Sunteți pe pagina 1din 12

Anexa nr. ….. la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. ……… /…….

2019
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Programa şcolară
pentru aria curriculară

TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI


INTEGRATĂ
DISCIPLINA TERAPIE OCUPAȚIONALĂ

Învățământ special
Clasa pregătitoare – clasa a IV-a
Dizabilități senzoriale multiple/ surdocecitate

2019

Programă școlară TERAPIE OCUPAȚIONALĂ –Învățământ special primar – Dizabilități senzoriale multiple/ surdocecitate (DSM) 1
Notă de prezentare
Aria curriculară Terapie Educațională Complexă și Integrată este elaborată
potrivit unui nou model de proiectare curriculară, centrat pe competenţe și cuprinde
disciplinele: Formarea Autonomiei Personale, Socializare, Terapie Ocupațională,
Ludoterapie și Stimulare Cognitivă. Construcţia programelor pentru fiecare disciplină
este realizată astfel încât să contribuie la organizarea specifică a cunoașterii la copiii cu
dizabilități senzoriale multiple/surdocecitate, facilitându-le adaptarea și integrarea
socială.
Activitățile din cadrul acestor module sunt susținute de învățătorul educator /
profesorul educator, de la clasa pregătitoare până la clasa a X-a, având o normă
didactică de 20 de ore pe săptămână, în completarea programului de predare-
învăţare-evaluare, desfăşurat de către profesorul de psihopedagogie specială şi au
un caracter de terapie recuperator - compensator. Aceste tipuri de activităţi sunt
parte componentă a programului complex, integrativ, de evoluţie şi dezvoltare a
copiilor/ tinerilor cu dizabilități senzoriale multiple/surdocecitate. Prin conţinutul lor,
acestea se referă predominant la aria de dezvoltare personală şi socială, având ca
scop final independenţa copilului/ tânărului cu dizabilităţi, precum şi integrarea lui într-
un mediu în continuă schimbare.
Programele școlare din această arie curriculară sunt concepute ca structuri
interdisciplinare cu conţinut specific, astfel încât să răspundă cerinţelor individuale de
dezvoltare, dar şi nevoilor individuale și/ sau de grup de formare a unei personalităţi
apte de a participa activ la viaţa de familie / de grup.
Studiul acestor programe asigură o dezvoltare progresivă a
competenţelor, prin valorificarea experiențelor copiilor și prin accentuarea
dimensiunilor afectiv-atitudinale și acționale ale formării personalităţii acestora.
Copilul cu dizabilități senzoriale multiple este persoana care, pe lângă
dizabilitatea de auz/vedere congenitală/dobândită, prezintă şi dizabilități asociate: de
învăţare, de comunicare şi fizice.
Copilul cu surdocecitate este persoana care prezintă dizabilități de auz
congenitală/dobândită şi de vedere congenitală/dobândită.
Disciplina Stimulare cognitivă se compune din activități și programe compensatorii
care facilitează înțelegerea lucrurilor, fenomenelor, oamenilor, situațiilor, în dimensiunea
lor instrumental-integratoare.
Disciplina Ludoterapie se desfășoară sub formă de activități și programe compensatorii
care utilizează jocul ca modalitate de organizare a cunoaşterii.
Disciplina Socializare se derulează ca activități și programe compensatorii prin
intermediul cărora se pun bazele integrării şi adaptării elevilor în grup/comunitate.
Disciplina Formarea Autonomiei Personale constă din activități și programe cu
caracter compensator și recuperator care asigură premisele achiziționării unor abilități
de viață independentă.
Disciplina Terapie Ocupațională se realizează prin activități și programe recuperatorii
care permit dezvoltarea unor abilităţi esenţiale pentru adaptarea la mediul social.
Structura fiecărei programe şcolare include următoarele elemente:
Notă de prezentare
Competenţe generale
Competenţe specifice şi activităţi de învăţare
Conţinuturi
Sugestii metodologice
Competenţele generale sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini
dezvoltate prin învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu
sau a unor probleme generale, în diverse contexte.

