Sunteți pe pagina 1din 13

Aurel Romila

[xpre sia
ps hnpatolcg CA

iri p ictu rI

Editura Asociatiei Psihiatrilor


tiberi din Romdnia TRCI
Cuprins

PARTEA I: GONSIDERATII TEORETICE


RAPORTURILE EXPRESIEI PLASTICE CU PSIHIATRIA ...............,.......9

?. plastice.,...,.
Valoarea psihiatrica a expresiei ....................15

3. Valoarea psihopatologica a expresiei plastice ................29

PARTEA a II-a: CERCETARE PERSOUAIA


prcrunA sr RES0crALrzARE........ ................. b7

5. Conceptia 9i metoda de lucru...... .................. 59

A. Expresiaplasticd Ia oligofreni.,.......,,,,....... ,,,,.........,.,.67


B. Expresiaplasticd tnbolile cerebrale organice..... ....,...,,...............74

C. Expresiaplasticd inepilepsie ............... BB

D, Expresiaplasticd in aicoolism ...............97

E. Expresia plasticd in psihopatii,....,,,........... .......,,..,,..116

F. Expresia plasticd tn nevroze. ,...........,.. 136

G. Expresiaplasticd tn psihoza maniaco-depresivd......... ............142


H. Expresiaplasticd tn schizofrenie,.......,..,.,, .,..,,,.....,160

6.

L
P,q,'RTEA I

-+-
RAPORTURILE I

EXPRESIEI
PLASTICE

lCU PSIHIATRIA
I
Ca pitolu I

DATELE PROBLEMEI

A. PIIEEPXffiE g" Scopul lucrlrii de fal; este si arate locul


acestei metode in diagnostlcul si tratamentul
PsihiatTia rornineasci, neglijatd de ve- psihiatriei contemporane gi sA demonstreze,
chile regimuri, asaltatd gi deseori depi;iti pe baza unei colectli originale, ci aceastd
de cerintele de asistenlX, a reallzat cu mare noui ramuri a psihiatriei este viabil5 gi
Ereutate gi sporadic lucrdri gtiinlifice fun- demn5 de a intra in viitor in practica uzuald.
Jamentale. A fost dominatd de empirism si Ea rezultd din apllcarea in practica psihia-
,.ercetlri statistice sau biologice, care n-au triei clinice a unor metode din arta plastica.
permis formularea unei conceplli proprii in Aceasti cercetare interdisciplinard (exem-
psihopatologie in general ;i, cu atat mai pu- plul cel mai cunoscut e cel al matematlzxdi
n;r, it psihopqtologia expresiei. ;tiinlelor biologice) este o caracteristicA a
Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a dezvoltxrii ;tiintelor moderne. Se inlelege
cadrului organizatoric permite azi psihiatriei cd aceastx activitate presupune o cunoagtere
romanesti s5 incerce formularea unei con- solidd a ambelor domenii (psihlatrie ;i art5).
ceptii. in acest scop sunt in colaborare studii Ne-am str5duit sX aprofundXm premisele
multilaterale, care vor fundamenta o concep- teoretice cu mult timp inaintea acestei ex-
lie psihlatricd gtiinfifica, ce va putea cilxuzi perienle.
praclica psihiatrici in tratarea si prevenirea in prima parte a lucririi vom arita care
bolilor psihice. in acest program se inscriu este situalla acestei probleme, cum a ap5rut
si tezele catedrei de Psihiatlie din Bucuregti. gi a evoluat ea ?n cadrul istoriei psihiatriei, 1a
Studiind fiecare aspect a1 practicli psihiatrice ce rezultate teoretice si practice a ajuns.
de la noi, se va aiunge la generaliziri utile, ln a doua parte vom descrie experienta
aplicabile, ceea ce va ridica, sperXm, nivelul noastrx, cazuistica gi coleclia obiinutx. Vom
disciplinei. confrunta rezultatele ca si generalizdrile pe
in acest context se inscrie;i lucrarea care 1e permite, cu cele publicate in litera-
noastrx. A te ocupa de arta bolnavilor men- tura de specialitate. in fine, in concluzii vom
tal poate pirea o indeletnicire agreabila gi ardta care este semnificalia acestei metode
oarecum gratuit5. pentru psihiatria de la noi.
AUIIE], ROMILA

