Sunteți pe pagina 1din 64

CURS COMPLET

ARITMETIGA DE
81 GEOMETRIE
PENTRII

CLASELE PRIMARE
Ltica&T DuPA. NOUA PROGRAMA ANALITICA
DE

STEP, C. MICHAUSCU §-1 N. SPES


rROFESOR INSTITUTOR

ESERC1TII GRADRE
'11E

NUMERATIE $1 CALCUI
PENTRU

CLASA I-a PRIMARA

Aprobat de On. Minister al CuItelo I InstruotiuneI publice pen


dealsiunes No 11071 din 8 Septembrie 1894,
EDITIA III.

BUCURESCI
EDITURA. LIBRILREEt SOOECtr & COMP.
21, CALMA VICTORIET, 21
i897
www.dacoromanica.ro
Pretul 35 ban:.
BUCURESCI
STAB. GRAFIC I. "ir. SOCECTI, STR. BERZEI 59
633

www.dacoromanica.ro
III

Gatre colell,
Studiul AritmeticeI fiind unul din cele rag
grele pentru mintea copilarésca, ne am propus
a da la lumina o carte de Aritmetica pentru co-
pill clase l antêia si ne am silit a ne apropia pe
cAt e cu putin0 de chipul firesc al copiilor de
a InOlege Ceea ce le cade sub simturI. Metoda
acestel lucrad. cred ca se p6te vedea in destul
de cleslusit- in desfasurarea materiilor. Totusl,
dupa eerintele Pedagogid si a noulul program
de Inv4ganênt, sch4am aci modul cum credem
ca ar fi mal lesnicios de urmat.
Planul este urmatorul; Prima lucrare ce o
fac copil este a num6ra, mal Antél pina la 3,
apoI ping, la 5 si asa mal departe; in urma, se
revine asupra numerilor cunosccute si se ex-
plica fie-care num.6r In parte. Dam, aci o schita
de leqiune parctica care sa srujésca la tratarea
calleI, mat anta pentru num6rare (pag. 1) §i. al
2-lea pentru tratare In parte a unul num6r, spre
ex. No. 2 pag. 3.
I. Numerare (pag. 1). Inainte de orI-ce lee-
tiune se va face o introdupere menita, a desvolta
In copil interesul pentru lectiunea ce este a se
trata; apol se desvolta materia de tratat oral de
catre invqator prin convorbid cu scolaril si nu-
mai In urmg, se fac aplicari dupg, carte.
La- srirsitul leqiuneI se resuma si se dat lu-
crar pentru scelarl. Asa, la prima pagina a car-

www.dacoromanica.ro
IV

precum si acolo nude va fi de numdrat, se


p6te procede cam In chipul itirm6tor :
Luatl seama, copil, astg-sll vom Inv6ta a nu-
m6ra. Care din vol stie a num6ra pInA 1a treI ?
Pe sigur cA In clasA se va gAsi unul.) Asa, tu
scil a num6ra; dar ml-atl putea spune la ce ne
slujesce num6rarea ?
Luatl seama, noI n.um6rAm ea sa putem sci
cate lucrurl sunt Intr'un loc. ScitI vol Cate band
sunt In clasA ? Dar cate ferestre ? etc. Vedetl
dar, c spre a putea sci Cate lucran sunt Inteun
loo, trebue sa le numdrgm. Luatl séma, ce in ad
In maul ? (un betisor). Cate betiOre in dar In
maul ? (unu). Asa dar, ett in in mánA unul. Cate
usl sunt aci ? (una). Cate catedre ? etc. Vedetl,
cand avem un singur lucru, qicem eA avem unul.
Ridicatl cu totl o manA In sus, etc. ArAtati-ml cate
1 lucru, etc.
In urmA, se aratA o bill la tabla de calcul,
depArtand'o de cele-ralte. Cate bile avem aici ?
(irna). In urmA se face pe tabla o cruciulitA (±),
o venga (0), o linie (I), etc. si se procede In a-
celas mod. VA se giel noI cunelscem numerul unu.
SA vedem acum, card clin vol mi-l'ar putea arAta.
Num6rul nu se p6te vedea. InsA noI putem face
un semn care sA ni-1 inchipue. Se face pe tablA
tia num6rulul unu. Ce vedem dar pe tabla?
Mira num6ru1ul unu).
Sc6tetI cArtile v6stre. Co vede g acolo sus ?
(un strugure). CâI strugurI ? (unul). IatA acola a-
vetl i ifra numerului 1.
Ce num6r cun6scem dar? gumaI num6rul unu
cun6scem nol ? (Cun6seem si cifra num6ru1ul).

