Sunteți pe pagina 1din 15

Facultatea de Arhitectură și Urbanism

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca


LU C RAR E D E D I S E R TAȚ I E

MOȘTENIREA SĂSEASCĂ DIN


TRANSILVANIA DE NORD
CENTRU COMUNITAR-CULTURAL
SĂSESC LA BISTRIȚA

A B S O L V E N T A R H. T O M A T U D O S Ă
Î N D R U M Ă T O R P R O F. A S I S T. D R. A R H. P A U L – M I H A I M O L D O V A N
TEMA ALEAS Ă

Această lucrare vizează valorificarea moștenirii săsești a


municipiului Bistrița prin construirea unui Centru
Comunitar-Cultural Săsesc
Lucrarea analizează astfel aspecte legate de:
• Specificul cultural, comunitar și arhitectural săsesc din
Transilvania;
• Importanța și oportunitățile oferite de valorificarea culturii
săsești;
• Bune practici în crearea unor clădiri cu specific comunitar-
cultural moderne;
• Crearea unui Centru Comunitar-Cultural Săsesc
JUSTIFICAR E
Valorificarea trecutului și particularităților
unei comunități cvasi-dispărute poate
reprezenta o oportunitate extraordinară pentru
revitalizarea acesteia, cultura săsească din
Transilvania rămânând una unică în lume;

Crearea unui Centru


Comunitar-Cultural
Săsesc poate avea rolul de
catalizator pentru
numeroase proiecte ce pot
dezvolta economic, social
și cultural întregul
municipiu;
IPOTEZĂ
• Cultura săsească merită salvată și promovată, având
particularități unice și potențial de valorificare

• Un Centru Comunitar-Cultural Săsesc modern poate


contribui la dezvoltarea comunității locale
PA R C U R S U L L O G I C A L L U C R Ă R I I

Particularitățile
Comunitate și Specificul
comunității
cultură arhitectural
germane în
săsească săsesc
Transilvania

Bune practici în Propunere “Centru


Importanța
crearea de Centre Comunitar-
valorificării
Comunitar- Cultural Săsesc la
trecutului
Culturale Bistrița”
STR U CTU RA LU C R Ă R I I

Introducere

Conceptul de comunitate la sașii transilvăneni

Arhitectura săsească urbană

Valorificarea arhitecturii săsești

Concept arhitectural: Centru Comunitar-Cultural

Concluzii
INTRODUCERE

Ipoteza

Interes
personal

Legătura
cu
proiectul
C O N C E PT U L D E C O M U N I TAT E LA
SAȘ I I TRAN S I LV Ă N E N I

• Scurtă istorie a comunităților săsești din Transilvania

• Ideea de comunitate la sașii transilvăneni

• Bistrița, nucleu al civilizației săsești din Nordul


Transilvaniei

• Arhitectură săsească în Bistrița


ARHITECTURA SĂ SEASC Ă UR BANĂ

• Conservarea arhitecturală urbană. Nostalgie și promovare


turistică
• Specificul general al arhitecturii săsești
• Aspecte tehnice privind arhitectura săsească
VALO R I FI CAR EA AR H I TE CT U R I I
SĂSEȘTI

• Importanța valorificării trecutului


• Restaurare sau construcție nouă
C O N C E PT AR H I T E C T U RAL:
C E N T R E C O M U N I TAR – C U LT U RALE

• Studii de caz în revitalizarea arhitecturală: „Efectul Bilbao”


PROPUNERE:
C E NT R U C O M U N ITAR – C U LTU RAL
S Ă S E S C LA B I S T R I Ț A
PROPUNERE:
C E N T R U C O M U N ITAR – C U LTU RAL
S Ă S E S C LA B I S T R I Ț A
CONCLUZII

• Particularitățile culturale ale comunității săsești din Bistrița


prezintă potențial ridicat de valorificare;
• Centrul Comunitar-Cultural Săsesc poate reprezenta cheia
revitalizării orașului și creșterii vizibilității;
• Proiectul Centrului Comunitar-Cultural Săsesc este unul
realizabil și fezabil;
VĂ M U LȚ U M E S C !

S-ar putea să vă placă și