Sunteți pe pagina 1din 7

3.

ASIGURAREA ACŢIUNILOR
ŞI PROTECŢIA FORŢELOR TERESTRE
Unităţile, în funcţie de naturaşi valoarea acestora, condiţiile în care acţionează,
forţeleşi mijloacele la dispoziţie, trebuie protejate, iar operaţiile pe care le desfăşoară,
asigurate. Condu-cerea protecţiei forţelorşi asigurării operaţiilor este atributul
comandantului.

Pregătireaşi desfăşurarea măsurilorşi acţiunilor de asigurareşi protecţie se


execută la toate eşaloanele, în orice situaţieşi tip de operaţie, pe baza directivei
(ordinului) de operaţie a (al) eşalonului superior, deciziei comandantului, forţelorşi
mijloacelor avute la dispoziţieşi posibilităţilor acestora, precumşi a condiţiilor de climă
ş i relief din fâşia (zona, raionul) de desfăşurare a operaţiei, de către comandament prin
comparti-mentul de specialitate.

Protecţia forţelorşi asigurarea acţiunilor se execută în scopul: procurării datelorşi


informaţiilor despre inamic; desfă-şurăriişi continuării activităţilor la nivelul de
securitate stabilit; diminuării riscului creat de inamicşi îndreptat împotriva acţiunilor,
dispozitivelor, personalului, tehnicii de luptă ş i echipamentelor, pentru a permite
conducereaşi desfăşurarea operaţiilor confrom planificării; menţinerii unei stări de
securitateşi de încredere în cadrul forţelor proprii; creării condiţiilor favorabile
realizării în securitate a dispozitivuluişi intrării în acţiune a forţelor la timp şi în mod
organizat; desfăşurării cu succes a operaţiei în orice situaţie.

Corespunzător fiecărei arme (serviciu, specialităţi), protecţia forţelor şi asigurarea


operaţiei se realizează prin: siguranţă; protecţie electronică; contracararea efectelor
operaţiilor psiho-logice ale inamicului; mascare; protecţie genistică; protecţie aeriană cu
baza la sol; apărare NBC; protecţie împotriva sistemelor incendiare; protecţia
informaţiilor; protecţie medicală ş i sanitar veterinară; protecţia mediului; protecţia
muncii; activităţi de informareşi relaţii publice; asigurare topogeodezică; asigurare hidro-
meteorologică; asigurare cu resurse umane; evitarea fratricidului; asistenţă juridică ş i
religioasă.

Siguranţa presupune măsuri de supraveghereşi avertizare, pază ş i apărare


nemijlocită s i generală a întregului dispozitiv, câtşi a fiecărui element al acestuia,
în toate tipurile de operaţii, în scopul zădărnicirii obţinerii de informaţii de către
inamic, prevenirii surprinderii şi pentru asigurarea condiţiilor favorabile intrării în
acţiune în mod organizatşi la timp a tuturor forţelorşi mijloacelor.
Unitatea (gruparea de forţe) îşi realizează siguranţa în toate situaţiileşi tipurile
de operaţii, astfel: în marş prin siguranţa de marş; în staţionare prin siguranţa de
staţionare; în apărare prin detaşamente înaintate (care acţionează în fâşia de
asigurare)şi prin forţele de pe poziţia înaintată (din siguranţa de luptă); în ofensivă
ş i celelalte tipuri de operaţii prin siguranţa flancurilor (intervalelor, joncţiunilor)
descoperite, siguranţa nemijlocită, pazaşi apărarea punctelor de comandă, centrelor de
comunicaţiişi informatică ş i a altor obiective.
Protecţia electronică se asigură prin măsurişi acţiuni activeşi pasive, pregătiteşi
executate într-o concepţie unitară în toate tipurile de operaţii, în scopul protejării
personalului, instalaţiilorşi platformelor de luptă (sisteme, blindate, aeronave)
împotriva efectelor acţiunilor de război electronic ale inamicului, concomitent cu
asigurarea compatibilităţii electromagnetice a mijloacelorşi sistemelor electronice
proprii.

Protecţia electronică cuprinde: mascareaşi dezinformarea electronică; asigurarea


capabilităţii electromagnetice a mijloacelor (sistemelor) electronice proprii; protecţia
împotriva bruiajuluişi a focului inamicului; descoperirea (neutralizarea, distrugerea)şi
interdicţia utilizării mijloacelor electronice ale acestuia.

