenirii
culturale prin organizarea festivalului
“Zilele Satului Românesc” în Comuna
U
C
muna Frasinet, jud Teleorman

U Ș
A
Starea civilă: căsătorit, doi copii
Naţionalitate: Română;
Studii: Institutul de Educaţie Fizică şi
REALIZĂRI IMPORTANTE:

- Centru săptămânal pentru copii în difi-


cultate/ Modernizare reţea de iluminat
- Secretar: Stoica Georgel, tel/
0731.318.514
- Contabil: Gheorghe Maria, tel/
0731.732.056
Bucşani, Jud. Giurgiu;
- Extindere alimentare cu apă în satele
Uieşti, Goleasca, Obedeni, Angheleşti
- Pod peste râul Neajlov în satul Vadu Lat
Ș
A
N Sport- Bucureşti N
L
public/ Modernizare drumuri şi uliţe nr. locuitori:4200 - Constructia uni pod peste raul Neajlov în
Profesie: Profesor de Educaţie Fizică
I Tel./Fax: 0724.322.310
săteşti; Bugete de cheltuit : 4300 mii LEI satul Bucşani I
- Alimentare cu apă n Comuna Bucşani
E-mail: bucsanigr@yahoo.com
- Construirea unei fabrici de lapte cu o ca- PROIECT ÎN DERULARE
pacitate de 10.000 litri pe zi conform
normelor U. E. - Dezvoltarea infrastructurii locale prin
construcţia unei baze sportive tip B în co-
muna Bucşani

G Primar:
MARIN VOINEA

I C
Ă
Data şi locul naşterii: 20 .07.1967 –
Călugăreni;
Nationalitate: Română,
Religie: Creştin Ortodoxă,
REALIZĂRI IMPORTANTE:

−modernizarea prin asfaltare a Drum Co-


munal 107
PRIMĂRIA CĂLĂGĂRENI

- Şos. Bucureşti- Giurgiu nr 248


- telefon- 0246/281313
PROIECTE TERMINATE:

Drum Comunal 107


C
Ă
L L
U Stare civilă: Căsătorit, −canalizare si apă; - fax- 0246/281 240
U Studii: liceale −rebilitare şcolilor din comună; - persoane de contact -Pătrana Radu – U
Profesia: Tehnician contabil- tel – 0722801143
G - Număr locuitori- 6545 G
Tel.: 0731 731 689;
Ă - Bugete de cheltuit -637000(ron) Ă
R
Fax: 0246/281 240;
R R
E E
N N
G I I

I Primar:
CONSTANTIN
U STOICA

CASETA CU SURPRIZE REALIZĂRI IMPORTANTE: PRIMĂRIA COLIBAȘI


C Data şi locul naşterii: Com. Colibaşi C
Nationalitate: Română,
Personaj istoric preferat: Vlad Tepes - construcţia unei biserici Adresa: Com. Colibasi, jud. Giurgiu
O Religie: Creştin Ortodoxă,
Pe cine iubiţi cel mai mult: copiii - modernizare 3 (trei şcoli) -instalaţii Web: www.primăriacolibasi.ro
O
Stare civilă: Căsătorit,
L Studii: Facultatea de drept
electrice Tel/ Fax: 0246/227111 L
-încălzire centrală E-mail: contabilitate@primăriacolibasi.ro
I Profesia: Jurist
-termoizolaţie Persoana de contact: Mihai Elena – Refer- I
Tel/Fax: 0723650830 / 0246/227111;
B E-mail: primar@primăriacolibasi.ro
-mansardă ent contabilitate, tel/ 0730033648 B
-grup sanitar nr. locuitori : 3592
A - asfaltare Drum Judeţean în colaborare cu A
Ș Consiliul Judeţean Giurgiu cu banii Con- Ș
siliului local Colibaşi
I I

