Sunteți pe pagina 1din 3

LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ROMÂNĂ ŞI LIMBA ENGLEZĂ Varianta 1

Fiecare întrebare are trei variante de răspuns notate cu a) b) c) dintre care una şi numai una este corectă. Marcaţi cu X pe FOAIA DE RĂSPUNS , în dreptul numărului întrebării şi al literei corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect, iar celelalte spaţii baraţi-le cu o linie orizontală. Exemplu :

Nr. între- a) b) c) bare 1 2 3
Nr.
între-
a)
b)
c)
bare
1
2
3

LIMBA ROMÂNĂ

1. În cuvântul poartă există:

a. şase litere şi cinci sunete; b. şase litere şi şase sunete; cinci litere şi cinci sunete.

2. În cuvântul iepure există următoarele sunete:

c.

a. v + v + c + v + c + sv;

c. sv + sv + c + v + c + v.

b. sv + v + c + v + c + v ;

3. Cuvântul departe se accentuează corect astfel:

a. départe;

b. departé;

4. În cuvântul tigroaică există un:

a. diftong;

b. triftong;

c. depárte.

c. hiat.

5. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria:

a. ca-rte; a-lee; mer-geau;

b. ră-spuns; co-pt; drept-unghi;

c. îm-bu-jo-rat; scon-tat; punc-tu-al.

6. Enunţul în care unul dintre paronimele din paranteză (oral-orar;

temporal-temporar; arbitral-arbitrar) apare folosit incorect este:

a. Lucra după un orar fix.

b. Cerul este temporal noros.

c. A luat o decizie arbitrară.

7. Sensul cuvântului lucrativ este:

a. profitabil;

b. elaborat;

c. eronat.

8. Aparţin vocabularului fundamental toate cuvintele din seria:

a. inegal, agă, braţ;

b. copil, varză, ştachetă;

c. lemn, cu, mazăre.

9. Aparţin aceleiaşi familii lexicale toate cuvintele din seria:

a. a orbi, orbire, orbitor, orb; c. orbire, orbită, orbi, morb.

10. Enunţul care nu conţine un pleonasm este:

b. orbital, orbitor, orb, orbit;

a. Conlucraseră împreună la realizarea proiectului.

b. Când l-a văzut, a traversat pe cealaltă parte.

c. Bunicul suferea de mult timp de o gastrită cronică.

11. Sunt sinonime cuvintele din seria:

a. amănunţit, detaliat;

b. limpede, opac;

12. Antonimul cuvântului dificil este:

c. zgârcit, ipocrit.

a.

complicat;

b. facil;

c. uzual.

13. Seria în care nu există niciun neologism este:

a.

barză, copil, tâmplă;

b.

brânză,

indiciu,

cap;

c.

cocoş, preferinţă, gheată.

 

14. Sunt formate numai prin compunere cuvintele din seria:

a. departe, floarea-soarelui, bunăvoinţă;

b. îmbujorat, rea-voinţă, untdelemn;

c. facere, auriu, bineînţeles.

15. Cuvântul (a) îmbătrâni este format:

a. numai prin derivare cu prefix;

b. numai prin derivare cu sufix;

c. prin derivare parasintetică.

16. Sunt acceptate ambele variante de plural ale substantivelor:

a. coperte – coperţi;

b. chibrite – chibrituri;

c. dispecerate – dispeceraturi.

17. Enunţul în care nu există nicio greşeală este:

b.

c. Fi atent, nu fii distrat!

a. Codri noştri aur poartă.

Arbitrii

cei

oneşti

sunt

apreciaţi.

18. În enunţul Era un băiat cum fiecare şi-ar dori., cuvintele subliniate

sunt, în ordine:

a. articol nehotărât, pronume nehotărât;

b. numeral cardinal, pronume nehorărât;

c. articol hotărât, adjectiv pronominal nehotărât.

19. Sunt defective de plural toate cuvintele din seria:

a. icre, fier, tăţe; b. sânge, aur, unt; c. ochelari, tăiţei, nor.

20. Cer cazul dativ toate prepoziţiile din seria:

a. înaintea, datorită, conform;

c. mulţumită, graţie, contrar.

b.

potrivit,

asupra,

contra;

21. În enunţul „Într-o vale se deschidea un lac neclintit adunat din ploile

primăverii.” (Mihail Sadoveanu), substantivele au, în ordine, cazurile:

a.

