Sunteți pe pagina 1din 47

ROMÂNIA

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate


Organizată şi Terorism

Bucuresti, Bulevardul Libertatii, nr.14, sector 5

Dosar 58/D/P/2009

RECHIZITORIU
22.06.2009

Procurori ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate


Organizată si Terorism
Examinând materialul de urmărire penală administrat în dosarul penal
privind pe inculpaţii

ZIKOLOV PETĂR MARINOV cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de


spionaj prevăzută de articolul 159 raportat la articolul 157 alineatele 1 şi 2

1
din Codul Penal cu aplicarea articolului 41 alineatul 2 din Codul Penal cu
aplicarea articolului 172 alineatul 2 din Codul Penal
ACHIM FLORICEL cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de trădare prin
transmitere de secrete prevăzută de articolul 157 alineatele 1 şi 2 din Codul
Penal cu aplicarea articolului 41 alineatul 2 din Codul Penal

şi învinuiţii

FERCHELUC MIHAI, PETRIŞOR DRAGOŞ, LUPU COSTICĂ,


MÎNDROIU ADRIAN, MUNTEANU COSTEL, BABA MIHAI-OVIDIU cercetaţi
pentru săvârşirea infracţiunii de neglijenţă în păstrarea secretului de stat
prevăzută de articolul 252 din Codul penal

EXPUN URMĂTOARELE

PREAMBUL

Statul, entitate modernă şi contemporană de organizare politică a


societăţii, deţine o serie de funcţii şi sarcini deosebit de importante având nevoie
imperioasă de o existenţă în afara oricărui pericol tocmai pentru a-şi îndeplini
aceste funcţii şi sarcini.
Faptele care sunt de natură să aducă atingere fiinţei statului, atributelor
fundamentale care îi sunt inerente, condiţiilor necesare îndeplinirii funcţiilor şi
sarcinilor sale prezintă, de aceea, o mare periculozitate socială.
Dreptul penal ca materie de studiu a consacrat prin metodele sale
specifice necesitatea apărării valorilor fundamentale ale societăţii iar legiuitorul
român prin adoptarea Codului Penal a incriminat aceste fapte şi prevăzându-le
cu sancţiuni severe a realizat astfel ocrotirea eficientă a statului împotriva oricărei
atingeri ce i s-ar putea aduce.

2
Infracţiunile contra siguranţei statului au ca obiect juridic generic relaţiile
sociale referitoare la securitatea naţională.
Doctrina Naţională a Informaţiilor de Securitate, document programatic
adoptat la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării în 23.06.2004 defineşte
în textul Capitolului I – Concepte de bază, pct. 5 astfel conceptul de „securitate
naţională”: „starea naţiunii, a comunităţilor sociale, a cetăţenilor şi a statului,
fundamentată pe prosperitate economică, legalitate, echilibru şi stabilitate social-
politică, exprimată prin ordinea de drept şi asigurată prin acţiuni de natură
economică, politică, socială, juridică, militară, informaţională şi de altă natură, în
scopul exercitării neîngrădite a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, manifestării
depline a libertăţii de decizie şi de acţiune a statutului, a atributelor sale
fundamentale şi a calităţii de subiect de drept internaţional.
Securitatea naţională este un drept imprescriptibil, general opozabil, care
are ca domeniu de referinţă valorile, interesele şi necesităţile naţionale,
reprezintă condiţia fundamentală a existenţei naţiunii şi statutului român care
derivă din ordinea constituţională şi se înfăptuieşte în contextul securităţii
subregionale, regionale şi globale.
Securitatea naţională este conceptul integrator al tuturor domeniilor de
activitate care concură la realizarea şi apărarea sa.
Componentele strategice fundamentale ale securităţii naţionale sunt:
- apărarea naţională ce reprezintă ansamblul de măsuri şi acţiuni
desfăşurate de statul român în scopul apărării şi garantării suveranităţii naţionale,
a independenţei şi unităţii naţionale, integrităţii teritoriale şi democraţiei
constituţionale;
- siguranţa naţională este reprezentată de garanţia oferită de către stat
privind apărarea eficientă a democraţiei, statului de drept, ordinii constituţionale
şi valorilor supreme garantate de Constituţie prin activităţile de informaţi,
contrainformaţii şi securitate, desfăşurate de sistemul securităţii naţionale,
precum şi prin deciziile şi acţiunile de realizare a siguranţei cetăţeanului şi a
naţiunii; siguranţa naţională este în acelaşi timp expresia nivelului de garanţii pe
care statul îl poate oferi naţiunii în legătură cu înfăptuirea şi protejarea

3
obiectivelor şi intereselor de securitate în condiţiile dinamice ale mediului intern şi
internaţional, prin prevenirea surprinderilor strategice, economice, politice,
tehnico-ştiinţifice, ecologice sau de altă natură.
- ordinea publică, ansamblul de norme şi măsuri politice, economice,
sociale care permit funcţionarea normală a instituţiilor statului, menţinerea liniştii
publice, garantarea siguranţei cetăţenilor, respectarea şi protejarea drepturilor
acestora”.
Concluzionând, este vorba de atributele fundamentale ale puterii de stat
în modalitate stabilită de Constituţie – suveranitatea, independenţa şi unitatea
statului, precum şi alte valori sociale care, în ansamblul lor, creează climatul
general de siguranţă şi linişte, necesar statului pentru îndeplinirea tuturor
funcţiilor şi sarcinilor ce îi revin.
Totodată, acest obiect juridic generic este completat şi explicitat prin
dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României în
sensul că „prin siguranţa naţională a României se înţelege starea de legalitate,
de echilibru şi de stabilitate socială, economică şi politică necesară existenţei şi
dezvoltării statului naţional român, ca stat suveran, unitar, independent şi
indivizibil, menţinerii ordinii de drept, precum şi a climatului de exercitare
neîngrădită a drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor,
potrivit principiilor şi normelor democratice statornicite prin Constituţie”.
Din perspectiva infracţiunilor binom ce fac obiectul prezentului rechizitoriu
(„trădarea prin transmiterea de secrete” şi „spionajul”) întâlnim un obiect juridic
special referitor la relaţiile sociale privind protecţia informaţiilor clasificate „secret
de stat” compromiterea acestora faţă de puteri străine fiind de natură a periclita
securitatea naţională. Cu alte cuvinte, una din valorile sociale de mare
însemnătate este „Secretul de stat” iar ocrotirea acestuia constituie unul din
obiectivele securităţii naţionale.
De aceea atât cetăţeanul român cât şi cetăţeanul străin domiciliat pe
teritoriul statului român au obligaţia legală de a contribui prin toate mijloacele la
păstrarea cu stricteţe a acestui secret. Transmiterea secretului de stat unei puteri
sau organizaţii străine, procurarea sau deţinerea unor documente sau date ce

4
constituie secret de stat în scopul transmiterii lor unei puteri sau organizaţii
străine ori agenţilor acestora reprezintă, în cazul cetăţeanului român, o gravă
încălcare a obligaţiei de fidelitate faţă de ţară, iar în cazul cetăţeanului străin
domiciliat pe teritoriul statului român, o gravă nesocotire a recunoştinţei pe care o
datorează statului român care l-a primit şi îl ocroteşte ca şi pe proprii săi cetăţeni.
Totodată, în speţa de faţă având în vedere calitatea de militar deţinută
cetăţeanul român şi ţinând cont de dispoziţiile alineatului 2 ale art. 54 din
Constituţia României, divulgarea secretului de stat încalcă şi jurământul militar
depus cu prilejul încadrării în Forţele Armate ale României respectiv ale art. 8.
din legea nr. 46/1996 "… jur credinţă patriei mele România. Jur să-mi apăr ţara,
chiar cu preţul vieţii. Jur să respect legile ţării şi regulamentele militare. Aşa să-
mi ajute Dumnezeu!"
Apărarea secretului de stat se realizează prin multiple măsuri în cadrul
cărora un loc important îl ocupă cele de drept penal.
Coerciţiunea penală este necesară deoarece se impune cu necesitate apărarea
relaţiilor sociale referitoare la unitatea, suveranitatea şi independenţa statului.
Starea de pericol pentru aceste valori se creează prin transmiterea secretelor de
stat ori a altor documente sau date care prin caracterul şi importanţa lor fac ca
fapta săvârşită să pericliteze securitatea statului.
Noţiunea ,,secrete de stat,, este definită la art 150 alin 1 din codul penal,
acestea fiind documentele şi datele care prezintă în mod vădit acest caracter,
precum şi cele declarate sau calificate astfel prin hotărâre a guvernului.
Această normă interpretativă nu mai este în concordanţă cu prevederile
Legii nr 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, care stabileşte
clasele de secretizare, respectiv secrete de stat şi secrete de serviciu.
Prin urmare în temeiul art. 15 lit. „d” din actul normativ anterior enunţat,
informaţiile „secrete de stat” sunt informaţiile care privesc securitatea naţională ,
prin a căror divulgare se pot prejudicia siguranţa naţională şi apărarea ţării.
Obiectul juridic special al infracţiunilor de trădare prin transmitere de
secrete, respectiv de spionaj îl constituie relaţiile sociale privind securitatea
naţională, valoare socială care presupune păstrarea cu stricteţe a caracterului

5
secret al documentelor şi datelor ce constituie potrivit legii ,,secrete de stat”
tocmai în scopul apărării siguranţei statului. De aceea, o parte din documentele
aferente domeniul militar au fost declarate prin lege secrete de stat, fiind
supuse de urmare unui regim de păstrare de maximă stricteţe.
Aşadar, în momentul în care ajung în posesia unor puteri sau organizaţii
străine ori a unor persoane neautorizate, pericolul pentru siguranţa statului în
timp de pace se creează instantaneu, rezultând ex re.
În concret, în referire la documentele şi datele sustrase şi transmise de cei
doi inculpaţi s-au regăsit şi cele care, având un grad de secretizare (secret de
serviciu) sunt cuprinse în categoria celor de ,,siguranţă militară,, obişnuită,
supuse însă unui nivel de protecţie şi acces specific informaţiilor militare.
În raport cu aceste documente şi date în sarcina inculpaţilor urmează a
se reţine şi forma atenuată a infracţiunii, identică de altfel cu forma de bază
(forma tip), diferenţa fiind că acţiunile au vizat documente sau date, altele decât
cele care constituie secrete de stat, faptă ce întruneşte elementele constitutive
ale infracţiunii prevăzută şi pedepsită de articolul 157 alin 2 Cod Penal ( forma
atenuată).
Prin urmare, documentele descrise anterior (atât cele care constituie
secrete de stat, cele care constituie secrete de serviciu, cât şi cele care
reprezintă informaţii, date, documente militare curente) nu puteau fi accesate în
alt cadru decât cel reglementat prin dispoziţiile Legii nr. 182/ 2002, ale
Hotărârii nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie
a informaţiilor clasificate în România, Hotărârea de Guvern nr. S-87/2008
privind informaţiile clasificate în Armata României, respectiv Ghidul de
Clasificare a Informaţiilor în Armata României (P.I.C. 2) şi Regulamentului
de circulaţie a documentelor clasificate, acte normative ce cuprind normele
de protejare a informaţiilor militare.
Trebuie reţinut sub acest din urmă aspect că, după integrarea în NATO,
legislaţia naţională în materie a fost racordată la cadrul normativ euro-atlantic,
extinzând protecţia informaţiilor militare şi asupra reţelelor informatice, în baza
acestuia fiind asigurată protecţia informaţiilor şi persoanelor, potrivit unui plan de

6
protecţie juridică, procedurală, fizică, a personalului care are acces la
informaţiile clasificate ori este desemnat să asigure securitatea acestora şi a
surselor generatoare de informaţii (art. 9 din Legea nr. 182/2002).
Aşadar, informaţiile militare pe reţele informatice sunt accesibile pe
niveluri de securitate. Per a contrario, informaţiile clasificate ori alte informaţii
militare chiar neclasificate nu sunt accesibile pentru persoane obişnuite,
adică nu există un acces liber la acestea.
Aceasta întrucât chiar şi datele şi documentele secrete de serviciu sau
cele neclasificate interesează o categorie de date, specifică informaţiilor militare,
numite ,,protecţia forţelor,,. În acest context indicativele unităţilor militare, listele
cu ierarhia funcţiilor, numele persoanelor care ocupă acele funcţii, datele lor de
contact nu sunt supuse unui acces necontrolat.
Gradul lor de accesibilitate, de exemplu, este strâns legat de sfera
protecţiei trupelor, care aflate în teatre de operaţiuni, deci în mediu ostil, supus
presiunilor şi ameninţărilor pot pune în pericol această valoare .
Este de reţinut deci, atât sub acest aspect cât şi prin prisma normelor ce
reglementează protecţia informaţiilor militare, că fiecare militar are acces la
informaţii în cadrul unităţii unde lucrează, conform funcţiei, accederea la
nivelurile de securitate fiind efectuată după o procedură strict reglementată.
Documentele menţionate clasificate ca secrete de stat, secrete de serviciu
trebuie să–şi păstreze circuitul conform gradului, nivelului, clasei de secretizare,
în numele intereselor militare ale statului român.
Un alt aspect la fel de important este faptul că potrivit standardelor
naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, nivelul de clasificare
este acelaşi cu al documentului definitiv din momentul în care documentul se
află în lucru sau în stadiu de proiect, iar gestionarea documentelor
clasificate aflate în lucru sau în stadiu de proiect se va face în aceleaşi
condiţii ca şi a celor în formă definitivă (art 49 din HG 585/ 2005) (1),,Toate
documentele clasificate aflate în lucru sau stadiu de proiect vor avea înscrise
,,Document în lucru,, sau ,,Proiect,,şi vor fi marcate potrivit clasei sau nivelului de
secretizare a informaţiilor ce le conţin, (2) ,,Gestionarea documentelor clasificate

7
aflate în lucru sau în stadiu de proiect se face în acelaşi condiţii ca şi a celor în
formă definitivă.).
Din perspectiva subiectului pasiv, observăm faptul că binomul
infracţional „trădare prin transmitere de secrete/spionaj” afectează în mod
primordial statul, acesta fiind primul subiect pasiv, precum şi instituţia
deţinătoare a informaţiilor clasificate compromise în speţa de faţă Ministerul
Apărării Naţionale, acest subiect pasiv adiacent suferind prejudicii inclusiv în
plan patrimonial prin alocarea de resurse suplimentare pentru gestionarea
incidentului de securitate şi readucerea procedurilor de securitate în stare
operaţională.

