Sunteți pe pagina 1din 13

141,fir11.1.

111 MINISTERUL EDUCAŢI E1

Anexa nr.1 la HoMrârea nr.2


a Comisiei paritare de la niveitti Argeş
din data de 11.05.1021
INSPECTOR N RA L
,
Prof. Eleaa 7 '1,1« ET
,7

GrilăfFişă de
(auto)evaluare
pentru cadrele didactke dirm invgământul gimnaziai, Ii•ea!, p•ofesional,'
postlieeal
G•adaţii de merit, sesiunea 2021

1\11JVIE ŞI PRENUME
UNITATEA DE INVAŢĂLMĂNT
FUNCŢIA
SPECIALITATEA
VECI-IIMEA ÎN NIVĂŢĂMÂNT
GRADUL DIDACTIC
i Ferioada evaluată 01.09.1015 — 31.08.2020

Punctai maxim
CRITERII DE EVALUARE
conform ?vletodologiei

Punctaj evaJuare
şi erttertilor privind

Autoevaluare
Subcriteriu
aeordarea gradaţtei de merit personaltdui
didactic din Invătământul preun tversitar de

.
stat in sestunea 2021 (Q.M.E

.
nr. 3749/28.04.2021 )
I. Crlierlul aclivlt# lior co dexe cu valoare mstrucilv-educativd 90
M

,
a) Rezultate deosebite obţinute 'in pregătirea - rata de promovare 100x (nr. eievt promovati la
elevilor, materializate in progresul copi[lor linalizarea cursurtlor)/ (număr elevi Inscrişi în anul
pe domenii de dezvoltare, inregistrate ln Fişa şcolar):
de apredere a progresului elevilor, ca o - Prorrtovabilitate peste 90% - 2 p/ an şcolar
confirmare a pareurgerit uoerente şi cu - Promovabilitaţe între 75%- 90% - 1,5 pi an şeolar
conseuvenţă a curriculumului în vigoarc şi a - Promovabtlitate intre 50% - 75% - lpi an şcolar -
atingerii obieetivelorklernentelor de Promovabilitatea la:
competenţă menţionate 1n acesta, rezultate  Evaluare Naţtonală — 100x (număx elevi cu
deosebite obtinute in pregătirea elevilor note peste synumktotaldevilnscri şi
materalizate in progresul elevilor la elasă.  Bacalaureat — 100x (număr
sau :n rezultate ale e1evilor la clasă, Ia testări total elevi
şi examene naţionae de sfărşit de promovaţi)/număr tota1elevi inscrişt
cieluirezultate oblinute Cli clasa şi individual  Examenui de eertifleare a
la diseiplinele de spectalltate tfin competentelor pentru
Invăţămantul telmologie şi vocaţional, pc obţinerea certificatului de ealificare profesională 10 p
baza clatelor statistice de la nivelul unităţii de nivel 3, 4 şi 5 - 100x (număr total elevi
Invăţământ, ca o confirmare a atingerii promovaţi)inumăr total elevi Inserişt
obiectiveloticompetenţelor speettice impuse - Promovabtlitate peste 90% - 1,5p/ an şeolar
de eurrieulumul şcolar In vigoare, respectiv - Promovabiltate intre 75%- 90% - 1 pf an şeolar
rezultate deosebite in aetivităţi specifice de - Promovabintate intre 50% - 75% - 0,75 p/ an
consiliere psittopedagogică şi de şcolar
management al vieţit personale şi al carierei *Se va face dovada prin adeverinţe eliberate de unitalea
in scopul imbunătăţirii performane1or de rnvăţamânt iprin situaţide şcolare ceniralizate.
şcolare, de rcducerc a abandonului şeolar şi
dc creştere a freevenţei clevilor la cursuri, în
activităţi de facilitare a, procesului de
incluziune şeolară şi 1n /emedierea limbajului
si comuniekii cu impactin
inte;. area colară i socială a co ilului
b) Rezultate deosebite obţinute in - 0,5 pielev /copil din familii monoparentale, copil 1n
pregătirea elevilor din categorii plasarnent, copii crescuţi de rude, copii din comunităţt
dezavantajate (elevi cu cerinţe sărace/comunităţi tzolate, cu părinţi plecaţt 1n strainătate,
educaţionale speciale din 1nvăţământul care finalizează eielul de invăţărnănt; 10 p
- I p/ elev cu eerinţe educationale speciale din
special, integraţi in Invăţărnânt-ul de
1nvăţămflntul vecial, integrat in invăţământul dc masă.
rnas'a, copii din familii monoparentale,
* Se va face dovada prin PIP/PSE sait adeverinfă cu nr.
co•-ii in slasament, co +ii crescuţi de rude,
iţdul r.r.Enkle S e t . C- " . 9 ~ 1 « n t , : k ) .
%, "Ear
Argei L. 0 016~ llucum-11
td. ,40 11:1)›.18 218 319 ţek wo 44» 57 Q6
fiix ,4(1 (0146. 219 743 F4x; *-40 (0171 3.1412
WONO woror Ou go
izgai
Amr..» JJA I MINISTERUI. EDUCAŢI

eopiI din comunităţi săracoicornunităţi eeritfieottdui de orienlare şeolară;


izolate, părinki plecaki 'in străinătate, copii - 2pielevi an şcolar pentru eopii şeolarizaţi la dornieiliu
şeolarizaţi la dornieiliu sau in spitaI, eopii eu HIV;
- pentru promovarea 8.1111Illi de studiu, de e
sau in spital, eopil cu HIV etc.) ătre elevii din
meclii defavorizate
Marginalizate (conform Agasului
şi at Dezvoltării Zonelor
Unsatte LocaleRurale
din
Rotnattia, elaborat de Banca Mondială, sub coardonarea
E Teşihte, Y. Grigoraş, 214-.S Stănculeseu, prin Proiectul
POSDRU), sau efin grupuri vuinerabile 0,25p./elev;
-