Programă școlară TERAPIE OCUPAȚIONALĂ –Învățământ special primar – Dizabilități senzoriale multiple/ surdocecitate (DSM) 2
Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale, reprezintă etape în
dobândirea acestora şi se formează pe durata unui an şcolar. Pentru realizarea
competenţelor specifice, în programă sunt propuse exemple de activităţi de învăţare
care valorifică experiențele elevului sau care integrează strategii didactice care
facilitează contexte de învăţare variate.
Conţinuturile învăţarii se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului pentru
dobândirea competenţelor de bază. Astfel ele vizează următoarele paliere de
dezvoltare:
-Senzorio-motor și perceptiv
-Psihomotor
-Cognitiv
-Comunicare și limbaj
-Afectiv-emoțional
-Comportamental
-Autonomie personală și socială
Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei
școlare pentru proiectarea și derularea la clasă a activităților recuperativ-compensatorii,
în concordanță cu specificul fiecărei discipline. Elevul va învăța, prin metode adecvate
vârstei și potențialului său psiho-individual, ceea ce îi este necesar pentru dezvoltarea
sa armonioasă, pentru a face față cerințelor școlare.
Prezenta programă şcolară propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului
didactic să completeze, să înlocuiască sau să adapteze activităţile de învăţare,
raportându-se la nivelul de dezvoltare/cunoaştere al fiecărui elev. Se urmăreşte, astfel,
realizarea unui demers didactic personalizat, care să asigure formarea competenţelor
prevăzute de programă, în contextul specific al fiecărei clase şi al fiecărui elev.

Programă școlară TERAPIE OCUPAȚIONALĂ –Învățământ special primar – Dizabilități senzoriale multiple/ surdocecitate (DSM) 3
Competenţe generale

1. Exersarea conduitelor motrice generale și psihomotrice prin


explorarea polisenzorială a mediului înconjurător

2. Realizarea unor produse utile prin utilizarea unor tehnici de lucru,


materiale şi unelte

3. Exersarea conduitelor sociale independente

Programă școlară TERAPIE OCUPAȚIONALĂ –Învățământ special primar – Dizabilități senzoriale multiple/ surdocecitate (DSM) 4
CLASA PREGĂTITOARE – CLASA A IV- A
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
1. Exersarea conduitelor motrice generale și psihomotrice prin explorarea
polisenzorială a mediului înconjurător
Clasa pregătitoare – Clasa a IVa
1.1. Explorarea polisenzorială a mediului înconjurător
Exerciţii de identificare a proprietăţilor fizice ale obiectelor, perceptibile pe baza
simţurilor:
- exerciţii de discriminare vizuală (la fel / diferit, perceperea transformărilor, sortări
după criterii asociate – culoare, mărime, formă): ”Șiragurile păpușilor”, ”Descoperim:
mare-mic; lung-scurt; gros-subțire”, ”Unde se află...?”, “Recunoaşte forma
obiectului!”, “Găseşte diferenţele între obiecte/ imagini/ființe!”);
- exerciţii de discriminare auditivă: ”Jucării sonore”, ”Ce se aude? (voci umane,
fenomene ale naturii, onomatopee, zgomotele străzii, zgomotele casei, mijloacelor de
transport etc.), ”Ne jucăm cu instrumente muzicale!(tobă, xilofon, trianglu, fluier,
trompetă, clopoțel), “Unde a sunat clopoțelul?”, “Graiul animalelor”, “Cine l-a strigat
pe Martinel?”, “Vocea şoptită”, ;
- exerciţii de discriminare olfactivă şi gustativă: “Ce miroase aşa? (fructe, flori, pâine
proaspătă, cozonac, esențe, oțet, parfum, săpun, bețișoare parfumate, cafea)”, “Cum
miroase...? (plăcut, neplăcut );“Mirosuri plăcute/ neplăcute”, „A ce miroase?”, „Îți
place cum miroase?”, “Ce gust au ...?”, “Salata de fructe”);
- exerciţii de discriminare tactilă: exerciții de identificare a suprafețelor și texturilor
(lemn, hârtie, metal, plastic, sticlă, piatră, cauciuc, mătase, lână, catifea, bumbac,
blană etc.);
- exerciţii de orientare tactilă - identificarea obiectelor prin pipăire, în absenţa văzului
(“Săculețul fermecat”, “Recunoaşte obiectul cu ochii închişi!”), identificare greutății
obiectelor (greu-ușor), a temperaturii a obiectelor (cald, rece, fierbinte, înghețat);
„Care material este moale / neted / aspru / ?”;
- exerciţii de sesizare a unor caracterisitici simple şi de punere în corespondenţă:
lămâie – acru; piatra - tare; zahăr – dulce; îngheţată – rece etc;
- exerciţii de explorare a obiectelor din mediul familiar, prin antrenarea mai multor
analizatori(de exemplu: ”Așează clopoțelul roșu pe suprafața fină!”.

