Sunteți pe pagina 1din 6

Proiectare didactică de lungă durată

Dezvoltare personală, cl.a VII-a

Administrarea orei
Statutul Aria curriculară Clasa Nr. de unităţi de Nr. de ore pe an
disciplinei conţinut pe
clase
Disciplină Consiliere VII 5 module 34-35
obligatorie şcolară şi
dezvoltare
personală

REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂŢI DE ÎNVĂȚARE

Denumirea modulelor Numărul de ore


Realizarea sarcinilor Prezentarea
produsului
Securitatea personală 5-6 1
Arta cunoaşterii de sine şi a celuilalt 5-6 1
Asigurarea calităţii vieţii 5-6 1
Mod sănătos de viaţă 5-6 1
Proiectarea carierei personale şi dezvoltarea 5-6 1
spiritului antreprenorial

Pe parcursul unui an, numărul de ore se repartizează relativ egal, dar profesorul este în drept să ia
decizii privind timpul acordat unui modul, în dependenţă de interesele elevilor, resursele de învăţare,
priorităţile comunităţii, etc.

Competențe specifice
1.Exprimarea identităţii personale prin explorarea sinelui şi resurselor sociale pentru relaţionarea
constructivă cu familia şi ceilalţi

2.Demonstrarea libertăţii de acţiune şi autonomiei personale, în realizarea unui comportament orientat


spre valorificarea optimă şi asigurarea dezvoltării resurselor personale şi a mediului de viaţă

3.Aplicarea unor acţiuni comportamentale de menţinere a sănătăţii proprii şi a celor din jur,
demonstrând interes şi iniţiativă

4.Demonstrarea unui comportament axat pe autonomie personală, în determinarea traseului şcolar


şi/sau profesional, din perspectiva valorificării potenţialului personal şi oportunităţilor pieţei muncii

5.Adoptarea comportamentului activ privind securitatea personală şi a celor din jur, demonstrând
responsabilitate

1
Nr. Unități de Subiectul lecției Nr.d Data Activităţi de Note
d/o competență e ore învăţare ,
evaluare şi
produse
recomandate
Securitatea personală
1 5.1. Descrierea unor La școală în siguranță 1 Atelier de discuţii
situaţii excepţionale, (ghidat de imagini,
explicând consecinţele filmuleţe/texte
lor privind securitatea educative);
umană.
2 Transpunerea Atenţie în situaţii 1 Simularea diferitor
comportamentului excepţionale! Situaţie situaţii excepţionale
personal în structura excepţională, cauze, cu întreprinderea
regulilor de securitate, modalităţi de acţiune măsurilor de
demonstrând respect formare a unui
faţă de prevederi comportament
normative. adecvat,
responsabil;
3 5.2. Respectarea Regulile şi siguranţa. 1 Participarea la
regulilor de circulaţie Pieton şi pasager. scurte scenete, prin
rutieră şi a normelor de atribuirea unor
securitate în situaţii roluri, pentru
excepţionale cu exersarea exprimării
atitudine grijulie faţă de cu referire la
sine. comportamentul în
stradă şi alte locuri
de risc
4 5.3. Proiectarea Eticheta on-line - 1 Exerciţii de
propriei securităţi siguranţa în mediul identificare a
respectând eticheta on- virtual. Etichetă, mod soluţiilor proprii
line în explorarea de prezentare on-line: pentru consolidarea
mediului virtual. posibilităţi şi limite; securităţii în mediul
prevenirea situaţiilor de virtual
risc.
5 5.1. Expunerea Situaţiile de risc de 1 Descrieri, analiză a
descriptivă a origine naturală: situaţiilor de risc de
conţinuturilor tematice (geofizică; geologică; origine naturală în
privind situaţiile de risc meteorologică). baza vizionării
de origine naturală şi a secvenţe video,
regulilor de circulaţie, imagini.
folosind noţiuni şi
definiţii specifice
6 5.2. Aplicarea Regulile generale de 1 Studiu de caz,
experimentală a protecţie împotriva analiza cauză-
regulilor protecţiei incendiilor. impact cu referire la
împotriva incendiilor, respectarea regulilor
manifestând generale de protecţie
responsabilitate împotriva
personală. incendiilor.
7 Recomandările 1 Jocuri de rol şi
instituţiilor publice simulări de situaţii
privind acţiunile
populaţiei în situaţii
excepţionale.