Contracararea efectelor acţiunilor psihologice ale inami-cului reprezintă totalitatea


măsurilor şi activităţilor destinate sămenţină sau să modifice percepţiile, atitudinile şi
comportamentele individuale sau ale grupărilor umane în vederea îndeplinirii obiec-
tivelor propuse, precumşi de prevenire a folosirii acestui gen de acţiuni de către
inamic. Aceasta presupune măsuri, tehnicişi procedee iniţiateşi aplicate într-o
concepţie unitară, cu scopul de a proteja forţele propriişi populaţia din zona de
desfăşurare a operaţiei împotriva mesajelor ostile sau de a reduce impactul acestora.

Misiunile contracarării efectelor operaţiilor psihologice ale inamicului sunt:


menţinerea stabilităţii opiniilor, sentimentelor, atitudinilorşi comportamentelor
personalului militarşi populaţiei civile, pentru a nu fi afectată îndeplinirea obiectivelor
stabilite; respingereaşi neutralizarea propagandei inamiculuişi menţinerea unui caracter
predominant ofensiv-preventiv al activităţii proprii de contrapropagandă; consolidarea
moralului, a încrederii perso-nalului militarşi opiniei publice în capacitatea forţelor proprii
de a învinge; subminarea imaginii favorabile, reale sau fictive, promovate de propaganda
inamicului despre propriul potenţial. Acestea se îndeplinesc prin acţiuni pregătitoare,
preventiveşi contra acţiunii.

Contracararea efectelor acţiunilor psihologice ale inamicului se realizează prin


pregătirea psihică a efectivelor, protejarea împotriva influenţelor acţiunilor psihologice
ale inamicului; influenţarea psihologică a acestuia; asigurarea suportului psiho-logic al
operaţiilor de stabilitateşi de sprijin.

Mascarea se pregăteşteşi se desfăşoară într-o concepţie unitară ş i în mod continuu, la


toate eşaloanele, atât în perioada de pregătire câtşi pe timpul desfăşurării operaţiei, pe
baza misiunii ordonate (deduse), în scopul: ascunderii dispozitivului forţelor proprii,
precumşi a pregătiriişi desfăşurării operaţiei, faţă de cercetarea inamicului; limităriişi
înlăturării efectelor loviturilor inamicului; inducerii în eroare a inamicului asupra
situaţiei, intenţiilor, acţiunilorşi posibilităţilor în timp şi spaţiu ale forţelor proprii;
asigurării secretului în executarea manevrei.
Unităţile realizează mascarea prin: pregătirea în ascuns a operaţieişi păstrarea
secretului asupra concepţiei celor preconizate; dispunerea dispersată a forţelorşi
mijloacelor; schimbarea periodică a raioanelor; ascunderea dispozitivelor, tehnicii
militare, lucrărilor de amenajare genistică, barajelorşi depozitelor; executarea în ascuns a
manevrei de forţeşi mijloace; folosirea proprietăţilor de mascare ale terenului, a
condiţiilor de vizibilitate redusă, a mijloacelor de camuflare din înzestrareşi a celor
confecţionate pe plan local; contracararea posibilităţilor aparaturii de vedere pe timp de
noapte a inamicului de a descoperi forţeleşi mijloacele proprii; vopsirea tehnicii militare
în culori adecvate mediului înconjurător; măsuri de mascare radio, radioreleuşi
antiradiolocaţie; camuflarea surselor de lumină ş i reducerea zgomotelor; creareaşi
folosirea termoimitatorilor, capcanelor termiceşi a imitatorilor deţinte mobile; amenajarea
de lucrări falseşi activarea acestora; executarea unor acţiunişi deplasări de efectiveşi
mijloace în scopul mascării altora; folosirea sistemelor de mascare cu aerosoli.

Lucrările falseşi desfăşurarea de acţiuni în scopul înşelării inamicului se


execută numai la ordin sau după ce au fost aprobate de eşalonul superior. Măsurile,
acţiunile şi lucrările de mascare simple se execută permanent de către toate unităţile,
iar cele mai complexe se realizează de către forţe specializate.

Protecţia genistică se organizează pentru: crearea condiţiilor necesare pregătiriişi


desfăşurării operaţiei; protecţiaşi mascarea personaluluişi tehnicii militare împotriva
loviturilor de orice fel ale inamicului; îngreuiereaşi întârzierea acţiunilor inamicului în
toate tipurile de operaţii. Protecţia genistică constă în totalitatea măsurilorşi lucrărilor
genistice planificateşi executate în folosul propriu, de către toate forţele participante la
desfăşurarea operaţiei.