1.2. Exersarea psihomotricităţii


Schemă corporală
- exerciţii de reprezentare a schemei corporale prin modelaj (lut, aluat, nisip kinetic,
plastilină), desen (desen lacunar; desen liber), joc de construcţie (cu figuri
geometrice, cuburi, Lego), puzzle „Corpul uman”;
- exerciţii de localizare a obiectelor, prin raportare la schema corporală: “Ce obiecte
sunt în dreapta/ stânga ta/ în fața ta/în spatele tău?”;
Structuri perceptiv-motrice (culoare, formă, mărime), orientare, organizare şi structurare
spaţio-temporală
- exerciţii de identificare şi discriminare obiectuală şi/sau imagistică: „Ce observăm
în această imagine?”;
- exerciţii de sortare şi grupare obiectuală şi/sau imagistică, după unul/două criterii:
”Care imagini se potrivesc anotimpului iarna?”, ”Găsește în imagini activitățile pe care
le facem dimineața/la prânz/seara!”, „Alege imaginile cu fructele/legumele roșii”,
„Alege cuburile mari de culoare galbenă”, ”Găsește jucăriile cu care se joacă copiii
vara!”, ”Grupează imaginile din povestea ”Cei trei purceluși!” etc.;

Programă școlară TERAPIE OCUPAȚIONALĂ –Învățământ special primar – Dizabilități senzoriale multiple/ surdocecitate (DSM) 5
Clasa pregătitoare – Clasa a IVa
- exerciţii de precizare a poziţiilor obiectelor (sus, jos, în faţă, în spate, deasupra-
dedesubt, înăuntru/ în afară; lângă, peste etc) în spațiu / în imagini: ”Unde se
află...?”, ”Colorează obiectele care se află sus!”, ”Încercuiește obiectele situate în
spate!” etc.;
- exerciții de deplasare în spaţiu după comandă verbală: „Mergi un pas în față/în
spate!”, ”Mergi la dulapul din dreapta!”, ”Pune iepurașul în banca din spate!” etc.;
- exerciţii de discriminare vizuală a poziţiei şi orientării obiectelor, unele faţă de
altele; „Ce este pe/sub masă?” „Ce este lângă vaza cu flori?”;
- exerciţii de identificare a momentelor unei zile / a zilelor săptămânii/ anotimpurilor și
asocierea lor cu activități specifice: „În ce anotimp înfloresc copacii? „Acum este zi
sau noapte?”, ”Ce fac copiii iarna?”, ”Ce facem sâmbăta/duminica?”, ”În ce anotimp
este cel mai cald?” etc.;
- exerciţii-joc de ordonare temporală a unor imagini cu anumite activități, povești
scurte cunoscute, întâmplări cu animale/oameni: „Îngrijim dinții” „Pregătim un
sandwich”, ”La frizer”, ”Povestea puiului de rață/de găină”, ”O zi din viața unui elev”
etc.
- software educațional cu structuri perceptiv-motrice, secvențialitatea întâmplărilor,
caracteristici ale anotimpurilor etc.

