Sunteți pe pagina 1din 8

Grile de antrenament pentru examenul de licenţă

Sesiunea iulie 2020

Drept financiar şi fiscal

1. Ce este un buget?
a) un instrument economico-financiar.
b) punga din piele cu bani.
c) institutie juridica.

2. Cui apartine un buget public?


a) Oricarei persoane fizice sau juridice.
b) Statului.
c) Unei unitati administrativ-teritoriale.

3. Sunt venituri bugetare publice:


a) Impozitele;
b) Taxele;
c) Contribuţiile sociale.

4. Structura bugetelor publice cuprinde:


a) Veniturile bugetare;
b) Cheltuielile bugetre;
c) Împrumutul public.

5. Bugetul are urmatoarele trasaturi:


a) Este un act de programare a veniturilor si cheltuielilor.
b) Este o lege.
c) Se intocmeste pentru o perioada determinata de timp.

6. Bugetul public se adopta:


a) Numai prin lege.
b) Prin acte normative.
c) Numai prin hotarari ale consiliilor locale si judetene.

7. Veniturile bugetare se percep de la:


a) Agenti economici.
b) Ordonatorii de credite.
c) Populatie.

8. Sunt cheltuieli bugetare publice:


a) Cheltuieli pentru tichetele de vacanţă;
b) Cheltuieli pentru iluminatul public;
c) Alocaţiile de stat pentru copii.
9. Ce este bugetul public national?
a) Un ansamblu de bugete publice.
b) O entitate bugetara distincta.
c) Un ansamblu de bugete publice si private.

10. Sistemul bugetar public national este compus din:


a) Subsistemul bugetar romanesc.
b) Subsistemul bugetar public central.
c) Subsistemul bugetar public local.

11. Din ce este compus subsistemul bugetar public central?


a) Bugetul de stat.
b) Bugetul asigurarilor sociale de stat.
c) Fondurile bugetare speciale.

12. Din ce este compus subsistemul bugetar public local?


a) Bugetele locale.
b) Bugetele judetene.
c) Bugetul Trezoreriei publice.

13. În ce act normativ se foloseşte greşit sintagma de “buget public naţional”?


a) Constituţie;
b) Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;
c) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

14. “Bugetul public national” trebuie înţeles ca “sistem bugetar public naţional”?
a) Da;
b) Nu;
c) În anumite împrejurări.

15. Bugetul general consolidat este:


a) entitate bugetară distiunctă,
b) însumare a tuturor veniturilor bugetare, respectiv a tuturor cheltuielilor bugetare;
c) element în cadrul sistemului bugetar public national.

16. Bugetul general consolidat este compus din:


a) bugetul general consolidat al statului;
b) bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale;
c) bugetul general consolidat al fondurilor bugetare speciale.
17. Ce este bugetul de stat?
a) Un program ce imbraca forma legii.
b) Punga din piele cu bani.
c) Lege..

18. Cui apartine bugetul de stat?


a) Oricarei persoane fizice sau juridice.
b) Statului.
c) Unei unitati administrativ-teritoriale.

19. Procedura bugetara privind bugetul de stat este guvernata de:


a) Principiul anualitatii.
b) Principiul echilibrului.
c) Principiul publicitatii.
d) Principiul transparenţei.

20. Taxa pe valoarea adăugată este:


a) Taxa;
b) Impozit;
c) Contribuţie.

21. Accizele sunt:


a) Impozite directe;
b) Impozite indirecte;
c) Taxe.

22. Impozitele şi taxele se percep de la:


a) Personae fizice;
b) Personae juridice,
c) Asocieri de persoane fără personalitate juridică

23. Ce este impozitul?


a) sursa de venit bugetar.
b) prelevare in forma pecuniara catre unul din bugetele publice.
c) cheltuiala bugetara.

24. Cine datoreaza impozit?


a) Orice persoana fizica sau juridica ce are calitatea de contribuabil.
b) Statul.
c) Unitate administrativ-teritoriala.

