Sunteți pe pagina 1din 15

Substantivul-aprofundare

1) Subliniază substantivele din textul următor:


“Alergând, ca de năpastă, Să dea veste munte,
Au venit buluc pe coastă La neveste Peste ape fără punte,
Doi băieţi C-au văzut în deal la stână, Iarna sură şi bătrână…”
Mai isteţi, Coborând din vârf de
(Otilia Cazimir)

2) Articulează cu articol hotărât şi nehotărât substantivele date mai jos, la nominativ-


acuzativ:
Substantiv Articol hotărât Articol nehotărât
nearticulat
Casă
Fată
Tablou
Cadou
Băiat
Căţel

3) Articulează cu articol hotărât şi nehotărât substantivele date mai jos, la genitiv- dativ:
Substantiv Articol hotărât Articol nehotărât
nearticulat
Casă
Fată
Tablou
Cadou
Băiat
Căţel
4) Precizează articolul substantivelor date mai jos:
 Gălăgia=  Un adolescent=  Nişte cerinţe=
 Unor copii=  Uşa=  Corectare=
 Foilor=  Borcanul=  Telefon=
 Fişe=  Cerinţei=  O imprimantă=
 Butoane=  Unei frunze=  Unor pisoi=
 Nişte reguli=  Pastilele=  Căţelului=
 O fată=  Sunetului=
5) Precizează figurile de stil din structurile de mai jos:
 Am cules trandafiri, zambile şi crizanteme de toate culorile.
 Garoafele oferite mamei erau micuţe, gingaşe şi foarte colorate.
 „Vesela, verde câmpie acu-i tristă, vestejită”. (V. Alecsandri)
 Pisica mea cea harnică a prins astăzi alţi doi şoricei.
 Albă ca Zăpada are părul negru ca abanosul şi buzele roşii ca o picătură de sânge căzută
pe zăpadă.
6) Alcătuieşte figuri de stil proprii în care să ai ca bază substantivul „zăpadă”.
7) Precizează cazul şi funcţia sintactică a substantivului „casă” din enunţurile de mai jos:
o Casa mea este mare şi frumoasă.
o Ferestrele casei mele sunt luminoase.
o Casei i s-au vopsit geamurile.
o Compunerea mea despre casă i-a plăcut mult mamei mele.
o Casă, adăposteşte-ne!au strigat copiii speriaţi.
o Perdelele cele noi sunt ale casei.
o Aceasta este casa mea.
8) Alcătuieşte enunţuri în care substantivul „copil” să fie însoţit de prepoziţiile date mai
jos. Precizează cazul şi funcţia sintactică. Prepoziţii: cu, de, de la, pentru, despre, înspre, lângă, de pe lângă.
9) Alcătuieşte enunţuri în care substantivul „căţel” să aibă funcţii sintactice diferite în
cazuri diferite.
10) Analizează substantivele aflate în textul de la începutul fişei de lucru.

ANEXA 1

FIȘĂ DE LUCRU 1
1. Încercuiește prepozițiile din următoarea listă de cuvinte:

că, cu, niște, din, de, doar,unor, lângă, fără, iar, sub, al, el, în, alb, fie, lui, o

2. Care dintre cuvintele din lista de mai sus sunt/pot fi articole?

FIȘĂ DE LUCRU 2

1. Subliniază substantivele din următoarea listă:

cer, minte, cânt, soare, albastru, acasă , car, a colora

2. Care dintre substantivele identificate pot avea și alte valori morfologice?

FIȘĂ DE LUCRU 3

Citește cu atenție textul, pentru a răspunde cerințelor :

,, În straturi ghiocei sfioşi, O albină, prima oară


Deschid albe petale A ieşit din stup, la zbor:
Şi brebenei mici şi frumoşi – E parfum de primăvară,
Au înflorit în vale. Hai, suratelor, daţi zor !”

( E parfum de primăvară!)

Cerințe:

Explică prezența virgulelor din ultimul vers citat!

Identifică substantivele cu funcția sintactică de subiect.