Protecţia genistică se realizează prin executarea lucrărilor simple de fortificaţii


de campanie, lucrărilor de baraje, lucrărilor de mascareşi inducere în eroare, lucrărilor
simple de menţinere a viabilităţii drumurilor de luptă, participarea la executarea
culoarelor prin barajele genistice, refacerea unor lucrări genistice. Lucrările complexeşi
care necesită pregătire specială se execută de către forţe specializate.

Apărarea aeriană pasivă se organizează ş i desfăşoară în scopul supravegherii,


avertizăriişi limitării efectelor acţiunilor de cercetareşi lovire ale inamicului aerian,
precumşi al menţinerii puterii de luptă a grupării principale de forţeşi a celorlalte
elemente de dispozitiv.
Apărarea aeriană pasivă cuprinde: cercetarea spaţiului aerian; avertizareaşi alarmarea
forţelor; dispersarea, regruparea, mascareaşi adăpostirea forţelorşi mijloacelor; măsurile
specifice de război electronic; lichidarea urmărilor atacurilor din aer. Măsurileşi acţiunile
de apărare aeriană pasivă includ într-un sistem unitarşi acţiunile desfăşurate de celelalte
forţe ale sistemului naţional de apărare pentru evitareaşi limitarea efectelor loviturilor
din aer executate de către inamic.

Reducerea eficienţei acţiunilor aeriene ale inamicului necesită pregătiri intense


încă din timp de pace. Mijloacele pentru îndeplinirea acestui deziderat includ: realizareaşi
asigurarea sistemelor de alarmareşi înştiinţare; asigurarea mobilităţii trupelorşi
obiectivelor, ori de câte ori este posibil; asigurarea posibilităţilor de adăpostire a forţelorşi
mijloacelorşi de protecţie a echipamentelor, inclusiv protecţia împotriva emisiilor
electromagnetice; asigurarea de mijloace eficiente, pentru a permite redundanţa
sistemelorşi echipamentelor; realizareaşi asigurarea de mijloace pentru camuflajulşi
mascarea în spectrul de radiolocaţie, infraroşuşi vizual; asigurarea echipamentelor de
imitare a unor forţeşi mijloace; asigurarea facilităţilorşi echipamentelor de protecţie
NBC.

Apărarea NBC constă în metodele, planurileşi procedurile implicate în stabilireaşi


executarea măsurilor de apărare împotriva atacului cu ADMNBC, a accidentelor
(incidentelor) NBC la obiectivele cu risc de amplasamentşi a acţiunilor teroriste. Aceste
măsuri presupun prevenirea (evitarea) contaminării RBC, protecţia NBCşi
decontaminarea.

Apărarea NBC se planifică, organizează ş i se desfăşoară pentru a permite


forţelor să acţioneze eficient în condiţii (medii) NBC prin îndeplinirea cerinţelor de
supravieţuireşi operaţionale de bază ş i de a reduce efectele atacurilor cu ADMNBCşi
producerii evenimentelor emisii altele decât atacul (EADA). Apărarea NBC se execută
de către unităţile de toate armele, folosind forţeleşi mijloacele proprii, prin:
coordonareaşi conducerea activităţilor (acţiunilor) de apărare NBC; prevenirea NBC;
protecţia NBC; decontaminarea radioactivă, biologică ş i chimică; mascarea cu
aerosoli. Misiunile de amploareşi complexitate ridicată care necesită un grad mai mare
de pregătire şi specializare, se execută de către unităţile de apărare NBC.

Protecţia împotriva sistemelor incendiare se organizează în scopul: apărării forţelor şi


dispozitivelor împotriva efectelor armelorşi muniţiilor incendiare; evitării, evaluării,
controlului, limităriişi înlăturării efectelor incendiilor în dispozitivul forţelor proprii;
ieşirii din raioanele în care se produc incendii de mari proporţii.

Pregătireaşi desfăşurarea acţiunilor de protecţie împotriva sistemelor incendiare


constau în: descoperirea pregătirii inamicului pentru întrebuinţarea sistemelor
incendiare; prevenirea forţelor proprii despre pericolul întrebuinţării de către inamic a
sistemelor incendiare; protecţia nemijlocită a forţelorşi elementelor de dispozitiv
împotriva efectelor întrebuinţării sistemelor incendiare; stabilirea caracteruluişi
volumului lucrărilor de limitareşi înlăturare a urmărilor atacului cu arme şi muniţii
incendiare, în funcţie de natura incendiilor, precumşi de forţeleşi mijloacele avute la
dispoziţie; limitareaşi înlăturarea urmărilor atacului cu sistemele incendiare.