25. Care sunt elementele impozitului?


a) Baza de impunere.
b) Subiectul platitor.
c) Cota de impunere.
26. Care sunt elementele taxelor?
a) Baza de impunere.
b) Subiectul platitor.
c) Cota de impunere.

27. Cine datorează taxe?


a) Orice autoritate sau instituţie publică;
b) Oricine semnează un contract de colaborare cu o autoritate sau instituţie publică;
c) Orice persoană fizică sau juridica ce solicită un serviciu din partea unei autorităţi sau
instituţii publice.

28. Cine datorează contribuţii sociale?


a) Ordonatorii de credite;
b) Orice persoană fizică ce are calitatea de salariat ori persoană asimilată acestuia;
c) Orice angajator, dacă legea impune această sarcină fiscală.

29. Impozitele au caracter nerambursabil?


a) da.
b) nu.
a) da, in anumite imprejurari.

30. Contribuţiile presupun o contraprestaţie:


a) Viitoare;
b) Aleatorie;
c) Rambursabilă.

31. Cum sunt stabilte sarcinile fiscale:


a) Prin lege;
b) Prin acorduri şi contracte intervenite între părţi;
c) Prin acorduri internationale la care România este parte.

32. În cazul stingerii prin plată a obligaţiilor fiscale, momentul plăţii este:
a) în cazul plăţilor în numerar, la data înscrisă în documentul de plată eliberat de organul fiscal,
unităţile Trezoreriei Statului sau organele ori persoanele abilitate de acestea;
b) în cazul plăţilor efectuate prin mandat poştal, la data poştei, înscrisă pe mandatul poştal;
c) în cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară, la data la care băncile debitează contul
persoanei care efectuează plata pe baza instrumentelor de decontare specifice, astfel cum
această informaţie este transmisă prin mesajul electronic de plată de către instituţia bancară
iniţiatoare, data putând fi dovedită prin extrasul de cont;
d) în cazul plăţilor efectuate prin intermediul cardurilor bancare, data la care a fost efectuată
tranzacţia, astfel cum este confirmată prin procedura de autorizare a acesteia.
e) în cazul stingerii obligaţiilor fiscale prin valorificarea garanţiei, la data constituirii garanţiei.
33. În cazul diferenţelor de creanţe fiscale neachitate şi stabilite cu ocazia unei inspecţii
fiscale, termenul de plată se stabilește în funcție de data comunicării deciziei, astfel:
a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la
data de 5 a lunii următoare, inclusiv;
b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până
la data de 20 a lunii următoare, inclusiv;

34. Distribuirea sumelor din contul unic, în cazul în care suma plătită nu acoperă
obligaţiile fiscale datorate unui buget sau fond, distribuirea în cadrul fiecărui buget sau
fond se face în următoarea ordine:
a) pentru toate impozitele şi contribuţiile sociale cu reţinere la sursă;
b) pentru toate celelalte obligaţii fiscale principale;
c) pentru obligaţiile fiscale accesorii.

35. Restituirea sumelor plătite în plus se va face din oficiu în următoarele cazuri:
a) pentru diferențe de impozite rezultate din regularizarea anuală a impozitului pe venit datorat
de persoanele fizice, care se restituie în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării
deciziei de impunere;
b) pentru sume încasate prin poprire, în plus față de creanțele fiscale pentru care s-a înființat
poprirea, care se restituie în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data încasării.

36. Pentru a se putea declanşa executarea silită, creanța fiscală trebuie să fie:
a) certă;
b) lichidă;
c) exigibilă;
d) executorie.

37. Pentru neplata la termen a creanţelor fiscale cuvenite bugetelor statului, debitorii fiscali
datorează.
a) dobânzi;
b) penalităţilor de întârziere;
c) majorărilor de întârziere.

38. Compensarea operează de drept la data la care ambele creanțe există şi sunt reciproce,
fiind deopotrivă şi în acelaşi timp:
a) Certe;
b) Lichide;
c) Exigibile;
d) Plătibile.

39.Care este nivelul dobânzilor:


a) 1%;
b) 0,1%;
c) 0,01%;
d) 0,02%.
40. Care este nivelul penalităţilor de întârziere:
a) 1%;
b) 0,1%;
c) 0,01%;
d) 0,02%.