11.i
Preocupirile psihiatrilor pentm produc_
lia plastici a bolnavilor rnental dateaz5 de
ap{oape un secol (Sirnon, 1876). Aceasti
Este cunoscut; inci din antichitate pute_ perioadi corespunde clezvoltirii psihiatriei
rea pe care o are arta de a influenta psihicul modcrne, creirii concepliei clinicc-uozolo-
uman, dc al ridica morai, de a-i sxdi princi- gice, aparitiei marilor sistclne psiltopatolo_
pii supelioare de viati,. pornind de la aceasti gice forrnulate dc Kahlbaum, Grissinger,
inaltX rnlsiune sociali a artei, psjhiatria o in- Kraepelin, Illeuler, Jaspers, Kandir.rsky,
scric in metodele sale de inteleger.e si tratare
Janet, Kretsch rer, Cl6rambault, Itegis, K.
a bolikrr mentale. Schncider, Ey. Sunt, de asemenea, formulate
Psihiatria porneste de la o conceptie atat conceptiilc lui llavlov, cat si cea a lui
cuprinzitoare despre om, pe calc i-o oferi Freud.
antropologia, sintezl a nunteroase stiinte inceputul sccolului al XX-lea a fost
palticulare: biologie, psihologie si social_cul_ marcat de o re\.olutie itr ginclirea stiinlificX
turale.. (Bachelard). Itevolutia fizicS, perioacla cle
in cletcrminismul bolii, ea nu rirnAne gloric a bacteriologici si a altor nunteroase
numai la explicatii biologice, ci cauti si in_ Jcrtolrt-pi1i \liinlili(c. c\tc \i epo(a tn (JrL,
teleagl colelatia contplex:i a insului in caclrul arta trroclerni explocleazi si rupe cu acaclc_
social al cfur,ri produs este si in care aclioneazi. nismul (Manet, 1U72), marcand inccputul
In plus, datotit; pr.ogreselor terapeutice, unei vertiginoase succesiuni de curentc.
pcntru psihlatrie a devenit o sarcinX crirenti Apar, pe lAngi o filosofie a naturii, o fi-
resocializarea bolnavului mental, llentru care losofie a stiinfelor spiritului (Dilthey, I911),
clispune de o metodologie vastd, bazati pe fenomenologia lui Husserl, axiologia ;i an-
metode soma loterapeutice si llsihoterapeu- tropologia filosofici.
tice. in aceastl perioaclX, cultura lumii capiti
in acest armentarium, folosirea artclor o noui viziune. Se pun bazele clezvolt.irii
plasticc se inscrie in acliuniie ccle nai no- unui unanisrn rcal.
bile de umanizare a tlalamcntului bolnavilor I)e acest l'undal, psihiatria a intrat si ea
nrental, tiind o continuare a gestului istoric intr-o eri teriapeuticS, in carc utilizarea in-
al lui Pinel. sulinci, a E.C.T.-ului si, lrai ales, a neurolep-
in fapt, dezvoltarca psihiatriei se face ticelor, a schinrbat aspectul si problematica
azi ln doui directii fundamerltale si comple- bolilor psihicc, imprimand conceptiei psi-
mentale: hiatrice un spirit activ;i optimist, f;cinci ca
o directe biologicX dczicleratrrl resocializirii bohavilor psihic si
o direclie socioculturala devini realizabil.
Prima tindc sI plccizeze bazele biologice in modul de a concepe si a interpreta
ale activitilii psihice: ereditatea, activitatea activitatca plastici a bolna\.ilor mental,
nervoasX, rletabolismul cer.cbral etc. se resimtc influenta lilosofiei, psihologiei,
A doua tinde s.l precizeze relatia dintre esteticii, cLr numeroasele lor refonnul5ri si
formatia umani si rolul societitii, familici, controversc determinate de limitele epocii.
culturii, in definirea pcrsonalitllii. Studiul l)e la aparitia primelor preocup;ri (1876)
nostni se inscrie in aceastd a doua directie. pirri la Prinzhorn (1921), aclici prima ju-
I Volmat R. (1956). L'ott psychapotatogique mXtate tle secol de arth psi hopatologicl, cste
2 Cuiraud P. (1956). Psychiotrje Ctinique o perioadi de e\.olutie spontanii, sporadici,
DATELE PRABLEMEI

tc- dominatx de empirism, de o conceplie cli- 3. sA ofere practicii psihiatriei o metodi de