1.3. Antrenarea motricității fine a mâinii dominante, a coordonării oculo-motorii și


a preciziei mișcărilor
- exerciţii de imitare și trasare cu mâna / degetul/ creionul a liniilor orizontală, verticală,
oblică;
- exerciţii de apucare, frământare, modelare a plastilinei, aluatului etc;
- mişcări translatorii și circulare cu palmele faţă în faţă;
- mişcări translatorii și circulare cu palmele pe planşetă: „Covrigi”, „Bile”, ”Lipia”;
- mişcări de apăsare / aplatizare: „Plăcinta”, „Turtiţa”;
- mişcări translatorii şi mişcări circulare a degetelor pe planşetă „Morcovul’, „Omul de
zăpadă”;
- mişcări de apăsare / aplatizare cu ajutorul degetelor: „Biscuiţi”, ”Prăjituri”;
- mişcări de presare a lutului în forme de lemn / ipsos;
- exerciții de abilitare manuală cu mingi, clești de rufe, mărgele de dimensiuni variate;
- exerciții de îmbrăcare/dezbrăcare, încălțare/descălțare (încheiere a nasturilor, a
fermoarului, a scaiului) a păpușii, pieptănatul părului, spălatul pe dinți;
- exerciții de utilizare adecvată a tacâmurilor;
- jocuri tip incastru: ”Cubul cu forme geometrice”, ”Mijloace de transport”, ”Fructe”,
”Legume” etc.;
- desen după șablon/liber, colorare, dactilopictură cu tematică diversă, trasarea unor
linii în contur dat.

2. Realizarea unor produse utile prin utilizarea unor tehnici de lucru, materiale şi
unelte
Clasa pregătitoare – Clasa a IVa
2.1. Utilizarea uneltelor și a materialelor necesare realizării unor produse utile
- exerciţii de utilizare a diverselor unelte și instrumente (pensulă, foarfecă cu vârfurile
rotunjite, ac mare, matriţe, lopăţică, mosorel, planşetă, perforator, capsator, riglă,
metru de croitorie, șablon, ştampile, carioci, culori, creioane, jocuri de construcţie,
puzzle, incastre, jucării / instrumente muzicale, păpuşi / marionete, jucării, aparatură
muzicală);