41. Care este nivelul penalităţilor de nedeclarare:


e) 1%;
f) 0,1%;
g) 0,01%;
h) 0,02%.

42.Care este nivelul majorărilor de întârziere:


a) 1%;
b) 0,1%;
c) 0,01%;
d) 0,02%.

43. Termenul de prescripţie a creanţelor fiscale este de:


a) 3 ani;
b) 5 ani;
c) 1 an;
d) 10 ani.

44. Termenul de prescripţie se suspendă:


a) în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripţie a
dreptului la acţiune;
b) în cazurile şi în condiţiile în care suspendarea executării este prevăzută de lege sau este dispusă
de către instanţa judecătorească ori de alt organ competent;
c) pe perioada valabilităţii înlesnirii acordate potrivit legii;
d) cât timp debitorul îşi sustrage veniturile şi bunurile de la executarea silită.

45. Termenul de prescripţie se întrerupe:


a) cazurile şi condiţiile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de prescripţie a dreptului la
acţiune;
b) data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau în cursul acesteia, a
unui act voluntar de plată a obligaţiei prevăzute în titlul executoriu ori a recunoaşterii, în orice
alt mod a datoriei;
c) pe data îndeplinirii, în cursul executării silite, a unui act de executare silită;
d) pe data comunicării, potrivit legii, a actului de constatare a insolvabilităţii debitorului.

46. Insolvabilitatea debitorului fiscal are ca efect:


a) scăderea creanţelor fiscale din evidenţele organelor fiscale;
b) radierea creanţelor fiscale după împlinirea termenului de prescripţie;
c) declanşarea executării silite a creanţelor fiscale

47. Care sunt modalitatile de realizare a executarii silite?


a) poprirea.
b) executarea silita mobiliara.
c) executarea silita imobiliara.
d) executarea silită a ansamblului de bunuri.
e) executarea silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini.

48. Procedura comunicarii unei somaţii inaintea declansarii procedurii de executare silită
este obligatorie?
a) da.
b) nu.
c) da, in anumite imprejurari.

49. Care sunt modalitatile de valorificare a bunurilor mobile?


a) vanzarea directa.
b) vanzarea prin intelegerea partilor.
c) vanzarea la licitatie publica.
d) vanzarea in regim de consignatie.

50. Care sunt modalitatile de valorificare a bunurilor imobile?


a) vanzarea directa.
b) vanzarea prin intelegerea partilor.
c) vanzarea la licitatie publica.
d) vanzarea in regim de consignatie.

51. Tipuri de garanții utilizabile pentru aprobarea cererii de suspendare a executării silite
sunt:
a) consemnarea de mijloace bănești la o unitate a Trezoreriei Statului;
b) scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit sau, după caz, de o instituție financiară
nebancară înscrisă în registrele Băncii Naționale a României pentru emiterea de garanții ori
poliță de asigurare de garanție emisă de o societate de asigurare;
c) ipotecă asupra unor bunuri imobile sau mobile din țară;
d) gaj asupra bunurilor mobile.

52. Sunt exceptate de la executarea silita mobiliara:


a) alimentele necesare timp de 2 luni.
b) combustibilul necesar incalzirii si prepararii hranei timp de 3 luni de iarna.
c) bunurile de uz personal sau casnic.
d) obiectele personale cu valoare sentimentala.

53. Sunt exceptate de la executarea silita imobiliara:


a) bunurile imobile ale debitorului.
b) spatiul minim de locuit necesar debitorului si familiei sale.
c) bunurile imobile nu se excepteaza.

54. Contestaţia la executarea silită se formulează de la data comunicării actului de


executare silită ce face obiectul contestaţiei, în termen de:
a) 30 de zile.
b) 45 de zile.
c) 15 zile.

55. Ce valoare are procesul-verbal de adjudecare?


a) de somatie de plata.
b) de titlu de proprietate.
c) de incheiere a licitatiei publice.

Conf.univ.dr. Cristina Oneţ

S-ar putea să vă placă și