de nicX biologizantd. lucru utilX in diagnostic ti in terapeutca
ta Prima incercare de a crea o conceptie actuali a bolilor mentale;
iei congtientx de independenta relativx a noii 4. si fie un sistem deschis oriciror noi
o- ramud interdisciplinare a psihiatriei gi este- ipoteze, sb suporte incercirile oricxror
o- ticii o face Prinzhorn odati cu aparilia cirfil demonstralii;
lr' sale Bildnerel der Geisleskranken- 5. sd nu admit5 preconceplii, prejudeceti,
v, DacX in primii cincizeci de ani se re- dogmatizare (punere in parantezS, in
K. alizeazd coleclii, muzee, expozitii de atte fenomenoiogia lui Husserl).
Lte psihopatologicA gi multe eseuri foarte con-
ui troversate, nu exlsta inci un sistem de idei, C. {$T'sex*
o conceptie care sX interpreteze imensul
st material care se acumulase. Prinzhorn a Arta psihopatologicd are mai mult de un
ca reusit acest lucru atat datorit5 formatiei sale secol de existenl;. Ar fi greu de redat am5-
Je intelectuale neobignuite (studiase medicina, nuntele acestei perioade, care poate fi ialo-
se istoria artei, muzica), cat ;i relatiilor pe care natx incomplet din bibliografia disponibiia.
IC le avea in lumea artelor si filosofiei ger- Se intelege cd prezentarea Ia obiect e afiifici-
mane din perioada de dupi Primul Rizboi alX, deoarece drumul artei psihopatologice
ul Vondial. in coleclla de la Heidelberg, el a n-a fost in afara psihiatdei, medicinei, artei
acumulat un material din toata Europa, care gi societSlii din perioada datd, acest drum
fi- ia ingdduit un studiu comparat ;i, in ace- reflectand tocmai respectivele interferente.
r), lasi timp, un fundament pentru teoria sa. Prima lucrare in care se vorbegte despre
n- Lucrxrile ulterioare au g;sit valabile multe activitatea plastici a bolnavului mental este
din ideile sa1e. Se poate spune cd el este Eturle mdclico-l1gale sur Ia folie a francezului
tx fondatorul psi hopatologiei expresiei, ata A. Tardieu (1872). Apariyla acestei preocu-
rii cum Kraepelin este fondatorul sistemului pdri a fost condilionatd de un anumit nivel
nozologic in psihiatrie. pe care il atinsese psihiatria sub aspectul
..4 in fond, problema se pune altfel: psi- atitudinii fa!5 de bolnavul mental. Pe plan
n- hopatologia expresiei nu se poate constitui teoretic, tot in aceastd perioada, psihiatria se
p- decat printr-o teorie care sA interpreteze indepXrteazi de scolasticism ;i beneficiazi
ca adecvat realitatea existentialA a bolnavului de spiritul pozitivist a1 epocii, devenind o
ii- mental care picteazi. disciplini medicald descriptiv5, care va pune
Dupd noi, condiliile unei conceplii bazele sistemului nozologic kraepelinian.
sa ideale asupra psihopatologiei expresiei ar fi M. Simen, intemeietorul ergoterapiei,
urmXtoarele: amintette in studiile sale ;i de manifestdrile
:- reflecte iust realitatea clinicx, modul
sA artistice ale bolnavilor (1876).
rl, in
care se produce acest fenomen, ,,bol- Lombroso (1872) comunicd particulari-
:i, navul mental cdre picteazd"; txlile expresive ale desenului in 57 de cazuri
$i 2, si fie un sistem nolional inchegat, un de bolnavi studiali.
tot organizat, care si puni ordine in C5tre sfdr;itul secoltrlui, s-au organizat
6) acest domeniu, sX arate clar cum trebuie ateliere de picturi, pentru a crea bolnavilor
t-l- interpretatx productia plasticd a bolna- o ocupalie gi a le inlesni posibilitatea de ex-
te vului mental, cum se analizeazi si ce presie artistice. S-au strans coleclii si au fost
d, semnificatie are un tablou; infiintate mici muzee.

1:1
AUREL ROMILA

Pailhas (1 908), la congresul alienistilor Astfel, la primul Congres Mondial de


de limbi fiancezX dc la Dijon, a cerut cr.earea Psihiatrie dc la Palis (1950), a avut loc pr.ima
unui muzeu de afti psihopatologic;. expozitie intelnalionalS de artl psihopatolo-
in aceeasi pe.rioadi sunt de mentionat lu- gic5, desclisd ulterior de Volmat in car.tea sa
cririle lr,ri Reia (1907), Mehr (1907), Kurbitz L \tt 1t't,11,1r,,,1,u/u1l7rrr r lo56r.
(1912), Hassmann si Zingerle (1913). 'l
rebuie mentionatc contributii le lui
Muzce efemere au mai fost infiintate la Vinchon (inc5 din 1926) 9j Ferdiere (1946-
Cieneva, Heidelberg, Hambutg, Turin, Reggie, 19s1).
Lima,Viena, ViJle juif . Dax (1953) a organizat expcl.iente
Pri ma monografie, exemplar.i p6ni sinestezicc, cornbinAnd artele plastice cu
azi, a fost a clvetianuhli Morgenthaler, Ein muzica.
G ei ste.skro n ker o I s Kiinstl
r, asupra schizofre-e Opinii originale erprimX Jakab (19.56)
nului Adolf Wdllli (t 921), in car.e , pe lingi intr-o scultX monografie.
descrierca \.ietij acestui bolnav, sunt anali- Tot in accasti pcrioadX apar prirnele lu-
zatc toate manifcstArile lui attistice: poezii, cr;ri^teoretice ale lui Bobon si Navratil ( 1959).
prozi si indeosel)i picturile. In 19.59 a luat tiinti Societatea lnterna-
Dar lucrarea caie avea si devinX de no- tionali dc Psihopatologie a llxpresiei, cu
torietate mondialX a fost cartea lui Hans sediul la Paris, care a pus bazele unor ma-
Prinzhorn Bi kl n cre i tler Geisteskrs nkel1 (1927). nifestxri internafionalc ;i editeaz; rcvista
FaI; de atitudinea precursorilor, inevi- Cortfinict Psythicrtrica. in acest cleceniu de
tabilX inceputului, dc descriptie, enumerare, existente, S.l.P.E. a organizat 6 congrese
clasificare, Prinzhorn are meritul de a fi pus (l-19.59 Velona; II-1960 Catania; t11-1962
bazele teoretice ale problemei artei psiho- .Antwerpcn; IV-1964 Barcclona; V-1967 Par.is;
patologice. El consitlerX ci la baza creatici VI-1970 Istanbul).
plasticc st5 impulsul cltre formi (.Gestatt), aI Ideile cr-rprinse in lucririle autorilor.ci-
tJrui mobil pollc [i nr(c\iL.]lea c{l)re\iei ori tati am socotit neccsar sI le analizXm intr-un
tendinta la joc, decoralje, reprociucere sau cadru sisternatic in capitolele care urmeazX,
neccsitatea dc simbolizale. nepir6nd semnificative doar in enunlul lor
Numeroascle lucrXri ulterioate cu veleit;ti cronologic. Oricum, s-a sclis mult si cu pri-
teoretice n-au dcpigit problematica enunlati Vire la acest subiect. Caftea de baz; rin.rine
de Prinzhorn. Faccm tefelire la lucririle lui Prinzhorn, de.i g;\inl \inte/s ,l ntonioa\c ri
Dclgaclo (1922), Pfeifer (1923) si Karpew la Vohnat, Rennert sau Navratil. Domeniul
(7927 ). esie foarte controversat si nu trebr-lie s; ne
in manualul lui Burnke (1929), Biir- mile, deoarece, atat timp cAt nu eristd o
g€r-Prinz face o trecere in revist; a literaturii psihopatologie general acccptatX, e greu dc
de pdnX la el. O vedere de ansamblu asupra plcsupus ci ea ar putea fi precedati de o psi-
literaturii anglo-sarone se gdseste in lucrarca hopatologie a expresiei valabilX. l)e altfel,
lui Anastasi ;i Delay (1941). chiar la congresul S.l.P.li. de ]a lstanbul, in
Dupi al Doilea llSzboi Mondial s-au pus 1970, raportul principal se intituleaz;,,Ce
bazele unor rnanifestXri internationalc. cstt p sih o pItolqi a e xp rcs ie i'. "
de
na
lo-
sa

