Sunteți pe pagina 1din 4

Fişă de lucru

Text : Degeţica, H.Ch.Andersen


1) Citeşte cu atenţie textul: 3) Citeşte cu atenţie textul:
Degeţica era o fetiţă mică de tot , gingaşă şi Degeţica era o fetiţă mică de tot , gingaşă şi
drăgălaşă. Nefiind mai mare decât un deget , i se spunea drăgălaşă. Nefiind mai mare decât un deget , i se spunea
Degeţica. Degeţica.
( Degeţica, H.Ch. Andersen) ( Degeţica, H.Ch. Andersen)
a ) Completează: a ) Completează:
Fragmentul face parte din textul cu titlul………………., Fragmentul face parte din textul cu titlul……………….,
scris de autorul…………………………… scris de autorul……………………………
Textul Degeţica este alcătuit din …….fragmente. Textul Degeţica este alcătuit din …….fragmente.
Un fragment poate avea ……………………. alineate. Un fragment poate avea ……………………. alineate.
b) Scrie următoarele idei în ordinea desfăşurării b) Scrie următoarele idei în ordinea desfăşurării
întâmplării: întâmplării
Într-o noapte ,broasca a intrat pe un ochi de fereastră Într-o noapte ,broasca a intrat pe un ochi de fereastră
spart şi a răpit-o pe fetiţă. spart şi a răpit-o pe fetiţă.
Cand s-a trezit şi a văzut unde este ,fetiţa a început să Cand s-a trezit şi a văzut unde este ,fetiţa a început să
plângă amar. plângă amar.
Degeţica era o fetiţă mică de tot , gingaşă şi drăgălaşă. Degeţica era o fetiţă mică de tot , gingaşă şi drăgălaşă.
……………………………………………………. …………………………………………………….
…………………………………………………….. ……………………………………………………..
…………………………………………………… ……………………………………………………
……………………………………………………. …………………………………………………….
…………………………………………………….. ……………………………………………………..
…………………………………………………… ……………………………………………………
……………………………………………………. …………………………………………………….
…………………………………………………….. ……………………………………………………..
…………………………………………………… ……………………………………………………
c) Alcătuieşte câte un enunţ cu următoarele grupuri de c) Alcătuieşte câte un enunţ cu următoarele grupuri de
cuvinte: malul mâlos, pământul jilav, râul rece. cuvinte:malul mâlos, pământul jilav, râul rece.
……………………………………………………… ………………………………………………………
…………………………………………………… ……………………………………………………
……………………………………………………. …………………………………………………….
…………………………………………………….. ……………………………………………………..
…………………………………………………… ……………………………………………………

2) Sensul cuvintelor.
a) Subliniază cuvântul care nu se potriveşte în şir: 4) Sensul cuvintelor.
 gingaşă, plăpândă, delicată, rece, firavă. d) Subliniază cuvântul care nu se potriveşte în şir:
 Umedă, jilavă, înaltă, udă.  gingaşă, plăpândă, delicată, rece, firavă.
b) Scrie cuvinte cu sens opus celor date:  Umedă, jilavă, înaltă, udă.
Noapte…………….. mic………………. e) Scrie cuvinte cu sens opus celor date:
Rece……………….. urâtă………………. Noapte…………….. mic……………….
c) Scrie enunţuri în care cuvintele broască, ochi să Rece……………….. urâtă……………….
aibă câte două înţelesuri . f) Scrie enunţuri în care cuvintele broască, ochi să
……………………………………………….. aibă câte două înţelesuri .
……………………………………………….. ………………………………………………..
……………………………………………….. ………………………………………………..
……………………………………………….. ………………………………………………..
……………………………………………….. ………………………………………………..
3 ) a)Ce poţi spune despre comportamentul broaştei, ………………………………………………..
dacă ea a răpit-o pe fetiţă? 3 ) a)Ce poţi spune despre comportamentul broaştei,
……………………………………………………… dacă ea a răpit-o pe fetiţă?
……………………………………………………… ………………………………………………………
b) Scrie un scurt dialog între tine şi broască, prin care o ………………………………………………………
rogi să o elibereze pe Degeţica. b) Scrie un scurt dialog între tine şi broască, prin care o
……………………………………………….. rogi să o elibereze pe Degeţica.
……………………………………………….. ………………………………………………..
……………………………………………….. ………………………………………………..
……………………………………………….. ………………………………………………..
……………………………………………….. ………………………………………………..
………………………………………………..