FIȘĂ DE LUCRU 4

Citește cu atenție textul, pentru a răspunde cerințelor :

,, În straturi ghiocei sfioşi, O albină, prima oară


Deschid albe petale A ieşit din stup, la zbor:
Şi brebenei mici şi frumoşi – E parfum de primăvară,
Au înflorit în vale. Hai, suratelor, daţi zor !”

( E parfum de primăvară!)

Identifică, în text, două substantive în cazul acuzativ, care au funcții sintactice diferite.

FIȘĂ DE LUCRU 5

Citește cu atenție textul, pentru a răspunde cerințelor :

,,Mai încolo, o fetiţă A vârât năsucu-n floare:


Cu zambile în mânuţă – Ce mireasmă, ce-ncântare!
Scuturându-şi cârlionţii E parfum de primăvară
În soarele dimineţii, Şi la noi pe ulicioară!”

( E parfum de primăvară!)

Precizează funcția sintactică și cazul cuvintelor boldate ( scrise îngroșat).

FIȘĂ DE LUCRU 6

Citește cu atenție textul, pentru a răspunde cerințelor :


,,Mai încolo, o fetiţă A vârât năsucu-n floare:
Cu zambile în mânuţă – Ce mireasmă, ce-ncântare!
Scuturându-şi cârlionţii E parfum de primăvară
În soarele dimineţii, Şi la noi pe ulicioară!”

( E parfum de primăvară!)
Încercuiește varianta corectă:

Substantivul dimineții se află în cazul a ) dativ b) genitiv

Substantivul parfumare funcția sintactică de a) subiect b) nume predicativ

FIȘĂ DE LUCRU 7

Citește cu atenție textul, pentru a răspunde cerințelor :

,,Pleacăiarna din zăvoi


Călarepemăturoi
Târândzdreanţă-n urmasa,
Zăpadaşivremearea.”

( Pleacă iarna din zăvoi)

1. Identifică un substantiv format prin derivare și devenit augmentativ pentru cuvântul de bază .
2. Selectează, din text, un complement indirect prepozițional și un complement circumstanțial de loc.

FIȘĂ DE LUCRU 8
Citește cu atenție textul, pentru a răspunde cerințelor :

,,Ghiocelulbucuros Vin şiflorişifluturaşi,


Că a datcojoculjos, Gâze, păsări, iepuraşi
Vine chicotind de zor Şi-ntr-o clipăveselia
Ţopăindîntr-un picior. […] A cuprinstoatăcâmpia!.”

( Pleacă iarna din zăvoi)

Ce figură de stil se află la baza creării acestei poezii?


Identifică substantivele care compun câmpul lexical al anotimpului primăvara.

FIȘĂ DE LUCRU 9

Construiește câte un enunț în care substantivul soare să fie complement indirect în cazul dativ și un complement direct .

PROIECT DIDACTIC

Şcoala

Profesor

Aria curriculară: Limbă şi comunicare

Disciplina: Limba şi literatura română

Lecţia: Cazurile şi funcţiile sintactice ale substantivului

Tipul lectiei: de fixare a cunoştinţelor

Clasa: a VII-a

Data:

COMPETENŢE GENERALE:

 Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare;


 Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată ;
 Receptarea mesajului scris,din texte literare în scopuri diverse;
 Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

Competenţe specifice:

1.6.sa sesizeze natura formală sau informală a unui dialog;

1.7.să manifeste discernamant (prin acceptare sau respingere) în receptarea mesajului oral.

2.3.să respecte normele morfosintactice in propozitii si in fraze.

3.2.să sesizeze valoarea expresiva a categoriilor lexicale invatate,intr-un text citit.

4.1.să utilizeze corect şi nuanţat categoriile gramaticale învăţate;

4.3.să utilizeze corect flexiunea nominală în textul scris, utilizând corect semnele de ortografie şi de punctuaţie.