Programă școlară TERAPIE OCUPAȚIONALĂ –Învățământ special primar – Dizabilități senzoriale multiple/ surdocecitate (DSM) 6
Clasa pregătitoare – Clasa a IVa
- exerciţii practice de utilizare a materialelor (lipici, lut, ipsos, aluat, seminţe, hârtie de
mărimi şi grosimi diferite, creponată/ glasată, carton, acuarele, plastilină, mărgele,
aţă, sfoară, şnur, lână, frunze, flori uscate, coji de nucă, boabe de fasole, linte,
sâmburi de fructe, conuri de brad, scoici, melci, castane, ghinde, sârmă, dop de plută,
lemn, staniol, materiale textile, beţişoare, scobitori, coji de ou, panglici, piele etc);
- exerciţii de separare a materialelor după anumite criterii.
2.2. Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională
1. Activităţi de abilitare manuală:
- exerciții de tăiere cu foarfeca a hârtiei, materialelor textile etc.;
- exerciţii de înnodare/deznodare: “Bentiţa”, “Funda”; „Covoraşul” etc.;
- exerciţii de cusut / țesut simplu cu benzi din hârtie, împletituri din 2-3 benzi: “Semnul
de carte”, “Batista”, „Plasa”, „Sacoşa”, ”Să coasem frumos!”, ”Să țesem frumos!”;
- exerciţii de împletire în două/trei şuviţe: “ Împletim codițele păpușii”;
- exerciţii de rupere/ tăiere/ mototolire/ lipire a hârtiei: „Ornamente pentru pomul de
iarnă”, „Mărgele”, “Curcubeul”, ”Trandafirul înflorit”,„Colaj de toamnă”, ”Copacul
primăverii”, ”Mărțișorul”, Moș Crăciun” „Globulețe” „Steluțe” „Clopoței” etc.;
- exerciții de îndoire / pliere și lipire a hârtiei: “Evantaiul”, “Cutia de cadou”, „Bărcuța”,
„Avionul”, ”Solnița” etc.
- exerciții de apucare, frământare, modelare a plastilinei, aluatului, nisipului kinetic,
lutului: „Lanţuri din cerculeţe”, „Bastonaşe”, „Coşul cu fructe”, „Litere şi cifre”,
”Biscuiți și prăjituri” etc.;
- exerciţii de înşirare / şnuruire: ”Mărgele colorate”, “Colierul păpușii”, „Brățara”, ”Șnurul
mărțișorului” etc.;
- exerciţii de trasare după şablon, decupare după contur şi lipire: „Chenare din figuri
geometrice”, „Peştişorul din carton”, „Semaforul”, „Ochelarii din carton”, „Cadranul
de ceas”;
- exerciții de tăiere după şablon/contur: “Figuri geometrice simple”, “Pomul de iarnă”,
“Fructe şi legume”, “Palma”, “Animale”, „Casa” „Florile” „Fluturașii”, „Scenă din
poveste”;
- activități de realizare a colajelor din hârtie, cereale, semințe, materiale textile, plante
uscate, bețișoare colorate etc.: „Floarea”, „Covoraşul”, „Tablou din seminţe”, „Coliba
de lemn”, „Copacul înflorit”, „Mărțișorul” etc.;
- activități de utilizare a tehnicii Quilling: mărțișoare, tablouri cu diverse teme, felicitări.
2. Activităţi de expresie grafo-plastică:
- exerciţii de divertisment grafic: mâzgălituri, zig-zaguri, cercuri;
- exerciţii de învăţare a elementelor de limbaj plastic: punctul, liniile verticale,
orizontale, oblice, curbe, circulare;
- exerciții de colorare şi haşurare în contururi simple și în spaţii din ce în ce mai mici;
- desen figurativ: linia dreaptă (“Franjurile covorului”, “Curcubeul”), linia frântă (“Dinţii
fierăstrăului”, “Fulgerul”), linia curbă (“Valurile mării”, “Spirala” etc.);
- exerciţii de pictură, de desen liber/ pe o temă dată;
- exerciţii de compoziţie simplă prin puncte, linii, pete de culoare, dactilopictură
etc.
- exerciţii de compoziţie liberă: desen, colaj, grafică etc.
- exerciţii de desen ornamental şi decorativ: ”Felicitarea”, ”Rama de tablou”, ”Vaza cu
flori”, ”Oul de Paşte ”;
- exerciții de utilizare a acuarelelor;
3. Activităţi de expresie muzicală:
- jocuri muzicale asociate cu mişcare / dans;
- exerciţii de memorare a unor cântece adecvate vârstei/cântece tematice;
- activităţi de pregătire a serbărilor şcolare sau a unor manifestări cultural-

Programă școlară TERAPIE OCUPAȚIONALĂ –Învățământ special primar – Dizabilități senzoriale multiple/ surdocecitate (DSM) 7
Clasa pregătitoare – Clasa a IVa
artistice: Colinde, Urături, 1 Iunie, Ziua Mamei, 1 Decembrie etc.
- exerciţii de interpretare vocală în grup;
- exerciţii de familiarizare cu muzica şi dansul: ”Audiţii muzicale”, ”Dansăm în ritmul
muzicii!”;
- exerciţii de reproducere a unor cântece din folclorul copiilor.
4. Activităţi de expresie nonverbală şi verbală:
- exerciţii- joc de mimă şi pantomimă (expresii mimice/ stări afective): “Mimul”;
“Recunoaşte personajul!”;
- jocuri de imitaţie a gesturilor cotidiene: ”Elevul”, “Hărnicuţa”; “Sportivul”; “Doctorul”;
“Profesorul” etc.
- dansuri cu antrenarea diferitelor părţi ale corpului (pocnitul degetelor, bătaia palmelor;
mişcarea braţelor şi a picioarelor etc.)
- jocuri de rol simple.