* Se va face dovada prin adeverinţă eliberată de unitatea


de invă{ămănti situaţia centralizată la nivehd unităţi4
după caz.
c} Iniţierea şiisau aplicarea la clasă a urior - Iniţierea şi/sau aplicarea la elasă a unor mctode,
metocle, proeedee şi tehfflci de abordare a prdeedee şi tchniei dc abordare a predărli – Invăţăril -
predării- Invăţărri-evaluării inovative, evaluarii inovative preluate din cereetarea educa
preluate din eereetarea edueaţională de profil, ţională de
profil, promovate in cadrul unor proiccte cu finanţare
promovate 1n cadrut
finanţare externă unor schimburi
(inclusiv proiecte cu
de alexternă
Lnor(inetusiv
proiecte schimburi
la nivel de experienţă
judeţean an sau rnobilitaţi).
parteneriat cu
experienţă sau mobilităţi), al unor proiecte la inslituţii de invăţămănt superior de profil sau organizaţii
nivel judeţean (In parteneriat eu instituţii de neguvernamentale cu experienţă releva.ntăin domeniu).
Invăţământ superior de profil sau organizaţii 1 p/activitate, dovedităprIn:
neguvernarnentale cu experienţă relevantă Itt - adeverinţă chberată de către instituţia de invăţătnânt –

dorneniu) şi/sau promovate de Ministerul pentru iniţierea şiisau aplicarea unor metode, procedee şi
Educaţiei ia nivel naţional, prin scrisorile tehniei de predare inovatoare, preeizându-se, obligatoriu,
metodice, respeetiv in activilatea de numele projectului;
consiliere psihopedagogieăide intervenţie - adeverinţă eliberată de către institutia de învăţământ
logopedieă a unor metode, procedee şi pentru produeerea şiisalt utihzarea uncr auxiliare
tehnici inovative. eurriculare inovatoare, prehtate din eereetarea
edueaţională de profil –preeizându-se, obligatoriu,
numănd auxiiiarelor produse şi implementate fn Peare
on de referinM;
- eertificatelatestak etc. care să confirme, nominal, 10 p
implicarea cadrului didactic fn impiementa•eatiniţterea
unor metode, procedee şi tehnici de predare inovatoare,
preeurn şi produeerea şrisau utilizarea unor auxiliare
eurriculare inovatoare, preluate din eereetarea
edueaţională de proftl; atunci c..(ind acesta a fost
rezuhatul colaborărti unui coleetiv, se va alaşa a
adeverinţă eliberată de instihtţla de invăţământ care să
eertiee ealitatea de membru;
- platforme educaţio►aleisofturi edueaţionale –
ip/activitate;
- leeţii interactive tri C.D.I.- 0,5p lactivitate
Se va face dovada prin adeverinţă eliberată de unitatea
de invăţământiprin print- sereen cu activitatea derulată
(1n eazul softurilor educaţionale, platformelor e-learning
ete.)
- 3p/activitate desfăşurată in eadrul Proieetului naţional
„Teleşeoata" şi a Projectelor judeţene „Te ajutăm sa
inveţi, stal acasV, „Continuam invăţarea";

d) Performanţe dovedite in pregătirea Pentru rezultatele la olimpiade şcolare se punctează


elevitor distinşi la olimpiade şcoIare şiisau 100%; pentn, concursuri şcolare de profil din calendarul
concursuri de prolil coreIat cu disciplina ME., 50%, iar pentru concursurile de prolil din ealendarul
predată, materializate prin obţinerea Inspeetoratului Şcolar Judeţean 25% din punctajului de
prerniilor I, II, III, menţiuniloripremillor şi mai jos:
rnenţiunilor speciale la etapa judeţeană şi a • Faza judeţeană.
rnunicipiului - premful I - 3 p
BucureştitseetoriinterjudeţeanWnaţionalăAnte - premiul 11 -2 p
rnaţională, Incluse în programul de activităţi - premlul 111 -1 p 10 p
şi 'fn calendarul inspectoratului - menţfune- 0,5 p
şcolariMinisterului Educaţiel şiisau - prerniul special – 0,4 p
pregătirea loturilor olimpiee de elevi * Faza interjudeţeanăiregională
- premiul I – 4 p
- premiul II - 3 p
- premiul III - 2 p
- menţinne - I p
— - premiul speciaI-0.5 p
11.414 Ser. Gorker.11 BotIlhelot .nt 2930.
fteilL Sedor I, 01014, Insrigmti
rtt i44 (652. kla 319 . Tek: g#1 1.0)2 E 4,;g5
40 (W413, Z1, 743 Fat: +.1ow421 MCg .n
mogyIN4goge*g<14 wwwg ecig, go
NINC
ŢIL11111 EIMJ11
MINISTERUL EDUCAŢIE1
ANIRA11