‫܀܀܀‬

Urmare a unei sesizări clasificate transmisă la 24.02.2009 de către


Serviciul Român de Informaţii, materializată în Procesul – verbal din 26.02.2009,
au fost declanşate cercetări faţă de inculpatul Achim Floricel, relativ la comiterea
infracţiunii de trădare prin transmiterea de secrete şi inculpatul Zikolov Petăr
Marinov, relativ la comiterea infracţiunii de spionaj, iar din ansamblul materialului
probatoriu administrat în faza de urmărire penală a rezultat următoarea:

STARE DE FAPT

„Un caz clasic de spionaj”, titra mass-media exprimând poziţia oficială a


reprezentanţilor Serviciului Român de Informaţii, în timp ce prezenta „prinderea
spionilor” Zikolov Petăr Marinov şi Achim Floricel, activitatea procedurală a
D.I.I.C.O.T fiind televizată în paralel cu aducerea în ţară a corpului neînsufleţit al
unui militar român erou, decedat în teatrul de operaţiuni din Afganistan.
Un caz clasic de spionaj – trădare prin transmitere de secrete este
caracterizarea corectă a modului în care inculpatul Zikolov Petăr Marinov,

8
specializat în operaţiuni de tip „bussines intelligence” (activitate ce desemnează
în argoul de specialitate obţinerea clandestină de informaţii confidenţiale -
inclusiv aflate în sfera celor clasificate „secret de stat” - şi vinderea lor către terţe
puteri străine interesate) a reuşit recrutarea, instruirea şi obţinerea de informaţii
militare clasificate prin acordarea de stimulente financiare inculpatului Achim
Floricel.
După cum rezultă şi din discuţiile purtate de ofiţerii Serviciului Român de
Informaţii, martorii cu identitate protejată „George” şi „Viorel”, cu inculpatul
Zikolov Petăr Marinov, acesta din urmă relatează modalităţile concrete prin care
l-a capacitat prin cointeresare materială pe inculpatul Achim Floricel în scopul
sustragerii de informaţii cu caracter militar. De asemenea, sunt reliefate
modalităţile de menţinere de către inculpatul Zikolov a legăturii clandestine cu
reprezentanţii puterii străine Ucraina prin aplicarea unor proceduri
contrainformative severe destinate conspirării/disimulării interesului acesteia de a
obţine astfel de date.
În sinteză, acest regim contrainformativ este caracterizat de existenţa
unor:
- întâlniri prestabilite (scop: inexistenţa comunicărilor telefonice explicite
care ar putea devoala legătura faţă de autorităţile române competente în materia
ameninţărilor la adresa securităţii naţionale);
- locuri de întâlnire aflate sub jurisdicţia altui stat (scop: sustragerea de
sub autoritatea jurisdicţională a statului român, implicit de sub posibilităţile de
descoperire a autorităţilor judiciare române);
- puncte special amenajate pentru plasarea informaţiilor militare sustrase
(de tip căsuţă poştală impersonală, în argou dead letter box);
- canale de comunicaţie criptate (scop: punerea în imposibilitate a
autorităţilor române de a descifra înţelesul mesajelor schimbate cu puterea
străină Ucraina);
- variante de retragere în situaţii de urgenţă (în caz de deconspirare
Zikolov, conform procedurii stabilite cu reprezentaţii puterii Ucraina trebuia să

9
transmită un e-mail criptat, urmat de retragerea sa într-un loc de întâlnire situat în
oraşul Ruse, Bulgaria).
Toate aceste elemente de caracterizare faptică, ilustrează specializarea
inculpatului Zikolov Petăr Marinov în acţiuni informative de natură a prejudicia
securitatea naţională a României şi aliaţilor săi, pregătire pe care nu o putea
dobândi în lipsa unei instruiri corespunzătoare în domeniul culegerii de informaţii.
Privind în ansamblu tabloul operativ descris mai sus, rezultă implicit şi
dificultăţile întâmpinate în administrarea materialului de urmărire penală,
chestiuni ce nu ar fi fost surmontate fără contribuţia activă, fie ea şi tardivă
(activitatea infracţională a fost dezvăluită începând cu perioada 19.06.2008 -
05.07.2008) a inculpatului Zikolov.
Începând cu perioada anilor 2001 – 2002, inculpatul Zikolov Petăr
Marinov, cetăţean bulgar a relaţionat cu cetăţeanul român Achim Floricel, care
lucrează în prezent, ca subofiţer în cadrul Ministerului Apărării, Divizia 1
Infanterie „Dacica” – Batalionul 45 de Informatică şi Comunicaţii.
Pe fondul relaţiei create între cei doi, în perioada 2002 - 2008 au folosit
(dezvoltat) un sistem clandestin, în baza căruia, inculpatul Achim Floricel procura
din reţelele informatice ale unităţii militare unde îşi desfăşura activitatea,
informaţii secrete de stat sau documente ori date care prin caracterul şi
importanţa lor fac ca fapta să pericliteze siguranţa statului român. Inculpatul
Achim Floricel le transmitea inculpatului Zikolov Petăr Marinov iar acesta din
urmă le înmâna reprezentaţilor puterii străine Ucraina.
În continuare apreciem ca necesare precizări legate de istoricul relaţiei
dintre inculpaţi pentru a contura imaginea în care cei doi s-au cunoscut şi
pentru a avea o reprezentare a scopului şi evoluţiei raporturilor acestora.
Potrivit fişei matricole transmisă de Ministerul Apărării Naţionale,
inculpatul Achim Floricel a fost militar angajat pe bază de contract în perioada
noiembrie 1990 - octombrie 1993 la U.M. 01462 Alexandria, iar începând cu luna
octombrie 1995 şi până în luna decembrie 2003 a fost militar angajat pe bază de
contract al U.M. 01656 Bucureşti.

10
La data de 01.12.2003 a fost avansat la gradul de plutonier, cu funcţia de
comandant Centru Transmisiuni Speciale în cadrul Regimentului 45
Transmisiuni.
Cu ocazia reorganizării Regimentului, inculpatul a fost încadrat la
01.07.2006 în cadrul Batalionului 45 Comunicaţii şi Informatică, iar la data de
15.11.2006 a fost numit în funcţia de Şef Registratură al Centrului de Comunicaţii
şi Informatică pe Garnizoană din cadrul aceluiaşi batalion. Potrivit adresei
M.Ap.N cu nr. M- 556 din 27.02.2009, inculpatul Achim Floricel a beneficiat
începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 182/2002 de acces la informaţii
clasificate „secret de stat”, nivel „strict secret de importanţă deosebită”, ulterior,
cu prilejul reevaluării fiindu-i acordat prin autorizaţia nr. Dc 8951 din 06.10.2006
acces la informaţii clasificate „secret de stat”, nivel „secret”.
Astfel, momentul iniţial al întâlnirii şi legării unei prietenii se situează în anii
1994-1995, când potrivit declaraţiei inculpatului Zikolov Petăr Marinov s–au
împrietenit prin intermediul unui alt amic comun cu care Achim Floricel se
deplasa în Bulgaria, unde în acea perioadă locuia inculpatul Zikolov Petăr
Marinov. Relaţiile au fost apoi întrerupte datorită angajării inculpatului Zikolov
Petăr Marinov într-o funcţie oficială în Ambasada Bulgariei la Bucureşti.
Din declaraţia inculpatului Zikolov Petăr Marinov a rezultat că din perioada
2001-2002 era în relaţii de prietenie cu un reprezentant al Ucrainei la Bucureşti
care i-a spus că este interesat de informaţii militare pentru care plăteau 800-
1000 de dolari.
În vederea realizării de venituri suplimentare Zikolov Petăr Marinov a
recurs la suportul lui Achim Floricel, cadru militar activ, iar în 2002 legăturile pre-
existente s-au reluat, au fost dezvoltate şi întreţinute în scop infracţional.
De menţionat că, datorită interesului puterii străine Ucraina pentru
atingerea ţintei, respectiv obţinerea informaţiilor relevante din domeniul militar,
preocuparea pentru evoluţia profesională a inculpatului Achim era evidentă şi
constantă, astfel cum rezultă în mod elocvent din discuţia purtată de inculpatul
Zikolov cu ofiţerii Serviciului Român de Informaţii, martorii cu identitate protejată
„George” şi „Viorel”, la 19.06.2008.

11
Faptul că evoluţia profesională a inculpatului Achim Floricel reprezenta un
punct de referinţă, constant urmărită de inculpatul Zikolov Petăr Marinov rezultă
şi din discuţia purtată în data de 16.12.2008, avansarea militarului român
constituindu-se într-o condiţie sine qua non pentru creşterea nivelului de acces la
informaţii clasificate relevante pentru puterea străină Ucraina. Astfel, inculpatul
Achim Floricel a absolvit la finele lunii februarie 2008 cursul de specializare
profesională a operatorilor din centrele RTP/RMNC, consecinţa directă a acestei
specializări fiind creşterea nivelului de acces la informaţii clasificate secret de
stat de la nivelul „secret” la nivelul „strict secret”, astfel cum rezultă din
interpretarea dispoziţiilor H.G. S-87/2008 „informaţiile, datele şi documentele
strict secrete sunt cele care se referă la:
„…
35. Date schiţe proiecte, programe referitoare la reţeaua RTP/RMNC în
integralitatea ei;
36. Date, schiţe, proiecte, programe care conţin informaţii referitoare la
asigurarea criptării reţelei RTP/RMNC în integralitatea ei.
…”
Interesul ca inculpatul Achim Floricel să aibă acces la un nivel cât mai
înalt de securitate era justificat, deoarece cu cât nivelul său de acces la informaţii
de importanţă militară deosebită devenea mai ridicat, cu atât valoarea celor doi
ca surse ale puterii străine Ucraina creştea, evident direct proporţional crescând
şi gradul de periclitare a securităţii naţionale.
De remarcat că inculpatul Achim Floricel a participat la cursuri speciale de
pregătire pentru domeniul informaţilor criptate, care i-au îmbogăţit experienţa
profesională (n.n.: nivelul de secretizare al informaţiilor criptate este potrivit
standardelor naţionale de protecţie „strict secret”).
Din această perspectivă obligaţia ce-i revenea inculpatului Achim Floricel
de a proteja informaţiile clasificate la care avea acces, rezultată din prevederile
Legii nr. 182/2002 şi ale H.G. nr. 585/2002, era dublată de obligaţia ce-i revenea
ca şi militar al Armatei României de a păstra cu stricteţe „secretul militar, de stat

12
şi de serviciu, precum şi caracterul confidenţial al unor activităţi şi documente”
conform prevederilor art. 8 lit. „f” din Legea nr. 80/1995.