96
ediţia 2009-2013 - publicaţie naţională, economică, turistică și culturală - www.carteaprimariilor.ro
JUDEȚUL GIURGIU
F Primar: F
L CONSTANTIN L
O NEACȘA O
R R
E Data şi locul naşterii: 15.01.1953, Floreşti, CASETA CU SURPRIZE PRIMĂRIA FLOREȘTI - STOENEȘTI PREZENTAREA LICITATIILOR CARE
E
Ș jud. Giurgiu URMEAZA SA SE ORGANIZEZE: Ș
Starea civilă: Căsătorit
T Naţionalitate: Română; Cea mai importantă calitate: Gospodar; Com. Floreşti-Stoeneşti, Sat Stoeneşti, Jud. T
Cel mai mare defect: Fumatul; Giurgiu, - Proiecte finantate de Uniunea Euro- I
I Studii: Medii Personajul istoric preferat: Mihai Viteazul; Cod postal: 087067; peana: PHARE 2002 Prim PAS
Profesie: Contabil
În ce colţ al lumii vă visaţi acum? România; Adresa web: www.floresti.ro - Proiecte terminate in mandatul prezent:
Telefon: 0246 / 256 258
S Ce/pe cine iubiţi cel mai mult? Nepotul Tel./fax. 0246 / 256 005 - Proiecte in derulare: extindere conducta S
T E-mail: preda_70elena@yahoo.com; gaze naturale; T
O
E
REALIZĂRI IMPORTANTE:

- reabilitarea celor 3 şcoli din comună;


Persoane de contact: Ivaşcu Marin ;
Numar de locuitori: 9 000;
Bugete de cheltuit: 4 644 000 lei;
Fonduri propuse spre cheltuiala: 1 400 000
lei O
E J
N N
E
Ș
T
- construirea a 3 noi gradiniţe;
- constructia de conductă pentru ali-
mentarea cu gaze naturale în localitate;
E
Ș
T
U
I
Primar:
DUMITRU VĂCARU
I
D
Data şi locul naşterii: 24.08.1957, Com. CASETA CU SURPRIZE: PRIMĂRIA GOSTINU PROIECTE:
E
G Gostinu, Jud. Giurgiu G
O
S
Starea civilă: Căsătorit, 2 copii
Naţionalitate: Română;
Studii: Medii
Cea mai importantă calitate: munca şi per-
severenţa

REALIZĂRI IMPORTANTE:
Adresa: Comuna Gostinu, Judeţul Giurgiu
Cod Poştal: 087110
Tel/ Fax: 0246/229106/ 0246/229141
E- mail: primăriagostinu@yahoo.com
Studiu fezabilitate pentru drum comunal
(asfalt- 7km)

Amenajare plajă si ecoturism la


O
malul S
Ț
Profesie: Tehnician silvic
T
I
Tel.: 0722454874
E-mail: tulituprimar@yahoo.com Construcţie grădiniţă nouă- 291mp
- Realizare integrală cămin cultural
- Construcţie bază sportivă multifuncţion-
Persoane de contact:
- Ţâru Florea- Secretar
- Nistor Gherghina- Contabil
nr. de locuitori: 2425
Dunării T
I
N
U
N ală
U - Reabilitare drumuri comunale- 6km
- Reabilitare şi extindere mediu primărie
- Înfiinţare parc pentru copii
U
L

Primar:
FLOREA TUDOR
CASETA CU SURPRIZE: PRIMĂRIA GRĂDINARI PROIECTE DE INVESTITII
G
G
R Data şi locul naşterii: 28.05.1958, Grădi-
Care este personajul istoric preferat? Şte-
fan cel Mare şi Napoleon
În ce colţ al lumii vă visaţi acum? Franţa
Adresa: Comuna Grădinari, Judeţul Iaşi
Cod Poştal: 087115
Tel/Fax: 0246/251406/ 0246/051514
- amenajarea unei reţele de canalizare ape
uzate
- implementarea unui serviciu de
G
R
I
Ă Ă
U
nariStarea civilă: Căsătorit,1copil Ce/ pe cine iubiţi cel mai mult? Familia Persoane de contact: colectare a deşeurilor şi amenajarea unei
Naţionalitate: Română; - Viceprimar: Dumitrache Gheorghe rampe de gunoi ecologică;
D Studii: Facultatea de Management, In- - Secretar: Stan Angela - alimentarea cu gaz metan a comunei D
I ginerie Economică în Agricultura şi Dez- REALIZĂRI IMPORTANTE: - Contabil: Stan Maria I
nr. locuitori: 3870 FACILITAŢI

R
voltarea Rurală
N Profesie: Inginer Staţie de epurare ape uzate N
- Staţie şi reţea alimentare cu apă potabilă - Terenuri disponibile pentru obiective in-
A Telefon: 0732.147.160
- Reparaţii şi întreţinere drumuri dustriale - sau chiar amenajarea unui parc
A
Tel/Fax: 0246-251514
R E-mail: industrial; R
I primăria_gradinari_gr@yahoo.com - Căi de comunicaţii rutiere şi feroviare;
- Forţă de muncă disponibilă;
- Alimentare cu apă în sistem centralizat,
epurare ape uzate, drumuri modernizate.
I
G
Primar:
I
MIHAI BIVOLARU

Data şi locul naşterii: 30.10.1956, Com.