3. Exersarea conduitelor sociale independente


Clasa pregătitoare – Clasa a IVa
3.1. Exersarea deprinderilor de ordine şi igienă
- activităţi practice de igienă personală şi de control al ţinutei;
- exerciţii de ordonare a obiectelor personale, a rechizitelor, jucăriilor etc.:
„Ghiozdanul meu” „Jucăriile mele preferate”, „Raftul cu cărți”
- activităţi practice de îngrijire a clasei/ camerei de locuit: „Cameră curată-corp
sănătos”, „Sunt elev de serviciu în clasă”;
- exerciţii practice de aerisire, spălare, ştergere, aspirare, utilizare a măturii şi a
făraşului: „Știu să șterg/aspir praful”, „Cum aerisim încăperile?”, ”Știu să folosesc
aspiratorul!” etc.;
- exerciţii de desfacere a unor produse ambalate (cutii, borcane), de strângere și
ordonare a uneltelor / materialelor de lucru: „Pot și eu să desfac”
- exerciţii de spălare a obiectelor utilizate (unelte de lucru) .
3.2. Exersarea conduitei independente prin activităţi cu caracter ergoterapeutic
- exerciţii de preparare a unui sandwich, ceai, salată de fructe, suc de fructe
„Pachețelul pentru școală” „Gogoși cu dulceață” „Preparăm pizza”;
- exerciţii de manipulare a unor obiecte în condiţii de siguranţă (tavă, ibric plin,
curăţarea legumelor / fructelor);
- exerciţii practice de aranjare a unei mese festive: „Ziua de naștere/onomastică”,
”Masa de Paști”, ”Masa de Crăciun” etc.;
- activităţi simple de îngrijire a plantelor clasei (plantare, stropire, curăţare,
recoltare): „Plantez flori în ghiveci”, ”Curățăm frunzele uscate!”, ”Udăm gazonul și
legumele”;
- activităţi de exersare a comportamentului ecologic (colectarea deşeurilor reciclabile
şi utilizarea lor în activităţi de bricolaj): „Adunăm peturi goale”, „Colectăm hârtii și
cartoane”;
- activităţi simple de îngrijire a animalelor de casă / de companie ( identificare, hrănire
adecvată, îngrijire etc.): ”Cu ce hrănim câinele/pisica?
- exerciţii de personalizare a spaţiului de locuit (decorarea clasei/camerei personale
etc.): „Îmi decorez singur camera”, ”Clasa mea frumoasă!”.

Programă școlară TERAPIE OCUPAȚIONALĂ –Învățământ special primar – Dizabilități senzoriale multiple/ surdocecitate (DSM) 8
Conţinuturi
Domenii de conţinut Clasa pregătitoare – Clasa a IVa
1. Explorare - Identificarea proprietăților fizice ale obiectelor
polisenzorială (discriminare vizuală, auditivă, olfactivă, gustativă,
tactilă)
- Identificare de caracteristici/proprietăți și punerea în
corespondență
- Explorare prin intermediul analizatorilor
2. Psihomotricitate - Schema corporală
- Localizarea obiectelor în spațiu în raport cu corpul ca
referință
- Structuri perceptiv-motrice de culoare, formă, mărime
- Orientare, organizare și structurare spațio-temporală:
identificare, discriminare, sortare și grupare, precizare a
poziționărilor, deplasare spațială, asociere momente
temporale cu activități semnificative
3. Motricitate fină, - Abilitare manuală
coordonare oculo- - Mișcări manuale simple și complexe
motorie și precizia - Coordonare oculo-motorie
mișcărilor - Motricitate fină în contextul exprimării grafice și artistice
- Motricitate fină în contextul autonomiei personale
4. Materiale și unelte - Utilizare de instrumente și unelte
pentru produse finite - Folosirea materialelor
- Separarea unor materiale după criterii utilitar-practice
5. Aplicare diverse - Abilitare manuală
tehnici de lucru - Expresie grafico-plastică
- Expresie muzicală
- Expresie nonverbală și verbală
6. Deprinderi de ordine - Igienă personală și controlul ținutei
și igienă - Ordonare a obiectelor personale
- Îngrijirea și igiena ambientului locuibil
7. Conduite - Manipulare, preparare, îngrijire și întreținere
independente cu - Comportamente ecologice
caracter ergoterapeutic - Îngrijirea primară a plantelor și animalelor domestice
- Personalizarea spațiului