Competenţe derivate:

La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:

- sǎ recunoascǎ pǎrţile de vorbire studiate, folosindu-le în diferite secvenţe de comunicare;

- sǎ cunoască flexiunea substantivului;

- sǎ precizeze funcţiile sintactice.

- sǎ realizeze diferite comunicări în mod corect, după anumite cerinţe date (ortografie, ortoepie, punctuaţie)

Valori şi atitudini:

- să manifeste spirit de colegialitate şi cooperare în cadrul echipei;


- să participe cu interes la activitate;
- sǎ se autoevalueze corect.

Strategia didactică

a) Metode si procedee:: conversaţia euristică, lucrul cu manualul, învăţarea prin descoperire, analiza gramaticală , ciorchinele, activitatea în echipe
,brainstorming

b) Forme de organizare a învăţării : activitate frontală îmbinată cu activitatea individuală şi pe grupe.

c) Metode si procedee:: fişe de lucru, postere, test de evaluare, caiete, manualul, auxiliarul

Resurse: a) umane: clasa de elevi relativ omogenă

a) temporale: 50 de minute

EVALUAREA: observarea sistematică, evaluarea orală, evaluarea scrisă;

BIBLIOGRAFIE:

- Limba Română, Manual pentru clasa a VII-a

-Mihaela Secrieru, Didactica limbii române, Botoşani, 2004


-Ştefania Popescu,Gramatica practică a limbii române,Bucureşti,2006

- Vistian Goia, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu ,

Ed. Dacia,Cluj-Napoca, 2002

SCENARIUL DIDACTIC

I. Moment organizatoric-1 min.


Organizarea clasei şi asigurarea climatului necesar bunei desfăşurări a lecţiei;
Elevii se pregătesc pentru lecţie
II.Verificarea cunoştinţelor anterioare şi a temei pentru acasă-5 min
Se verifică tema, cantitativ şi calitativ şi se fac aprecieri asupra modului în care elevii au rezolvat tema;
În timp ce un elev citeşte din caiet tema, ceilalţi verifică dacă au scris corect
III.Captarea atenţiei- 3min.

Se realizează un braistorming .
Elevii răspund solicitărilor,scriind tot ce ştiu despre substantive.

*Ce sunt locuţiunile substantivale?


*Ce este substantivul?
IV. Enunţarea
*Care sunt tipurile de substantive învāţate? (clasificarea substantivelor dupa sens si dupa forma)
subiectului şi a
competenţelor-2min *Care sunt categoriile gramaticale ale substantivului?

*Ce sunt substantivele epicene? Dar mobile?

Se anunţă titlul lecţiei şi se enumeră competenţele.

Se scrie titlul lecţiei la tablă.


Elevii ascultǎ cu atenţie şi scriu titlul lecţiei în caiete

V.Dirijarea consolidăriişi asigurarea feedback-ului-35min

- Profesorul realizează la tablă schema cazurilor şi funcţiilor sintactice ale substantivului.

Caz N.:

 Întrebări: cine?, ce? cine este?, ce este?, cum este? care?, ce fel de?
 Funcţii sintactice: S, Np., A apoz.
Caz Ac.:

 Întrebări: Pe cine?, Ce? despre cine/ce?, cu cine/ ce?, la cine/ce?,pentru cine /ce? unde?, de unde?, până unde?, încotro? cum?, în ce fel?, în ce mod?
când?, de când?, până când?, cât timp? de către cine? care?, ce fel de? cine este?,ce este?, cum este? (cu preopziţii)
 Funcţii sintactice: S, Np., A apoz.;
Cd, Ci, CCl, CCT, CCM, C de agent, A subst simplu şi prep., NP.