LECTURA
- Uite pe fecioru-meu ! Ai să te măriți cu el și aveți LECTURA
să trăiți amândoi colo jos, în mâl, într-o locuință - Uite pe fecioru-meu ! Ai să te măriți cu el și aveți să
strașnică. trăiți amândoi colo jos, în mâl, într-o locuință
- Cuac ! Cuac ! Cuac ! atâta a spus feciorul broaștei.  strașnică.
Au luat pătucul și au plecat cu el; și Degețica a - Cuac ! Cuac ! Cuac ! atâta a spus feciorul broaștei. 
rămas singurică pe frunza cea verde și a început să Au luat pătucul și au plecat cu el; și Degețica a
plângă iar și mai tare pentru că nu-i plăcea să stea în rămas singurică pe frunza cea verde și a început să
mâl la broasca aceea urâtă și nici să se mărite cu plângă iar și mai tare pentru că nu-i plăcea să stea în
urâtul de fecioru-su. mâl la broasca aceea urâtă și nici să se mărite cu
Peştisorii care înotau prin apă o văzuseră pe broască urâtul de fecioru-su.
și auziseră ce spusese, de aceea scoaseră acuma cu Peştisorii care înotau prin apă o văzuseră pe broască
toții capul din apă să vadă și ei pe fetiță. Au văzut și auziseră ce spusese, de aceea scoaseră acuma cu
cât e de drăgălașă   și le-a părut rău că trebuie să se toții capul din apă să vadă și ei pe fetiță. Au văzut cât
ducă cu broasca jos în mâl. Nu ! asta nu trebuie să se e de drăgălașă   și le-a părut rău că trebuie să se
întâmple ! S-au strâns cu toții în apă, lângă lujerul ducă cu broasca jos în mâl. Nu ! asta nu trebuie să se
cel verde al frunzei, l-au ros cu dinții și frunza s-a întâmple ! S-au strâns cu toții în apă, lângă lujerul
desprins  și a început să meargă pe apă în jos cu cel verde al frunzei, l-au ros cu dinții și frunza s-a
Degețica pe ea, departe, departe, acolo unde broasca desprins  și a început să meargă pe apă în jos cu
nu putea s-o mai ajungă.  Degețica pe ea, departe, departe, acolo unde broasca
Un fluture frumușel și alb tot zbura pe lângă ea și de nu putea s-o mai ajungă. 
la o vreme s-a lăsat pe frunză, pentru că Degețica îi Un fluture frumușel și alb tot zbura pe lângă ea și de
plăcea. Fetița era foarte veselă. Acum broasca nu la o vreme s-a lăsat pe frunză, pentru că Degețica îi
mai putea s-o ajungă și era așa de frumos pe unde plăcea. Fetița era foarte veselă. Acum broasca nu
mergea: soarele bătea în apă  și apa strălucea parcă mai putea s-o ajungă și era așa de frumos pe unde
era aur. Degețica și-a desprins cingătoarea, cu un mergea: soarele bătea în apă  și apa strălucea parcă
capăt a legat fluturele și celălalt capăt l-a legat de era aur. Degețica și-a desprins cingătoarea, cu un
frunză; acum frunza mergea și mai repede și ea la capăt a legat fluturele și celălalt capăt l-a legat de
fel, că doar era pe frunză. frunză; acum frunza mergea și mai repede și ea la
Dar iata că tocmai atunci se întâmplă să treacă pe fel, că doar era pe frunză.
acolo un cărăbuş, și cum o zărește, se repede, îi Dar iata că tocmai atunci se întâmplă să treacă pe
prinde trupul mlădios cu labele lui și zboară cu ea și acolo un cărăbuş, și cum o zărește, se repede, îi
se așează într-un copac. Iar  frunza de nufăr s-a dus prinde trupul mlădios cu labele lui și zboară cu ea și
mai departe pe apă și fluturele cu ea, fiindcă era se așează într-un copac. Iar  frunza de nufăr s-a dus
legat de frunză și nu se  putea desprinde. mai departe pe apă și fluturele cu ea, fiindcă era
Degeţica, deşi era cuprinsă de spaimă pentru că legat de frunză și nu se  putea desprinde.
acum se afla în vârful unui copac, nu se gândea Degeţica, deşi era cuprinsă de spaimă pentru că
decât la fluturaşul alb pe care îl legase de frunză. acum se afla în vârful unui copac, nu se gândea
Dacă nu se dezleagă, atunci moare de foame. Dar decât la fluturaşul alb pe care îl legase de frunză.
cărăbuşului nu-i păsa asta. S-a așezat cu dânsa pe Dacă nu se dezleagă, atunci moare de foame. Dar
cea mai mare frunză din copac, i-a dat suc de flori să cărăbuşului nu-i păsa asta. S-a așezat cu dânsa pe
mănânce și i-a spus că-i drăgălașă cu toate că nu cea mai mare frunză din copac, i-a dat suc de flori să