www.dacoromanica.ro
V

Pentru leqiunea urm6t6re vet)." seri pe tablitele


v6stre cifra num6rulu1 unu.
In acest chip se Va intui numerile urm6t6re,
apoI copia vor num6ra Inainte i Indar6t mime-
rile ce at fost tratate.
II. Tratarea unul numèr. Se face IntoemaI ea
la numérare. Deosebirea este numal acolo tmde
bleep lueritrile mintale. Asa, la tratarea num6-
rulul 2 pag. 3, dupa ce copiil atí fost introdusl
In tratarea lectiunel, li se arata spre ex. un bqisor.
Cate bqisore in In mana? Dar aei cate tin ?
(li se arata un altul) (unul). Se apropie eele doua
betis6re, Dar acum tot unul am ? Cate am ? (doua).
Cat am avut aura' (unu). Cate am adaugat (u-
im.1). Cate am acum ? (doua). Asa dar cat face
ou unu ? Cat face un scolar i eu un scolar,
o banca i cu o banca, etc. Vedeti dar ca, unul
si cu unul fa cloud. (Se face pe tabla doua cru-
ciulite, verigi, etb). Sp6teti.' cartile (p. 3)-. Ce vedett
acolo (un iepure i un iepure). Cat face unu si
eu unu ? TineVf. Minte, unu i cu unu fae
dol. Pentru lectiunea viiteire yeti: face tema
acésta 1 ? = 2.
In acest chip se vor trata Vote numerile co-
prinse In carte. Acest fel, de tratare are de scop
de a indroduce copiii pe nesinAite In Studiul celor
patru, operatiunl. La seadere se procede inVers
ea la adunarea nutnerilor, spre ex. Cate betis6re
am In mana 7 (cloua). Cate am luat ? (unul). Cate
mi-a r6mas ? (unul). Cat face dar doua, fara unu ?
(unu). Acésta o putem i serie : 2 1=2. La
immultire : (pg. 10). Catl flutku.l." vedep? (sése).
Lisa, cap: Vedett ma antél ? (do)CatI vedeima
In urma? (dol). Si Iii. urma ? De °ate ori

www.dacoromanica.ro
- VI -
vedetj cate dof fluturl? (de treI oil). Cat face de
treI orl cate doI fluturl ? (ése fluturl). Acésta- o
putem serie. In 'carte avett de trel orl num6-
rul 2. Cat face doI cu dot î 0u dot? (ése). Dar
cand dicem de treI orl dol, cat avem ? (ése).
Va sa dica, tot una e, orI am dice, doI cu dol §i
eu dot ; orl de treI orl dal, semnul acesta (x) se
claiama orI". La impartire se procede In mod
invers.
Numirile de plus, minus, de inmultit, de impdr-
tit i egal, nu s'at dat in carte. S'a lasat la apre-
cierea fie-caruia de a alege timpul potrivit de a
inlocui vorbele §i Cu" prin plus", etc-. Ce ase-
men1 despre parautes, se va spune cä malftrtê
se vor face lucrarile din el §i In urattl, cele din
afara. La calculul cu numerile care coprind §i
decI se va procede in chipul urmator. Sa avem
spre exemplu de lucrat tema urmat6re : 16+17
---- 33. Acésta lucrare se va face mal anta oral
§i In urma In. scris : Ca numere cunóscem? (16
17). Ce nu cun6seem? Cat fae Impreuna? Ce
num6r avem mal anta? (16). Cate decl i cate
unitatl avem In num6ru1 acesta? (o dece §i §ése
unit41). Dar In num6ru1 17? (o dece §L§épte uni-
tag). A§a dar, cate dece am avut In numèrul 16?
(una). Dar In num6ru1 17? (una). Cat face o dece
§i cu o ¡pee? (doua-4eel). Cate unitAl am avut?
(6 §i 7). Cat face 6 §i cu 7? (13). In 13 cate decl
§i cate unitatl sunt? (o dece §i tret unitatl). Cate
dece am gasit mal anta? (doua). Cat face doua
deer §i cu o dece? (tre-decl). Si cu treI unitall?
(tret-dece i trel unitatI). A§a dar cat fac,e 16- §i
cu 17? (trel sled: §i treI).In acela§ chip se -ur-
méza §i eu celelalte oper4iunl. La Inmullire nu-

www.dacoromanica.ro
VII

merile se descompun astfel, s. ex. 16 x aci


trebue sa inmultim pe 16 cu §épte. S ne fie mal
u§or 11 vom descompune §i pe 16 in 10 §i 6 §i
vora avea 10X7 §i 6x7. Acura putera raai u§or
socoti In minte. Ce avem mal ántaI? (10x 7). CA
face? (70). Ce avera in urma? (6 x7). Cat face?
(42). Cat face 70 §i cu 40? (110) §i cu 2? (112) etc.
La probleme se va urma in acela§ chip de
ex. pg. 11). Idn are cinc t nuet. El a mdizeat cloud.
Cdte ia mat remas?
Câte nucI are I6n? (5). Cate a mâncat? (2).
Ce cunóscem (ca are 5 nucI §i a máncat doul).
Ce -nu cunóscem? (Cate i-a mal remas). Ce ere-
detl, daca avut 5 §i. a máncat 2, i-a remas mal
multe ori mal ? Cu ate mal puVne ? (cu
2). Din ate? (din chid). Cat face 5 mal puVn, 2?
Acésta o putem §i. scrie.Se va cauta a se
resolva cát de multe probleme oral. In carte s'all
dat numal cáte-va, ele fiind u§or de gasit.
Basa. inveVimént-uluI aritmetigel, trebtle sa fie
insa, resolvarea a cat de multe probleme
mod oral.
AUTORIL

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
- 1-
»t

\--4- r'
- ,.; '' , . P'
,

-...,..9
-
I
' ..
_

' - ',.
1 111111
Un strugure.

N _
..,.., 2 dolla
s

Douà pere.

...,
1r-
-c..- ...