CASETA CU SURPRIZE: PRIMĂRIA GREACA PROIECTE PREGĂTITE: U
Greaca Cea mai importantă calitate : Perseverenţa Adresa:Comuna Greaca, Judeţul Giurgiu - Asfaltare DC 145 Greaca – Zboiu Valoare
Starea civilă: Căsătorit Care este personajul istoric cel mai impor- Cod poştal: 087120 estimată : 2154000 lei
tant : Ştefan Cel Mare Tel: 0246246042/0722238518/ - Sistem alimentare cu apă, canalizare,
G Naţionalitate: Română;
În ce colţ al lumii vă visaţi acum : Greaca, 0732165002/0728245347 staţie epurare.
G
Studii: Liceul Teoretic Hotarele
R Tel: 0722238518 Giurgiu. E-mail: primăriagreaca@yahoo.com Valoare estimată : 2000000 euro R
Ce/pe cine iubiţi cel mai mult : Familia Web: www.primăriagreaca.ro - Sala sport
E Persoana de contact: Surduleasa Florentin Valoare estimată E
A REALIZĂRI IMPORTANTE: Mihai – Viceprimarul comunei Greaca 2581000 lei A
Tel: 0722593170
C Modernizarea Şcoalii cu clasele I-VIII nr. locuitori: 2574 C
A Greaca, A
Modernizarea Grădiniţei Greaca
Modernizarea Şcoalii cu clasele I-IV Puţu
Greci
Asfaltare drum Uliţa Cimitirului şi DC 89
Greaca – Puţu Greci
Construcţie: Bază Sportivă Multifuncţion-
ală

97
ediţia 2009-2013 - publicaţie naţională, economică, turistică și culturală - www.carteaprimariilor.ro
JUDEȚUL GIURGIU
Primar:
ION MÎNZAC

Data/locul naşterii: 08.07.1947, Com. CASETA CU SURPRIZE: PRIMĂRIA MALU PROIECTE TERMINATE
Malu Cea mai importantă calitate: bun manager
Stare civila: Căsătorit, 2 copii Cel mai mare defect: nu am Adresa: Comuna Malu, Jud. Giurgiu Serviciul de alimentare cu apă şi informa-
Naţionalitate: Română; Daca aţi mai avea 20 de ani ce aţi schimba: Cod Poştal: 087261 tizarea primăriei
Religie: Creştin –Ortodox aş crea locuri de muncă pentru tuneret Tel/ Fax: 0246/241106
M Studii: Liceale Pe cine iubiţi cel mai mult: familia E-mail: clmalugr@yahoo.com PROIECTE ÎN DERULARE M
Persoane de contact: - Mînzac Ion- Primar,
A Profesie: Tehnician Auto
tel/ 0724011839 - Construcţie primărie nouă A
L - Peia Marin- Viceprimar, tel/ 0762683411 - Asfaltarea a 2,5 km drumuri comunale L
- Urucu Florea- Consilier, tel/ 0766368158 - Sistem de canalizare şi staţie de epurare

J U - Meclea Florea- Secretar, tel/ 0762683393


- Pătraşcu Petra- Contabil, tel/ 0728170611
nr. locuitori: 2615
Bugete de cheltuit deja aprobate:
a apelor reziduale U

U 2.221.000 Lei

D Primar:
ALEXANDRU
CASETA CU SURPRIZE PRIMĂRIA STOENEȘTI PROIECTE

Cea mai importantă calitate: Perseveranta Adresa: Sat Stoeneşti, Comuna Stoeneşti, Canalizare