Metoda de sustragere a documentelor folosită de inculpatul Achim


Floricel era una clasică, relativ simplă, facilitată şi de neregulilor existente în
sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate existente în acea perioadă la
nivelul Batalionului 45, respectiv Diviziei I Infanterie „Dacica” [n.n.: facilitarea
accesului nerestricţionat la informaţii clasificate de către superiori pe baza
încrederii câştigate, prin încălcarea de către aceştia a reglementărilor privind
protecţia informaţiilor clasificate, şi în special a celor privind accesul la Sistemul
Informatic şi de Comunicaţii; acordarea accesului la documente cu destinaţie
specială (operative, de mobilizare şi cifru) altui personal decât cel nominalizat
prin ordine de zi pentru lucrul cu acestea (nerespectarea principiului „need to
know”); nerespectarea prevederilor referitoare la interzicerea accesului în zone
de securitate cu medii de stocare personale şi conectarea acestora la SIC-uri
clasificate; inexistenţa la nivelul Diviziei a unor proceduri operaţionale de auditare
a copierii datelor informatice din SIC-uri pe suporţi de memorie externă, ş.a.].
Sustragerea propriu-zisă se realiza, conform probelor administrate în
cauză, în două variante.
În timpul executării serviciului, pe parcursul unor schimburi, cu durata de
24 ore / cu 72 ore, avea acces la unul dintre calculatoarele unităţii ce nu pot fi
individualizate în concret. În această împrejurare, desfăşurându-şi activitatea la
un astfel de calculator, sustrăgea informaţiile în mod direct cu ajutorul unor
suporţi de memorie externă.
În a doua variantă, îşi crea singur oportunităţi de obţinere a informaţiilor
militare din calculatorul învinuitului Petrişor Dragoş, şeful său direct. Inculpatul nu
avea acces autorizat la acest sistem informatic, logându-se pe parola şi contul de
utilizator a învinuitului Petrişor Dragoş cu prilejul sprijinirii în întocmirea diferitelor
documente. În acest context, şi profitând de nesupravegherea ce ar fi trebuit să
fie exercitată de învinuitul Petrişor Dragoş, Achim Floricel urmărea să nu fie
nimeni în zonă sustrâgând astfel informaţiile regăsite. Totodată, inculpatul utiliza

13
orice alt prilej ivit întâmplător, pentru a accesa şi sustrage informaţii şi din
calculatoarele altor utilizatori.
În vederea realizării acţiunilor infracţionale, inculpatul, avea în permanenţă
asupra sa un memory-stick neautorizat (personal), extrăgând pe acesta, „la
întâmplare, la vrac”, tot ce exista sau tot ce reuşea să copieze.
Relevant pentru modul de operare al inculpatului sunt şi susţinerile sale
făcute în cadrul discuţiilor cu inculpatul Zikolov Petăr Marinov la data de
16.12.2008
La începutul anului 2009, pe fondul creşterii iminente a nivelului de acces
la informaţii clasificate şi a majorării sumelor de bani obţinute de la puterea
străină prin intermediul lui Zikolov, inculpatul Achim Floricel, pregătea
diversificarea variantelor de sustragere a documentelor cu caracter militar prin
achiziţionarea unui lap-top pe care să-l deţină în maşina personală (n.n.: cu
acest autovehicul realiza în mod efectiv transportul corespondenţei militare aşa
cum rezultă din procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante întocmit la
27.02.2009) cu ajutorul căruia să copieze eventualele date în format electronic.
De asemenea şi-a manifestat disponibilitatea inclusiv de a foto-copia cu un
aparat integrat într-un telefon mobil eventuale documente existente în formă
scrisă.
În acest sens, relevante sunt discuţiile purtate cu inculpatul Zikolov în data
de 28.01.2009.
Ulterior, semnala în mod voalat inculpatului Zikolov Petăr Marinov, faptul
că deţine informaţii cu caracter clasificat sustrase, printr-o formulă generică de
genul „ne vedem la o bere” (astfel cum rezultă din declaraţiile ambilor inculpaţi),
stabilind în vederea transmiterii lor o întâlnire într-unul din localurile publice
frecventate. Conform declaraţiei inculpatului Zikolov aveau „două locuri de
întâlnire în Bucureşti , Zona 1 Mai şi în zona Stadionului Naţional”.
Cu prilejul realizării întâlnirii, ulterior unor discuţii introductive cu caracter
personal, cei doi inculpaţi treceau la abordarea unor chestiuni concrete privind
reorganizarea unităţii militare din care făcea parte Achim Floricel, cariera
acestuia, alte aspecte cotidiene legate de viaţa militară. Pe parcurs, Achim

14
Floricel transmitea informaţiile militare clasificate sustrase şi stocate pe memory-
stick, inculpatului Zikolov.
Memory-stick-ul, în cauză era de regulă disimulat într-un parchet de ţigări,
iar ca element de securizare împotriva unei deschideri accidentale a pachetului şi
pierderii stick-ului în cauză, peste capacul pachetului era "trasă" o folie
transparentă ce împiedica deschiderea liberă. În plus, Achim Floricel, achiziţiona,
anterior întâlnirii realizate cu Zikolov, un pachet de ţigări identic cu cel transmis.
Aceste elemente particulare semnifică o conştientizare din partea
inculpatului român a "valorii" documentelor sustrase, implicit a riscurilor majore la
care se expunea în eventualitatea compromiterii operaţiunii.
Cu privire la caracterul clasificat al documentelor, atât inculpatul Achim cât
şi inculpatul Zikolov cunoşteau că datele militare sustrase sunt secrete, urmărind
în fapt pe de-o parte ca unele dintre acestea să poarte şi marcajele
corespunzătoare, iar pe de alta ca volumul de informaţii sustrase să fie
substanţial pentru valorizarea acestora faţă de puterea străină Ucraina. Această
particularitate a elementului intenţional rezultă atât din discuţia purtată în data de
16.02.2009.
Numitul ZIKOLOV PETĂR MARINOV nu a precizat niciodată expres ce
informaţii are nevoie, dar era nemulţumit dacă acestea nu aveau menţiunea cel
puţin de „Secret de Serviciu”…”
Că procedeul infracţional folosit era cel menţionat anterior rezultă cu
suficientă certitudine din faptul că, în declaraţia dată de inculpatul Zikolov acesta
precizează că inculpatul Achim Floricel i-a povestit că poate să ofere informaţii
militare de la serviciul lui, că poate face acest lucru foarte uşor deoarece copiază
din calculator cu un memory-stick.
Exemplificativ, în data de 30.06.2008 între inculpaţii Achim Floricel şi
Zikolov Petăr Marinov a avut loc o întâlnire în incinta magazinului „Angst” aflat în
zona intersecţiei bulevardului Nicolae Titulescu cu strada Griviţei, împrejurare în
care primul a predat celui de-al doilea un obiect de mici dimensiuni de tip
memory-stick, prin predare-primire „fulger”.

15
Ulterior, inculpatul Zikolov a realizat o întâlnire cu reprezentantul puterii
străine Ucraina în cadrul căreia i-a transmis informaţiile clasificate primite în
modalitatea descrisă mai sus.
Chiar dacă are titlu exemplifcativ, întâlnirea din 30.06.2008 este relevantă
pentru activitatea reţinută în sarcina inculpatului Zikolov Petăr Marinov deoarece
aceasta se situează în timp anterior datei de 05.07.2008, moment la care
intervine desistarea inculpatului şi denunţul complet al acestuia cu privire la
identitatea reală a inculpatului Achim Floricel (n.n.: până la acel moment în
discuţiile purtate Zikolov utiliza pentru desemnarea conspirată a sursei sale
denumirea ”K1”).
În sensul arătat, elocvenţă în susţinerea celor enunţate prezintă discuţia
din 03.07.2008 purtată de Zikolov cu ofiţerii S.R.I., martorii cu identitate protejată
„George” şi „Viorel”.
Inculpatul Zikolov Petăr Marinov, a fost contactat de către martorul cu
identitate protejată „Viorel”, potrivit declaraţiilor acestuia, în data de 29 martie
2005, acesta din urmă prezentându-se drept angajat al unei organizaţii non-
guvernamentale, interesată de evaluări pe teme geo-politice, economice şi
sociale din spaţiul ex-sovietic. Iniţierea contactului a fost motivată de faptul că
Serviciul Român de Informaţii, fără a cunoaşte activitatea infracţională a
inculpatului, deţinea unele indicii privind posibilitatea existenţei unor conexiuni
stabilite de Zikolov cu exponenţi ai unor servicii de informaţii străine. În cadrul
întâlnirii menţionate, „Viorel” a precizat inculpatului Zikolov că nu face parte din
serviciile de informaţii române însă că are legături cu astfel de ofiţeri solicitându-i
acestuia să-şi declare intenţiile eventuale de a intra în legătură cu un astfel de
reprezentant. Propunerea a fost declinată explicit de inculpatul Zikolov,
raporturile dintre cei doi evoluând pe mai departe cu „Viorel” drept angajat al unui
ONG străin.
În aceiaşi ordine de idei, martorul cu identitate protejată „George” l-a
contactat pe inculpatul Zikolov în data de 03.04.2007, prezentându-se drept un
partener al lui „Viorel”, angajat la aceiaşi organizaţie non-guvernamentală.

16
În perioada de referinţă 2005-2007, inculpatul Zikolov a furnizat succesiv
celor doi martori cu identitate protejată „Viorel” şi „George”, materiale olografe
conţinând sinteze geopolitice pentru ţări din spaţiul ex-sovietic bazate în general
pe date publice şi în unele cazuri pe opinii personale.
În legătură cu aceste sinteze trebuie să remarcăm faptul că ele nu fac cu
nici o ocazie referire la activitatea infracţională de sustragere şi transmitere de
documente militare cu caracter clasificat derulată de inculpatul Zikolov cu
inculpatul Achim.
Conform raportului de constatare tehnico-ştiinţifică (grafică) nr. 32 din
27.04.2009 toate materialele olografe descrise la paragraful anterior şi anexate la
dosarul cauzei au fost scrise de inculpatul Zikolov Petăr Marinov.
Aşa cum rezultă din declaraţia martorului cu identitate protejată „George”,
în luna mai 2008 inculpatul Zikolov Petăr Marinov, cunoscând faptul că acesta
este reprezentant al ONG-ului anterior menţionat, i-a relatat acestuia că „…are o
sursă de informaţii care îi oferă date şi că împreună cu acesta, se străduieşte
intens să intre în rândul agenţilor de informaţii plătiţi de o putere străină. Mi-a mai
declarat că la locul de muncă al sursei sale se preconizează restructurări în
toamna lui 2008, context în care speră ca persoana respectivă să capete un
acces sporit la informaţii. Nu i-a precizat numele şi nici locul de muncă, dar a
menţionat că primeşte lunar bani de la reprezentantul puterii străine, în cuantum
de 1000 de dolari, pe care îi împarte cu sursa…”. Acest aspect, coroborat cu
faptul că anterior îi solicitase „în mod explicit” aceluiaşi martor cu identitate
protejată să îi obţină date clasificate cu privire la summit-ul NATO de la
Bucureşti, au generat imperativul realizării unei întâlniri comune a celor doi
martori cu inculpatul Zikolov în scopul prezentării cu adevărata calitate de ofiţeri
ai Serviciului Român de Informaţii.
Acest fapt a fost realizat în data de 19.06.2008, prilej în care martorul cu
identitate protejată „Viorel” a prezentat legitimaţia şi insigna de serviciu,
introducându-l şi pe martorul „George” drept colegul său din S.R.I.
În cadrul întâlnirilor realizate de reprezentanţii S.R.I. cu Zikolov în 19.06.,
03.07., respectiv 05.07.2008, acesta din urmă, intervievat fiind de ofiţerii de

17
informaţii, a relatat treptat o multitudine de aspecte referitoare la activitatea sa de
natură infracţională. În sinteză, în data de 19.06. a afirmat că are în legătură 4
(patru) surse umane care îi oferă informaţii pe care le transmite agenţilor puterii
străine Ucraina, descriind sistemul său de legătură informatică criptată cu
reprezentanţii acestui stat. Ulterior, susţine că în fapt o singură sursă este activă,
aceasta oferindu-i informaţii cu caracter militar. La întrebarea explicită adresată
de ofiţerii SRI dacă aceste informaţii sunt clasificate?, inculpatul răspunde
prompt că ele sunt „secrete” şi „secrete de stat”. Acest aspect particular privind
conştientizarea faptului că informaţiile militare transmise clandestin puterii străine
Ucraina au caracter clasificat „secret de stat”, trebuie coroborat cu faptul că
printre documentele regăsite în mediile informatice ridicate de la inculpatul
Zikolov se află şi legislaţia actuală în materia protecţiei informaţiilor clasificate.
De altfel, cu privire la acest caracter, inculpatul nu a negat faptul că sunt
clasificate, că nu erau destinate publicităţii, având prin excelenţă importanţă în
domeniul apărării naţionale a României şi aliaţilor săi.
De asemenea cu aceste ocazii a relatat o serie de aspecte privind modus-
ul operandi folosit pentru sustragerea informaţiilor militare de către sursa „K1”,
precum şi despre identitatea cetăţenilor ucrainieni ce preluau documentele în
cauză. Reprezentanţii SRI au expus în mod explicit inculpatului Zikolov ca în
eventualitatea în care obţine de la „K1” alte astfel de date, să semnaleze acest
lucru în vedere predării lor către SRI fără a le transmite agentului puterii străine
Ucraina. De asemenea, din discuţiile purtate, rezultă insistenţa ofiţerilor SRI de a
afla identitatea sursei „K1”, precum şi locul său de muncă întrebările ce vizau
aceste două aspecte fiind enunţate şi reiterate obsesiv pe parcursul întâlnirilor
sub diferite forme. Reticenţa constantă manifestată de inculpatul Zikolov cu
privire la oferirea identităţii sursei „K1” şi a locului său de muncă a luat sfârşit în
data de 05.07.2008 când a oferit ofiţerului S.R.I., martorul cu identitate protejată
„George” o carte de vizită pe spatele căreia menţionase olograf numele şi locul
de muncă anterior al inculpatului Achim Floricel.
Conform raportului de constatare tehnico-ştiinţifică (grafică) nr. 32 din
27.04.2009 menţiunea olografă „Achim Floricel Br. A. nt. 29 - Alexandria” aflată