----------,2

Trei 61e.
- .04.---}
11

,
'A

3 trei
I II II I
1 2 3
00 0 o
0 0
3 2 1

www.dacoromanica.ro
-2--

Patru ghinde
4 patril
---.-,7 At ",- --
me , oil
-,_,,-A.
ri' '
,__. --,- :-_--,-;'------ .
,..______________ 501110!
Cincì ciuperci

IIII 11111

12 3 II II I

4 5
0,,.,0 oo 0 0 0 o
0w0 oo 0 0
5 4 3 c..)
e.... 1

00000
1 2 345
www.dacoromanica.ro
--3

Un iepure

doi
Un iepure §i un iepure

1 i ou 1 fae

1+1=2
www.dacoromanica.ro
-4---.
,

fl . -
- v
q '
Li 1

Doi boi

-2 fárà 1 fac 1
2-1 - 1'
Lucrati:
1 ±? (cat) = 2 1 + 1 1 =?
2 ?=1 2 -- 1 + 1 = ?
2 -1+?=2

1 2345
-5432. 1
www.dacoromanica.ro
-5-
,' t
--((%. j ,

. - ..
-,' .4 1'',I.:: C"
- ' --' ,
.,, -3:

3 ...,...,
(-
.,...s......4 s,:,.., ,,,..,,.... 1/4.d

.4 0 z,(:;.: i ... Y- I/ ' ' ': '


,:,______ ..,,,.......,,e,:, .

..,- P01

c-1 Trei cainl.

,
2 *i_ cu 4 fac o .

2+1 3
_

3 fara 4 fac 2
3
Lticratl :
2+ 1-?
3 1-?- 3 -- ? - 2
1 .-1-- ? -3 3 - ? =-- 1

www.dacoromanica.ro
Un copac i un copac un copac

=3

Cititi : , Lucrati :
2+1 3 2 - 1 + 2 = ?

1+2 = 3 2 - = ?

3 1 = 2 3 1 +1-?
3 2 = 1 3 1 1 = ?

2+1 1 = 2 3 1 1 + 2 =I
8+2 2 = 3 8 - 1+1 2 =?

www.dacoromanica.ro
- 7 --

4 patr11
patru gdsce

3+1=4
4-1=3
Lucrati :

4 3 ? -3 =
1 1 +1+ 4 -1 =
4.7- - 1 1.-_-? .4 - - ?

4 1 - 1 2=? ? 4

www.dacoromanica.ro
-8-

Cititi : Lucrati:
3+1=4 1+3=?
2+2=4 1+1+2=?
4-2-2 4-2+1=?
4-3=1 4-1=?
4-1+1=4 4-2-1 ?
4-2+1=3 2+1+1=?
2+1-2r1 3-2+3=?
3+1-2=2 4-3+2=?
Numérati !
12345
5321 www.dacoromanica.ro
-9 -
.
,
_

.,
,

,
--,-.-'-:--./r-
Alia
,
.r\--r4*- 1 - n.;-.
,
0---, , Ul 01
Z.,=_,_;..76,f ,`,. / -. di -...%; '-.- ',4.ï=-7.
7 '

cincr vrabii .

4
.

_
.

. .
_

"
.
.

,
15,.- 1 7 4 , -

- .
-
.

_ .
Cititi:. :_ , ... Lucra. I:
_

.4 + 1 .= 5- . 2 + 2 +1 =? '.
-3 + 2 = 5 2+ 3 = ?
2, 3
-,o

5 4 -5 1.---- 2 =- ? .-
1

3 + 2 ---- 3 = 2 -. 4 ,2-- 1 + 4=---?


' '
5 3 ? i

:1 ±4 .2 = 3 2.+ 3 2.,--- ?
4-2 +.3 =-5_ 5 3 + 1 ? -----

5 3+2=4 ,
3 2 +4 3?
633 www.dacoromanica.ro 2
12345
5432 1
Intreb A ri:
Ce numt se gasesce intro 2 0 4?
Ce num6r se gasesce intro 3 0 5?
Ce numere se gases° intre 2 0 5?
Cu cat e mai mare 3 de cat 2?
Ca cat e mai mare 5 de cat 4?
Cn cat e mai mare 5 de cat 3?
Cu cat e mai mare 5 de cat 2?

Cititi : Lucra# :
5-4+3-1=3 2+? = 5
2H-3-4+2-3 5 - -3 ?

3+1-L2+3=5 2 + ? - 3 =2
4-43+4-3-2 5 - ? + 4 =5
www.dacoromanica.ro
Intrebári.
16n are cinc! nu& El a mancat
douft. Cate nuci l-a mai rèmas 2
-
5 2=?

Maria are cloud, mere. Ea a ma!


cftpétat trei. Cdte mere are?
2+3 =?

Am vNut cinc! vräbil. Aft sbu-


rat douä. Cate aft rémas?

Am avut trel gain!. Am mal


cumpérat douä. Cate am?

CoWed are trei pere. A mäncat


una ki a mal cap état douä. Cate
mere are el?
www.dacoromanica.ro
1
12

e ,. ..-,. -
:,;- -
,...2,.,,,," 1 Un intreg
.Un niel-.

41ANIIM
'- A dona parte
2
(o jumktate).
Un mer faiat In douä. -

11

1
[ r

- A treia parté
i.

Un m'él- tálat in trel. .

,
4 ''
,
A: patra parte
,4 (un sfert).

Un mér taiat in patru.

' ._.