Ac. + N + Ac. + G;

b. Ac. + N + Ac. + D;

c.

Ac. + Ac. + Ac. + G.

22. În citatul „Dumneata, domnule Calistrat, zise munteanca, mi se pare

că nu prea mănânci.” (Mihail Sadoveanu), cuvintele subliniate au, în ordine, următoarele valori morfologice:

a. substantiv simplu, pronume personal, pronume relativ;

b. pronume personal, pronume reflexiv, conjuncţie subordonatoare;

c. pronume personal de politeţe, pronume personal, pronume reflexiv.

23. Cuvântul subliniat din enunţul „V-aş apăra şi nu ştiu cum se poate.

(Tudor Arghezi), cuvântul subliniat este:

a. pronume personal, cazul Ac.;

b. pronume reflexiv, cazul Ac.;

c. pronume personal, cazul N.

24. În citatul „Ai noştri se pregăteau a apăra

cheia ţării lor.” (Nicolae Bălcescu), există şi :

acea strâmtoare, care era

a. un pronume posesiv, un adjectiv pronominal posesiv;

b. un pronume reflexiv, un pronume demonstrativ;

c. un pronume posesiv, un pronume relativ.

25. Valorile morfologice ale cuvintelor subliniate din enunţul „Un

curcubeu a-ntins o punte / Din casa mea pân-la a ta” (Dimitrie Anghel)

sunt, în ordine:

a. adjectiv pronominal posesiv, pronume posesiv;

b. adjectiv pronominal posesiv, pronume personal;

c. pronume posesiv, pronume personal.

26. Sunt pronume demonstrative toate cuvintele din seria:

a. acela, acelaşi, fiecare;

b. aceasta, care, aceia;

c. acesta, aceeaşi, acelea.

27. Adjectivul se acordă cu substantivul determinat:

a. în gen;

b. în gen şi număr;

c. în gen, număr şi caz.

28. În propoziţia Nimănui nu-i datorez nimic., pronumele negative sunt, în

ordine, în cazurile:

a. D, Ac;

b. N, D;

c. G, N.

29. Sunt invariabile toate adjectivele din seria:

a. verde, roşu, frumos;

c. limpede, oliv, tenace.

b. gri, bej, vernil;

30. În propoziţia Era considerat cel mai abil dintre toţi., adjectivul

subliniat este la gradul de comparaţie:

a. comparativ de superioritate;

c. superlativ relativ.

b. superlativ absolut;

31. Verbul din citatul „O ploaie şi un haos s-au aşternut pe lume!” (Vasile

Voiculescu) este la:

a. modul conjunctiv, timpul perfect;

b. modul conjunctiv, timpul prezent;

c. modul indicativ, timpul perfect compus.

1

32. Este la diateza reflexivă verbul din enunţul:

a. Se gândeşte la fericirea ei.

b. În fiecare dimineaţă, pleacă la şcoală.

c. Era lăudat de toţi.

33. În enunţurile El a rămas trist. Candidatul era emoţionat. Anchetatorul

devenise suspicios., verbele au valoare:

a. auxiliară;

b. predicativă;

c. copulativă.

34. Există verbe numai de conjugarea a II-a în seria:

a. a bea, a părea, a vedea;

c. a face, a plăcea, a zice.

merge;

35. Există numai locuţiuni verbale în seria:

b.

a

mânca,

a

şedea, a

a. aducere-aminte, a băga de seamă, a lua loc;

b. a pune la cale, a trage pe sfoară, a-şi da seama;

c. pe de rost, a-şi arunca ochii, a avea loc.

36. Există numai verbe la moduri personale în seria:

a. aude, se face, se ridică, izbucnind;

b. vedea, citit, de cules, s-a dus;

c. aleargă, să vadă, ai fi auzit, ascultă.

37. Numeralele din enunţul Cei doi prieteni câştigaseră înzecit. sunt, în

ordine:

a.

cardinal cu valoare adjectivală, multiplicativ cu valoare adverbială;

b.

ordinal cu valoare adjectivală, multiplicativ cu valoare adverbială;

c.

distributiv

cu

valoare

substantivală,

fracţionar

cu

valoare

substantivală.