18
pe cartea de vizită anexată la dosarul cauzei a fost scrisă de inculpatul Zikolov
Petăr Marinov.
În această perioadă reiterăm consideraţiile expuse mai sus privind
întâlnirea conspirată a inculpatului Zikolov Petăr Marinov cu inculpatul Achim
Floricel în cadrul căreia acesta din urmă i-a remis informaţii cu caracter militar pe
care cetăţeanul bulgar le-a transmis în aceiaşi formă unui agent al puterii străine
Ucraina fără a notifica intenţiile sale reprezentanţilor SRI ce-i atrăseseră atenţia
asupra acestui subiect.
În perioada 30.06.2008 – 16.02.2009, inculpatul Achim Floricel nu a mai
predat inculpatului Zikolov Petăr Marinov nici un memory-stick cu informaţii
militare deoarece din diferite circumstanţe profesionale ce au implicat absenţa sa
de la locul de muncă nu a mai avut prilejul să sustragă astfel de informaţii.
Cu toate acestea rezoluţia infracţională a inculpatului Achim Floricel a
rămas prezentă, aşa cum rezultă din discuţiile purtate cu Zikolov Petăr Marinov
iar la data de 16.02.2009 cu ocazia întâlnirii celor doi i-a remis lui Zikolov Petăr
Marinov un memory-stick marca „Apacer” conţinând documente militare între
care şi „Dispoziţia pentru Comunicaţii şi Informatică a Diviziei I Infanterie” aflată
în vigoare, precum şi anexe ale acesteia, înscrisuri clasificate secret de stat nivel
„Secret” şi „Secret de Serviciu”.
Imediat după preluarea memory-stickului marca „Apacer”, Zikolov Petăr
Marinov a predat acest mediu de stocare ofiţerilor Serviciului Român de
Informaţii.
Cu prilejul sesizării, memory-stick-ul în cauză a fost transmis D.I.I.C.O.T.
Aspectele activităţii infracţionale reţinute în sarcina inculpaţilor Zikolov
Petăr Marinov şi Achim Floricel, trebuie coroborate cu rezultatele tuturor
constatărilor tehnico-ştiinţifice informatice realizate asupra mediilor de
stocare ridicate de la inculpaţi cu ocazia activităţilor procedurale din data de
27.02.2009 precum şi asupra stick-ului „Apacer”.
Conform raportului de constatare tehnico-ştiinţifică numărul 1067070 din
17.03.2009 al Institutului pentru Tehnologii Avansate (n.n.: în continuare I.T.A.)
au fost identificate informaţii miliare stocate, active sau şterse şi recuperate prin

19
programe informatice specializate (aplicaţii informatice de tipul En Case
Forensic, FTK Imager, Forensic Toolkit, FREDL, ş.a.), după cum urmează:
- Memory Stick „APACER” (verificat şi prin raportul de constatare tehnico-
ştiinţifică informatică nr. 11050665 din 28.02.2009 al I.T.A.) predat anterior de
Zikolov Petăr Marinov conţine fişiere cu informaţii din domeniul militar, unele
dintre ele fiind marcate cu clase de secretizare „nesecret”, „secret de serviciu” şi
„secret de stat”, nivel „secret”. Documentele aflate pe acest mediu de stocare
însumează aproximativ 600 de materiale, respectiv aproximativ 1200 de pagini
de informaţii cu caracter militar purtând nivelul de secretizare anterior menţionat
(vol. V al cauzei).
Printre fişierele regăsite în acest mediu de stocare se află câteva
documente create şi modificate în anii 2004-2007, cvasi-totalitatea acestora
datând din anul 2008-2009.
Cu titlu de exemplu menţionăm documente cu clasa de secretizare „secret
de stat”, nivel „secret” identificate ca fiind înregistrate în evidenţele Diviziei I
Infanterie „Dacica”, cu ocazia întocmirii procesului verbal din data de 27.02.2009,
şi reprezentând anexe ale „Dispoziţiei pentru Comunicaţii şi Informatică a Diviziei
I Infanterie”.

- În cadrul percheziţiei corporale efectuate cu ocazia identificării


inculpatului Achim Floricel în data de 27.02.2009, asupra acestuia a fost găsit un
memory stick de culoare neagră, marca KINGSTON de capacitate 2 GB, cu
seria DTYLB/2GB, CH3516600 CHINA, 04226398DOOLF5V. Mediul de stocare
în cauză conţine informaţii cu caracter militar, atât în fişierele existente cât şi în
cele recuperate (vol. VI al cauzei).
În cursul zilei de 27.02.2009, a fost efectuată o percheziţie domicilară la
locuinţa inculpatului Achim Floricel - Bucureşti, Bd. Chişinău, nr. 22, Bl. M13, Sc.
1, Apt. 41, Sector 2, în cadrul căreia au fost identificate mai multe medii de
stocare, verificate conform aceluiaşi raport de constatare tehnico-ştiinţifică din
16.03.2009 regăsindu-se următoarele:

20
- Pe un CD marca XENION inscripţionat „STRONG+VISIO” s-au
găsit trei directoare conţinând documente ce cuprind informaţii militare cu un
conţinut referitor la o serie de dispozitive electronice, componente ale unor
echipamente complexe, precum şi referiri detaliate la echipamente de
comunicaţie ale Sistemului de Transmisiuni al Armatei României STAR
- Componenta principală a echipamentului STAR este Reţeaua de
Transmisiuni Permanente, aceasta asigurând în mod global infrastructura de
bază (staţionară) a Armatei României pentru comunicaţii multicanal. Raportarea
la textul H.G. nr. S-87/2008 indică faptul că datele, schiţele, proiectele
programele sau informaţiile referitoare la reţeaua RTP/RMNC (Reţeaua de
Transmisiuni Permanente/Reţeaua Militară Naţională de Comunicaţii) sunt
clasificate „secret de stat”, fiind incluse după caz fie la nivelul „strict secret”, fie la
cel „secret” astfel cum rezultă din punctele 35, 36, respectiv 74 ale actului
normativ citat (vol. VII al cauzei).
- pe hard-disk-ul marca Maxtor cu seria E106TKSE, componentă a unităţii
de calcul PC cu inscripţia pe panoul frontal „MSI – multimedia”, având sistemul
de operare instalat la data de 17.02.2006 (n.n.: importanţa probatorie a
momentului instalării sistemului de operare este semnificativă întrucât doar după
această dată poate fi auditat mediul informatic în cauză), s-au identificat o serie
de documente ce conţin informaţii militare ce poartă marcajul „secret de serviciu”
şi „nesecret”. De asemenea, s-au găsit memorate în directorul „Recent” al
sistemului de operare Windows instalat pe calculator, legături de tip Shortcut
către fişiere ce au fost accesate de pe suporţi de memorie externi. În aceste din
urmă cazuri fişierele originale nu au putut fi vizualizate dar denumirile acestora
conţin termeni specifici cu caracter militar similare cu ale documentelor integrale
regăsite. Documentele în cauză se regăsesc în aproximativ 500 de materiale
însumând peste 1200 de pagini de informaţii cu caracter militar.
Remarcăm faptul că marea majoritate a documentelor cu caracter militar
identificate erau disimulate informatic în cuprinsul unui fişier intitulat „circulaţie
rutieră”.

21
Fişierele regăsite în acest mediu de stocare au fost create şi modificate în
anii 2006-2007, iar legăturile de tip Shortcut se referă la fişiere datând din anul
2007. (vol. VIII al cauzei).
- în această locuinţă, alături de mediile de stocare informatice de interes,
au fost găsite mai multe înscrisuri, în copie, conţinând informaţii cu caracter
militar ce poartă marcajele „nesecret” sau „secret de serviciu”, însumând
aproximativ 40 de pagini, sustrase şi deţinute fără drept de inculpatul Achim
Floricel în vederea transmiterii lor. În cuprinsul documentelor militare se regăsesc
referiri la modul de rezolvare a unor situaţii tactice, semnale de
înştiinţare/alarmare, tabele cu chei şi parole, precum şi tabele cu codificarea
marilor unităţi sau a funcţiilor.
În data de 27.02.2009 a fost efectuată o percheziţie domiciliară şi la
locuinţa inculpatului Zikolov Petăr Marinov, în cadrul căreia au fost identificate
mai multe medii de stocare, verificate conform aceluiaşi raport de constatare
tehnico-ştiinţifică din 16.03.2009 regăsindu-se următoarele:
- pe hard-disck-ul marca „Hitachi” cu seria BH48KNNK, componentă a
lap-topului marca ASUS model A2500L, seria SN 46NP013683, având sistemul
de operare instalat la data de 25.05.2005 (n.n.: importanţa probatorie a
momentului instalării sistemului de operare este semnificativă întrucât doar după
această dată poate fi auditat mediul informatic în cauză), în memoria nevolatilă a
acestui mediu informatic au fost identificate sau recuperate un număr total de
193 titluri de documente conţinând referiri la Ministerul Apărării Naţionale. Cu titlu
exemplificativ, între acestea a putut fi vizualizat, respectiv tipărit fişierul cu
denumirea „Dom diag si atr cdm D1I-Doc final.doc” corespunzător documentului
militar „Domeniile de activitate, diagrama de relaţii şi atribuţiile Comandamentului
Diviziei 1 Infanterie” având 184 de pagini (vol. IX al cauzei).
Acest document a fost regăsit în evidenţele Diviziei 1 Infanterie „Dacica”,
conform procesului verbal din 27.02.2009 transcris în registrul unic nr. B/64/2008
al unităţii militare în cauză.

22
Titlurile documentelor cu caracter militar atestă faptul că ele au fost create
şi modificate în marea lor majoritate în perioada ianuarie-martie 2008, dar şi în
cursul anilor 2006-2007.

- un memory stick, de culoare argintie, marca TRANSCEND, cu seria


JFV85, capacitate 8GB. Acest mediu de stocare informatic nu conţine
documente cu caracter militar. A fost identificat un fişier executabil „Otp. Exe”
care împreună cu alte fişiere Otp formează un program de criptare. Au fost
totodată regăsite şi fişiere de tipul „snd” sau „rcv” ce reprezintă chie de criptare –
decriptare folosite de programul executabil „Otp.exe”. Prin termenul de criptare,
potrivit Dicţionarului Explicativ al Limbii Române se înţelege „procesul de
codificare a informaţiei astfel încât să poată fi înţeleasă doar de persoanele
autorizate”.
Concluzionând, se poate afirma că programul informatic existent pe acest
mediu de stocare putea fi utilizat de inculpatul Zikolov Petăr Marinov în vederea
criptării informaţiilor militare sustrase de inculpatul Achim Floricel în vederea
transmiterii lor către reprezentanţii puterii străine Ucraina în realizarea
necesităţilor de conspirare a activităţilor infracţionale.

- un memory stick, de culoare neagră, marca SAMSUNG, inscripţionat


STROY CONSULT, capacitate 1GB, seria S80515. Deşi nu au fost regăsite
fişiere active, de pe acest mediu de stocare s-au putut recupera fişiere şterse ce
conţin informaţii militare ce poartă marcajele „nesecret”, după caz „secret de
serviciu”. Au fost recuperate un număr de 42 de documente cu caracter militar,
create şi modificate în intervalul lunilor februarie-martie-aprilie-iunie 2008 (vol. X
al cauzei).
- un memory stick marca SAN DISK, seria 200529396, capacitate 256 MB. Prin
recuperarea fişiereleor şterse sau prin extragerea fragmentelor de text, acolo
unde refacerea în întregime nu a fost posibilă, s-a evidenţiat existenţa unor
informaţii militare în documente editate în limba română, în documente editate în
limba ucraineană cu referiri la activităţi militare (traduceri ale unor documente

23
editate anterior în limba română), precum şi documente Excell în limba română a
căror denumire a fost modificată în limba ucraineană. Cu titlu exemplificativ
arătăm că a putut fi vizualizat un astfel de document recuperat având 256 de
pagini. Documentele menţionate au fost create şi modificate în perioada anilor
2005, 2006 şi 2007 (partea a doua, vol. XI al cauzei)
Existenţa unor astfel de documente pe mediul de stocare este
explicabilă prin faptul că reprezentanţii puterii străine Ucraina au prelucrat
informaţiile clasificate cu caracter militar sustrase de inculpatul Achim Floricel şi
transmise prin modalităţile arătate de inculpatul Zikolov Petăr Marinov, direct pe
mediul în cauză, fără a-l transfera pe un alt suport.

