Sunteți pe pagina 1din 3

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

APROBAT
Şef-departament
Business Internațional,
dr., conf.univ.,
Larisa Dodu- Gugea
------------------------------
Test final
la disciplina „Economie Mondială și Integrarea Europeană”
”Business şi Administrare”, anul de studii 2020-2021
Grupa------------

N/P---------------------------------------
N CONTINUTUL TESTULUI P
r
1 Daţi definiţia de țară dezvoltată și exemple de țări dezvoltate. 1,0
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
........................................................
2 Grupul IV din cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare 0.5
include:
a) Ţările dezvoltate membre OCDE;
b) Ţările în curs de dezvoltare;
c) Ţările Europei de Est;
d) Ţările latino-americane.

3 Din categoria „noilor ţări industrializate” nu face parte: 0,5


a) Argentina;
b) Malaysia;
c) Uruguay;
d) Thailanda.

4 Enumeraţi principalele forme de integrare economică. 1,0

5 Piaţa Comună reprezintă: 1,0


a) Ţările care o constituie decid să abolească progresiv taxele vamale şi
restricţiile cantitative dintre ele, în acelaşi timp, faţă de ţările din afară,
fiecare ţară adoptă o politică comercială proprie;
b) Uniune în care ţările membre decid să asigure libera circulaţie a factorilor
de producţie;
c) Un spaţiu economic ai cărui membri se angajează reciproc să nu impună
niciun fel de taxe vamale şi nicio restricţie cantitativă, aplicând un tarif
vamal comun faţă de ţările terţe.

6 Care sunt criteriile de bază în clasificarea ţărilor lumii conform Băncii Mondiale? 1,0

7 Economia ţărilor dezvoltate este caracterizată prin: 1,0


a) Speranţă de viaţă până la 50 de ani;
b) Dezvoltare tehnologică de tip extensiv;
c) Pondere superioară a sectorului terţiar;
d) Gradul de urbanizare 50%.

8 Cea mai evoluată formă de integrare interstatală este: 1,0


a) Uniunea vamală;
b) Uniunea economică;
c) Zona de liber schimb;
d) Piaţa comună;
e) Uniunea economică şi monetară.
Formulați definiția formei celei mai dezvoltate de integrare.

9 Identificați premisele şi factorii ce conduc la integrarea economică 1,0

10 Care sunt relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană? Care sunt șansele de 2,0
aderare a R. Moldova la UE? Vă doriți ca Republica Moldova să adere la UE?
Argumentați vă rog.

 Apreciați-vă vă rog cunoștințele la această disciplină

Examinator DODU-GUGEA Larisa

Dr.conf.univ.