Sunteți pe pagina 1din 3

pI.

Structura procesului de asamblare


Procesul tehnologic de asamblare cuprinde totalitatea operaţiilor de îmbinare, de
verificare a poziţiei lor relative şi de recepţie după asamblarea definitivă, a pieselor având drept
scop obţinerea unui produs care să corespundă în totalitate activităţii pentru care a fost proiectat.

Operaţia de asamblare Este partea procesului tehnologic de, care se execută la acelaşi loc de
muncă, de către un singur muncitor sau de o echipă de muncitori,
pentru obţinerea unui subansamblu sau pentru reunirea mai multor
subansambluri. Operaţia de asamblare este unitatea de bază folosită la
planificarea producţiei.
Faza de asamblare Reprezintă partea de operaţie, care se execută la o îmbinare, folosind
aceleaşi scule, dispozitive şi instrumente de măsurat şi aplicând
aceeaşi metodă de lucru. Pentru faze şi operaţii, se realizează fişe
tehno logice, în care sunt prevăzute S.D.V.-urile, utilajele folosite,
dar şi prescripţiile de control.
Mânuirea Reprezintă mişcarea executată de muncitor în timpul pregătirii
operaţiei de montare sau în timpul montării propriu-zise.

II. Componentele produsului final (componentele asamblării)

1
1. Piesa este elementul cel mai simplu al asamblării executat dintr-o singură bucată
2. Piesa de bază reprezintă unitatea cea mai simplă a ansamblului sau a subansamblului format din
mai multe piese.
3. Subansamblul: este o unitate de asamblare mai complexă, compusă din mai multe piese dintre
care una sau mai multe piese de bază sunt asamblate într-un tot.
4. Ansamblul: constituie o unitate de asamblare, formată din două sau mai multe subansambluri şi
piese, unite într-un tot unitar şi având un rol funcţional bine determinat.
5. Mecanismul: reprezintă o unitate de asamblare cu rol bine determinat din punct de vedere
funcţional care participă integral la funcţionarea utilajului sau a maşinii, avand rolul de transmitere
si de transformare a miscarii
6. Ansamblul general: este reprezentat de masina sau de instalaţia propriu-zisă şi este format din
toate elementele descris anterior. Fiecare element participă la îndeplinirea rolului pentru care
ansamblul a fost proiectat.

III. Documentele tehnologice necesare proiectării procesului de asamblare:

1. Schema lanţurilor de dimensiuni este necesară pentru stabilirea succesiunii operaţiilor de


asamblare, dar şi pentru realizarea funcţionalităţii ansam blului. De realizarea corectă a lanţului de
dimensiuni depinde şi economicitatea în realizarea pro dusului.
2. Schema de asamblare este succesiunea naturală şi logică a operaţiilor de asamblare, întocmită
după o analiză completă a operaţiilor de asamblare a grupelor şi a subansamblurilor.
3. Planul de operaţii este întocmit la producţia de serie şi de masă. Acesta conţine în mod detaliat
toate eta pele ce trebuie parcurse pentru realizarea ansam blului.

2
4. Ciclograma asamblării este o reprezentare grafică a operaţiilor de asamblare, în ordinea succesi
unii acestora, raportate la timpul necesar executării lor.

Din punctul de vedere al momentului realizării asamblărilor, acestea pot fi:


Asamblări succesive când operaţiile se succed (figura a);
Asamblări paralel-succesive - când o parte din operaţiile de asamblare se realizează în
acelaşi timp (figura b).
Ciclogramele indică şi posibilităţile de reducere a timpului de asamblare şi, deci, ale costului
acestei operaţii
5. Desenul de ansamblu – indică elementele componente ale ansamblului şi legăturile dintre
acestea.
6. Fişa tehnologică – cuprinde toate informaţiile necesare procesului tehnologic, utilajele necesare,
precum şi metodele şi mijloacele de control. Tot în fişa tehnologică sunt prevăzute sculele necesare
montajului şi timpii necesari realizării acestor operaţii.

IV. Norme de sănătate și securitate a muncii și apărare împotriva incendiilor, de protecție a


mediului aferente procesului tehnologic de asamblare.

Măsuri de mecanizare şi automatizare, în spe ci al a operaţiilor grele şi cu risc crescut de ac


cidentări;
Curăţarea aerului de gaze, praf şi aburi, prin ventilaţie;
Atelierele de reparaţii şi întreţinere trebuie să fie bine iluminate, atât ziua, cât şi noaptea;
Protejarea instalaţiilor electrice împotriva electrocutării şi legarea aparatelor şi instalaţiilor la
pământ;
Respectarea regulilor de depozitare a pieselor;
Ancorarea maşinilor şi a instalaţiilor în timpul transportului;
Evitarea staţionării muncitorilor în raza de acţiune a macaralelor;
Mecanismele de ridicat şi transportat să fie manevrate numai de personalul calificat în acest
scop.