2
8 5.3. Respectarea Reguli de circulaţie 1 Discuţii: Reguli de
regulilor de circulaţie rutieră. Pietoni. deplasare a
rutieră în cotidian, Pasageri. Vehicule pietonilor;Reguli de
demonstrând respect traversare a
pentru sine, lege şi intersecţiilor; Reguli
pentru cei din jur de circulaţie pe
teritoriile adiacente
etc.
9 5.4.Manifestarea unui Drepturile utilizatorilor 1 Galeria: Securitatea
comportament pentru experienţă on- personală şi
responsabil în line sigură. semnele/simbolurile
conformitate cu . (recunosc, descriu,
prevederile normative acţionez conform
în situaţii cotidiene şi semnelor,
în mediul virtual. simbolurilor)
10 Evaluare sumativă 1 Prezentarea
produselor
ARTA CUNOAŞTERII DE SINE ŞI A CELUILALT
11 1.1 Recunoaşterea Autoevaluarea 1 Evaluarea resurselor
provocărilor specifice punctelor forte şi personale:puncte
vârstei prin acceptarea valorificarea tari, puncte slabe
de sine şi a oportunităţilor. sub diferite forme:
schimbărilor fireşti. Provocările vârstei şi desen, colaj, eseu.
acceptarea de sine.
12 1.2 Gestionarea Emoţii, sentimente şi 1 Elaborarea afişelor,
emoţiilor şi voinţa de a face faţă posterelor,
sentimentelor, prin acestora. Rezistenţa la pliantelor cu
valorificarea pierderi şi schimbare. tematica „Cum îmi
modalităţilor propuse; controlez emoţiile?”
13 1.3. Modelarea unui Factorii constructivi şi 1 Analizarea unor
comportament distructivi ai unei texte pentru
tolerant şi relaţii. Stop identificarea
nondiscriminatoriu, intimidarea. semnelor unui
manifestând respect comportament de
faţă de cei din jur. intimidare.
14 Comportament 1 Exerciţii individuale
tolerant şi şi de grup pentru
nondiscriminatoriu în ilustrarea unui
relaţii. Toleranț ă, comportament
modalităț i de tolerant.
acceptare;
manifestarea; limite.
15 1.4. Identificarea Arta comunicării reale 1 Proiect „Eu în
elementelor specifice şi virtuale. Deschiderea mediul on-line”
comunicării eficiente şi spre comunicare,
integrarea lor în beneficii.
contextul real şi virtual.
16 Evaluare sumativă 1 Elaborarea
proiectului de grup
Relaţionez cu ceilalţi
ASIGURAREA CALITĂȚII VIEȚII
17 2.1. Descrierea Sursele de informare: 1
caracteristicilor avantaje şi riscuri.