38. Sunt scrise corect toate numeralele din seria:

a. patrusprezece, al miilea, al douăzecişiunulea;

b. şaisprezece, cincizeci şi doi, al două miilea;

c. treisprăzece, înmiit, opt zeci.

39. Funcţiile sintactice ale substantivelor din enunţul Razele soarelui de

primăvară cuprind pământul. sunt, în ordine:

a. subiect, atribut substantival nominatival, atribut substantival prepoziţional, complement indirect;

b. subiect, atribut substantival genitival, atribut substantival prepoziţional, complement direct;

c. subiect, atribut apoziţional, complement direct, complement

indirect.

40.

Cuvântul subliniat din propoziţia Îi place sucul., are funcţia sintactică

de:

 

a.

subiect;

b. nume predicativ;

c. complement direct.

41.

Cuvântul subliniat din citatul Şi-a lăsat paltonul la intrare.” este:

a. pronume reflexiv în dativ , atribut pronominal datival;

b. pronume personal în dativ , atribut pronominal datival;

c. pronume reflexiv în acuzativ, complement indirect.

42.

Nume predicativ exprimat prin substantiv în cazul acuzativ există în

enunţul:

a. El este profesor.

 

b. Caietul pe care îl cumpărase era de muzică.

c. Vânatul era din pădure.

43. În enunţul Desigur că voi veni., există:

a. un adverb predicativ, predicat verbal;

b. un adverb predicativ, predicat nominal;

c. un adverb de mod, complement circumstanţial de mod.

44. Există complement circumstanţial de loc exprimat prin substantiv în

genitiv în enunţul:

a. Se aşezase deasupra norilor.

b. Maşina din faţa casei era roşie.

c. Venise de la bunicii săi.

45. În citatul „Pupăza zbrrr! pe-o dugheană

este:

(Ion Creangă), interjecţia

a.

atribut apoziţional;

b. predicat verbal;

c.

complement direct.

46. În fraza „Ş-am umblat, zise el, la nemţi pe drumuri Sadoveanu), propoziţiile sunt:

(Mihail

a.

PP + P. Incidentă; b. P. Incidentă + PP;

c.

PP + PP.

47. Propoziţia subordonată din citatul „Azi-dimineaţă m-am trezit, / căci

mi-a bătut în geam caisul.” (Magda Isanos) este:

a. C.I.;

b. C. D.;

c. C.Z.

48. În enunţul Ce nu se ştia era că va veni şi el cu noi., propoziţiile sunt,

în ordine:

a. SB + PP + PR;

b. PR + PP + SB;

c. CD + PP + PR.

49. Există o propoziţie subiectivă în enunţul:

a. Dorinţa lui era să reuşească.

c. Ştia că nu e bine aşa.

b. Se ştia că va câştiga concursul.

50. Propoziţiile subordonate din citatul „De te-ndeamnă, de te cheamă /

Tu rămâi la toate rece” (Mihai Eminescu) sunt ambele:

a. condiţionale;

b. consecutive;

c. concesive.

51. Prin expansiune, complementul circumstanţial de cauză devine:

a. subordonată circumstanţială de cauză;

b. subordonată circumstanţială de scop;

c. subordonată circumstanţială de loc.

52. În fraza Era fericit, dar nu pe cât şi-ar fi dorit, raportul dintre

propoziţii este de:

a. coordonare prin juxtapunere;

b. subordonare prin conjuncţie subordonatoare;

c. coordonare adversativă.

53. Propoziţia Nu îi plăcea nimic din jurul său. este:

a. propoziţie simplă, enunţiativă, afirmativă;

b. propoziţie dezvoltată, enunţiativă, negativă;

c. propoziţie dezvoltată, exclamativă, negativă.

54. Sunt termeni regenţi ai propoziţiilor subiective adverbele din seria:

a. fireşte, desigur, probabil;

b. uşor, mult, bineînţeles;

c. sigur, clar, repede.

55. Pronumele relativ din enunţul Nu ştia cine l-a trădat are funcţia

sintactică de:

a.

complement direct;

b. subiect;

c.

complement indirect.

56. Verbul subliniat din enunţul Intrând pe uşă, a auzit telefonul. este la:

subiect;

a. modul gerunziu, predicat verbal;

b. modul gerunziu,

c.

modul gerunziu, complement circumstanţial de timp.