, ,
-. 1O A emeea parte
Un m'él- täiat in cinci
www.dacoromanica.ro
- 13 -

1 2 3 4 5
1 1 1 1
1 2 3 4 5

5 4 3 2 1

i 1 1 1

3 2 1

Cititl : Lueratl:
-22
1
+ - - 41
1 1

i+ ? -1
1+1+ 1=4
333 I
1 1

i+i+ ? -1
2+ 21 + 1= ?
www.dacoromanica.ro
- - 14 .

-'-' --.17*
;.,3 e.' .',4 ii.'...1 . .

I
.

'4,....1! y. :70'
,r ,,,...,
.
--.
' ' ''.. .' ...rt.) ji
e
1 ' , '; `,', 0 '-..
k:,.. eo e
§ ése fragi. .

.
,

,
, ....

- (-47-',. -

pp t
F: .

. .:,.

, ,..,.. e .,
§épte florI. .
,
.
. .

1
.

- -

,
-
1 8
. ...

- 1,-
1.
.

Opt be.be.
p 53 60
..,-..... , zo
.
.
.

61.1_, (:".t,44'5:;-
___'''''.5 7 f; 7 ,.'
:_.1 ''_:. .- '
. 110 II a
.

Nouä cartoff.
\ \

6 7 'E3 9
,.
,
s

6
.

8 7
.
.

"

, _

www.dacoromanica.ro
- 15 -

1 2 3 4 5 6.7 8 9
9876 5 4 3 2 1
.

'
y,,,,,,,,,,,,,
.., .. \ I

LIP ' t, 1r,''''' '-i L


OSO
,1 it .4 .-
...,
Cr.,.." fd-s."-7 -

Cinci rate §i o rátä.

5 + 15.=O..
.

e- 1 -5
Lucrati :
5+1-? -5+?-6
- 671 ? 6-? 5
------ ----

' 3 + 2 + 1 -----. ? 3 +? 4- 1.' - 6


4+ 1 +? - -- 6 4+2 - ? --- 5

www.dacoromanica.ro
16

CitiV : Lucratl:
5 ± 1 ---- 6 1+5=?
4 +2 6 2 + 4,-- ?
3 + 3, = 6 3+ ?=
6 1 ----- 5 6 ? =5
6 3 = 3 6 7 3
6 2 = 4 6 2 = ?

6 ? 6 4 ?

6 = 1 6 ? 5

,
t,..;±

é.se
,

§ése fluturr

2 2
2+2+ 2
3 "I 2 6 fa°

3x 2
www.dacoromanica.ro
- 17 -

Cititi: Lucrati :

2x3=6 3x2 1

2x2-4 2x 2=1
n<3-1 5 ! x3=6
2+2+2 6 ? x 1=4
2x2-2 2 2 x 1+1 5

2x3-2=4 2 x / + 2 6

2x1+3=5 2 x 1+ 3 5

2*K2+2-3=3 2 x? 3 1

2<3-4=2 2 x 1 5 I

123456789
987654321
www.dacoromanica.ro
18

Opte
-

§ése poi §1 o gfiinä.

6+1 7

7 - 1 6

2 3+1 7

Cititi : Lucrati :
6 + 1=1 7-1
3+4=7 7 - 4 =`?
5 + 2 =1 -5=I
7-3=4 7 - 6 =1
7-2=5 2 +1 7
2x3+1 7 2 X?(- 5 = 1

www.dacoromanica.ro
- 19 -

--,7,-----vIr"4:
Ifl , 4-.. ? t .

opt.,
Opt miéi.

'7+1=8
.
,

8-1=7
2222
2+2+2+ n
L 8
4 X 2=8

Cititi : Lucrati:
7+1=8 1+7= q
8-1=7 8-?=7
8 4X?=8
4><T=
2 x 4-6=2 2x?-5=3
www.dacoromanica.ro
- 2Q -

8 0180 opt 1

0 0 0 0
0 0 0 0
2222 8:4=2
00 00
00 00
4 4
8:2=4
Cititi: Lucrati:
8:4 ----- 2 8:? 2
8:2 4 8:? 4
8:8 1 8: 1 ?

www.dacoromanica.ro
21

-------_-- e -
--,' ''':--'- ' - ,---'-'

9 '''
--k1
,,, A
- -',-,,;,j
- -.-
-----
lloll
.,.__

Nola porumbei.

8 + 1-9
9- r ---- 8

0000
0000
,...,
..,,

000
000
000
333
3x3 9

9: 3 ------ 3

1 2 3 4 5 6 7 89
9 8 7 6 5 4 3 2 1

www.dacoromanica.ro
- 22 -

CititI LuoratI:
8 + 1 =9 1+7-3 ?

9-1 8 9 -2 ?
3 x 3 ---- 9 4+? 9
9 : 3-3 6+? 1 8
4+5 9 9-? 5
6+3 9 9-? 2
9-5 4 9-? 6
9-2 7 2x?+5 9
9-3 6 2 x? + 2 - 8
2x3+3 9 9 : ? 3

2x1-2 2
3x1 3 3
4x1 4 4
5x1 ar 5
6x1 6 6
7 X 1 =7 7
8x =8 8
9x1 9 9

www.dacoromanica.ro
.2 3

mimic O zero
1+01
,

1-0 ..* 1

1. x 0 = 0
1 : 0 = 1

..