Protecţia informaţiilor se realizează prin măsurişi acţiuni organizatorice,


informaţionaleşi tehnice executate în scopul: respectării regulilor de lucru în
elaborareaşi exploatarea documentelor de conducereşi informare, a documentelorşi
materialelor de conducere în secret; păstrării secretului asupra operaţiilor ce se
pregătesc sau sunt în curs de desfăşurare, prin accesul limitat, autorizatşi ierarhizat la
dateşi informaţii;ţinerii sub control a informaţiilor destinate publicului; protecţiei
fiziceşi criptografice a informaţiilor ce se transmit; disimulării infor-aţionale împotriva
cercetării inamicului; penetrării documentelor, aterialelor, cifrurilorşi codurilor
inamicului.

Cerinţele pentru protecţia informaţiilor sunt: întocmirea unui volum cât mai mic
de documente având informaţii clasificate; accesul să fie limitat conform principiului
„need to know“şi autorizat (personal autorizatşi instruit); lucrul cu documentele
clasificate să se facă numai în locuri sigure, bine păziteşi protejate cu sisteme care să
excludă accesul neautorizat; păstrarea documentelor de conducere în secret, a
sistemelor de cifru, a cheilorşi codurilor, să se facă în locuri sigure; asigurarea
mijloacelor necesare evacuării de urgenţă sau distrugerii documentelor în situaţii de
pericol iminent care poate duce la capturarea sau copierea acestora de către inamic.

Protecţia medicală ş i sanitar-veterinară se pregăteşteşi desfăşoară în scopul


păstrării sănătăţii personaluluişi animalelor, prevenirii apariţieişi răspândirii bolilor,
acordării ajutorului medical, evacuării, spitalizării, tratamentuluişi recuperării
răniţilorşi bolnavilor, precumşi pentru protecţia personaluluişi animalelor împotriva
efectelor atacurilor NBCşi ale EADA.
Protecţia mediului în zona de responsabilitate se realizează pentru păstrarea
(conservarea) echilibrului ecologic, prevenirea, limitareaşi combaterea riscurilorşi
ameninţărilor la adresa mediului înconjurătorşi reconstrucţia factorilor de mediu afectaţi.
Protecţia mediului este organizată prin luarea în considerare a factorilor de riscşi de
ameninţare la adresa mediului, din zona de responsabilitateşi se execută de către întregul
personal, sub conducerea comandanţilorşi a persoanei investite cu atribuţii în acest
domeniu.

Protecţia mediului cuprinde: protejarea vegetaţiei sălbatice (flori, puieţi,


vegetaţie lemnoasă) de acţiunea distructivă a personaluluişi tehnicii; recuperarea în
totalitate a deşeurilor; protejarea apelor; protejarea solului; protejarea atmosferei.

Protecţia muncii în operaţie se realizează pentru asigurarea integrităţii fizice a


personalului participant la aceasta, prin diminuarea riscurilor de accidentareşi
îmbolnăviri profesionale. Protecţia muncii se asigură întregului personal sub
conducerea comandanţilorşi a persoanelor investite cu atribuţii în acest domeniuşi
este organizată prin luarea în considerare a factorilor de risc, de accidentareşi (sau)
îmbolnăvire profesională care decurg din elementele sistemului de acţiune, proprii
fiecărei componente a acestuia (executant – sarcină de muncă – echipamente tehnice
– mediu de activitate).

Măsurile de protecţie a muncii în operaţie includ: evaluarea riscurilor pentru


evitarea riscurilor inutile; utilizarea echipa-mentului adecvat; întocmirea documentelor
necesare pe această linie; elaborarea procedurilor de operare permanente (standard) în
domeniu.

Activitatea de informareşi relaţii publice se desfăşoară continuuşi sistematic, pentru


asigurareaşi menţinerea unor raporturi favorabile în interiorul structurii militare câtşi
între aceasta
şi administraţia (serviciile) publice, în folosul operaţiei, precum şi informarea
personalului asupra

acestora prin: creareaşi menţinerea unei imagini favorabile forţelor proprii; informarea
corectă asupra misiunilor unităţilor, deciziilor politiceşi administrative referitoare la
armată ş i cu problemele de interes privind acţiunile ce se desfăşoară; creşterea
responsabilităţii pentru îndeplinirea misiunilor; formareaşi dezvoltarea conştiinţei
civice; realizarea unei comunicări biunivoce permanenteşi reciproc avantajoase între
armată ş i societatea civilă.