ui
i6- Capitolul 2
te
cu

6) VALOAREA PSIHIATRICA
u-
e).
ra-
cu
A EXPRESIEI PLASTICE
.a-
ta
de
se A. e'FAe*A,ffi HA ffi geffi eY€}$YKffi & psihotici, compardnd in special doud eie-
;c gKpaeH$g$rg p&&$?x*K mente (m1;carea qi culoarea), oblinand re-
is; zultate concludente pentru un diagnostic
Una dintre primele intrebdri fundamen- diferential.
:i- tale, care nu gi-a g5sit incd o solulie unanim Meige scria (7909): ,,Pofi urmdri in ope-
ln acceptati, este daci expresia plasticd poate rele lor, ca intr-un grafic, oscilatiile si progresul
td, constitui sau nu o bazl pentru diagnosticul psihozei" .

or bolilor mentale. Primii cercetdtorl au susli- Vinchon (1924) sustine cd intre o anu-
ri- nut cX exist; o corelalie str6nsd intre desen mitx boale mentaid gi stilul tabloului existx
ne 5i o anumita entitate clinicx, conferind astfel intotdeauna o corelalie necesarx, o legdturd
ti desenului o importanlX deosebit5 in diagnos- evldentl ;i dX ca exemplu stilul schizofrenic.
ul tic. Aili autori nu admit ci toate desenele ar
:IE Astfel, M. Simon (1876) a descds 5 tipuri avea o valoare diagnosticX si sunt pentru o
o majore de produclie plasticX, fiecare in legd- considerare mai nuantatS a problemei.
le turi cu un sindrom particular. Astfel, Rogues de Fursac (1905) crede
si- Morselli (1885), Dantos (1900), Reia ci numai o parte din desene exprimi tul-
-'1, (1907), Aschaffenburg (1915) socotesc de- burXrile mentale, altele fiind pur gi simplu
in sen:J cheia diagnosticului. productii artistice.
:e Merzbach (1930) pune diagnosticul de Distincfia a fost preluat; si aprofundati
psihozd periodicd pe baza studiului desenului de H. Ey (1948), care a clasificat expresia
unui tinxr care avea diagnosticul clinic de plastici a bolnavilor mental in 4 categorii:
schizofrenie. 1. forme estetice, juxtapuse, fXrd raport
La fel, Baynes (1940), Pfister (1934) direct cu tulbur5rile mentalei
evalueazl desenele unui grup de bolnavi 2. forme estetice modificate de boale;
AUREL ROM]LA