- ,
10 ece
V '

pede albine

9+1 '.- = 10

10 - 1 = 9
10 x 1 = 10
10 : 1 = 10
www.dacoromanica.ro
-24--
00
o 0o0
0o 00
5 5
lx5=10
10: 2- 5
0
o
o o
o0oo0 0
2 2 2 2 2
5 x 2 - 10
10 : 5 ----- 2

1 1 3 4 5 6 7 a 9 10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

0
www.dacoromanica.ro
- 25 -
5 +5=10 9 +?-10
6 -E4=10 444-?-10
7+ 3=10 3 +?-10
8 +2 =10 2 +?-10
10-4= 6 1.0-?= 4
10-7= 3 1O-?= 7
2x5 =10 5 x?-4=6
10 :2 = 5 2 x?+4=10

IntrebAri
Ce numere se gasesc intre 6 i 9?
Ce numere se gasesc Intre 7 i 10?
Cu cat e mai mare 10 de cat 6?
Cu cat e ma! mare 9 de cat 4?
Cu cat e mal mic 3 de cat 8?
Care e a doua parte a lui 10?
Care e a treia parte a lui 9?
www.dacoromanica.ro 3
61a
26 -

Costica are 6 bombeine. El a Mal ea-


petat 4 5i a mancat 5. Cate are?
6+4 5=?

Elenuta are dece alune. Ea a mancat


3 5i a dat suroreI sale 4. Cato alune
i-a remas?
10 - 3 - 4 = ?

Pe strada treceaft patru randurI de


5co1ari, cate dol In l'Ud. Catl 5co1arI
eran?

Un orn are trel copil. El le-a Impar-


tit nouò mere. Cate mere a capétat fie-
care copil?

km a capetat In dota, randurI cate


doua pere. El a mancat trel. Cate i-a mal 1
remas?

www.dacoromanica.ro
- 27 -

0000000000 ljece
0000000000 I (led
0000000000 3 (led
0000000000 411ed
0000000000 5 (led
0000000000
0000000000 6 Oecl

7 OecT

0000000000 8 OW
0000000000 9 (leci

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

109 8 7 6 5 4 3 2 1

10 20 30 40 50 60
70 80 90

90 80 70 60 50 40
30 20 10

www.dacoromanica.ro
- 28 -

2
4
II 6
II II 8
II II 11 .10
11 II 8
II 6
4
2
2 4 6 8 10 8 6 4 2
I3
1 111 6
I III 111 9
I .111 6
I3
36963
www.dacoromanica.ro
- 29 -

0 1
illtreg
1
4
o esime
1

0 C jultate
o
4q
o
7
eptime

I I
1

ØC o t:eime
1
g
o optime

i
1

(1
EDo pätrime
1
4 5
O Halle
1
CI 3
q .15
O eilleime deeime

1
11 1111111
11111111i
9..876 .E'4 21 3

2 4 8 8 10 8 G 4 2

86903
www.dacoromanica.ro
- 30
.

ik. r
'.---
Illi
Unette de plugdrie
. .

-.--,
12
. Unelte de bucdtdrie .

.,
*

,
T 13 .
,..
..
. ,
........._ . _
.

,....,.._,
Unite de tâmplarie ..
.
.

- 1, e P 4".; '
_
14
,
Patru-spre-Oece ea.

00 1 )
i is, , 15 .

._
Cincl-sprelece penile.

www.dacoromanica.ro
$1

I :- 7 '' 7 !, A /'', ),
N.,,,,, ,....
,..,..:,,i...,,,_-',.-1,,,,,,T-..---'',.,,L''.:,

16
, AA

Sése-spre-Oece sticle

,
,

,
,
17
,épte-spre-Oece cutite.

f0 ... _ J
4 '4 4
J FT lr t,1 ie 0
/
's) 0 IA - --

- --1-1--1 ---rT--1 i i
1 'V .. 0 0 .. 0 . Tis , 0 0
V' .. f f r
_r-r--r--I-
-:

I 3 i 1, ,

Opt-spre-Oece ace. -

' (,.'4'.-. --,, (rt,.. -'il , _.'"kfr _ ''' '''

Noud-spre-Oece mingi 19
.__, -

---. 0
-,-,-:

a 0 b
,
r-----7

":",,-___:¡7:__,--7-2,-----="1::,_;:--..,____ _:,

. Dou6-0ec1 de puncte.
_-,,,_-:77,_ ,,,I::*:7._'- t',: ...-1

20
www.dacoromanica.ro
- 32 -

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

20 19 18 17 16

15 14 13 12 11

unae.
11 .
10 + 1 =Al
11-1=10
--- 10

11 x 1 - 11

11 : 1 - 11

Cititi : Lucrati :
2<5+1=11 5x?-4-6
2><44-3-6=5 4x7+2+ 1=11
3x3-6+8=11 3x3+?-11
www.dacoromanica.ro
- 33 -

12 .
Doui-spre
gece

10 + 2 = 12 12 - 2 = 10
11 + 1 = 12 12 - 1 = 11

66 4 4 4

2x6 = 12 3x4 = 12
12 =1 2 6 12 =: 3 4
6x2 = 12 4x3 = 12
12 6-2
: 12 : 4 = 3
12x 1 = 12 12 : 12 = I

CitiO : Lucrati :
2x6-9 = 3 2x?-9 = 1

3 x 4 - 7 --- 5 3x?-9 = 0
2 x 4 + 4 ---- 12 2 x ? - 12 = 0
5 x 2 ---\ 6 = 4 2 x ? + 2 = 12
7 +(2 x 2) - 5 = 6 4 + (2 x ?) = 12
(3 x 4) - (3 X 3) = 3 2 x (6 - 4) x ?= 4

www.dacoromanica.ro
84

Trel-spre-
13 . . . Oece

= 13
10 '-{-, 3 2 + 1 = 13

13 - 3 = 10 13 - 1 = 12

13 x 1 = 13 13: 1 =13

Patru-spre-
14 . . . . Oece

10 + 4 - 14 13+ = 14 1

14 - 4 = 10 14 - 1 -13
_

14 x 1 = 14 14 : 14 - 1

r.