Programă școlară TERAPIE OCUPAȚIONALĂ –Învățământ special primar – Dizabilități senzoriale multiple/ surdocecitate (DSM) 9
Sugestii metodologice
Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea
programei şcolare pentru proiectarea şi derularea la clasă a activităţilor recuperativ-
compensatorii, în concordanţă cu specificul acestei discipline.
Copilul cu dizabilități senzoriale multiple/surdocecitate prezintă anumite
particularităţi ale dezvoltării cognitive, iar procesul de învăţare este diferit. Astfel,
cunoaşterea mediului înconjurător prin acţiune directă îl ajută să descopere lumea.
Strategii didactice
Conţinuturile activităţilor de învăţare pentru copiii cu dizabilități senzoriale multiple/
surdocecitate trebuie să conţină informaţii graduale, care să fie adaptate nivelului de
înțelegere al copiilor.
Formularea obiectivelor, stabilirea conţinuturilor educaționale și a modalităţilor de
realizare a activităților trebuie adaptate, astfel încât să permită fiecărui elev să
progreseze în ritmul său şi să fie abordat în funcţie de potențialul său.
În desfăşurarea activităţilor de învăţare cu elevii cu dizabilități se recomandă, în
special, utilizarea următoarelor metode și procedee didactice:
 metoda demonstraţiei - ajută elevii să intuiască producerea unui fenomen și
creează premisele pentru înțelegere prin explorarea senzorial-perceptivă;
 exerciţiul - presupune realizarea unor operaţii mintale sau mortice în vederea
interiorizării unui model de acţiune şi formării unei priceperi / deprinderi;
 metoda imitaţiei şi procedeul înlănţuirii şi modelării – sunt eficiente în
situațiile de prezentare, antrenare și consolidare a noilor achiziții și deprinderi pe
care elevii trebuie să și le însușească;
 metodele intuitive – se bazează pe observare directă, concret-senzorială a
obiectelor şi fenomenelor realităţii sau substitutelor acestora;
 explicaţia – este însoţită de observarea unui material concret/imagistic;
 metodele activ-participative - stimulează interesul pentru cunoaştere şi
facilitează contactul cu realitatea, permiţând elevilor satisfacerea nevoilor și
cerinţelor educaţionale prin efort personal sau în colaborare cu ceilalți;
 jocul didactic – facilitează trecerea copilului de la activitatea de joc la cea de
învățare, permițând îmbinarea armonioasă a elementului educațional cu cel
distractiv.
În lucrul cu copiii cu dizabilități senzoriale multiple/surdocecitate este necesar ca
fiecare cadru didactic să-şi adapteze prezentarea conţinuturilor, utilizând forme de
comunicare accesibile copiilor.
Materialele şi mijloacele de învăţămant utilizate în activităţile educaționale cu elevii
cu dizabilități senzoriale multiple/surdocecitate au un rol fundamental în valorificarea
principiului intuiţiei şi accesibilizarea conţinuturilor învăţării, facilitând percepția directă a
realităţii, căutarea şi descoperirea de soluţii, imaginaţia, creativitatea.
Mijlocele de învăţământ care au utilitate în activităţile de învăţare desfăşurate cu
elevii cu dizabilități senzoriale multiple/surdocecitate sunt: obiectele naturale, substitute
ale acestora, suporturi imagistice, materiale grafice și figurative, jocuri didactice,
mijloace tehnice și audiovizuale.
Evaluarea reprezintă o componentă a procesului de învăţământ. În activităţile de
învăţare desfăşurate cu elevii cu dizabilități senzoriale multiple/surdocecitate se
recomandă utilizarea metodelor moderne de evaluare, precum observarea sistematică
a comportamentului elevilor, centrarea pe progresul individual, aprecierea şi încurajarea
pentru fiecare achiziţie a copilului.