- un dispozitiv de culoare neagră, având conector USB, purtând


inscripţia MEDIUM, alimentat cu două baterii GPA 70 alkaline, constituind în fapt
un memory stick disimulat artizanal în interiorul unei lanterne de buzunar. Din
analiza spaţiului liber al dispozitivului s-au putut recupera documente conţinând
informaţii militare, editate în limba română sau documente scrise cu caractere
chirilice (probabil în limba ucraineană) conţinând referiri directe la obiective
militare ale Armatei României.
Cel mai probabil documentele sunt traduceri ale unor înscrisuri editate anterior în
limba română folosindu-se de către exponenţii puterii străine Ucraina modalităţi
similare cu cele descrise mai sus ce au generat urmele informatice regăsite cu
ocazia constatării dispuse. Fişierele ce conţin documentele în cauză, în număr
de 25, au fost create şi modificate, în marea lor majoritate, în anii 2003 şi 2007
(partea întâia, volumul XI al cauzei).
- pe hard-disk-ul marca Maxtor, cu seria Y47S43YE, componentă
a unităţii centrale cu carcasă de culoare albă, cu seria 0073244,
având sistemul de operare instalat la data de 30.12.2007 (n.n.:
importanţa probatorie a momentului instalării sistemului de
operare este semnificativă întrucât doar după această dată poate
fi auditat mediul informatic în cauză) s-au evidenţiat memorate în
directorul Recent al sistemului de operare Windows legături de

24
ianuarie,
mai şi iunie 2008.
- În cauză a mai fost efectuat de către Institutul pentru
Tehnologii Avansate, un ultim raport de constatare-tehnico-
ştiinţifică informatică nr. 1067094 la data de 14.04.2009,
urmărindu-se corelarea din punct de vedere informatic a
circulaţiei/conectării mediilor de stocare de tip memory stick
sau a informaţiilor cu caracter miliar între unităţile de calculator
ale inculpaţilor Achim Floricel şi Zikolov Petăr Marinov.
Coroborarea acestor date cu cele rezultate din cuprinsul documentului pus
la dispoziţie de Ministerul Apărării Naţionale intitulat „Lista cu amprentele mediilor
de stocare transmise de DIICOT şi care au fost identificate în SIC aparţinând
D.1I”, materializat prin procesul verbal din 23.04.2009, unităţile de calculator ale
Ministerului Apărării Naţionale, permite relevarea în cele ce urmează a urmelor
informatice lăsate de memory stick-urile inculpaţilor pe traseul MApN - Achim
Floricel – Zikolov Petăr Marinov.
Astfel, din mediile de stocare de tip memory stick ridicate dar şi
identificate prin aplicaţii software ca fiind folosite în sistemele informatice
ale inculpaţilor atât cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate la cei doi
inculpaţi, cât şi cu prilejul percheziţiei corporale realizate asupra inculpatului
Achim Floricel în cadrul procedurii flagrantului rezultă:
- memory stick-ul de culoare argintie marca San Disck cu seria
200529396, ridicat de la inculpatul Zikolov Petăr Marinov, a fost introdus pentru
prima dată într-un sistem informatic militar aparţinând Ministerului Apărării
Naţionale în data de 23.06.2006, ora 04:37.
Acest stick a fost introdus ultima oară în hard-disk-ul marca Maxtor cu
seria E106TKSE, componentă a unităţii de calcul PC cu inscripţia pe panoul

25
frontal „MSI – multimedia”, aparţinând inculpatului Achim Floricel în data de
30.04.2007, ora 08:29 . Stick-ul în cauză a fost introdus în hard-disck-ul marca
„Hitachi” cu seria BH48KNNK, componentă a lap-topului marca ASUS, respectiv
în hard-disk-ul marca „Maxtor”, cu seria Y47S43YE, componentă a unităţii
centrale cu carcasă de culoare albă aparţinând inculpatului Zikolov Petăr
Marinov.
Pentru „Hitachi”, prima introducere s-a realizat în 07.11.2005, ora 10:37,
iar ultima în 12.01.2008, ora 16:22.
Pentru „Maxtor”, prima introducere s-a realizat în 30.01.2008, ora 21:25,
iar ultima în 18.10.2008, ora 09:55.
În raport cu urmele informatice regăsite concluzionăm că aceste medii de
stocare au circulat în toate sistemele informatice în cauză MApN- Achim Floricel-
Zikolov Petăr Marinov.
În plus, având în vedere documentul cu caracter militar recuperat de pe
acest mediu de stocare, expus pe larg mai sus, ce conţine traduceri parţiale în
limba ucraineană ale textului orginal din limba română, putem concluziona că
acest memory stick a fost introdus şi în unităţile informatice aparţinând puterii
străine Ucraina.
- Un memory stick cu seria c3e60326ab2518 a fost introdus pentru prima
dată într-un sistem informatic militar aparţinând Ministerului Apărării Naţionale
în data de 13.06.2006, ora 05:12. Deşi nu a fost regăsit fizic, acest memory stick
a fost introdus în hard-disck-ul marca „Hitachi” cu seria BH48KNNK, componentă
a lap-topului marca ASUS apaţinând inculpatului Zikolov Petăr Marinov.
Prima introducere s-a realizat în 22.11.2006, ora 23:42, iar ultima în 02.03.2007,
ora 23:00. Nu a putut fi stabilit conţinutul acestui memory stick.
- un memory stick marca OUTDOOR, ridicat de la adresa de domiciliu a
inculpatului ACHIM FLORICEL, Bucureşti, Str. Lucreţiu Pătrăşcanu, nr. 7,Bl. G2,
sc. 1, apt. 262, Sector 3 cu ocazia percheziţiei domiciliare din 27.02.2009, a fost
introdus pentru prima dată într-o staţie informatică militară aparţinând M.Ap.N la
data de 02.09.2006, ora 07:19, fiind folosit ulterior într-o altă staţie informatică
militară aparţinând aceleiaşi instituţii şi la 27.10.2006, ora 13:43.

26
Acest stick a fost introdus prima oară în hard-disk-ul marca Maxtor cu
seria E106TKSE, componentă a unităţii de calcul PC cu inscripţia pe panoul
frontal „MSI – multimedia”, aparţinând inculpatului Achim Floricel în data de
26.02.2000, ora 10:16 şi ultima oară în data de 30.04.2007, ora 08: 14 .
Stick-ul în cauză a fost introdus în hard-disck-ul marca „Hitachi” cu seria
BH48KNNK, componentă a lap-topului marca ASUS, aparţinând inculpatului
Zikolov Petăr Marinov, prima introducere realizându-se în 30.01.2007, ora
23:50, iar ultima în 13.10.2007, ora 16:41.
- două memory stick-uri cu seriile 611044408ED000BF şi
A108000000000178 au fost introduse pentru prima dată într-un sistem
informatic militar aparţinând Ministerului Apărării Naţionale în data de
01.08.2008, ambele la ora 08:55. Deşi nu au fost regăsite fizic, aceste memory
stick-uri au fost introduse în sistemele de calcul ale inculpaţilor după cum
urmează:
În hard-disck-ul marca Maxtor cu seria E106TKSE, componentă a unităţii
de calcul PC cu inscripţia pe panoul frontal „MSI – multimedia”, aparţinând
inculpatului Achim Floricel, memory stick-ul cu seria 611044408ED000BF, a
fost conectat prima oară în data de 20.06.2000, ora 05:34 şi ultima oară în data
de 11.04.2007, ora 03:58.
În hard-disck-ul marca „Hitachi” cu seria BH48KNNK, componentă a lap-
topului marca ASUS apaţinând inculpatului Zikolov Petăr Marinov, memory
stick-ul cu seria 611044408ED000BF a fost conectat prima oară în data de
31.10.2007, ora 16:19 şi ultima oară în data de 12.12.2007, ora 20:30. Memory
stick-ul cu seria A108000000000178 a fost conectat prima oară în data de
19.01.2008, ora 12:20 şi ultima oară în data de 19.01.2008, ora 13:51.
De asemenea, memory stick-ul cu seria A108000000000178 a fost
conectat şi la hard-disk-ul marca „Maxtor”, cu seria Y47S43YE, componentă a
unităţii centrale cu carcasă de culoare albă aparţinând inculpatului Zikolov
Petăr Marinov, prima oară în data de 19.01.2008, ora 11:08 şi ultima oară în
data de 18.10.2008, ora 09:55.

27
- un memory stick marca KINGSTON având seria 2008012500000000491
ridicat cu ocazia percheziţiei corporale de la inculpatul Achim Floricel a fost
conectat la o staţie informatică militară aparţinând Ministerului Apărării Naţionale
în data de 10.02.2009, ora 12:50. Memory stick-ul în cauză a fost conectat şi la
hard-disk-ul marca „Maxtor”, cu seria Y47S43YE, componentă a unităţii centrale
cu carcasă de culoare albă aparţinând inculpatului Zikolov Petăr Marinov,
prima oară în data de 30.06.2008, ora 05:44 şi ultima oară în data de
18.10.2008, ora 09:55. Având în vedere datele informatice evidenţiate, memory
stick-ul marca KINGSTON a fost remis de inculpatul Zikolov inculpatului Achim
pentru a fi folosit în activitatea infracţională de sustragere de informaţii clasificate
militare după data de 18.10.2008 acesta nemaiaflându-se în posesia ultimului
inculpat menţionat.

Din perspectiva rapoartelor de constatare tehnico-ştiinţifică efectuate în


cauză se impune să precizăm şi faptul că terminalul de telefonie mobilă marca
Siemens model S55, cod IMEI 353184001658272, având în componenţă cartela
SIM cu seria 8938003990224187460F a fost utilizat prin conectare la lap-top-ul
marca ASUS, ambele aflate în posesia inculpatului Zikolov Petăr Marinov pentru
a fi utilizat ca un ansamblu transmitere a datelor informatice în formă criptată
către puterea străină Ucraina. Conform celor constatate de către specialiştii în
domeniul informatic, în lap-top-ul examinat se află instalată aplicaţia Siemens
data swit, driver compatibil conectării cu terminalul de telefonie mobilă menţionat,
astfel încât se poate realiza o conexiune la internet, asigurată prin programele
speciale de criptare-decriptare. Concluziile rapoartelor de constatare se
coroborează cu datele transmise de operatorul de telefonie mobilă Orange
România S.A. în baza autorizaţiei nr. 1/2009 a Curţii de Apel Bucureşti, emisă în
conformitate cu prevederile art. 16 ale Legii nr. 298/2008. Conform acestor date,
terminalul mobil în cauză a fost utilizat cu numărul de telefon ucrainean
+380675063407, fiind purtate o serie comunicări.
În sfera actelor pregătitoare săvârşirii infracţiunii de spionaj de către
inculpatul Zikolov Petăr Marinov ce intră sub beneficiul impunităţii ca urmare a

28
desistării sale produsă în data de 05.07.2008 se situează şi alte demersuri
întreprinse de inculpat în conivenţă şi sub coordonarea unor reprezentanţi ai
puterii străine Ucraina.
Motivaţia ilustrării acestor acte pregătitoare în prezentul act de inculpare
este dată de faptul că parte din acestea, în special cele privind noile proceduri de
sustragere a documentelor clasificate militare ca urmare a înăspririi condiţiilor de
securitate la nivelul Diviziei 1 Infanterie, erau cunoscute şi asumate de inculpatul
Achim Floricel, fiindu-i prin urmare imputabile.
În intervalul 8 - 12.12.2008, Zikolov Petăr Marinov a realizat o serie de
întâlniri cu agenţi ai puterii străine Ucraina în vederea administrării instructajului
specific bianual. Precizăm faptul că pentru o mai bună coordonare a activităţilor
infracţionale, inculpatul Zikolov Petăr Marinov se deplasa relativ frecvent în
Ucraina, astfel cum rezultă din evidenţele Inspectoratului General al Poliţiei de
Frontieră privind situaţia intrărilor/ieşirilor din/în România. Astfel, exemplificativ,
inculpatul a ieşit din România către Ucraina la datele de 25.05.2004, 13.10.2004,
07.06.2005.
În cadrul întâlnirilor, agenţii puterii străine Ucraina au dorit să cunoască de
la inculpatul Zikolov ultimele evoluţii profesionale ale inculpatului Achim Floricel,
cum ar fi: examenul de grad, cursul de formare profesională a acestuia,
perspectivele de avansare în funcţie, implicit perspectivele creşterii nivelului de
acces la alte informaţii clasificate.
Totodată, inculpatul ZIKOLOV a fost instruit cu privire la viitorul sistem de
legătură, stabilindu-se schimbarea procedurii clasice de predare-primire a
informaţiilor militare sustrase cu un sistem de legătură impersonal în cadrul
căruia transmiterea datelor în cauză să se realizeze în două modalităţi:
A.
Faza primară: plasarea de către inculpatul Zikolov a memory stick-urilor
conţinând informaţiile militare clasificate sustrase de inculpatul Achim în locuri
prestabilite cu semnalizarea anterioară a intenţiei, locului în cauză şi orei de
plasare a obiectelor, toate într-o modalitate criptată.

