Sunteți pe pagina 1din 3

LUCRARE SCRISĂ LA ISTORIE PE SEMESTRUL I

I. Alegeţi răspunsul corect pentru fiecare din afirmaţiile de mai jos:


1. Statul dac a atins maxima întindere teritorială timpul regelui:
a. Decebal; b. Duras; c. Burebista; d. Comosicus.
2. Majoritatea cuvintelor limbii române sunt de origine:
a. slavă; b. latină; c. germană; d. dacică
3. Împăratul roman care a domnit între anii 98 –117 d.Hr. şi a cucerit Dacia se numeşte:
a. Domiţian; b. Aurelian; c. Hadrian; d. Traian.
4. Dacia a fost transformată în provincie romană în anul:
a. 101; b. 105; c. 102; d. 106.
5. Dacia a fost părăsită de romani în timpul împăratului:
a. Aurelian; b. Constantin cel Mare; c. Hadrian; d. Justinian
6. Mezoliticul este caracterizat de:
a. descoperirea focului; b. folosirea microlitelor; c. şlefuirea uneltelor: d. locuirea în
peşteră
7. Primul stat geto-dac s-a format în secolul I î. Hr. sub conducerea lui :
a. Burebista; b. Hadrian; c. Diurpaneus d. Traian
8. În paleolitic se foloseau unelte confecţionate din:
a. metal b. lemn ars c. piatră cioplită d. microlite
9. Limba română este o limbă de origine
a. latină b. germanică c. turcică d. galică
10. Cel mai important obiect creştin ce datează din secolele IV-VI este cel descoperit la:
a. Drobeta b. Iaşi c. Biertan d. Napoca
(0,10x10=1p)
II Asociaţi voievodatele cnezatele şi ţările din colana A cu provinciile româneşti din care au
făcut parte:
A B.
a. Voievodatul lui Gelu
b. Voievodatul lui Litovoi 1. Ţara Românească
c. Voievodatul lui Gyla
d. Voievodatul lui Menumorut 2. Transilvania
e. Voievodatul lui Glad
f. Voievodatul Senaslau
e. Voievodatul lui Ahtun
h. Cnezatul lui Ioan
i. Cnezatul lui Farcaş
j. Ţara Severinului

1. Ţara Românească 2. Transilvania

(0,10x10=1p)
III. Marcaţi cu adevărat (A) şi fals (F) următoarele afirmaţii:
1. Burebista s-a amestecat în războiul civil dintre Cezar şi Hadrian, promiţând ajutor militar
celui din urmă.
2. Prin tratatul de pace încheiat, în anul 89, între Decebal şi Diocleţian, regele geto-dac
devenea “client al Romei”
3.Limba română este o limbă de origine latină alături de spaniolă, portugheză, italiană,
franceză .
4. Slavii a fost un popor migrator care a traversat spaţiul românesc şi sa aşezat în Peninsula
Iberică.
5. Cnezatele lui Ioan şi Farcaş erau situate la est de Carpaţii.
6. În neolitic oameni foloseau unelte din piatră şlefuită şi perforată.
7. Întemeierea Ţări Româneşti este legată de descălecarea lui Negru Vodă din Făgăraş
8. Voievodatul lui Gelu se găsea situat la sud de Carpaţi în Ţara Românească.
9. Basarab I l-a învins pe Carol Robert de Anjou în bătălia de la Posada
10. Cei doi întemeietori ai Moldovei au fost Dragoş şi Pompei.
(0,15x10=1,5p)
IV. Completaţi spaţiile punctate cu termeni corespunzători:
1. Religia geto-dacilor era politeistă, cel mai important zeu fiind ............................. .
2. Statul lui Burebista se întindea în nord până la .......................................................... . şi la
sud pana la………………………………………………
3. După cucerirea Daciei de către romani, capitala provinciei s-a
numit ............................. ............................. .............................
4. Prima mitropolie a Ţări Româneşti a fost înfiinţată de ……………………………… şi îşi
avea sediul la…………………………………..
5. Ultimele migraţii s-au produs între secolele al XI-lea şi al XIII-lea. În această perioadă,
spaţiul românesc a fost afectat de migraţiile ……………………………,
……………………………… şi ale……………………………………
6. Unul dintre întemeietorii Moldovei a fost Bogdan un tânăr voievod care a descălecat din
…………………………………….
(0,15x10=1,5p)
V. Citiţi cu atenţie textul de mai jos:
Toate popoarele romanice din Europa îşi datorează existenţa unei duble asimilări. Mai
întâi se petrece asimilarea elementului autohton de către elementul roman. Acest fenomen
presupune prezenţa unui element etnic care deţine acelaşi rol: primitor activ al civilizaţiei
romane. Daco –geţilor, ca element etnic de bază în etnogeneza românilor, le corespund gallii
în etnogeneza francilor, respectiv celtiberii în etnogeneza spaniolilor şi portughezilor, ori
etrusci şi alte populaţii italice în etnogeneza italienilor. Asimilarea elementului autohton este
rezultatul, pretutindeni, al colonizării şi romanizării, apărând astfel sinteze etnice romanice:
daco –romani,gallo-romanii, ibero-romanii{…}
A doua asimilare înseamnă ,,topirea’’ unor elemente migratorii în masa populaţiilor
romanice : francii, vizigoţii şi burgunzii în Gallia, vizigoţii şi subii în Peninsula Iberică,
ostrogoţii şi longobarzii în Italia, unele neamuri germanice, iar mai târziu slavii în Dacia.”
Despre sinteza românească – Şerban Papacostea
Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe:
1. Transcrieţi din text cele două asimilări prin care s-au constituit populaţiile romanice.
2. Enumeraţi trei popoare romanice formate în urma existenţei acestei duble asimilări.
3. Menţionaţi pe baza textului element etnic de bază în etnogeneza românilor.
4. Selectaţi din text poporul migrator care a avut un rol important în etnogeneza
românească.
(0.50x4=2p)
VI. Realizaţi un eseu de 15 rânduri în care să prezentaţi întemeierea statelor medievale
româneşti Ţara Românească şi Moldova.
2p.1
1p. din oficiu

1
Se va acorda punctajul total numai dacă se va respecta: ordinea cronologică a evenimentelor, folosirea
termenilor istorici studiaţi şi încadrarea în spaţiu.

S-ar putea să vă placă și