l!. forme estetice de proieclie morbidi; opere bizare unelc semne patoiogice tipice,
:1. forme estetice imanente delirului. care nu sunt inci prezente in tabloul clinic.
in fine, un alt grup cle autori contest; Stilul operelor, ca si continutul lor, dovedesc
valoarea cliagnostic.l a deserului. Fay (.7912) clar o tulburare a personaliteiii si ilustteaz;
considerx cE ,,nu tte putem Ltstepto k! rrLtre Iu- intr-ur iimbaj grafic rr. odificirile profunde
cru, tleoorece picturi[( delitlint( frunutttsc sunt alc existenfei, ,,d fi altfel in Iu] e" (cT|n at
rtre, olterelt,tttrente fiittcl de o exu'utje tehfiicti spune Ey), o temporalitate modificati, o
prea noivir, tl1nd o idee prea ftogild itt cltnpoto- spatialitate <1efolrnat;, raporturi deosebite
tie cu t:littics" . Autorul crede cI sunt rnai usor cu anturalul oamenilor sau obiectelor ctc.
de gXsit uneie caractcre patologicc la pictorii Oricum, evolutia unci psihoze sc poate
bolnavi dece I la bolnavii obi;nuili care pic- urniri in dcsene si pictur.l cu eventualele
teaz5, si care, din cauza imperfectiun jlor cle sale amelior:ri sau remisiulti, cu recidivcle si
tehnici, lac inierpretarea dificilX. cdzele acute. intr-adet'iir, de ficcare clati, apar
Majoritatea autorilol sunt tle acord asu- schilrbiri in stil sau caracleristici specifice ale
pra faptului cX prodrLctia plastici a bolnavilor' fbrmelor, alituri cle temc si corltinuturi noi.
nrenlai oferi o cunoaglere ntai bunil a pc.rso- Un astt-el dc fenomen poatc fi astxzi nlai usor
nalit;lii subiectului si a intintitalii dezechili- constatat ln cursul tratamcntrrlui, ltutindu-se
brului sXu psihic. Deci, chiar daci nu reflecti vedea diferente profunde si csentiale in pro-
intotdeauna diagnosticul (care reprczinti, ductiile artistice f?icutc, inainte;i dupi o curi
metoclologic vorbind, un grad cle sintezi terapeuticX. Astfel, inaintea unui tratament
sr-rpremi), aceasti productie rellect; starea dat, un .lesen poate ti mai inform, mai dezor-
mcntali in rnornentul dat, deci sindromul donat, peniru a deveni apoi, dupi o arleliorare
de lnolncnt si, in evoh:tie, poatc sugera chiar ..lu o \ i dc(,irC. rnJ i r,'itenl l lormJ ri erplr-
eniitatea. Astfcl, desenul poate cleveni un nou sia sa. Aceasta se traduce prin reprezentiri mai
limbaj, care si expdme o modalltate orlgirlalX nr,rmalc, \ ulori mai lroP;rlr si int,rgi i \,trc pJr
de a intra ir) contact cu rlediul, un rlijloc de mai rezonabiic, mai obiective si mai rcalc.
expresie si uneori de levelafic a anulnitor tr:i- Delay (1950), criticind punctcle de ve-
iri. Este rar ca o operx sX fic tipici sau chiar clere clasice, care acordau exprcsici plastice
patognomonic; pentru o anumiti boaii. o semnificatie categoric;, afirmX cX o operh
Prin urmare, suntem depafte de a deduce picluralii este foaltc rar tipicX sau patognorno-
diagnosticul doal din operele grafice, cu toate nici pentru o oarecare starc de spirjt, deci r;-
c; Llnele particularitili pot fi revelatorii. mdne problenatic a punc un diagnostic aloar
Van Laere (1967) consider; cii studiul Jlc un desen sau pe un tablou. l)esi unele par,
Iormei si continutului desenelor bolnavi ticularit;ti ale folmci sau stilului pot fi revc-
lor mental are o valoare pentru diagnostic. latorii, trebuie si rimAnem foaric prudenti in
Luclirilc executate in Iazi acutX sunt ntai eventualitatea unei interpretxri diagnostice.
semnificative deciit cele din faza cronica, Ca ;i H. [,y, Delay crede ci unele luct i pot
care pot fi uncori manifest;ri strict estetice. fi manifcsti estetice f:ri rap{nt cu psihoza.
(Se;tie cir autorii clasici s-au ocupat mai alcs Pentru acest motiv, adesea doai lucririle care
de cronici.J au lost executate in fazx acuti pot avea o \ra-
Unii bolnavi, avand tulburiiri de gindire loare obiectivi pentru un cventual diagnostic.
specitice, pun in opcrele lor anumite carac- Pc lingX enorrla vadetate de caractcristici
teristici formale bine determinatc. Aciesea, nolrnale, care pot pcrnjte o cunoastere tnai
observatorul Jroate .lecela il ingrirlidirea de bund a st;rii psihice, continutul cxpresiilor
VALOAREA PSIHIATRICA A EXPRESIEI PLASTICE