7 7 2222222
2x7 = 14 7 x2 = 14

14 : 2 = 7 14 : 7-2

CititI: Lucratl:
2 x 7-8 =6 7 x ? + (2 x 3) =13
7 x 2 - 1_ =11 (7x 2) - (2 x 6) -?
(2 x 4) + (2 x 3) =14 14-(2 x 6) + ? =14
(5 x 2)- (3 x 3) - 1 13- (3 x 2) + ? =14

www.dacoromanica.ro
- 35

15 Cinci-spre-
gece

10 -F 5 ----- 15 14 + = 1 15

15 - 5 = 10 15 - 1 = 14

15 x 1 = 15 15 : 1 --- 15

.
3 3 3 3 3 5 5 5

5x3 = 15 3X5 = 15

5 : 5 = 1 15 : 3 = 6

16 ' §ése-spre,
gece

10 + 6 --- 16 15 + 1 .--- 16

16 - 6 = 10 16- 1 = 15

16 x 1 = 16 16 : 16 = 1

. ..
4 4 4 4

4 X 4 ----- 16
16 : 4 = 4

www.dacoromanica.ro
36

§éptespre.
17 OOOOO #ece

10+ 7 - 17 16+ 1 - 17
17 - 7 - 10 17 - 1 - 16

17 x 1 - 17 17 : 1 - 17

Cititi: LucratI :
3 x 5 + 2=17 5 x ? + 1 =16
4x4-9=7 4 x ? -7 - 9
15 x(2 x 7) = 16 - (3x?) = 7 1

(2 x 4) I- (3 x 3)=17 (3 x 4) + (2 X ?) - 16
(2 x 5) - (12: 3) = 6 (3 x 5) + (12 6) =?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 13 14 15 16 17 18 19 20

20 19 18 17 16 15 14 13 12

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

www.dacoromanica.ro
87

18 Opt-spre-
Oece

10 += 18
8 17 = + 1 18

18 - 8 - 10 18 - 1 = 17

18 x 1 = 18 18 : 18 = 1

:: :: :: .. .
6 6 6 3 33 3 33
3 x 6 - 18 6x3 = 18

18 : 3 = 6 18 : 6 = 3

Noud-spre-
19 Oece

10+ 9 = 19 18 + 1 ----- 19

18 - 9 = 10 19 - 1 ---- 18

19 x 1 = 19 19 : 1 = 19

Luc atI :
7 + 9 - (2 x 6) = ? (18 : 3) x (12 : 4) = ?
10 + 9 - (3 x 6) = ? (18 : ?) + 13 = 19

(6 x 3)-(4 x 3) = ? (18 : ?) +16 = 18

3x4)+? =? (18 :6)+(16 4)=7


6x?-9-? (14 : 7) - (12 : 6) =?
www.dacoromanica.ro
38

20 Doui-
Oeci

110 + 10 - 20 19 + 1 - 20
20 T 10 --= 10 20 - 1 =19
10 x 2=20 20 20 x 1 =20
20: 2=10 10 20 : 20 - 1

. ..
OOOOO
44444
111

5 5 5 5 5

5 x 4 ----- 20 4 x 5 - 20
20 : 5-4 20 : 4-5
Cititi : Lucrati :
5 x 4 - 9 - 11 5 x ? - 8 - 12
(4x 5)-(6x 3) - 2 (4 x3) - (5 x 2)=?
(20 : 2) - (18 : 9) - 8 (18 :3) x (12 : 4) =?
(16 : 4)x(20 : 5)=16 8+9 -(14:2)- ?
7 +9 + 4- 8 =12. (18: 6)+(3x6)=?
6 + 9 + (18 ; 6) - 18 (2 x 9)- (16 : 8)- ?

www.dacoromanica.ro
- 39 -
3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20