29
Faza secundară: ridicarea obiectelor plasate de inculpatul Zikolov de către
un reprezentant al puterii străine Ucraina.
Ceea ce în terminologia de specialitate sunt cunoscute sub denumirea de
"căsuţe poştale impersonale" / "dead letter box", reprezintă în fapt locuri
ascunse, plasate în diferite medii, unde pot fi lăsate în mod secret documente,
mesaje, materiale, de către sursă cu scopul de a fi preluate de către
reprezentantul puterii străine.
Au fost stabilite două astfel de locuri în două restaurante din zona centrală
a Bucureştiului.
Sistemul era recomandat de puterea străină Ucraina în situaţia în care
documentele sunt de importanţă medie. Atunci când intenţiona să apeleze la
această modalitate, cetăţeanul bulgar trebuia să anunţe reprezentanţii puterii
străine Ucraina, folosind vechiul sistem de comunicaţii – e-mail criptat –
notificând precis locul şi momentul alimentării căsuţei poştale impersonale cu cel
puţin două zile mai devreme.
Această stare de lucruri rezultă atât din documentele găsite cu ocazia
percheziţiei domiciliare efectuate la inculpatul Zikolov Petăr Marinov, cât şi din
recuperarea şi traducerea unor mesaje în limba rusă de tip e-mail ce reprezintă
corespondenţa inculpatului cu agenţii puterii străine Ucraina, redactate, respectiv
primite de acesta pe memory stick-ul Samsung Stroy Consult, ridicat cu ocazia
percheziţiei anterior menţionate.
În acest sens, cu titlu exemplificativ menţionăm drept principale locuri
pentru căsuţele poştale impersonale:
„…Nr. 1 Fast Food Springtime, diferenţa de timp + 5 minute din momentul
depunerii;
Nr. 2 Cafe „La Belle Epoque”, diferenţa de timp + 60 de minute din
momentul depunerii.
Prin comunicare la T (n.n.: „T” reprezintă prescurtarea cuvântului „Centru”)
cu 3-4 zile înainte de depunere în forma Nr. 1 –T – 22 – 01 – 09 – 13 – 30 (n.n.
această comunicare cifrată are următoarea semnificaţie: Fast food Springtime,
data de 22.01.2009, ora 13:30)”

30
B.
Faza primară: criptarea informaţiilor sustrase, utilizând soft-uri specializate
(n.n.: despre care am făcut vorbire mai sus acestea regăsindu-se în principal pe
memory stick-ul marca Transcend ridicat cu ocazia percheziţiei de la inculpatul
Zikolov) încărcarea lor în memoria PDA-ului ridicat de asemenea de la inculpat,
semnalizarea intenţiei realizării unei interconexiuni informatice cu perechea PDA-
ului în cauză, a locului şi timpului de desfăşurare.
Faza secundară: plasarea celor două dispozitive PDA la o distanţă optimă
pentru realizarea unui transfer de date în formă WI FI, respectiv transmiterea în
forma criptată a informaţiilor militare sustrase către reprezentantul puterii străine
Ucraina ce se află în posesia PDA-ului pereche.
Comunicaţii WiFi (n.n.: standard de comunicaţii prin care se realizează
conexiuni de mare viteză între echipamente IT)
Cetăţenii ucraineni i-au predat lui ZIKOLOV un dispozitiv de tip PDA,
marca ASUS, precum şi două memory-stick-uri, instruindu-l să utilizeze un
software de tip BLOCKNOTE, prin care să proceseze şi să transmită eventualele
informaţii militare clasificate prin WiFi.
În cazul în care informaţiile sunt "sensibile" şi pentru a nu risca
descoperirea accidentală a acestora (n.n.: aceasta este principala vulnerabilitate
a căsuţei poştale impersonale), inculpatul Zikolov a fost instruit să utilizeze noul
sistem de transmitere a datelor. Ca şi în cazul anterior, Zikolov trebuia să notifice
agenţii puterii străine Ucraina cu 2 zile mai devreme, semnalând locaţia şi ora de
transfer. Sunt propuse patru locuri, toate parcări aglomerate ale unor centre
comerciale din Bucureşti. Reprezentantul puterii străine Ucraina trebuia să
ocupe din timp un loc dintr-un sector stabilit al parcării.
Inculpatul Zikolov trebuia să se deplaseze cu autoturismul până în
momentul în care localiza maşina ucraineanului. I s-a recomandat să parcheze
pe o rază de 15 metri de acesta. Va porni sistemul WiFi şi va aştepta
"împerecherea" cu dispozitivul similar al ucraineanului.

31
Anterior livrării, inculpatul ZIKOLOV va prelucra prin procesare şi criptare
cu ajutorul aplicaţiei Blocknote existentă pe stick-ul marca Transcend, datele
"vrac" primite de la inculpatul ACHIM, după care, prin cablu le va transfera pe
suportul PDA.
Instructajul pentru folosirea sistemului WiFi s-a realizat inclusiv prin
simulări.
În eventualitatea în care inculpatul Zikolov sesiza contramăsuri, trebuia să
abandoneze operaţiunea, să trimită un mesaj scurt către una dintre cele două
adrese de mail din Ucraina şi să se deplaseze de urgenţă la Ruse, unde urma să
se întâlnească cu un reprezentant al puterii străine Ucraina într-un loc prestabilit.
În data de 20.01.2009, conform celor anterior stabilite, cetăţeanul bulgar a
efectuat o probă-test de semnalare a intenţiei de transmitere a unor informaţii
"sensibile", realizând efectiv transmisia către P.D.A.-ul pereche aflat în posesia
unui reprezentant al puterii străine Ucraina, operaţiunea derulându-se în
parcarea hypermarketului Carrefour Orhidea. Momentul a fost documentat prin
filmare, inculpatul Zikolov punând la dispoziţia reprezentanţilor S.R.I. conţinutul
mesajelor schimbate cu exponenţii ucrainieni.
Ultimele mesaje atestă actele pregătitoare derulate pentru dotarea
cetăţeanului român ACHIM FLORICEL cu o cameră foto-video miniaturizată,
disimulată într-un pix sau cu un telefon mobil cu cameră foto de mare rezoluţie,
destinate captării de imagini din cadrul unităţii militare în care îşi desfăşoară
activitatea, respectiv imagini ale ecranului computerului.
În acest sens cităm:
Un mesaj din 07.11.2008: „…mulţumesc pentru ştirile despre „prieten”
(n.n.: se referă la inculpatul Achim Floricel). După cum am înţeles, astăzi el
continuă să lucreze pe vechea funcţie şi în vechile condiţii. În legătură cu asta,
vom spera, că până la momentul terminării renovării la „noul birou” şi mutării în
noi condiţii de lucru, el va putea să organizeze o proximă livrare de „fructe” (n.n.:
fructele reprezintă informaţiile cu caracter militar), cu menţiunea că în ultima
jumătate de an nu au fost furnizări proaspete…

32
Cum noi ne-am înţeles anterior, vă rog să organizaţi până la sfârşitul lunii
încă o livrare de „fructe” de probă. Vreau să precizez că prietenii noştri de câteva
ori au vizitat „Depozitul nr. 1” (n.n. Depozitul nr. 1 este prima locaţie de utilizare a
PDA-urilor respectiv centrul comercial Mall Vitan) pentru recunoaştere şi s-au
plâns că totdeauna practic lângă el e foarte greu de găsit un loc liber de parcare.
În legătură cu asta poate fi mai bine de folosit în viitor „Depozitele nr. 2-4” (n.n.:
într-o variantă Depozitul nr. 1 este reprezentat de complexul comercial Carrefour
Băneasa, Depozitul nr. 2 este reprezentat de complexul Metro - Şos. Bucureşti-
Ploieşti, Depozitul nr. 3 este reprezentat de complexul Metro – Iuliu Maniu, iar
Depozitul nr. 4 este reprezentat de complexul Selgros – Şos.Bucureşti – Ploieşti;
în altă variantă Depozitul nr. 1 este reprezentat de complexul comercial Mall
Vitan, Depozitul nr. 2 este reprezentat de complexul Carrefour Orhidea,
Depozitul nr. 3 este reprezentat de complexul Kufland Barbu Văcărescu, iar
Depozitul nr. 4 este reprezentat de complexul Cora - Pantelimon)…”
În susţinerea respectării procedurilor de criptare sus-menţionate şi
efectuării unor probe-test, prezintă relevanţă mesajul „5022009”, regăsit pe stick-
ul marca Samsung STROY CONSULT:
„…Aceasta este toată problema. Fireşte că textele prealabile şi criptarea
în sine le fac cu stricteţe acasă respectând măsurile necesare de prevedere,
păstrând în acest sens suportul de argint (n.n.: se referă la memory stick-ul
marca Transcend ce conţinea chei de criptare/decriptare)… Şi el şi eu suntem
perfect conştienţi de faptul că materialele sunt cele mai importante. Dar acum
aşteptăm cu nerăbdare să înceapă ceva complet nou şi care să merite această
aşteptare. Doar ştiţi ce volum era înainte … Eu sunt convins totuşi că el va şti să
folosească primul prilej real/asumându-şi riscul necesar/ în aceste condiţii deloc
simple de lucru pentru a obţine „noi fructe” şi a ni le transmite. Noi am discutat cu
el asta la întâlnire… Totuşi, cred că dacă la K1 vor apărea „fructe”, eu v-aş
propune să le transmitem prin vechea metodă / simultan/, într-unul dintre locurile
stabilite de noi în acest scop…În ce priveşte piaţa locală, eu deja am făcut
câteva propuneri şi desigur o voi studia şi mai departe – orientându-mă înainte
de toate spre telefoanele mobile…”

33
Aceste telefoane mobile despre care discută inculpatul Ziklolov cu agenţii
puterii străine Ucraina, reprezentau din perspectiva modalităţilor de comitere a
faptelor infracţionale, mijloacele necesare pentru adaptarea acţiunilor de
sustragere a informaţiilor militare clasificate de către inculpatul Achim Floricel,
întrucât se preconiza faptul ca la nivelul Diviziei I Infanterie acesta să nu mai aibă
acces la sistemele informatice cu memory stick-uri, urmând a fotografia în
schimb ecranul/display-ul calculatorului ce conţinea subiectele de interes.
În acest sens mesajul „4012009” regăsit pe acelaşi memory stick: „…În
cazul intrării în viitorul apropiat în „magazia” dumneavoastră a unui lot de „noi
fructe” conform vechilor condiţii, hotărârea privind modul „lor” de livrare la noi va
fi luată după ce dumneavoastră comunicaţi date despre cantitatea totală şi
calitatea lor.
Termenele propuse de dumneavoastră referitor la „livrarea de
antrenament” sunt acceptabile pentru prima săptămână a lunii martie.
Vă rog ca în viitorul apropiat să studiaţi piaţa locală şi să comunicaţi
preţurile şi posibilităţile privind achiziţionarea în regiunea dumneavoastră de
„tehnică de birou” specială propusă de noi (în scrisoarea din 20.01.2009) şi de
dumneavoastră (în scrisoarea P-1 din 20.01.2009)…”
De asemenea, mesajele purtate relevă interesul reprezentanţilor puterii
străine Ucraina de a cunoaşte evoluţiile profesionale ale inculpatului Achim
Florcel vizându-se creşterea nivelului său de acces la documente militare.
În acest sens, mesajul „10122009”, regăsit pe acelaşi memory-stick:
„Bună ziua!
Zilele trecute m-am întâlnit cu „prietenul” nostru. Ambianţa în jurul lui, în
plan personal şi profesional, este normală. În legătură cu ambianţa, la ei, la
institut, s-au clarificat următoarele:
În etapa actuală, renovarea şi reechiparea unor „laboratoare” şi „cabinete”
încă continuă. Condiţiile unei desfăşurări normale a municii încă nu există. E
adevărat că, după părerea lui, ritmul acestei renovări s-a îmbunătăţit. Totul se
face acum în ideea să reuşească în timp util să atingă aşa-numitul nivel de
„operativitate maximă”. Termenul exact componenta personală nu-l ştie, dar e de

34
presupus undeva până la sfârşitul lunii martie. După această renovare va începe
montarea noii tehnici „de laborator”. Prietenul nostru este încredinţat că va ocupa
funcţia de care noi suntem interesaţi, pornind de la faptul că el se consideră
experimentat, un specialist verificat, care tocmai a terminat un curs pentru
următorul grad şi următoarea funcţie, dar, momentan nu s-au făcut scheme
complete de personal şi el nu poate acum să raporteze noii structuri.
În plan personal, schimbări nu sunt. „Prietenul” a subliniat încă o dată
încrederea fermă de a colabora pe mai departe cu noi, luând în considerare
totodată că noile condiţii de muncă vor fi mult mai aspre. În jurul său, ambianţa
după întoarcerea din concediu este normală. El încă o dată şi-a arătat
disponibilitatea de a utiliza fiecare posibilitate pentru realizarea experimentelor
care sunt de interes pentru noi, imediat – dacă situaţia în timpul turelor sale va
permite acest lucru. Eu i-am atras atenţia să clarifice cât mai repede posibil
etapele concrete ale „renovării” şi în special începutul formării noii structuri
bugetare, pornind de la premisa că nouă ne trebuie timp ca să reacţionăm şi să
ne pregătim…”
Pentru informaţiile transmise în cursul anului 2008, reprezentanţi ai puterii
străine Ucraina i-au plătit inculpatului ZIKOLOV suma de 5000 de euro, pentru
acesta şi inculpatul ACHIM FLORICEL. Din aceştia, ZIKOLOV afirmă că lui
ACHIM i-a dat suma de 1700 euro. De altfel, între cei doi a avut loc o întâlnire în
data de 16.12.2008, din care rezultă disponibilitatea lui ACHIM FLORICEL de a
continua sustragerea şi furnizarea de informaţii din cadrul Ministerului Apărării,
contra cost, vizând ocuparea unei noi funcţii ce-i va conferi alte posibilităţi
informative, probabil în cadrul Secţiei de cifrare, inclusiv prin noua modalitate
arătată, de fotografiere cu ajutorul unei camere integrată într-un telefon mobil.
În acest sens, prezintă relevanţă discuţia purtată de cei doi la data
menţionată.