rce, figurative, ca;i studiul temei reprezentate, anumite entitdli clinice. Se gtie ce sistemul
tic. pot, de asemenea, sX ajute Ia inlelegerea ca- nosografic contemporan (bazat pe ce1 krae-
.esc zului. Scenele cele maj variate, peisaie. per- pelinian) distinge patru tipuri de structuri
azd, sonaje, reprezentxri figurative, teme sexuale psihopatologice fundamentale, patru grupe
rde sau mistice, cataclisme sunt expresia plastici mari de entitxli:
IAI a procesului patologic in evolulie. Desi nume- l. Nevroze
i,o roase reprezentxri au caracter simbolic, ele pot ?. Psihopatii
)ite fi foarte bine o reproducere formali a unor 3, Psihoze
experiente halucinator-delirante cu aparenta 4. Demen!5
ate unor elemente realiste, banale. De altfel, ace-
.ele lasi continut simbolic poate avea semnifica- 1,,j:,.i:1il'ii.i .l'.]1: r,; ;.ll:; i:,;lil
eti tii diferite, care trebuie descifrate uneori cu
par ajutorul bolna\,'ului. in majoritatea cazurilor
ale trebuie si ne mullumim cu o descdplie lite- LucrXrile consacrate acestui subiect au
loi. rard a acestor reprezentdri bizare si incoerente, un mare neaiuns: ]utilizeazd o terminolo-
90r pentru ce sensul insugi al acestei incoerenle gie heteroclitX, aparlindnd unor orientiri
l-se scapa obseIVatorului. psihopatologice diferite. Maioritatea se re-
)rO- Din punct de vedere diagnostic, conli- ferd, de fapt, la psihopatii 9i au o orientare
urX nutul este cel mai important, pentru cX el pregnant psihanalitici. Astfel, Delay (1959)
ent permite recunoasterea problemelor fun- in lucrarea asupra lui Andr6 Gide sau in
:or- damentale care frXmAntX bolnavul. Multe N&rose narcissique et production artistique se
:are dintre conlinuturi se manifestA sub o formi referX, de fapt, la o psihopatie psihastenice.
)re- disimulati, astfel cd gi un observator calificat Belciugdteanu (1968) consideri ci ex-
nai poate sd pjardd o mare parte din ceea ce au- presia plastic5 la nevrotici are o semnificatie
par torul wea si explice pdn lucrarea sa. mai curAnd psihologicd decat psihopatolo-
Uneori, chiar pentru bolnav, acelasi gici, fiind deci mai mult de competenta
ve- element, capitl diferite semnificalii, com- estetului decit a psihiatrului. Aceasta, con-
ice plicAnd 9i mai mult interpretarea. De aceea, form definltiei dupd care nevroza nu afec-
eri aprecierea expresiei plastice trebuie tot- teazx procesul reflectirii decat in latura can-
no- deauna ficutd finandu-se cont de biografia titativ;, nu calitativx, adaptarea continuand
ra- si starea clinici a autorului, pentru a fi ceea sX se facd dupi pozilii sdnXtoase.
oar ce Carlo Traversi (i968) a r,.umit ,,un mesaj Volmat (1963) aratl cd, dupd ce in seco-
)ar- irnbuteliat" . Asa cum observa Belciugdteanu lul al XIX-lea, in perioada Romantismului,
ve- t 1968), lucrdrile care au considerat acest do- crealia artistice era considerat5 sord cu nebu-
iin meniu ca fiind sursa unor revelatii senzati- nia (plrere intdriti ;i de ideile lui Lombroso
ice. onale asupra bolii mentale si chiar asupra gi Nordau), ulterior ea a fost explicata ca un
pot odginii artei au exagerat pAnX la bombastic, proces nevrotic. Deci nevroza a fost conside-
,za. au denaturat adevirul. ratd o conditie sine qua non a artei.
:are Pe deasupra oriciror interpretXri, ex- Freud (1926) gasegte c5 atat artistul, cat
va- presia plastic;, vd,zrt1, ca document in sine, si nevroticul se lin departe de realitate prin
tic. rimine o mirturie lncomparabili a stirii conduite de substitulie. El consideri cd una
tici psihice a bolnavului la un moment dat. din sursele de descoperire a inconstientu-
nai Vom prezenta unele consideratii referi- lui ar fi arta. Nu trebuie sX credem totugi
rlor toare la raporturile dintre expresia plasticd gi cI psihanaliza a coborit arta la nivelul
AUREI ROMILA

psihopatologic. Altistul are puterea dc a da interpret;i:i de studjile lui Bobon asupla lui
formX lucrului s;u. Acesta este talentul si Salvador Dali ti Henry Micharix.
este independent de nevrozS. Ilelciugiteanu (1968) consiclerl cX au
Volmat (1 963) consideri ci sursa ope- existat cleatori psihopali a ciror operx de-
rei e talentul ,i nu tribulafiile libirloului. pXseste cu mult acest aminunt psihiatt ic,
deoarece nu constituie explicalia principalS
a reuiitei artistice, care s-ai: clatola, in primul
rand, unei foartc inalte capacitxli de organi-
zare si dozare, linand de tr'Ssiturile psihicc
Litelatura este relativ ledusi. Volmat sXnitoase. De asemenca, nu intotdeauna
(1956) citeazi statistica lui Prinzhorn pe a rrnlrr rc I rnscarnnX \i nJ to logic.
450 de cazuri, in care psihopatii sunt pe Io-
cul trei (670), dupi l,MD (8olo) si schizofre-
nie (75olo). in cazuistica proprie, Volmat
gXsc;te doar 31X) psihopati. l.li sunt consti-
tuili din perversi sexual si alcoolici.
Deoarece istoria artci cuprinde multe bi-
ografii dizarmonice, s-a pus problema dac;
nu tocmai accasti dizarmonie este o condilie
a creatiei artistice. Delay (1956), studiindul in plini excitatie produc m.izgileli in-
se
pe Gide, consideri ci a oferit un model forme, numcroase stropeli de pete pe oricc fel
metodologic, numindu-sc,, p sih ob iografi cci" . Jc hrtlie gisilS. rulrti. rnt[d.rri. Nir i vtrrhi
DupX el, mecanisrnul principal al crcatici de o compozilie finiti, ci mai dcgrabX de o
artistice este ncvroztt tle cnrcrcttr cle tip orcisic. confuzie de linii, Irete colorate viu, violcnt
Alti autori crecl cI alte tipuri stau la baza amestecate cu cifre gi litere. Uneori dcscneazi
crealiei artistice, mai ales cel anancast, ob- pe pereti, mobil:i, cearceafuri etc. l'dri a le
sesional. supraaprecia valoarea diagnosticS, descnele
Capitolul rimine foarte con tro ve r- sau picturile maniac:llulLli sunt recoglrosci-
\al. l'\ilr,,tnali./a a licflt nrrrncrolre inrcs- bile. Subiectele sunt grote;ti, megalornanicc,
tigalii. Cit;m studiile lui Freud asupra ltii erotice si chiar obscene. Lucririle hipornania-
Leonardo da Vinci ;i DostoieYski, ale Mariei calului sunt mai binc compuse, dar totusi ele-
Ilonaparte asupra lui Edgar Allan Poe, ale mentele compoziliei sunt ansanblate intr-un
lui Ch. ltaudouin asupra lui Victor Ilugo, gi mod nealteptat dc caraghios. .Enichescu
lista e departe de a se putea incheia. t lo67) r frcTcnl.rt o lurrale pe /c(i (a/rrti,
DnpX Freud (I926), ,,nsernenea cercetiri in cate a constatat hiperproductie plastic;;i
nlt prctind sd explice geniul cretttorilor, dor elc scriptice, desene bogate, incircate cu un colo-
arstd cd i-au dtt trezirea s[ ce fel tle rnaterie rit viu, pline de rni;care, dircct comunicative.
i-tt fost intpusd prin Llestitl".
Unii au contestat orice clrept psihiatriei
de a se ocupa de crcatori, considerand faptul
o impietate, un fel de ultraj. Se intelegc c5
trebuia rcactionat La unele abuzuri. Lehel
(1912), ocupindu-se de C6zanne, ii gise;te S-a rernalcat incapacitatea practici de a
afta demcntd. CAt de departe sunt asemenea desena in fazele de inhibilie si liosa oricirei
VALaAREA PSLHIATRICA A ErPRESIEI ?LASTICE