• Faza naţională
- premiul I - 5 p
- premiul II - 4 p
- premiul III - 3p
- menţiune - 2 p
- premiul special — 1 p
 Faza internaţională
- premiu! I - 7 p
- premiu111 - 6 p
- premiul 111 - 5 p
- menţiune - 4 p
- premiul special — 3 p
* Pentru fiecare elev/ grupă/ echipă se punctectză cei mai
inalt premitz oblinut, 1n cadrul unel singure etape.
*Dacă in loc de elev este echipă/ echipaj/ grupă,
punctajul se dublează (nu se atribuie pentru fiecare elev
componens al echipeil echipajuluil grupeă).
*Pe copia xerox a diplomei se va indica niirPlrZ11 de
inregistrare al calendandui din care face parse aciiunea
respectivă si la ce pozitie se afiă irt calendar;
* Medaliiie acordate de societăti, asociatii de specialitate
etc. szint asinulate premiilor speciale.
* Pentru concursurile extra•cotare de profil punctajul
maxim alocat vo fi de 4 puncte.
e) Rezultate deosebite obţinute în centrele de Activitătile se punctează astfel:
excelenţă, în centrele de resurse pentru - activitatea şi rezultatele obţinute in centrele/grupele de
educaţie şi dezvoltare, în centrele excelenţă, certificate de inspectorul de speciafitate — I p/an
multifuncţionale pentru educaţie timpurie, scolar;
certificate de inspectorul de - activitatea desfăsurată cu clevi CI1 dificultăţi de
specialItate/organizaţia coordonatoare, sitsau Invătare, cu certificată de directorul unităţii de
rezultate deosebite obţinute cu elevii cu invăţămănt/ centrele judeţene de resurse şi asistenta
cerinţe educaţionale speciale si/sau tulburări socială — 0,5p/elev;
de Invăţare, certificate de directorul unităţii - activităţi de remediere seolară — 0,25p/elev/an şcolar;
de Invăţămant/inspectorul de specialitate sau - activităţi de educaţie incluzivă — 0,25p/elev/an şcolar; 10 p
directorul centrului judeţean de resurse şi - rezultatele obţinute cu elevii cu diticuItăţi de .
asistenţă educaţionalWCentrului invăţare, la concursuri din ealendarele seolare (prentil si
Municipiului Bucuresti de Resurse şi menţiuni)  Premiul 1-1I— III- I pielev
Asistenţă Educaţională.  Menţiune 0,75 p
 Participare — 0,5p
- activitatea de responsabil de caz servicii educaţionale -
3p/ eleviciclu de scolarizare (decizie şi PIP/PSE).
- * se va face dovada prin diploma/ decizie sau
adeverintă la care se atasează documente justificative.
I) Participarea, în calitate de membru al Activitatea se punctează astfel:
comisiei de evaluare/organizare, la - pregătirea loturilor ol impice judeţeneinaţionale/
olimpiadele şi concursurile de profil, etapele internaţionale de elevi - 2,5 p/lot;
pe sector, judeţene, interjudeţene, naţionale şi - însoţitor lot judetean la etapele naţionale — Ip/activItate
internaţionale incluse în programul de - participarea, in calitate de
activităţi şi în calendarul inspectoratului presedinte/vicepresedinte/secretar/membru/evaluator/
scolar/Ministenilui Educaţiei propunător subiecte, la olimpiadele şcolare:
- faza locală - 0,5p/comisie,
- faza judeţeană — I p/com isie,
- faza interjudeleană- 2 pkomisie,
- faza naţIonală - 3p/comisie,
- faza internaţională - 4p/comisie,
. participarea, in cal itate de 8p
preşedinteivieepreşedinte/secretarimembruievaluator/
propunător subiecte, al cornisiei dc evaluare/
organizare, la concursurile şcolare de profil din
Calendarul M.E.C.:
- faza locală - 0,25p
- faza judeţeană — 0,5 p;
- faza interjudeţeană - 11 p
- faza naţională — 2p
- faza internaţională - 3p
- participarea in calitate de
presedinte/vIcepresedinte/secretarimembru/evEduator/prop
unător subiecte al comisiei de evaluare/ organizare, la
concursurile extraşcolare
B.dui Froderm. 4-6, Str. Grnerai B•rihele4itt.21.*
hteşkŢud. Arseş, §4,02Pal t. 010169. 3%1, ~
-

4010:1US 21S 319 • (91/11 405 5J ‘74


Fti: .40 (0)24a 219 743 fix; (0)21 310 32 43'5
ww« eyailes roi wdmor.edu ra
1.439.C1I*111101111
17,41 0.4 EDUCAŢI EI