În ceea ce priveşte infracţiunea de neglijenţă în păstrarea secretului de


stat, prevăzută de articolul 252 Cod penal, reţinută în sarcina învinuiţilor
Fercheluc Mihai şi Petrişor Dragoş, au rezultat următoarele împrejurări de fapt:

35
Învinuitul Fercheluc Mihai are gradul de locotenent-colonel ocupând
funcţia de şef birou Planificare şi Conducere Sisteme de Comunicaţii iar din data
de 01.11.2008, prin cumul, şi funcţia de Şef Secţie Comunicaţii şi Informatică,
ambele în comandamentul Diviziei 1 Infanterie „Dacica”.
Învinuitul Petrişor Dragoş are gradul de căpitan ocupând funcţia de şef al
Centrului Comunicaţii şi Informatică de Garnizoană, subordonat Batalionului 45
Comunicaţii şi Informatică din cadrul Diviziei.
Centrul de Comunicaţii şi Informatică de Garnizoană se subordona Secţiei
de Comunicaţii şi Informatică iar în cadrul Centrului îşi desfăşura activitatea şi
inculpatul Achim Floricel, aflându-se în subordinea directă a învinuitului Petrişor
Dragoş.
În cursul lunii august 2008, învinuitul Fercheluc Mihai a redactat
documentul militar „Dispoziţia pentru Comunicaţii şi Informatică a Diviziei 1
Infanterie „Dacica””, clasificată „secret de stat”, nivel de secretizare „secret”.
În pofida faptului că marcajul existent pe documentul propriu-zis ce
conţinea referiri teoretice legate de aplicarea „Dispoziţiunii”, era cel de „secret de
serviciu”, o serie dintre înscrisurile anexă ale documentului ce conţineau
modalităţile tehnice de implementare, erau clasificate „secret de stat”, nivel
„secret”. Potrivit dispoziţiilor H.G. nr. S-87/2008 pentru aprobarea „Listei
cuprinzând informaţiile secrete de stat, pe niveluri de secretizare, specifice
Ministerului Apărării şi termenele de clasificare ale acestora”, capitol „B”,
punctele 35 şi 36, respectiv „C”, punctele 70, 71, 72, 74 şi 75, informaţiile
cuprinse în Dispoziţiunea în cauză sunt clasificate „secret de stat”, nivel „strict
secret” după caz „secret”. Totodată, sediul materiei în funcţie de care sunt
elaborate listele informaţiilor clasificate „secret de stat” gestionate de instituţii, în
speţă articolul 17 literele „c”, „d” şi „e” din Legea nr. 182/2002 stipulează faptul că
cifrul de stat, elementele criptologice , organizarea sistemelor de apărare a
obiectivelor sau reţelelor de calculatoare speciale ori militare, precum şi datele,
schemele, programele referitoare la aceste reţele, intră în categoria informaţiilor
„secret de stat”.

36
În acelaşi sens, potrivit punctul de vedere exprimat de Ministerul Apărării
Naţionale prin adresa nr. C/826/10.04.2009 în referire la informaţiile militare
compromise, se arată faptul că documentele evidenţiate la poziţiile 228-238 sunt
clasificate „secret de stat”, nivel „secret”.
Conform normelor şi regulamentelor militare, concordante cu susţinerile
celor doi învinuiţi în cursul urmăririi penale, după redactarea „Dispoziţiunii”
aceasta se transmitea de la Comandamentul Diviziei 1 Infanterie la
Comandamentul Batalionului 45 Comunicaţii şi Informatică, fiind în continuare
transmisă la Centrul de Comunicaţii şi Informatică. Toată această procedura
necesita redactarea documentului pe suport de hârtie, cu respectarea normelor
legale în materia protecţiei informaţiilor clasificate, transfer urmat de o selecţie a
părţilor de interes efectuată la nivelul Comandamentului Batalionului 45 pentru
Centrul de Comunicaţii.
Contrar celor enunţate anterior, învinuiţii Fercheluc Mihai şi Petrişor
Dragoş au procedat după cum urmează:
„Dispoziţiunea” împreună cu anexele aferente au fost întocmite de către
învinuitul Fercheluc Mihai pe SIC-ul utilizat de acesta şi au fost transmise pe un
stick cu seria 2450-2260NS, neacreditat pentru lucrul cu documente clasificate
învinuitului Petrişor Dragoş. Acesta din urmă l-a transferat ulterior în luna august
2008 de pe stick-ul în cauză pe laptopul cu HDD 1656-676NS, de asemenea
neacreditat pentru lucrul cu documente clasificate, fiind păstrată astfel până la
data de 27.02.2009.
Transferul „Dispoziţiei de comunicaţii şi Informatică a Diviziei I Infanterie
„DACICA”, nu s-a realizat în baza ordinelor verbale sau scrise ale comandanţilor
Diviziei I Infanterie sau Batalionului 45 Comunicaţii şi Informatică.
La informaţiile de pe laptopul şi calculatorul căpitanului Petrişor Dragoş
avea acces permanent neautorizat şi inculpatul ACHIM FLORICEL, acesta
procedând în timpul uneia din turele sale de serviciu la sustragerea documentului
în cauză şi a anexelor acestuia pe care ulterior le-a transmis inculpatului Zikolov .
„Dispoziţia pentru Comunicaţii şi Informatică a Diviziei 1 Infanterie
„Dacica””, clasificată SECRET a fost compromisă în totalitate.

37
În textul dispoziţiei sunt prezentate principiile privind organizarea şi
realizarea sistemului de comunicaţii şi informatică al Diviziei pe timp de pace, în
situaţii de criză şi la război, precum şi elemente ale concepţiei de organizare a
comunicaţiilor radio de garnizoană a Statului Major General şi Statului Major al
Forţelor Terestre, unele reţele radio ale Statului Major General şi Statului Major
al Forţelor Terestre, unele reţele radio ale Statului Major al Forţelor Aeriene,
duce la compromiterea totală a concepţiei de organizare şi realizare a sistemelor
de comunicaţii în informatică în Armata României.
Datorită volumului de informaţii, caracterului şi importanţei documentelor
sustrase, au fost aduse prejudicii întregului sistem de comunicaţii al Diviziei 1
Infanterie „Dacica” şi a fost periclitată securitatea naţională.
În concret, Fercheluc Mihai a încălcat, din culpă, prevederile articolelor 33
şi 287 din HG 585/2002, articolelor 20 alineat 1 din PIC-1 şi articolelor 90, 102
din PIC-3, contrar principiului „need to know” (necesităţii de a cunoaşte) prin
facilitarea accesului la informaţii a unei persoane neautorizate şi nerespectând
protecţia informaţiilor la momentul transferului între diverse SIC, faptă ce a
permis sustragerea de către inculpatul Achim Floricel a unor documente ce
constituie secrete de stat.
În concret, Petrişor Dragoş a încălcat, din culpă, prevederile articolelor 33
şi 287 din HG 585/2002, articolelor 20 alineat 1 din PIC-1 şi articolelor 90, 102
din PIC-3, contrar principiului „need to know” (necesităţii de a cunoaşte) prin
facilitarea accesului la informaţii a unei persoane neautorizate şi nerespectând
protecţia informaţiilor la momentul transferului între diverse SIC, faptă ce a
permis sustragerea de către inculpatul Achim Floricel a unor documente ce
constituie secrete de stat.
Cei doi învinuiţi şi-au nesocotit atribuţiile de serviciu în ceea ce priveşte
păstrarea cu stricteţe a secretului militar şi de stat şi în ceea ce priveşte
metodologia de transmitere a unor astfel de documente pe cale ierarhică
facilitând, prin atitudinea lor culpabilă, sustragerea unui documente secret de stat
de către inculpatul Achim Floricel.

38
Aşa cum rezultă din ansamblul probatoriului administrat în cauză, relativ la
forma de vinovăţie reţinută în sarcina inculpaţilor şi învinuiţilor arătăm
următoarele:
În privinţa inculpatului Zikolov Petăr Marinov, acesta a acţionat cu
intenţie directă prevăzând că prin transmiterea informaţiilor militare clasificate
către agenţii puterii străine Ucraina va pune în pericol securitatea naţională a
României, rezultat pe care l-a urmărit având în vedere următoarele circumstanţe:
- cunoştea caracterul clasificat al documentelor sustrase de inculpatul
Achim Floricel;
- cunoştea calităţile de agenţi ai puterii străine Ucraina a cetăţenilor
ucrainieni ce recepţionau informaţiile militare sustrase;
- a acţionat specializat prin utilizarea unor mijloace şi metode specifice
care au implicat: recrutarea inculpatului Achim Florcel, sprijinirea acestuia în
cariera profesională; coordonarea activităţilor ilicite de sustragere; punerea la
dispoziţie a mijloacelor tehnice necesare; aplicarea unor măsuri de ascundere a
activităţilor infracţionale; remunerarea inculpatului Achim Floricel;
- scopul săvârşirii infracţiunii l-au constituit avantajele financiare obţinute
din partea puterii străin Ucraina;
De asemenea, inculpatul Achim Floricel a acţionat cu intenţie directă
prevăzând că prin sustragerea şi transmiterea informaţiilor militare clasificate
către inculpatul Zikolov Petăr Marinov, în vederea retransmiterii lor către „o
putere străină din spaţiul ex-sovietic” (în speţă un stat nealiat) precum şi prin
procurarea ori deţinerea de astfel de date în acelaşi scop ilicit, va pune în pericol
securitatea naţională a României, rezultat pe care l-a urmărit având în vedere
următoarele circumstanţe:
- a acceptat ca recrutarea şi coordonarea sa în activitatea infracţională să
fie realizate de inculpatul Zikolov Petăr Marinov;
- şi-a luat măsuri de precauţie pentru împiedicarea descoperirii activităţii
infracţionale de procurare, deţinere, respectiv transmitere a informaţiilor clasificate;
- activităţile infracţionale enunţate au fost derulate în formă continuată pe
o durată de timp îndelungată (2002-2009);

39
- autorizaţia de acces la informaţii clasificate de care beneficia inculpatul
relevă cunoaşterea de către acesta a prevederilor legale în materia protecţiei datelor
clasificate, implicit a consecinţelor generate în cazul diseminării lor neautorizate;
- mobilul săvârşirii infracţiunii l-au constituit avantajele financiare obţinute
din partea puterii străine prin intermediul lui Zikolov Petăr Marinov.
În privinţa învinuitului Fercheluc Mihai acesta a acţionat dintr-o culpă
simplă neprevâzând că transmiterea unor documente militare clasificate către
învinuitul Petrişor Dragoş prin nerespectarea procedurilor legale aplicabile pentru
astfel de acţiuni, respectiv înregistrarea acestora pe suporţi de memorie neacreditaţi
pentru lucrul cu documente secrete, va conduce la sustragerea şi compromiterea lor
faţă de persoane neautorizate. Având în vedere pregătirea militară, funcţia deţinută,
experienţa profesională şi de viaţă, precum şi abilităţile specifice această consecinţă
trebuia şi putea să fie prevăzută de învinuit.
Învinuitul Petrişor Dragoş a acţionat de asemenea dintr-o culpă simplă
neprevâzând că înregistrarea unor documente militare clasificate întocmite de
învinuitul Fercheluc pe un suport de memorie externă, transferarea acestora în
memoria unui sistem informatic neacreditat pentru lucrul cu documente secrete şi
permiterea accesului neautorizat inculpatului Achim Floricel la calculatorul în cauză
va conduce la sustragerea şi compromiterea informaţiilor în cauză. Având în vedere
pregătirea militară, funcţia deţinută, experienţa profesională şi de viaţă, precum şi
abilităţile specifice această consecinţă trebuia şi putea să fie prevăzută de învinuit.