seamănă deloc cu un cărăbuș. Au venit s-o vadă și mănânce și i-a spus că-i drăgălașă cu toate că nu
ceilalți cărăbuși care locuiau în copac; s-au uitat la seamănă deloc cu un cărăbuș. Au venit s-o vadă și
dânsa, iar domnișoarele cărăbușe au strâmbat din ceilalți cărăbuși care locuiau în copac; s-au uitat la
antene și au spus: dânsa, iar domnișoarele cărăbușe au strâmbat din
- Are numai două picioare. Vai de ea ! antene și au spus:
- Și nu are antene ! spuse alta.  - Are numai două picioare. Vai de ea !
- Și uite ce subţire e la mijloc ! Parc-ar fi om. Vai, ce - Și nu are antene ! spuse alta. 
urâtă-i ! - Și uite ce subţire e la mijloc ! Parc-ar fi om. Vai, ce
Așa spuneau toate cărăbușoaicele și totuși Degeţica urâtă-i !
era atât de drăgălașă !  Așa spuneau toate cărăbușoaicele și totuși Degeţica
Drăgălașă i se păruse și cărăbușului care  o răpise, era atât de drăgălașă ! 
dar fiindcă toți ceilalți ziceau că-i urâtă,  a început și Drăgălașă i se păruse și cărăbușului care  o răpise,
el să creadă că-i urâtă și nu i-a mai plăcut și i-a spus dar fiindcă toți ceilalți ziceau că-i urâtă,  a început și
să se ducă unde-o vedea cu ochii. Au luat-o, au dat-o el să creadă că-i urâtă și nu i-a mai plăcut și i-a spus
jos din copac  și au pus-o pe un bănuțel , și ea a să se ducă unde-o vedea cu ochii. Au luat-o, au dat-o
început să plângă și să se tânguie că-i așa urâtă și jos din copac  și au pus-o pe un bănuțel , și ea a
cărăbușii au alungat-o; dar ea nu era urâtă, era cea început să plângă și să se tânguie că-i așa urâtă și
mai drăgălașă fetiță care se poate închipui, gingașă cărăbușii au alungat-o; dar ea nu era urâtă, era cea
și luminoasă ca o petală de trandafir. mai drăgălașă fetiță care se poate închipui, gingașă
Și așa, biata Degețica a stat toată vara singură în și luminoasă ca o petală de trandafir.
pădurea cea mare. Și-a împletit un pat din fire de Și așa, biata Degețica a stat toată vara singură în
iarbă şi l-a agățat sub o frunză de brustur așa că pădurea cea mare. Și-a împletit un pat din fire de
acum nu se mai temea de ploaie. Demâncare avea iarbă şi l-a agățat sub o frunză de brustur așa că
dulceața florilor și bea roua adunată dimineaţa pe acum nu se mai temea de ploaie. Demâncare avea
frunze. dulceața florilor și bea roua adunată dimineaţa pe
Aşa  au trecut vara şi toamna. Dar după aceea a frunze.
venit iarna, iarna rece și lungă. Toate păsările care Aşa  au trecut vara şi toamna. Dar după aceea a
cântaseră așa frumos în preajma ei au plecat, venit iarna, iarna rece și lungă. Toate păsările care
copacii și florile s-au uscat; frunza cea mare de cântaseră așa frumos în preajma ei au plecat, copacii
brustur sub care se adapostise s-a zbârcit și s-a și florile s-au uscat; frunza cea mare de brustur sub
scorojit, până n-a mai rămas din ea decât un lujer care se adapostise s-a zbârcit și s-a scorojit, până n-a
galben și veșted.  Degețica dârdâia cumplit de frig mai rămas din ea decât un lujer galben și veșted.
pentru că hainele ei se rupseseră și pentru că era așa Degețica dârdâia cumplit de frig pentru că hainele ei
de gingașă și de subțirică încât nici nu se putea să se rupseseră și pentru că era așa de gingașă și de
nu-i fie frig. A început să ningă și fiecare fulg care subțirică încât nici nu se putea să nu-i fie frig. A
cădea peste ea era greu cum ar fi o lopată de zăpadă început să ningă și fiecare fulg care cădea peste ea
aruncată peste noi, fiindcă noi suntem mari dar ea era greu cum ar fi o lopată de zăpadă aruncată peste
era numai cât o jumate de deget. Atunci ce să facă și noi, fiindcă noi suntem mari dar ea era numai cât o
ea ? Și-a pus în spate o frunză uscată, dar tot nu se jumate de deget. Atunci ce să facă și ea ? Și-a pus în
putea încălzi și dârdâia întruna  de frig.  spate o frunză uscată, dar tot nu se putea încălzi și
dârdâia întruna  de frig. 

Caută la biblioteca liceului cartea Degetica de


H.CH .Andersen si citeşte-o în întregime . Caută la biblioteca liceului cartea Degetica de
Lectură plăcută ! H.CH .Andersen si citeşte-o în întregime .
Lectură plăcută !

S-ar putea să vă placă și