- faza locală - 0,25p


- faza judeţeană — 0,5p;
= faza regională- lp
- faza naţionala — 2p
- faza internaţiona1ă-3p
*supravegheto•ni ia olimpiader conczrrsarrr şcolare şi
extraşeolare primeşte jumătate din punctajild aferent
elapel la care a partidpai;
* şe va face dovack prin diplomeladeverinfeidecizii;
g) Impl icare în activitatea de tratare - 0,5p/acti v itate
diferen *Se va aplica numal la clasele care funcjionează in •egim
ţiata a elevilor din grupeleielasele cu sinniltan/alternative educaţionale,
regim shnultanialternative edueaţionale Dovada se va face prin adeverintă elr`beratâ de insdlupa
şiisau în implementarea activitaţilor de de irivăţărnânI privind aciivitatea de tratare diferenţiata a
10 p
învăţare remediala preşcolarilorielevilo• din g•upeleiciaseie eir regim
simultanfaiternative educaţionate
-preOtire remedială ciev(ăşurard eri ek,vii. dovediffi prin
graficelproce.se verbalei lisie de prezenM — 0,5p/grupăian
colar.
11) Implementarea unor proleete educaţionale - 0, 5p/proiect locai/an şeolar,
inovatoare, reeunoseute şi aprobate la nive1 - 1,5 p /proieet judeţean/ an şcolar,
local/judeţean/interjude/ean/naţional/intemaţi - 2 p/proleet interjudeţean/ an şcolar,
onal (in domenii precum: edueaţie parentală, = 4 p/proiect naţional an şcolar,
edueaţie ecologica, educaţie pentru sanatate, - 5p /proiect internaţional an şeolar
edueaţie financiară, edueaţie emoţiona1ă, - imp1icare i ti implementarea programului "Şeoala după 10 p
edueaţie incluzivă, educaţie interculturală, şcoală" sau "A doua şansă"-2p/an şeolar.
edueaţie pentru mişeare etc.) şi/sau
itnplicarea în implementarea programului
"Şeoala după şeoală" ca activitatc
neremunerată, respecUv a programului "A
doua şansă"
i) Participarea, 'In calitate de autorkoantor, la i.1) Autorkoautor, la elaborarea de 10 p
elaborarea de manuale şcolare aprobate de manuale şco1are aprobate de Ministerul
Ministerul Educaţiel, sau la tradueerea de Educaţiei
manuale şcolare din limba namână intr-e i,2) Autoricoautor al unui proiect de 10p
limbă a unei ininorităţi naţionale, care are manual şcolar OM 5645/2017
inviiţământ eu predare in limba maternă sau I i.3) Tradueerea de manua]e şeolare din 6p
la conceperea unor resurse educationale limbu romănă intr-o limbă a unei
deschise/auxiliare curriculare pentru minorităţi naţionale
diseiplinele de studiu/mijloace de i,4) Elaborarea de auxiliare eurriculare. 4p
invăţamânt, ofcrite gratuit pentru a asigura 2p/e1aborarea unui aux iliar curricular
accesul eievilor, profesorilor şi părinţilor 1a L5) Resursă edueaţională publieată 1n 5p 12 p
materiale edue4onale de ealitate * format eleetronic pe platforme
educaţionale destinate elevilor/mijloace
de invăţământ .
- 1p/ R.E.D. publicată în fermat
electronic pe site I.S.J. Arge
şialte
platforme educOonale;
*Dovada se va face prin adeverinţăilink
materfal Wdeo.
ZCriteriul privind peyformanţe deosebite in inovarea didadic4Intanagenteni educaţional 40 p
a)Contribuţie la implementarea reformet Fieeare document elaborat se punetează astfel:
eurriculare la nivel naţional prin - eiaborarealparticiparea la elaborare de programe şeol are —
elaborarea/participarea la elaborarea 1,5p/material la nivel nati onal,
de - eIaborareafpartieipare la elaborare de regulamente —
programe şcolare, regulamente, metodologii, 1,5p/material la nivel naţional,
5p
proceduri, studiikereetări in domeniu, la - elaborarea/partidpare la elaborare de metodologii —
nivcl naţienal 1,5p7material la nivel naţional,
- elaborarea la elaborare de proccduri - 0,5 p/ material;
- elaborarea/participare la elaborare de studii/cereetări-
0,5p/ material.
b) Elaborarea/participarea la elaborarea de - eiaborarea./partieiparea la elaberare de programe
programc şcolare (inclusiv ede pentru scolare/C.D.L.-uri - 1 pi material la nivel judeţean;
discipline opţionale noi), proceduri, - eiaborarea/participare la elaborare de regulamente — 0,5 2p
studiikercetări in donicniu, la nivel juelcţean p/ matcrial la nivel judcţean/iocal;
ş i l o c a l _ - claborarea/participare la elaborare de metodollogil — 0,5
B•4111 Er6ţhrfir- 444 Str., Grneral Berihrki
Pilffiţ 114. krgn. Srcior t> 0I1314a, Bucurroi
Tol! .+40 (0}Z44 218 31,9 Tot ►40 1,0)21 41.35 f7 CO
t4.1: (01,24# 21$ 743 trax; F232I 310 32 05
wftwin4aLWL.Ni wwwQc140ra
MINESTERUL EDUCAŢI El

p/ material la nivel judeţean;


- daboraredparticiparea la elaborare de proceduri - 0,25
p/ material;
- etaborarea/participare la elaborare de studiiicercetări-
0,5p/ materlal.
c) Elaborarea/part[ciparea la elaborarea de Fiecare document se punctează astrel:
indrurnătoareighicluri metodice, suporturi cle - claborarea de indrumătoareighiduri metodice/suport de
curs avizate de inspectoratul şcola• sau de curs — avizate IvI.E. 2 pirnaterial, avizate I.S.J —
Ministerut Edueaţiei, artieole 1n I imaterial;
reviste/publicaţii de - elaborarea de cărţi, in clomeniu, inrcgistrate cu ISBN —
specialitate, Inregistrate eu ISBMISSN. 1 p / luerare, impărţît ]a nr. de autori; 5p
- elaborarea de articole/ studii in reviste de specialitate -
0,5p/luerare;
= calitatca de referent ştiinţifte sau membru al colectivului
de redactie al revistelor/publicaţiitor de spectalitate
înregistrate cu ISBNIISSN — 0,5 i /luerare.
d) Realizarea/participarea la realizarea de Pentru fiecare soft educaţional in specialitate/ platformă
softuri educaţionale in specialitate, platforrne de e-lcarning pentru susţinerea progresului şcolar ereată şi
de e- learning pentru susţinerca progresului avizată de Ministerut Edueat[ei— 2 p/soniplatformă. 4p
şcolar, avizatc dc Ministerut Educaţiei