57. Raportul de coordonare copulativă se realizează prin:

a. conjuncţiile dar, iar;

b. conjuncţiile şi, ci; c. conjuncţia şi.

58. Propoziţia subiectivă din fraza Oricine vine cu gând bun să intre că

este bine primit. este:

a. oricine vine cu gând bun;

b. să intre;

c. că este bine primit.

59. Termenul regent al propoziţiei completive indirecte din fraza Îşi

aducea aminte că nu i-a spus tot. este:

a. un substantiv;

b. un verb;

c. o locuţiune verbală.

60. În fraza „E destul să te gândeşti ce poţi face cu banii, ca să şi guşti

bucuria lucrului pe care nu l-ai cumpărat” (Barbu Delavrancea), propoziţiile sunt, în ordine:

a. PP + CD + CI + CS (F) + AT;

b. PP + SB + CI + CS (F) + AT;

c. PP + SB + CD + CNS + AT. LIMBA ENGLEZĂ

Choose the right answer:

61. It’s time you ……your hair cut.

a) have

b) had

c) has

62. Unless you ……her now, she will leave for good.

a)

don’t call

b) would call

c) call

63.

“Obstinate” means:

a)

stubborn

b) capable

c) obstructed

64. She earns ……money than her sister.

a) little

b) fewer

c) less

65. ………news in this paper ……never accurate.

a) this, is

2

b) these, are

c) the, is

66. We wish you……up your mind in such a hurry for this important

decision.

a)

didn’t make

b) don’t make

c) didn’t made

67.

“I don’t have a ticket.” “…… ”

a)

Me too

b) Neither do I

c) Neither have I

68.

………

in

your shoes, I would choose the other type of car.

a)

Did I be

b) Were I

c) Would I be

69.

Nobody has ever told me …

.

a)

nothing

b) no things

c) anything

70. She’d rather you……in drunk last night.

a) don’t come

b) didn’t come

c) hadn’t come

71. Tom can’t find the book on the shelf. His brother …

a) must have lent

b) may lend

it to someone.

c) need have lended

72. Everybody is joining us, … ?

a) don’t he

b) don’t they

c) aren’t they

73. We must have ……sharpened.

a)

this scissors

b) these scissor

c) these scissors

74.

What …

to

do now without his help?

a)

am I

b) should I

c) must I

75.

By the time their parents come back, the children …

their

dinner.

a)

will eat

b) would be eaten

c) will have eaten

76.

You have given me …

ideas

and …

about

the job.

a) little, any advices

b) few,

c) a few, a few advice

little advice

77.

No sooner ……the team …

back,

the coach resigned.

 

a)

had….come, than

b) had….come, when

c)

did …

come,

than

78.

John was the first person I saw …

the

hospital.

a)

by leaving

b) as leaving

c) on leaving

79.

The three winners were picked entirely at ……from a pile of entries.

a)

random

b) chance

 

c) choice

80.

…….the furniture …….arrived yet.

 

a)

None, has

b) None of, has

c) None of, have

81.

You …

look

at me when I’m talking to you!

a)

might

b) couldn’t

 

c) need

82.

…………….time for you to finish the job!

a)

It is plenty time

b) There are enough

c) There is plenty of

83.

Robin denies …….the speed limit.

 

a)

have exceeded

b) exceeding

 

c) to having exceeded

84.

……… a pause in the conversation she left the room

a)

During

b) By

c) As

85.

“Threateningly” means:

 

a)

menacingly

b) overwhelming

c) disastrously

86.

My father doesn’t approve ……late at night.

a)

of studying

b) to study

 

c) on studying

87.

Don’t you think that the balance of power has ……recently?

a)

swept

b) shifted

c) sifted

 

88.

A lot of water ……under the bridge since they last heard of her.

a)

has flown

b) has flewn

 

c) has flowed

89.

Your fiancée won’t buy that hat unless you ……it.

a)

agree to

b) agreed with

 

c) don’t agree to

90.

I have such a bad stomach ache after so much food. If only I … so

much!

a) hadn’t eaten

NOTĂ:

b) didn’t eat c) haven’t eaten

1. Toate subiectele sunt obligatorii.

2. Timp de lucru 180 minute.

3. Fiecare răspuns corect este apreciat cu un punct.