Urmările imediate produse, respectiv atingerile aduse securităţii


naţionale a României ca urmare a săvârşirii infracţiunilor de „trădare prin transmitere
de secrete”, „spionaj”, „neglijenţă în păstrarea secretului de stat”, prevăzute de
articolele 157, 159 şi 252 Cod penal, stabilite prin coroborarea tuturor informărilor
transmise de Ministerul Apărării Naţionale în cauză sunt:
- „Dispoziţia pentru Comunicaţii şi Informatică a Diviziei I Infanterie
„DACICA” , clasificată „SECRET”, a fost compromisă în totalitate.
Având în vedere că, în textul dispoziţiei sunt prezentate principiile privind
organizarea şi realizarea sistemului de comunicaţii şi informatică al D.1.I. pe timp de

40
pace, în situaţii de război, elemente ale concepţiei de organizare a comunicaţiilor
radio de garnizoană ale Statului Major General, Statului Major al Forţelor Terestre şi
unele reţele ale Statului Major al Forţelor Aeriene, s-a produs implicit şi
compromiterea parţială a Dispoziţiei de Comunicaţii şi Informatică a Statului Major al
forţelor Terestre, a unei părţi importante din Dispoziţia pentru Comunicaţii şi
Informatică a Statului Major General, respectiv a concepţiei de organizare şi
realizare a sistemelor de comunicaţii şi informatică în Armata României.
- compromiterea datelor referitoare la compunerea şi caracteristicile de
lucru ale reţelelor, indicativele funcţiilor, tabelele de codificare – decodificare,
tabelele cu parole, frecvenţe şi indicative de rezervă, programul verificării legăturii,
programul trecerii de pe frecvenţa de zi pe cea de noapte, etc. duc la
compromiterea întregului sistem de comunicaţii radio al Diviziei 1 Infanterie;
- prin compromiterea adreselor de IP ale unor routere din o reţea
informatică aparţinând Ministerului Apărării Naţionale au fost create vulnerabilităţi ce
au generat posibilitatea efectuării unor atacuri informatice;
- compromiterea informaţiilor marcate „secret de stat” „secret de serviciu,
„nesecret” ori nemarcate cu conţinut militar sunt de natură să aducă prejudicii
securităţii naţionale şi prejudicii Ministerului Apărării Naţionale, urmând a avea în
vedere şi împrejurarea constatată de minister potrivit căreia nivelul de clasificare
atribuit unora dintre documentele sustrase a fost subevaluat.
Prin divulgarea neautorizată a acestor informaţii clasificate în afara
cadrului instituţional al Ministerului Apărării Naţionale, au fost aduse prejudicii
securităţii naţionale, prin :
- afectarea capacităţii de conducere în secret a structurilor de comandă şi
control de la nivelul Diviziei 1 Infanterie „DACICA”, Statului Major al forţelor
Terestre, ca eşalon superior, precum şi de la nivelul Statului Major General;
- diminuarea spectrului electromagnetic la dispoziţia Armatei României,
prin divulgarea frecvenţelor de lucru în gama undelor scurte, care sunt unice pe tot
teritoriul ţării;
- alocarea unor importante resurse umane şi materiale necesare aplicării
măsurilor pentru limitarea efectelor produse ca urmare a pierderii confidenţialităţii

41
reţelelor radio, reorganizării sistemelor de conducere în secret şi refacerii concepţiei
privind organizarea şi realizarea sistemelor de comunicaţii şi informatică din
Dispoziţia pentru Comunicaţii şi Informatică a Statului Major General;
- crearea unor vulnerabilităţi în sistemul de apărare al ţării.
ÎN DREPT
Fapta inculpatului ACHIM FLORICEL care, în mod repetat şi în baza
aceleiaşi rezoluţii infracţionale, începând cu anul 2002 şi până în luna februarie
2009, a transmis documente şi date ce constituie informaţii secrete de stat sau
documente ori date care prin caracterul şi importanţa lor fac ca fapta să
pericliteze siguranţa statului prin intermediul inculpatului ZIKOLOV PETĂR
MARINOV în favoarea reprezentanţilor puterii străine Ucraina sau, după caz, a
procurat ori deţinut în acelaşi scop infracţional documente şi date ce constituie
informaţii secrete de stat sau documente ori date care prin caracterul şi
importanţa lor fac ca fapta să pericliteze siguranţa statului, întruneşte elementele
constitutive ale infracţiunii de:

- trădare prin transmitere de secrete prevăzută de articolul 157


alineatele 1 şi 2 din Codul Penal
- cu aplicarea articolului 41 alineatul 2 din Codul Penal.

Fapta inculpatului ZIKOLOV PETĂR MARINOV, cetăţean bulgar, care, în


mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, începând cu anul 2002 şi
până la data de 05.07.2008, a primit de la inculpatul ACHIM FLORICEL şi a
transmis documente şi date ce constituie informaţii secrete de stat sau
documente ori date care prin caracterul şi importanţa lor fac ca fapta să
pericliteze siguranţa statului român în favoarea reprezentanţilor puterii străine
Ucraina, precum şi a procurat ori deţinut în acelaşi scop infracţional documente
şi date ce constituie informaţii secrete de stat sau documente ori date care prin
caracterul şi importanţa lor fac ca fapta să pericliteze siguranţa statului de la
acelaşi inculpat, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de:

42
- spionaj prevăzută de articolul 159 raportat la articolul 157
alineatele 1 şi 2 din Codul Penal
- cu aplicarea articolului 41 alineatul 2 din Codul Penal
- cu aplicarea articolului 172 alineatul 2 din Codul Penal.
Fapta învinuiţilor FERCHELUC MIHAI şi PETRIŞOR DRAGOŞ, care, din
neglijenţă, au încălcat normele legale privind lucrul cu documente „secret de
stat” şi prin aceasta au permis sustragerea de către inculpatul ACHIM
FLORICEL a documentului « Dispoziţia pentru Comunicaţii şi Informatică a
Diviziei 1 Infanterie „Dacica” clasificat „secret de stat”, nivel „secret”, întruneşte
elementele constitutive ale infracţiunii de :

- neglijenţă în păstrarea secretului de stat prevăzută de


articolul 252 din Codul Penal.

Cauza urmează a fi disjunsă în vederea continuării cercetărilor faţă de


învinuiţii militari Lupu Costică, Mîndroiu Adrian, Munteanu Costel, Baba Mihai-
Ovidiu şi făptuitorii militari colonel Chiriţă Aurel şi general maior Nicolaie
Dohotariu pentru săvârşirea infracţiunii de neglijenţă în păstrarea secretului de
stat prevăzută de articolul 252 din Codul penal.
Această disjungere se impune deoarece se efectuează cercetări faţă de
numeroşi învinuiţi şi făptuitori militari pentru încălcări ale atribuţiilor de serviciu în
materia protecţiei informaţiilor clasificate, fiind vorba de infracţiuni săvârşite în
legătură cu îndatoririle de serviciu.
Până la acest moment al cercetărilor, au rezultat probe şi indicii temeinice
care au permis începerea urmăririi penale faţă de un număr de patru învinuiţi,
cadre militare dar şi indicii că la comiterea faptei penale au avut o contribuţie
culpabilă şi alţi doi făptuitori.
Un argument suplimentar pentru a se dispune la acest moment
disjungerea cauzei este dat şi de faptul că s-au efectuat cercetări faţă de doi
inculpaţi aflaţi în stare de arest preventiv timp de patru luni iar pentru a se

43
îndeplini cerinţa sesizării instanţei în interiorul termenului legal de şase luni
apreciem că probatoriul este complet doar pentru cei doi inculpaţi, respectiv
pentru alţi doi învinuiţi.
Analizând noul cadru procesual din perspectiva normelor de competenţă
după calitatea persoanei se constată că cercetările vor fi continuate pentru
infracţiuni săvârşite doar de către învinuiţi şi făptuitori militari în legătură cu
îndatoririle de serviciu, situaţie faţă de care aceste cercetări vor fi continuate de
către Parchetul Militar competent.
Având în vedere că se impune continuarea cercetărilor faţă de un făptuitor
cu gradul de general maior, în cauză sunt incidente prevederile art. 29 lit. „d” din
C.pr. pen., împrejurare faţă de care cauza nou formată urmează a fi declinată în
favoarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia
Parchetelor Militare.
LATURA CIVILĂ

În temeiul art.118 litera e din C.pen. instanţa de judecată urmează a dispune


confiscarea specială a sumelor de bani indisponibilizate prin ordonanţa de
instituire a sechestrului judiciar din data de 02.03.2009 după cum urmează :
Achim Floricel 315 Ron şi 1270 Euro şi Zikolov Petăr Marinov 600 USD, 7400
Euro, 2100 Leva bulgaria şi 150,19 Grivni Ucraina, precum şi a sumelor de bani
indisponibilizate în conturile bancare ale inculpatului Zikolov Petăr Marinov
deschise la Raiffeisen Bank S.A.

¤¤¤¤

DATE SUPLIMENTARE DESPRE INCULPAŢI ŞI ÎNVINUIŢI

Inculpatul Achim Floricel este în vârstă de 40 ani, a absolvit studii


superioare iar din fişa de cazier judiciar rezultă că acesta nu este cunoscut cu
antecedente penale.

44
Faţă de inculpat a fost începută urmărirea penală la data de 26.02.2009 şi
a fost pusă în mişcare acţiunea penală la data de 28.02.2009.
Inculpatul a fost reţinut 24 ore la data de 28.02.2009 şi arestat preventiv
conform mandatului de arestare numărul 2/28.02.2009 al Curţii de Apel Bucureşti
pe o durată de 29 zile.
Măsura arestării preventive a fost prelungită succesiv de către
instanţa de judecată până la data de 26.06.2009 inclusiv.

Inculpatul Zikolov Petăr Marinov este în vârstă de 47 ani, a absolvit


studii superioare iar din fişa de cazier judiciar rezultă că acesta nu este cunoscut
cu antecedente penale.
Faţă de inculpat a fost începută urmărirea penală la data de 26.02.2009 şi
a fost pusă în mişcare acţiunea penală la data de 28.02.2009.
Inculpatul a fost reţinut 24 ore la data de 28.02.2009 şi arestat preventiv
conform mandatului de arestare numărul 3/28.02.2009 al Curţii de Apel Bucureşti
pe o durată de 29 zile.
Măsura arestării preventive a fost prelungită succesiv de către
instanţa de judecată până la data de 26.06.2009 inclusiv.
Instanţa de judecată urmează a face aplicaţiunea articolului 88 din Codul
penal cu privire la durata reţinerii şi arestării preventive a inculpaţilor.

Învinuitul Fercheluc Mihai este în vârstă de 49 ani, a absolvit studii


superioare iar din fişa de cazier judiciar rezultă că acesta nu este cunoscut cu
antecedente penale.

Învinuitul Petrişor Dragoş este în vârstă de 34 ani, a absolvit studii


superioare iar din fişa de cazier judiciar rezultă că acesta nu este cunoscut cu
antecedente penale.
Faţă de cei doi învinuiţi a fost începută urmărirea penală prin rezoluţiile din
data de 30.04.2009 şi urmează a fi pusă în mişcare acţiunea penală.

45
Având în vedere cele expuse, în temeiul articolului 262 punctul 1 litera a şi
b din C.pr.pen. şi art. 38 din C.pr.pen., art. 45 alineat 1 din Cpr.pen. raportat
la art. 42 din C.pr.pen cu aplicarea prevederilor art. 29 litera d din C.pr.pen

DISPUN

1. Trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpaţilor

- ACHIM FLORICEL pentru comiterea infracţiunii prevăzută de :


articolul 157 alineatele 1 şi 2 din Codul Penal
cu aplicarea articolului 41 alineatul 2 din Codul Penal

- ZIKOLOV PETĂR MARINOV, pentru comiterea infracţiunii


prevăzută de :
articolul 159 raportat la articolul 157 alineatele 1 şi 2 din Codul Penal
cu aplicarea articolului 41 alineatul 2 din Codul Penal
cu aplicarea articolului 172 alineatul 2 din Codul Penal

2. Punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a


inculpaţilor

- FERCHELUC MIHAI, pentru comiterea infracţiunii prevăzută de articolul


252 din Codul penal

- PETRIŞOR DRAGOŞ, pentru comiterea infracţiunii prevăzută de


articolul 252 din Codul penal.

3. Disjungerea şi declinarea cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă


Înalta Curte de Casaţie – Secţia Parchetelor Militare în vederea efectuării de
cercetări faţă de învinuiţii militari Lupu Costică, Mîndroiu Adrian, Munteanu
Costel, Baba Mihai-Ovidiu şi făptuitorii militari colonel Chiriţă Aurel şi general

46
maior Nicolaie Dohotariu pentru săvârşirea infracţiunii de neglijenţă în
păstrarea secretului de stat prevăzută de articolul 252 din Codul penal

În temeiul articolului 264 din C.pr.pen. dosarul cauzei se înaintează Curţii


de Apel Bucureşti urmând a fi citaţi :

INCULPAŢII

Achim Floricel - D.G.P.M.B. - Arestul Central


Penitenciarul Rahova

Zikolov Petăr Marinov - D.G.P.M.B. - Arestul Central


Penitenciarul Rahova

Fercheluc Mihai - Petrişor Dragoş –


Se stabilesc cheltuieli judiciare în cuantum de 50.000 de lei ce vor fi suportate în
solidar de cei patru inculpaţi conform prevederilor art. 191 C. pr. pen.

47