E S
ARGEȘANU Cel mai mare defect:Sunt prea intelegator
(tolerant)
Daca aţi mai avea 20 de ani ce schimbare
Judeţul Giurgiu
Cod Poştal: 087220
Tel/Fax: 0246-234521/ 0246-234520
Alimentare Apa
S
majoră aţi face? As urma acelas drum Persoane de contact: Gradinita
T T
Ț O
E Data şi locul naşterii: 03.02.1948 , com
Care este personajul istoric preferat? Ion
Antonescu
În ce colţ al lumii vă visaţi acum? In acelas
loc in care ma aflu
Primar: Argeşanu Alexandru
Consilier Primar - Sterpu Petre
Viceprimar: Ene Ilie
Secretar: Dobre Aurel
Asfaltare Drum Local O
E
Stoenesti , jud.Giurgiu

U N
E
Starea civilă: căsătorit
Naţionalitate: Română;
Religie: Creştin –Ortodox
Ce/ pe cine iubiţi cel mai mult? Pe nepot-
ica mea AMA!

REALIZĂRI IMPORTANTE:
Contabil: Mihai Ioana
nr. locuitori: 2350
Bugete de cheltuit: 2000 mii lei
N
E
Ș Studii: Medii Ș
L T
I
Profesie: Tehnician Mobila
Tel./Fax: 0744374550
Posibilităţi amenajare: case vacanţă,
bazine piscicole
T
I
Reabilitare drumuri comunale
Constructie pod peste raul Calinstea

G Primar:
ION DUMITRU

I Data şi locul naşterii: 19.10.1947, Com


Ulmi, Sat Trestieni
Stare civilă: Căsătorit,
Nationalitate: Română,
REALIZĂRI IMPORTANTE:

Două poduri din beton peste râul


Ciorogârla
PRIMĂRIA ULMI

Adresa: Str. Principală, Comuna Ulmi, Jud.


Giurgiu

U Religie: Creştin Ortodoxă, Curent electric în Satul Nou Tel/ Fax: 0246/255046/ 0246/255049,
U Studii: Universitatea Bucuresti Racordarea comunei la autostrada Bu- nr. locuitori:7586 U
Profesia: Profesor cureşti- Piteşti Km 23 Bugete de cheltuit: 5.500.000
L 20 Km asfalt în Comuna Ulmi L
Tel.: 0735786311;
M M
R I I

G
I
Primar:

U VASILE PREDA

CASETA CU SURPRIZE REALIZĂRI IMPORTANTE: PRIMĂRIA VĂRĂȘTI


Data şi locul naşterii: 20.08.1960,
Com.Vărăşti, Jud.Giurgiu
Starea civilă: Căsătorit Cea mai importantă calitate - generozitate -alimentare cu apă potabilă Adresa: Sat Vărăşti, Com.Vărăști, Șos. Prin-
V Naţionalitate: Română; Cel mai mare defect - generozitatea ex- -iluminat public cipală nr.1411, Jud.Giurgiu V
agerată -sediu nou - extindere primărie Cod poștal: 087245.
Ă Religie: Creştin –Ortodox
Tel/Fax: 0246237121/ 0246237205
Ă
Studii: Superioare
R Profesie: Jurist E-mail: primăriavarasti@yahoo.com. R
Persoane de contact: - Peda Vasile -primar, Ă
Ă Tel/Fax: 0372716161; 0731333737;
tel/fax: 0731333737/ 0246237205
0246237205
Ș Dancu Maria - consilier – Ș
T tel/fax: 0731333739/ 0246237205 T
nr.locuitori - 5848
I I

98
ediţia 2009-2013 - publicaţie naţională, economică, turistică și culturală - www.carteaprimariilor.ro
JUDEȚUL GIURGIU
Primar: CASETA CU SURPRIZE: PRIMĂRIA VEDEA PROIECTE:
MARIAN
Cea mai importantă calitate: Bun condu- Adresa: Str. Apostol Arsache, nr. 130, Co- - Modernizarea reţelei de drumuri
BĂLAN cator- din 1975 şi până în prezent, prin ac- muna Vedea, Jud. Giurgiu - Construire sală de sport
tivitatea desfaşurată am coordonat şi Cod Poştal: 027860 - Construire Cămin Cultural
lucrat direct cu oamenii, în ultima pe- Web: www.primăriavedea.ro - Bază sportivă - stadion comunal
rioada şi până în iunie 2008, ocupând Tel/Fax: 0246/240120 - Crearea de parcuri
funcţia de diriginte de poşta. Persoane de contact: - Realizare de locuinţe noi
V Data şi locul naşterii: 23.09.1956
Cel mai mare defect: Din prea multă bună- - Şerban Alexandru- viceprimar/ - Racordarea la gaze naturale V
tate consider că nu am luat decizii la timp. tel:0765269562 - Bibliotecă
E Starea civilă: Căsătorit, 1 copii
- Clejanu Lucian- secretar/ tel:0766962857 E
Naţionalitate: Română;
D Religie: Creştin –Ortodox
- Ţăranu Chiru- contabil/ tel:0765267216 D
REALIZĂRI IMPORTANTE: nr. locuitori: 2996
Studii: Liceale E
E Bugete de cheltuit: 2705 mii Lei