3
demnităţii şi Comunicare directă şi
comportamentului indirectă ( prin
demn, demonstrate în tehnologii ).
raport cu sine şi cu cei
din jur;
18 2.2. Analiza condiţiilor Demnitate şi respect. 1 Crearea unor ştiri
şi posibilităţilor de Semnificaţia despre
manifestare a unui demnităţii, relaţia manifestarea
comportament demn, dintre demnitate şi demnităţii şi
în activităţile realizate respect, aprecierea respectului;
în şcoală şi în societate; demnităţii altora. adolescenţii care au
comis fapte ilicite;
19 Traiul decent. 1 Sondaje de opinie
Percepţii, caracteristici, cu privire la
priorităţile vieţii, identificarea
modalităţi de realizare. problemelor
comunităţii;
20 2.3. Argumentarea Impactul deciziilor 1 Autoprezentare cu
rolului demnităţii în asupra viitorului. genericul: ”A fi
soluţionarea Diversitatea situaţiilor stăpânul propriei
problemelor, stabilirea de viaţă şi deciziile vieţi/propriului
relaţiilor de corecte; deciziile şi destin”; Realizarea
colegialitate şi viitorul unei hărţi a
prietenie, asigurarea viitorului;
unui viitor demn.
21 Probleme personale şi 1 Sondaje de opinie
ale comunităţii. cu privire la
Identificarea, identificarea
modalităţi de problemelor
rezolvare, voluntariatul comunităţii;
ca modalitate de
soluţionare a
problemelor
comunitare.
22 Evaluare sumativă 1 Prezentarea
produselor
MOD SĂNĂTOS DE VIAŢĂ
23 3.1. Descrierea Mod sănătos de viaţă. 1 Discuţie: Sănătatea
bioritmului Reguli pentru o viaţă corpului depinde de
organismului feminin şi sănătoasă. sănătatea fiecărui
masculin, identificând organ.
deosebirile de gen.
24 3.2. Respectarea Vestimentaţia. Ț inuta 1 Formularea
recomandărilor de vestimentară, părerilor proprii
specialitate privind diversitatea situaţiilor, referitor la igiena
vestimentaţie, igienă, vestimentaţia, moda şi vestimentaţiei în
alimentare, exprimând igiena personală, rolul baza imaginilor
interes şi atitudine vestimentaţiei corecte proiectate.
pozitivă. în prevenirea bolilor.
25 3.3. Exprimarea opiniei Ceasul biologic al 1 Eu cercetez:
proprii faţă de produse organismului. Bioritmurile
şi servicii cosmetice, Bioritmul, organismului meu.
droguri manifestând manifestarea în raport
4
grijă de sine. cu particularităţile
individuale, timpul
zilei, al săptămânii,
anului, bioritmul şi
vârsta.
26 3.4. Acceptarea Produse şi servicii 1 Dezbateri : Sunt de
modului sănătos de cosmetice. beneficii şi acord /nu sunt de
viaţă, argumentând riscuri. acord cu utilizarea
importanţa lui pentru produselor
menţinerea sănătăţii. cosmetice
27 Spune NU drogurilor şi 1 Analiza fişei cu
a altor substanţe scenariile:efectele
periculoase. alcoolului şi
fumatului asupra
familiei.
28 Evaluare sumativă 1 Interviu Îndrăzneşte
şi spune NU
consumului de
droguri.

PROIECTAREA CARIEREI PROFESIONALE ŞI DEZVOLTAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL

29 4.1. Autoevaluarea Trasee profesionale. 1 Identificarea


potenţialului individual Temperamentul şi persoanelor din
din perspectiva profesia. comunitate care au
proiectării carierei, în mai multe trasee
baza modalităţilor profesionale: de
propuse exemplu –
profesoara de
matematică –
meşter în croşetare;
inginer – dansator
în ansamblu popular
etc. Intervi
30 4.2. Formularea Interese şi preferinţe 1 Descrierea
iniţiativelor personale profesionale intereselor,
şi/sau a activităţilor de preferinţele lor şi
antreprenoriat, în baza calităţilor personale.
oportunităţile oferite
de comunitatea şcolară
şi locală
31 Istorii de succes în 1 Interviuri cu
carieră. persoane de succes
din comunitate în
baza unui set de
întrebări.
32 Ideea mea de afaceri. 1 Redactarea
Resursele şi scrisorilor de
problemele intenţie, de
comunităţii;. idei exemplu, pentru a
pentru rezolvarea participa la o şcoală
problemelor. de vară cu subiectul
”Cariera mea”
5
33 4.3. Argumentarea Obiective şi acţiuni 1 Formularea
deciziei privind pentru proiectul de obiectivelor şi
profesia potrivită în carieră. Obiective pe acţiunilor pentru
baza cercetării lumii termen lung şi scurt;. proiectul de carieră.
profesiilor şi a importanţa
sistemului de atitudini obiectivelor în
şi valori realizarea visului
profesional.
34 Evaluare sumativă 1 Prezentarea
produselor,
portofoliilor

S-ar putea să vă placă și