e) Activitatea de mentorat, dc formator în Activitatea sc punctează astfel:


formarea continuă a personaltiltd diti - activitatea de mentorat = 0,5p/ an şcolar;
Invăţă.mănt, activitatea susţinută in cadrul - activitatea de fbrmalor în rormarea continuă
eercurilor pedagogiee în vederea promovărli personalului din invăţământ — 1 p/cursigrupa;
accesului la o educaţie de calitate pentru - lecţie în cadrul cereultd pedagogic 0,75 pilecţle; referal
5p
toţi (se punctează programele de formare şi sau alte forme de orgardzare, Îa cadrut eercului pedagogic
inentorat care răspund 0, 5 p/aetivitate.
cerinţei) * Dovada activităţii de mentorat se face prin copia
certificată a Convenţiei de practică/adeverintei elibcrate
de IS3 Argeş /1...1PIT sau institutii abilitate.
i) Activitatea in eadrul comisiilor de Activitatea se punetează astfel:
etică, comisii paritare/de dialog social, - activitatea 1n comisii de etică/paritareide dialog social -
comisii de evaluare şi asigurare a l piact[vitate/an şcolar;
catităţii 1n educaţie, cornisii de - aetivitatea in organismele de conducere ale
sănătate şi seettritate în muneă, organizatiilor sindicale afiliate federaţiiior sindicale
comisii PSI şi situaţii de urgenţă, reprezentative la nivel de sector de activitate Trivătărnănt
activitate in calitate de membru 1n
comisiite de ocupare a posturilor preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv
didactice vacante la nivel de
judeţeartial municipiului Bucureşti, muncă la nivel de sector de activitate învăţământ ii
activitatea de coordonator al centrulul preuniversitar:
judeţean de asistenţă psihopedagogică lidcr sindical — 0,4p/an şeolar; i
(CJAP)/centrul logopeclic interşcolar (CLI), vieelider — 0,3p/an şeolar;
activitate in organismele de conducere ale 4p
$ecretar — 0,2p/an şcolar.
organizaţlilcr sindicale afiliate federaţillor - activitatea in cadrul asoc[aţilor profesionale ate cadrelor
sindieale reprczentative la nivel de seetor de didacticc, in funcţie de nivel:
activ[tate Invăţărnânt preun i versitar
/sernnatare ale contractutui colectiv de 0,25p/local/ an şcolar;
muncă la nivel dc sector de activitate 0,50 p/judeţeanian şcolar;
1 p/ national/an şcolar;
l`nvăţămănt preuniversitar, precum şi in
1,5p/internaţionalian şeolar,
cadrul asocialMor profesionale ale cadretor
d i da c t i ce l a n i ve l l oc a l (j ude ţ e a n - coordonator CEAC/SCIWPSI SU/SSIvl — i,5p/an
inaţionaliinternaţional. şcolar;
- consiiier educativ, membru CEAC/SCIM — lpian
şcolar: - activitate in cadrul comisiilor de sănătate şi
securitate in rnuncă, comisii P.S,I, şi situaţii de urgenţă,
activitate în caltate de mernbru 1n comisiite de ocupare a
g) Activitatea de Activitatea se punctează astrel:
metodist, membru in - activitatea de metiadist — 0,5p/an şcolar;
cons H iul co nsu ltativ de special itate de la - membru in consiliul consultativ de specialitate de la
4p
nivelul inspectoratului şcolar, coordonator de nivelul inspectoratului şcolar — 1 pian şcolar;
cerc pedagogic, certificată, după caz, de - coordonator de cere pedagogie - 1/an şcolar;
inspectorui de specialbte şi de inspectorul - mcmbru consiţiu de Eudministraţie 0,5p /an şcolar.

şcolar general
h) sau de director destSşurată, la - activitate desQşurată, la solicitarea Ministerutui
Activitate
solicharea Educaţiei, ca meruhru al Corpului de Experţi al Corputui
Ministerului Educaţlei, 7n cadrul de Control at ministrului — 2p./activitate; I0p
Cotnisiei - membru al Corpului de Experţi al Corpului de Control al
Naţionale de Specialitate, al ministrutui-lp./an
‹U Exotior kr. £antral Berthola4 nr.2g..30,
hirrk iud. ArOrţ %ffirig 1.010161ţy 11~1
*.k3 (0)248 2111 31, TiL (0121 403 57 C6
(00,111 219 7(1 rix; .40 (0)21 31g 32 45
uwk z149L-9. rr; Wou relurc.
MINISTERUl. EDUCAŢIEI
INLZMIBITIL f43:111C;10111.141114 MINI STER1.11., EDUCAŢI E I
itaq .441[110-11J4k1

B.dul £roilor Str,Generat PrrribeLai ps.