J
Tel.: 0766.586.298
- Modernizare iluminat public
A E-mail: clvedeagr@yahoo.com
- Modernizare drumuri comunale
A
- Consolidarea şi modernizarea şcolilor şi
grădiniţelor
- Amenajarea unui mini- teren de fotbal
sintetic.
U
JUDEŢUL GIURGIU
Primăria Floreşti-Stoeneşti
Primăria Letca Nouă
Letca Nouă, Judeţul Giurgiu, 087155
Primăria Stoeneşti
Stoeneşti, Judeţul Giurgiu, 087220
D
Reşedinţa Judeţului GIURGIU
Primăria Municipiului Giurgiu
Primar LUCIAN ILIESCU
Floreşti-Stoeneşti, Judeţul Giurgiu,
087075
Tel: 0246-256258/ Tel: 0246-256005
Tel: 0246-260015

Primăria Malu
Malu, Judeţul Giurgiu, 087261
Tel: 0246-234521/ Tel: 0246-234520

Primăria Toporu
Toporu, Judeţul Giurgiu, 087225
E
Adresa: Şos. Bucureşti, nr. 49-51, Locali- Primăria Frăţeşti Tel: 0246-241106 Tel: 0246-236107
tatea Giurgiu, Judeţul Giurgiu, 080301
Tel./ fax: 0246 213 587 / 0246 708 101
Frăţeşti, Judeţul Giurgiu, 087080
Tel: 0246-243030/ Tel: 0246-243399 Primăria Mârşa
Mârşa, Judeţul Giurgiu, 087160
Primăria Ulmi
Ulmi, Judeţul Giurgiu, 087230
Ț
Primăria Adunaţii-Copăceni Primăria Găiseni Tel: 0246-268187/ Tel: 0246-268236 Tel: 0246-255046
Adunaţii-Copăceni, Judeţul Giurgiu,
087005
Tel: 0246-282176
Găiseni, Judeţul Giurgiu, 087085
Tel: 0246-259117/ Tel: 0246-259193

Primăria Găujani
Primăria Mihai Bravu
B-dul Daciei, bl. A1 ap. 2, Mihai Bravu,
Judeţul Giurgiu, 087165
Primăria Valea Dragului
Valea Dragului, Judeţul Giurgiu, 087240
Tel: 0246-258872
U
Primăria Băneasa
Băneasa, Judeţul Giurgiu, 087010
Tel: 0246-285101
Găujani, Judeţul Giurgiu, 087090
Tel: 0246-250822

Primăria Ghimpaţi
Tel: 0246-286115

Primăria Mihăileşti
Mihăileşti, Judeţul Giurgiu, 085200
Primăria Vărăşti
Localitatea Vărăşti, Judeţul Giurgiu,
L
Primăria Bolintin-Deal Ghimpaţi, Judeţul Giurgiu, 087095 Tel: 0246-278392 087245
Str. Muncii, nr. 19, Bolintin-Deal, Judeţul Tel: 0246-276409 Tel: 0246-237121/ Tel: 0246-237205
Giurgiu, 087015 Primăria Ogrezeni
Tel: 0246-273074 Primăria Gogoşari Ogrezeni, Judeţul Giurgiu, 087170 Primăria Vedea
Gogoşari, Judeţul Giurgiu, 087100 Tel: 0246-250234/ Tel: 0246-250250/ Tel: Sat Malu, Vedea, Judeţul Giurgiu, 087260
Primăria Bolintin-Vale
Str. Libertăţii, nr. 1, Bolintin-Vale, Judeţul
Giurgiu
Tel: 0246-228159/ Tel: 0246-228114