20 19 18 17 16 15 14 13 12

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

4 6 8 10 12 14 16 18 20

20 18 16 14 12 10 8 6 4- 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

19 17 15 13 II 9 7 5 3 1

3 6 9 12 15 18 15 12 9 6 5

4 8 12 16 20 16 12 8 4

5 10 15 20 15 10 5

6 12 18 12 6

14 7 8 16 8 9 18 9

www.dacoromanica.ro
- 40 -

21 Dod-deci ;i unu
,

22 Bodied ;i dud

23 Ilidilee! 0 ter

24 BovaIlea ;i patru
,

25 Douä-ilec1 ;i cinci

..
26 0ouilleci ;i ;ése

..
27 Douailed ;i ;épte

28 DouHied ;i opt

29 nod-ilea ;i nod

30 Trailed.

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21

www.dacoromanica.ro
- 41 -

20 22 24 26 28 30

30 28 26 24 22 20

21 23 25 27 29

29 2'7 25 23 21

20 23 26 29 26 23 '20

20 25 28 24 20

20 24 30 25 20

Cititi : Lucra:
8 -4- 9 + + 7=?
8+5=30 7 + 8 + 8
30 - 7 - 9-6 = 8 30 - 6 - 9 - 8=9
4 Y 6 ---- g4 (4 X ?)+ 6-- = 30
3 7 -- 21 (3 X ?) - 8 =13
3 8=24 24 (8 X ?) - 9 = 15
5 X 5 --- 25 (5 X ?) - 10 = -5
3 X 9 =--- 27 (27:, 9) + 8=? ?
24 : 6-4 (24 : 4) + ? = 17
2i : 7 = 3 (21 : 3) +? --- 29
24 : 8 -- 3 (24 1 3)+ ?---- 25
25 : 5 -- 5 (25 : ?) 4- = 14
9
27 ; 9 -- 3 (27 : 3) + ? = 28
30 :10 - 3 (30 : 3) - ? `- 0

633' 4
www.dacoromanica.ro
- 42 -

31 Trei-Oeoi qi unu

-- - 32 Trei-Oeoi qi dui

33 Trei-Oeei qi trei

34 Treileei qi patru

35 Trei-Oeei qi einei

30 Trei-Oeei qi Ose

37 Trei-Oeei qi Opte

38 Trei-Oeei qi opt

39 Trei-Oeei qi nog"

40 Patruleoi
31 32 33 34 35 36 137 38 39 40

'
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31
www.dacoromanica.ro
- 43 -

30 32 34 36 38 40

40 38 36 34 32 30

31 33 35 37 39

39 37 35 33 31,

30 33 36 39 36 33 30

30 34 38 34 30

30 35 40 35 30

Cititl : Lucrgi :
4X. 8 = 32 32: ? = 8
5 X 7 = 35 (35 : ?) =
+ 29
6 X 6 = 36 (36 : ?) +
28 = 34
4 X ',0 - 36 (36 : 32 = 36
?) +

4 X 10 = 40 (40: ?) +
36 = 40
32: 8= 4 (8 X ?) + 8 = 40
35: 7 = 5 (7 )Ç ?) - 8 = 27
36 : = 6 6 (6X 6)- 18= ?
86: 9= 4 (4X 9) - 27 = ?
40: 10 - 4 (4 X 10) - ?=
www.dacoromanica.ro
-44-
41 Peruloci ¡I unu

42 PatruAoci li doua

.
I 43 Patruloci i troi

44 Patru-Oci i patru

1 45 Patru-loci li cinci

46 Patru4oci i Ose

41 Patruloci 0 Opt°

48 Patruleci i opt

49 Peru-0d li nod
, - . 50 CinciAeci

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

50 49 48 47 46 45 444342 41

www.dacoromanica.ro
--, 45 -

40 42 44 46 48 50

50 48 40 94 42 40-

41 43 45 47 49

49 47 45 43 41

40 43 46 49 46. 43 40

40 44 48 44 40

40 45 50 45 40

Cititi: Lucrati :
5 = 8 40 40 : ? = 8
5x9 = 45 (45 : 9) + ? - 47
6 x 7 -- 42 (42 : + ? = 49
.7)

6 x 8 = 48 (48 8) + ? = 39
:

7 x 7 =,49 (49 7) + ? = 45
:

4) : 8= 5 ( 5 x?)+8 = 48
45 : 9 = 5 ( 9 x 5)- ? = 9
42: 7= 6 - ( 7 x 6) -? = 9
48: 8= 6 ( 6 x 8) --? - 19
49 : 7 = 7 ( 7 x 7) -(6)08)-?

www.dacoromanica.ro
_
- 46 -

IntrebAri:
Care e numerul de 6 ori mal mic ca 42 ?
Care e numeral de 8 oil mai mare ca 61
Cat trebue sa punem lui 18 ca sa fie 47?
Cat trebue sa luam lui 49 ca .sa fie 27 ?

Un copil e de 9 anI. Tatal sèti e de 4 ori


atilt plus 8. Cati ani are tata ?
9X4+8 ?

Lin are 8 nuci. De ate ori ii trebue cate 8


ca sa alba 48 ?
8 x ? --- 48 sa
48 8 ?

Costia are de 7 on' cate 7 alune.


Mari6ra de 4 oil ate 9.
Cu at are Costia mat' mult ?
(7 x 7) (4 x 9) ---- ?

www.dacoromanica.ro
- 47 -

cincIlect §ése-4eci

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

60 59 58 57 56 5-5 54 53 52 51 5a

50 52 54 56 58 60

60 58 56 54 52 50

51 53 55 57 59 57 55 53 51

50 53 56 59 56 53 50

50 54 58 54 50

50 55 60 55 50

10 20 30 40 50 60

60 50 40 30 20 10

www.dacoromanica.ro
- 48 -

Cititi : Lucrati :
7X8 ---- 56 (7 X 8) (4 X 8) --= ?
6X9 ----- 54 (9 X 6)(36 : 9) =?
56 : 8 ----- 7 (8 X 2) 29=27
54 : 9 == 6 (9 X 6) ? =18
8+9 9 -F (2 X 9) =35 6+ 6 -F(3 X 9)=?
(45; 9) + (42:6) =12 (45 .: 9) X (48 : ? ) --- 30