 Prep. care cer cazul Ac.: pe, la cu, în, din, de, despre, înspre, sub, către, lângă, peste, după etc.
Caz Dativ

 Întrebări: cui? (fără prepoziţie); cum?, în ce fel?, în ce mod?(cu prepoziţie) care?, ce fel de? cine este?,ce este?, cum este? (cu preopziţii)
 Funcţii sintactice: Ci, CCM, A prep., Np.
 Prep. care cer cazul D: aidoma, asemenea, conform, contrar, potrivit, datorită, graţie, mulţumită.
Cazul G:

 Întrebări: al (a, ai, ale) cui? (fără prepoziţie), care?, ce fel de? al / a cui este? ai /ale cui sunt? unde?, de unde?, până unde?, încotro? când?, de când?, până
când?, cât timp?(cu prepoziţie).
 Funcţii sintactice: A subst. genitival, A prep., Np., CCL, CCT.
 Prep.: asupra, contra, împotriva, deasupra, dedesubtul, înaintea, înapoia, împrejurul.
Cazul Vocativ

 Fără funcţie sintactică. Exprimă o strigare şi se izolează de restul cuvintelor din propoziţie prin virgulă.

Se formează 4 echipe eterogene de 3-4 elevi şi fiecare echipă va primi o fişă în care vor găsi trasate sarcinile ce le revin. Liderul de grup va prezenta şi explica la tablă
judecăţile.

Echipa nr. 1 : Cerinţe:

 Definiţie
 Clasificare
 Gen
 Număr
Echipa nr.2 : Cerinţe:

 Cazurile substantivului.
 Prepoziţii care cer anumite cazuri
Echipa nr. 3:. Cerinţe:

 Funcţiile sintactice ale substantivului


Echipa nr. 4: Cerinţe:

 Articolul
(!) Li se cere elevilor ca, pe parcursul orei, să nu uite că lucrează în echipă şi să le explice colegilor soluţia găsită.

– Anexele 2,3

- Se rezolvă ciorchinele – Anexa nr. 5 –(dacă timpul permite)


- Se verificǎ înţelegerea explicaţiilor şi se repetă anumite noţiuni, cu alte exemple necesar.

VI.Evaluarea cunoştinţelor- 7min

1. În propoziţia: Razele soarelui încălzesc pământul jilav. cuvântul cu funcţia sintactică de atribut substantival genitival este .............
2. În enunţul: Urcatul scărilor e un bun exerciţiu fizic. substantivul provenit din verb la participiu este ................................
3. Substantivul format prin conversiune din propoziţia: În basme binele invinge mereu. este ......................................
4. În propoziţia: Vărul meu, Sergiu, va merge în excursie. are funcţia sintactică de atribut substantival apoziţional cuvântul .................
5. În propoziţia: Îi cer tânărului din vecini ajutorul. substantivul cu funcţia sintactică de complement indirect este..............................
6. Prepoziţiile: în, la, de, cu, de la, spre cer cazul ......................
7. Funcţiile sintactice de: subiect, nume predicativ, atribut substantival apoziţional le găsim în cazul ............................
8. În propoziţia: Bunicul a primit două tablouri de la un pictor celebru. are funcţia sintactică de complement direct substantivul.........
9. Complementul de agent din propoziţia: Cartea a fost citită de Ionel. este............................
10. Nu au funcţie sintactică substantivele în cazul..............................
Echipa nr. 1 : Cerinţe: Analizând substantivele subliniate din exemplele din fişa de reflecţie, stabiliţi:

 Definiţie
 Clasificare
 Gen
 Număr

Echipa nr.2 : Cerinţe: Analizând substantivele subliniate din exemplele din fişa de reflecţie, stabiliţi:

 Cazurile substantivului.
 Prepoziţii care cer anumite cazuri

Echipa nr. 3:. Cerinţe: Analizând substantivele subliniate din exemplele din fişa de reflecţie, stabiliţi:

 Funcţiile sintactice ale substantivului


Echipa nr. 4: Cerinţe: Analizând substantivele subliniate din exemplele din fişa de reflecţie, stabiliţi:

 Articolul

VII. Aprecieri asupra lecţiei-1 min.


Se fac aprecieri asupra participării elevilor la lecţie şi se vor nota elevii care au răspuns mai mult

VIII. Anunţarea temei- 1min

Alcătuiţi o compunere in care să folosiţi cel puţin 10 substantive la toate cazurile.

S-ar putea să vă placă și