Primăria Gostinari
0246-250050

Primăria Oinacu
Tel: 0246-240120

Primăria Vânătorii Mici


G
Tel: 0246-270990/ Tel: 0246-271187 Gostinari, Judeţul Giurgiu Oinacu, Judeţul Giurgiu, 087175 Vânătorii Mici, Judeţul Giurgiu, 087250

Primăria Bucşani
Bucşani, Judeţul Giurgiu, 087020
Tel: 0246-263075
Tel: 0246-259368/ Tel: 0246-259367

Primăria Gostinu
Gostinu, Judeţul Giurgiu, 087110
Tel: 0246-239143/ Tel: 0246-239145

Primăria Prundu
Prundu, Judeţul Giurgiu, 087180
Tel: 0246-265026
I
Primăria Bulbucata
Bulbucata, Judeţul Giurgiu, 087030
Tel: 0246-275312/ Tel: 0246-275433
Tel: 0246-229141

Primăria Grădinari
Grădinari, Judeţul Giurgiu, 087115
Tel: 0246-245120

Primăria Putineiu
Putineiu, Judetul Giurgiu, 087185
U
Tel: 0246-251406/ Tel: 0246-251514 Tel: 0246-233125/ Tel: 0246-233130
Primăria Buturugeni
Buturugeni, Judeţul Giurgiu, 087035
Tel: 0246-277110
Primăria Greaca
Greaca, Judeţul Giurgiu, 087120
Primăria Răsuceni
Răsuceni, Judeţul Giurgiu, 087190
R
Tel: 0246-246042 Tel: 0246-238142
Primăria Călugăreni
Călugăreni, Judeţul Giurgiu, 087040
Tel: 0246-281240
Primăria Herăşti
Intersecţia DJ 401 cu DJ 401B, Herăşti,
Judeţul Giurgiu, 087126
Primăria Roata de Jos
Str. Republicii, nr. 65, Roata de Jos, Judeţul
Giurgiu, 087195
G
Primăria Clejani
Clejani, Judeţul Giurgiu, 087045
Tel: 0246-261176
Tel: 0246-253495

Primăria Hotarele
Hotarele, Judeţul Giurgiu, 087125
Tel: 0246-266103/ Tel: 0246-266115

Primăria Săbăreni
DJ 602, nr. 724, Săbăreni, Judeţul Giurgiu,
I
U
Primăria Colibaşi Tel: 0246-247205 087153
Colibaşi, Judeţul Giurgiu, 087050 Tel: 0246-253293/ Tel: 0246-253358
Tel: 0246-227111 Primăria Iepureşti
Iepureşti, Judeţul Giurgiu, 087130 Primăria Schitu
Primăria Comana Tel: 0246-232168/ Tel: 0246-232180 Schitu, Judeţul Giurgiu, 087200
Comana, Judeţul Giurgiu, 087055 Tel: 0246-276219
Tel: 0246-283114/ Tel: 0246-283303 Primăria Isvoarele
Localitatea Izvoarele (Hotarele), Judeţul Primăria Singureni
Primăria Cosoba Giurgiu, 087127 Singureni, Judeţul Giurgiu, 087205
Str. Gh. Doja, nr. 340, Cosoba, Judeţul Tel: 0246-247164 Tel: 0246-234117/ Tel: 0246-234173/ Tel:
Giurgiu, 087152 0246-234213
Tel: 0246-253887/ Tel: 0246-253739 Primăria Izvoarele
Localitatea Izvoarele, Judeţul Giurgiu, Primăria Slobozia
Primăria Crevedia Mare 087140 Slobozia, Judeţul Giurgiu, 087210
Crevedia Mare, Judeţul Giurgiu, 087060 Tel: 0246-248104/ Tel: 0246-247164 Tel: 0246-242089
Tel: 0246-271427/ Tel: 0246-264155
Primăria Joiţa Primăria Stăneşti
Primăria Daia Joiţa, Judeţul Giurgiu, 087150 Stăneşti, Judeţul Giurgiu, 087215
Daia, Judeţul Giurgiu, 087070 Tel: 0246-252250/ Tel: 0246-252168 Tel: 0246-235107
Tel: 0246-244085

99
ediţia 2009-2013 - publicaţie naţională, economică, turistică și culturală - www.carteaprimariilor.ro