Programă școlară TERAPIE OCUPAȚIONALĂ –Învățământ special primar – Dizabilități senzoriale multiple/ surdocecitate (DSM) 10
Bibliografie:
 Cozma, A., (2008), Psihopedagogia comunicării la copii cu dizabilităţi mintale,
Editura RAR, București;
 Drugaş, I., (2010), 101 aplicaţii terapeutice în consilierea copiilor, Editura
PRIMUS, Oradea;
 Frîncu, A., (coord.), (1972), Jocuri didactice şi exerciţii distractive, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti;
 Gherguţ, A., (2005), Sinteze de psihopedagogie specială - Ghid pentru
concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice, Editura Poliorom, Iaşi;
 Marinache, A.V.,(coord.), Bazarciuc, M., Manolescu, F., Casapu, M., Rodica, B.,
Ploscaru, I., (2008), Programa şcolară FORMAREA AUTONOMIEI
PERSONALE, clasele I - a X–a, Bucureşti;
 Marinache, A.V.,(coord.), Manolescu, F., Bazarciuc, M., Casapu, M., Stoican, p.,
Sora, F., (2008), Programa şcolară SOCIALIZARE, clasele I - a X–a, Bucureşti;
 Marinache, A.V.,(coord.), Bazarciuc, M., Manolescu, F., Casapu, M., Stoican, p.,
Sora, F., (2008), Programa şcolară, TERAPIE OCUPAŢIONALĂ, clasele I - a X–
a, Bucureşti;
 Marinache, A.V.,(coord.), Bazarciuc, M., Manolescu, F., Butoi, A., Casapu, M.,
Rodica, B., Ploscaru, I., (2008), Programa şcolară LUDOTERAPIE, clasele I - a
X–a, Bucureşti;
 Marinache, A.V.,(coord.), Manolescu, F., Bazarciuc, M., Casapu, M., Stoican, p.,
Sora, F., (2008), Programa şcolară STIMULARE COGNITIVĂ, clasele I - a X–a,
Bucureşti;
 McINNES, J.M, TREFFRY, J.A, (trad. Salomie, G.), (2000), Copilul cu
surdocecitate – Ghid de dezvoltare, Editura Semne, București;
 Montessori, M., (1977), Descoperirea copilului, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti;
 Muşu, I., Taflan A., (coord.), (1997), Terapia educaţională integrată, Editura Pro
Humanitate, București;
 Panaite, M., (2017), Invitaţie la joc – Culegere de jocuri didactice, Editura Spiru
Haret, Iaşi;
 Popovici, D.V., Racu, S., (2012), Recuperarea copiilor cu polihandicap -
polihandicapri senzoriale, surdocecitatea, polihandicapul autist, Asociaţia pentru
Persoane cu Dizabilităţi de Intelect HUMANITAS din Moldova, Chişinău;
 Racu., A., Popovici, D.V., Dani, A., Crețu, V., (2009), Intervenţia recuperativ-
terapeutică pentru copiii cu dizabilităţi multiple, Ediţia a II-a, Editura Ruxandra,
Chişinău;
 Stănică, I., Muşu, I., Popa, M., Popovici, D. V., Rozorea, A., (1997),
Psihopedagogia specială – Deficienţa senzorială, Pro Humanitate, București;
 Stillman, R., (trad. Moldovan, M., A.,), (2010), Instrumente de evaluare a copiilor
cu deficienţe senzoriale multiple/surdocecitate – Scalele Callier – Azusa (G) si
(H), Editura Semne, Bucureşti.

Programă școlară TERAPIE OCUPAȚIONALĂ –Învățământ special primar – Dizabilități senzoriale multiple/ surdocecitate (DSM) 11
Grup de lucru

Liana Maria MITRAN, coordonator Ministerul Educaţiei Naţionale


Gabriela RAUS, coordonator Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi

Nume, prenume Instituţie de apartenenţă


Gurgu Daniela Centrul Logopedic Interșcolar – C.J.R.A.E. Iași
Muntean Emilia-Diana Liceul Tehologic Special “Vasile Pavelcu” Iaşi
Macovei Elena Liceul Tehologic Special “Vasile Pavelcu” Iaşi

Programă școlară TERAPIE OCUPAȚIONALĂ –Învățământ special primar – Dizabilități senzoriale multiple/ surdocecitate (DSM) 12

S-ar putea să vă placă și