unarpud. comisii
Amrş, de evaluare constituite la nivel elaborarea de aete normativeiadministrative cu caracter Srour L. o t o l m. 8 ~ 1
naţionalial
T#1: Ministcrului
.11ZI(0)2411716 .15c Educatiel, in ealitate norrnativ in urma solleitării M.E. — 1 pJactivitatetan 40 (e)21 40> 57 06
rikx: .40 <0)240 219 743 ra-: (Cr)31 310 32 tb
de reprezentant
woow niasy-ţ re desemnat de eătre cornisiile şcolar; wirro eck, Fd
natianale dc organizare şi desfăşuraie a - activitatc de evaluator de manuale şcolare/auxillare
examenelor nationale, activitatea de didactiee 1 p/aetivitate;
evaluator de manuale şzoiardauxiliare letivitate de evaluator de mijloace de 1nv4mânt fRED
didactiedmijloace de Invăţătribtiresurse ipartofolii pentru corpul national de experti 1n
educationale desebise/portafolii pentru managernent edueational -0,5p/activitate;
Corpul National dc Experti ln Management - participarea, 1n calitate dc membru al eomisiei dc
Educational, activitate 1n caiitate de evaluareforganizare 1 a simulări le exameneior de
memhru al Carpului de Experţi al Corpului bacalaureat, evaluare nationalk evaluăr1 claseIe il — IV -
de Contrul din Minsterui Educaţiei; VI 0,25p./activitate/an şeolar;
- partleiparea, in calitate de membru ai cornisiei de
examen de certificare a competentelor pentru obtinerea
eertificatului de eahficare profesională nivel 3, 4, 5, -
0,25p(activitateian şcolar;
- partciparea, In calitate de monitor caiitate al comisiei
de examen de certificare a competentelor pentru obtinerea
eertificatuiul de ealifleare profesională rdvel 3, 4, 5, -
0,5p/activitateiau şeolar;
- participarea, in ealitate de membru al Comisiei judetene
pentru manitorizarea Implementări1 PAS - 1p iactivitate/
an şcolar;
participarea, in ealitate de membru a1 Grupurilor de
lucru pentru elaborarea PLAI 1,5p tactivitate/ alti şcolar;
- partielparea, 1n ealitate de membru al comisiei de
evaluare/organizare, 3a definitivat, titularizare, ete.
(aetivităti neremunerate) — 0,5plactivitate/an şeolar;
Participa•ea ell cornunicări ia stmpoziaane. - partlelparea cu eamunieărj la simpozioane, conferinţe,
conferinte zonale, judeţene, nOonale şiisau nivel national şi/sau intemational -(1,5 p;
internaţionale, eursurI de perfccţionarc 1n partleiparea cu eomunieări la simpazioane, conferinte,
dameniu sau in management edueaţ1onal, nivel judetean, zonal, ineluse in programui de activităţi şi
dovedite prin documente ale 1n ealendarui inspeetoratelor şcolare —0,25 p/activitate;
1p
mard fest şi care clemonstrează - 0,5 p pentru partidparea la cursuri de perfeeţionare in
performamele deasebite ale dorneniu sau 1n management edueaţional, dovedită prin
cadrului didaetie inovarea didaetleă. doeumente aficiale ale manifestăril şi eare demanstrează
performantele deosebitc ale eadrului didactic 1n inovarea
didactică.
3. Criteriul privind actIvitqlie exiracurriculare implicarea âirr prolecie (inclasiv prolecte cu linaniare
eurupeanel nePambarseibilă: Erasmus+, POSDRU, POCU, transf•oniallere, Banca 15
Mondialij şi rrlfele similare)/programe de formareymfesionahl p
a) lmplementareicaordonare/participare la a. 1 ) I mplementareicoordonare proiecte/ 5p
proieete/programe de formare profesională" programe de formare profesională (POCLI/
POSDRU/Erasmus+/SEE/iransfranta[iere/
Barzea Mondialăi BIRD ROSE) cu finaniare —

europeană nerambursabilă:
membru echipă de implementare proiect eu
finanţare europeană nerambursabliă lp/proieet;
* se face dovada cu decizie/C.I.M, Insoţit de fişa
pastului/adeverinţă insotită de contract de
fmanţare sau rezultate selecţle;
a.2] Partidpare la prolecte/programe dc formare 3p
profesională. (POCU /POSDRII/Erasmus+/SEE/ 5p
transfrontatiere /Banca Mondială 1131R0 —

ROSE) cu finantare europeană nerambursabilk


participare la conferinlelwnrkshop-
urîlseminariiJ, în cadrul proieetelor cu finanţare
europeană neram bui sabilă 0,25p1eveniment ;
participare ia programe de formare
profesională 1n cadrul proieetelor cu finanţare
europeană nerambursabi lă - 0,5p.11 0 eredite;
- participare la programe de forinare
profesională in eadrul proieeteiar eu fmantare
euro eana nerambursabilă 0,25 r.120 ore;

b) Implementareicoordonare/participare la activităţilor extraşcolare şi care sunt relevante din


