Sunteți pe pagina 1din 3

FISA POSTULUI

Pozitie: Dulgher
Reporteaza la: Seful / Responsabilul de santier
Cod COR : 711501

1. Obiectivul postului:

Dulgherul este muncitorul  in constructii, a carui activitate se compune din : executarea


schelelor, cofrajelor, montarea panourilor prefabricate, executarea pardoselilor din lemn,
executarea acoperişului tip şarpantă, incadrarea şi ajustarea tâmplăriei.

2. Integrarea postului in structura organizatorica:

2.1. Pozitia postului in Organigrama:


2.1.1. Pozitia superioara: nu este cazul;

2.2. Relatii Organizationale:


2.2.1. Ierarhice: se subordoneaza Sefului / Responsabilului de santier,
Administratorului societatii;

3. Sarcini si atributii specifice postului:

3.1. Executarea schelelor necesare lucrului la înălţime pentru lucrările de zidărie şi finisaje la
interior şi exterior;
3.2. Executarea cofrajelor pentru diferitele elemente de rezistenţă ale construcţiilor (fundaţii,
stâlpi, grinzi, planşee, scări, pereţi) din beton armat monolit;
3.3. Montarea elementelor prefabricate care alcătuiesc structura de rezistenţă a clădirilor
etajate;
3.4. Montarea pardoselilor din lemn (duşumele din scândură, parchet de diferite esenţe fag,
stejar, foi de parchet laminat);
3.5. Executarea acoperişului tip şarpantă, încadrarea şi ajustarea tâmplăriei;
3.6. Citeşte şi interpretează planurile de execuţie şi cele de detaliu pentru executarea lucrărilor
în conformitate cu proiectul de execuţie;
3.7. Efectuează calcule matematice simple de apreciere a necesarului de materiale pentru
executarea lucrărilor de dulgherie/tâmplărie;
3.8. Măsoară şi trasează amplasamentul lucrărilor de dulgherie/tâmplărie în conformitate cu
proiectul de execuţie şi normativele în vigoare;
3.9. Organizează şi curăţă propriul loc de muncă în vederea desfăşurării activităţii de
dulgherie /tâmplărie;
3.10. Verifică calitatea lucrărilor de dulgherie/tâmplărie în conformitate cu proiectul de execuţie
şi normativele în vigoare, remediază defecţiunile apărute astfel încât lucrările executate să
corespundă cu proiectul de execuţie şi normativele în vigoare
3.11. Sa raspunda pentru calitatea lucrarilor/fazelor de lucrare predate catre client si pentru
corectitudinea lucrarilor realizate;
3.12. Sa foloseasca timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest
sens, nu se ocupa in timpul de munca de activitati care nu sunt cuprinse in atributiile si

1
indatoririle sale ori nu sunt dispuse de sefi ierarhici;
              3.13. Sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu
precizate de persoanele care au acest drept.

4. Responsabilitati:

4.1  În raport cu alte persoane:

4.1.1. Mentinerea la zi a cunostintelor legate de serviciile oferite de companie;


4.1.2. Respectarea tuturor politicilor Companiei care sunt in vigoare sau vor fi in vigoare in
viitor;
4.1.3. Respectarea confidentialitatii informatiei: este interzisa furnizarea de informatii,
verbal sau in scris, privind clientii sau strategiile companiei KBK KRAFT PROJEKT;

      4.2. In raport cu aparatura, dotarea logistica personala cit si a Companiei:

4.2.1. Utilizează cu responsabilitate aparatura si echipamentul din dotare;

4.3. In raport cu securitatea muncii, dar şi cu Regulamentul Intern:


4.3.1.Respectă normele de securitate impuse de Companie;
           4.3.2.Respectă normele interne stipulate in Regulamentul Intern al Companiei şi drepturile
şi obligaţiile ce decurg din Contractul Individual de Muncă; 

44.3. Obligatiile salariatilor:

ART. 22 din Legea 319 / 2006


Fiecare lucrator trebuie sa isi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea
sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât sa nu expuna la pericol
de accidentare sau imbolnavire profesională atât propria persoana, cat şi alte persoane care pot fi
afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de munca.

ART. 23 din Legea 319 / 2006


(1) În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 22, lucrătorii au
următoarele obligaţii:
a) sa utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de
transport şi alte mijloace de producţie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, sa îl
înapoieze sau sa îl pună la locul destinat pentru păstrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea
arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor,
instalaţiilor tehnice şi clădirilor şi sa utilizeze corect aceste dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de munca
despre care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea
lucrătorilor, precum şi orice deficienta a sistemelor de protecţie;
e) sa aducă la cunostinta conducatorului locului de munca şi/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cat este necesar, pentru
a face posibila realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de munca şi
inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;

      4.4. Privind relaţiile cu colegii de muncă:

2
            4.4.1. Menţine relaţii colegiale şi colaborează cu colegii;
     4.4.2. Dă dovadă de politeţe în relaţiile cu clienţii;

5. Pregatirea necesara postului:

5.1. Studii medii / postliceale in domeniu sau curs de calificare;

6. Abilitati speciale si competente:

6.1. Abillitatea de a lucra in echipa;


6.2. Politete, rabdare, flexibilitate;
6.3. Capacitatea de a lucra intr-un program strict;
6.4. Abilitatea de a lucra sub stres si a ramane calm;

7. Conditii de munca:

7.1. Activitatea se desfasoara pe santiere de constructii, in conditii de vreme


schimbatoare, in mediu cu praf si in contact cu materiale de constructii care pot
contine substante chimice;
7.2. Programul de lucru este normal (stabilit prin lege), uneori prelungit;
7.3. Riscuri profesionale: risc de accidentare prin arsuri, electrocutare, traumatisme
mecanice; este necesara utilizarea echipamentului de protectie (salopeta si bocanci
cu talpi de cauciuc, sort si palmare din piele, ochelari si aparatori cu sticla colorata
pentru ochi);

8. Salarizare:

8.1. Salarizarea este în conformitate cu normele interne ale Companiei;


8.2. Salariul de bază este remuneraţia primită pentru realizarea la standarde
superioare de calitate a tuturor sarcinilor ce-i revin;
8.3. Conform Codului Muncii, nivelul de salarizare este confidenţial fiind de datoria
angajatorului de a face cunoscută acestă normă şi de datoria salariatului de a o
respecta; orice abatere va fi sancţionată conform Regulamentul Intern.

ANGAJATOR, SALARIAT, (nume, prenume, semnatura, data)


Administrator,
Veaceslav Caragacian