lui dorinle de activitate. Doar in formele usoare Volmat ;i Bergeron (1952) au publicat
sau in faza de restabilire incep sX se exprime patru desene a1e unui bolnav periodic, care
au grafic. S-a constatat coloritul sumbru, negrui o reprezinta pe logodnica sa. Desenele sunt
de- ti griul, apoi brunul gi nuanta purpurici. din diferite faze de boalX. in faza maniacal5
ric, Continutul proiectat se referi la ideile de cu1- liniile sunt instabile, dezordonate. in faza
rali pabilitate, autopedepsire, fric5, umor negru. normalS linia devine supli, simpli. in faza
nu1 E. Cunningham-Dax (1965) semnaleazX depresivd folose;te cerneala in pete mari,
rni- unele continuturi mai specifice: cer negru accetnuind umbrele.
rice incircat de nori grei, arbori desfrunzifi, dez- Deci depresilul nu produce opere spontane
rna redicinafi, pe un cimp gol, fdrd case, fXr5. decAt foarte rar, iar acestea sunt sdricXcioase in
fiinte umane, fird semne de via1d. Adesea conlinut si coloit. Depresiunile pe fond newo-
geseste reprezentdri brutale de teme lugubre, tic ajung la compoziFi mai elaborate.
pietre de mormant, cruci, cimitir, co;ciuge, La maniacalii cronici cu intern5ri pre-
inmormdntdri etc. in alte scene, o fiinti izo- lungite s-a constatat c5, in dosul bog5tiei
late trebuie sd escaladeze un munte ostil sau aparente, se descoperd sXrXcia gi repetilia
sd parcurgd un drum cu obstacole, fdrX ie;ire. procedeelor. Bolnavii decep!ioneazi din
Cdnd frica sau panica domind tabloul clinic, punct de vedere plastic. Cu toate acestea,
bolnawl produce de preferinth scene pericu- existX diferenle structurale profunde, chiar
loase ;i ameninldtoare, de pildi, arbori incli- in cazurile cronice, ceea ce usuleazi diagnos-
ln- nali pe marginea unei prdpXstii, naufragii, ticul diferenlial cu schizofrenia.
: fel miri dezlxntuite, munti care se pr5busesc,
'rbi poduri luate de ape etc. 4. H:*premia plastic&
Leo Ideile de suicid sunt traduse prin scene de 333 p&trAmmee
ent autodistructie extrem de directe ;i realiste, sau
prin conunutui simbollce variate, care nece- Paranoiacii, daci nu sunt de profesie
ale sitx comentarii, de pildx: intr-un tablou este plasticieni, picteazd sau deseneazX rar, deoa-
rele reprezentat un culit plasat in fala unei fiinte rece nu gisesc procedeele plastice apte pentru
sci- disperate. Uneori asemenea avertismente sunt a le ,ustifica delirul, revendicirile etc. Ei pre-
ice, utile anturaiului pentru a preveni o catastrofi. feri scrisul. Aga cum au constatat Vinchon,
nia- O bolnavX canadlani a desenat un pumnal Dequeker, paranoiacul este un mare imagi-
ele- indreptat cltre ochiul siu. nativ, dar pasiunea sa e aservita activitelii
:un Volmat (1956) crede ci ro;ul ;i negrul sale. El inventeazd strins la nivelul realului.
scu ar putea sugera ideile de suicid. in cursul Arta este ceva prea dezinteresat si sublimat.
uri, psihozei periodice, perioadele sumbre al- in monografia lui Volmat sunt citate
ta sl terneazd cu cele stralucitoare, corelAndu-se cazurile descrise de Capgras (1911), ale unui
:lo- indeaproape cu fazele clinice. persecutat demoniac, sau de Matchand
ive. Regis (1884) s-a interesat de operele gi Petit (1912), ale unui bolnav care fdcea
P.M.D. create in perioadele interaccesuale, desene geometrice organizate, asamblaj de
apreciindu-le pentru valoarea lor prognos- drapele tricolore.
tlca_ Ducaste (1911), Moore (1916);i Pfister
Vinchon (1950) a aretat c5, in cursul tra- (1923) au fdcut studii asupra unor pictod pa-
tamentului cu electrotoc, melancolicii pot ranoiaci, remarcdnd execulia ingrijitX, lucru1
lea abandona brusc maniera lor sumbrX pentru tehnic cu compasul gi echerul, indicaliile
arer una maniacalX. caligrafice pline 9i stranse.
AUREL ROMILA