proieete zonale, jude perspeetiva preveniril şi combaterîi abandonului şcolar şi a
ţene. naţionale sau părăsirii timpurii a şco1ii sau
internationale care vizează domen1u1 pentru dezvoltarea personală
preşeolarilortelevi1or profesională***
lmplementare/coordonare proiecte 0,50 p /proicct 1:L2) Pardeiparc la proicete 5
local/zonal//an scolar; - 0,75p /project judeleanian şcolar; - 0,15 p/ proicct zonalian p şcolar;
- 1 p/proicct regional/interjudeteanian şcolar; - 1,5 p J proiect 0,30 pi prolect judeţeanian şcalar;
naţi❑nalian şco1ar; - 0,50 p/proiect naţionalian şcolar;
2p/ prolect internaţionalian şcolar: 0,75 p I participare proiect internationaltuin
5p ş c o l a r ;
3p
c) Participarea la activităţi de Activităţile se punctenză astfel:
voffintariat, inclusiv participarea la activităţ1le din - activitate dovedită in cadrul Strategiei nationale de actiune comunitară
cadrul Strategiel naţionale de acţiune comunitară, la nivel judetean 0,5 pfactivitateian şcolk:ir;
indrumarea de formaţiunitansannbluri de elevi activItate dovedită in cadrul Strategiei nationale de acţiune
cu actîvitâli 1n domefflul comunitază la rnve1 interjudeţean — 1,00p/activitate/an şcolar;
artistic/programare/modelareirobotică, - activitate dovedită in cadrul Strategie1 nationale de actiune comunitară
performanţe dovedîte in la nivel naţiona1 1,5 piactîvitate/an scolar.
pregătirea clevilor 1a concursuri culturalartistice, telinico- Activităţile de voluntariat se punctează astfel:
stiirrţifice şi sportive ete. - la nivel judeţean 0,50p1 activitate/ an şcolar;
d) Iniţierea/organi - la nivel national — l p/ activitate, an şcoiar
zarea/participarea la - la n1vel international 1,5/ activitatei an şcolar.
schimburi de experienţă cu a1te unită,ţi de - Pcntru fiecare clev se punctează cci mai Inalt preiniu oblinut conform
Invăţărnânt, reţele sau proieete interşeolare punctajului de mai jos:
-Faza judcţeană:
- premiul l - 1 p
- premiul Il — 0,75 p 3p
- premiul III — 0,50 p
premiul specia1,menţiune -0,25p
-Faza regională:
prerniul I - 2 p
premiul 11- 1,5 p
- prerniul 111 - 1 p
prerniuL special/ menţiuce - 0,5p
-Faza nadonală:
- premîul 1 - 3 p
- premiul II 2,5 p
- premiul III - 2 p
premiul spedalimenţiune - 1,5 p
* Daffi in loe de elev este echipăl echipaji grup
punetapd se dublează, ffiră a se depaşt maximurn de punetaj (nu
se atrIbuze pentru Peare elev component echipeil echipapduil
grupei)
* Pentru fieeare coneurs va indtea mon&uf de
in•egistra•e al ealendarului din care face parte actiunea
r e s p e c t i v ă p o z i t i a t a c a r e s e afiă i r z e a t e nd a r . -
schimb de experientă— 0,5 p/activ1tate;
- proieete interşcolare 0,5 piactivitate.

2
p
4.Criteriul privind eontribuţia {a dezvoltarea institutio►aid 5p

- donaţi i - 0,5 pido v adă;


sponsorizăriln valoare dc minirn 500 lei 1p/dovadă;
- a} Atragerea de fonduri europene in eadrul venituri din organizarea de expozilii cu vănzare, cu produse ale elevilor şi cadrelor
unor proiccte cu finanţare curopean didactice 0,5p/activitate;
nerambursabilă (Erasmus+, POSCIRU, venituri din organizarea dc spectaeole artistiee şi sportive pentru elevi şi părinţi
POCU, transfrontaliere, Banca Monclială şî0,5p/activltate;
altele similare), de alte finanţări - veniturl din organizarea şi desfăşurarea de activităţi 2 pde instruire
extrabugetare pentru unitatea de invătămant, complementară şi desfăşurarea de activităţi de formare continuă a
centre de documentare şi 1n formare, adulţi1or (iniţiere in noi meserii, perrectionări etc,) 0,5p/activitate;
laboratoare etc., având ca efect creşterea - venituri din organizarea şi desfăşurarea de actîvităti de microprodueţie şi
aetivităţii instituţionale şi a intreţinere si reparatil pentru terti 0,5p/activitate.
pracesulul de predare-Inv
Băţare-evaluare,
rvdc,-r Ste. GenerA Bwribele4rer.21.30,
POnik. rud. ATS.`1
,
Seebw L 010T68. B~
-
rţa:
inuadrarea In 319
44, OP4.8 21$ hugetul alocat Ttk 40110121 405 QB
t».: .40113 219 743 Fax *40 (0).71 310320
wrow 47■Şge.k Wffir et/u ro
lkL9 141.
rE 1.1 »4:1S
MINISTERU1, EDUCAŢIE1

b) Existenţa uran progres sernnîi"!cativ in - dotarea spaţiilor şeolare, a mijloacelor dc invătăinănt şi a


privinţa dotării spaţillor unităţii de altor resurse edueaţiona1e 0,5 p/ an şeolar.
invăţământ, a rnigoacelor de Invăţământ şi a
aitor resurse edueaţionale, conform nevoilor
comunităţii şeolare (beneficiari ai edueaţiei, 2p
eadre didacticc şi personal administrativ) şi
ţintelor de dezvoltare
stabilite prin proiectul de dezvoltare
1-Isiitu(ionaM:.,
e) Parficipare şi implicare tri activitatea - participarekornisieiconsilitdan şcolar - 0,10 p la nivdui
comisiilor şi eonsillilor 1a nivel de instituţiei; 0,15 p !a nivel local; 0,25 p la nivel judelean;
unitatc/instituţie/local/judeţenninaţional, 0,3 p 1a nivel regional; 0,5 p la nivel
precum şitsau in realizarea de parteneriate , naţional; - 0.5 p/parteneriat instituţional.
instituţionale 'in concordanţă Cu nevoile 1p
eomunităţii şcolare şi eu ţintele stabilite, eu
ereete pozitive in domeniul incluziunii
sociale şi dezvoItării durabiie, inclusiv ln
calitate de observator
TOTAL 150 p
*Srabilirea panaajnini elaborarea speeiliee s-au reatiza, wmisia parkara a Argeş.