Oselecl Opte.led

60 61 62 63 64 65 Q6 67 68 69 70

70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60

60 62 64 66 68 70

70 68 66 64 62 60

www.dacoromanica.ro
- 49 -

61 63 65 67 69 67 65 63 61

60 63 66 69 66 63 60

60 64.68 64 60

60 65 '70 65 60

Cititi : Lucrati :
'1 >< 9 63 (7 x 9) (6 x (3) =?
8x8 64 (8 x 8) (7x 7) = ? '
, 63 : 9 7 (63 : '7)x(64 : 8) = 9
64 : 8 8 (63 : 9)+(36 : ?).---:---13

.... .9

§éptelecT opt-4ec1

'70 71 72 '73 74 75 76 77 78 79 80

80 79 '78 77 76 '75 '74 73 72 '71 70

www.dacoromanica.ro
- 50 -
Citi# : Lucrati :
8x9=72 (72 :9) + (6 x 7)--
72 : 9 = 8 (8 x 9) - (6 x )-
(8 x 8)-(64 : 8) = 56 (8 x 7) - (38: 9)=

Opt-Qed Noué-ged

80 81 82 83 84 85 66 87 88 89 90

90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80

CitiVi : Lucrati :
9 x 9 -81 (9 x 9) - (7 x 9)=?
81 : 9 = 9 (81 : 9) +(48: 6)=?
(8 x 8)-(63 : 9) =57 (8 x 8) -(50: 8) ?
(9 x 9)-(54 : 6) =72 (9 x 9) -(54: 9)-
1

www.dacoromanica.ro
1
48 (8190 90
: 9?(
- : 91
9 100
9) 10 10 50 60 10
19 100 92
= = 99
=
- (72 10 Cititi 93
: 9 90 98 nod-gee!
27 : 40 90 70 20 94
8) 97
=
2 =0 95
90
30
96
30 80 80 -95
97 (81 (90 (90
97
- : : : 94
18
40 98

www.dacoromanica.ro
20 70 90 93
- 99
9)><(63 92
9)-(56
29 10)>((72 Ileceleci=o
: : : (9x10)-79=1
50
10 91 100
=7 Lucrati: 100
60
7)=?
sub.
9)=7 8)-1
- 52* -

Lucrati ;
9+19+29+17=? 8±9+29+37-48-
'1+18+27+8=? 9=?

89 L8 27-9=? 89-17 28-9=?


77-28-38=1 (81 : 9)(49: 7)-7
(8x8) - (6x7)? c(ix?)(5x8)=2
(7>1)+39-81 (27 : 9)x7=?
(81 : 9) : (27 : 9)--.? (49 : 7)4(8x8)----7

(56 ; 8)x(42 : 7)=1 (64 : 6)+(7x6)=?


(63 : 9)(32 : 8)=7 8+9+29+7+18
(48 : 8)(36 : 9) + (72 : 9)?
(8x7)=? 7+F7±27+37-
68(2x9)+(6x3)=? (54 : 6)=1
(28 : 7)x(56 : 8)=1 (63 : ?)(48 : 8) +
(5x6)4-(5x8)=? 3-6

www.dacoromanica.ro
63

. .

1 Centimetru patrat

. rtésurà de suprafata

E ri----1 1.
j 1 Centimetru cub
_ E . r---v
.
M6surà de velum

(..)

,. : E ,..5,
E.,
,T;
i. 1, TR:ft ,litru
__:_., 0..) S-1
,

:_ et,H
F

-
-4)
': )
.,I
- M'Osurä de capacitate
= . to)
,r
a)

o 1 kilogram

NIO'surd de trentate
, ' .

IYIO'suri. de lungime
.
1 Lai
..,,,..,
-

M'esfut de Valdre

www.dacoromanica.ro
Intrebári :

Care sunt unitäAile de m6-


sun,' ?
Care e-n-am6rul, ea' ruila aclau-
gAndu-i 39, avem 87?
Cu. cat e mal mare num6ral
87 ca 48?
Din care numèr putem sco5te
28, i s'a ne remAnft 67?
De cate ori e mai mare 72'
ea 8?
Care e num6rul de 6 ori mai
mare ca 9?
Din care num6r, 4 este a 9-a
parte?
Olt trebue sa adaugam lui 27
ca s'a fie 99?
www.dacoromanica.ro
- 65 -

Un kilogram cafea costa 4


let Cu trel-deci i doi lei, cate
kilograme voiti lua ?
Tin litru unt-de-lemn costa 2
leí. ate kilograme voiti lua cu
18 lei?
Un metru de postav costa" 6
lel, Pe 8 metri caitl lel voitt da?
En om are 46 let El a chel-
tuit 19 leí. CA-(1 le1 i-a mat: rams ?

Un copil e de 9 ani. Mama sa


e de trei on mal in virsta, De
MO' am e mama sa?
Un drum e lung de 32 ki-
lometri. Un altul e de patru
orl mai mic. CAL kilometri a-
re acest din urma' ?
,

www.dacoromanica.ro
Un om a cump6rat maría de
89 let El a platit 27. Cat mal
datoreaza?
Un. Motor a mers 32 kilome-
tri In 4 dile. olí kilometri a
mers pe di?
«Un copil a capètat 80 de banl.
El a cumpe'rat un caet cu 20
bani, un toc cu 10 banl §i hartio
cu 30 banl. Catí ball' i-a re'mas?

Un tata a dat cate 8 mere


la 6 copil. Cate mere a dat?
En lucra' tor a cheltuit 42 MI
In trel septèmánl. Cat a ch.el-
tuit el pe di.?
, .

Sfir§it.

www.dacoromanica.ro