Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞA POSTULUI – ȘEF ECHIPĂ AUTOLIV

NUME ŞI PRENUME: RITER DANIEL Aprobat:


DENUMIRE POST: ȘEF ECHIPĂ CURĂȚENIE – AUTOLIV Director general
PAPP GYORGY-
DEPARTAMENT: Coordonarea - execuție
LASZLO
I. ROLUL POSTULUI:
Să coordoneze parțial activitatea prestată de Medline – conform contractului de prestări servicii – de la punctul de lucru
AUTOLIV, SF. GHEORGHE, astfel încât să asigure o calitate de servicii ridicate constantă respectând pe de o parte clauzele
contractuale dintre Autoliv și Medline, iar pe de alta parte Regulamentul intern Medline.
II. CERINŢE PENTRU OCUPAREA POSTULUI
a. bună capacitate de comunicare, de mediere a conflictelor și sociabilitate
b. bună capacitate de organizare
c. experiență de min. 1 an în conducere echipe
d. studii medii
e. disponibilitate la program flexibil
III. RELAŢII IERARHICE:
director general, director executiv, director operational, CCM – Customer Care Manager,
ESTE SUBORDONAT :
Coordonator punct de lucru
ARE ÎN SUBORDINE PE: personal de curăţenie
RELAŢII DE COLABORARE CU : manager RU, manager aprovizionare, salarizare, secretara
RELAŢII DE REPREZENTARE: în faţa clienţilor, colaboratorilor
IV. OBIECTIVUL POSTULUI, SARCINI ŞI RESPONSABILITĂŢI:
Constă în coordonarea echipelor de curatenie, MEDLINE, de prestare a serviciilor contractate de AUTOLIV SF. GHEORGHE a
după cum urmează:
 Coordonarea și implicarea efectiva în activitatea de curățenie interioara
 Coordonarea și implicarea efectiva în activitatea de curățenie EXTERIOR fabrică, deszăpezire
 Înlocuirea Corrdonatorului punctului de lucru, preluând întreaga sa activitate în caz de concedii, deplasări etc.
 coordonarea tuturor aspectelor legate de executarea serviciilor prestate la AUTOLIV - atat cele zilnice, periodice cat si
ocazionale sau de urgență;
 asigurarea unei calități ridicate si constante;
 tratarea reclamațiilor și scăderea numărului de reclamații
 răspunde de programarea personalului implicat în activitatea de curatenie
 întocmeşte analiza lunară a personalului din subordine, adaugând propunerile și măsurile proprii,
 selectează şi propune managerului HR si CCM – Customer Care Manager angajarea sau concedierea personalului
 organizează instruirea angajaţilor: a celor vechi si noi conform cerințelor interne și completează Procese Verbale de
Instructaj pe baza tematiciilor
 efectuează controale CTC și propune măsuri corective și preventive. Cu ocazia controalelor de calitate completează
documentele interne pe care obține și semnăturile reprezentanților beneficiarului.
 cunoaşte folosirea optimă a soluţiilor şi uneltelor de curăţenie și răspunde de cunoștințele echipei din această privință
 verifică și răspunde pt. siguranța integritatea aparatelor și al ustensilelor folosite la punctele de lucru, iar în cazul unor
neconformități (deteriorări, utilizare necorespunzătoare, schimbat capacitatea sau tipul/modelul aparatului, etc.)
propune măsuri de îmbunătățire (corective si preventive)
 participa la cursuri de perfecţionare (din proprie iniţiativă sau la solicitarea Directorului general/ CCM – Customer Care
Manager în urma cărora trebuie să obţina calificativul de „foarte bun” la verificările teoretice şi practice ulterioare
cursurilor
 execută orice alte sarcini date de coordonator, directorul general si/sau de CCM – Customer Care Manager în legătură cu
serviciul său în timpul de lucru stabilit
 răspunde de comunicarea permanentă cu angajatii Medline
 răspunde de satisfacţia clienţilor vis-a-vis de serviciile executate raportat la termenele si conditiile agreate
 identifică si solutionează eventualele probleme (lipsuri, pierderi, probleme CTC, probleme de personal, calitate) și cere
ajutor în timp util în cazul unor complicații de la superiorii săi.
 participă direct la aplanarea conflictelor majore

SEF ECHIPA AUTOLIV Data: 2019 Pagina 1/1


FIŞA POSTULUI – ȘEF ECHIPĂ AUTOLIV

V. SARCINI PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII


îndeplineşte sarcinile ce-i revin privind sistemul calităţii. Cunoaşte şi respectă:
 Procedura de sistem PS 07-01 privind Realizarea serviciului de curăţenie
VI. ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI ÎN DOMENIUL SSM
Raspunde de respectarea legislatiei in vigoare, la punctul de lucru pe care il conduce, referitor la activitatea de Securitatea si
Sanatatea in munca si PSI, cu toate obligatiile care deriva din aceasta, dupa cum urmeaza:
 Efectueaza instruirea la locul de munca si instruirea periodica al personalului din subordine
 verifica utilajele si sculele folosite pentru desfasurarea activitatii in zona punctului de lucru, si nu le accepta in zona, daca
acestea nu corespund din punct de vedere tehnic sau al autorizatiei pentru zona de lucru;
 urmareste respectarea normelor de securitate in munca si ISU (interventii in situatii de urgenta) la locul de munca. Se
asigura, ca personalul aflat in subordine respecta instructiunile proprii ale punctului de lucru (semne SSM, alei de
circulatie marcate, purtarea echipamentului de lucru si de protectie necesar, etc.)
 ia masurile ce le crede de cuviinta pentru eliminarea conditiilor producerii unor accidente de munca sau imbolnavirii
profesionale la locul de munca pe care il conduce
 in cazul producerii unui accident de munca, ia toate masurile care se impun pentru acordarea de prim ajutor
accidentatilor, eliminarea posibilitatilor producerii unui alt accident, precum si anuntarea conducerii Societatii si a
Departamentului SSM. De asemenea, in caz de accident soldat cu invaliditate sau deces, anunta organele abilitate ale
Statului (Parchet, Politie, ITM-ul zonal);
Cu deosebita atentie urmareste si respecta:
 să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite, astfel încât
să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi
afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
 să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul
destinat pentru păstrare;
 să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive
întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor
de protecţie;
 să cunoască și să respecte semnificațiile indicatoarelor de securitate și sănătate;
 să respecte semnificațiile marcajelor de circulație și deplasare în incinta fabricii și a sectoarelor de producție;
 să ia cunoștința de riscurile de accidentare și îmbolnavire profesională care îi sunt prezentate și să se conformeze
măsurilor luate;
 să participe la toate instruirile la care este convocat, pe teme de securitate și sănătate în muncă și să-și însușească
noțiunile expuse, iar în cazul nelamuririlor să ceară detalii suplimentare;
 să respecte regulile si normele de securitate și sănătate în muncă specifice fiecarui proces tehnologic și sector de
activitate ale beneficiarilor

LIMITE DE COMPETENŢĂ conform fișei postului


Coordonator punct de lucru, managerul asigurarea calităţii, Responsabil instruiri
POATE ÎNLOCUI PE:
profesionale, personal de curățenie
POATE FI ÎNLOCUIT DE: Coordonator punct de lucru, șef echipă desemnat, personal de curățenie desemnat

CLUJ-NAPOCA DATA: 01.10.2019


MASTACAN MARIANA
ÎNTOCMIT: TITULAR: RITER DANIEL
SPECIALIST RESURSE UMANE

SEF ECHIPA AUTOLIV Data: 2019 Pagina 2/1