Data Sem4tura candidatului pentru (au16)evaluare________________


:

Comisia de evaluare

Numele prenumele Funcţia trs cadrul cornisiei Semnătura pentru evaluare

Preşedinte
Membru
Membru

* La punctul 1.i), in situaţia ea•e suma punctajelor acordate la subcriteriile i.1) - i.5) este inai mare de 12
punete, se acordă punctajul maxim de 12 puncte.
La punetui 3.a), in situaţia in care suma punctajelor aeordate la suberiterii le a.1) - a.2) este mai marc de 5
puncte, se acordă punetajul maxim de 3 punete.
*** La punctul 3.b), in situaţia in eare suma punctajelor acordate la suberiteriile b.1) b.2) este mai mare de 5
puncte, se acordă punetajul maxim de 5 puncte.

B.E1.1d Erftbrar...1-6. 5tţ.~r41 tţoriholm


jud, Arge-p, Sector 1. 01{1,168. Eiwureşfi
4,1410j 218.U9 ţrd- g»2 ';"05
Fax .443' 214 743 r.W 10}21 3.1Q 32 95
IMbW tiPigki; rd winv L•cluna
apwaLrz
Kirro.o.4~
%
MINI S'I-L RU1 MICAŢi Ei

Dosarul pentru concursul de obţinere a gradaţiei de merit va conţine următoarele doeurnente,


aşezate ordinea de mai jos:
1.Opisul dosarului, 'in două exemplare, dintre care unui se va restitui eandidatului, cu semnătura sa
a
conducerii unităţii de Învăţământ, in care sunt consemnate documenteic existente, cu precizarea
paginilor aferente, ce va respecta următoarea structură: Nr.crt./ descriere documenti nurnăr pagină.
2. Cerere fip in care candidatul işi precizează opţiunea.
3. Adeverintăl adeverinţe
calificativul obţinut pentru fiecare an scolar din perioada evaluată
(Inregistrată la seeretariatul unitătii şeolare).
4. Adeverinţă de vechime -invălărnânt.
5.Grilăffişa de (auto)evaluare, la categoria de personal didactic la care candidează, compietată la rubr ica
"Punctaj autoevaluarellin original, datată şi sentnată dc candidat. GriIa/fişa de (auto)evaluare
aprobată de I.5.J. Argeş nu va fi modificată de eătre candidaţi.
G. Raport de activitate (autoevatuare), pentru perioada I septembrie 2015 — 31 august 2020 — in
original, datat şi sernnat de eandidat; raportul de autoevaluare va fi realizat pe structura fisei de
(auto)evaluare, prin consernnarea detaliilor privitoare la activităţile aferente fiecărui criteriu subcriteriu
specific şi se vor menţiona pentru fiecare activitate paginile de la dosar ia care se găsesc dovezile ataşate. 7.
Declaraţia pe propria ritspundere— in original, prin eare se confirmă că doeumentele depuse la dosar
aparţin eandidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile des•ăşurate, conforrn anexei nr. 4
din Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de rnerit in invăţământul
preuniversitar, aprobată prin OME nr. 3749/28.04.2021.
8, Doetunentete justificative, grupatc pe criteriile şi subcriteriile din Griladisa de (auto)evaluare pentru
gradaţie de merit eiaborată de Inspectoratul şcolar Judeţean Argeş, la categoria de personal didactic
care candidează,

Notă:
a) Punctajul minim de acordare a gradaţiei de merit pentru fiecare categorie de personal
conform metodologiei este de 75 puncte.
b) Toate documentek justificative vor fi prezentate Intr-un biblioraft, fără folli de plastic.
e) Dacă intr-un docurnent justificativ sunt menţionate mai multe activităţi, se va acorda punctaj pentru
fiecare activitate conform subcriteriului corespunzător. in acest caz documentul va pus separat la fiecare
subcriteriu in parte. Nu se punctează de două sau mai rnulte ori o activitate, cleci un document justificativ
poate 1î evaluat şi punctat numai o singură dată, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fişa de
(auto)evaluare. După depunerea dosarului de inscriere la concurs nu se mai admite completarea acestuia cu
aite docurnente.
d) Perioada evaluată: 01,09.2015-31.08.2020; punctajul este acordat numai pe baza
documentelor justificative.
e) Candidatui are obligaţia sâ respecte ordinea criteriilor şi subcriterillor din fişa de
(auto)evaluare la indosarierea documentelor justificative şi paginaţia din opisui intocmit 1n
numerotarea paginilor. Doeurnentele justificative depuse la dosar care nu respectă condiţia mai
sus rnentionată nu vor fi luate in eonsiderare in vederea evaluării şi punetării,
f) Adeverinţele pentru reeurroaşterea activităţii de lider sindieal se eliberează numai de
către organizaţiile sindicale.

in cazul care in dosarul candidatului există doeumente asupra eărora comisia de


evaluare are suspieluni cu privire la autenticitatea, valabilitatea, veridieitatea sau legalitatea
acestora, se solieita candidatului, in scris, in perioada destinata evalu
ării dosarelor, dovezi
suplimentare (doeumente in original, deeizii, adeverinţe, liste eu participarea la
coneursuri/olimpiade ete.), In situaţia in care eandidatul nu poate proba autenticitatea,
valabilitatea, veridieitatea sau legalitatea documentelor respective, dosarul acestuia nu sc
evaluează, candidatul este eliminat din concurs si i se interzice participarea la coneursul in
vederea aeordărli gradaţiei de merit organizat in următorii 2 ani.
13.(.1.0LErai.kit CorrItril
ffla-g2, Alvş. Srctm L.0101.68. El~i
Tet mki (0.,~ ?Ul 319 7,?1 .40 (0j2t 405
tax i",(1 );,-.01 7#3
1 F.1% •14 Kiă21 310 95
vowwNwOci ►ci wor edu

S-ar putea să vă placă și