Asigurarea topogeodezică constă în totalitatea măsurilorşi acţiunilor ce se planifică


ş i execută pentru obţinerea, producereaşi distribuirea în timp de pace, în situaţii de
criză ş i la război a produselorşi informaţiilor geografice actualizateşi precise necesare
pregătiriişi desfăşurării acţiunilor militare. Asigurarea geografică este o
responsabilitate a statelor majore de la toate eşaloaneleşi se realizează cu forţeşi
mijloace specializate pentru culegerea permanentă a datelor
şi infor-maţiilor despre teren, precum şi pentru actualizarea materialelor cartografice
şi stabilirea
efectelor detaliilor de planimetrieşi de relief asupra acţiunilor militare.
Asigurarea hidrometeorologică se realizează pentru: obţinerea, determinareaşi analiza
datelor
şi informaţiilor privind situaţia hidrologică şi meteorologică, prognoza hidrometeo-
rologică,

fenomenele periculoase sau cu caracter calamitar, precumşi a celor referitoare la influenţa


fenomenelor hidrometeorologice asupra operaţiei; realizarea măsurilor de protecţie a
unităţilor necesare planificăriişi desfăşurării operaţiei.

Dateleşi informaţiile despre starea vremii sunt furnizate de eşalonul superior,


forţeleşi mijloacele specializate din cadrul unităţilor proprii sau ale celorlalte categorii de
forţe ale armatei, precumşi de către organele civile specializate. Datele hidro-
meteorologice sunt procurate de elementele de cercetare, inclusiv de la organele localeşi
se analizează în concordanţă cu caracte-risticile geograficeşi topografice ale zonei de
responsabilitate. În condiţiile folosirii de către inamic a ADMNBC, mijloacelor
incendiareşi a unor mijloace specifice războiului geofizic, frecvenţa furnizării datelorşi
informaţiilor creşte, în raport cu nevoile comandantuluişi ale comandamentului de a
decideşi a planifica operaţia.

Asigurarea cu resurse umane se desfăşoară pentru completarea necesarului de


personal, ca

urmare a pierderilor suferite în timpul operaţiilor desfăşurate sau a deficitelor apărute


din alte cauze (înfiinţarea de noi unităţi, treceri în rezervă, acţiuni de investigare
psihomorală a personalului, etc.). Asigurarea cu resurse umane presupune urmărirea,
centralizareaşi analiza datelor privind pierderile

şi nivelul încadrării cu personal, elaborarea şi transmiterea cererilor de completare,


primirea, repartiţia
şi încadrarea personalului destinat pentru completări, legătura permanentă cu organele
militare
teritoriale.
Asigurarea financiar-contabilă se realizează pe baza legislaţiei, principiilorşi regulilor

specifice domeniului finanţelor publice. Asigurarea financiar-contabilă se execută de


structurile specializate, în scopul stabilirii, solicitării, utilizăriişi justificării resurselor
financiare, a evidenţei patrimoniului aflat în administrarea unităţilor militare, precumşi
în scopul asigurării plăţii drepturilor băneşti cuvenite personalului.

Asistenţa juridică se desfăşoară în scopul respectării în operaţie, a cerinţelor


legilorţării, a

prevederilor regulamentelor militareşi ale dreptului internaţional aplicabil în conflictele


armate. Aceasta trebuie să realizeze concordanţa dintre cerinţele militareşi restricţiile
impuse, îndeplinirea misiunilor fără încălcarea normelor de drept, limitarea pierderilor
colaterale în raport cu aşteptările, discriminarea în selectarea obiectivelorşi
proporţionalitatea între mijloaceleşi metodele folosite în raport cu necesităţile militare.
Prin asistenţa juridică se amplifică demnitatea, onoareaşi prestigiul moral al forţelor
propriişi implicit, victoria acestora, prin eliminarea crimelor, distrugerilorşi suferinţelor
inutile.

Asistenţa religioasă se execută în scopul cultivării valorilor religios-morale, patriotice,


eticeşi civice, în vederea realizăriişi menţinerii unui nivel ridicat al moralului
personalului. Asistenţa religioasă se realizează prin pastoraţie individuală adecvată,
predică ş i slujbe religioase, în vederea îmbărbătării militarilor, fortificării voinţei,
curajuluişi sentimentului patrioticşi întăririi credinţei acestora. Pe timpul operaţiei,
asistenţa religioasă se asigură ş i pentru prizonierii de război, uneori şi pentru populaţia
din zona de responsabilitate, în conformitate cu preceptele religioase ale acestora.