Desenele comuni cate de Bassens )i 'I'. Kara a prezc'ntat o colccfie de diapo-


Dequeker sunt rcprezent;ri coerente, solid zitive a unui gfup de epileptici japonezi, 1a
construite, clar expuse si imediat inteligibile, care s-a putut lemarca o sensibilitate, desi
in ciuda caractcrului fantastic pe care il pot adezivi la obicct, totusi expresivx. tiguraliile
ascunde. Una din temele esentiale ale pa- vulcanice sunt explozive.
ranoiacilor este crearea sau necrearea lumii. Rerni a prezentat un epileptic care a
Productia, dincolo de sernnificalia ei estetic;, descris halucinaliile sale sub formi de pctc
vizeazi elaborarea si constructia acestei iulni colorate, organizate si dccorativ. Autorul l-a
delirante. faptul s-a putui constata si la pic- apropiat de Van Gogh.
torul suedez C.l. Hill. Se ;tie ci lcoala francez; (Minkovsiia,
De la Lambroso incoace, s-au comparat Gastaut) sustine diagnosiicul de epilepsie
lucririle delirantilor cu cele ale popoarelor in cazul lui Van Gogl"r, in opozifie cri scoala
l,tiDtilitt pcnlru;rscminare.r in tcea.e pri german; (faspers) care crede ce Van Clogh a
veste dinarnlsmui funciar ca preferintx te- avut schizofrenie. Minkovska (19:33) a con-
rnaticx penlru ,,sistemele lurnii", amandoui statat in opcra lui Van Gogh prezcnla unui
\'i,/and o co\n rogun ir t-rrigin.r li. climat personal in strinsi legiturX cu lurnea
epilepticului, climat in care drama finali a
fosl exprill'rati cu atata forti in ultil|ul siu
tablou, ,,Chomp tlc bli tux corbetux" - Lr.a a
subliniat miscarea puternice a pinzelor, re-
A fost o vreme cind cpilepsia era cot.r- lieful, profunzimea tr:iti a dezlSnluirji, im-
siclerati ca o condilie a geniului. Pictolii portar]t;r luminii, unirea rnisclrii antagoniste
epileptjci sunt rari in spitalele cle psihiatrie a urc5rii;i clderii. in perioada de psihozi
;i nu dau dovad5 de un talent particr.rlar. propriu-zisX, la hasurX sc adaugd liuia;er-
Marchand, Fortineau si Petit au aritat c5, puitoare ,,care irwodeoz,ti totttl si llce sci trcaci
in cursul st;rilor de automatism, poate ap;- t.ut .suf[u rlez[irttuit pritt tttblort". Asa cLlm a
rea o stare de inspiralie, vecinX cu inspiratia adlugat Volmat, Van Gogl.r a reunit geniul
aftistici. ;i boala.
Evlachov s-a intrebat daci Da Vinci n-a Pe baza accstui indiciu, Minkovska a itr-
fost un epileptic. tuit ,,r/ll sfl/ epilePtic" conclet ;i senzorial, pc
Vinchon a apropiat desenele epilepti- care l-a opus ,,stilutui schizofier", mai ralio-
cilor in stare secund; de cele ale pictorilol nal, rnai abstract, creand astfel o bipolaritate
,,mediumici". foarte interesantS, care a riimas in psihopa-
Pe de alt; pafte, autonlatismul epileptic tologia expresiei ca un rloclel de cercetare.
s-a apropiat de automatisrrul curentului su- Epilepticii obi;nuilj sau cu o evolutie de-
prarealist. favolabili produc lucriri slabe, degradatc,
Volmat (1957), examinand proclucfia a ptlclilc si stereotipe, asemdn;toare oligofre-
doui cazuri, constati urmitoarele: nilor sau denenlilor.
peisaje cu tusX turmentatS, bradichinezia
se relev:i prin pete involuntare si stangi-
cia liniilor;
aderenta 1a model. Figuraliile sunt in apa-
renta abstracte, in realitate fiind constru- DupI Volmat, expresia c stangace, pLr-
ite in ansamblu de mici pxtrate. eliLi, dar, uneori, pe langi majotitatea, care

S-ar putea să vă placă și